24. fabula

A farkasról és a kecskegedelécskéről

Mikoron a kecske valaminémű ideig gedelécskéjét feltartotta volna, kényszörítötték a mezőre menni. Meghagyá ez okáért a gedelécskének, hogy jó bezávárná belől az akolt és senkit be ne bocsátana hon nem létében, mert (úgymonda) sok ellenségünk vadnak, jó fiam, kik színetlen megkeringik a házat, igen fenevadak, ha beférkőzhetnek, nyilván a ködmen nélkül lész. Midőn ezokáért az anyja elment volna a mezőre, ottan odajuta egy farkas az akolhoz és szavát vékonyítván kecske módra kezde szólani oda be az akolba a gedelécskének, mondván: Ides fiam, nyisd meg az ajtót. Nyisd meg hamar. Felele a gedelécske: Kicsoda vagy? Monda a farkas: Nyisd meg hamar: én vagyok az anyád. A gedelécske kinéze egy résecskén, és látván a farkast, monda: Ide nem jössz, mert az anyámnak nincsen oly hosszú farka, mint látom, hogy tenéked vagyon. A fogad is külemben áll, hogy nem az anyámnak. Oztán, ha az anyám velem szól, örömmel és vigassággal hallgatom az ő szavát: de hogy te szólasz, noha olyan szavad vagyon, mint az anyámnak, azért ugyan minden szőrem felborzad belé. Talám minden nemzetségemnek vagy halálos ellensége. Azért nem nyitom az ajtót: légy csak ott kinn. Hallván azt a farkas, fogait csikorgatván elpironkodék onnég.

ÉRTELME

E fabula inti a szüléket, hogy idején gondját viseljék az ő magzatjoknak és azokat oktassák és értelemre és bölcsességre tanítsák: főképpen az Istennek igéjére és félelmére. Mert noha gyermekök még, azért ő utánok is jár az ördög és okot keres hozzá, hogy elveszhesse őket. Mint itt a farkas a kecskegedele után ólálkodik. Annak utána inti e fabula a gyermeköket is, hogy az ő szüleiknek engödjenek, oktatásokat s tanításokat vegyék és megfogadják. Idején megtanólják a keresztyéni tudománynak sommáját a Katekizmusból: gyakorta imádkozzanak, hogy az Isten fia, a mi urunk Krisztus Jézus az ő szolgái által, azaz a szent Angyalok által megőrizze az ördögtől. Kevessék nagy szorgalmatossággal szüleiknek jó tanácsokat: ne kevessék a hízelkedőknek gonoszra való intéseket; oltalmazzák magokat a gonosz társaságtól és így maradhatnak és jó lészen dolgok. Mert noha Isten vagyon, azért ugyan Ördeg is vagyon. Mi nem oda holt még a tóba.
Hátra Kezdőlap Előre