A világpolitika okkult háttere

Az okkultizmus szerepét a politikában, egyáltalán az okkult kormányzás létezését az emberek többsége kétségbe vonja, és csak viszonylag kevés e téren is tájékozott kutató tekinti olyan valóságos tényezőnek, amely döntő befolyást gyakorol a történelem alakulására. Az okkult befolyás ténylegesen létezik, és hat a politikai életre is.

Annak ellenére, hogy civilizációnk jelentős változásokon megy keresztül a szemünk előtt politikailag, gazdaságilag, kulturálisan, nehéz pontosan felmérni e hatalmas változás okait, és időben felismerni törvényszerűségeit. Ha nem is ígér kielégítő és gyors megoldást a változások felmérése, lényegének megértése, akkor is érdemes felvállalni ezt a feladatot. A valódi okok és törvényszerűségek felderítéséhez természetesen mellőznünk kell - vagy legalábbis felülvizsgálnunk - azt a fajta utópista gondolkodásmódot, amelyet a főáramlatú tömegtájékoztatás és a hivatalos iskolai oktatás sugalmaz. Elmélyedve a történelemben, elsősorban a világsorsát a legerőteljesebben befolyásoló országok történelmében, számos olyan összefüggést tárhatunk fel, amelyek pontosan a korporációs médiumok és az egyoldalúan befolyásolt hivatalos iskolai tananyag miatt eddig elkerülték figyelmünket.

Mielőtt továbbmegyünk érdemes utalni rá, hogy az okkultizmus azoknak a jelenségeknek és ismereteknek az összessége, amelyeket az emberiség a történelem során túlvilági eredetűnek tekintett, mert természetes úton a tudomány akkori állása szerint megmagyarázhatatlanok voltak, illetve máig azok maradtak. Tény az, hogy a XIX. század közepe óta számos okkultista irányzat és iskola látott napvilágot, amelyek megegyeznek abban, hogy az okkult jelenségeket bizonyítottaknak tekintik, és természetfölötti eredetre vezetik vissza. Abban azonban már lényegesen eltérnek ezek az irányzatok, hogy milyen jelenségeket lehet természetfölöttinek tekinteni.

A spiritiszta tanok, a spiritizmus hívei az elhunyt emberek szellemeitől származtatják a titokzatos jelenségeket. Az élők és az elhunytak szellemei között közvetítő médiumaikat gyakran igénybe veszik gyűléseiken ilyen kapcsolatfelvétel céljából. A teozófia az okkult jelenségeket és a velük kapcsolatos titkos ismereteket természetfölötti erőktől származtatja. Az okkult erők és ismeretek révén az ember eljuthat az isteni megvilágosodás állapotába. Hasonló tanokat hirdet a teozófiából kivált antropozófia is. Mind a teozófia, mind az antropozófia szoros kapcsolatban áll a gnoszticizmussal, amelynek a követői elmélkedésektől, meditációktól várják a mélyebb ismereteket. Elterjedt okkultista tanítás és gyakorlat a fekete mágia, amelynek a gyakorlói magával a sátánnal lépnek kapcsolatba, és úgy gondolják a démonok erejével nemcsak megtudhatnak szinte mindent, de különleges képességekre is szert tehetnek. Az okkultistákhoz tartozó spiritualisták, új püthagoreusok és az új platonikusok szerint csak szellemi valóság van, és az anyagi világ csupán látszat, és emiatt megtévesztő. Aki tehát nem lesz rabja az anyagnak, az anyagi világnak, a testnek, azon úrrá válhatnak a szellemvilág törvényei, amelyek különböznek a fizika törvényeitől. A szellemvilág törvényeit ismerők sokkal többre képesek, mint az átlag emberek, akik kénytelenek az anyagi világ kötöttségei és a földhözragadt empirizmus korlátai között élni és gondolkodni. Az okkultizmus titkos tudása segítségével az ember kiszabadíthatja magát e korlátok alól. Ez a tudás hatalmat ad a beavatottaknak, ezért célszerű megtartása és felhasználása érdekében titokban tartaniuk.

Az okkultizmus szerves részét alkotja a hermetizmus. A ma is széles körben elterjedt titkos hermetikai tanok misztikus elemekkel kevert, csak a beavatottak számára érthető, titkos tanok zárt rendszere. Maga a hermetizmus és a hermetikus szó a görög mitológiából ismert Hermész nevére utal, aki a mitológiai istenek hírvivője volt, s egyben az ékesszólás, a kereskedelem és a tolvajok istene az ókori görögöknél.

Az okkultizmus olyan jelenségei, mint az asztaltáncoltatás, a materializáció, a telekinézis, fizikailag is érzékelhetőek és ellenőrizhetőek. Az okkult pszichikai jelenség, mint amilyen például a szellemválasz, csak a beavatottak számára érzékelhető. Aki az okkultizmus követőjének tartja magát, az nemcsak ismerni véli a titokzatos erőket, hanem fel is tudja őket használni: tájékozódik a múltban és a jövőben, és pusztán akarati kisugárzásával képes gyógyítani vagy betegséget okozni. A különböző jövendőmondó módszerek, a kártyavetés, a tenyérjóslás és az asztrológia is az okkultizmus szerves részét alkotják. A tarot kártyák különös jelentőségre tettek szert a jövendőmondás szempontjából. A kártyákat mindig sajátos módon veszik igénybe, a véletlen és az üzenet segítségével, és különböző szinten lehet értelmezni őket. Az asztrológiához hasonlóan a tarot kártyák mondanivalója is a jelentés és az esély kölcsönhatásából formálódik ki.

Az okkultisták tudománynak tekintik az okkultizmust, és napjainkban is a tudomány kulturális alapjaihoz sorolják. Arra hivatkoznak, hogy a vegyészet tudományának az alkímia volt az előfutára. Ez a középkori titkos kémia, amely a valóságban nem létező bölcsek köve segítségével törekedett arra, hogy kevésbé értékes fémekből aranyat állítson elő, s olyan csodagyógyszert is létre akart hozni, amely valamennyi betegség ellen használható. A sort folytathatjuk azzal, hogy a csillagászat tudományának, az asztronómiának a közvetlen elődje, pedig az asztrológia, a pszichiátriában használt hipnózis elődje, pedig a magnetizmus volt, azaz a varázserővel történő befolyásolás. Ezekben az ismeretekben nyomon követhetjük azokat a filozófiai és etikai folyamatokat, amelyeknek a tanulmányozása legalább olyan fontos az emberi történelem és társadalmi gyakorlat megértéséhez, mint a teológia vagy a mitológia.

A felvilágosodás, a racionalizmus, az agnoszticizmus, a szekularizmus, és a tudományos gondolkodás uralkodóvá válása során az ún. okkult tudományok tekintélye lehanyatlott. Manapság azonban újból tanúi lehetünk annak, hogy még a tudomány képviselői között is egyre többen közelednek az ún. okkult tudományokhoz. Alapos kutatómunkájuk eredményeként egyre többet megértenek az ember és a természetfölötti kapcsolatából, és a tudomány egészében véve türelmesebbé vált az okkult ismeretekkel szemben. A lélektan tudományának számos olyan művelője van, aki tisztában van azzal, hogy "több dolog is van égen és földön", mint ahogyan azt képzeljük. Az okkult tudományok művelői pedig szilárdan meg vannak győződve arról, hogy az emberiségnek egyelőre csak az elérhető ismeretek felszínét sikerült megközelítenie. A titkos hagyományokat és ismereteket tanulmányozó ezoterikus közösségek száma világszerte növekszik. Nehéz megkülönböztetni a misztikus tudás őszinte elkötelezettjeit azoktól, akik az ezoterikus társaságokban a társadalom befolyásolásának és irányításának az ősi módszereit akarják elsajátítani a hatalomgyakorlás érdekében.

Annak ellenére, hogy civilizációnk jelentős változásokon megy keresztül a szemünk előtt politikailag, gazdaságilag, kulturálisan, nehéz pontosan felmérni e hatalmas változás okait, és időben felismerni törvényszerűségeit. A valódi okok és törvényszerűségek felderítéséhez természetesen mellőznünk kell - vagy legalábbis felülvizsgálnunk - azt a fajta utópista gondolkodásmódot, amelyet a főáramlatú tömegtájékoztatás és a hivatalos iskolai oktatás sugalmaz. X

A titkos hagyományokat és ismereteket tanulmányozó ezoterikus közösségek száma világszerte növekszik. Nehéz megkülönböztetni a misztikus tudás őszinte elkötelezettjeit azoktól, akik az ezoterikus társaságokban a társadalom befolyásolásának és irányításának az ősi módszereit akarják elsajátítani a hatalomgyakorlás érdekében.

Az okkultizmus újkori reneszánsza

A Teozófiai Társaságot 1875-ben Helena Petrovna Blavatsky, (Blavatszkája orosz grófnő) egy női szabadkőműves alapította New York-ban. A társaság 1895-ben kettévált, és az a része, amelyik Amerikában maradt, és W. Q. Judge lett a vezetője, alkotja a jelenlegi Theosophy Society-t és Pasadena-ban működik. A társaság másik része Henry Steel Olcott és Blavatsky vezetésével 1878-ban az indiai Adyarba költözött, és a Teozófiai Társaság központja lett. Ebben az időben csatlakozott a Teozófiai Társaság párizsi részlegéhez Gerard Encausse, akit az ezoterikában járatos körök Papus néven ismertek. Papus Spanyolországban született francia orvosként járatos volt a hipnózisban és az okkultizmus számos tanítását jól ismerte. Ő alapította meg a modern Martinista Rendet.

Papus 1891-ben közreműködött a gnosztikus katolikus egyház megalapításában. 1895-ben tagja lett az "Order of the Golden Dawn"-nak - az angol rózsakeresztes irányzathoz tartozó szabadkőműves rend párizsi szervezetének - az "Ahathoor" páholynak. 1902-ben, pedig Papus lett Párizsban az elnöke az újonnan létesült, és a félelmetes szertartásairól hírhedté vált "Ordo Templi Orientis"-nek, az OTO-nak, amely a Golden Dawn elágazásának tekinthető. Papus háromszor is ellátogatott Szentpétervárra 1901-ben, 1905-ben és 1906-ban, és háziorvosi teendőket látott el II. Miklós cár és felesége, Alexandra cárné mellett.

Papus oroszországi útját megelőzte Philippe-nek, pártfogoltjának az utazása, aki létrehozott egy martinista páholyt a cári udvarban, amely a "Priory of Sion"-hoz ("Prieuré de Sion") tartozott. Nagy valószínűséggel Philippe avatta fel a martinista páholy tagjaként Grigorij Raszputyint, aki jelentős befolyással bírt a cárnőre, és rajta keresztül a cári udvarra. Amikor Papus az OTO nagymestere lett Franciaországban, ő végezte el ennek a páholynak véres szertartásait Oroszországban. 1905 októberében állítólag megidézte a cár apjának, III. Sándor cárnak a szellemét, aki közölte fiával, hogy a forradalmárok kezétől fog meghalni. Papus követői azt közölték II. Miklóssal, hogy mágikus segítséggel elháríthatja ennek a jövendölésnek a bekövetkeztét egészen addig, amíg Papus él. II. Miklós még 141 napig Oroszország élén állt Papus halálát követően. Papus a jelek szerint egyfajta modern sámánként szolgálta az orosz uralkodót és feleségét, mégis aggodalommal töltötte el, hogy túlságosan is támaszkodtak az okkultizmusra, amikor nehéz kormányzati és nemzetközi kérdésekben kellett dönteniük. Az első világháború idején Papus a francia hadsereg orvosaként egy hadikórházban teljesített szolgálatot, és tuberkulózisban halt meg 1916. október 25-én, 51 éves korában.

OTO, a "New Age" létrehozója

Az "Ordo Templi Orientis" (A Keleti Templom Rendje) olyan széleskörű tagsággal rendelkezett, hogy az OTO gyakran dicsekedett: valamennyi okkult titkot ismer a La Manche csatorna mindkét oldalán. Amikor Carl Kellner megalapította az OTO-t, közzétették a rend nyilatkozatát "Manifesto of the OTO" névvel. Ebből kiderül, hogy valamennyi szabadkőműves és nem szabadkőműves okkult rend az irányítása és a fennhatósága alá tartozott. Eszerint Carl Kellner kezdeményezte azt a tervet, hogy valamennyi okkult szervezetet egységes irányítás alá vonjanak. Ezért az OTO nemzetközi méretű szervezet, és a világ valamennyi civilizált országában működnek tagszervezetei. Szellemisége felöleli az összes nagy misztériumot. Ennek a rendnek sikerült megoldania - vezetői állítása szerint - a filozófia és az élet minden problémáját. Ezen túlmenően olyan titok birtokában van, amely képes megvalósítani a testvériséget, az emberiség ősi vágyát. Ez a titok az, amely az utóbbi három évtizedben kibontakozott a "New Age" mozgalomban.

Valamennyi európai szabadkőműves rend, beleértve a francia Nagyorienst és a brit szabadkőművességhez tartozó nagypáholyokat is, egy idő múlva megengedte, hogy nőtagjaik is legyenek. A két legismertebb női szabadkőműves a már említett Helena Petrovna Blavatsky, valamint tanítványa és pártfogoltja Annie Besant volt. Az OTO-hoz tartozó női tagok neveit a legszigorúbb titokban tartották. Besantról azért lehetet tudni, hogy ő is beavatott, mert gyakran látták az OTO-hoz tartozó férfi beavatottak társaságában. A tekintélyes amerikai "Mackey's Encyclopedia of Freemasonry" is elismeri, hogy Blavatskyt 1877-ben felvették a szabadkőművesek soraiba.

A Blavatsky által létrehozott Teozófiai Társaság az angol szabadkőművesség front szervezetének tekinthető. Blavatsky sokáig állt az olasz karbonárik vezetőjének, Joseph Mazzininak a befolyása alatt. Mazzini volt, aki arra bátorította Blavatskyt, hogy segítse a híres olasz szabadkőművesnek, Garibaldi tábornoknak a küzdelmét az olasz egység megteremtéséért. Blavatsky Teozófiai Társaságához számos szabadkőműves csatlakozott, köztük a legmagasabb rangú, az egyesített világszabadkőművesség akkori legfőbb vezetője: Albert Pike. A társaságba azonban olyanok is beléphettek, akik ugyan nem voltak szabadkőművesek, de a Lucifer kultusz hívei voltak.

Amikor 1887-ben a "Quatour Coronati Research Lodge"-ot, a brit szabadkőművesség "Tudományos Akadémiáját" létrehozták, Blavatsky hamarosan megjelentette Londonban a Teozófiai Társaság folyóiratát, amely a "Lucifer the Light Bringer" (Lucifer a fény hordozója) címet viselte. Blavatsky Londonban publikálta a "Secret Doktrine" (Titkos tanítás) és az "Isis Unveiled" (A leplezetlen Isis) című könyveit is.

Az ókori görög kultúra virágkorában (a hellenisztikus korban) az Isis és Osiris mítosz köré nagyhatású, máig ható misztérium szerveződött. Minthogy Osiris az egyiptomi mítosz szerinti feltámasztása után a holtak birodalmának a királyaként uralkodik tovább, kultusza fennmaradt. A mítoszban előforduló események évfordulóit sokfelé megünnepelték. Az Isis mítosz és misztérium megértéséhez szem előtt kell tartanunk, hogy a legkorábbi elképzelések szerint a világot nem kellett senkinek teremtenie, mert az kaotikus formában mindig létezett. Az őskáosz megtestesítője Egyiptomban a hatalmas folyam, a Nílus. Ebből emelkedett ki a föld, az őshalom, de ebből bújt elő a ég is tehén formájában. Az élet először béka és kígyó formájában jelent meg, amikor előbújtak az ősiszapból. A világmindenség őselemeit csak később személyesítik meg, és így lesz a föld földistenné, az ég égistennővé, a földünket körülvevő légkör, pedig a levegő urává. A földet és az eget a levegő választotta el egymástól oly módon, hogy közéjük fújt, és felemelte az eget a magasba. Az ég ezután már csak támaszkodott a földre.

A mitológiai spekuláció később összeházasította az eget és a földet, és ettől kezdve a világ keletkezésére vonatkozó elképzelés, a kozmogónia, nem más, mint az istenek születésével foglalkozó tudás: vagyis a teogónia. Az istenek aztán emberi módon származnak egymástól. A föld és az ég a levegő istenének és a nedvesség istenének a nászából született. Idővel a földi egyeduralkodó példájára megjelenik az égben az istenek és az emberek tejhatalmú ura, a főisten. Ezt követően lényegesen megváltoznak a mítoszok is, mert a mindenek fölött álló főisten válik a teremtő-istenné. A teremtés kezdetben a világnak az őskáoszból való kiemelését, elrendezését jelenti. Később elterjed az a hit, hogy a főisten önmagából vagy a semmiből alkotta meg a világmindenséget.

E mitológiai kitérő után térjünk vissza Blavatsky-hoz. "Leplezetlen Isis" című könyve hatását tekintve nagyon fontosnak bizonyult. Számos olvasóját ejtette gondolkodóba, és még több volt azok száma, akiket kihozott ki a sodrából. 1978-ban Blavatsky Henry Steele Olcott ezredessel Indiába távozott, és 1885-ig ott is maradt. Indiából súlyos betegen tért vissza Európába. 1891-ben bekövetkezett haláláig idejét második könyve, a "Secret Doctrine" (A titkos tan) megírásának és a Teozófiai Társaság ezoterikus részlege létrehozásának szentelte.

Populáris okkultizmus

A Teozófiai Társaság ezoterikus részlegének megszervezése, valamint a "Secret Doctrine" együttes hatásaként született meg az értelmetlenségnek és képtelenségnek az a kombinációja, amit ma úgy ismerünk, hogy populáris okkultizmus. A populáris okkultizmus következményeként a Teozófiai Társaság mélyen korábbi színvonala alá süllyedt, és ez is hozzájárult ahhoz, hogy létrehozójának halála után sok olyan - Blavatsky színvonalát meg se közelítő - személy csatlakozott hozzá, akik aztán pusztító és önpusztító háborúskodásba kezdtek azért, hogy megszerezzék a Teozófiai Társaság vezetését. A jelenlegi populáris okkultizmus olyan értelmetlenségek és képtelenségek halmaza, amelyek az egész gondolati rendszert veszélyessé teszik. Azért veszélyes, mert se nem valóságos, se nem igaz. Aki pedig tanulmányozza és követi, abban egyfajta megalomániát, fékezhetetlen nagyzási hóbortot kelt életre.

Ez leginkább Aleister Crowley esetében mutatkozik meg. Ez a vitán felül nagytehetségű, briliáns és excentrikus ember nemcsak visszaélt az okkultizmussal, de okkultista kilengéseivel, kicsapongó túlzásaival önmagát is felemésztette. A populáris okkultizmus másik terjesztője Dion Fortune számos sikeres könyvet írt okkult témákról, de ezekkel sok embert megtévesztett és félrevezetett. Ami pedig Alice Bailey-t illeti szinte könyvtárnyi könyvet írt, amelynek használható mondanivalóját azonban egy vékony brossurában össze lehetne foglalni. Alice Bailey lehet, hogy maga is okkult tulajdonságokkal rendelkező médium volt, ez azonban nem bizonyítható be róla kétséget kizáróan úgy, ahogy az Blavatsky esetében nyilvánvaló volt. Alice Bailey gondolkodásának irányát Leadbeater, Besant, Wedgewood és Arundale szabta meg. A felsoroltakat olyan teozófusoknak tekinthetjük, akik egy Blavatsky szintjén soha nem voltak képesek megérteni, hogy mi is az a teozófia, és mit kezdhet vele az emberiség. Blavatsky metafizikája a valóság természetének a kutatása volt spekulatív filozófiai módszerekkel. Ennek a metafizikának semmi köze sem volt a népszerű, vulgáris okkultizmushoz, amely semmilyen kapcsolatban sem áll a valósággal.

A teozófia a zoroasztrianizmus, a hinduizmus, a gnoszticizmus, a manicheizmus (Mani perzsa vallásalapító perzsa és keresztény elemekből álló dualista tanítása), a kabala, a platonizmus és más misztikus tanítások keveréke. Az egészet színezi az, hogy e rejtett, titkos értelmű tanításokat a Himalája magaslatain, titkos helyeken élő misztikus mesterek közvetítik a beavatottak számára az ő okkult tulajdonságaikon keresztül, valamint astral testük segítségével. (Az astral test a halál után tovább élő átszellemített testet jelenti.) Blavatsky azt állította, hogy az ősi tibeti mesterek úgy, mint Koot Hoomi és Morya lényegesen kibővítették azokat az ismereteit, amelyeket ő a különböző misztikus iskolák tanításaiból összegyűjtött. A Teozófiai Társaságot azért hozta létre Blavatsky, Olcott és Judge, mert a szellemi kapcsolat és a miszticizmus még kifinomultabb módszereit kívánták kifejleszteni. A társaság célja az volt, hogy egyrészt létrehozza az emberiség univerzális testvériségét, másrészt tanulmányozzák és elmélyítsék az ősi vallásokra, filozófiákra és tudományokra vonatkozó tudást, valamint, hogy kutassák a természet törvényeit, és felszínre hozzák az emberiségben lappangva jelenlévő isteni erőket.

A New Age "anyja"

Alice Bailey a New Age "anyja" 1880-ban született Angliában gazdag arisztokrata család tagjaként. Amikor Kaliforniába költözött, megismerkedett Blavatsky-val, és belépett a Teozófiai Társaságba. Alice Bailey-nek misztikus élményei voltak, és nemcsak Koot Hoomi jelent meg, de 1919-ben egy másik tibeti mesterrel, Djwhal Khul-vel is sikerült találkoznia. Ezt követően Alice egy sorozat könyvet írt "Ageless Wisdom" (Örök bölcsességek) címmel, amelyekben olvasóit megismerteti azokkal a tanításokkal, amelyeket a tibeti mestertől kapott. A Bailey házaspár alapította az "Arcane School"-t (Misztikus Tanok Iskoláját) New Yorkban, amelynek Európában is működnek kirendeltségei. Ugyancsak ők a Lucis Trust létrehozói, amelynek 2007-ben több mint hat ezer aktív tagja volt. Számos kiadványt tesz közzé a "Lucis Trust Publishing Company", amely ugyancsak az ő irányításuk alatt áll. Ők hozták létre a "World Goodvill Center" (Jóakarat Világközpontja) nevű illuminátus-globalista szervezetet is.

1960-ban, amikor az ún. "virággyerekek" elkezdték énekelni a dalaikat, az új, vagyis a Vízöntő Világkorszak beköszöntéséről, hogy "világunkat a harmónia, a megértés, a béke és a szeretet fénye árassza el", a hagyományos keresztény egyházakat, és képviselőit mély aggodalom töltötte el. A papokat és lelkészeket aggasztotta Jézus Krisztus szerepe ebben a New Age kultúrában. A konzervatív teológusok szerint a New Age szellemiség nem istenközpontú, hanem földhözragadtan emberközpontú. A New Age filozófia lelkes követői szerint az emberiség lényege az isteni minőség, és mindenegyes férfi és nő isten társaként maga is teremtő-istenség. A New Age mozgalom követői nyíltnak és toleránsnak látszottak, szinte valamennyi vallási tanítással és szervezettel szemben, kivéve a kereszténységet, amely ellen viszont keményen és türelmetlenül léptek fel.

