Magyar Hírmondó


KINCSES KOLOZSVÁR


Válogatta, szerkesztette, sajtó alá rendezte, az utószót írta
BÁLINT ISTVÁN JÁNOS


Szaklektor
BENDA KÁLMÁN

 TARTALOM

I. KÖTET

Kolozsvár régi napjai és lakói

Méri István: Ásatások a Főtéren
László Gyula: A kolozsvári Zápolya utcai honfoglalás kori temető
Szabó Károly: A kolozsvári magyar polgárok összeírása 1453-ban
A kolozsvári lakatoscéh alapszabályai 1475-ből
Bunta Magda: A kolozsvári ötvöscéh középkori pecsétje
Kelemen Lajos-Pálfi Márton: Kolozsvári nyelvjárás 1508-ból
Christian Schesaeus: Heltai és a kolozsvári reformáció
Középkori kolozsvári gyalázkodások
Kolozsvár városi rendszabályok 1585-ből
Kolozsvár városi rendszabály 1586-ból
Kolozsvár városa pénztárosának számadásai boszorkányok kivégzéséről
A Szent Mihály-templom és egy másik templom leltára 1588-ból
Kolozsvár városi rendszabályok 1588-ból
Jósika Miklós: Kolosvár 1594-ben
Szamosközy István: Kolozsvár 1598-ban
Bíró Vencel: Kathonay Mihály kolozsvári főbíró esete
Komáromy Andor: Kolozsvári polgári konyha a XVI. század végén
16. századi orvosszer a mirigy ellen
Jakó Zsigmond: Az otthon és művészete a XVI-XVII. századi Kolozsváron
Szamosközy István: Bába Novák kivégzéséről
Szamosközy István: Székely Mózes csapatai körülzárják Kolozsvárt
Szamosközy István Kolozsvár elfogadja Székely Mózes feltételeit. A lakosság kiűzi a jezsuitákat
Segesvári Bálint: Bocskai István temetéséről
A kolozsvári tanács tiltakozása a szombatosság ellen 1608 v. 1609-ben
Boszorkányper tanúvallomási jegyzőkönyve
Bíró Vencel: Külföldi követségek fogadása az erdélyi fejedelmi udvarban
A kolozsvári tanács tiltakozása az óvári unitárius iskola elvétele ellen 1613-ban
A kolozsvári képírók céhszabálya 1618-ból
Az öregebb hidelvei kalandos-társulatnak 1625-ik évi kiváltságlevele
Segesvári Bálint krónikájából 1624-1634
A szomszéd telkek lakóinak panasza az óvári református iskola tanulóifjúsága ellen 1634-ben
Kolozsvár városi rendszabályok 1646-ban
Herepei János: A Farkas utcai templom felavatásának ünnepe
Herepei János: Apáczai Csere János kolozsvári lakozásának ismeretlen részletei
Herepei János: Lintzegh János szűcsmester, Kolozsvár városbírája
Conrad Jacob Hiltebrandt stettini evangélikus lelkész a Rákóczihoz küldött svéd követség tagja Kolozsváron 1656-ban
Claes Rålamb svéd követ utazása Kolozsváron át Konstantinápolyba 1657-ben
Evlia Cselebi: Kolozsvár vára
Broser Péter naplója
Unitárius halottak és temetések
A. Pinxner utazása Kolozsváron át Bécsbe 1693-ban
A jezsuita Bzenszky Rudolf leírása a XVII-ik századi Kolozsvárról
Czegei Vass György naplója
Misztótfalusi Kis Miklós: Siralmas Panasz
Czegei Vass György naplója
Cserei Mihály: Kolozsvár égéséről 1697-ben
Szakál Barth Ferenc asztalosmester és óvárosi kapitány naplója
Misztótfalusi Kis Miklós végrendelete
