JEGYZETEK ÉS FORRÁSHELYEK

 

I.
DSIDA JENŐ ÁLTAL
KÖTETEKBE RENDEZETT VERSEK


Leselkedő magány

Cluj-Kolozsvár 1928. Minerva [ny.] 96 pp


[Mezőnek virág...]

LGGY gépiratlapon "Szomorú epigram" c. vált. szöveg.

 


Fáraók sírja felé

Mélyre ások

Bábel: akkád Báb-ili: "istenkapu" - alsó-mezopotámiai város, a Kr.e. IV. évezred óta létezik. Az Ószövetség szerint lakói égigérő torony építésébe fogtak, de a soknyelvűség megjelenése miatt elpusztult az építmény.


Összefont tenyérrel

Ellenzék 1926. szeptember 20. 11. p Aki lehettem volna c. szövegváltozat:

6. versszak 1. sor: Harmatkorbáccsal az éjszaka megver:
                  2. sor: Ne panaszold és ne merd kérdeződni,

7. versszak 1. sor: Felrémlik akkor, akiket kivágott

10. versszak 3. sor: álmot mutat a könyörülő este.


Visszatért lovagok

Ellenzék 1927. augusztus 29. vált. szöveggel.


Árnyékok

Hóréb: más néven: Sinai hegy az Ótestamentumban.

Salamon: Az ószövetségi Izrael harmadik királya (Kr.e. 970-930): "Bölcs Salamon". A jeruzsálemi templom első felépítője.


Behúnyt szemen át

Pásztortűz 1927. december. 25. vált. szöveggel


Fekete köpeny alatt

"napkeleti bölcsek csillaga": A Máté - evangélium szerint "mágusok", a későbbi legenda szerinti "háromkirályok" voltak az első pogányok, akik - csillagtól vezérelve - Betlehembe érkeztek hódolni a kisded Jézus előtt. Nevük: Gáspár, Menyhért és Boldizsár.


Olvadó jégvirág

Boroszlán: orgona (Syringa vulgaris)

Lázár: héber Eleazár. Több bibliai személy neve, pl. Mária és Márta testvére, Jézus barátja, aki negyednapja halott volt, amikor Jézus a sírjából életre támasztotta.


Kitéve

Ószövetség (Ótestamentum): A Szentírásnak (görögül bibliának) a zsidóságtól is szentnek tartott, Istentől sugalmazottnak tekintett könyvei. A kereszténység bibliájában ehhez járul az Újszövetség 27 könyve.

"Mózesül tették a folyóra": bibliai hasonlat. A fáraó, Egyiptom királya elrendelte, hogy az izraeliták fiú újszülötteit vessék a Nílusba: Mózest, Izrael népének későbbi vezérét és első prófétáját a fáraó lánya mentette meg és neveltette fel.

Tamás: szent apostol, a tizenkettő egyike, akit "hitetlennek" is emlegetnek.

Ifju Erdély 1927. május 163. p "Szatmár" helymegjelöléssel szövegelőzmény:

1. versszak 3. sor: Csobogna a víz, zizegne a sás...

2. versszak 1. sor: Döngő lépésű, távoli nagy élet
                  2. sor: zaját hallgatnám merev nyugalomban
                  3. sor: és örülnék, hogy *szívem meg se dobban.

3. versszak 1. sor: Dús álmom lenne testemen a pólya:
                  2. sor: Lennék ismételt, ködös ószövetség,

4. versszak 1. sor: Éjjel a fényes csillagokat nézném,
                  2. sor: sellők hadát, mely a folyóra jár,
                  3. sor: s ringatna mélán, lágyan a kosár.

5. versszak 1. sor: Egy lány is jönne könnyű csolnakán,
                  2. sor: az én dalomat énekelve búsan,
                  3. sor: de én már azt se, azt se hallanám.

6. versszak 2. sor: elkésett csókot csurgatna a Hold:

7. versszak 1. sor: Hitet lelne a kétkedő Tamás,
                  2. sor: új tízparancsról álmodna Mózes...
                  3. sor: S zúgna a folyó, zizegne a sás...

 


Drótok között

Szökött hang: hol a tűz?

Ellenzék 1927. augusztus 29. változatlan szöveggel


Siralom

Miserere: lat. "könyörülj".

PIM V 4760/46/1-80 2. versszak 2. sor: ha fűtjük is hideg * szobánk

Pásztortűz XIII. évf. 544. 1927. november 20. Az unalom siralma c. változatlan szöveg


Apokalipszis

Apokalipszis: gör. "apokalüpszisz": leleplezés, kinyilatkoztatás. Szt. János apostolnak tulajdonított újszövetségi szent könyv, "Jelenések könyve", amely jelképes értelmű látomásokat is leír a világ végéről és az előtte bekövetkező szörnyűségekről. Az Apokalipszis lovasai: a háború, a polgárháború, az éhínség és a halál megszemélyesítői.


Circumdederunt me...

Circumdederunt me... lat. "Körülvettek engem..." Teljes szöveg: Circumdederunt me gemitus mortis: idézet a latin bibliai Zsoltárkönyvből (Zsolt 114,3,) a latin nyelvű katolikus gyászmise bevezető részében éneklik.

Glóriáz: lat. gloria "dicsőség" magyar igeképzéssel: dicsőít.


Hazafelé az éjszakában

A Hirnök 1928. 209. p változatlan szöveg

 


Leselkedő magány

Törpefenyők jaja

PIM V 2107/1-280 Rozsnyay Kálmánné Dapsy Gizella versgyűjteményében

2. versszak 3. sor: s néha omolva, loholva dörgő

Pásztortűz 1928. február 12. 2. versszak 3. sor: s néha omolva, loholva dörgő

Vasárnap (Arad) 1928. június 10. változatlan szöveg.


