Örvénylés

Előszó

A kommunizmus bukásával és a Nyugat győzelmével nem lett jobb az emberiség sorsa. Bárhova tekintünk, azt látjuk, hogy nőtt a félelem, a zűrzavar és az általános elbizonytalanodás. A világtörténelem viharzónába került, és vészjósló örvények kavarognak az emberi civilizáció felett. A nem-szűnő háborúk egyre nagyobb sebeket ejtenek Földünkön és lakóin. A globális pénzuralom hatalmi-gazdasága gátlástalanul pusztítja az emberiség és az egész élővilág létfeltételeit. Az egyetlen igazi szuperhatalom: a Pénzimpérium, amelynek az Egyesült Államok csak az izomzata, az úgynevezett "unipoláris" világrendszerben ellensúly nélkül gyakorolja a hatalmat. Az emberi méltóság humánusnak deklarált rendszerét - az etikusan működő érdemi demokráciát - kegyetlen gazdasági erőszakkal és véres háborúkkal terjeszti.

Az egymásrautaltság és szolidaritás helyébe a gátlástalan és globális-méretű fosztogatás lépett. A terrorizmus elleni háború jelszavával egy vég nélküli háború csataterévé változott a Földgolyónk. E hódító háború világszintű harcmezején az örvénylő gyűlölködés és a kegyetlenség folyamatosan szedi áldozatait. A világ két leghatalmasabb birodalma - a virtuális térben működő Pénzimpérium és az őt kiszolgáló Egyesült Államok - szintén a növekvő rémület hatása alá került. A megingott pénzuralom halálos mérgeket lehel ki magából. A világméretű aggodalom, szorongás és kimerültség csak fokozza a feszültséget, az általános béke pedig egyre távolabbi álomnak tűnik.

Az emberiséget hatalmába kerítő reménytelenség, világvége-hangulat és félelem vészhelyzetben kétségbeesett agressziót vált ki. Láthatjuk, hogy az ember ismét embertársa farkasává lett, és a 'szemet szemért, fogat fogért' elve érvényesül a dzsungellá változott nemzetközi életben. A szeretet helyébe a gyűlölködés, az önzetlenség és szolidaritás helyébe a gátlástalan szerzésvágy és irigység, a béke helyébe, pedig a vég nélküli háborúskodás lépett. Ismét tanúja lehet az emberiség a 'mindenki háborújának mindenki ellen'. Ez a halál kultúrája, amelynek vésztjosló örvénylése elnyeléssel fenyegeti az egész emberi civilizációt.

Nicolas Sarkozy francia elnök 2008. szeptember 25-én a dél-franciaországi Toulonban őszintén beszélt a fennálló kapitalista világrendszer globális-méretű válságáról. A Le Zenith nevű koncertteremben négyezer főnyi hallgatóság előtt többek között ezt mondta:

"A jelenlegi válságnak arra kell minket ösztönöznie, hogy újjáépítsük a személyes teljesítmény és munka etikáján alapuló kapitalizmus alapjait, hogy megtaláljuk az egyensúlyt a szabadság és a szabályozottság, a közösségi és az egyéni felelősség között."

Az egyensúly megteremtését sürgette a közérdeket képviselő állam és a magánérdeket érvényesítő piaci erők között. A társadalmi igazságosság érdekében Sarkozy a termelő beruházások, az értékelőállító munka kisebb adóterhelését, egyidejűleg pedig a gyenge teljesítmény és a környezetszennyezés szigorúbb adóztatását javasolta. Nem titkolta, hogy a pénzvilágot megrázó válság még nem ért véget, és következményei még sokáig érezhetők lesznek.

A világ pénzrendszerének ez a válsága nemcsak a világgazdaság egészét sújtja, de a Pénzimpérium és a szolgálatában álló Egyesült Államok egyensúly nélkül maradt túlhatalmát is megkérdőjelezi. A világméretű pénzügyi, gazdasági és katonai egyensúly felbomlása a szervezett felelőtlenség és a korlátot nem ismerő önzés túlkapásaihoz vezetett. A XX. század az emberiség legvéresebb és leggyűlölködőbb évszázadának bizonyult, ahol politikai okokból mintegy 100 millió ember vesztette életét. A Szovjet Birodalom minden hibájával együtt azonban egyfajta ellensúlyt alkotott a fokozatosan a pénzuralom diktatórikus uralma alá kerülő Nyugattal, elsősorban az Egyesült Államokkal szemben. A közhatalom ellenőrzésétől megszabadult pénzuralmi hatalomgazdaság belülről ásta alá a nyugati demokratikus társadalmakat, amelyeket ma már az általános dekadencia és az emberközpontú értékek végzetes eróziója jellemez. Ennek az etikai hanyatlásnak a nyomán eluralkodott a konzumerizmus, amelyet a gátlástalan szerzésvágy irányít. A morális értékek helyét az alacsonyabb rendű emberi ösztönök korlátlan kielégítése vette át.

A valódi globális hatalom - a Pénzimpérium és izomzata, az Egyesült Államok - egyeduralma a második világháború után kialakult és a hatalmi-egyensúlyon alapuló nemzetközi rendszert aláásta. A Pénzimpérium az általa bevezetett hatalomgazdaságból kiiktatta az erkölcsöt. Ha nem sikerül közös erőfeszítéssel újra létrehozni a pénzuralmi világrend hatalmi-gazdasága felett az erkölcsi értékek kiegyensúlyozó rendszerét, akkor globális anarchia, káosz és nihil fenyegeti az emberi civilizációt. A legfontosabb erkölcsi normáknak, amelyek valamennyi ember közös szükségleteit, érdekeit és értékeit fejezik ki, a nemzetközi életben is érvényesülniük kell.

A Pénzimpérium hatalmi-gazdasága és kiüresedett formális demokráciája elveszítette legitimitását. Az unipoláris - egyetlen hatalmi központból irányított - világ kiegyensúlyozatlansága miatt erkölcstelennek, emberiség-ellenesnek bizonyult. A hatalmi-egyensúly globális helyreállítására van szükség ahhoz, hogy a megközelítőleg egyenlő erők kölcsönösen rákényszerítsék egymásra a nemzetközi élet jogi és erkölcsi normáinak a betartását. Bebizonyosodott, hogy az ellensúly nélküli hatalomgyakorlás szükségszerűen a hatalommal való visszaéléshez, a hatalmi önzés gátlástalan érvényesítéséhez vezet. A Nyugat hidegháború feletti győzelme nem eredményezett jobb világot, hanem még mélyebb válságba taszította az emberiséget. Olyan romboló erők szabadultak fel, amelyek vészjósló örvénylését az ellensúlyok létrehozásával talán még meg lehet fékezni az emberiség túlélése érdekében. Az egész élővilág és benne az emberiség fennmaradása a tét.

Ebben a könyvben újabb kísérletet teszünk azoknak a háttérerőknek a bemutatására, amelyek az emberiséget a jelenlegi vészhelyzetbe vezették. Azért van szükség az elhallgatott történelem és az eltitkolt jelen megismerésére, hogy valamennyien összefoghassunk az emberi civilizáció és a neki otthont adó Földgolyó megmentéséért. Így jobban megérthetjük a jövőnket meghatározó lehetőségeket, szükségszerűségeket és valószínűségeket, és az utolsó órában talán még megmenthetjük az életet a haláltól. Ez a könyv az életellenes világerők - elsősorban a korlátlan pénzhatalom - pusztító örvényléséről szól, amelyben élet-halál küzdelmet vív az emberiség a túléléséért.


2008
Dr. Drábik János: Örvénylés
Hátra Kezdőlap Előre