Czegei Vass György naplója Misztótfalusi Kis Miklós temetéséről
Edmund Chishull anglikán lelkész lord William Paget portai követ kíséretében
Szakál Barth Ferenc asztalosmester és óvárosi kapitány naplója
Vizaknai Briccius György kolozsvári főorvos és bíró naplója
Szakál Barth Ferenc asztalosmester és óvárosi kapitány naplója
Czegei Vass György naplója
Felvinczi György: Kolozsvár a kuruc ostrom alatt
Herepei János: Kolozsvári utcák Felvinczi György versében
Johann Ehrenfriedt Hartmann kolozsvári könyvkötő levele N. Philep Györgynek, gr. Teleki Sándor tiszttartójának
A. de la Motraye francia műgyűjtő benyomásai Kolozsvárról 1714-ben
Szakál Barth Ferenc asztalosmester és óvárosi kapitány naplója
Németi Sámuelnek, a Református Kollégium Professzorának végrendelete 1717-ből
Bejegyzések a jezsuiták római "Litterae Annue"-jában a templom alapításáról. Az ausztriai provincia évi leveleiből.
Rettegi György: A kolozsvári bordélyház összeomlásáról
Dézsi Lajos: Kolozsvári élet a napóleoni háború korában
Péter Vass Ferenc: Francia foglyok Kolozsváron
Jósika Miklós: Kolozsvár a 18. és 19. század fordulóján
Vita Zsigmond: Kolozsvár a múlt század első felében
Kazinczy Ferenc: Erdélyi levelek
Széchenyi István: Erdélyi utazás
Dinicu Golescu úti beszámolója kolozsvári élményeiről 1824-ben
Déryné Széppataki Róza naplójából
Kolozsvár Főbírája és Tanácsa levele Banó István Úrhoz, az Academicum Lyceum Pro Directorához
A Cholera Kolo'svártt
Lengyel Dániel: Képek a múlt század eleji Kolozsvárról
Táncsics Mihály: Kolozsvár 1839-ben
Mező Ferenc: A kolozsvári viadaliskola
Auguste de Gerando: Clausenburg
Színházi rendszabályok Kolozsváron 1846-ban
Dávid Gyula-Mikó Imre: Petőfi Kolozsváron
Kéry Gyula: A szabadságharc napi krónikája
Jakab Elek: Az unió
Kéry Gyula: A szabadságharc napi krónikája
Kolozsvári falragasz 1848-ban
Balás György: Kolozsvár visszafoglalása
Bem kolozsvári kiáltványa Erdély lakosihoz
Janovics Jenő: 1848 a kolozsvári színházban
Kolozsvári zsidóság és az 1848-49-es szabadságharc
Bisztray Károly: Kolozsvár a szabadságharc leveretése után
Gyulai Pál-Kristóf György: Kolozsvár 1851-ben
Kassai Vidor: Kolozsvár...
Vita Zsigmond: Jókai Kolozsváron
A Mátyás-szobor alapkövébe tett oklevélből
Szentimrei Jenő: A Mátyás-szobor leleplezéséről
Longhy A. István: Kolozsvár békebeli évei
Jordáky Lajos: A kolozsvári munkásmozgalom életéből a századfordulón
Pilisi Lajos: A háborús Kolozsvár
Dr. Kós Károly: Kolozsvár népviselete
Németh Sándor: A kolozsvári hóstátiak
K. Kovács László: Hóstáti képek
Egri László: Kik a hóstátiak?
Hantos Gyula: Kétvízközi majorok
Hantos Gyula: A kétvízközti majorok életéből
Keöpeczi Sebestyén József: Kolozsvár szabad királyi város címere
Nagy Péter: Régi kolozsvári elnevezések, utcák, szobrok, városrészek
Gaál György: Házsongárdi panteon
A temető leírása