Emlékezések városában

Pásztortűz 1927. április 24. változatlan szöveg.


Nocturno

Nocturno: egyházi lat. nocturnum, olasz notturno: a szerzetesek éjszakai imaórája. Fr. nocturne: éjszakai hangulatú vagy szemlélődő jellegű zenedarab.


Leselkedő magány

Ellenzék 1927. november 14. változatlan szöveg.


Valami arcot viszek

Ellenzék 1928. január. 16. változatlan szöveg.


Ormok felé

Madonna: ol. ma donna "asszonyom". A hölgyek tiszteletteljes olasz megszólítása, a keresztény művészetben Szűz Mária, karján a kis Jézussal.


Metamorfozis

Metamorfózis: gör. Metamorphószisz. Átalakulás, átváltozás, Jézus "színeváltozása".

Ellenzék 1928. március. 19. 12. p

3. versszak 2. sor: Meghal mezítelen testem lángolása


Ablaknyitás

Ellenzék 1928. március. 19. 1 versszak 4. sor: s jégcsapok cseppennek finoman.
                                           2. versszak 1. sor: Pattanó rügyek rohanó hada


A háló közepén

PIM V 4760/46/1-80 "A szomorúság pókja" c.

2. versszak 4. sor: a sejtelem-fonalakból

Pásztortűz XIII. évf. 604. 1927. december 25. "A szomorúság pókja" c. változatlan szöveg

 


Eltűnő vonalak

Itt a helyem

Pásztortűz 1928. február 12. változatlan szöveg.


Megbocsátod-é?

Pásztortűz 1928. április 22. változatlan szöveg.


Hammelni legenda nyomán

Pásztortűz 1927. november 20. 3. versszak 8. sor után sorbővülés:

mint viharpaskolta, kicsapott
bűzös-fekete, végtelen árvíz.

Vasárnap 1928. április 29. változatlan szöveg.


Hideg téli est

Ellenzék 1928. január 16. változatlan szöveg


Mindent neked adok

Pásztortűz 1928. április 22. változatlan szöveg.


Zarándokút

Pásztortűz 1928. április 22. szövegelőzmény:

III. vers 2. versszak 3. sor: ott állnak mereven a lángos éjszakában

 


Nagycsütörtök

Ill. Gy. Szabó Béla, Kolozsvár 1933.
Erdélyi Szépmives Céh Minerva ny. 96 pp

 


Légy már legenda

Szobor és drágakő

Petronius: P. Arbiter (? - i.sz. 66) római író és költő, Néró császár udvarában elegantiae arbiternek, a "jóízlés szakértőjének" tekintették.

Erdélyi Helikon 1931. augusztus-szeptember 515-517 pp szövegelőzmény:

5 versszak 1. sor: s hol marad buzogó melled erős melege (Ez alapján javítva a szöveg).


Immáron ötvenhárom napja

Planéta-pályák: a bolygó-pályák, a bolygók állása.

Erdélyi Helikon 1931. augusztus-szeptember 515-517 pp változatlan szöveg.


Szerenád Ilonkának

Zsolozsma: lat. officium "kötelesség" vagy liturgia horarum: "az imaórák liturgiája". A katolikus és keleti keresztény egyházakban a szerzetesek napi imádsága. Latin szövegét a Breviárium néven ismert könyv tartalmazza.

Léthé: gör. A mitológia szerint alvilági folyó, ha a holtak isznak vizéből, elfelejtik földi szenvedéseiket.

Szeraf: héber (többes számban) seráfím: "tüzes angyalok". Látomásbeli égi lények Jáhve trónusa körül, Izajásnak prófétává avató szertartásában szerepelnek. A biblia utáni irodalomban az angyalok egyik osztálya.

Ilonka: Veisz Ilonka, anyai nagyapjának unokahúga.

Az idézet E. A. Poe: Annabel Lee c. verséből, Babits Mihály fordításában:

Gyermek volt s gyermek voltam én,
Lee Annácska meg én,
de szerelmünk több volt mint szerelem
tengerpart bús mezején.


Túl jégmezőkön

Erdélyi Helikon 1932. augusztus-szeptember 459. p változatlan szöveg

LGGY gépiratban szövegelőzmény "Mindegy" c.

Oly mindegy hogy ezer kilométer
nyúlt közibénk avagy ötszáz
- Ott jársz
messze
hómezőkön ahol
glóriás bárányok vándorolnak
a vattás esti békesség felé
Zúgás ott a finom lehellet
szempilla ha rebben zord suhogás
Piros tulipánokat
hajigálsz el a hóba
jelül
s olykor meg-megállsz
figyelőn: -
Tisztán hallod amint valahol
üvegszívem szirmai halkan
apránkint töredeznek.


Jegenyék

Erdélyi Helikon 1928. november 7. 525. p: tagolatlan, 8-10 szótagos, 15 soros versváltozat.

Erdélyi Helikon 1932. augusztus-szeptember. 459. p változatlan szöveg.


Élt valaha régen...

Ellenzék 1931. április 5. 5. p "Majdani jelenés" c. változatlan szöveggel.


Légy már legenda

Véda: óind. "tudás". A négy Véda a hindu vallás legrégibb szent könyve szanszkrit nyelven.

Pásztortűz 1931. október 18. 484. p változatlan szöveg, de interpunkció nélkül

Ellenzék 1938. június 12. változatlan szöveg

Aradi Közlöny 1938. június 14. változatlan szöveg.


Purgatorium

Purgatorium: lat. tisztítóhely. A katolikus hittanítás szerint átmeneti vezeklő állapot a halál után.