Besant, Crowley és Steiner

Annie Besant-ot 1889-ben mutatta be Blavatskynak a szabadkőműves szocialista Herbert Burrows. Besant Blavatsky hatása alá került, és hű követőjévé vált. Amikor Blavatsky 1891 májusában meghalt, a Teozófiai Társaságban utódlási küzdelem bontakozott ki, amely 16 évig tartott. Végül is 1907-ben a "Quatour Coronati Research Lodge" Annie Besantot választotta elnökévé, testvérének - az ugyancsak szabadkőműves - Sir Valter Besantnak a javaslatára. Annie Besant szoros kapcsolatot tartott több szabadkőművesség által irányított társasággal és frontszervezettel, ezek közé tartozott a szocialista irányzatú Fábián Társaság, az OTO és az Aleister Crowley által vezetett szabadkőműves Stella Matutina. Annie Besant csatlakozott a Stella Matutina-hoz, amikor az kivált a Golden Dawn-ból. Ez a két szabadkőműves rend 1912-ben újból egyesült az eredeti Golden Dawn név alatt. Ekkor már azonban egyedüli vezetője a megszállott fenegyerekként viselkedő Crowley volt. Ebben az esztendőben Crowley volt az, aki beavatta Annie Besantot az OTO tagjai sorába.

1913-ban került sor a szakadásra a Teozófiai Társaságban, amikor is magyarországi születésű, 33-as fokozatú Rudolf Steiner kivált belőle, és megalapította az Antropozófiai Társaságot. Ez a társaság hitvallását nézve szintén luciferiánus. Az amerikai John Daniel szerint ("Scarlet and the Beast" 438. old.) Steiner antropozófiai társasága kulcsszerepet játszott a bolsevik forradalom és a szabadkőművesség között. Besant azt a megbízatást kapta szabadkőműves feletteseitől, hogy keressen egy megfelelő személyt a Teozófiai Társaság világszintű irányítására. Nemcsak meg kellett keresnie ezt a személyt, de fel is kellett készítenie arra, hogy ő lehessen "Christ Lord Maitreya" (Krisztus urunk Maitreya), és ő legyen az, aki az eljövetelét bejelenti.

Maitreya a visszavárt vagy jövőbeni Buddha. Az ő eljövetelét jósolta meg Gautama Buddha, akinek a megtestesítője (reinkarnációja) fogja hirdetni azokat a tanításokat, amelyek helyreállítják a jó és igazságos társadalmat, és megoltalmaznak minden lényt. A Maitreya-ra vonatkozó jövendölések szerint a jövő Buddhája 5 milliárd 670 millió éven belül megjelenik. (Dctionary of Philosophy and Religion, Eastern and Western Thought, W. L. Reese, 327. old.)

Besant azonban már 1908-ban be akarta jelenteni Krisztus urunk Maitreya érkezését. Ez a vállalkozása azonban teljes kudarccal végződött. Második kísérletére 1911. december 28-án került sor, amikor is egy 16 éves hindu fiú már birtokolta (állítólag) Krisna és Krisztus lelkét. 1926-ban, pedig a "Theosophical Society" Krishnamurti-t jelölte meg a "Világ Tanítójaként". Egy 33-mas fokozatú szabadkőművest, C. W. Leadbeater-t jelölték ki a szabadkőműves szervezetek, hogy készítse fel a Messiási hivatása betöltésére. Amikor Annie Besant az 1920-as években bemutatta a nyilvánosságnak Krisztus urunk Maitreya-t Krishnamurti testében reinkarnálódva, a jelenlévők között jelentős mennyiségű kábítószert osztottak szét. A "London Patriot" 1929. augusztus 29. száma tudósít arról, hogy a fogyasztásra szétosztott kábítószer egyes okkultista beavatottak szerint a legerősebb drogok közé tartozott, amelyek képesek voltak "kiszabadítani a szellemet a testből".

A New Age és a Lucis Trust

Az 1970-es évek során az Egyesül Államokban kibontakozott New Age olyan spirituális mozgalom, amely mindennel és mindenkivel egységet szeretne, és az egységes világ megteremtését próbálja meg egységes szinkretikus világvallás létrehozásával elősegíteni. A New Age tehát a minden létezőt egyetlen alapelvre visszavezető világnézet, a világ és a természet egészét istennek tekintő panteizmus, a keleti vallásokból átvett lélekvándorlás, az evolúció és a posztmodern tudományos és áltudományos nézetek keveréke, amelyben a dualisztikus vallási és filozófiai nézetek, a gnoszticizmus tanításai a modernizált okkultizmussal és mágiával ötvöződnek. A gnoszticizmus és az okkultizmus folyamatosan jelen volt az európai kultúrában az új platonizmussal együtt, amely a gnosztikus tanok mellett szerepet játszott az alkímiában és a mágiában is. Az okkultizmus szerves része a spiritizmus, a szellemi erőkkel való kapcsolattartás, amely több nem keresztény vallásban is, például a sámánizmusban jelen van. Ugyancsak szerves része a mágia, amely többek között az ún. "boszorkányságban" is megjelenik. Jelen van a New Age-ben a természetmiszticizmus, amely tudatosítani kívánja az ember, a természet és a kozmosz egységét, és megkísérli mindezt alátámasztani a kínai taoizmussal, univerzalizmussal, valamint a hinduizmus és a Buddhizmus tanításaival.

Blavatskynak egy másik követője, és a Teozófiai Társaságnak a tagja Alice Bailey - "a new age anyja" - volt. Alice magát a modern boszorkány-kultusz követőjének tartotta, férje pedig szabadkőműves volt. A Bailey házaspárŐ alapította az "Arcane School"-t (Misztikus Tanok Iskolája) New Yorkban, amelynek Európában is működnek kirendeltségei, és ők hozták létre a "World Goodvill Center" (Jóakarat Világközpontja) nevű illuminátus-globalista szervezetet is. Ők alapították 1922-been a "Lucifer Publishing Company of New York"-ot (Lucifer kiadó vállalat, New York). Ez a cég később "Lucis Trust"-ra változtatta az elnevezését, hogy álcázza eredetét és azonosságát. A Lucis itt Lucifer név helyére került. Ez a kiadó publikálta Alice Bailey első könyvét, amely az "Initiaton Human and Solar" (Az emberi és napmítosz szerinti beavatás) címet viselte. Később adta közzé az "Externalization of the Hierarchy" (A hierarchia kivetítése) című kötetét, amelyben azt állítja, hogy a szabadkőművességben létező hierarchikus rendszer a felelős a "New Age" mozgalomért. Állítása szerint a pusztítás és rombolás, azaz a társadalom destabilizációja 1775-ben kezdődött.

Elképzelhető, hogy Alice Bailey az iluminátusok rendjének megalakulására utal. 1775 után 70 évvel Albert Pike felélesztette az összeesküvést az általa létrehozott Palladian fokozatban és rítusban. A XIX. és a XX. század fordulóján a szabadkőművesség hierarchikus rendszerét meghonosították az OTO-ban. Napjainkban viszont ez a hierarchia a "Lucis Trust"-ban működik. 1982-ben, amikor e sorok írója még New York-ban élt, a "Lucis Trust" központja a New York központi városrészét jelentő Manhattan keleti oldalán fekvő United Nations Plaza 866 szám alatt volt található. Azóta New York más városrészébe költözött. Amikor a "Lucis Trust" működésének 1982-ben a zenitjén volt, a szabadkőműves Robert S. McNamara állt az élén, aki Kennedy elnök kormányában védelmi miniszter volt, majd pedig a világbank elnöke lett. Az 1990-es években rendszeresen találkozott a World Federalist mozgalommal azért, hogy közösen olvassák Blavatsky és Besant műveit. Egyik alakalommal, amikor telihold volt, nyilvánosan megfürdött a hold sugaraiban az éj közepén.

Érdemes említést tenni a "Lucis Trust" néhány híres tagjáról. Közöttük elsőként említhetjük David Rockefellert, aki a legújabb kutatások szerint a világ második legnagyobb egyben tartott családi, tehát kollektív magántulajdonban lévő vagyonának az elsőszámú jogosultja. Ezt a vagyont olyan szakértők, mint Korjagina orosz közgazdász-matematikus és akadémikus, valamint más szakértők, 11 trillió dollárra becsülték. De tagja volt a "Lucis Trust"-nak testvére, a negyedik John D. Rockefeller, aki viszont magát buddhistának vallja. Tagja volt a "Lucis Trust"-nak Cyrus Vance, aki James Carter elnök kormányában külügyminiszter volt. (Az Elnök képviseletében ő hozta vissza Magyarországra a Szent Koronát 1978. január 6-án.) A tagok sorában még ott találjuk a következő hírességeket: Marc Tannebaum rabbit, az Amerikai Zsidó Bizottság elnökét, a Marshall Field család tagjait, Paul Moore anglikán püspököt, aki megalapította a "Szent János Apostol Anglikán Egyház" keretében működő Varázslatok Iskoláját. Megemlítjük még a CBS televizió sztár műsorvezetőjét, Walter Cronkite-ot, Ted Turner-t, a Cabel News Network tulajdonosát és a CNN egyik létrehozóját (1980-ban) és tulajdonos-irányítóját, aki kezdettől népszerűsítette a Scientology Church-öt (Szcientológia Egyház). Tag volt Barbara Marx Hubbard, a "New Age" mozgalom egyik tekintélyes szóvivője, akit Walter Mondale a demokrata párt elnökjelöltje 1984-ben maga mellé akart venni alelnökjelöltként. Megemlítjük még Henry Clausen-t, a 33-as fokozatú szabadkőművest, az Egyesült Államok skótrítusú szabadkőművessége legfelső tanácsának nagymesterét.

A "Lucis Trust"-nak jogi személyiséggel rendelkező korporációk is a tagjai lehetnek. E korporációs tagok sorában olyan nagytekintélyű szervezetek találhatók, mint a Rockefeller Alapítvány, a Carnegie Alapítványi Alap (Carnegie Enodwment Fund), az Egyesült Nemzetek Társasága (United Nations Associations), a Szolgálat Teozófiai Rendje (Theosophical Order of Service), a Findhorn Alapítvány (Findhorn Foudnation) és a Déli Illetékességű Skótrítusú Szabadkőművesség (Southern Jurisdiction of Scottish Rite Freemasonry).

McNamara irányítása idején a "Lucis Trust" közzétett a sokmilliós példányban megjelenő "Reader's Digest"-ben egy "New Age" mozgalmat népszerűsítő hirdetést 1982 októberében. 1991 decemberében, pedig a "Reader's Digest" leközölt egy népszerűsítő reklámot. Ez valamennyi vallás számára elfogadhatóan van megfogalmazva és "Lord Maitreyahoz, a New Age Krisztusához" szóló imádságot tartalmaz. Számos nemzetközi nagyvállalat és dúsgazdag egyéni tag anyagi hozzájárulásának az eredményeként a New Age mozgalom szinte korlátlan anyagi eszközökkel rendelkezik, amit propaganda célokra és befolyása növelésére fel is használ. A Lucis Trust tevékenysége leginkább az Adam Weishaupt által létrehozott bajor illuminátusok tevékenységéhez hasonlítható, Albert Pike Palladian rítusával, valamint a Kellner által létrehozott Ordo Templi Orientis tevékenységével együtt. Mind a négynek azonosak a céljai, és a módszerei.

A Lucis Trust számos szabadkőműves programot finanszírozott, közülük megemlíthetjük azt a televíziós beszélgető műsort, amelyet a dallasi TV sugárzott "Faith Focus" (Hit a gyújtópontban) címmel 1982 és 1986 között. Ez a műsor is rendszeresen reklámozta az a Lord Maitreya-hoz szóló imát, amely a "Reader's Digest"-ben volt olvasható. A Fait Focus program házigazdája egy szabadkőműves, metodista lelkész volt, Walker Railey. Railey-t 1987-ben letartóztatták azzal a gyanúval, hogy megfojtotta a feleségét. Az egykori metodista lelkész azzal védekezett, hogy démonok szállták meg, és ennek hatására követte el tettét. Akik túlságosan elmerülnek az okkult rítusok gyakorlásában, azoknál ez a fajta hallucináció nem teljesen ismeretlen.

Visszatérve a Lucis Trust-hoz, Alice Bailey állítja az "Externalization of the Hierarchy"-ban, hogy a szabadkőművesség ki fogja szolgálni azoknak az igényeit, akiknek a hatalmat gyakorolniuk kell. Bailey arról is tájékoztat minket, hogy a szabadkőművesség csak a bevezető szakaszt jelenti, és lehetővé teszi, hogy a beavatott az "All Seeing Eye" (Mindent-látó szem) gondos figyelése közepette haladhasson előre.

Különösen az 1980-as és 1990-es években lehettünk tanúi annak, hogy a New Age mozgalom kiemelkedő személyiségei újból és újból megjósolták a világ tanítójának az eljövetelét kinyilvánítva a Luciferi Doktrína különböző változatait. Az egyik ilyen személyiség Benjamin Creme, aki a Share International folyóiratban írja, hogy a szabadkőművesség - a beavatás egyik útja - csak azok számára áll nyitva, akik alkalmasnak érzik magukat, hogy csatlakozzanak a New Age-hez. Creme napjainkban is a szabadkőműves mozgalom egyik fáklyavivője.

Egy másik ilyen kiemelkedő személyiség David Spangler, a "Reflection on the Christ" című könyv szerzője. Ebben a kifejti a szabadkőműves Luciferi Doktrínát: "Amikor az ember rálép az énhez vezető útra, akkor nagy alkotó kalandba kezd...az istenség értelmének a megtanulásába, elfogadva maga számára a mikrokozmosz világának felelősségét, amelyben ő maga az isten... Az a lény, aki segíti az embert, hogy ehhez a ponthoz elérjen, Lucifer... az ember fejlődésének angyala... a mikrokozmosz világában a fény szelleme." (newswatch.org)

Spangler nyíltan kifejti, hogy "Krisztus ugyanaz az erő, mint Lucifer". Ezeket írja: "Lucifer felkészíti az embert a Krisztussá válás megtapasztalására... ő a nagy Beavató... Lucifer munkál mindannyiunkban, hogy elhozza számunkra a teljességet, és ahogyan előre haladunk a New Age-ben... valamennyiünk így vagy úgy eljut ahhoz a ponthoz, amelyet úgy határozok meg, hogy a Luciferi Beavatás... Sokan most és az elkövetkezendő napokban szembesül majd ezzel a ponttal, mert ez az új korszakba történő beavatás."

Albert Pike 1889. április 7-én magasfokozatú szabadkőművesekhez intézett beszédében a következőket mondotta:

"Istent imádjuk, de olyan Istent, akit az ember babona nélkül imád. A szabadkőműves vallást a luciferi tanítás tisztaságában nekünk magasabb fokozatú beavatottaknak kell tovább vinnünk. Ha Lucifer nem lenne Isten, akkor Adonáj (Krisztus) lenne az, akinek a cselekedetei kegyetlenségről, ember-gyüllöletről, a tudomány elutasításáról tanuskodnak...Igen, Lucifer Isten, és sajnos Adonáj is Isten. Az örök törvény szerint nincsen fény árnyék, nincs szépség csúnyaság, és nincs fehér fekete nélkül, mert az Abszolút csak két Istenségben létezhet...Ezért eretnekség a sátánizmus tanítása. Az igazi tiszta filozófiájú vallás a Luciferben - a Fény Istenében - aki egyenrangú Adonájjal, való hit. Lucifer a Fény és a Jóság Istene azonban küzdelmet vív az emberiségért Adonájjal, a Sötétség és a Gonosz Istenével szemben."

(Ez az idézet megtalálható a skót rítusú szabadkőművesség könyvtárában őrzött Pike-aktában angol és francia nyelven, Washingtonban, az Egyesült Államok fővárosában, ahol szobra is van Albert Pike-nak. Figyelemreméltó ahogyan Pike nemcsak megkülönböztette, de egymás ellen küzdő erőkként élesen szembe is állította a szabadkőművesek Luciferjét a Biblia Sátánjával. A sátánizmust eretnekségnek minősítette.)

Benjamin Creme brit művész, aki már hosszabb ideje az időtlen bölcsességek tanulmányozásának szentelte életét, az utóbbi időben Maitreya eljövetelének egyik legismertebb hirdetője lett. Legutóbb 2007. október 20-án, Münchenben, tartott előadásában fejtette ki, hogy minden nagy világvallás tanításaiban szerepel egy jövőbeni nagy tanítómester eljövetele. A keresztények Jézus Krisztus második eljövetelére várnak. A buddhisták egy új Buddha, Maitreya-Buddha megjelenésében hisznek. A mohamedánok Mahdi Imam-ot várják, a hinduk, pedig Krishna reinkarnációjára számítanak. A hithű zsidók, pedig hűségesen várják az igazi Messiás eljövetelét.

A világ nagy szellemi tanítójának, a Bölcsesség Mesterének, a létezése és a rá vonatkozó ismeretek 1875-től kezdődően kezdtek ismertté válni, Helena Petrovna Blavatsky könyvei nyomán. A Teozófiai Társaság alapítója sokakban ébresztette fel a reményt a világtanító Maitreya hamarosan bekövetkező megjelenéséről. Benjamin Creme szervezete, a Share International jelenteti meg a hasonló nevű havi lapot, amely az angol mellett japánul is olvasható, és rövidített változata hollandul, franciául, németül, spanyolul, lengyelül és szlovénül is megjelenik. A folyóirat szellemisége azon alapul, hogy Maitreya nem vallási vezető, noha tervei között szerepel egy olyan szinkretikus világvallásnak a létrehozása, amely egyesíti a keleti és a nyugati spirituális tradíciókat. Maitreya elsősorban a világ legszélesebb értelemben vett tanítója és nevelője, akinek a földön való megjelenése az aranykor beköszöntét jelzi. A Share International tehát azt az üzenetet közvetíti olvasóinak, hogy Maitreya nem csak az eljövendő nagy világtanítóról szóló buddhista próféciákat teljesíti be, hanem a többi nagy világvallás ehhez hasonló jövendölését is.

A lap főszerkesztője, Benjamin Creme szerint az Antikrisztus nem személy, hanem sajátos minőséggel bíró gonosz és romboló energia, amely megjelent olyan személyek útján, mint a XX. században Hitler, korábban, pedig például Néró. Creme szerint Maitreya, aki valamennyi vallás által ígért világmegmentő, az új Krisztus. Ő mondja azt, hogy "Share and save the World!" (Részesülj benne és óvjad a világot!). Maitreya felszólítja az egész emberiséget, hogy végleg mondjon le a háborúskodásról és a politikai korrupcióról. A Világ Tanítója az együttműködést és a diplomáciát ajánlja a háború és az erőszak helyett, valamint a világ elüzletiesítésének (kommercizálódásának) a beszüntetését. Mint már utaltunk rá, szándékában áll egy új, szinkretikus világvallás létrehozása. A protestáns keresztény lelkészek egy része Maitreya-t Antikrisztusnak tekinti azért, mert Maitreya nem ismeri el Jézust Isten fiának, és magát tekinti a Biblia új testamentumában szereplő Krisztusnak.

A Share International társaságot Benjamin Creme 1970-es években alapította, miközben beutazta a világot, előadásokat tartva Maitreya hamaros eljöveteléről. Creme jelenleg is a Share International Alapítvány elnöke, és a Share International folyóirat szerkesztője. Creme azt is vallja magáról, hogy 1982 óta személyes kapcsolatban áll a Világszellemmel, amelyet csak "Mesternek" neveznek.

A Maitreya kultusz és a New Age mozgalom, tehát elválaszthatatlan egymástól. Manly P. Hall (33-mas fokozatú szabadkőműves), a New Age mozgalom egyik közismert képviselője Amerikában tájékoztatta az ún. kék szabadkőműves páholyokat, hogy "Lucifer örvénylő energiái a kezében vannak.". A szabadkőművesség összefonódása a New Age mozgalommal már olyan méreteket öltött, hogy egyedül az Egyesült Államokban több, mint 10 ezer közös szervezet működik. Ezeket a New Age szervezeteket közvetlenül a szabadkőművesség ellenőrzi és irányítja.

Miss Stoddard, aki "Inquire Within" álnév alatt megírta a "Light-bearers of Darkness" című könyvet, s egyike volta a Stella Matutina anyatemploma irányítóinak. Maga Stoddard tájékoztat arról, hogy a Stella Matutina a Quatuor Coronati páholynak volt az elágazása. Nos, Stoddard világosít fel minket a New Age mozgalom mögött meghúzódó szabadkőműves stratégiáról. Ezt írja a Light-bearers 105. oldalán:

"Titokban különböző helyeken felkészítenek egyes személyeket, ők aztán csoportokat és központokat formálnak, ahonnan kiterjesztik befolyásukat egészen addig, amíg egy hatékony hálózatot hoznak létre, amely befedi az egész világot. Mint egy titkos nap sugarai, ezek a csoportok különbözőek és különállók. Valójában ugyanabból a központból származnak. Tanulmányozva ezeket a különböző csoportokat és mozgalmakat, a rendszer titkos és alattomos eszmék terjesztésének tekinthető, amelynek célja megfelelő életszemlélet létrehozása, lebontva a családi, vallási, erkölcsi, nemzeti korlátokat, és minden önálló gondolat egy új modernebb vallás, új gondolat, új erkölcs, új ég és új föld ürügyével. Egészen addig, amíg ez gigantikus robottá alakul át, amely engedelmeskedik a titkos Mester Elme (Világtudat) akaratának és parancsának."

Ez a titkos Mester Elme (Világtudat), amely a szabadkőművességet is irányítja a Lucis Trust-on keresztül, a 33-as fokozatú szabadkőművesekből álló Legfelsőbb Tanács (Supreme Council). Jim Shaw 33-mas fokozatú szabadkőműves állítja, hogy a Supreme Council valamennyi 33-mas fokozatú tagja rendelkezik olyan írásos meghatalmazással, amely lehetővé teszi számára, hogy minden okkult testületbe és társaságba a világ bármely részén beléphessen. Szabad bejárásuk van több ezer frontszervezetbe, és így ellenőrizhetik, hogy azok - a szabadkőműves világstratégiának megfelelően - az egy-központból irányított világrend létrehozására törekedjenek.

