Honfoglalás.

A forrásokat, irodalmat és az e fejezetben foglaltak részletes megokolását lásd A honfoglaló törzsek megtelepedése (Turul, 1912) és A magyarok honfoglalása és elhelyezkedése (M. Nyelvtud. Kézikönyve. I. 7. 1923. 34–50. l.), a források értékelése tekintetében A Szent László-kori Gesta Ungarorum. 1925. c. műveimet. Ugyanott adom magyarázatát a foglaló vezérek Anonymus-tól és a Kézai utáni krónikákból kétféle változatban ismert névsorában található eltéréseknek. Anonymus szerint még az őshazában Álmos, Előd, Kende, Ond, Tas, Huba és Tétény (Tuhutum) választották fejedelemmé Álmost s ugyanők a honfoglalás hősei Álmos és Előd kivételével, kiket ekkor már fiaik: Árpád és Szabolcs váltottak fel. A későbbi harcok folyamán kerül elő Tas fia Lél és a hét hadnagy közé nem sorolt Bogát fia Bulcsu, Hulek fiai: Szoárd és Kadosa és Kölpény fia Botond, míg Tétény fiának és unokájának – Horkának és Gyulának – nem jutott aktív szerep a harcokban. A Ruthéniában csatlakozó „kúnok” – vagyis a kabarok – vezérei közt említi a Névtelen Ed és Edömént, az Abák őseit és Acsádot Örösúr apját. Evvel szemben a Kézai Gestájában és a későbbi krónikában fenntartott XIII. századi változat szerint Előd unokája Árpád, Szabolcs, Kend, Lél, Vér-Bulcsu, Gyula és Örs a honfoglalás hősei s Botond csak a X. századi harcokban tűnik fel Lél és Bulcsu társaságában, míg az Ondtól származó Boor- vagy Kalán-nemzetség és az Aba-nem mint előkelő, de nem foglaló hadnagytól származó családok szerepelnek. Kende, Gyula és Horka kétségtelenül a régi fővezéri (kende) és két főbírói (gyula, karkhasz) méltóság nevéből megszemélyesített alakok. Kál fia Bulcsu horka, Zoárd fia vagy öccse Lél, Botond, Árpád unokája Tas a X. század derekán élt nemzedék kimagasló tagjai, kiket a kronológia iránt érzéketlen szájhagyomány helyezett át a foglalás korába. A hét törzs honfoglaláskori hadnagyának csupán Árpádot, Előd (Leved) kendét, Ondot, Hubát vagy Zoárdot, továbbá a későbbi gyulák ősét (Tétényt?), a horkák – Kál és Bulcsu – ősét (Bogát?) s talán Kölpényt ismerhetjük el, továbbá az kabarok élén álló Aba-, Bors- és Örúr-nemeztségek névről nem ismert őseit.