Pásztortűz 1930. augusztus 24. 390. p 9. sor: űzi a dombon a szépségek árnyát

In = Ünnepi könyv 1930. (Szerk. Sényi László)

 


Nagycsütörtök

Kettétört óda a szerelemhez

Erdélyi Helikon 1931. június 453-455 pp 3 versszak 3-4 sor:

homlokod fölött az ezüstbe játszó glória-sávot.


Nagycsütörtök

Nagycsütörtök: A húsvétot megelőző hét csütörtöke - Jézus utolsó vacsorájának és az oltáriszentség alapításának emlékezete.

Péter, Jakab, János, Máté: Jézus első apostolai a tizenkettő közül.

D. J.: Égi mezőkön Budapest 2001. Tinta könyvkiadó (szerk. és utószó: Kabán Annamária és Mózes Huba). A kötet három kéz/gépiratos szövegelőzményt mutat be, melyet a szerkesztőpáros a Vers és lélek c. kötet "A Nagycsütörtök két szövegváltozata" c. tanulmányban részletez és "Az egy versszöveg metamorfózisa" címűben elemez.

Alapváltozat szövegelőzmény (6 sorral rövidebb a végső változatnál)

1. sor:  Nem volt csatlakozás - Hat óra késést
           jelzett a vonat és koromsötétben
           hat teljes órát gubbasztottam a székelykocsárdi
           váróteremben: fáradt voltam és olyan

5. sor:  törött lelkű a sok szenvedéstől
           Odakünt mozdonyok dörögtek jöttek mentek
           fülem mellett nagy szárnyak suhogtak
           s elfogott valami névtelen irtózat
           valami iszonyú félelem a holnapi naptól

10. sor: Körülnéztem:
            kivel tudnék néhány szót váltani
            de Péter aludt János aludt Jakab
            és a többiek mind aludtak
            Homlokomról nehéz cseppek indultak

15. sor: s folytak-folytak végig az arcomon

B.-C. szövegelőzmény: (félkövérrel a végleges szöveg)

         jeleztek és a fullatag sötétben
B       jeleztek és a sűrüdő sötétben

         Testem törött volt és nehéz a lelkem
B       Testem fáradt volt és nehéz a lelkem

         mint ki sötétben titkos útnak indult
B       mint aki Erdély földjén halni készül

         végzetes földön csillagok szavára,
B       bolondul édes, szép-szép dolgokért

         s finom ideggel érzi messziről
B       s lehúnyt pillával sejti messziről

         nyomán lopódzó ellenségeit
B       lopódzó, gyilkos ellenségeit.

         Az ablakon túl mozdonyok zörögtek,
B       Az ablakon túl mozdonyok dörögtek

         a sűrű füst, mint roppant denevérszárny
         legyintett arcul. Tompa borzalom

B       jöttek-mentek, nagy füstszárnyak suhogtak
         Fülem körül. Vad, néma borzalom

C      A sűrű füst, mint roppant denevérszárny
         Arcul legyintett. Tompa borzalom

         fogott el, mély állati félelem.
B       fogott el, fülledt, fojtó félelem.

         Körülnéztem: szerettem volna néhány
B       Körülnéztem: néhány szót váltani

         szót váltani jó, meghitt emberekkel,
B       be vágytam csendes, kedves emberekkel

         Kövér csöppek indultak homlokomról
B       Nagy csöppek kezdtek folyni homlokomról


Panasz gyengülő gyökerekről

Erdélyi Helikon 1931. november 693. p változatlan szöveg, de interpunkció nélkül.


Országos eső

A "Légy már legenda" c. posztumusz kötetben "Nincs többé szabadság" c. szövegelőzmény Galgó, 1930. szeptember 23. dátummal:

6. sor: gyors tettekre s a könnyedén kigondolt

14. sor: készülődés. Kerekeskútad az udvar

19. sor: Esténként gomolyos, városnyi felhők


Harum dierum carmina

Harum dierum carmina: lat. Ama napok éneke.

Styx: gör. Sztüx. Az Alvilág határfolyója a görög mitológiában.

Tömjénfüst: dél-arábiai növény gyantája. Parázsra hintve édes illatot áraszt, amelyet mint az imádás és tisztelet kifejezését ünnepélyes egyházi szertartásoknál használtak fel.

Pásztortűz 1931. október 18. 484. p változatlan szöveg, de interpunkció nélkül.


Tóparti könyörgés

Parabola: gör. Parabolé: "megfelelés, egybevetés, hasonlat". Így nevezi a görög nyelvű Újszövetség Jézus beszédeit.


A költő feltámadása

Erdélyi Helikon 1932. augusztus-szeptember 458. p változatlan szöveg, de az itteni 26 helyett 20 sorba tördelve.

"Mégis" c. Pásztortűz 1930. március 23., PIM V 4760/46/1-80 és Gépirat versváltozat:

Már fellobbantják kétfelől
az utat jelző gyertyavilágot.
Már könnyel öntözik arcán
a kiütköző hullafoltokat.
Már feszületet nyomnak kezébe,
már imádkoznak ágya mellett,
mormolnak és nyöszörögnek
s köszörüli torkát a pap.
S akkor mégis fölemelkedik
ő,
kitántorog a gerendázott ajtón
tüdeje levegőt szippant
a tártölű fenyves alatt
és elrohan az alkonyi fényben
egy ficánkoló lepke után...

 


Pásztori tájak remetéje

Messzire jöttem

Erdélyi Helikon 1929. június 452. p

3. versszak 3-4 sor: A jóság szivacsából hűs vizet
                               csorgatok minden sebeikre.

