48. fabula

A farkasról, vadászról és pásztorról

A vadász talála a mezőn egy farkasra, és igen kezdé azt az agárokkal kergötni. Elszalada a farkas előtte és futa egy pásztorhoz és monda: Jó atyámfia. Igen vagyon utánam a vadász nagy sok agarokkal. Nem tudom hova legyek. Adj jó tanácsot és légy segítségül: bizony meglátod, hogy megemléközem barátságodról és minden szolgálattal leszek ennek utána. Monda a pásztor. Bátor, mindenben hozzám bízzál: megmentlek tőle. Ihol vagyon egy barlang. Abba menj be. Valami kórókat támasztok elejbe, és ha idejő a vadász, elmutatom és megmeneködel. Beméne az okáért a farkas a barlangba, és a pásztor betámogatá a száját valami kórókkal. Eljöve a vadász és kérdeni kezdé a pásztort, ha látott volna egy igen nagy farkast, hogy arra jött volna? Bizony szép, úgymonda, a bőre. Igen kellene énnékem. A farkas kedig a kórók által kinéz vala a barlangból. Monda a pásztor: Jó uram, nem láttam. Erre ugyan nem jött. Azonközbe huna és int vala szömével a barlangra, müvelhogy a vadász eszébe venné, hogy a farkas ott volna a barlangban. De a vadász nem vévé eszébe és elméne. Mikor elment volna, kihívá a pásztor a farkast a barlangból és monda néki, ne félj, mert elment a vadász. No, mint tetszik; nemde nagy barátságot műveltem-é veled? Látod-é, mely jámbor vagyok. Monda a farkas a pásztornak. Bezzeg jámbor a nyelved, de lator a szömed. Azt akarnám, hogy mind a két szömed kiapadna. Mert csaknem elvesztél hunyásoddal és intéseddel.

ÉRTELME

E fabula erre int, hogy jámbor légy, és senkinek ne árts, kárt se tégy. Mert akit bántasz, az megemléközik felőle és ha lehet okot keres hozzá, hogy ismeg megbánthasson és bosszút állhasson rajtad. Ekképpen egyik gonoszból nagy sok támad. Mert a pásztor nem felejtheti, hogy a farkas egyníhányszor elkapta a bárányokat.

Ennek utána azt is jelenti e fabula, mely igen rút dolog és nagy vétek legyen a tettetesség és képutálás, mikoron az ember mást szól nyelvével és más vagyon szűvében. Efféle béllett ember nem tiszta ember, hanem fél ördeg. Ez okáért megoltalmazd magadat efféle két színtől és duplás nyelvtől. Ha valaki bántott: ne áruld el, ne járj az álfurkkal, ne igyeközzél bosszút állani rajta. Ajánljad a bosszúállást az Istennek. Gonoszt gonosszal ne füzesd. Nyilván hasznaját veszed, és sokkal, ugyan sokkal jobb leszen tenéked.
Hátra Kezdőlap Előre