Szabadkőművességnek van egy főfelügyelője is. Amikor az ENSZ Béketanulmányok Egyeteme (Global University of Peace Studies), amelynek a központja Costa Rica-ban van, tanácsokozást tartott 1985 márciusában Máltán a Béke szellemisége (Spirit of Peace) témakörében, a főfelügyelő nem volt más, mint a 33-mas fokozatú szabadkőműves, Bernhardt holland herceg, aki a kutatók számára elsősorban arról ismert, hogy ő volt a máig nagyhatalmú és szigorúan titokban működő zárt társaságnak, a Bilderberg Csoportnak a létrehozója. Jelen volt ezen a tanácskozáson Marilyn Fergusson "A vízöntő összeesküvés" (The Aquarian Conspiracy) szerzője. De ott volt a XIV. Dalai Láma, valamint az amerikai polgárjogi harcos, Martin Luther King özvegye, Coretta Scott King, az akkori ENSZ főtitkár helyettes, Robert Müller. Robert Müller tagja a Világpolgárok Testületének (Board of Planetary Citiziens). Ennek a szervezetnek a céljai közé tartozik, hogy planetáris világpolgárságnak abszolút elsőbbséget kell adni a nemzetállami polgársággal szemben. Jelen volt a tanácskozáson Desmond Tutu Dél-Afrika Nobel-békedíjjal kitüntetett anglikán püspöke is. A londoni központú anglikán egyház amerikai részlege az "Episcopal Church" (Episzkopális egyház). Ezt is a brit szabadkőművesség irányítja. A "The World Economic Review" című lap beszámolója szerint Paul Moore püspök, aki a Lucis Trust tagja, ugyancsak a Qatour Coronati londoni páholy irányítása alatt tevékenykedik.

Morice Strong, kanadai milliárdos, szoros kapcsolatban van az episzkopális egyházzal. Ő hozta létre az Egyesült Államokhoz tartozó Colorado államban a Baca nevű New Age üdülőközpontot. A világot irányító hatalmi elit számos tagja folyamatosan felkeresi ezt a vallásos jellegű üdülőközpontot, köztük a nagy keleti vallásoknak a vezetőemberi is. Ebben a vallási központban a Vatikán is állandó képviselőt tart. Maurice Strong hosszabb időn át az ENSZ főtitkárhelyetteseként a Környezetvédelmi Világkonferencia irányítását végezte. Strong idős kora ellenére a New Age mozgalom egyik aktív tagja. 1991-ben David Rokefeller felkérésére ő írta az előszót a "Trilateral Commission" című könyvhöz. A gazdasági és pénzügyi hatalom összekapcsolódása a környezetvédelemmel a globalizmus világrendszerének a szerves részét képezi.

A Clinton kormányzat alelnöke, a 2007. októberében Nobel békedíjjal kitűntetett Al Gore, akit elkötelezett környezetvédőnek tartanak, arról is közismert, hogy a globalizmus meggyőződéses híve. Legalábbis ez derül ki "Earth in the Balance" (Mérlegen a Föld) című könyvéből. A radikális környezetvédők egy része a panteizmus nézetrendszerét fogadja el. A panteisták számára a természet egésze, azaz a világmindenség azonos istennel, és nem ismerik el a természet felett álló, attól elkülönülő Isten létezését. Ezt egyes szerzők a pogányság egyik változatának tekintik. A radikális környezetvédők a kibontakozó "Global Village" (Világfalu) hívei. A Biblia ismerői számára ez pedig nem más, mint az ókori Babilon misztériumvallása.

A misztérium szó azt jelenti, hogy titkos, csak a beavatottak által ismert vallási szertartásról van szó, amelyen csak ők vehetnek részt. A misztika olyan filozófiai és vallási tanítás, amely szerint az ember a gyakran extázishoz vezető kontempláció, elmélkedés, meditáció, elmélyedt gondolkodás révén, titokzatos módon egyesülhet az istenséggel. Az elmélyült meditáció segít elszakadni az érzéki, fizikai világtól, és egyesülhetünk az egyetemes világlényeggel, világszellemmel. Kínában a taoizmus az emberi tökéletesség biztosítékát látta a misztikus lelkiállapotban való elmélyülésben. A görögöknél a platonizmus követői törekedtek arra, hogy extatikus állapotba kerülve egyesülhessenek az istenséggel. A platonizmus misztikája hatott a kereszténységre is, amely a patrisztikában bontakozott ki. A mohamedán valláson belül a szufizmus azt tanította, hogy az ember az önsanyargatás és az önkívület révén egyesülhet Allahhal.

A kereszténységen belül voltak olyan irányzatok, amelyek az egyes ember és isten kapcsolatában nem tartottak szükségesnek semmilyen közvetítést a hiten és a misztikus élményen kívül. Az egyház ezeket az irányzatokat eretnekségnek minősítette, mert az egyházi törvények, a szentségek és maga az egyház felesleges voltát hirdették. A Babilóniai misztériumvallás, amelyben a jövőbeni dolgok megsejtése, jövendölés és a jövőbelátás keveredett az okkult praktikákkal és föld imádásával, csak a különböző próbákat kiállt kiválasztottak számára volt elérhető. A keresztények számára a Babiloni misztériumvallás, amelyről a János Jelenések Könyve is tájékoztat, egyfajta istenkáromlásnak és szentségtörésnek minősül. Ilyen nézőpontból tekintve a szenvedélyes és fanatikus környezetvédelem egyfajta pogány földimádat, azaz eretnekség.

Az 1970-es évek során az Egyesül Államokban kibontakozott New Age olyan spirituális mozgalom, amely mindennel és mindenkivel egységet szeretne, és az egységes világ megteremtését próbálja meg egységes szinkretikus világvallás létrehozásával elősegíteni. A New Age tehát a minden létezőt egyetlen alapelvre visszavezető világnézet, a világ és a természet egészét istennek tekintő panteizmus, a keleti vallásokból átvett lélekvándorlás, az evolúció és a posztmodern tudományos és áltudományos nézetek keveréke, amelyben a dualisztikus vallási és filozófiai nézetek, a gnoszticizmus tanításai a modernizált okkultizmussal és mágiával ötvöződnek. A gnoszticizmus és az okkultizmus folyamatosan jelen volt az európai kultúrában az új platonizmussal együtt, amely a gnosztikus tanok mellett szerepet játszott az alkímiában és a mágiában is. Az okkultizmus szerves része a spiritizmus, a szellemi erőkkel való kapcsolattartás, amely több nem keresztény vallásban is, például a sámánizmusban jelen van. Ugyancsak szerves része a mágia, amely többek között az ún. "boszorkányságban" is megjelenik. Jelen van a New Age-ben a természetmiszticizmus, amely tudatosítani kívánja az ember, a természet és a kozmosz egységét, és megkísérli mindezt alátámasztani a kínai taoizmussal, univerzalizmussal, valamint a hinduizmus és a Buddhizmus tanításaival.

A New Age szellemi szintézisében részt vett a modern lélektan tudománya is. A pszichoanalízis világhírű művelője C. G. Jung alaposan tanulmányozta az okkultizmust, a gnoszticizmust, alkímiát, és különösen a gnosztikus alkímia hatott rá. A pszichológia a lélektan tudománya Jung idejében ateista volt, és Jung nem vált hívő kereszténnyé azzal, hogy szakralizálta a pszichológiát oly módon, hogy ezoterikus spekulációval töltötte meg. Az emberek úgy beszéltek Jung tanításai nyomán istenről, hogy valójában a saját pszichéjüket értették rajta, pszichéjükről, pedig úgy beszéltek, mintha istenről szóltak volna. A svájci orvos, Carl Gustav Jung a pszichoanalízis megalapítójának, Sygmund Freudnak a tanítványa volt, és azt állította, hogy a mélyülő, többrétegű lélekben megtalálható minden isteni és emberi, minden jó és rossz, ahogyan azt az ókorban a gnosztikusok hirdették.

A New Age eszmevilágának a terjedését a XX. és a XXI. század fordulóján elősegítette a liberalizmus és a neoliberalizmus térnyerése. Ennek a liberalizmusnak lényeges eleme a meghamisított tolerancia, egy mindent elfogadó és mindent mindennel összeolvasztó gondolkodás és magatartásmód kialakítása. Ennek lényege a szélsőséges relativizmus, mind szellemi, mind erkölcsi, mind gyakorlati vonatkozásban. Azt az ókori gnosztikus gondolatot igyekszik átültetni az emberi gyakorlatba, amely azt hirdeti: "A mérce én magam vagyok, az én saját élményem és véleményem. Az az igaz, amit én átélek." (Az Igen című katolikus havilap 2003 áprilisában idézi Gál Péter a New Age? - Vizsgáljátok meg az "energiákat"! című tanulmányában.)

Gál Péter a már hivatkozott tanulmányában kétségbe vonja a New Age újdonság voltát. A kozmopolitizmus a multikulturalizmus bizonyos fokig meg volt az ókori hellenisztikus világban is, hangsúlyozottan jelen volt a Római Birodalom vége felé. Ott is felvetődött az igény egy egyetemes vallás iránt, állítja Gál, és ugyanez szélesedik ki napjainkban az európai kultúrával szemben. A New Age ott terjed gyorsan, ahol az a szemlélet uralkodik, hogy az idejét múlt és sikertelen európai kultúrát le kell cserélni egy új korszak sikeressége érdekében, vagy pedig fel kell tölteni más kultúrák anyagával - állapítja meg Gál Péter, hozzátéve: amit a New Age reklámjai hirdetnek az már meg volt a keleti vallásokban vagy az európai titkos tanokban az ókorban. Az agykontroll ma divatos módszereit meg lehet találni például a klasszikus mágia könyveiben.

A New Age szinte valamennyi technikájában a módosúlt vagy megváltozott tudatállapotra törekszik, mert így érhető el az önmegvalósítás, az önmegváltás, így hozhatók létre paranormális csodák. A New Age kultúra szerves része a meditatív technikák elsajátítása, a sámán extázis, a kábítószer vagy éppen a monoton zene által előidézett transzba esés. A mágia szerint is a transzba esés a fontos, mert ekkor lehet kapcsolatot teremteni a szellemvilággal, és kiterjeszteni az emberi akaratot a mágikus energiák segítségével. Gál Péter szerint a New Age pszichotechnikái az okkultizmus gyakorlatait teszik megismerhetővé, amikor leegyszerűsítik, és tudományossá minősítve modernizálják, s így próbálják eladni a nagyközönségnek.

Export-import okkultizmus

A New Age hívei nagy kedvelői annak, amit László András a New Age-ről szóló több írásában export-import jógának, valamint gyakorlati Zennek és a gyakorlati taoizmus, valamint buddhizmus export-import formáinak nevez. A New Age vonalhoz csatlakoztak olyan filozófusok is (például Fritjof Capra), akik számos vonatkozásban képesek voltak pozitívan megítélhető tudományos nyitásra saját tudományterületükön. Ez a nyitás a politikát illetően anarchistának és liberálisnak minősíthető, de hívei a politikára csak közvetetten akarnak hatást gyakorolni, főként úgy, hogy csökkentik a politika szerepét és befolyását. A New Age mozgalom követői az internacionalista, kozmopolita színezetű, indirekt politizálást gyakorolják, amely irányultságát tekintve destruktív és anarchisztikus.

László András a New Age irányzatot azért tekinti univerzálisnak, mert szinte minden szemléleti módot, szellemi állásfoglalási lehetőséget képes ideológiájába és gyakorlatába bevonni. Mindent befogad annak a kivételével, amit László András "Néhány szó a New Age-ről" című írásában spirituális és a metafizikai tradícionalitásnak nevez. A New Age azért nem üdvözli a tradícionalitást, mert annak elfogadásából közvetlenül következik a jelenkor valóságának többdimenziós - racionális szintű és racionális szint feletti - megértése. A New Age nem fordul szembe ezzel a tradícionalitással, amely a feltétlen, az örök és abszolút értékek elismerését, valamint megőrzését jelenti, amelyek nem relativizálhatók. A New Age csupán megfosztja ezeket az abszolút értékeket lényegi vonásaiknak a jó részétől, és ellentétes irányba fordítja azokat.

A spirituális és metafizikai tradicionalitás hangsúlyozza az örökkévalóság időbeli megjelenítőjének a meglétét. Akik járatosak az ezoterikus tanításokban Káli Yuga néven ismerik azt a világkorszakot, amelyben jelenleg élünk. (A Hindu vallásos írások szerint a világ négy óriás korszakra osztható. Az egymásra következő korszakok rövidebbek, sötétebbek és kevésbé igazságosak, mint a megelőzőek. Az egyik ilyen korszak a Krita Yuga (1 millió 228 ezer év), azaz az Aranykorszak. A második a Treta Yuga (1 millió 296 ezer év) azaz az Ezüstkorszak, a harmadik a Dvapara Yuga (864 ezer év) azaz az Érckorszak, és végül a Kali Yuga (432 ezer év) azaz a Sötét Korszak. A négy korszakot együttvéve, pedig Maha Yuga-nak (Nagy Korszaknak) nevezik. Káli a brahmanista mitológiában Siva főisten felesége, és mint ilyen hol az isten pusztító, hol pedig teremtő energiájának a megszemélyesítője.)

A spirituális és metafizikai tradícionalitás elismeri a Káli Yuga létét, de hangsúlyozza azt is, hogy Káli Yuga-val szembe kell fordulni. A Káli Yuga erői ugyanis az ember testi-lelki-szellemi világának a degenerálódásához és pusztításához vezetnek. A szabadkőművesség jóformán minden irányvonala - és azok, akik a szabadkőművesség körül (mellette, alatta, fölötte) felsorakoznak - kiemelkedően szolidárisak a Sötét Korszakban működő erőkkel, az azokkal való együttműködésre tudatosan, féltudatosan vagy öntudatlanul, de mindig készek. A New Age irányzata - számos más irányzat mellett - ezeknek a köröknek, e körök híveinek és az általuk közvetített erőknek a produktuma.

Okkultista világstruktúrák és a politikai háttérerők

A történelmet és a politikát a háttérből befolyásoló és irányító erők szervezeti felépítéséről, valamint működéséről az egyik részleteiben is átgondolt elméletet László András "Néhány szó a politikai háttérerőkről" című tanulmányában olvashattuk a Pannonfront c. kéthavonként megjelenő folyóirat 31. számában. Eszerint a háttérerők szervezeti felépítésének legalsó szintje a titkos diplomácia: azok a diplomáciai szervezek és eljárások, amelyek a felszíni diplomácia hátterében mennek végbe. Tehát egyik oldalról a titkos diplomácia, a másikról, pedig a különböző titkosszolgálatok, azaz a hírszerzési és elhárítási műveletek, amelyek részben összefonódnak a titkos diplomáciával.

E titkos diplomáciának is több rétege, szintje van. Létezik a titkos, a még titkosabb és még az annál is titkosabb diplomácia, amelyek még tovább rétegeződnek, és az egyes szintek a szuper titkos műveletekről nem tudnak. Gyakran egyes elhárítási és hírszerzési szintek sem tudnak mindent a másik tevékenységéről. Ezért előfordulhat, hogy titkosszolgálatok rivális titkosszolgálatokat informálnak, s ha ez kiderülne, akkor az informátort súlyosan megbüntetnék. Az eddig említett titkos tevékenységek alkotják a háttérerők még legjobban érthető és megközelíthető megnyilvánulásait.

Még bizalmasabb jellegű a különböző titkos és exkluzív társaságok hálózata, amelyek között még mindig fontos szerepet játszik a szabadkőművességnek egy része, amely a leghatározottabban állítja magáról, hogy nem titkos társaság. Exkluzív (abban az értelemben, hogy zártkörű, mást be nem fogadó, válogatott és elzárkózó társaság) ugyan, de nem titkos. A szabadkőművesség még azt is állítja magáról, hogy politikával nem foglalkozik, és valójában egy ártatlan és ártalmatlan humanitárius szervezet. A szabadkőművesség azonban az exkluzív volta miatt titkos társaság is, mert ami kifelé exkluzív, az befelé titkosnak számít. A szabadkőművesek nem mondhatják el más társukról, hogy ő is szabadkőműves. Ezt titokban kell tartaniuk. A szabadkőművesség alá különböző fedőszervek és megnyilvánulási szervek tartoznak olyanok, mint a nemzetközi Pen Club, a nemzetközi Rotary és Lions klubhálózat, a Good Templar (Jó Templomos) hálózat, valamennyi a szabadkőműves hálózat része, részben a szabadkőművesség fedő, illetve manifesztációs szervének tekinthetjük. Ezeknek a kluboknak és hálózatoknak a véleményformálói rendszerint szabadkőművesek.

Vannak ún. "szabadkőműves jellegű" illetve a "szabadkőművesség melletti" szervezetek, amelyek szintén a szabadkőművességhez sorolhatók. A szabadkőműves jellegű szervezetek közül kiemelkedik az Illuminátus Rend, amely a szabadkőművesség legsötétebb irányzatait közvetlenül befolyásolta és befolyásolja ma is. Közismert, hogy a szabadkőműves irányzatok között jelentős különbségek vannak, és gyakran rivalizálnak egymással. A nagy és alapvető kérdésekben azonban a felső szinteken mindig egyetértés és együttműködés jön létre. Van néhány páholy, amely ténylegesen távol tartja magát a politizálástól. Ilyen Franciaországban a "Grand Triade" nevű páholy, amely a "Tradition" nevet viseli, és kivonja magát a szabadkőművesség irányítása alól.

László András szerint a szorosan vett szabadkőművesség legsötétebb irányzata az ún. "Grand Orient". Ez volt az az irányzat, amely az 1789-et megelőző időkben ateista alapra helyezkedett. Nagymestere az Orleans-i herceg, Philippe Egalité, aki megszavazta testvérének, XVI. Lajos francia királynak a halálos ítéletét. Az ő fia volt Lajos Fülöp a polgárkirály, akit azonban az 1848-as - szabadkőművesek által kirobbantott - forradalom elűzött a trónjáról.

A sokáig lappangó szabadkőművesség 1717-ben lépett a nyilvánosság elé Angliában, és hirdette meg világuralmi céljait. László András összefüggést lát az 1517-es protestáns reformáció, a szabadkőművesség 1717-es színrelépése és a gyors egymásutánban bekövetkező, két oroszországi forradalom, az 1917-es februári polgári, és az októberi bolsevik forradalom között. A magát metafizikai tradicionalista gondolkodónak nevező László András szerint ugyanazok az erők produkálták mind az 1517-es, az 1717-es és az 1917-es eseményeket is. Ezek az erők már az angol forradalomban is meghatározó szerepet játszottak, de a francia forradalomban teljesedett ki szerepük. Ezek az erők, amikor már terhes a szabadkőművesség, akkor háttérbe szorítják. Így például, amikor a francia forradalomban a rémuralom a tetőpontjára hágott, akkor ezek a háttérirányítók átmenetileg betiltották a szabadkőművességet. Kellően dokumentálható, hogy 1917-ben mindkét hatalomátvételben meghatározó szerepet játszott a szabadkőművesség. A szorongatott szovjet állam az általános éhezés közepette is komoly anyagi támogatást nyújtott a Grand Orient-nek. A szabadkőművességet később betiltották, mert a bolsevikvezetők arra hivatkoztak, hogy maga a bolsevik párt a hiteles szabadkőművesség megtestesítője.

Hasonló a helyzet Magyarországon is, mert az 1918-as ún. "őszi-rózsás forradalmat" majd pedig az 1919-es orosz mintájú bolsevista hatalomátvételt bizonyíthatóan a szabadkőművesség irányította. Az aktív szerepet játszó Galilei Kör a szabadkőművesség irányítása alatt álló szabadkőműves produktum volt. A Galilei Kör a szabadkőművesség általános szintjéhez képest is sötétebb arculatú, mert itt működött a Martinovics páholy. Ennek volt a nagymestere Jászi Oszkár, és a kommunista mozgalomban a későbbiekben is nagy szerepet játszó Varga Jenő. László András szerint Varga Jenő volt Gerő Ernő felettese. Varga Jenő a Szovjetunió gazdasági irányításában is fontos szerepet játszott, ezért igen sokat tartózkodott a Szovjetunióban. Alárendeltje, Gerő Ernő, tekinthető Rákosi Mátyás, Rákosi pedig Farkas Mihály, Farkas pedig Révai József felettesének az alá és fölérendeltségi függelmi láncolatban. Csak ezután következett Péter Gábor, az Államvédelmi Hatóság főnöke. (E sorok írója az 1980-as évek végén 15 részből álló sorozatot írt a müncheni Szabad Európa Rádió számára a sztálinizmusról. Az áttanulmányozott források nyomán láthatta: Sztálin irányítási gyakorlatához tartozott, hogy első számú bizalmasa rendszerint nem az adott intézmény vezetője, hanem annak a helyettese volt. Ő is megkapta szupertitkos feladatokkal kiegészítve az utasításokat, s neki kellett ellenőriznie, hogy azokat a vezető maradéktalanul végrehajtsa.)

Az 1920 után Magyarországon lefoglalt szabadkőműves dokumentumok szerint a Martinovics nagypáholy a francia Grand Orient fennhatósága alá tartozott, az élén álló Jászi Oszkár nagymester, pedig a Kelet című lap 1911. júliusi számában azt írta, hogy "Vitatható, hogy a szabadkőműves páholyok jótékonysági egyletek lennének. Ahhoz, hogy jótékonykodjunk, nincs szükség szövetkezésre bőrköténnyel és szalagokkal teleaggatva... Nem! Mi egy új társadalmi rend alapjait építjük. Ehhez van szükség a teljes titoktartásra összejöveteleinken. A jótékonykodás csak álcázást szolgáló palást, amit levetünk, ha már nincs rá szükségünk. A titoktartási fogadalomnak nincs semmi értelme, ha csak jótékonykodásról lenne szó, és a félelmetes szabadkőműves eskü is felesleges lenne." (E sorok írója németből fordította vissza ezt a szöveget Dr. Friedrich Wichtl "Weltfreimaurerei, Weltrevolution, Weltrepublik" (1920, München, IX. fejezet) c. könyvéből, tehát eltérhet az eredeti magyar szövegtől.) Az olyan szabadkőműves időszakos kiadványok nagy része, amilyen a Kelet is volt, belső terjesztés céljából íródott. Ezt a lapot a magyar szabadkőművesség egyik irányzata számára adták ki, a másik szárny részére a Hajnal címűt publikálták. A Szabadkőműves Figyelő, később a Kelet is az egész magyar szabadkőművesség hivatalos lapja lett. Amikor 1948 után Magyarországon betiltották a kommunisták a szabadkőművességet, Hatvani Bertalan áttelepítette Párizsba a Martinovics páholyt, ahol az jelenleg is működik.

László András a szabadkőművességgel együttműködő szervezetek között elsőként említi az Illuminátus Rendet, amely uralmi helyzetet foglal el a világ irányításában. Hivatkozott tanulmányában azt állítja, hogy három páholy szisztéma áll a szabadkőműves irányzatok és az illuminátusok felett. A legalsó szint látszólag nyilvános, de exkluzív, azaz kizáró jellegű és titkos. Ezek olyan páholyok, mint a B'nai B'rith (Szövetség Fiai), amelynek csak zsidó vallású, illetve zsidó származású tagjai lehetnek. A B'nai B'rith minden jelentős tagja egyszersmind 33-mas fokozatú szabadkőműves. A Szövetség Fiai fölött áll a B'nai Mose (Mózes Fiai) és a B'nai Sion (Sion Fiai) szint. Ezeket a szervezeteket meg kell különböztetni a többi cionista szervezettől, ami nem jelenti azt, hogy kapcsolat ne állna fent közöttük.