4. versszak 3. sor: Mosolyogva viszi, viszi előre


Halvány, borús táj

A Hirnök 1930. 291. p szövegelőzmény:

A felhők alacsonyan szállnak.
Házikónk ablakán szél lengeti
a függönyt, ócska könyvek
lapjait hűvösen zizegteti.

Jó hűvös ruhákat veszünk fel,
tisztákat és fehéreket.
A malom-árka csobogja, locsogja
a tiszta szívek dalát.

Október, csöndes szerelem,
halvány tájkép, rövid emberélet:
Mikor fogok rólatok
halhatatlan igéket mondani?

LGGY gépirat:

2. versszak 1. sor: Jó hűvös ruhákat veszünk magunkra

3. versszak 2. sor: halvány tájkép: * emberélet -


Elalszom, mint az őzek

Erdélyi Helikon 1931. június 455. p változatlan szöveg


Szomorú pásztor

Pásztortűz 1931. augusztus 9. 392. p változatlan szöveg


Pásztori tájak remetéje

Zsoltár: gör. pszalmosz - éneklésre szánt költői imádságszövegek.

Pergamen: (a kisázsiai görög Pergamon városról elnevezve). Állatbőrből készült, mészvízben áttetszővé kikészített íróhártya, kéziratos könyvek, régi oklevelek anyaga.

PIM V 4760/46/1-80 Nyugtalanság c. versváltozat (4 versszakba tördelve):

Sokáig voltam remetéd.
Nyugodt voltam és megelégedett.
Az őszi szeleket túlzúgta az ének,
melyet dicséretedre énekeltem.

De most elfogott valami nyugtalanság,
sokszor tekintek ki az ablakon,
délutánonként kiülök deszkaházikóm
küszöbére s nézem a távolt.

Kedvenc zsoltárom oly üres
ostobák a sárga pergamenek;
a hegyélen juhok ballagnak
lassuléptű, békés pásztorokkal.

Fenyőtoboz hull és piros levél.
Nyugtalan vagyok, tele vágyakkal.
Rongyos ruhámat tisztogatom
S föl-fölveszem a vándorbotot.

Pásztortűz 1929. december. 22. 604. p változatlan szöveg


Mesebeli vadász

Pásztortűz 1931. április 5. 170. p változatlan szöveg


Tündéri éjben érkezel!

Pásztortűz 1930. november 30. 589. p változatlan szöveg.


Hegyenlakók

Erdélyi Helikon 1930. augusztus-szeptember 598. p

13. sor: s szamárhajcsárok énekelnek

 


Szerelmes ajándék

Olyan egyszerű

IN = Ünnepi könyv 1930. (szerk. Sényi László)


Az újszülött

Pásztortűz 1932. december 15-31. 367. p változatlan szöveg "1931. karácsony" datálással.


Csöndesek az ő léptei

Pásztortűz 1931. február 22. 83. p változatlan szöveg


Elysium

Erdélyi Helikon 1931. november 693. p (interpunkció nélkül)

3. versszak 1. sor: Ha sóhajtasz, hangja nincs, csak lejjebb hajlik minden virág,


Hajnali séta

Erdélyi Helikon 1930. augusztus-szeptember 598. p 7. sor: mint Isten két labdája, a halavány csillagok közt.


Emléksorok I-II.

Pásztortűz 1930. november 30. 597. p "Pelyhes pillanatok" címen, a II. vers nélkül:

5-6. sor: Mintha száz meg ezer kanári csengne,
              szólna, száz meg ezer rigó fütyülne.

Pásztortűz 1930. november 30. 508. p "Emlék" c. változatlan szöveggel a II. vers.

LGGY gépirat II. vers szövegváltozata:

1 sor: Angyalok mosolya hullott a napsugárban,


Szökevények a fák közt

Ellenzék 1932. július 5. 10. p változatlan szöveggel, de sortagolási eltérésekkel.


Távolban élő kedvesemnek

Erdélyi Helikon 1931. március 230-231 pp 3. versszak 1. sor:

s míg a tükörlap fátylas, ferde tavába tekintesz, eközben


Szerelmes ajándék

Erdélyi Helikon 1932. november 629. p

1. sor: Vers helyett szívesen szőnék ma borzos

4. sor: ékes kis teritőt, dús-lomposat, hogy


Tündérmenet

Pásztortűz 1930. október 5. 450. p változatlan szöveg.

A Légy már legenda posztumusz kötetben "Most újra éj van. Hallgatag." c. jelent meg szövegváltozata:

1. versszak 1. sor: Most újra éj van. Hallgatag.
                  3. sor: Apró csillagos tündérek

2. versszak 2. sor: puha mohákra, gondosan,
                  3. sor: betakarják sok nefelejccsel
                  4. sor: és körülbecézik, sokan.

Molnár János birtokában lévő kéziratban (közreadta Pintér Lajos Forrás 1991. április 1-11 pp) szövegelőzmény:

1. versszak 1. sor: Most újra éj van, éjszaka.

2. versszak 4. sor: s körülállják, sokan.

3. versszak 1. sor: Húzzák, lassú, hosszú menetben
                  3. sor: fűcsokrokon, csigák között.
                  4. sor: a szörnyű holdvilág alatt...

Ugyanitt önálló versváltozat:

Újra éjszaka van.
Szívemet tündérek viszik
hozzád.
Parányi szekérre teszik,
nefelejcsek közé, puha mohákra,
huzzák, viszik, hosszú menetben,
tolongva, csöndesen, harmatos
áhitattal.

LGGY Gépiratban 4. sor javítva: Parányi kocsira teszik,


Laterna magica

Laterna magica: lat. "Bűvös lámpa". Üvegre festett képeket nagyító vetítő gép, a mai vetítőgép őse.

