Kyrie de spiritu sancto*

O Szent Lélek teremtö nagy Isten:
Egyenlö Istenségben
Atyáual, és Fiúual,
külömb a' származassal.
Te uagy ki mondhatatlan nagy jósag,
Es csuda hatalmasság,
A' kinek erejtöl,
függ uilág mindenestöl.
Te a' világ kezdetjtöl fogua,
Valál Emberek uttya.
Esett után bisztatál,
tanituán uigasztalal.
Te uagy meg-szentelöje,
A Szent Szüznek, hogy ö méhébe,
szallana, Atya Istennek Fia.
A mi természetünket,
Jstenséggel egybe szerzetted,
melly altal ueszük az üduösséget.
Azt meg-töltéd szentséggel,
igassaggal, és bölcseséggel,
hasznunkra, s artatlan szelédséggel.
O Drága kincseknek tárhaza,
szentséggel rakua.
Tanits és uezess minket bóldogságra.
Kj a' Világoság Atyátol,
jöuél uilágra
Hogy gondod lenne, Anyaszentegyházra.
Légy azért mi uelünk-is jelen,
e' szent Jnnepen.
Söt mint örökkön, és örökké Amen.

18 <el->ueszük Az az utólag beszúrva.

Kézirata:

Turóci cantionale. XVII. sz. 2. fele, 49. – Cím: Kyrie de Spiritu Sancto [a lapszélen:] Vj Ének. – A dallamát is  közli.

Kyrie-trópus pünkösdre. Lásd Adventre valo Kyrie c. jz. Eredetije a Stvoriteli, Boze Dusse Svaty kezdetű kyrie-trópus, amelynek kezdősora és kottája megvan a Vietoris-kódexben, (fol. 89v) a szövegét azonban nem sikerült megtalálni. Lásd Burlas–Fišer–Hořejš 309; Tabula Vietoris saeculi XVII. Ed. I. Ferenczi–M. Hulková. Bratislava 1986, 179. (Musicalia Danubiana 5.)

A hármas görög acclamationak megfelelően háromszor három versszakból áll.

Versformája: 10–7–7–7 (a–a–b–b); 7–9–10 (a–a–a); 9–6–11 (a–a–a).

Papp Géza (RMDT II., 124. 1.) szerint példa a cseh nyelvterületen már korábban használatos anyanyelvű kyrie-trópusok meghonosodására. A versformára és dallamra vö. Kyrie de aduentu Domini c. jz.
Hátra Kezdőlap Előre