(53)

Szalonta, den 12. Jänner 1849.

Kedves Barátom! Már lezártam mai napon írt s még ma útnak indulandó leveledet, sőt postára is tettem, sőt be is soroztattam és rá, hogy biztosabban kezedhez jusson, recepicét váltottam, midőn eszembe jutott valami, ami engem s általam, úgy hiszem, téged is, nagyon érdekel, amit már régebben is akartam tőled tudakozni, s amit hosszú pórázra bocsátani nem tanácsos. Nevezetesen én közelebb Pesten lévén, Gerebennel számot vetettem, s ő adósom maradt 564 pengővel. A 64 pengőt megadta, az 500-at azonban megfizetni nem tudta; volt ugyan a Pestmegye-pártfogása-alatt-álló-hazai-első (és utolsó?) takarékpénztárban, melynek igazgatója Fái Fáy András, aligazgatója ellenben Simonitsits, betéve 1000 pfrtja, de mivel felmondva nem volt, ahhoz nem juthattam. Nem volt hát mit tenni, mint némi biztosításom tekintetéből (miután a takarékpénztárnak mégis több hitele volt előttem, mint V. Gerebennek) az 500 pengőt ottan nevemre íratni, ami meg is lőn, és a könyvecske nálam van. Egy hónapi felmondás kellene, úgy kapnám meg a pénzt. Azt szeretném hát mármost tudni: volt-e a takarékpénztárnak annyi esze és becsületérzése, hogy Jellasich elől elkotródjék, vagy ottmaradt és mármost a libellust* megehetem akár főve, akár nyersen? Azon alig remélt esetben, ha a T. pénztár Debrecenbe talált menekülni, „nem kérlek, mert hisz te értem kérelem nélkül is megteszed” - cselekedjél ilyeténképpen:

1. Menj el oda és 500 pfrt tőkémet mondd fel.

2. Mondd fel, ha lehet, rögtön, akármennyit vonnak le belőle. Ezen esetet nekem írd meg, hogy én a könyvecskét neked elküldhessem, mert annak előmutatása nélkül csak Windischgräcz hercegnek fizetik ki, te pedig az nem vagy.

3. Ha a levonás mellett sem lehetne rögtön felmondani, hanem az egy hónapi kontumáciát* okvetlen ki kell állni, akkor mondd fel egy hónapra, majd én valakit megkérek a felvételre.

4. Ha nincs ott a takarékpénztár, járj végire, hol van.

Isten veled édesem, a viszontlátásig btod

 

Arany János


Boríték: Petőfi Sándornak barátilag. Debrecen, Színház utca 2555. sz.
Hátra Kezdőlap Előre