Pásztortűz 1930. szeptember 21. 438. p és LGGY gépirat szövegelőzmény:

6-7. sor: A mély magány ezüstös húrja félőn
             Borzongott s zengett
. Akkor megálltam

10-15. sor helyett csak három:

              Szemed milyen volt? csöndesen idéztem.
             Hajad milyen volt? kúszáltan kutattam.
             Hangod milyen volt?... Nyárfák sugdosódtak.


Egy fecske átsuhan

Légy már legenda posztumusz kötetben Egy boldog nyár epilógusa c. 1931. szeptember 4. dátummal vált. szöveggel.

Pásztortűz 1931. szeptember 20. 449. p "Epilógus" c. változatlan szöveg.

 


Tudom az ösvényt

Krisztus

Erdélyi Helikon 1928. november 7. 527. p

2. sor: én leveszem a képedet a falamról. Torz

PIM V 4760/46/1-80 ajánlás: Truppel Győzőnek Kolozsvár 1928. szeptember 13.

4. sor: tudnálak ilyennek elképzelni, amilyen itt vagy.

8-13. sor: Én sok éjszaka álmodtam rólad, hallgattalak
                is számtalanszor. Én tudom, hogy te
                döbbenetes voltál emberfölötti erőddel;
                méltóságos járásod lassú ritmusával.
                Csavargó voltál, fáradt és olyan magányos,
                máig nem értett, titokgyújtotta máglya.

14. sor hiányzik

15-16. sor: Hangod szörnyű hullámokat kavart, mikor
                  a sok beszéd után kissé rekedten újra


Öreg postás a város végén

Erdélyi Helikon 1932. augusztus-szeptember 459. p

6. sor: Pedig a kisleánya nagyon beteg.

Pásztortűz 1930. március 23. 131. p témaváltozat "Póstás" címen:

Az öreg póstás
megy az úton.
Ma nem kapott
borravalót,
pedig beteg a kisleánya.
Szeméből két csillagot
ejt ki a porba.
A kerítések mögött
minden napraforgó
leborul.


Az uccaseprő

Pásztortűz 1928. november 4. 510. p u.a. címen versváltozat:

Te szegény, piszkos uccaseprő,
ki hajnali álmos lámpavilágnál
hideg undorral tisztogatod
a világ szemetét, találkoztam veled.
Tisztességtudón köszöntél s egyszeribe
csordultig telt a szívem alázattal
és szeretettel. Most is, magam előtt
látom gyűrötten ragyogó ábrázatodat,
testedre keményedett rongyruhádat,
vörös ujjaidat s torzonborz
bajszod fölött a pálinka gőzét.
Még a késő délutáni órákban is
eszembe tévedsz. Szeretném megállítani
a korzós népeket, elmondani nekik,
hogy kora hajnalban láttalak,
kicsit megváltónk vagy, a sötétség
leple alatt elveszed a világ bűneit.
De csak legyintek és gondolatban
sóhajtok feléd: Ha az üdvösségre
Jutsz, ne feledkezz el rólam!

E versváltozat az alábbi szövegváltozatban jelent meg a Keleti Ujság 1929. december 25-i számában:

18-20. sorok: De csak legyintek és téged szólitalak
                      meg gondolatban: Ha az üdvösségre jutsz
                      testvér, ne feledkezz el rólam!

Kelet Népe 1936. 4. sz. 12.

Hitel (Kolozsvár) 1936. 67-68. pp

Az Est Hármaskönyve 1937. 49. p

MTA K Kézirattár Ms 4680/18. D. J. levele Szabó Lőrinchez: "...Makkai László-féle antológia közlésében hiba van. Egy 's' helyett hibásan 'és'-t szedtek", írja a költő e versre vonatkoztatva.


Amundsen kortársa

Pásztortűz 1932. április 15. 81. p változatlan szöveg.

Magyar Minerva (Pozsony) 1934. február 15.

5. versszak 2. sor: amint köhögve lép ki az északsarki

Dunántúl 1934. február 25.

4. versszak 2. sor: nem hajtja feszült féktelenség

5. versszak 2. sor: amint köhögve lép ki az északi sarki hidegbe:


Bútorok

A költő özvegyénél található gépirat még 20 milliós számot tartalmaz, ezt később korrigálta a költő.


Közöttük élek

Pásztortűz 1931. február 22. 83. p változatlan szöveg.


A föld és az ember megmarad

Temesvári Hirlap 1932. február 4. 6. p 3. versszak 5. sor: szép szavakat magyarázok a francia forradalomról,

In = Koszoru 1931. "Üzenem" c.

Magyar Minerva 1934. 35-36. pp


Interieur

Interieur: fr. valaminek a belseje, építészetben, festészetben zárt tér, szoba belseje.

Pásztortűz 1931. május 3. 237. p 1. versszak 3. sor: A polcokon könyvek

 


Angyalok citeráján

Cluj-Kolozsvár 1938. Minerva ny.
Erdélyi Szépmives Céh X. 209. ppAngyalok citeráján

Chanson az őrangyalhoz

Erdélyi Helikon 1933. február 91. p 13. sor: - sirr - surr! -


Sainte Thérése de Lisieux

Sainte Thérése de Lisieux: fiatalon elhunyt francia karmelita szerzetes nővér, naplója nagyhatású lelki irat.

Pasztell: fr. pastel, ol. pastello - olyan festőeljárás, amely száraz, nem keverhető festékkel, lágy színes krétával dolgozik.

Erdélyi Helikon 1933. február 92. p 10. versszak 5. sor:

szent szerelem szűzi bokra


Ad Deum, qui laetificat iuventutem meam

Ad Deum... lat. "Istenhez, aki ifjúi örömmel tölt el engem". Idézet a latin biblia Zsoltároskönyvéből (Zsolt 42,4). Ez volt a ministráns első válasza a papnak a szentmise kezdetén, V. Pius pápa misekönyve (1570) szerint.

