60. fabula

A fenyűfáról és nádszálról

A nádszál áll vala kezel egy egyenes, szép magas fenyűfa mellett. És midőn a szél fú vala, ottan té s tova hajladoz vala a szél után. Monda a fenyűfa a nádszálnak. Menj tova innég. Nem vagy méltó, hogy mellettem állj. Monda a nádszál: Miért? Felele a fenyűfa: Mert nyughatatlan vagy és állhatatlan, hol amoda, hol imide hajlosz. Miért nem állasz vesztek? Lám én veszteg állok, akármint fújjon a szél. Monda a nádszál: Éntőlem nem lehet. Mert vékony és gyönge vagyok, és nincsen annyi erőm, mint tenéked. Ezért kell hajladoznom, hol imide, hol amoda. Monda a fenyűfa: Tehát temagad vallod, hogy erősb vagyok náladnál. Bezzeg szép és erős vagyok: La mely magas vagyok. Azonközben egy igen nagy szél támada. És a nádszál utána engede és meghajola. De a fenyűfa nem akara engödni, hanem akara erejét megmutatni és állhatatos voltát megjelenteni. De a szél hatalmat vőn rajta, és mind gyökerestől kiszaggatá a földből és ledőté a földre, annyéra, hogy mind elromlana.

ÉRTELME

Ezt e fabulát szerzötte a bölcs, a kevélyek és a nagyakarók ellen, hogy megmutatná, mint járnak azok, kik kevélyek és nem tudnak senkivel tűrnyi és senkinek engödnyi. Ők azt tudják, hogy az a nagy emberség és a megmaradásnak útja, hogy ha nagyakarók és kevélyek lesznek és senki előtt nem alázzák magokat, de senki oly erős és hatalmas nem volt, hogy hatalmasb nem találkozott volna őreája. Az Isten is igen gyűlöli a kevélyeket, mint Szent Péter mondja, és ellenek áll. Ezt kedig eleitől fogva az ő ítíletiben és cseleködetiben megmutatta. A hatalmasokat, dölyfeseket és kegyetleneket megrontotta és elvesztötte: de az együgyűeket és alázatosokat felemelte, mint a Szűz Mária, a mi Urunk Krisztus Jézusnak anyja az ő énekében vallja. Erről az írásból sok példát hozhatnánk: de nem szükség. Gondoljatsza csak negyven esztendőtől fogva, hova löttenek el és hova lesznek naponként a nagy embermarók, az igen nagy urak, és az egyéb magabírók, mind az országban szerinszerte, mind a városokban? Úgy tetszik, hogy minden dücsőségök a porban fekszik.
Hátra Kezdőlap Előre