6.

[1327] Károly király elrendeli az összes elidegenített királyi, királynéi és várjavak visszafoglalását.

a) Károly király 1328. január 27. kelt okleveléből:

Kiadása: Fejér: Cod. Dipl. VIII/3. 271. l.

… cum nos universas terras castrorum nostrorum, ubique in regno nostro existentes, ab euisdem quomodolibet alienatas generaliter a quibuscunque recaptivari precepissemus et eisdem castris restitui …

b) Pál országbíró 1330. február 23. kelt leveléből:

Kiadása: Anjou okm. II. 468. l.

… Stephanum prepositum Quinqueecclesiensem ab ipso domino rege ad requirendum universa iura regalia et reginalia intra terminos regni sui delegatum …

c) A székesfehérvári káptalan 1349. október 23. kelt leveléből:

Kiadása: Fejér. Cod. Dipl. VII/1. 108–109. l.

… dictam Legendam sancti regis Stephani … dominus Karolus … quondam inclytus rex Hungarie … ad Wysegrad fecit deportari …

Az oklevélből kitűnik, hogy Legenda s. regis Stephani-nak a várjavak – föld, várjobbágyok és várnépek – Fehérvárott őrzött, régi összeírását nevezték

A Fejér VIII/3. 179. Anjou okm. II. 319., Zalai Okl. I. 248. és Tört. Tár. 1910. 306 l. között 1327. évi oklevelekből kiderül, hogy a visszaszerzési akció kezdetét 1327-re kell tennünk.