Erdélyi Helikon 1933. február 93. p változatlan szöveg.


Vidám kínálgatás keresztényi lakomán

Erdélyi Helikon 1933. február 94. p változatlan szöveg.


Jámbor beszéd magamról

Erdélyi Helikon 1933. február 95. p változatlan szöveg.


Kánai menyegző

Erdélyi Helikon 1933. február 95. p változatlan szöveg.


Naplemente

A Keleti Ujság 1937. március 29-i számában (18-19 pp) a "Hogyan kell verset olvasni" c. D. J. cikkben vált. szöveggel, a költő érdekes magyarázatával:

"A minap borulátó hangulatban ültem le verset írni. Pontosan tudtam, mi az, amit írni akarok. S amit egyébként soha nem szoktam, előre lejegyeztem a témát, egyszerű prózában, így:

Az én beszédem, költői hangom nem harsona, nem is zengő kürt, csak síró síp dala. Életem hanyatlóban van már, mint az alkonyi nap.

Szerettem volna egyszerű paraszt, igénytelen szürke ember lenni, de az Isten nem úgy akarta: valami nagyobb cél keresésére küldött. A jóság örök vágya él bennem. Vajjon mi lesz a sorsom?

Rosszul esik örökké vágyakozni, de a vágytalan közönyösség talán éppolyan rossz. Hanyatlik életem napja, életem síphangja zokog.

Nemsokára eljön a fekete, süket halál. Nem gyűjtöttem sem anyagi, sem lelki javakat. Életemet eltékozoltam."

 


Kóborló délután kedves kutyámmal

Kóborló délután kedves kutyámmal

Ars amatoria: lat. A szerelem művészete. Ovidius, Publius Naso (i.e. 43 - i.sz. 17) ókori költő erotikus versfüzérének a címe.

"Patetique": fr. ol. Patetico. Olasz zenei műszó, a.m. pátosszal, hévvel, nyomatékkal.

Angelus: lat. "angyal" "Az Úr angyala" (Angelus Domini) kezdetű imaszöveg, amelyet a reggeli, déli és esti harangszóra szokás mondani.

Francesco: Assisi Szent Ferenc.

Klastrom: lat. claustrum "zár, rekesz, kalitka". Zárda, kolostor, szerzetesek lakhelye.

In = Az Erdélyi Helikon íróinak antológiája 1934. szerk.: Kovács L.

 


Miért borultak le az angyalok Viola előtt

Erdélyi Helikon 1933. augusztus-szeptember 481-490. pp változatlan szöveg.

Kabán Annamária-Mózes Huba tulajdonában lévő kéziraton a negyedik fejezet szövegelőzménye "Negyedik fejezet, melyen keresztül Viola igaz szívébe látunk" címváltozattal:

1. sor: Oly versszakokban zengjen most az ének

9. sor: hogy híre éljen túl a testi vesztén

14. sor: az autóbusz, mint ócska, barna bárka...

25. sor: Minden garasnak ujjongtam felette

34. sor: vonalán keskeny, gyomvert gyalogútnak,

40. sor: s nekem dúskálva sok-sok drága lomban

42. sor: a *szobától, hol a fenyőfalomb van,

43. sor: de nem szabad volt többé ott maradnom,

46. sor: szájamban még a cukrok jóízével,

53. sor: szerelmes szemem folyton visszabámult,

56. sor: lelkem s miként torpantam meglepetten

57. sor: a látványtól, amely elémbe tárult:

59. sor: ha nem tudnék tanut nevezni mingyárt,

77. sor: mint aki tudja, úgy van jól, amint tett,

78. sor: büszkén haladt, amerre vitt az aszfalt

79. sor: *merről a város kéklő tornya intett.

A 77. és 79. sor a kéziratban áthúzva.

Az 5. fejezet önállóan megjelent: Istenes énekek Szerk.: R. Berde Mária Oradea - Nagyvárad 1939. gyűjteményes kötetben Sóhaj c. egy szöveghely eltéréssel (minden bizonnyal egy korábban született verset épített be a hosszú költeménybe Dsida)

1. versszak 6. sor: embernévre méltó!

 


Kisebb költemények

Vers egy ághoz

Keleti Ujság 1936. március 30. 11. p változatlan szöveg.


Harminc év közelében

Erdélyi Helikon 1934. május 336-341. pp változatlan szöveg.

Keleti Ujság 1935. május 20. 12. p

3. versszak 3. sor: gyülnek régi ruhák és gyülnek az újak is,


Hulló hajszálak elégiája

Mustáng: sp. Amerikai pusztákon élő félvad ló.

Sámson: A biblia szerint Izrael népének nagyerejű bírája a királyság előtti korban.

Erdélyi Helikon 1934. május 334-341. pp változatlan szöveg.

Keleti Ujság 1935. március 11. 10. p változatlan szöveg.


Február, esti hat óra

Erdélyi Helikon 1934. március 172. p változatlan szöveg.

Keleti Ujság 1935. február 25. 11. p változatlan szöveg.


Hálóing nélkül

Erdélyi Helikon 1936. május 313. p változatlan szöveg.


Nap és hold

Erdélyi Helikon 1936. május 310-311. pp változatlan szöveg.

Keleti Ujság 1936. július 20. 11. p változatlan szöveg, de a 2. versszak 18. sora hiányzik.


Húsvéti ének az üres sziklasír mellett

Jacopo: Jacopo de Ponte Bassano (Bassano 1510-1592. február 12.) olasz festőművész.


A tó tavaszi éneke

Erdélyi Helikon 1936. május 312. p változatlan szöveg.

