Ellenséginkért

Nagy-tűrhető Jézus Krisztus, élő Istennek egyetlenegy Fia, ki egyenlőképpen mind jóknak, s mind gonoszoknak mennyei fényességet adsz; ki halálod óráján gyilkosidért ájtatosan könyörgél szent Atyádnak; nékünk is parancsolád, hogy szeressük ellenséginket és imádkozzunk rágalmazóinkért, csak tereád hagyván e bosszúállást: öregbítsed bennünk a keresztyéni szeretetet, a lelki szelídséget és békességgel való szenvedést, hogy ellenünk vétetteknek tiszta szűből megbocsássunk, és minden háborúságot csendesen, békével szenvedjünk.

Bocsásd meg, Uram, az én ellenségim vétkét, és reám törő gonosz akaratjokat jóval fizesd nékik. Adj igaz szeretetet nékik, hogy bűnöket megismérvén, és kitérvén gonoszságokból, tőled kegyelmet nyerjenek. Engemet is, szegény bűnös szolgádat, őrizz minden testi-lelki ellenségim gonosz szándékátúl, jóra fordítván ellenem való törekedéseket. A te szent halálod által. Amen.
Hátra Kezdőlap Előre