Az alá- és fölérendeltségi kapcsolatrendszer tehát így alakul: Legfölül van a B'nai Sion, alatta a B'nai Mose, ezt követi a B'nai B'rith, majd a szabadkőműves irányzatok és az illuminátusok következnek, és ezek alatt találhatók a világot irányító látható politikai struktúrák. A szabadkőművességnek sokáig a római katolikus egyház volt az ellenfele, és több pápa is kiátkozta a szabadkőművességet, illetve ki kellett közösíteni az egyházból azt, aki szabadkőműves lett. Ezek a rendelkezések már nincsenek életben, és ma már nem kötelező kiközösíteni azt a katolikust, aki szabadkőműves lett. Amikor Rómában P2 szabadkőműves jellegű páholy iratai az olasz hatóságok kezébe kerültek, akkor kiderült, hogy a Bíborosi Kollégiumban, vagyis a kuriális bíborosok között több szabadkőműves volt. László András azt állítja, hogy az egyház titkosszolgálatát is ellátó Jezsuita Rend 1945 óta zsidó befolyás alá került, és az élvonalában több titkos (zsidó származását eltitkoló) szabadkőműves van. A Jezsuita Rend az ő irányításuk alatt áll.

Folytatva a hierarchikus alá- és fölérendeltségi rendet, az eddig ismertetett struktúrák legfelső szintjét elfoglaló B'nai Sion fölött áll állítólag a Háromszázak Tanácsa, felette a Hetvenkettők Tanácsa, őket követi a Harmincak, a Tizenkettők, a Hetek, az Ötök, és a Hármak Tanácsa. A csúcson végül egyetlen személy található, akit úgy neveznek, hogy a Zsidók Hercege. Jelképesen azonban a "Hegység Véne" nevet viseli. Ez visszautal arra az időszakra, amikor az asszasszinok feje Alamud várában rejtőzött, és ugyancsak a "Hegység Véne" nevet viselte. László András szerint a szabadkőművesség szigorúan titokban tartott célja a három lépcsőben megvalósított Izrael. Az első fokozat Izrael az ismert keretek között. A második fokozat Izrael az Eufrátesztől a Nílusig (Eretz Izrael). A harmadik fokozat, pedig a teljes Izrael, amely bolygónk egészét felöleli. Ez lenne az egész földre kiterjedő Zsidó Világköztársaság, amelyet egy zsidó világmonarchia révén kívánnak elérni.

Az okkultizmus kozmikus dimenziói

A metafizikai tradicionalitás értékrendjében gondolkodó László András, akit Hamvas Béla "kis brahmanistának" nevezett, (a brahmanizmus a hinduizmus, a brahmin pedig a hindu pap) e világstratégiában elsősorban azt kifogásolja, hogy egyetlen etnikum, amely minden más etnosztól megkülönbözteti magát, akarja átvenni a világhatalmat antitradícionális és antispirituális közbülső célok megvalósításával. Ezt minden tradícionális struktúra lerombolásával és felforgatásával kívánja elérni. A kommunizmusok, a liberalizmusok, az anarchizmusok, és minden egyéb modern formáció ennek a szolgálatába van állítva, hogy különböző fejlődési szakaszokban, különböző módszerek alkalmazásával segítsék elő e cél megvalósítását. László András úgy véli, hogy azért kétséges ezt a célt pozitívnak tekinteni, mert világkommunizmuson és világliberalizmuson keresztül akar működni, és abszolút módon érvényesülni. Vagyis minden struktúra lerombolása révén akar hatalomra jutni.

A manipulátorokat is manipulálják

Mivel László András metafizikai tradicionalista, ezért a háttérerők felsorolásánál nem áll meg az eddig megjelölt erőknél, hanem azt állítja, hogy a világ manipulátorait is manipulálják. A manipuláció emberi megnyilvánulásai nem kizárólag zsidó-szabadkőműves manifesztációk, és nincsenek alárendelt viszonyban a szabadkőműves illuminátus vonallal. E sorok írója kellő ismeretek hiányában nem tartja magát illetékesnek abban, hogy megítélje László András nézeteinek a helyességét. Ezért szó szerint idézi az okkultizmusban is járatos gondolkodót:

"Egyes sötét indiai irányzatok: Transzcendentális Meditáció, Krisna-tudat Mozgalom, amelyek mérhetetlenül sötét munkát fejtenek ki, ugyanis többet tudnak, mint a zsidók; be tudnak avatkozni a halál utáni szférákba. Ezen irányítók veszedelmességét koránt sem szabad aláértékelni. A legsötétebb helyen lévő emberi ágensek (titkos ügynökök, közvetítők, hatóerők - D. J.), amelyek mindezeket manipulálják, de mögöttük már nem emberi ágensek vannak, tehát ezek az emberek végülis démoni irányítás alatt állnak. Ezek a felbomlás, a felbomlasztás ellenistenségei, vagy másképp megfogalmazva sátáni hatalmak. Ezek a démonok a sátáni hatalmak seregeit alkotják. A Sátán, az Ördög különböző lehetséges elnevezések; ahogy az általunk kevéssé tisztelt Luther is mondta: Gottes Teufel, isten ördöge. Tehát az Ördög is Istennek van alárendelve. Voltaképpen Isten maga, mikor önmagát distanciálja önmagától, és önmaga ellenébe fordítja önmagát. A Sátán Istennek, Isten-foknak nem tud ártani, ám az embernek igen. A kreátorrá (alkotóvá, teremtővé - D. J.) lett embernek nem tud ártani, de a kreatúra (teremtmény, alkotás - D. J.) szintjén lévő, és önmagát esetleg kreátorrá transzmutálni (átlényegíteni, átalakítani, átváltoztatni - D. J.) akaró embernek viszont annál nagyobb mértékben. Lényeges, hogy nincsen sötét erő, amely a legmagasabb isteni létrendet kikezdhetné, de az úton haladó embert, a Homo Viatort kikezdheti. A teljesen sötétségbe merült ember most ebből a szempontból kevéssé érdekes. A centrális cél közvetlen közelében lévő ember már nem érinthető meg. Az úton haladó, felülről vezérelten és alulról felfelé haladó embernek, azonban lehet ártani, és ő az, aki igazán számít."

A földi és földöntúli dimenziókat is felölelő háttérerőket racionális, emberi fogalmakkal igen nehéz leírni és jellemezni. Az így felfogott háttérerőknek a képviselői már nehezen beazonosíthatók, az okkult tudás ismerői is csak annyit állítanak, hogy léteznek. Ebből vonja le László András azt a következtetést, hogy a világ-összeesküvésnek szinte mindenki ki van téve: Azok is, akik az összeesküvést irányítják, de mivel az összeesküvés irányítói még mindig nem az igazi irányítók, így őket is irányítják. Ez logikailag sugalmazza, hogy önmagam vagyok az irányító, de amíg ezt nem tudom, addig messzemenőleg nem én vagyok az irányító. Ezután felteszi a kérdést: Ki lehet-e teljesen küszöbölni a sötét erők relatív győzelmét? A válasza az, hogy mivel a Kali Yuga-nak le kell futnia, ezért azt kell mondania, hogy nem lehet. Az azonban nem mindegy, hogy a Kali Yuga milyen, mert vannak Yugák feletti értékek is. Ezeket az elmerült értékeket láthatóvá kell tenni, meg kell őrizni, és a korszak felettiség elvei alapján át kell menteni őket egy újabb korszakba.

A László András által sötétnek nevezett erők csak a baloldalisághoz vagy ellen- baloldalisághoz nyúlhatnak, mert a céljuk az, hogy az értékek ne őrződjenek meg. Így, például az anarchisták terrorcselekményei nyomán, ha azok széleskörűekké válnak, akkor visszahatásként létrejöhet a világfasizmus. A világfasizmus, pedig kiválthat egy nagyméretű anarchista-kommunista baloldali világforradalmat, amely győzelemre juthat. A liberalizmusról, pedig az a véleménye, hogy az szemben áll a libertas-szal, a szabadsággal, de tagadja a liberalitást vagyis a szabadelvűséget, azaz a liberalizmust is. Önfelbomlasztó képződmény, amely magával együtt más értékeket is megsemmisít. Magyarországgal kapcsolatban azt emeli ki, hogy a bomlási folyamatok itt még szembetűnőbbek, mint más országokban. Mértéktelen a nyugatmajmolás, de elsősorban a nyugati világ negatívumait utánozzák. Viccnek szánták, de igaznak bizonyult, hogy a skandináv adórendszer párosult az etióp bérekkel. Magyarországot a nemzetközi pénzvilág olyan intézményei irányítják, mint a Valutalap, a Világbank, amely két szabadkőműves ellenőrzés alatt álló intézmény. László András szerint a bankvilág egy-két kivételtől eltekintve szabadkőműves kezekben van. A nemzetközi pénzvilág irányító bankházaként a Kuhn-Loeb and Company nevű pénzintézetet jelöli meg. Úgy véli, hogy a nemzetközi pénzvilág olyan végrehajtói, mint a Nemzetközi Valutalap, a világ szabadkőművesség érdekei szerint működnek. Az adott ország kormánya egyrészt megkapja az utasítást a Nemzetközi Valutalaptól, másrészt a kormánytagok, mint szabadkőművesek megkapják külön ezeket a direktívákat a szabadkőműves hálózaton keresztül is.

A Szovjetuniót például a politikai bizottság felett álló titkos politikai bizottság irányította, de azon belül is volt egy még zártabb, még titkosabb irányító csoport. Az Egyesült Államokban az első világháború idején Wilson elnöksége alatt került felső irányító pozícióban Bernard Baruch, aki egészen haláláig (ami Kennedy elnökségének idejére esett) ebben a pozíciójában maradt. Tájékozott körökben Baruchot az Egyesült Államok igazi elnökének tekintették. Az amerikai elnök általában nem kap utasításokat, hanem helyzetek elé állítják, amelyekben csak egy meghatározott irányban cselekedhet.

Az ismertetett nézetekkel azt kívántuk szemléltetni, hogy vannak olyan szellemi irányzatok, amelyek azokra az okkult-ezoterikus hagyományra támaszkodnak, amelyek köré különböző titkos társaságok szerveződtek. A szemléltetésre kiválasztott tradícionalizmus az 1920-as években jött létre, és szellemi arculatában meghatározó volt a XIX. századi royalizmus, valamint a XX. század eleji neokonzervativizmus. E hagyományhoz irracionális filozófiák, voluntarista eszmék, szociáldarwinista elméletek és más rokoneszmék társultak. Közös bennük az ősök, a föld, a vér, a hierarchia tisztelete, a szakrális, a metafizikai és a misztikus transzcendentális dimenzióinak az ápolása. Nemcsak a titkos tudásra vágyó, megújulást szorgalmazó értelmiségiekre voltak nagy hatással ezek a szellemi áramlatok, hanem több politikai mozgalomra is. A pénzuralmi globalizmus kíméletlen terjeszkedése, sokmilliós embercsoportok kiszolgáltatottsága, az oligarchikus irányzatok nyílt előretörése kedvez az autokrata tekintélyelvűségnek, az elitista neokonzervatív ideológiák terjedésének. Úgy látjuk, hogy a tradícionalizmus mai növekvő szerepvállalásában is tettenérhetjük miként hatja át az ezoterika, az okkult, a misztikus, a társadalmi-politikai életet.

Az amerikai politika okkult háttere

Az Egyesült Államok politikai életében fontos szerepet tölt be a Yale Egyetem, amely Rhode Island tagállam New Haven nevezetű városában található. Ezen az egyetemen működik Amerika egyik legbefolyásosabb titkos társasága, a Skull and Bones, S&B azaz a Koponya és Csontok nevű társaság. Még mindig kevés amerikai tudja, hogy ennek a társaságnak a hálózata eléri és koordinálja az amerikai kormányt, a pénzügyi és jogi irányítást és az egyetemek legfelső szintjeit. Ez a titkos társaság működésének másfél évszázada alatt három elnököt is adott az Egyesült Államoknak úgymint, William Howard Taftot, Idősebb George Busht és a jelenlegi elnököt, George W. Busht. Ebből a szervezetből került ki tíz szenátor, számos képviselő és legfelső bírósági bíró. Ez a felsorolás természetesen csak példálózó jellegű.

Anthony Sutton a kaliforniai Stanford Egyetem tanáraként 1983-ban kapott egy könyvet, amely tartalmazta a S&B tagjainak a listáját. Sutton professzornak ezt 24 órán belül vissza kellett adnia, ezért kópiát készített róla, és 1986-ban közreadta. Ekkor tudhatták meg az amerikaiak, hogy a tagok között a jelenlegi elnökön, apján túlmenően már a nagyapa is ennek a titkos társaságnak volt a tagja. A titkos társaságot 1832-ben és 1933-ban William H. Russel és Alphonso Taft (Taft elnök apja) alapította meg a Yale Egyetem kampuszában. Összesen 15 alapító tag volt, és a The Order of the Skull and Bones elnevezést választották. Ez a titkos társaság úgy is ismert, mint Brotherhood of Death (a Halál Testvérisége). Jogi nyilvántartásba vétel céljából jegyezték be 1856-ban The Russel Trust néven is.

A titkos szervezethez csak kiválasztás útján, meghívással lehet csatlakozni. Minden évben a "csontemberek" idősebb tagjai 15 új tagot választanak ki az elsőévesek közül. A kiválasztás az illető diák családi kapcsolatai és más személyes információ alapján történik, amelyek segítségével gondosan átvilágítják. Ismert, hogy a új tagoknak komoly beavatási szertartáson kell keresztül menniük. Az alkalmazott rítusok hasonlóak az Illuminátusoknál alkalmazott beavatási szertartáshoz. 1876-ban egy csoport diák betört a kampusz területén lévő, ablak nélküli épületbe, ahol a csontemberek a találkozóikat tartják, és ekkor állapították meg a S&B és az Illuminátusok közötti hasonlóságot. Minden beavatott kap egy jelentősebb pénzösszeget, és egy nagy ingaórát, valamint csak a rendben használt görög nevet. A csontemberek többsége WASP (White Anglo-Saxon Protestant), azaz angolszász, fehérbőrű és protestáns vallású. Az eddig említetteken kívül érdemes megemlíteni még ismert amerikai családok neveit: Whitney, Jay, Bundy, Harriman, Pinchot, Rockefeller, Goodyear, Sloane, Stimson, Phelps, Perkins, Pillsbury, Kellogg, Vanderbilt, Lovett és Weyerhauser. A többségük új angliai előkelő családokat jelöl. A csontembereknek esküt kell tenniük a szigorú titoktartásra.

A titkos társaság tagjai életre szólóan elkötelezik magukat egymás támogatására. A társaság célja az új világrend létrehozása. Kellően dokumentált tény, hogy a Koponya és Csontok titkos társaság tagjai, nevezetesen a Brown Brothers, Harriman and the Morgan Guaranty Trust tulajdonosai és irányítói, részt vettek a bolsevik forradalom, valamint Hitler finanszírozásában. Mivel a Skull and Bones tagjai, és a társaság egésze betartja a szigorú titoktartást, ezért rendkívül nehéz bizonyítani, hogy az S&B milyen óriási befolyást gyakorolt az Egyesült Államok külpolitikájára és az állam irányítására. Céljaikra és befolyásukra a csontemberek pozícióiból lehet következtetni. Arthur Schlesinger írja, hogy a S&B létrehozott egy bizalmas hálózatot a Wall Street, a washingtoni kormányzat, a tekintélyes alapítványok és exkluzív klubok között. Ebben a hálózatban döntő befolyással bír az elit jogászok egy csoportja. Ebben a válogatott, zárt körben kiemelkedő szerepe volt Henry L. Stimsonnak, és Elihu Rootnak, valamint Robert A. Lovettnak és John J. McCloynak. Fontos szerepet játszott és játszik a Rockefeller, a Ford és a Carnegie alapítvány, valamint a CFR, a Külkapcsolatok tanácsa. Henry L. Stimson, például hét különböző amerikai elnök kormányában töltött be vezető pozíciót. Először Taft elnök hadügyminisztere volt, majd pedig Franklin Delano Roosevelt és Harry Truman kormányában töltötte be ezt a tisztséget.

A Bush család és a Skull and Bones szoros kapcsolatára már utaltunk, amit csak megerősít, hogy a Fehér Házban jelenleg is a titkos társaság egyik tagja gyakorolja a hatalmat. A Skull and Bones rendnek van egy olyan vonatkozása, amelyről még a kutatók is keveset írnak. Ezek azok a bizarr rituálék, amelyeket a titkos társaság összejövetelein folytatnak. Már a beavatási szertartásnál is valódi emberi koponyákat és koporsót használnak. A kellékek sátánista jellegre utalnak. Ennél is fontosabb azonban az, hogy a kutatók a S&B tagjait teszik felelőssé a kubai disznó-öböli fegyveres akcióért, a vietnámi háborúért, az első Perzsa-Öböl menti háborúért, a jelenlegi iraki háborúért. Ugyanezek a kutatók állítják, hogy a csontemberek irányító szerepet töltenek be a CFR-nél, külpolitikájukat, pedig azok a tények jellemzik, hogy pénzügyi és kereskedelmi támogatást nyújtottak Hitlernek a háború során. Hasonló módon támogatták a Szovjetuniót, korábban, pedig a bolsevikok hatalomra kerülését, és fontos szerepet játszottak az Egyesült Államok közpénzrendszerét magánpénzrendszerré átalakító Federal Reserve System létrehozásában.

A titkos társaság tagjainak a gondolkodásmódjára és cselekvésének lényege, hogy nem fontos A S&B-nek fontos szerepe volt az amerikai társadalom alapjait képező értékek eróziójában. A németországi gyökerekkel rendelkező titkos társaság még ma is Hegel panteista filozófiáját követi, amelynek egyik tétele, hogy az állam az isteni világeszme megjelenési formája - objektivációja - a földön. A titkos társaság tagjainak a gondolkodásmódjára és cselekvésére a hegeli dialektika jellemző. Ennek lényege a következő: Lényegtelen, hogy melyik párt van hatalmon, a kormányzat hatáskörét és méretét növelni kell. A problémákat úgy kell felvetni, hogy azok megoldása kormányzati eszközöket igényeljen. A hatalom egyre inkább kisebb csoportok kezében összpontosul. A büntetőjogi eszközökkel pedig nem üldözik azt a korrupciót, amely gazdagítja a hatalmon lévő érdekcsoportokat.

Az okkult kormányzás szerepe Németországban

Az okkult szerepe a Skull and Bones titkos társaság működésében mind pszichológiai, mind spirituális, mind politikai értelemben kezdettől fogva kimutatható. Már utaltunk rá, hogy a Skull and Bones németországi gyökerekkel is rendelkezik. Ezért érdemes kicsit közelebbről szemügyre venni, hogy az okkultizmus milyen történelmi szerepet játszott Németország XIX. és főleg XX. századi történelmében. Az okkultizmus szerepét a politikában, egyáltalán az okkult kormányzás létezését az emberek többsége kétségbe vonja, és csak viszonylag kevés e téren is tájékozott kutató tekinti olyan valóságos tényezőnek, amely döntő befolyást gyakorol a történelem alakulására. Az okkult befolyás ténylegesen létezik, és hat a politikai életre is. Ez is, mint annyi más, visszanyúlik az ókorba, sőt az ókort megelőző időkbe. Azért kell ezzel foglalkoznunk, mert az okkult kormányzás ilyen vagy olyan vonatkozásban kimutatható a legfontosabb országok uralkodó csoportjainak az eszméiben és gyakorlati magatartásában.

Már volt arról szó, hogy az okkult rejtettet, titkosat, homályos értelműt jelent. Akik az okkultizmusban járatosak, és életük szerves részévé tették, nem érdekeltek abban, hogy titkos ismereteiket széles körben terjesszék. Ellenkezőleg. Arra tesznek szigorú fogadalmat, hogy semmilyen körülmények között nem árulják el illetékteleneknek ezen rejtett tudásukat, és annak az emberi közösségnek, zárt körnek, titkos társaságnak a természetét, amelyhez tartoznak, és ahol ezeket az okkult ismereteiket és a vele kapcsolatos szertartásokat gyakorolják.

Aki keresztül tud hatolni a titkolózásnak és rejtőzködésnek ezen a falain, az szembesülhet azzal a ténnyel, hogy létezik okkultista kormányzat, és ezt sikeresen álcázzák a popkultúrában, a főáramlatú tömegtájékoztatásban, és az egyes országokat irányító kormányzatok gyakorlati tevékenységében. Ha meggyőzően bizonyítani akarjuk, és konkrét példával alátámasztani, hogy ilyen okkult kormányzás létezik, továbbá ha konkrétan fel akarjuk tárni, hogy milyen a szervezeti felépítése, a működési rendje, és milyen módszereket használ a gyakorlatban, akkor ennek szemléltetésére a legalkalmasabb a náci Németország politikai rendszerének és kormánya tevékenységének a bemutatása. A nemzetiszocialista rendszert kiváló tudósok tanulmányozták, és több ezer könyvben tették közzé az összegyűjtött tényeket, és azok elemzését. Ezért ez az okkult kormányzás számos műalkotás, film és TV program tárgyát is képezte, és így a közvélemény is megismerkedhetett a náci okkult kormányzás politikai gyakorlatával, valamint következményeivel, amelyek a világtörténelem legszégyenletesebb atrocitásai közé tartoznak.

Ugyanakkor még a nemzetiszocialista kormányzás okkult természetét sem elemezték kellő mélységgel. Egyes amerikai TV programok, azonban mint például a Discovery Channel a közelmúltban magas színvonalú programban mutatta be a náci okkult kormányzás számos fontos vonását. (The Nazi's: The Occult Conspiray - A nácik: Az okkult összeesküvés) E programból is kiderül, hogy a nácik számos politikai szertartása és rituáléja pogány hagyományokat élesztett újjá. Hitler és a nemzetiszocialista vezetőség tisztában volt azzal, hogy a németek túlnyomó többsége meggyőződéses keresztény, és Németország a katolicizmus hibáinak a kiküszöbölésére törekvő protestantizmusnak a bölcsője. Ezért azt is tudták, hogy a német társadalom nem fogja elfogadni a nyilvánvalóan okkult rituálékat a közéletben és a hivatalos kormányzati tevékenységben. Ezért úgy döntöttek, hogy számos pogány ünnepet és hagyományt keresztény jellegűvé alakítanak át. A kereszténységbe integrálódott okkult hagyományok már könnyebben elfogadtathatóak voltak a német lakossággal.