Keleti Ujság 1936. július 6. 15. p 2. versszak 1. sor: Hó- és jégtakarta


Templomablak

Keleti Ujság 1936. április 27. 11. p változatlan szöveg.


Arany és kék szavakkal

Hölgyfutár 1934. 5. sz. 12. p

7. sor: s félig már fent lebeg

18. sor: halovány, esteli

19. sor: lámpásom fénye mellett

Aradi Közlöny 1936. április 12. 13. p változatlan szöveg.


Meghitt beszélgetés a verandán

Keleti Ujság 1935. október 14. 12. változatlan szöveg.


Vallomás

Erdélyi helikon 1934. június 411. változatlan szöveg.

Keleti Ujság 1935. április 8. 8. p változatlan szöveg.

Molnár János birtokában lévő kéziratban (közreadta Pintér Lajos Forrás 1991. április 1-11. pp) "Régies dal a szerelemről" c., 1934. május 14. dátummal:

1. sor: Zenél az áhitat.


Légyott

Erdélyi Helikon 1934. június 426. p változatlan szöveg.


Dal az elmaradt vallomásról

Pásztortűz 1933. január 31. - február 15. 43. p változatlan szöveg.


Most elmondom...

Keleti Ujság 1935. október 14. 12. p változatlan szöveg.


Tavalyi szerelem

Keleti Ujság 1936. június 29. 9. p változatlan szöveg.


Út a Kálváriára

Erdélyi Helikon 1936. május 314. p változatlan szöveg.

Keleti Ujság 1936. június 1. 10. p változatlan szöveg.


Bújdosás és keresés

Ellenzék 1932. április 23. 7. p

3. versszak 2. sor: pókok, gyöngyszínű puha szálak

4. versszak 1. sor: sebekre alkony, vatta, csönd...
                  2. sor: Már lefekszem, ha nem talállak.

5. versszak 1. sor: Halk imádságom szavai
                  2. sor: melyekből semmit se értek,

7. versszak 2. sor: rajz: látni, fogni akarom,

(A 6. versszak 2. sorában v.sz. "szétnyüzsögnek, miként a férgek" szerk.)


Pasztell

Keleti Ujság 1937. december 25. 19. p változatlan szöveg.

Vasárnapi Ujság 1938. június 12. 6. p változatlan szöveg, de a 12. sor hiányzik.


Száraz ág

Ellenzék 1933. december 24. Novemberi galy c.

1. versszak 2. sor: jó bánat lassú, tiszta míve
                  5. sor: maradt lágy, haldokló kezeknek,

Vasárnapi Ujság 1938. június 12. 6. p

1. versszak 8. sor: elvégzett szomorúság! -


Így dudolok az uccán:

Keleti Ujság 1935. április 22. 17. változatlan szöveg.


Merre száll?

PIM 4526/1-7.

2. versszak 1. sor: Szállani, szállani - ó jaj
                  2. sor: be bús örök óhaj

3. versszak 1. sor: A napban két lila szárny ég

Keleti Ujság 1937. november 29. 8. p változatlan szöveg.


Csokonai sírjánál

Kollégyom: tájnyelvi, régies, lat. collegium "hivatali testület, társulat". Testület, gyülekezet, bentlakásos diákotthon.

Keleti Ujság 1937. október 18. 8. p változatlan szöveg "Debrecen 1937. augusztus" datálással.


A sötétség verse

PIM V 3668/34/1-6 kézirat változatlan szöveggel és Michel Manoll francia nyelvű fordításának vázlatai és tisztázata is.

Keleti Ujság 1935. január 14. 11. p változatlan szöveg.

Hitel (Kolozsvár) 1936. 67. p


Már hiába nézed

Erdélyi Helikon 1937. október 591. p változatlan szöveg.

Keleti Ujság 1937. november 15. 8. p változatlan szöveg.

Láthatár 1938. 7-8. sz. 234. p változatlan szöveg


Bucsú az elitélttől

Kalamáris: középk. latin calamarium, a gör. Kalamosz "írónád" szóból: tintatartó.

Keleti Ujság 1936. április 13. 20. p "1936. április 7." dátummal:

26. sor: parancsából és betűje szerint,

30. sor: Künn nyár lesz, tomboló, eszeveszett


A félelem szonettje

Keleti Ujság 1935. szeptember 23. 9. és 1938. január 2. 14. p változatlan szöveg.

Vasárnapi Ujság 1938. június 12. 6. p változatlan szöveg.


Elárul, mert világít

Erdélyi Helikon 1938. április 240-241. pp változatlan szöveg.

Keleti Ujság 1938. május 2. 8. p változatlan szöveg.

Láthatár 1938. 7-8. sz. 234. p változatlan szöveg


Azrael árnyékában

Azrael: arab Azrail - a halál angyala a mohamedánoknál.

Keleti Ujság 1938. április 18. 3. p változatlan szöveg.


Éjszakai dal

Murok: sárgarépa.


Örök útitársak

Erdélyi Helikon 1938. augusztus-szeptember 488-489. pp változatlan szöveg "Debrecen 1937. augusztus 6-7." datálással.

Keleti Ujság 1938. szeptember 19. 8. változatlan szöveg azonos datálással.


Tíz parancsolat

Csurdé: tájszó. ruhátlan, pőre, meztelen.

Erdélyi Helikon 1938. augusztus-szeptember 489-492. pp változatlan szöveg.

Istenes énekek Nagyvárad 1939. Három parancsolat c. a 4., 8., 10., parancsolat, a szöveg ennek alapján javítva.


Tükör előtt

Cassiopeia: szabálytalan, W-alakú, öt csillagból álló csillagkép.

