72. fabula

Egy farkasról és egy éh komondorról

Egy kazdag embernek vala egy nagy nyája. Amellett vala egy igen nagy és jeles komondora, mely a juhokat megoltalmazza vala a farkasok ellen. De a gazdag ember fesvénségéből igen hitvánul tartja vala a komondort, hogy igen meghitvánkodék a komondor. Midőn ez okáért eképpen éheznék, hozzá méne a farkas és monda: Mint vagy barátom? Nem jól vagyon dolgod, mert igen hitván vagy: talám beteg vagy. Felele a komondor: De bizon nem volnék beteg, abból nem volna semmi nyavalyám, de egy fesvén ageb gazdát szolgálok, az nem adat ennem, csaknem halok meg éhel az agebnek marhája mellett. Monda a farkas: Hova marad a maradék étek és az egyéb hulladék a konyha mellett, ha néked nem adják? Felele: Mi patvar hulladék és maradék, nincsen ott semmi effélében. Mert igen viaszfazakú, és somfánál főző ageb. Nem sok füstet láthatni az ő konyhájánál. Az Isten eleget adott volna néki, de olyan mint a béka, mely a földben lakván, nem mer eleget benne enni. Monda a farkas: Én jó tanácsot adok tenéked. Felele a komondor: Bezzeg a jó tanács szükség volna énnékem. Monda a farkas. Én a juhok közübe megyek és elkapok egyet a jó bárányok közül és elviszem azt. Te pedig utánam jöjj nagy sebességgel, de a fél úton ledőlj és úgy tettesd, mintha az esztevérségnek miatta el nem mehetnél utánam. És meglátják azt a pásztorok és megmondják a gazdádnak, és a gazda annak utána jobban kezd tartani. Monda a komondor: Bátor, azt műveljed és jó leszen. Eljöve ez okáért másodnap a farkas és egy jó kevér báránt kapa a nyájból és elkezde futni avval. Utána a komondor, de a fél úton ledőle, mintha esztevérségnek miatta tovább nem mehetne. Hazamenvén a pásztorok megmondák a gazdának, mondván: A mi komondorunk ma megmarta volna a farkast és a kevér báránt megszabadította volna szájából, de esztevérségnek miatta nem mehete utána. Ez okáért a farkas elvivé a jó báránt. És félünk, hogy több leszen efféle. A fösvén gazda nehezen vévé a kárt és parancsolni kezde naponként, hogy enni adnának a komondornak. Egy-két hét múlva ismeg elméne a farkas hozzája és monda néki. No, mint vagy barátom? Jobban vagyon-e dolgod? Felele a komondor: Jobban. Monda a farkas: Látom, hogy jobban. Mert simább mostan a hátad, hogy mint azelőtt. De még jobban leszen dolgod, ha tanácsomat fogadod. Felele a komondor: Micsoda a tanács? Monda a farkas: Holnap is eljövek és elkapok egyet a bárányok közül és te ismeg utánam fuss és mikoron elérsz, taszítsad orroddal az oldalamat és eldőlj, mintha erőtlenségnek miatta nem bírhatnál velem. És meglátják azt a pásztorok és megmondják a gazdának. És meglátod, hogy ennek utána jobban tart. Felele a komondor: Bátor, jó lészen. Eljöve ez okáért másodnap a farkas és elkapa egy igen jó báránt a nyájból. És utána futa a komondor, és mikoron elérte volna, megtaszítá a farkasnak az oldalát az orrával és ledőle, mintha erőtlenségnek miatta nem bírna vele. És mikoron a pásztorok hazamentenek volna, megbeszélék a gazdának, mondván: Ma a farkas ismeg egy báránt elkapa a nyájból, de ha a komondor jobb erőben volt volna, bizony el nem vitte volna. Mert szinte elérte vala immár, és midőn hozzá harapa, erőtlenségnek miatta nem bírhata véle. Monda a gazda a családoknak. Viseljetek gondot a komondorra, mindenha vessetek valami húst és leves kenyeret néki. És a házi nép jól kezdé tartani a komondort: és meghízék. Egyníhány hét múlva ismeg eljöve a farkas a komondorhoz és monda: No, mint vagy barátom? Monda a komondor: Jól vagyok. Monda a farkas: Látom, mert igen meghíztál. Lám mondám, hogy így leszen. Ezokáért add meg jutalmomat immár a jó tanácsért. Hadd vigyek egy jó báránt el. Felele a komondor: Vaj ne. Kétszer adtál jó tanácsot és két jó báránt vittél el érötte. Tovább ne nyúlj immár, mert megharagszunk egymással. Monda a farkas: Ne légy oly hálaadatlan. Ha egyebet nem engedsz énnékem, mégis adj valami jó tanácsot, mert igen éh vagyok. Monda a komondor: Ím jó tanácsot adok. A gazdám mellett a szomszédnak kidőlt a pincének az egyik fala, és ott jó szalannák függnek, sok jó hús és eledel vagyon ott a pincében; jó bor is vagyon ott, ha bort innyi akarsz: ott ez éjjel ugyan jó lakhatol. Estve elméne a farkas és beméne a pincébe és sok élést talála ott. És mikoron a jólakás után szomjúhozni kezdene, vén a borban is, és váltig ivék abba. Midőn a boritaltól megzajosult volna a feje, jó kedvet vén magának, a hordóra felülvén monda: Bizon mikoron estve a falukba bementem, hogy valamit kaphassak, ott hallottam, hogy a pórok a korcsomaháznál, midőn megittasultanak, ottan énekszót kezdöttenek és nagy vígan éneköltenek. Bizony én is azt művelem: ugyan vígan mondom én is az éneket. És mikoron ordítani kezdett volna, meghallák az ebek és ugatni kezdének. És mikoron feljebb kezdene énekölni, meghallák a szomszédok és mondának. Bizony erősen ordít egy farkas, ugyan kezel vagyon hozzánk. És mikoron az ordítás után mentenek volna, tehát íme a pincében vagyon. És a szomszédok rajta, és ugyan ottan megölék, mert részeg vala és nem tudna kiszaladni a pincéből.

ÉRTELME

E fabula előszer inti a családos embereket, hogy a fösvénséget elhadják és az ő családjoknak gondjokat viseljék jó módon, hogy ne éhezzenek meg. Mert ha fösvényen tartják őket, sokkal nagyobb kárt vallnak miatta. Mert a házi nép megbúsul és mind urát, mind annak jószágát meg kezdik gyűlölni, és nemhogy kártól megoltalmaznák, hanem inkább kárt tésznek. Ennek felötte minden dolgokat pokol kedvvel művelnek, noha művelnek valamit.

Másodszor int e fabula, hogy senki oly dologba ne avassa magát, amelyet nem tanólt, nem szokott, avagy mely az ő természetének ellene vagyon. Mert olyan dolgot tisztességödre véghöz nem viszed, mint itt a farkas, mely természete ellene bort kezde innya és bőrével füzete érötte.
Hátra Kezdőlap Előre