Alfred Rosenberg írásainak és politikai tevékenységének a tanulmányozásával könnyebben megérthetjük a nácik okkult kormányzását. Rosenberg volt az, aki Hitler közvetlen munkatársaként elrendelte a szabadkőműves páholyok bezárását és feloszlatását az ún. "Einsatztruppen" náci rohamosztagosok bevetésével. Rosenberg magát a zsidóság és a zsidó hatalom elleni küzdelem sors által elhivatott harcosának tekintette. Ténylegesen ő vezette a nemzetiszocialista pártot, amíg Hitler börtönben volt 1922-től 1924-ig. Rosenbergnek meghatározó szerepe volt abban, hogy az antiszemitizmus a náci eszmevilág sarokköve lett. Dieter Eckhardt-tal közösen terjesztették a Cion Bölcseinek Jegyzőkönyvei című pamfletet, ami legalábbis szerzőségét illetően bizonyítottan hamisítványnak tekinthető. (Az igazi probléma ezzel a híressé és hírhedté vált dokumentummal az, hogy a megjelenése óta eltelt időszak alatt bekövetkezett történelmi események több vonatkozásban is alátámasztják az abban kifejtett programot, és tekintett nélkül szerzőségére ez tartja fenn e dokumentum máig ható meggyőző erejét. A bekövetkezett történelmi tények hitelesítik e pamflet megállapításait mai olvasóinak a szemében.)

A témánk szempontjából azért fontos ez a pamflet, mert számos okkult politikai hatalomgyakorlási módszert tartalmaz. Máig élő igazságát elsősorban nem az antiszemita és az anticionista csoportok tartják fenn, hanem az a sajátossága, hogy a jelenlegi pénzuralmi világrend a benne kifejtett programból többet is átültetett a gyakorlatba, s ily módon hatással van az emberiség sorsára. Tény az, hogy a Jegyzőkönyvek c. pamflet kulcsszerepet játszott a német nemzetiszocializmus antiszemitizmusának a létrejöttében.

Ha a Jegyzőkönyvekben a zsidókra való utalást kicseréljük a nemzetközi beruházó bankárok, nemzetközi pénzvilág, nemzetközi pénzkartell, nemzetközi pénz és korporációs oligarchia, pénzuralmi világrend döntéshozói, illuminátusok és ehhez hasonló meghatározásokra, akkor a pamflet elveszíti élesen zsidóellenes jellegzetességeit. A nemzetközi pénzhatalom, amelynek a létezése kemény tényekkel és bizonyítékokkal támasztható alá, soha nem működött kizárólag etnikai alapon. Ezért ha annak világuralmi törekvéseit egyetlen etnikumhoz, a zsidósághoz kapcsolják, akkor a Jegyzőkönyvek élesen zsidóellenessé válnak. Alfred Rosenberg nyilvánvalóan e pamflet minden megállapítását szó szerint vette, és ez a végső túlzásig fokozta okkultizmussal is színezett antiszemitizmusát. Rosenberg végig kitartott Hitler mellett, és a Harmadik Birodalom egyik vezető ideológusává vált. Közelebbről szemügyre véve a faji tisztaságról, az okkultizmusról és a pogány hagyományokról és eszmékről vallott nézeteit, könnyebben érthetővé válik az is, hogy milyen okkult tényezők vezethettek a holocaust tragédiájához.

A nemzetiszocializmus okkult háttere

Alfred Rosenberg példaképe az angol Houston Stewart Chamberlain volt, aki megtagadva angol származását, a született németeknél is lelkesebb német nacionalistává vált. A példamutató németté lett H. S. Chamberlainnek meghatározó szerepe volt a német és árja fensőbbség eszmerendszernek a kidolgozásában. H. S. Chamberlain 1899-ben jelentette meg a "Die Grundlagen des neunzehnten Jarhunderts - A XIX. század alapjai" című munkáját, amelyet több szerző is a modern történelem legfontosabb fajelméleti alapvetésének tekint. Megjelenése idején még a The London Times Literary Supplement-je (irodalmi melléklete) is kivételesen értékes könyvnek minősítette. A több ezer oldalas könyv szerint az emberiség jövőjét a teuton-árja faj és a zsidó-szemita faj közötti küzdelem dönti el. Chamberlain elsősorban a zsidó értékrendszert és teológiát bírálta, nem pedig a zsidók faji származását, vérségi-biológiai identitását. Azt lehetne feltételezni, hogy ez a rasszista antiszemita az összes zsidót gyűlölte, de Chamberlain kínosan elhatárolódott minden fajta ilyen durva és vulgáris antiszemitizmustól. Hangsúlyozottan elutasította a személyes ellenséges szándékot minden olyan egyénnel szemben, aki magát a zsidó néphez tartozónak vallja. Különös az is, hogy Chamberlain ezt a munkáját egy zsidó egyetemi tanárnak, Julius Weisner-nek ajánlotta, aki egykoron a bécsi egyetemen a professzora volt.

Nem a faj elleni ellenérzés motiválta az antiszemitizmusnak ezt a megszállott hirdetőjét. Azt utasította el, amit a zsidóság vallott, és amit sikeresen érvényesíteni is tudott más értékrendszerek rovására. Élesen elhatárolódott a zsidók monoteizmusától és attól az erkölcsi értékrendszertől, amely akadályozta, hogy egy természetes emberi lény rendelkezhessen a korlátozásmentes szabadsággal. Ezzel kapcsolatban idézi Will Herberg a Judaism and Modern Man című munkájának 274. oldalán Chamberlaint, miszerint "A zsidó megjelent vidám világunkban, és elrontott mindent baljóslatú bűntudatával, fenyegető törvényeivel és szenvedéseivel.". A történelemnek ez a chamberlaini értelmezése jelentős sikert aratott, és a könyv néhány éven belül nyolc kiadást ért meg. A németek százezreinek vált a bibliájává, II. Vilmos császár hangosan felolvasta a gyerekeinek, és kötelező olvasmánnyá vált a német hadsereg tisztjei számára is.

A teuton-árja eszmék terjedése olyan mértéket ért el, hogy az végül keresztényellenességbe torkollott. Wilhelm Marr az Antiszemita Liga alapítója és az antiszemitizmus kifejezés szülőatyja, a kereszténységet az emberi öntudat betegségének nevezte, amely nem más, mint a júdaizmus megjelenési formája. A rasszista Eugen Dühring egyenesen azt állította, hogy maga a kereszténység is szemita, és hogy valamennyi monoteista vallás az emberellenességet hirdeti. Richard Wagner a nagy zeneszerző sürgette olyan tisztán germán eredetű vallás létrehozását, amelyben nem érvényesül a zsidó és a keresztény befolyás.

Mindig fennállt azonban a lényeges különbség a rasszista antijudaizmus, és a keresztényellenesség között. A teuton-árja eszmekör megszállottjai valamennyi zsidót felelőssé tettek a germánoktól idegen zsidó értékekért, azaz a vallásukat már nem gyakorló, asszimilált zsidókat is. E szélsőségesek gondolkodása szerint minden zsidó vérében eltávolíthatatlanul jelen vannak a zsidó törvények és értékek. A zsidó eredetű kereszténység hívei még jó árja németekké válhatnak, ha árja keresztények lesznek, akiknek az Istene egy árja származású Jézus, nem pedig egy zsidó Jézus. H. S. Chamberlain például azt állította, hogy Jézus árja származású volt és egy csepp zsidó vér sem folyt az ereiben.

Alfred Rosenberg H. S. Chamberlain nyomán megírta a "Der Mythus des zwanzigsten Jahrhunderts - A XX. század mítoszai" című munkáját, amely Hitler Mein Kampf-ja után a legtekintélyesebb náci alapvetésnek számít. A mítosz itt a vér mítoszára utal, amely a horogkereszt jelképét magasra emelve elvezet a faji világforradalomhoz. A faji lelkiség felébredéséről van szó, amely hosszú alvó időszak után életre kelve véget vet a faji káosz zűrzavarának. Rosenberget, aki az észtországi Revalban született, Rigában és Moszkvában tanult, erős etnikai tudatosság jellemezte. Azokhoz a Németország határain kívül élő német közösségekhez tartozott, akik még a németországi németeknél is erősebb nemzettudattal rendelkeztek. Rosenbergre nagy hatással volt a már említett Eckhart, továbbá H. S. Chamberlain faji elmélete és Richard Wagner romantikus elkötelezettsége a germán mondavilághoz. Rosenberg meggyőződése szerint Isten nem egyénekként, hanem különböző fajokként teremtette az embert, s az emberiség egészét, és egyedül az emberi faj a néplélek hordozója. Saját könyvét a XX. század mítoszát pedig Chamberlain főműve folytatásának tekintette, az ő műve egyik kiegészítő fejezetének.

Rosenberg faji alapon értelmezte a történelmet, és fejtegetéseiben a zsidó faj állítólagos negatív befolyását hangsúlyozta, szemben az árja faj jótékony hatásával. Az árja fajt az Észak-Európában élő skandináv népekkel, a normannokkal, svédekkel, dánokkal, norvégokkal, németekkel, vagyis a germánfajú népekkel azonosította. Rosenberg szerint a szemita befolyás kártékony hatást tett a modern kultúrára, amely a meglehetősen elfajzott ún. "modern és posztmodern művészetet" hozta létre, egyidejűleg a társadalom erkölcsi és kulturális degenerálódásával. Ezzel ellentétben az árja kultúrát belső erkölcsi érzékenység és a hatalom energikus akarása jellemzi. Rosenberg hitt abban, hogy a felsőbbrendű fajokhoz tartozóknak kell uralkodniuk az alacsonyabb rendű fajokhoz tartozókon. Kerülendőnek tartotta a két faj közti keveredést, mert az elpusztítja az ember fizikai és szellemi örökségének isteni eredetű kombinációját. Rosenberg szerves létezőnek tekintette az emberi fajt és az államot. Azt ajánlotta, hogy a nemzetiszocialista meggyőződésű embereknek meg kell tisztítaniuk fajuk lelkiségét és szellemiségét a nem árja eredetű befolyástól, ugyanolyan könyörtelen következetességgel, ahogyan egy sebész eltávolítja a rákos daganatot a beteg testből.

Rosenberg őstörténetében a vándorló árják különböző civilizációkat hoztak létre, amelyek végül is lehanyatlottak, majd felbomlottak, elsősorban az alacsonyabb rendű fajokkal történő keveredés közben. Ezekhez az ősi árja eredetű civilizációkhoz tartoztak az ókori perzsa, görög és római magas kultúrák. A Nyugat-Római Birodalom elleni germán támadásokat úgy értelmezte, hogy azok a korrupttá, degenerálttá vált római civilizációt próbálták megmenteni, amely az "elzsidósított-kozmopolita" kereszténység befolyására hanyatlásnak indult. A középkorban fellángolt protestáns üldözéseket, amelyek végigsöpörtek Franciaországon és más vidékeken, az árja faj utolsó maradványai eltávolításaként értelmezte. Ez a folyamat a francia forradalom vérengzésében csúcsosodott ki. A XX. század Európájában a protestantizmus terjedését elsősorban Európa északi térségeiben úgy magyarázta, hogy az valójában az árja faji és lelki-szellemi ideálnak a térnyerése.

H. S. Chamberlain és más néplélektani gondolkodók arról voltak meggyőződve, hogy Jézus Krisztus árja volt, közelebbről amorite, és ennek megfelelően a kereszténység eredetileg árja vallás volt, amit azonban a tarsusi Pál, azaz Pál apostol követői megrontottak. A kutatók többsége szerint Jézus galileai volt és arámi nyelven is beszélt. Palesztinának ebben a részében az időszámításunk előtti második évezredben a Szíriában és Mezopotámiában élő sémi néphez tartozó arameusok voltak többségben.

Az amoriták Felix von Luschan szerint harcias nomádok voltak, egy germán harcosokból álló nép, amelyik az indó-európai népek vándorlásának az időszakában uralkodott az izraeliták felett. Luschan nézeteit vette át H. S. Chamberlain, aki azt állította, hogy mind Dávid király, mind Jézus amorite származású volt. Erre támaszkodott Alfred Rosenberg, aki ideológiai megalapozást célzó könyvében erősen katolikusellenes, mert az egyetemességet hirdető világkatolicizmust kozmopolitának tartotta, a kereszténység elzsidósított változatának. Ily módon a katolicizmust is felelőssé tette Németország szellemi-lelki kiszolgáltatottságáért, és leigázásáért. Rosenberg Martin Luther fellépését és a reformációt fontos lépésnek tekintette az árja lelkület visszaszerzésért. Úgy vélte azonban, hogy Luther és követői nem mentek elég messzire, és így mindössze egy másik dogmatikus egyház létrehozása sikerült nekik.

Amikor a jövőbeni Német Birodalom vallási jövőjéről fejtette ki nézeteit, azt ajánlotta, hogy meg kell tűrni a különböző egyházakat és vallásokat, beleértve az általa pozitívnak minősíthető kereszténységet, továbbá az új-pogányságot (neo-paganizmus), sőt még az árja hinduizmus megtisztított, modernizált formáját is elfogadhatónak találta. Mindezeket a vallási rendszereket Rosenberg jelképesnek tekintette, az árja erkölcsi eszmék kifejeződésének, a néplélek megnyilvánulásának. Erősen kételkedett abban, hogy a germán nordikus istenek ismét elfoglalhatják korábbi szerepüket az árja népek kultúrájában a modern időkben is. Az állítólagosan létező Atlantisz legendájának csak jelképesen adott hitelt, mert úgy vélte, hogy az Atlantiszt körülvevő mítosz megőrizheti egy ősi árja nemzeti otthon történelmi emlékezetét.

Az Atlantisz legendának lényegéhez tartozik, hogy a történelem előtti időkben létezett egy emberi faj. Az e fajhoz tartozókat felsőrendű embereknek, "Übermensch"-eknek, vagy mai divatos szóval "superman"-nek tekinthetjük. Ezek a felsőrendű emberek uralkodtak Atlantiszban. Aki az okkultizmust kutatja, minduntalan szembesül azzal, hogy az Atlantisz legenda számos okkult vallási rendszerben jelen van. A nemzetiszocialista hitvilág szerint a színes bőrűekkel való keveredés rontotta meg ezeket a felsőrendű embereket. A náci mitológiához az is hozzá tartozott, hogy valamiképpen a zsidók játszottak központi szerepet ebben a faji "mérgezésben", és ezért a zsidók eltávolítása - kellő kiválasztási folyamat után - lehetővé teszi az "Übermensch" felsőrendű faj visszatérését. E szélsőséges faji elképzelés szerint a rendszer csak akkor működik, ha sikerül az alsóbbrendű embereket, az "Untermensch"-eket eltávolítani a földről. Kompromisszumos megoldásként az is elfogadható, hogy ezek az alsóbbrendű emberek szolgaként éljenek, de szaporodásuk korlátozva legyen. Mindezt tarthatnánk megmosolyogtatónak, de ez a fajelmélet végülis a második világháború során az alsóbbrendűnek tartott szláv népek kegyetlen leigázáshoz, és a holocaust borzalmaihoz vezetett. Itt ki kell emelni azt, hogy ártatlan emberek csupán származásuk miatt kerültek életveszélybe és pusztultak el, és ezt jelentős mértékben a nácizmus okkult ideológiája készítette elő. A nemzetiszocialista vezetés által elképzelt okkult világrendet ezek az emberfeletti képességekkel rendelkező "Übermensch"-ek irányították volna. A témával foglalkozó okkult irodalom egyenesen óriásokat képzelt el, akik földünk északi részeit népesítették be. Ezek a szupermenek az okkult hagyományok szerint szőke hajúak, kék szeműek és természetesen fehérbőrűek voltak. A rasszizmus és az okkultizmus tehát sok rokon vonást és gyakorlati kapcsolatot mutat.

Az okkultizmus befolyását tanulmányozhatjuk a titkos Thule Társaságon keresztül, amelynek a náci párt számos vezetője volt a tagja. Ez a titkos szervezet behálózta a német arisztokrácia és a német uralkodó osztály legfelső köreit. Hitler hatalomra kerülését megelőzően szoros kapcsolatban állt a Thule Társasággal, amelyet az első világháború után Rudolf Sebottendorf báró alapított, aki megírta a "Bevor Hitler Kam" (Mielőtt Hitler jött) című könyvet, amelyet aztán a nácik betiltottak. A Thule Társaságba középosztályhoz tartozók vagy munkások nem léphettek be. Kizárólag gazdag emberek és a bajor arisztokrácia felső körei lehettek tagok. Belépés előtt dokumentumokkal kellett bizonyítani a tiszta árja származást legalább az 1618-tól 1648-ig tartó harminc éves háborúig visszamenőleg. A tagoknak testileg is jó megjelenésűnek, fizikailag tökéletesnek kellett lenniük, s öregeket sem fogadtak be.

A Thule Társaság megalakulása idején gyilkolta meg a puccsal hatalomra került zsidó származású Kurt Eisnert, a kommunista bajor kormány vezetőjét, az ugyancsak zsidó származású gróf Anton Arco-Valley, akit pontosan zsidó származása miatt nem vettek be a Thule Társaságba. A bűncselekmény elsőrendű gyanúsítottja a Thule Társaság vezetője volt. Láthatjuk, hogy az okkult gyökerű elitizmus és a rasszizmus a náci eszmerendszer szerves részét képezte. Ebben az időben a bajor vezetőréteg félt attól, hogy a bolsevizmus, a kommunizmus uralomra kerülésével elveszíti vagyonát, és általános volt az a vélemény, hogy a zsidó befolyás alatt álló bolsevikok hatalma túlságosan megnövekedett.

Sebottendorf, a Thule Társaság vezetője, beavatottként járatos volt az olyan okkult ismeretekben, mint az asztrológia, az alkímia. Meggyőződése szerint a szabadkőműves páholyokat a háttérből a zsidók irányítják. Ez a vélemény is hozzájárulhatott ahhoz, hogy amikor Hitler hatalomra került, a szabadkőműves páholyokat betiltották. A szabadkőműves testvériség elképzelése nem volt összeegyeztethető azzal, amit a Thule Társaság tagjai képviseltek. Sebottendorf például kijelentette, hogy "az egyenlőség az halál".

Amikor a weimari Németországban a kíméletlen versaillesi békediktátum, és az 1920-as évek végén kirobbant világgazdasági válság következtében nyolc millióra növekedett a munkanélküliek száma, a helyzetet tovább rontotta a nemzetközi pénzvilág által alkalmazott pénzügyi embargó is. Ez a válságos helyzet tovább fokozta a német társadalom belső megosztottságát. Nemcsak utcai összecsapások sorozatára került sor. Az okkult nézetek és a hozzájuk kapcsolódó politikai meggyőződések és azok képviselői is összecsaptak. E harcoló csoportok nem riadtak vissza attól, hogy terrorista eszközöket vegyenek igénybe politikai céljaik elérése érdekében. A Thule Társaság erőfeszítéseket tett, hogy valamennyi antiszemita csoportosulást egyesítsen Németországban, mind legális politikai eszközökkel, mind illegális erőszakkal.

A Thule Társaság már nem működik, de az általa képviselt eszmék és okkult világnézet ma is létezik. Amíg fennállt a Thule Társaság, erőteljesen antikommunista volt, és félelemmel nézte, hogy mi történik a bolsevista Oroszországban. Végig kitartottak okkult ideológiájuk mellet, amely szerint a kommunizmus valójában zsidó összeesküvés volt, és mint ilyen Németország ellen is irányult.

Érdemes még néhány szót szólni Rudolf Hess-ről, aki a náci pártban Hitler helyettese volt. Hess-t a hitleri "sörpuccs" nyomán elítélték, és a börtönben segített megírni a Mein Kampf-ot. Hess vallásosan hitt az asztrológiában és más okkult ismeretekben. Az ún. "nürnbergi" törvények egyik aláírójaként részt vett a Németországban élő zsidók polgári jogainak a korlátozásában. Az SS élén álló Heinrich Himmler mellett Hess volt a legképzettebb okkultista náci vezető.

Már szóltunk róla, hogy a nemzeti szocialisták a hiteles kereszténység mellett a szabadkőművességet tekintették fő ellenségüknek. Amikor kormányra kerültek, egész Németországban betiltották a szabadkőműves páholyokat. A szabadkőművességet a zsidó-világösszeesküvés részének tekintették, amely az emberek megtévesztésére hirdeti a szabadság, egyenlőség, testvériség elveit, valamint a minden egyes embert megillető emberi jogokat. A nácik által vallott germán pogányság, az elitizmus és a sátánizmus összeegyeztethetetlen volt a szabadkőműves eszmerendszerrel. A szabadkőművesektől elkobzott rituális eszközöket pedáns alapossággal katalogizálták, és ezt a feladatot az az Adolf Eichman irányította, aki fontos szerepet játszott a holocaust gyakorlati megszervezésében. A nemzetiszocialisták okkult ideológiája szerint a Harmadik Birodalomra veszélyesnek minősült a Teozófiai és az Antropozófiai Társaság, az Arany Hajnal (Golden Dawn), az OTO, a Szaturnusz Testvériség, a Druidák Ősi Rendje, a Keresztény Tudomány, és több szabadkőműves irányítás alatt álló szervezet.

A nemzetiszocialista hatalomgyakorlók ténylegesen egy okkult háborút indítottak azok ellen a szervezetek, társaságok, páholyok ellen, amelyek az övékéhez hasonló eszméket képviseltek, de nem álltak az ő szigorú ellenőrzésük alatt. A náci meggyőződés szerint azonban a főellenség a szabadkőművesség volt, mert az volt a meggyőződésük, hogy azt a nemzetközi zsidó hálózatok irányítják, és az általuk képviselt célok nem egyeztethetők össze a nemzetiszocialista eszmékkel. Voltak olyan titkos szervezetek, amelyek a náci ideológiához közeli rasszista nézeteket vallottak, de ezeket is betiltották, mivel Hitler attól tartott, hogy az ilyen titkos társaságok veszélyesek lehetnek kormányzata számára. Egy olyan kemény diktatúra, mint amilyen a Harmadik Birodalomban volt, összeegyeztethetetlen a magánszféra tiszteletével és a rendőrállami ellenőrzés alatt nem álló szervezetek létezésével.

Mi volt valójában az SS?

Az SS, a Schutzstaffel (véderő, védő csapat) összetett német szó kezdőbetűiből áll. Valójában kezdettől fogva úgy szervezték meg, hogy egy meghatározott pogány vallásos kultusz szolgálatába álljon. Ennek a kultusznak a központi eszméje a leszármazás volt és a faji hovatartozás játszott benne meghatározó szerepet. Ennek megfelelően választották ki az SS tagjait, és léptették elő az arra alkalmasokat a ranglétrán. Az SS kezdettben Hitler testőrségének a szerepét töltötte be, hasonlóan az amerikai titkosszolgálathoz (American Secret Service). Később az SS szervezetei és egységei más feladatokat is kaptak. Az SS jelvénye, amely egyben jelképül is szolgált - a koponya és a csontok - voltak, vagy másképp megfogalmazva: a halálfej. Ezért is hívták az SS egységeket halállégióknak. (A jelvény és a jelkép tehát megegyezik azzal az emblémával, amelyet a Yale Egyetem nagyhatalmú titkos társasága, a Skull and Bones, használ kezdettől fogva a mai napig, és amely titkos társaságnak a jelenlegi amerikai elnök is a tagja, de már apja és a nagyapja is az volt. A legutóbbi elnökválasztáson, pedig demokrata párti kihívója, John Kerry szenátor is ugyanennek a titkos társaságnak a tagja.)