II. KÖTET

A város szellemi élete

Apor Péter: Diákélet a kolozsvári konviktusban a XVII. sz. végén
Jósika Miklós visszaemlékezése kolozsvári tanuló korára
Antal Árpád: Kriza János az Unitárius Kollégiumban
Papp Ferenc: Gyulai Pál a Református Kollégiumban
Grigore Moldovan: A piaristák melegében
De Gerando Antonina: Búcsú, Kolozsvárhoz!
Kozma Dezső: Kovács Dezső író, a Református Kollégium igazgató-tanára
Jancsó Elemér: Reményik Sándor és a Farkas utcai Református Főgimnázium nagy tanítványai
Bisztray Gyula: A kolozsvári Báthory-egyetem
Jancsó Elemér: Adatok a kolozsvári egyetem történetéhez
Makkai László: A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem története
Gáldi László: A kolozsvári egyetem hatása a román tudományra
Márki Sándor: Búcsúbeszéd Finály Henrik temetésén
Imre Sándor: A Ferenc József Tudományegyetem a századforduló táján
György Lajos: A Báthory-egyetem könyvtára és pusztulása
Herepei János: Az Apáczai-kollégiumi könyvtár keletkezésének és elhelyezésének nyomozása
György Lajos: Királyi egyetemi könyvtár
Fitz József: A kolozsvári Heltai-nyomda
Jakó Zsigmond: Erdélyi féniks. Misztótfalusi Kis Miklós Kolozsváron
Szentimrei Jenő: Kolozsvár sajtóélete a múlt század elején
Szabó T. Attila: Az erdélyi Múzeum-Egyesület története
Gróf Mikó Imre szózata: Erdélyi Múzeum-Egyesület
Mikó Imre: Brassai és a Múzeum
Lakatos István: A dalmű sorsa Kolozsváron
Lakatos István: Liszt Ferenc első kolozsvári látogatása
Mikó Imre: Brassai zenei köre
Szabó Lajos: A kolozsvári magyar színjátszás
Jancsó Elemér: Kolozsvári magyar színjátszás
Jordáky Lajos: Az első kolozsvári némafilm
Miklósi Sikes Csaba: Veress Ferenc, Kolozsvár megörökítője
Tóth László: Kolozsvár történetírója: Jakab Elek
Balogh Jolán: Pákei Lajos rajzai Kolozsvár építészeti emlékeiről

Kolozsvár művészeti emlékei

Kelemen Lajos: Az Óvár kialakulása
Grandpierre Edith: A kolozsvári Szent Mihály-templom
Kelemen Lajos: Tölcséresjelvények a Szent Mihály-templomon
Kelemen Lajos: A Farkas utcai református templom
Herepei János: A Farkas utcai templom egykori tornyai
Debreczeni László: A kolozsvári Mátyás-templom
Entz Géza: A Farkas utcai templom
Bágyuj Lajos: A kolozsvári Ferenc-rendi templom
Kelemen Lajos: Mátyás király születési háza
Biró József: Megszólalnak Kolozsvár kövei
Herepei Gergely: A kolozsmonostori régi református eklézsiáról
Keöpeczi Sebestyén József: A monostori templom festett díszítései
Balogh Jolán: Márton és György kolozsvári szobrászok
Kós Károly: Márton és György
László Gyula: Kolozsvári Márton és György Szent György-szobrának lószerszámja
Kelemen Lajos: Kolozsvár közvetlen környékének történelmi és műemlékei

Kolozsvár vonzásában

Szabó Dezső: Az Alma Mater ölelésében
Passuth László: Alma Mater Kolozsvárott
Makkai Sándor: A kincses város
Cs. Szabó László: Kolozsvári gyermekkor
Laczkó Géza: Kincsek Kolozsvárott
Deidrich György: Kolozsvár dícsérete
Cs. Szabó László: Város a század elején
Reményik Sándor: Benéz a havas
Bartalis János: Kolozsvárhoz...
Kós Károly: Kolozsvár
Kós Károly: Walter Crane. Kolozsvári emlék
George Sbărcea: Egy várost sétálok körül
Cs. Szabó László: Rímes vallomás Kolozsvárról

Utószó

Kolozsvár, Klausenburg, Claudiopolis... Egy város a századok sodrásában