Tétel adatlapja
CÍMLAP

A vándorszínészettől a Nemzeti Színházig

TARTALOM, FÜLSZÖVEGTartalom

1 Kazinczy Ferenc Prónay László bárónak
2 Kazinczy Ferenc Ráday Pál grófnak
3 Kazinczy Ferenc Aranka Györgynek
4 Ráday Gedeon gróf Kazinczy Ferencnek
5 Soós Márton Aranka Györgynek
6 Soós Márton Aranka Györgynek
7 Soós Márton Aranka Györgynek
8 Soós Márton Aranka Györgynek
9 Soós Márton Aranka Györgynek
10 Rát Pál a pest-budai magyar színtársulat direkciójának
11 Ernyi Mihály a pest-budai színtársulat direkciójának
12 Soós Márton Aranka Györgynek
13 Bethlen Elek gróf Aranka Györgynek
14 Csokonai Vitéz Mihály a pest-budai magyar színtársulatnak
15 Eugen Busch Pest vármegyének
16 Mártonfi József Révai Miklósnak
17 Szerelemhegyi András Pest vármegyének
18 Szathmáry Király József Szabolcs vármegyének
19 Aszalay János Kazinczy Ferencnek
20 Vadnay Károly ismeretlennek
21 A pest-budai magyar színtársulat Szentkirályi Lászlónak
22 A pest-budai magyar színtársulat Pest vármegyének
23 Kelemen László Bihar vármegye alispánjának
24 Bóbits János Szentkirályi Lászlónak
25 Debrecen város tanácsa Wesselényi Miklós bárónak
26 Kelemen László Szeged város tanácsának
27 Vedres István Volfordt Józsefnek
28 Kelemen László Kecskemét város tanácsának
29 Rehák József Pest vármegyének
30 Kótsi Patkó János Marosvásárhely tanácsának
31 Özv. Károlyi Józsefné grófné Meszéna Sándornak
32 Idősebb Wesselényi Miklós báró Kazinczy Ferencnek
33 Kazinczy Ferenc idősebb Wesselényi Miklós bárónak
34 Cserey Farkas Kazinczy Ferencnek
35 Kazinczy Ferenc Cserey Farkasnak
36 Ferenczy János Horvát Istvánnak
37 Idősebb Wesselényi Miklós báró Mérey Sándornak
38 Ferenczy János Horvát Istvánnak
39 Idősebb Wesselényi Miklós báró Mérey Sándornak
40 Darvas Ferenc idősebb Wesselényi Miklós bárónak
41 Ráday Pál gróf Kazinczy Ferencnek
42 Vitkovics Mihály Kazinczy Ferencnek
43 Szemere Pál Kazinczy Ferencnek
44 Pest vármegye inszurgens tisztjei Vida Lászlónak
45 Éder György ifjabb Teleki Lajos grófnak
46 Szemere Pál Kazinczy Ferencnek
47 Kazinczy Ferenc Vida Lászlónak
48 Döbrentei Gábor Kazinczy Ferencnek
49 Vida László Kazinczy Ferencnek
50 Döbrentei Gábor Kazinczy Ferencnek
51 Zabolai Kiss Sámuel Kazinczy Ferencnek
52 Hajnal József és Erszényes József Marosvásárhely tanácsának
53 Ifjabb Wesselényi Miklós báró Döbrentei Gábornak
54 Döbrentei Gábor Kazinczy Ferencnek
55 Rhédei Lajos gróf Kántorné Engelhardt Annának
56 Waldstein Emánuel gróf Sándorfi Józsefnek
57 Kolosváry Pál Horvát Istvánnak
58 Zaborszky János Miskolczy Györgynek
59 Miskolczy György Kassa város tanácsának
60 Ürményi József Horvát Istvánnak
61 Dessewffy József gróf Szrogh Sámuelnek
62 Waltherr László Kamocsay Juliannának
63 Waltherr László Kamocsay Juliannának
64 Kisfaludy Károly Gaál Györgynek
65 Kisfaludy Károly Gaál Györgynek
66 Kisfaludy Károly Gaál Györgynek
67 Kolosváry Pál Horvát Istvánnak
68 Kisfaludy Károly Gaál Györgynek
69 Kazinczy Ferenc Szentmiklóssy Alajosnak
70 Székely József Székely Józsefnének
71 Pápay Sámuel Kazinczy Ferencnek
72 Kolosváry Pál Kántorné Engelhardt Annának
73 Klivényi Jakab Vörösmarty Mihálynak
74 Ifjabb Wesselényi Miklós báró Döbrentei Gábornak
75 Toldy (Schedel) Ferenc Bajza Józsefnek
76 Bajza József Toldy (Schedel) Ferencnek
77 Bajza József Toldy (Schedel) Ferencnek
78 Gencsy László Ugray Ágnesnek
79 Vörösmarty Mihály Stettner Györgynek
80 Miskolczy György Fischer Károlynak
81 Miskolczy György Komlóssy Ferencnek
82 Dessewffy József gróf Széchenyi István grófnak
83 Kisfaludy Sándor Zala vármegyének
84 Kisfaludy Sándor Fülöp Józsefnek
85 Deák Antal Kisfaludy Sándornak
86 Kisfaludy Sándor a veszprémi káptalannak
87 Guzmics Izidor Kisfaludy Sándornak
88 Berzeviczy Vince báró Kassa város tanácsának
89 Döbrentei Gábor Fáy Andrásnak
90 Székely József Jónás Dánielnek
91 Néb Mária Finta Ferencnek
92 Döbrentei Gábor Székely Józsefnének
93 Döbrentei Gábor Balla Károlynak és Balláné Molnár Karolinának
94 Döbrentei Gábor Péczely Józsefnek
95 Kovácsné Csávássy-Fekete Mária Megyeri Károlynak
96 Pály Elek Fáy Andrásnak
97 Széchenyi István gróf Pest vármegye játékszíni kiküldöttségének
98 Fáy András Széchenyi István grófnak
99 Széchenyi István gróf Fáy Andrásnak
100 Nagy Ignác Fáy Andrásnak
101 Mátray-Róthkrepf Gábor Kántorné Engelhardt Annának
102 Egressy Gábor Déryné Széppataki Rózának
103 Telepy György Udvarhelyi Miklósnak
104 Fáncsy Lajos Fáy Andrásnak
105 Munkácsy János Ormós Zsigmondnak
106 Fáncsy Lajos Fáy Andrásnak
107 Széchenyi István gróf Tasner Antalnak
108 Széchenyi István gróf Apponyi Antal grófnak
109 Széchenyi István gróf Pest vármegye rendeinek
110 Megyeri Károly Fáy Andrásnak
111 Széchenyi István gróf Apponyi Antal grófnak
112 Széchenyi István gróf Apponyi Antal grófnak
113 Kisfaludy Sándor Zala vármegye alispánjának
114 Kisfaludy Sándor Zala vármegye alispánjának
115 Széchenyi István gróf Prónay Albert bárónak
116 Széchenyi István gróf Tasner Antalnak
117 Széchenyi István gróf Tasner Antalnak
118 Lendvay Márton és Lendvayné Hivatal Anikó Pest vármegye játékszíni kiküldöttségének
119 Széchenyi István gróf Tasner Antalnak
120 Széchenyi István gróf Tasner Antalnak
121 Széchenyi István gróf a császári-királyi 5. lovasezred tisztikarának
122 Szemere Bertalan Borsod vármegye játékszíni kiküldöttségének
123 Szemere Bertalan Borsod vármegye játékszíni kiküldöttségének
124 Szemere Bertalan Borsod vármegye játékszíni kiküldöttségének
125 Nyáry Pál Vörösmarty Mihálynak
126 Vörösmarty Mihály Nyáry Pálnak
127 Megyeri Károly Földváry Gábornak
128 Pály Elek Pest vármegye színészeti választmányának
129 Bartha János Simontsits Jánosnak
130 Gerenday József Földváry Gábornak
131 Pály Elek Pest vármegye színészeti választmányának
132 Déryné Széppataki Róza Pest vármegye színészeti választmánya egy tagjának
133 Nyáry Pál Kántorné Engelhardt Annának
134 Kisfaludy Sándor Juranits Lászlónak
135 Bajza József Kántorné Engelhardt Annának
136 Bajza József Kántorné Engelhardt Annának
137 Ormós László Kölcsey Ferencnek

