5. Egyesített pénzverő- és bányakamarák.

a) Körmöczbányai pénzverő- és bányakamaraispánok (comes camerarum).

1331: Hypolit (Leopold)[1] mester, árvai várnagy, „magister machinarum domini regis per Ungariam”. Wenzel. Bányászat tört. 45. Krizskó: A körmöczi régi kamara grófjai. 4. l.

1335: Ugyanaz. Tört. Tár. 1911. 7. l.

1338: Frichkó mester, árvai várnagy. Anjou III. 571. l.

1341: Ugyanaz. Krizskó id. m. 11. l.

1342: Ugyanaz. Corpus Juris I. 152., Krizskó id. m. 12. l.

1343: Ugyanaz. T. Tár. 1911. 36, Anjou IV. 349. Orsz. Levéltár D. O. 3596., 6866. sz.

1344: Lóránd mester, budai esküdtpolgár, az összes magyarországi kamarák ispánja (Id. Buda). Hgprímási ltár. Fasc. 11. No. 116/B.

1346: Hypolit mester, árvai várnagy. Fejér IX/1. 356.

1347: Ugyanaz. Fejér IX/1. 554. l.

1348: Ugyanaz. Fejér IX/1. 620. l.

1361: Chraczer Frigyes. Krizskó id. m. 60. l. a körmöczi ltárból.

1365: Schmidt Miklós újbányai polgár. Wenzel: Bányászat tört. 52. l.

1366: Mochel János, Krizskó 60. l. Wenzel: Bányászat tört. 46. l.

1371: Chraczer Frigyes. Krizskó id. m. 60. l.

1379: Tholbay Konrád. U. ott.

b) Buda-esztergomi kamaraispánok.

1336: Szatmári Miklós mester, budai polgár, Magyar Tört. Tár. IX. 116, Anjou. III. 282, IV. 4, V. 198–199. l. V. ö. Monum. Vatic. I/1. 402–404. 419

1337: Lóránd mester, budai esküdt polgár. Tört. Tár. 1911. 16. v. ö. Fejér VIII/4. 293. l.

1338: Ugyanaz. Tört. Tár. 1911. 16. l.

1339: (?Ugyanaz) Zichy Okm. I. 553. l.: „Floreni Lorandini.”

1342: Szatmári Miklós mester. Tört. Tár. 1911. 35, Orsz. Levéltár D. O. 3495, 3496. sz.

1343: Hypolit mester (Id. Körmöczbánya). Tört. Tár. 1911. 36. Anjou. IV. 349. Orsz. Ltár. D. O. 3596, 6866. sz.

1344: Lóránd mester az összes kamarák ispánja. Hgprímási Ltár. Fasc. 11. No. 116/B.

1345: Ugyanaz. U. ott., Thallóczy: A kamara haszna tört. 159. l., Orsz. Ltár D. O. 3713. sz.

1350: István mester és Craterius budai polgárok. Orsz. Ltár D. O. 4165. sz.

1359: Gehan fia István mester. Orsz. Leltár. D. O. 6659. sz. Fejér IX/7. 177. l. (tévesen: Behan.)

1368: Chimlei Péter, Fejér. IX/4. 140. l.

c) Pécs-szerémi kamaraispánok.

1341: Chempeléni Endre (Endurlin) mester. Tört. Tár. 24. (1342-ben „dedimus iterato”), Anjou), Anjou IV. 116. l., Orsz. Ltár D. O. 3405., 3406. sz.

1342: ugyanaz. Tört. Tár. 24. Orsz. Ltár D. O. 3496. sz.

1343: Szatmári Miklós mester (Id. Buda). Anjou IV. 349., Orsz. Ltár, D. O. 3596. sz.

1344: Lóránd mester, az összes kamarák ispánja. (Ld. Buda. 1344.)

1345: Szatmári Miklós mester. I. Függ. 16. sz. és Orsz. Ltár D. O. 3596. sz., kiadta Fejér IX/1. 197. l., Thallóczy: A kamra haszna tört. 159. l. Az utóbbi szövegben 1344-es évszám van – nyilván tollhibából –, mert az I. Függ. 16. sz. oklevél szerint ez évben az összes kamarákat Lóránd mester bérelte.

1352: Szerecsen (Jakab) mester, budai polgár. Fejér IX/2. 145. l.

1362: Ugyanaz. Fejér IX/3. 314. l.

1371: Ugyanaz. Fejér IX/4. 377. l.

d) Lippai kamaraispánok.

1344: Lóránd mester (Id. Buda. 1344.)

1357: Mihály mester, budai polgár, királyi jegyző, a király gyűrűspecsétjének őre, erdélyi sókamaraispán. Anjou VI. 535., 580., Kovachich: Formulae. XV. l.

e) Szatmári és nagyváradi kamaraispánok.

1339: Endre (Ender) Anjou. III. 595. l. Valószínűleg Chempelini Endrével (Id. Pécs-Szerém) azonos.

1344: Lóránd mester. (Id. Buda. 1344.)

f) Erdélyi kamaraispánok.

1336: Endre mester (Id. Pécs-Szerém és Szatmár.) Tört. Tár. 1911. 12. l.

1344: Lóránd mester (Id. Buda. 1344.)

g) Szomolnokbányai pénzverő- és telkibányai bányakamaraispánok.

1330: Frychko mester, budai polgár. Fejér VIII/3. 508. l., Orsz. Ltár D. O. 31216. sz. V. ö. Monum. Vatic. I/1. 417. l.

1336: Ugyanaz. Anjou III. 282. IV. 4., V. 198–199. (a hely megnevezése nélkül).

1338: Ugyanaz. Tört. Tár. 1911.16. l.

1341: Marinus mester telkibányai „urburarius”. Wenzel: Bányászat tört. 346. l.

1343: Ugyanaz telkibányai urburarius és szomolnokbányai kamaraispán. U. o. 349. l. (1344. január 25-én, tehát az 1343. márciustól 1344. márciusig tartó haszonbérleti évben).

1344: Lóránd mester. (Id. Buda. 1344).

1347: Churcz (Chartk) Miklós. Fejér IX/1. 494. Kovachich: Formulae. 19. l.

A pénzverőkamarai székhely áthelyezése után:

Kassai kamaraispánok.

1367: Miklós mester óbudai várnagy. Zichy. Okm. III. 340. l.


[1] Az oklevelekben hol (H)ypolitus hol meg Leopoldus néven szerepel. A két név azonosságára v. ö. Anjou II. 54. l.