Amikor Heinrich Himmler került az SS élére, akkor a szervezetnek a kultikus jellege megerősödött, és Himmler megszállottan ragaszkodott a tiszta árja vér követelményének az érvényesítéséhez. Miután Ernst Röhm-öt 1934. június 30-án, a hosszú kések éjszakáján, az SA vezérkarával együtt likvidálták, az SS szerepe megnövekedett, és így az okkultista befolyás alatt álló Himmler hatalma és befolyása nagyobb lett. Az SS főnökének okkultizmusa jelentős befolyást gyakorolt a nemzetiszocialista tanokra. Növekvő befolyása lehetővé tette, hogy okkultista elképzeléseit átültesse a gyakorlatba is. Az ún. "német szabadcsapatok", amelyek a leszerelésre ítélt német birodalmi hadsereg önkénteseiből, főleg tisztekből alakultak meg, képezték a Weimari köztársaság hadseregét. Az utolsó egységeket 1923-ban ugyan feloszlatták, de tagjaik jelentős része csatlakozott az SA-hoz és az SS-hez. Ezek a zömében fanatikus jobboldali pártkatonák a Weimari köztársaság kemény bírálói voltak, és az ő jelvényük is a 'koponya és a csontok' (Skull and Bones) embléma volt. Az ún. "Freikorps" egységekben vezető szerepet játszottak az okkultizmusáról közismert Thule Társaságnak a tagjai, akik később a nemzetiszocialista mozgalomhoz csatlakoztak.

A hitlerista SS-nek volt egy különleges részlege, amely a faji leszármazás kérdéseivel foglalkozott. A "Deutsche Ahnenerbe"-t Heinrich Himmler alapította 1935-ben, mint "Szellemi Őstörténet-kutató Tanulmányi-társaságot" (Studiengesellschaft für Geistesurgeschichte"). Ez a máig kevéssé ismert hitleri szervezet, tehát akkor kezdett működni, amikor megszülettek a náci fajelméletet jogszabályba foglaló Nürnbergi fajvédő törvények. Az Ahnenerbe célja annak a bizonyítása volt, hogy az emberi civilizációt az árja faj hozta létre. Ez a gondolati műhely 1939-ben már 137 kutatóval és 82 kisegítő munkatárssal dolgozott. Döntő szerepe volt az árja birodalom szellemiségének kialakításában, és az alacsonyabb rendű vagy tisztátalan származású emberek megkülönböztetésében. Ez a szellemi iskola abból indult ki, hogy már a jégkorszak előtt is az árja faj uralta a világot, és még azt is igazolni tudták, hogy a Római Birodalom is az árjáknak köszönheti létrejöttét. Az Ahnenerbe intézet kutatói eljutottak a Közel- és Közép-Kelet országaiba, Közép-Ázsiába és Latin-Amerikába. Tibetben több száz embert fényképeztek le, és antropológiai méréseket is végeztek. Arra a következtetésre jutottak, hogy a tibetiek ősei is németek voltak, beleértve azt a gyermeket is, akit ma XIV. Dalai Lámaként ismer a világ. Hitler hajlott arra a véleményre, hogy már az ősmúltban is létezett egy német birodalom, amely keleten Közép-Ázsiáig, nyugaton Bolíviáig terjedt. Az Ahnenerbe ügyvezető igazgatóját, Wolfram Sieverst, aki a második világháború alatt a dachaui táborban tevékenykedett, az 1948-as Nürnbergi orvos perben halálraítélték.

Az Ahnenerbe létezése is mutatja, hogy milyen fontos jelentőséggel bírtak az okkult vér-rituálék és pogány jellegzetességek az SS, és az egész náci rendszer szempontjából. Amikor Himmler teljhatalmú vezetője lett az SS-nek, a wewelsburgi kastélyt úgy építette át, hogy az a legendákból ismert Artúr király lakhelyére emlékeztessen. A kastély kerek-asztala alatt volt egy kisebb szoba, amit a "halottak birodalmának" neveztek, és ahol különleges ősökkel kapcsolatos okkult rituálék szerinti szertartásokat végeztek. Ez a kerek-asztal szoba volt az, ahol Himmler és az SS vezetői kommunikáltak az olyan halott ősökkel, mint a középkor nagy Teuton lovagjai. Az SS tagjait arra bátorították, hogy ne járjanak templomba, és lépjenek ki a különböző keresztény vallási felekezetekből. Ez azt a stratégiát követte, hogy a német nemzetet vágják el keresztény gyökereitől, és vezessék vissza a kereszténység előtti hiteles germán szellemiséghez. Ennek megfelelően arra bíztatták az SS tagjait, hogy ne ünnepeljék a karácsonyt, és maga a karácsony szó is ki volt tiltva a hivatalos SS dokumentumokból.

Arra vigyázott a nemzetiszocialista hatalom, hogy ne nyíltan számoljon le a keresztény hagyományokkal és rituálékkal. Fokozatosan változtatták meg a keresztény ünnepek és hagyományok jelentését, hogy azok összeegyeztethetők legyenek az okkult dogmáikkal. Tény azonban, hogy a náci állam szemben állt az egyházakkal, és üldözte azokat az egyházi személyeket, akik a keresztényi értékrend alapján bírálták a rendszert. Azokat, akik kiszolgálták a hitlerizmust és annak sátánista-okkultista szellemiségét, nem üldözték.

Az SS-nek és Himmlernek az egyik legnyilvánvalóbban okkultista akciója volt az a kutatómunka, amit még a háborús nehézségek közepette is felvállaltak a nácik a Szent Grál megtalálása érdekében. A Grál a középkori irodalomban és legendákban a rejtélyes, csak a kiválasztottak által megpillantható csodatevő kehely elnevezése volt, amelyben a hagyomány szerint Jézus az utolsó vacsorán ivott, illetve amelyben a keresztre feszített Jézus vérét felfogták. A keresztények többsége a szent tárgyként tisztelt kelyhet szimbólumnak tekinti, és nem pedig annak a tényleges eszköznek, amelyből Jézus Krisztus ivott. A nácik egészen másnak tekintették a Grált, egyfajta keresztényellenes szimbólumnak. Himmler abban tetszelgett, hogy a korai kereszténységre vonatkozó ismeretek szakértője. Tény, hogy tanulmányozta a katharoknak a tanításait. Ezeknek fontos részét alkotta a Szent Grálra vonatkozó hagyomány.

A kathar szó görögül tisztát jelent. Így nevezték magukat annak az eretnek vallási szektának a tagjai, akik a középkorban Észak-Olaszországban és Dél-Franciaországban aszkétikus módon éltek és gnosztikus nézeteket vallottak. A katharok filozófiája szerint Jézus nem húsból és vérből való volt, hanem szellemi lényegű. A katharok elutasították az Ótestamentumot, és hitük szerint az Ótestamentum istene - Jehova - gonosz istenség, és ezért nem fogadták el. Ez a tanítás tökéletesen megfelelt a nemzetiszocialista hatalom antiszemita teológiájának, és jól szolgálta a nácik propagandáját. Ezúttal is csak arra utalunk, hogy a nemzetiszocialista vezérkar számos magasan képzett személlyel is rendelkezett, akik mesterien értettek ahhoz, hogy úgy értelmezzék át a történelmi és vallási hagyományokat, hogy az megfeleljen saját okkult tantételeiknek. Ha ezek a hagyományok szolgálták politikai céljaikat, akkor felhasználták őket. A kereszténység okkult és eretnek változatai alkalmasnak bizonyultak a náci doktrínák alátámasztására. Ezekkel a törekvésükkel a németországi keresztényegyházak természetesen szemben álltak, és így akadályozták a náci dogmák és törekvések spirituális és politikai egyeduralmának az érvényesülését.

Hitler többször is olyan nyilatkozatot tett, hogy sajátmagát kereszténynek tartja. Ennek ellenére a nemzetiszocialista Németországban azokat a keresztényeket, akik nem követték a náci programot, nemcsak üldözték, de sokat közülük bebörtönöztek és meg is öltek. Azok a keresztények, akik nyíltan szót emeltek a hitlerizmus ellen, azokkal hasonló módon bántak, mint napjainkban a terroristákkal vagy terrorista gyanús személyekkel az Egyesült Államokban. Amikor feltették Hitlernek a kérdést, hogy honnan kapta azokat az ösztönzéseket, amelyek a Német Birodalom átalakítására késztették, gyakran hivatkozott arra, hogy "Isten szavaiból" kapta, azaz Isten sugallatára cselekedett. Kiemelhetjük tehát, hogy az okkult tanokra támaszkodó kormánynak félre kell vezetnie a társadalmat, és így kell leszerelnie az egyház ellenállását. Ez az, amit Hitler és olyan segítőtársai, mint Himmler és az SS tagjai meglehetősen nagy sikerrel megvalósítottak.

A jelenlegi világban is fontos szerepe van a Grállal kapcsolatos hagyományoknak. Az ezekre vonatkozó ismereteket dolgozták föl a "Holy Blood, Holy Grail" (Szent vér, szent kehely) című tudományos munka alkotói: Michael Baigent, Richard Leigh, és Henry Lincoln. 1982-ben megjelent munkájukban arra keresték a választ, hogy nem lenne-e szükséges a hagyományos keresztény tanításokat kiegészíteni a következő négy kérdésre adott megalapozott kutatómunkán alapuló válasszal: Először is, lehetséges-e az, hogy Krisztus nem halt meg a keresztfán? Másodszor, lehetséges-e az, hogy Jézus megházasodott és családot alapított, és utódainak vérvonala ma is létezik? Harmadszor, lehetséges-e az, hogy a Dél-Franciaországban megtalált pergamenbőrök a XIX. században feltárhatják a kereszténység legmélyebben őrzött titkait? Negyedszer, lehetséges-e, hogy ezek a pergamenek megvilágíthatják a Szent Grál misztériumának a lényegét? A három amerikai kutatónak ez a könyve nagy figyelmet keltett, és világsikert aratott. (A pergamen különlegesen kikészített, és írásra használt állatbőr volt. Az ilyen anyagra írt okmányt is pergamennek nevezték, Pergamon ókori kis-ázsiai város nyomán.)

Hamarosan megírták könyvük folytatását is "The Messianic Legacy" (A messiási örökség) címmel, amelyben bemutatják egy titkos vagy titokzatos társaságnak a "Prieuré de Sion"-nak (angolul: Priory of Sion-nak) a történetét. Ez az ezer éve létező titkos társaság igen fontos történelmi személyiségeket tömörített soraiban, és nemcsak Franciaországban, de más országokban is működött, és a mai napig is működik. A társaság célja az volt, hogy helyreállítsa a modern Franciaországban, valamint Európa más koronás országaiban a Meroving dinasztia vérvonalát, amely 1300 év óta nem követhető nyomon a történelemben. Ennek a látszólag hiábavaló célnak az ad értelmet, hogy a Meroving vérvonal különleges eredetű. Ez adhat magyarázatot arra, hogy miért vállalta a "Prieuré de Sion" tagságát és irányítását, pl. Leonardo da Vinci, Robert Boyle, Isaac Newton, Victor Hugo, Claude Debussy, Jean Cocteau, hogy csak néhány ismertebb nevet említsünk azok közül, akik valamennyien a "Prieuré de Sion" nagymesterei vagy irányítói voltak.

Prieuré de Sion és az EU 2007-es Reformszerződése

Az okkult hagyomány és a gyakorlati politika szoros kapcsolatára utal, hogy a "Prieuré de Sion" az egyik előkészítője volt annak az európai integrációs folyamatnak, amelynek nyomán megszületett az "Európai Egyesült Államok", mert az Európai Unió a 2007. december 13-án az alkotmánypótló reformszerződés (Lisszaboni megállapodás) aláírásával ténylegesen föderatív állammá alakult át. A "Prieuré de Sion" ajánlotta már az 1950-es években azt, hogy az Európai Egyesült Államok - amellyel kapcsolatban hangsúlyozzuk, de facto létrejött 2007. december 13-án - azt a zászlót használja, amelyet az Európai Unió ténylegesen is használ is a mai napig. A szakirodalomban ("Dagobert's Revenge Magazine") az is olvasható, hogy a korábbi francia államelnök, Francois Mitterand, is e titkos társaság tagja volt, számos jelentős közéleti személyiséggel egyetemben. A "Prieuré de Sion" kapcsolatban áll a CIA-val, az MI5-val és bizonyos maffia jellegű csoportokkal. Ami pedig a Meroving ház vérvonalát illeti, a legtöbb előkelő európai család e vérvonalhoz tartozik. Külön is figyelemre méltó, hogy az Egyesült Államok elnökei közül 43 elnök ugyancsak e királyi ház leszármazottai közül került ki.

A Meroving házhoz tartozó királyok voltak a mai Franciaország első uralkodói, olyan koronás fők, akik a szent Római Birodalom uralkodóinak tekintették magukat. Viselték az Új Konstantin címert, amelyet a pápa adományozott nekik, mert állítólag a Vatikán is elismerte a Meroving ház származási vonalát egészen Jézus Krisztusig. A "Prieuré de Sion" hitvilága szerint Jézus összeházasodott Mária Magdalénával, és ily módon családot alapított. Mária Magdalénával és gyermekeivel később Franciaországba menekült, ahol is e gyermekek leszármazottjai összeházasodtak a vizigót főnemességgel. Állítólag emiatt a tény miatt kapták az Új Konstantin címet a Meroving házhoz tartozók. Ezzel magyarázzák azt is, hogy a templomos lovagok miért akarták visszaszerezni az ellenőrzést Jeruzsálem felett, hiszen ők magukat Jézus Krisztus törvényes örököseinek tekintették. Jézus apja, József, az ószövetségi Dávid király leszármazottja volt, vagyis Jeruzsálem törvényes uralkodója. Ebből következik, hogy az ő leszármazottjai is igényt tarthattak erre a státuszra. Bizonyos fokig ez arra is magyarázatot ad, hogy a templomos lovagokat miért tekintették a "Grál őrzőinek". (A Szent Grál elnevezés a "Sangreal" francia szóból jön, amely királyi vért jelent, azaz a Krisztustól származó vérvonalat.)

Azok, akik elfogadják ezt az elméletet, így például a "Dagobert's Revenge Magazine" szerkesztői és olvasói, úgy gondolják, hogy Jézus "Isten fia" volt, nem pedig valami misztikus erő, amely áldott állapotba hozta Szűz Máriát. Származása visszavezethető Dávid királyig, sőt az azt megelőző időkig, az ősi sumérokhoz, a letűnt Atlantisz világához, ténylegesen az emberi civilizáció történelmének a kezdetéig. Minthogy az ókor, és az ókort megelőző korok királyai "istenek" voltak, és uralkodásuk nyomon követhető a mitológiákban, valamint a mai napig is élő hagyományokban, és az ő leszármazottaik a hús-vér személyiségű királyok, akik az özönvíz óta uralkodnak, amikor is az istenek elhagyták földünket. A Jézus Krisztusig és Dávid királyig visszavezethető származási vonal tovább él valamennyi uralkodóházban egészen az özönvízig, és az özönvíz előtti uralkodókig. Innen jön tehát az Istentől származó uralkodói szerep, és ebben megtalálhatóak az ősi hagyományok, vallásos tanítások, az emberi civilizáció művészi és tudományos eredményei.

A Clinton házaspár és az okkultizmus

Az idősebb és a fiatalabb George Bush, azaz a volt és a jelenlegi amerikai elnök szoros kapcsolatban állt és áll a mai napig a Yale Egyetemen működő "Skull and Bones" (Koponya és csontok) titkos társasággal. Ez a titkos társaság lényegében a francia vagy templáros (templomos) szabadkőműves irányzat ellenőrzése alatt áll. Amikor idősebb George Bush átadta a Fehér Házat a demokrata párti Bill Clintonnak, akkor lényegében az angol sionista (Priory of Sion) szabadkőműves irányzat vette át az ellenőrzést. Clinton elnök és felesége Hilary Clinton is a brit Round Table (Kerekasztal) és az irányítása alatt álló Bilderberg Csoport tagja. Ugyancsak idesorolható a New York-i központtal működő Council on Foreign Relations, CFR (Külkapcsolatok Tanácsa) és a Trilateral Commission (Háromoldalú Bizottság) is.

A brit szabadkőművesség szinte teljes mértékben a nemzetközi pénz és korporációs oligarchia ellenőrzése alatt áll, amely oligarchia a központi bankok kézbentartásával irányítja a világ pénzügyi rendszerét, és a pénzügyi rendszer segítségével centralizálta a saját hegemóniája alatt a világ termelő gazdaságának jelentős részét. A jelenlegi pénzuralmi világrend, amit globalizációnak neveznek, a pénzrendszer magántulajdonán alapul. Ebben a magán-pénzrendszerben a fedezetlen hitelpénz kibocsátása révén egy szűk érdekcsoport szinte korlátlan pénzügyi és gazdasági előnyökhöz jutott. E rendszer lényegéhez tartozik az államok, valamint a gazdasági élet szereplőinek az intézményesített eladósítása, beleértve az egyes embereket, a gazdasági és társadalmi szervezeteket is.

Bill Clintont számos tény tanúsága szerint már gyerekkorától magas politikai tisztségek betöltésére nevelték. Ennek tudható be gyors és felfelé ívelő karrierje. Az amerikai főváros Georgetown Egyetemén Carroll Quigley vette a szárnyai alá, és ő lett a mentora. Quigley a szupergazdag pénzdinasztiák bizalmasaként hozzáférhetett másoktól elzárt családi archívumokhoz is, és itt szerzett ismeretei alapján írta meg világhírűvé vált könyvét, a "Tragedy and Hope"-ot. A háttérhatalom egyes kutatói szerint ez a könyv valójában a Cecil Rhodes által beindított titkos stratégiáról szól, amelynek célja az, hogy az Angliától a brit szabadkőművességtől, de legfőbbképpen a szuper-gazdag pénzdinasztiák által bevezetett hitel pénzrendszertől elszakadt Egyesült Államokat, vissza kell szerezni, és újból a brit szabadkőművesség, illetve a mögötte meghúzódó City of London pénzügyi ellenőrzése alá kell helyezni.

A Georgetown Egyetemen Clinton megkapta a csak kevesek számára elérhető Rhodes ösztöndíjat, és Oxfordban folytathatta tanulmányait. Oxfordról ment a Yale Egyetemre, ahol viszont megismerkedhetett a francia templomos, vagy templáros szabadkőművesség által irányított titkos hálózattal. 1991. június 6-a és 9-e között került sor a Bilderberg Csoport ezúttal is szigorúan titokban tartott tanácskozására, a németországi Baden-Baden-ben. Itt Vernon Jordan az amerikai pénz-és korporációs oligarchia szürkeeminenciása mutatta be Bill Clintont a résztvevőknek. A Priory of Sion felügyelete alatt álló Bilderberg Csoport itt adta hozzájárulását ahhoz, hogy Clinton - egy kis déli tagállam, Arkansas, fiatal kormányzója - elnökjelöltként indulhasson a Fehér Házba kerülésért. Amikor 1991 nyarán megtartotta az elnökjelölést elfogadó beszédét a demokratapárt országos gyűlésén, Clinton a szabadkőműves hagyományoknak megfelelően elváltoztatva idézett a Korinthusiakhoz írott levélből. Az eredeti szöveget, amely így hangzik: "Amiket szem nem látott, fül nem hallott, és embernek szíve meg se gondolt, amiket Isten készített az őt szeretőknek" Clinton úgy mondta el: "Amiket a mi szemünk nem látott, a mi fülünk nem hallott, sem a mi elménk el nem gondolt, amiket mi magunk hozhatunk létre...".

Beszédében arra is kitért, hogy fiatal kamaszként ébredt fel benne a küldetéstudat hazája szolgálatára, amikor a néhai John F. Kennedy elnök beszédét hallgatta. A hallgatóság soraiban lévő beavatottak számára egyértelművé tette, hogy a New Age összeesküvéshez Caroll Quigley irányításával kapcsolódott. Quigley azonban nem hazájának patrióta szolgálatára, hanem a világállam világpolgárságának szolgálatára tanította. Bill Clinton azoknak a pénzoligarcháknak a szolgálatába szegődött, akiknek Quigley szerint a céljuk "...nem kevesebb, mint létrehozni a pénzügyi ellenőrzés olyan magánkézben lévő világrendszerét, amely képes uralni valamennyi ország politikai rendszerét és a világgazdaság egészét. Ezt a rendszert a világ központi bankjai feudális módon kontrollálnák összhangban azokkal a titkos megállapodásokkal, amelyeket a rendszeresen tartott magántalálkozókon és konferenciákon elfogadnak." (Tragedy and Hope, 324. old.).

Quigley tisztában volt vele, hogy ennek a pénzuralmi rendszernek az irányítói a pénzügyi rendszer privatizálásával tervezték meg a világgazdaság globális ellenőrzés alá vételét és a világhatalom megszerzését. Idézett könyvének a 979. oldalán azt is kifejti, hogy ma már az ún. "kisemberek" számára túl késő megfordítani a folyamatokat. Arra kéri őket, hogy fogadják el a New Age világrendjét, mert a hurok már a nyakukon van. Akik ellenállnak, azok megfojthatják magukat. Akik viszont engedelmesen követik a pénzoligarchia törekvéseit, a "béke és a jólét eljövendő évezredének" a részesei lehetnek. Quigley szerint a pénzoligarchia és az őt kiszolgáló brit szabadkőművesség, s az általuk felkínált New Age-világrend - az emberiség reménysége. Aki pedig ennek a világrendnek ellenáll, az csak tragédiát hoz önmagára és az emberiségre is. Amikor tehát Bill Clinton hitet tett mentora, Caroll Quigley professzor mellett, lényegében megerősítette, hogy ő is a pénzoligarchia New Age-világrendjének az elkötelezettje.

Aki ismeri az Arkansas állami viszonyokat, az tudja, hogy ebben a déli államban csak a Rockefeller család áldásával lehet valaki kormányzó. Ha tehát igaz az, hogy Bill Clinton mellékágon mégiscsak a Rockefeller családhoz tartozik, akkor már érthető, hogy egész fiatalon kormányzó, majd egy viszonylag jelentéktelen államocska kormányzójából az Egyesült Államok elnöke lehetett. Bill Clinton hivatalos önéletrajzából tudjuk, hogy Billy Blythe-ként született, és édesapja még születése előtt három hónappal autóbaleset áldozata lett. Ezt követően Roger Clinton fogadta örökbe, és ezért viseli az ő nevét. Amikor Clintont elnökké választották, kerestetni kezdte a Blythe családhoz tartozó unokatestvéreit. Ez azért volt szokatlan, mert általában fordítva szokott lenni, ha egy rokont elnökké választanak, akkor a rokonok keresik fel őt.

