Tétel adatlapja
CÍMLAP
Kőszeghi Sándor
Nemes családok Pestvármegyében

ELŐSZÓ


...

Az a világtörténelmi kor, melybe ezer éves multunk esik, maga hozta magával azt, s annak szellemével járt, hogy a nemzetekben legyen kiváltságos osztály, mert az államok alakulása idején csak úgy volt megvédhető a nemzetek önállósága, függetlensége - nemcsak nálunk, de mindenütt - ha volt kiváltságos osztály, mely a szent korona után, úgyszólván magáénak tekintette a hazát, s épen azért, ha kellett, vére árán is megvédelmezte azt.

E kiváltságos osztály, a nemesség történetének kutatása annyi, mint magának a haza történetének felderítése, mert hiszen történelmünk minden - még legcsekélyebb mozzanatában is - csak ők és mindig ők a számottevő tényezők.

Csak méltó kegyeletünk hálaadóját rójuk le a dicsőséges mult iránt, midőn e méltán kiváltságos osztály történetét kutatjuk, keressük.

A részben élő, részben kihalt nemes családok száma hazánkban megközelíti a félmilliót, s e családok felkutatásában az eddig megjelent munkáknak még legnagyobbika sem ölel fel tizezer családot. Nagy Iván úttörő szép munkájában kilenczezer s egynéhány család van felemlítve; czimerleirást pedig csak kétezerötszázról ad. A Siebmacher-féle díszes Wappenbuch czimerközlései szintén tízezer körül vannak. A Turul Tagányi Károly akadémikus kutatásából hatezer, Karagyena Mihály után ezernyolczszázhatvan, Pettkó Béla után hatszáz s egynéhány, s végül Illésy János után háromszáztíz armalist emlit fel.

A ma már Országos Levéltárban levő Liber Regiusok csak hétezerkétszáz családra terjeszkednek ki.

Mily kicsinyek e számok a valósághoz képest!

Hozzá óhajtottam azért én is járulni jelen munkámmal teljesítetlen kötelességünk lerovásához, hogy felkutassuk ama családokat, amelyekben nemzetünk élt, akik e hont megszerezték, s megtartásáért minden tehetségüket, minden erejüket, ha kellett, életüket is áldozatul hozták.

Épen ez okból jelen munkám nemcsak a pestmegyei családokra terjed ki, hanem az összes nemes családokra, melyeknek, ha mindjárt a legcsekélyebb, de mégis maradandó nyomuk maradt vármegyénkben.

...

Jelen munkámban felsorolt családok, mondhatni az egész országból valók; mert épen azért, hogy fentebb kifejezett czélomnak megfeleljek, felemlítem mind ama családokat is, melyek után hiteles czimerlenyomatokon kívül egyéb alig maradt.

...