165 Zrínyi Miklós Batthyány Ádámnak

1646. január 29. Luttenberg

Nagyságos Gróf Úr, Tisztelt Atyámfia! Üdvözletemet küldöm és szolgálataimat ajánlom. Mivelhogy az Istennek üdvösséges szándéka, valamint az anyaszentegyháznak rendelése szerint, rokonaim és barátaim tanácsából nagyságos gróf trakostyáni és luttenbergi Draskovics Gáspár úrnak, a császári és királyi fölség tanácsosának és kamarásának egyetlen hajadon leányát, Draskovics Mária Euzébia grófnőt életemnek örök társául magamhoz veszem – a gyűrűváltás és a kölcsönös eskü letétele már előbb megtörténvén –, nem maradt más hátra, mint hogy ez a szentség méltó menyegzői ünnepséggel ékesíttessék. Ennek véghezvitelére a mieink egyértelmű beleegyezésével a nevezett nagyságos gróf úr Praunek nevű várában a most következő február hónap 11-ik napját jelöltük ki. Amiért is nagy szeretettel kérem Nagyságos Uraságodat, hogy a megjelölt napon és helyen kedves feleségével és gyermekeivel együtt tisztelje meg számunkra jelenlétével ezt az ünnepséget. Jelen lévén idejében aznap a vacsorán, másnap a reggelin. Ezt a jóakaratát, amíg csak élek, törekedni fogok teljes igyekezetemmel megszolgálni. Egyebekben kívánom, hogy Nagyságos Uraságod éljen sokáig boldogan. Kelt Luttenberg várában, 1646. január 29-én.

Nagyságos Uraságodnak

készséges szolgája és atyjafia

Ui. Mivel pedig ezeket szándékom és kívánságom ellenére kissé megkésve írtam, annál kedvesebb lesz mindnyájunknak Nagyságos Uraságod eljövetele. Ugyanis egészen a mai napig nem tudtam őfölségétől [III. Ferdinándtól] elszabadulni, még kevésbé ide jönni.

C[omes] Nicolaus a Zrin

[Gróf Zrínyi Miklós]

Csapodi Csaba fordítása latinból

Csapodi-Klaniczay, 50 – 51. Nr. 47. Eredeti.
Hátra Kezdőlap Előre