Amikor 1996-ban Clinton elnököt másodszor is megválasztották, a brit arisztokrata családok származását kutató és nyilvántartó Burke's Peerage Társaság, amelyet származástani kérdésekben a legilletékesebb szaktekintélynek tartanak, bejelentette, hogy Bill Clinton Hugh Capet-nak és I. Robert francia királynak a leszármazottja, és több királyi kékvér folyik ereiben, mint bármelyik eddigi amerikai elnökében. (A Capetian vagy Capeting dinasztiát Hugo Capet alapította, amelyet 1792-ben a francia forradalom idején tévesen családi névként fogtak fel, és arra kényszerítették XVI. Lajos francia királyt, hogy magát Louis Capet-nek nevezze, megfosztva őt így királyi rangjától.) A Monica Lewinsky ügy kapcsán elvégzett genetikai vizsgálat szerint Bill Clinton génje nagyon ritka kaukázusi embertípushoz tartozó gén, amely minden 5 trillió hasonló génben egyszer fordul elő.

Van egy olyan változat is, hogy Bill Clinton Cecil Rhodes rokona. A UCLA (University of California Los Angeles) tanára Anderw D. Basiago szerint Bill Clinton minden valószínűség szerint, Cecil Rhodes dúsgazdag brit üzletember és politikus leszármazottja, aki létrehozta a Round Table (Kerekasztal) hálózatot, valamint a Rhodes ösztöndíj programot. Ő az, akiről elnevezték Észak- és Dél-Rhodéziát, a jelenlegi Zambiát és Zimbabwét. A Bill Clinton származása körüli titkolózás tehát összefügghet azzal is, hogy közeli rokona a jelenlegi új világrend egyik élharcosának Cecil Rhodes-nak.

Carol Quigley szellemiségét követve Clinton a CFR, a Trilaterális Bizottság és a Bilderberg Csoport tagjaként mindent elkövetett az államok feletti transznacionális világrend kiépítése érdekében. Támogatta a világkereskedelem teljes szabaddá tételét, a VTO létrehozását, a globálisan tevékenykedő korporációk terjeszkedését és az ENSZ valamint a NATO átalakítását világszintű rendfenntartó erővé. Azt a hipotézist, hogy Bill Clinton közeli rokonságban állhat Cecil Rhodes-szal, a kutatók azzal támasztják alá, hogy amikor Rhodes ösztöndíjjal Oxfordban tanult, úgy távozhatott az egyetemről, hogy nem szerezte meg a kötelezően előírt fokozatot. Valószínűleg eleve arra számított, hogy ezt a fokozatot neki automatikusan megadják. Vele ellentétben osztálytársai Robert Reich és Strobe Talbott egészen másként viselkedett, amennyiben mindent megtettek annak érdekében, hogy ténylegesen kiérdemeljék az ösztöndíjjal járó fokozatot. Érdekes az is, hogy Clinton felvett neve valójában egy Oxfordban használatos családi név. A kutatók arra is hivatkoznak, hogy ha összehasonlítják Cecil Rhodes és Bill Clinton érett férfikorban felvett fényképeit, szembeötlő a fizikai hasonlatosság. Ezt az állítást bárki leellenőrizheti David Icke honlapján. (http://www.davidicke.com/icke/articles2/rd-table.html).

A globalizmus spiritualitása

Az okkultizmus, még ha nehezen bizonyíthatóan is, de teljesen áthatja a globalizmus jelenlegi világrendjét. Hivatalban lévő megválasztott politikai vezetők vagy felelősségteljes rendfenntartó munkájukat végző rendőri szervezetek gyakran fordulnak okkultizmusban járatos személyekhez segítségért. Ezek a személyek a rejtett természetfölötti, titokzatos erőkkel foglalkozó asztrológusok, mágusok, spiritiszták. Egyetemi hallgatók gyakran szenvedélyesen elmerülnek olyan gyakorlatokban, amelyek bevezetik őket a pszichés jelenségek és okkult tulajdonságok különleges világába a szerepjátszás révén. Sikeres tudományos-fantasztikus könyvek szerzői saját okkult nézeteiket fejtik ki munkáikban, áltudományos nyelvezetet használva. Ma már az Egyesült Államok egyetemein mesterfokozatú diplomát is lehet szerezni ezoterikus ismeretekből. A titkos értelmű, elvont tanítások igen népszerűek a különböző TV műsorokban és a mozivásznon. A nők egyenjogúságáért küzdő mozgalom arra buzdítja követőit, hogy térjenek vissza ahhoz az ősi valláshoz, amelyben a női istenségeket imádták, és ahol a női varázserő meghatározó szerepet játszott. Még olyan tudóstestület is, mint az Amerikai Orvosi Társaság (American Medical Society) is támogatja azokat a kutatásokat, amelyek a tudatbefolyásolás új technikái révén eddig ismeretlen erőket mozgósítanak a gyógyulási folyamat érdekében.

A pénzhatalom okkult dimenziója

Jacques Attali, aki Francois Mitterrand francia elnöknek nem csak a tanácsadója, de barátja is volt, és aki a Londonban működő European Bank for Reconstruction and Development, EBRD első elnöke lett, rendkívül fontos információkat tesz közzé Siegmund Warburg "Un Homme d'influence" (Siegmund Warburg - Egy befolyásos ember) című munkájában. Ez a könyv Sir Siegmund Warburg (1902-1982) életén keresztül enged betekintést a Titkos Testvériség (Secret Brotherhood) hálózatának a működésébe, és megvilágítja a pénzhatalommal kapcsolatos beállítódásukat. Jacques Attali, aki az Európai Unió elődjének az Európai Közösségnek az egyik felsőszintű vezetője volt, természetesen nem tekinthető a Titkos Testvériség hálózata ellenségének vagy ellenfelének. Ennek az ellenkezője felel meg a valóságnak. A világhegemóniára szert tett pénzimpérium és az általa irányított hatalomgazdaság egyik vezetőjeként jól ismeri a szupergazdag pénzdinasztiák vagyon-kezelési és vagyon-bővítési technikáit, és azokat a bennfentes módszereket, amelyekkel ezeket a technikákat folyamatosan tökéletesítik.

Pontosan ez az egyik oka annak, hogy Jacques Attali meggyőződéses híve az egy központból irányított világ, az új világrend és az azt irányító világkormányzat létrehozásának. Szilárdan meg van győződve arról, hogy valamennyi pénzügyi, gazdasági és hatalmi tényező egyesítése egy globális Agytröszt vagy Világagy (Brain Trust vagy World Mind) ellenőrzése alatt történelmi szükségszerűség, és az emberiség nem vonhatja ki magát alóla.

Attali úgy ábrázolja a nemzetközi szuperbankárokat és pénzembereket, mint amelyek rendkívül jól szervezettek, szorosan kapcsolódnak egymáshoz egy zárt és csaknem dinasztikus hálózatban. Attali szerint ezek a rendkívüli emberek párhuzamos és globális arisztokráciát alkotnak, amely minden fontos országon belül az ott lévő pénzügyi, gazdasági és politikai rendszernek az agyát és a szívét alkotja. Ennek megfelelően ők nemcsak a pénz és a vagyon elitjét, hanem a kultúra, a tudás elitjét is alkotják. Ténylegesen egy új nemzetek feletti dinasztikus uralmi réteggé váltak.

A történelem menetére meghatározó befolyást gyakorolnak, nemcsak a globális pénzrendszer ellenőrzése révén, hanem szervezettségük magas szintje és a következetes titoktartás révén is. Hosszútávú világstratégiájukat okkult háttér is, és ennek megfelelően használt rituálék is elősegítik. A már hivatkozott könyvének a 15. oldalán ezt írja Attali: "A kapitalista racionalitás úttörőiként a merkantilista rend megalapítóiként és tanúiként ezek a pénzemberek történelmünk menetének lényeges láncszemei... Végül egyfajta különös arisztokráciává szerveződtek, szigorú renddé, amely kérlelhetetlen erkölcsi kódexszel, és kegyetlen rituálékkal bír."

Attali olyan információkat nyújt, amelyek alátámasztják eddigi ismereteinket, különösen azokat, amelyeket Carroll Quigley főáramlatú történész felytett ki "Tragedy and Hope" című munkájában. Eszerint igenis létezik egy több évszázadon átívelő stratégiát követő, világméretű összeesküvés, és ennek az irányítói a szupergazdag pénzdinasztiák, amelynek a tagjai ténylegesen olyan nagyméretű, mindenre kiterjedő hatalommal és befolyással rendelkeznek, hogy ténylegesen ők váltak az egész emberiség sorsának az irányítóivá bolygónkon. Attali nem csak állítja, de bizonyítja is, hogy a pénzrendszert a tulajdonukban tartó személyek azok, akik az egyes államok, és az azokat irányító politikusok feje fölött a tényleges hatalmat gyakorolják.

Attali szerint tehát a szupergazdag pénzemberek zárt kört alkotó Renddé szerveződtek, és e Rend tagjait meghatározott nevek alapján lehet felismerni. Szédítő hatalommal rendelkeznek a világ felett. Évszázadokon átívelő stratégiájuk sikereként globális elitté szerveződtek, olyan pénzuralmi elitté, amelyik képes tetszése szerinti mennyiségű pénz kibocsátására és felosztására. Ennek a pénzuralmi, Merkantilista Rendnek globális pénzmonopóliuma révén - elrejtve anonim módon - módjában van a hatalom formális gyakorlói felett is felügyeletet gyakorolnia. A Szovjet Birodalom kimerülésével és felbomlásával a pénzuralmat kiszolgáló demokrácia aratott győzelmet. Attali szerint az új rendszer ennek a pénzdinasztiákból alakult, új uralmi-közösségnek, "Merkantilista Rendnek" lesz a világrendje. Ez különbözni fog minden a történelemben ismert rendszertől, és egy olyan viszonylag kis létszámú, és a szupergazdag pénzdinasztiák által kiválasztott klikk fogja irányítani, amely a parancsokat ezektől a nagyhatalmú pénzemberektől kapja.

Jacques Attali 22 évvel ezelőtt közreadott megállapításait jól szemlélteti a Lisszaboni Szerződés, amely az Európai Unióról szóló új szerződés, és az Európai Közösséget létrehozó szerződés módosításáról szól. Ennek a szerződésnek az V. címe az "Unió külső tevékenységére vonatkozó általános rendelkezések és a közös kül- és biztonságpolitikára vonatkozó különös rendelkezések" címet viseli. A 21. cikk második bekezdése szerint "Az Unió közös politikákat és tevékenységeket határoz meg és hajt végre, és a nemzetközi kapcsolatok minden területén magas szintű együttműködés kialakításán munkálkodik annak érdekében, hogy..." (és itt következik a sokat eláruló rendelkezés a 'h' bekezdésben, D.J.) "előmozdítsa egy erősebb többoldalú együttműködésen és a világ felelős kormányzásán alapuló nemzetközi rendszer létrejöttét."

Nem nehéz itt felismerni annak a "Secret Brotherhood"-nak a dédelgetett világstratégiáját, amelyet ez a Titkos Testvériség létezése céljaként megjelölt. Eddig részletesen szóltunk néhány olyan szervezetről, amely ennek az évszázadokat átívelő világstratégiának a végrehajtásán fáradozik. E szervezetek közül csak az egyik a "Skull and Bones", és azért foglalkoztunk vele kiemelten, mert nemcsak számos nagyhatalmú ember került ki a soraiból, hanem több amerikai elnök is, köztük a jelenlegi elnök George W. Bush és apja George Herbert Walker Bush is. A világ sorsát döntően befolyásoló és rendszerint álcázott, valódi természetüket másnak feltüntető szervezet között még kiemelten kell megemlíteni a "Priory of Sion" (Prieuré de Sion), a "Grand Orient" irányzatú szabadkőművességet, a Templomos Lovagokat, a Térdszalag Rendet és a Rózsakeresztes hálózatot. Több szerző is megemlíti még a Máltai Szuverén Katonai Rendet, az SMOM-et is, amely nem azonos a Máltai Szeretet Szolgálatot is működtető Máltai Lovagrenddel.

Csak emlékeztetőül soroljuk ferl, hogy a "Secret Brotherhood" létrehozott néhány specializálódott és igen nagy befolyással rendelkező szervezetet is világstratégiájának a titkos támogatására. Ezek közé tartozik a Bilderberg Csoport, a Római Klub, az Aspen Intézet, a Trilaterális Bizottság, a New York-i Külkapcsolatok Tanácsa (Conucil on Foreign Relations), a "Bohemian Grove" (Bohém Liget) nevű pihenő központ a szuper gazdagok számára. (Ebben a szuper-exkluziv üdülőközpontban rendszeresen tartanak véres áldozatokkal folytatott rituálékat is. Erre vonatkozóan már kellő mennyiségű adat áll rendelkezésre.) Mindezek a zárt társaságok és csoportok, amelyekből csak néhányat említettünk meg, jól koordinált, világot -átfogó hálózatot alkotnak. Egyes korszakokban valamint különböző szerzőknél a "Secret Brotherhood"-nak ezt a hálózatát az Illuminátusokkal azonosították. Amióta ez a titkos hálózat (amely háttérhatalomként funkcionál) létezik, egyre csökkenő létszámú vezető- csoportok, bizottságok irányítják.

Hogyan szórakozik a szuper-elit?

Okkult szertartás vagy gátlástalan és fényűző kicsapongás, ami a "Bohém Ligetben" zajlik? A Bohemian Grove magántulajdonban lévő 2700 acre (1093 hektár) nagyságú, zárt üdülőterület a híres kaliforniai Redwood (Vörös óriás fenyő) erdőben. A "világ legnagyobb férfipartijának" nevezett klubban a nemzetközi elit legfelső rétegéhez tartozók találkoznak immáron több, mint 100 éve évről-évre. A rendszeres látogatók között megtalálhatók a Bush család tagjai, az amerikai felső politikai vezetés olyan tagjai, mint Henry Kissinger, Colin Powell, Newt Gingrich, a washingtoni képviselőház volt speaker-e (elnöke, megfelel az országgyűlés elnökének), de rendszeresen felkeresték korábbi elnökök is úgy, mint Nixon és Reagan - akkor, amikor még nem voltak hivatalban és akkor is, amikor már hivatalban voltak.

A Bohemian Grove fontosságát jól szemlélteti Nixonnak az 1972-ben tett megjegyzése, amely szerint "Bárki lehet az Egyesült Államok elnöke, de csak keveseknek van esélyük arra, hogy a Bohemian Klub elnökei lehessenek." Az 1890 óta működő elit társaság névsorán megtaláljuk William Howard Taft, Calvin Coolidge, Herbert Hoover, Dwight Eisenhower, a már említett Richard Nixon, továbbá az utána követkzeő elnökök között Gerard Ford, Ronald Reagan, valamint idősebb és ifjabb George Bush elnökök neveit.

A tagok között megtalálhatók a kaliforniai kormányzók, a Los Angeles, San Francisco és más nagyobb városok polgármesterei, korábbi FBI és CIA igazgatók, külügyminiszterek, pl. Henry Kissinger és George Schultz. Előkelő helyet foglalnak el a listán a szuper gazdag nemzetközi bankárok, az olyan olaj világcégek vezetői, mint az ARCO, Mobil, Pennzoil, Texaco, és természetesen a művészvilág és a szórakoztató ipar ünnepeltjei, mint Mark Twain-től Jack Londonon át Charlie Chaplinig. Külön figyelmet érdemel, hogy még űrhajósok is szerepelnek a tagok között: Wally Chirra és Frank Borman.

1983-ban Nagy Britannia uralkodója II. Erzsébet királynő is megjelent a nyári összejövetlen. Tiszteletére látványos pogány táncszertartást mutattak be költséges díszletekkel, mint például egyiptomi piramisok és babiloni lépcsős templomok. A királynő még, ha akarna, sem lehetne az exkluzív társaság tagja, mert csak férfiak lehetnek tagok. A Bohemian Klubban egyértelműen az ősi kelta szokásokat ápolják, és az ókori galliai és britanniai kelta papok viseleteit hordják. A 'Groverek'-nek is nevezett szuper elit tagjai állítólag csak egy kis nyári vakációra gyűlnek össze minden évben, hogy két hétre teljesen kikapcsolódjanak. Legalábbis ez a hivatalos magyarázat. Nem hivatalosan azonban titkos tanácskozásokról, jövőbeni elnökök kiválasztásáról és a társadalmi, politikai, gazdasági élet legfontosabb személyiségeiről van szó. Ezek a világsorsát döntő módon meghatározó személyek vörös, fekete és fehér kámzsás csuklyába öltözve jelképesen emberáldozatot mutatnak be egy 45 láb (mintegy 14 méter) magas baglyot ábrázoló kőbálvány előtt, amelyet "Bohemia Nagy-Baglyának" neveznek. Az ünnepélyes szertarás célja "The Cremation of Care" (A gond eltemetése). Időnként a résztvevők teljesen levetik jelmezeiket, és akkor ruhátlanul vesznek részt a ceremónián.

A Bohemian Grove kutatói szerint (mivel ilyenek is vannak) gyakran nehezebb fajsúlyú szórakozásokra is sor kerül, köztük homoszexuális orgiákra, mindkét nembeli prostituáltak részvételével, valamint gyermekeket is felhasználnak, és egyes szerzők szerint rituális áldozatként is. Érthető módon nehéz elhinni az olyan történeteket, hogy a 21. században embereket áldoznának fel a Bagoly Bálvány Isten oltárán. Az eddig ismertté vált információk szerint a Groverek a babiloni, a római és a görög történelem misztérium kultuszait ápolják. Elképzelhető, hogy az olyan ókori istenségeket ünneplik, mint Moloch, az ókori föníciai napisten, akinek annak idején emberáldozatokat is hoztak. De fellelhetjük Istar, Lilit, Attis, Mitra, Apolló és Zoroaszter kultuszának a nyomait is. Vannak, akik azonban azt hangsúlyozzák, hogy a Groverek lényegében a Skull and Bones, valamint a szabadkőműves rituálék egy nyári, szabadtéri változatát gyakorolják. Más kutatók azt hangsúlyozzák, hogy mindez csak a lényeg álcázását szolgálja. Valójában sokkal fontosabb összejövetelről van szó, mint valamiféle alkalmi, nyári kicsapongás.

Érdemes ebből a szempontból felütni a "TRANCE Formation of America" című könyvet, amelyet Cathy O'Brien írt Mark Phillips-szel együtt. A könyv 1995-ben jelent meg az Egyesült Államokban, a Reality Marketing Incorporated kiadásában. (http://www.trance-formation.com) Cathy O'Brien programozott bio-robotként félhivatalosan ún. "presidental model"-ként dolgozott. Az 1957-ben született Cathy O'Brien azt állítja hivatkozott könyvében, hogy a CIA tudatmódosítási programja keretében (MKULTRA and Project ARTICHOKE) egyrészt hírszerzési feladatok, másrészt szexuális szolgálatok teljesítésére programozták. A hivatkozott könyvben a két szerző olyan állításokat tesz konkrétan megnevezve személyeket és intézményeket, akiknek e sorok írója szerint már rég keményen fel kellett volna lépniük minden jogi eszközt igénybe véve a két szerző ellen, bebizonyítva azt, hogy alaptalan a vádaskodásuk.

Vannak, akik pénzszerzés érdekében végzett csalásnak tekintik könyvüket, mások például Mattias Gardell professzor arra mutat rá, hogy O'Brien könyvében foglaltakat csaknem teljes mértékben semmi más nem támasztja alá, mint a saját állításai, illetve hasonló nem bizonyított kijelentések. E sorok írója levélben kereste meg a szerzőket azért, hogy tájékozódhasson, milyen eljárásokat indítottak ellenük az érintett személyek azért, hogy igaz mondásra szorítsák őket. 2003. június 20-án kelt válaszlevelükben arról tájékoztattak, hogy minden lehetséges jogi eszközt és fórumot igénybevettek állításaik alátámasztására, de az Egyesült Államok kongresszusa a rendelkezésére álló eszközökkel leállíttatta 1992-ben a bírósági eljárást az 1947-es nemzetbiztonsági törvényre hivatkozva. Ez a tény gyengíti Gardell professzor hivatkozását, hiszen bírósági ítélettel is alátámasztott bizonyíték felmutatása azért nem lehetséges, mert az ezt eredményező bírósági eljárást az illetékes hatóság a nemzetbiztonsági törvényre hivatkozva megakadályozta. Álláspontom szerint az érintetteknek keményen fel kellett volna lépniük O'Brien ellen, ha nem állt volna fent az a veszély, hogy az ellenük lefolytatott eljárások nyomán esetleg az bizonyosodik be, hogy O'Brien és Phillip állításai (vagy azok egy része) megfelel a valóságnak. Ezért továbbra is feltételezhető, hogy az igazság kiderülésének a veszélye miatt nem léptek fel az érintettek jogi eszközökkel a TRANCE Formation of America című könyv szerzői ellen.

A könyv több mint tíz kiadást élt meg, mi a tizedik kiadásból idézünk a 98., a 169-170. oldalról. Dick Cheney az ifjabb George Bush kormányzat alelnöke ismertette meg Cathy O'Brien-nel a "A Most Dangerous Game" (Egy igen veszélyes játék) nevű brutális szórakozást, amit embervadászatnak is hívnak. Ezt a játékot a katonai kiképzés céljára dolgozták ki. Ugyanakkor felhasználták olyan biorobotok programozására is, akiknek a programjába beletartozott az is, hogy olyan helyzetben cselekvőképesek legyenek, amikor nincs mód az elrejtőzésre (No place to hide). Ez oly erősen traumatizálja a kísérleti alanyt, hogy tartósan rögzíti a programozását. Cathy O'Brien szerint számos esetben kellett ezen a tortúrán keresztül mennie, és így annak több változatát is átélte. Az alap változat szerint meztelenre vetkőzve szabadjára engedték a vadonban, miközben szó szerint vadásztak rá emberek és vadászkutyák. Ezek a vadonnak tekinthető területek valójában zárt katonai bázisok voltak, és csak idő kérdése volt, hogy a "vadat" elkapják, megerőszakolják és kínozzák.

Az említett könyv 98. oldalán olvasható beszámoló szerint Cheney, aki ebben az időben Ford elnök Fehér Házi hivatalának a főnöke volt, rendkívül kedvelte ezt a "sportot". Nos, azért említettük ez a kísérletezést, mert a Bohemian Grove gyakran volt a színhelye az e fajta embervadászatnak. Könyvének 168. oldalán Cathy O'Brien leírja: úgy programozták és készítették fel, hogy a Bohemian Grove bármely épületének, bármely szobájában berendezett specifikus célra igénybe lehessen venni. "Bármit, bármikor, bárhol, bárkivel" volt a működési szabály a Grove-ban. A hírszerzési és szexuális szolgáltatásokra programozott Cathy O'Brien termesztésen nem volt abban a helyzetben, hogy kellően áttekintse: mi minden történik ebben a különleges ligetben. Elsősorban a saját személyével kapcsolatos programokat tudta áttekinteni. Ezt írja minderről:

"Az én felfogásom szerint a Bohemian Grove arra szolgál, hogy megvalósítsa az új világrendet az agykontrol (tudatmódosítás D. J.) segítségével, és a klub tagjai elsősorban a maffia és az amerikai kormányzat legmagasabb szintű vezetőiből tevődnek össze.".