Utószó
Jegyzetek
Rövidítések
Tárgyi magyarázatok
Szómagyarázatok
Névmagyarázatok
Képek jegyzékeFülszöveg

A kötet százharminchét levelét a magyar színészet hőskorában, 1790 és 1837 között vetették papírra: a dokumentumok az első színházi próbálkozásoktól a Nemzeti Színház megnyitásáig ívelő történelmi folyamatról tudósítanak. Olvashatunk a vándorló színtársulatok hányatott sorsáról, a deszkaszínek fölállításáról, a kosztümökről és a könyvtárakról, az anyagi gondokról és a színészélet örömeiről. A levélírók között a kor neves irodalmi személyiségeit - Kazinczyt, a két Kisfaludyt, Bajzát és Vörösmartyt - éppúgy megtaláljuk, mint az ügy érdekében szorgoskodó főurakat és mecénásokat, a Wesselényi bárókat vagy Széchenyi Istvánt. Az előadások kulisszatitkait főként a színészek, rendezők leveleiből ismerjük meg: Kelemen László és Kótsi Patkó János az első nemzedék gondjairól tudósít, Kántorné, Déryné, Székelyné, Benke József vagy Megyeri Károly a megtűrtség, az elfogadás és az első sikerek grádicsait járják végig, míg Egressy Gábor, a Lendvay házaspár vagy Laborfalvi Róza a színházművészet jogainak végleges elfogadását kivíva viszi diadalra az eszmét.

A levélgyűjtemény alapján arról is képet alkothatunk, hogy a magyar nyelven játszó, állandó színház nemcsak épületet jelentett, mint ezt sokáig hitték, hanem műsort, játszó személyt, közönséget is. "II. József minden rendű, rangú, vallású és nyelvű alattvalója állampolgári erényeinek kiművelését várta - cserében a pártfogásért - a színháztól, ezt értette a 'virtus' fogalmán. A magyar nemesúr, aki a közgyűlés tanácskozóasztalánál úgy jegyezte fel nevét a pártolók listájára, hogy hivatásos színészek előadását talán sohasem látta még életében, a virtust ősei vitézségeként kívánta viszontlátni a színpadon. A felvilágosodott értelmiségiek kisebb létszámú csoportjai a polgárerény megpróbáltatásainak és felmagasztalásának ábrázolásáért fáradoztak... Az írni-olvasni sem tudó néző pedig (a karzaton vagy az alkalmi játékszínek állóhelyén) úgy viselkedett, ahogyan azt minden kor gyermekei teszik első színházlátogatásuk alkalmából: együttérzett, izgult, sírt-nevetett, beleszólt az előadásba. S valószínűleg az is szokatlan volt számára, hogy le- vagy előrepillantva, a páholyok során, a földszinti zártszékeken - az övénél tízszer-harmincszor drágább helyosztályokon - olyan méltóságokkal osztozhatott egyazon előadás élményében, akikhez a hétköznapokon csak távolról, kalaplevéve közeledhetett" - írja Kerényi Ferenc, a kötet gondozója.