94. fabula

Egy síró gyermekről és egy orvról

Egy gyermek üle egy igen mél kút mellett igen sírván és nagy szomorúságot és bánatot megmutatván. És ehhöz találkozék egy igen okos orv, ki nagy szorgalmatossággal kezdé kérdözni a gyermektől az okát, miért sírna és bánkódnék oly igen. A gyermek álnakságot gondolván, monda az orvnak: Jaj egy aranyvederkém vala és avval merítek vala vizet és belé szakada a kútba. És immár semmiképpen nem lelhetek módot hozzá, hogy kivehessem a kútból. Örüle a kévánatos orv a beszédnek és mindjárást leveté felsőruháját és lehága a kútba és keresni kezde az aranyvedret. Méglen ő ott keresi vala az aranyvedret, az inas felkapá a felsőruhát az orvnak és elfuta véle az erdőbe. És midőn sokáig még kereste volna az aranyvedret, láta, hogy hajábavaló volna keresése: és kihágván a kútból nem talála meg a letött felsőruháját. És bánatba esvén, egy kőre leüle és igen kezde sírni és mondani: Vaj bolond, hogy nem elégöszel meg a tieddel? Ím mást keresvén, egy sincsen immár.

ÉRTELME

E fabula arra int, hogy ki-ki mind avval megelégödjék, amit az Úristen néki adott és amivel megajándékozta őtet. És hogy a más ember marhájának kévánságától megoltalmazza magát. Mert az Isten igaz, ki hamar az ő igazságának ítíletiből ezt műveli, hogy úgy rendeli a dolgot, hogy ha a másét álnaksággal és hamissággal magadnak akarod koporítani, hogy a tiedet is utána veszted. Mert mihelt igyedet és keresményedet az Isten meg nem áldja, ottan megkábulsz és egyik kárból a másikba esel és abból megbúsulsz.
Hátra Kezdőlap Előre