A Bohemian Grove kezdetben luxus pihenő helynek számított, ahol biztonságos környezetben a hatalmi elit tagjai önfeledten szórakozhatnak. Az egyetlen fontos biznisz, amit itt folytattak az az új világrend létrehozására vonatkozott, mégpedig a tudatmódosítás technikáinak az elterjesztésével, és a szabadkőművességre jellemző legnagyobb titoktartás közepette. Az egyetlen helyiség, ahol munkajellegű megbeszélések folyhattak, viszonylag kicsi, sötét terem volt, amit érzelgősen, de találóan "Underground"-nak (Földalattinak) neveztek. Az ún. "sex slave"-ket rendszerint nem engedték ebbe az Underground-ba biztonsági okokból. Ily módon csak a halban felállított kis színpad szolgált a szórakozás és szórakoztatás céljára. A szereplők a leendő közéleti sztároktól, mint Lee Atwater, Bill Clinton és George Bush, a CIA olyan tényleges szórakoztató emberéig terjedtek, mint BoxCar Willie és Lee Greenwood. O'Brien itt arról ír, hogy egy alkalommal azt az utasítást kapta, hogy találkozzon a korábbi elnökkel Gerard Forddal az Underground-ban, ahol Lee Atwater volt a ceremónia-mester és éppen énekelt. Amikor keresztül sétált a füsttel teli termen Ford asztalához, Atwater félbeszakította az éneklést, kódolva jelezve, hogy nem kívánatos a jelenléte, mert elkezdte énekelni az Over the Rainbow-nak a kórusdalát, valamint Byrd dalát a Country Roads-t.

Cathy O'Brien programozott biorobot volt, és egyrészt szexuális szolgálatokra volt programozva, másrészt titkos szolgálati feladatok ellátására. A programozáshoz szervesen hozzátartozott a rituális traumák okozása. A programozott személynek tudnia kellett, hogy a legkisebb hiba esetén is életével fizethet. O'Brien szerint azokat a biorobotokat, akik kiöregedtek vagy akiknél a programozás nem bizonyult hibátlannak, szó szerint feláldozták a Bohemian Grove-ban tartott szertartások keretében. O'Brien is tisztában volt vele, hogy 30. évéhez közeledve ez a sors vár rá. A gyakran tényleges emberáldozattal is járó rituálékat a már említett nagyméretű betonból készült bagoly bálványnál tartották, amely a hatalmas ligeten keresztül haladó Russian River partjánál van felállítva. O'Brien szerint ezek az okkult szex rituálék abból a tudományosnak tekintett meggyőződésből fakadtak, hogy az agykontroll alatt álló biorobotoknak súlyos traumán kell keresztül menniük azért, hogy agyműködésük jól elválasztható részekre legyen hasítható, és az elkülönült részek között áthatolhatatlan memóriafalak létesüljenek. Itt tehát nem a spirituális motiváció volt a meghatározó, hanem a biorobotok programozásával kapcsolatos technikai követelmények.

Könyvében beszámol, hogy miként közölték vele: ő rá is az a sors vár, hogy ténylegesen feláldozzák. Ez volt az egyik fő motívuma annak, hogy Alaszkába szökött gyermekével és Mark Phillips-szel, aki több éven át tartó fáradságos és sok szenvedéssel járó folyamat keretében részben le tudta bontani az agyába épített programokat. Ezután keresett a törvényes út segítségével védelmet a maga számára, amely azonban csak részleges sikerrel járt, mivel mint már utaltunk rá, a nemzetbiztonsági törvény rendelkezéseire hivatkozva a bírósági eljárás igénybevételét elzárták előle. Aki ez irányban további információkat akar szerezni, annak figyelmébe ajánljuk a TRANCE Formation of America című könyvet, amely az Egyesült Államokban, 1995-ben jelent meg, és eddig már számos kiadásban fogyott el, és állításait eddig nem cáfolták meg az érintettek.

Az új világrend régi urai

Texe Marrs írja 1992-ben az Egyesült Államokban megjelent "Dark Majesty" című munkájának a 18. oldalán, hogy könyvének megírásakor mindössze kilenc magas rangú Illuminátusból állt a "Secret Brotherhood" hálózatát irányító legfelsőbb testület. Ebben az időpontban elhalálozás miatt egy hely üres volt. Texe Marrs szerint ez a kilenc ember több hatalommal rendelkezik, mint bármely más hatalmat gyakorló csoport az emberi történelemben. Rendszeresen találkoznak a világ legkülönbözőbb helyein, és szervezetten irányítják a világ legfontosabb folyamatait. Ők alakítják az emberiség sorsát. Amikor ez a testület döntést hoz, a Secret Brotherhood egész hálózata és apparátusának minden részlege hozzálát az elfogadott határozat végrehajtásához, kidolgozzák az ehhez szükséges végrehajtási programokat. A hálózat komplex, átfogó és jól olajozott gépezetként működik.

Ez a legfelsőbb irányító testület jelenleg a háttérben kíván maradni, és ezért tagjainak a nevei nem nyilvánosak. Három legfontosabb céljuk az új világrend létrehozása érdekében a globális pénzmonopólium által irányított pénzgazdaság, majd az ugyancsak a pénzmonopólium által irányított világkormányzat, és mindennek az ideológiai háttereként egy szinkretikus világvallás és világegyház létrehozása. Ha e program legfőbb irányítói megneveznék magukat, az esetleg akadályozná e nagyszabású világstratégia zavartalan átültetését a gyakorlatba.

Tanúi lehetünk annak, hogy ez a három cél már közel áll a megvalósításhoz. A Secret Brotherhood hálózatának több évszázadot átívelő kemény munkájára volt szükség ahhoz, hogy például megszülethessen a Lisszaboni Szerződés, amely lényegében az Európai Unió alkotmányát pótló reformszerződésnek tekinthető. Ez a szerződés kényes fordulópontot jelöl, amikor már jogi formában is meg lehet fogalmazni az egy központból irányított világgazdaság és világkormány létrehozását, vagyis, hogy az Európai Unió arra törekszik, hogy elősegítse a világ felelős kormányzásán alapuló nemzetközi rendszernek - lényegében egy világállamnak - a létrejöttét.

Az új világrend a pénzhatalom monopóliumán nyugszik. A Secret Brotherhood-ot irányító szupergazdag pénzdinasztiák közül talán a legismertebbek a Rothschildok, a Rockefellerek és a Warburgok. Az elmúlt két évtizedben a vezetést név szerint is vállaló személyek közül David Rockefeller állt az előtérben, aki több nyilatkozatban is őszintén vállalta, hogy az új világrend megvalósítása életének legfőbb célja.

Az elnökválasztásra készülő Egyesült Államokban Ron Paul texasi képviselő is az elnökjelöltségre pályázók közé tartozik. Sokmilliós tábora az Internet segítségével szerveződött meg. Ron Paul írta az új világrend pénzügyi hátteréről, hogy: "A pénzügyi új világrend szoros kapcsolatban álló kormányok és bürokraták elitjének az alkotása, amely összeesküdött a világ országaiban élő középosztályhoz tartozó rétegek vagyonának a megadóztatására, ellenőrzésére és elinflálására egy globális demokrácia nevében." (Idézi Texe Marrs, Dark Majesty, 67. old.)

Ron Paul egyértelműen megállapítja, hogy az Egyesült Államok magára vállalta e pénzuralmi világrend rákényszerítését az emberiségre. Texe Marrs ehhez hozzáfűzi, hogy a saját kutatási eredményei ezt alátámasztják, és megerősítik, hogy itt globális méretű világ összeesküvésről van szó, amely mögött egy viszonylag kis létszámú, de rendkívül nagy hatalommal rendelkező - politikai felelősséggel nem tartozó - csoport húzódik meg.

Az Európai Unió alkotmánypótló reformszerződése (Lisszaboni Szerződés) akkora hatalmat biztosít a frankfurti Európai Központi Banknak, amely ténylegesen pénzügyi eszközökkel gyakorolt diktatúrává alakítja át az Európai Unió belső viszonyait, magát az Európai Uniót pedig álcázott föderális állammá, egyfajta Európai Egyesült Államokká. Victor Hugo, aki a Priory of Sion-nak a nagymestere volt 1844-től 1885-ig, kulcsszerepet játszott az Európai Egyesült Államok tervének a kidolgozásában. A nagy francia író a Priory of Sion vezetőjeként már 1851-ben - az 1848-as szabadkőműves forrongások nyomán tartott párizsi szabadkőműves kongresszuson - nagyhatású megnyitó beszédet tartott. Ebben azt ajánlotta, hogy egész Európát egyesíteni kell "Európai Egyesült Államok" elnevezéssel. Ezek a szavak ekkor hangzottak el először, méghozzá a Priory of Sion nevű ma is létező és nagyhatalmú titkos társaság elsőszámú képviselőjének a szájából. A Priory of Sion-nak ez a kezdeményezése azonban nem kapott akkor elég támogatást, és ezért kudarcba fulladt. Csak hosszú évek múltán került elő újból az Európai Egyesült Államok jelszava, de ekkor már a nemzetközi szocialista mozgalom karolta fel ezt a célt.

Az egy központból irányított világrend létrehozásán fáradozó háttérhatalom az Európai Uniót a világállam egyik régiójának tekinti. Egyelőre nyíltan nem mondják meg, hogy a reformszerződés föderációvá, azaz birodalommá alakította át az Európai Uniót. Azt, pedig még inkább titkolja a háttérhatalom, hogy az Európai Unió Központi Bankját, mint intézményt, ellenőrizetlen és diktátori hatalommal ruházták fel. A reformszerződés Európai Központi Bankról szóló részében a 282. cikk első bekezdése kimondja, hogy: "Az Európai Központi Bank és a Nemzeti Központi Bankok alkotják a Központi Bankok Európai Rendszerét (KBER). Az Unió monetáris politikáját az Európai Központi Bank és azon tagállamok Nemzeti Központi Bankjai irányítják, amelyek hivatalos pénzneme az euró, és amelyek az euró rendszert alkotják."

A Ebből egyértelmű, hogy az a Magyar Nemzeti Bank, amely egy olyan országnak a központi bankja, amelyben még nem az euró a hivatalos pénznem, nem vesz részt az irányításban, a döntéshozatalban. Ugyanakkor a hivatkozott cikkely 5. bekezdése szerint "Az Európai Központi Bankkal konzultálni kell a hatáskörébe tartozó valamennyi jogi aktusra (rendeletekre, irányelvekre, határozatokra és ajánlásokra) irányuló javaslattal, továbbá valamennyi nemzeti jogszabály tervezettel kapcsolatban, és a hatáskörébe tartozó területeken véleményt terjeszthet elő.". Mivel egy pénzuralmi rendszerben, ahol minden alá van rendelve a monetáris hatalomnak, ezért szinte nincs is olyan vonatkozása az életnek, amely valamilyen kapcsolatban ne állna a forgalomban lévő pénz mennyiségével, a hitelezéssel, a kamat és árfolyam szabályozással, az adózással és a költségvetéssel. Ez azt jelenti, hogy az Európai Központi bank arra hivatkozással, hogy egy adott tagállam parlamentjének vagy kormányának a törvénye vagy rendelete pénzügyi vonatkozásokkal is bír, ezért vele konzultálni kell, és ha nem adja egyetértését, akkor gyakorlatilag vétó joga van, még akkor is, ha ezt a kifejezést egyelőre nem használják.

Mivel az Európai Központi Bankot (EKB) az Unió egyetlen szerve sem ellenőrizheti, és utasíthatja, beleértve a Bizottságot és a Tanácsot is (az Európai Parlament, mint konzulens szerv valójában csak a díszítő ornamens szerepét tölti be, és döntési hatásköre nincs, csak ajánlásokat tehet), továbbá az alkotmánypótló reformszerződés értelmében most már az egyes tagállamok parlamentjei és kormányai sem hozhatnak olyan törvényeket vagy rendeleteket, amely az EKB-nak nem tetszik. Ezért mondhatjuk, hogy a Frankfurti Bank ténylegesen diktátori hatalomra tett szert. Az egyes tagállamok szuverenitása minden lényeges kérdésben kétségbe vonhatóvá vált. Ez természetesen a demokráciának a jól álcázott felszámolása, hiszen a választott és politikai felelősséggel tartozó szerveknek a hatáskörét elvonta egy kinevezett, politikai felelősséggel nem tartozó, sem uniós, sem tagállami szervek részéről nem ellenőrizhető és felelősségre nem vonható szervezet. Az Európai Központi Bank természetesen csak az Európai Unió és az egyes tagállamok demokratikus intézményeitől független, de informálisan szorosan függ a nemzetközi pénzhatalom olyan központjaitól, mint a City of London, a Világbank és a Nemzetközi Valutaalap, az Egyesült Államok központi bankjának szerepét betöltő, de Rothschild érdekeltséghez tartozó, magántulajdonban lévő pénzkartell, a FED, valamint a Baselben működő BIS (Bank of International Settlement, Nemzetközi Fizetések Bankja), amely szintén a beruházó bankárdinasztiák ellenőrzése alatt áll.

Az illuminátus hatalmi struktúrának tehát a pénz és korporációs oligarchia szervezetei a legfontosabb elemei. A már említett központi bankokon felül még meg kell említeni a családi holdingok és alapítványok egész rendszerét, továbbá azt a mintegy 500 világcéget, amely a nemzetközi pénz és korporációs oligarchia tulajdonában van és az ő globális részvényvagyonához tartozik.

A Secret Brotherhood, amelyet egyes szerzők az Illuminátusokkal azonosítanak nemcsak a nemzetközi pénzvilág, a pénz és korporációs oligarchia legfőbb vezetőiből áll. A nemzetközi pénzrendszert irányító struktúrák képezik a pénzügyi és vagyoni bázist. Ahhoz, hogy az egy központból irányított világ, amely informálisan már létezik, formálisan is létrejöjjön, nagyon fontos funkciót látnak el a különböző titkos társaságok és zárt csoportok.

E két fő hatalmi struktúra alatt vannak a politikai irányítást végző csoportok. A nemzeti kormányok, az ENSZ, a Bilderberg Csoport, a Trilaterális Bizottság, a CFR (Council on Foreign Relations, Külkapcsolatok Tanácsa) és ikerszervezete a londoni RIIA (Royal Institute of International Affairs, Királyi Külügyi Intézet), a Tavistock Intézet, a Római Klub, az Aspen Intézet, a Bohemian Grove, a NATO és más szövetségi rendszerek, valamint a szakszervezetek nemzetközi szövetségei és más NGO-k. A rendszerhez szorosan kapcsolódnak az egymással egyszerre együttműködő és rivalizáló hírszerző szervezetek: a CIA, FSZB (az Orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat, a KGB utóda), az FBI, a brit hírszerzés, a maffia és egyéb szervezett illegális csoportok, a drog kartell, az Interpol, és több ehhez hasonló ehhez hasonló szervezet.

Ide tartoznak továbbá a különböző vallásijellegű szervezetek, az Egyházak Világtanácsa (World Council of Churches), az Egyházak Nemzeti Tanácsa (Nationa Council of Churches), Vallások Világparlamentje (World Parlament of Religions), New Age csoportok és a New Age kultusz, Liberális Protestáns Felekezetek (Liberal Protestant Denominations), Egységes Egyház (Unity Church), Univerzális Egyház (Uniterian/Universalist Church), Bahai szekta, Temple of Understanding.

Fontos csoportot képzenek a tudat-és véleményhatalom megszervezésének szempontjából a különböző nevelési hálózatok, és szervezetek: UNESCO, World Peace Groups (Világ Béke csoportok), Planetary Congress (Planetáris Kongresszus), World Federalist Association (Világ Föderációs Társaság), World Constitution and Parlamentary Association (Világ Alkotmányozó és Parlamentáris Szövetség), Enviromental Groups (Környezetvédő csoportok), a részletesen tárgyalt Lucis Trust, World Goodwill, World Union, Esalen Institute és a Globális Korporációs Tömegtájékoztatás. A legfőbb hatalmat természetesen a pénzügyi struktúrákat irányító pénz és korporációs oligarchia tartja kézben, de a politikai, a hírszerző, a vallásos és a nevelési intézmények is a hatalmi hálózat fontos részét képezik, és az Illuminátus vezetés legfelső irányítói szoros ellenőrzésük alatt tartják. A felsorolt csoportok szoros kapcsolatban állnak egymással. Nagyon gyakori, hogy ugyanaz a konkrét személy egyszerre több e struktúrához tartozó szervezetnek is elnöke vagy igazgatói tanácsának tagja, illetve fontos döntési pozíciót tölt be valamelyik politikai, hírszerző, vagy vallási szervezetben. Az illuminátus felsőkörök tagjai tehát gyakran közvetlenül is részt vesznek a különböző szervezetek és csoportok szponzorálásában és operatív irányításában.

Szuperagy az új világrend számára

Az egy központból vezérelt világrendszer stratégiáját irányító csoportok egyre nyíltabban törekednek arra, hogy bizonyos formában valamennyi ember egybekapcsolódjék és tudatilag szintetizálódjék a világszintű szuperagy segítségével. E stratégia kidolgozói szerint az emberi gondolkodás feletti uralomhoz szükséges ez az egységesítés. Az egyetlen járható út óriási szuperagy létrehozása a legfejlettebb elektronikai és informatikai, valamint lélektani technikák igénybevételével. Az emberiség agyműködésének az összekapcsolása óriási szuperagy keretében megengedné minden egyes ember számára az individuális működést, ugyanakkor a társadalmi tudat univerzális méretű ellenőrzés alá kerülne. A Titkos Testvériség (Secret Brotherhood) tagjai kezdettől fogva globális méretekben gondolkoztak és terveztek. Tudatában voltak annak, hogy a világagy és az egyesített globális méretű gondolkodás elősegíti olyan ellenőrzési és uralmi rend létrehozását, amely képes az egész emberi civilizáció irányítására. Ily módon elérhetik évszázados, sőt évezredes céljukat, hogy az egész világ, valamint lakói az ellenőrzésük alá kerülhessenek.

Az elektronika, az informatika, a nanotechnika és az ezekkel rokon tudományok és technológiák szédületes fejlődése lehetővé tette az emberi agy működésének a programozását és átalakítását, globális méretű tudatipar létrehozását. Ha ez megszilárdul, akkor lehetővé válik az egész emberiség felett gyakorolt totális uralom. Többé már nem tekinthető utópiának egy univerzális szuperagynak a létrehozása. Már léteznek azok a hálózatok, amelyek integrálják, szintetizálják, és meghatározott irányba befolyásolják az emberi gondolkodást, vágyakat, szükségleteket, de még a félelmeket is.

Ezért állíthatta a Lucis Trust egyik vezetője, Alice Bailey, "Education in the New Age" című munkájában, hogy az emberi agyak szintetizálása az egyik legfontosabb feladat az emberiség számára. Már 1954-ben ezeket írta: "Szükségünk van a világ-föderáció és a világagy politikai szintézisére. Szükségünk van planetáris életmód, világszintű etika és globális életérzés kialakítására, amely megfelelően erős ösztönzést ad mindannyiunknak, hogy az előttünk fekvő nagy feladatot megoldhassuk."

Az egy központból irányított világ stratégái tudatosan törekednek globális méretű agymosás sikeres végrehajtására, és ily módon szintetizált világgondolkodás és univerzális agytröszt létrehozására. Az igazi kérdés az, ki fogja irányítani ezt a globális agyat, és kik lesznek azok, akik ennek a hatalmas tudatmódosító gépezetnek a kontrollközpontjában foglalnak majd helyet.

Az események 2007-ben és 2008-ban felgyorsultak. Gordon Brown brit miniszterelnök sürgette a meglévő nemzetközi intézményrendszer teljes átalakítását azért, hogy az alkalmas legyen a globalizációs folyamatok kezelésére. Ennek keretében síkra szállt a globális közgazdaság újra strukturálása érdekében, hogy a XXI. században teljesen kibontakozhasson és megszilárdulhasson az új világrend. A brit kormány a Lisszaboni szerződés aláírását követően bejelentette, hogy bizonyos ideig nagy arányú intézményi változásokra Európában egyelőre nem kerül sor. A Lisszaboni szerződés valamennyi rendelkezése csak 2017 körül lép életbe. 2008 januárjában arról olvashattunk, hogy a Gulf Cooperatin Council, vagyis a Perzsa-öböl Menti Együttműködős Tanácsa gazdasági közösség létrehozását tervezi 2010-re. Hírt kaptunk arról is, hogy az Egyesült Államok és az Európai Unió 2015-re létre akarja hozni a Transzatlanti Gazdasági Közösséget (Transatlantic Economic Community), továbbá tervbe van véve egy közös európai-amerikai-NATO parancsnoki struktúra mielőbbi létrehozása. Tanúi lehetünk annak, hogy meghatározó politikai erők fokozott erőfeszítéseket tesznek a kulturális és vallási megosztottság áthidalására az "Alliance of Civilizations" (Civilizációk Szövetsége) megszervezésével. Ha csak e felsorolt törekvéseket vesszük számításba, már akkor is egyértelmű, hogy milyen irányba halad napjainkban a globalizációs folyamat, és miféle globális kormányzati rendszert kívánnak a világ régi és új urai létrehozni.

Mondhatnánk azt is, hogy a pénzuralmi globalizmus jó irány, és érdemes az emberiség többségének a támogatására. Az életösztönünk azonban ellentmond ennek. Ebben az uralmi rendben ugyanis egy élettelen absztrakció, a pénz, és az embereket megosztó, egymással szembeállító arrogáns és cinikus szerzés vette át a világfolyamatok alakítását. A szélsőséges anyagiasság, a mértéket nem ismerő szerzés az élet gazdag és megújuló értékeit egyetlen dimenzióra, a pénzben kifejezett vagyongyarapodásra redukálta. Ezért a transzatlanti uralmi rend spirituális motívumaival és okkultista hátterével együtt életellenes: irigységhez, leküzdhetetlen konfliktusokhoz, háborúkhoz és az emberiség életterének a szűküléséhez vezet, a pusztulás és a halál kultúráját terjeszti. A pénzuralmi globalizmus látszólagos dinamizmusa ellenére enervált, morbid és dekadens. Tagadja a világ összetettségét és természetes rendjét. Az életért, az emberiség fennmaradásáért kell szembeszállni a halálnak ezzel a kultúrájával.


2008
Dr. Drábik János: Örvénylés
1. fejezet
Hátra Kezdőlap Előre