A JÉZUS KRISZTUSNAK ÚJTESTAMENTOMA

MAGYAR NYELVRE FORDÍTTATOTT A RÉGI IGAZ ÉS SZENT KÖNYVEKBŐL

Kolozsvárott, 1561.


AJÁNLÁS

A tisztelendő nagyságos asszonynak, Nádasdi Annának a bódog Mailáth István erdélyi vajdának sat. özvegyének kegyelmességet és békességet.

Nagyságos asszonyom, nem terténetből vagyon ez, hogy rendek vadnak az emberek között és egyik feljebbvaló a másiknál; hanem az Istennek akaratja és rendelése. Ezért mondja Szent Pál: amely fejedelemségek vadnak, Istentől vadnak. Aki ellenáll a fejedelemségnek, Istennek rendelésének áll ellene. És másutt erősen parancsol, hogy imádkozzunk a királyokért és fejedelmekért. Miért hogy ez így vagyon, nyilván szükség, hogy a fő személyek meggondolják és eszekbe vegyék az ő tiszteknek mivoltát. Mert nem arra vadnak felmagasztalva, hogy csak evilági pompaságot űzzék, testi gyönyörűségben éljenek, tobzódjanak; hanem, mint Szent Dávid mondja, hogy fő szertartásban és rendelésben tartsák a községet, az alattavalókkal dicsérjék és felmagasztalják az Urat. Mindenha szemek előtt tartván az Isten parancsolatainak két tábláját, melyeknek ők őrizői.

Miért hogy ez okáért az Úristen tenagyságodat megvilágosította az ő szent igéjével a Szentléleknek általa, hogy sok jámbor szegény egyházi emberek és egyéb szegény tanulók sat. a tenagyságodnak istenes életedről és keresztyén cselekedetedről bizonyságot tésznek. Melyeket tenagyságod az elmúlt esztendőkbe ennyi drágaságba és nagy szükségbe bő adománnyal énhozzám is megmutatta. Ezért én is nem akartam tenagyságodnak hálaadatlan lenni, hanem ezt a szent munkát tenagyságodnak akartam ajánlani. Mely nyilván nem kicsiny munka. Mert mennyi gondolkodásban, fáradságban, költségben is álljon énnekem, azt az egy Isten tudja és én, kiváltképpen az én halálos betegségemben és nagy erőtelenségemben.

Nem egyedül kedig voltam e munkában foglalatos, hanem egy részében segített a jámbor Estván uram, a dési prédikátor, az én édes sógorom. Másikban a tisztelendő Lukács uram, a kolozsvári magyar prédikátor. Ismeg az én szerelmes vén bátyám, a tisztelendő Lajos mester, a dési fő-lelkipásztor. Az imádság és a szorgalmatos igyekezet megvolt, hogy az Úrnak igéjében tisztán cselekedjünk. Ha fogyatkozás volt bennünk, emberek vagyunk és igen gyarlók; Istentől és emberektől bocsánatot kérünk. A szegény együgyű keresztyéneknek akartunk szolgálni és használni. Sylvester János, a jámbor, jó és hasznos munkát tött, ki azelőtt tenagyságod bátyjának segítségével Szigetben az Újtestamentomát kinyomtatta. De mi fogyatkozás lött légyen abba, azt az istenfélő keresztyének meg tudják ítélni, egymás mellé tartván a két munkát, az övét és a miénket. Ha lesznek, kiknek nem tetszik, hogy teaagyságodnak ajánlom ezt a munkát, avval semmit nem gondolok. Mert a Jézus Krisztusban nincsen férfiú vagy asszonyi állat, mint Szent Pál szól. Szent János apostol és Jeronimus nagyobbak voltak énnálamnál, azért az ő munkájokat istenfélő asszonyi állatoknak ajánlották. Tenagyságodat az Úristen megtartsa az egész nemzettel egyetemben.

Kolozsvárott, az újesztendőben, 1561.

Tenagyságodnak jóakarója

Heltai Gáspár
Hátra Kezdőlap Előre