"Szűz imája": T. Bądarzewska-Baranowska lengyel zeneszerzőnő (1838-1861) romantikus zenedarabjára utal itt a költő.

Przemysl: lengyelországi kisváros, erődrendszere az első világháborúban többször is gazdát cserélt.

Ritter von Ankerschmidt: Jókai Mór "Új földesúr" c. regényének osztrákból igazi jó magyarrá vált hőse.

Éli, éli, lámmá szabaktáni: arámi "Istenem, istenem, miért hagytál el engem?". A 21. zsoltár kezdőszavai, amelyet Jézus a keresztfán imádkozott.

Hajna: Vörösmarty Mihály Zalán futása c. költeményében szereplő hős neve.

Catullus: (Kr.e. 87-54 v. 84-59) Caius Valerius Catullus szerelmes verseiről, elégiáiról híres ókori tudós költő.

Promenad: fr.-ném. sétány, sétatér, sétahely.

Ámpolna lat. "Ampulla" a latin katolikus szertartásban így nevezték a misekannácskákat.

Moll: lat. mollis "lágy". Az európai zenében használatos hétfokú hangsorok egyike. Szelídnek, bánatosnak érezzük.

Dancs: tájszó. Mocskos, szennyes, szurtos.

Kármin: arab kermazi: skarlátvörös. Élénkvörös szín, lakk, festék.

Erdélyi Helikon 1938. május 313-324 pp első 3 versciklus változatlan szöveg.

 


II.
POSZTUMUSZ KÖTETEK


Dsida Jenő versek

(Bev. Szemlér Ferenc Bibliogr.: Réthy Andor)
Bukarest 1966. Irod. Kiadó 556 p


Rettenetes virágének

(1923-1938)


Megadás

PIM füz. kézirat változatlan szöveg.

LGGY nagygépirat 16. 1923. december 3.


Az én kérésem

PIM füz. kézirat.

LGGY nagygépirat 20. 1923. december 9.


Így volna szép

PIM füz. kézirat.

LGGY nagygépirat 34. 1924. február 13.


Az öreg óra énekel

PIM 4256/4 idegen kezű másolat.

PIM füz. kézirat.

LGGY 45. 1924. február 26.


A csemetefa éneke

PIM V 4657/134 "Elek nagyapónak" c. változatlan szöveg.

PIM füz. kézirat változatlan szöveg.

LGGY nagygépirat 40. 1924. március 16. változatlan szöveg

Cimbora 1927. március 1. 100. p változatlan szöveg.


Tavaszi ujjongás

PIM füz. kézirat.

LGGY nagygépirat 47. 1924. április 25.


Be szép is lenne!

Phőnix-madár: gör. Phoinix "datolyapálma" - mitológiai madár. Hérodotosz szerint 500 évenként érkezik az egyiptomi Héliopoliszba (a Nap városába), pálmafán rakja fészkét, porrá ég, de hamvából újraéled. A halhatatlanság jelképe.

PIM füz. kézirat változatlan szöveg.

LGGY nagygépirat 93. 1924. május 16.


A Semmi álma

A PIM füz. a vers két kéziratos változatát tartalmazza, egy 1924. június 1.-it és egy 1924. június 2.-it, mi ez utóbbit közöljük, de itt hozzuk a kötetben található legelső változatot (mely egyezik a "D. J. versek" posztumusz kötetben található változattal):

Elszenderült a Semmi
És azt álmodta, hogy Valami lett,
S az a Valami - én vagyok!

És azt álmodta, hogy a messzeségben
Előttem egy szent Cél ragyog,
Egy ismeretlen Cél,
Amely felé megyek, megyek...

(A változatok 3.-4. strófája megegyezik. Szerk.).

LGGY nagygépirat 97. 1924. június 1. első füzet-változat.


Cirkuszban

PIM füz. kézirat.

LGGY nagygépirat 122. 1924. július 19.


Árnyék a falon

PIM füz. kézirat.

LGGY nagygépirat 172. 1924. augusztus 20. szövegelőzmény:

3. versszak 2. sor: busulok, mint a rögi-béka...


Öreg költők

PIM füz. kézirat.

LGGY nagygépirat 1924. augusztus 24.


Temetőben

Ellenzék 1925. december 25. 21. p szöveg alapján.

PIM füz. kézirat.

LGGY nagygépirat 189. 1924. augusztus 31.


Ki érti?

LGGY nagygépirat 204. szeptember 10.

PIM füzet vált. szöveg.


Súgás az ősznek

Cimbora 1924. november 2. 44. sz. 694. p szöveg alapján "1924. szeptember 5. Szatmár" datálással.

PIM füz. kézirat "1924. szeptember 15." dátummal

LGGY nagygépirat 210. 1924. szeptember 15.


Vonaton éjjel

PIM füz. kézirat.

LGGY nagygépirat 217. 1924. szeptember 23.


Prológus

LGGY nagygépirat 255. 1924. december 30.


Tavasz kezdetén

PIM füz. kézirat változatlan szöveg.

LGGY nagygépirat 95.


Panaszos és békés nóta

LGGY nagygépirat 1925. január ?


A tisztviselőtelep

LGGY nagygépirat 286. 1925. március 31.


Szembekötősdi

LGGY nagygépirat 287. 1925. április 1.


Sötét ma

LGGY nagygépirat 317. 1925. május 13.


Villámláskor

LGGY nagygépirat 323. 1925. május 14.


Confiteor

Confiteor: lat. 'megvallom'. A latin nyelvű katolikus mise fontos része a bűnbánati ima, ennek kezdete "Confiteor Deo omnipotenti...". A gyónás bevezető formulájában is jelen van. "Gyónom a mindenható Istennek..."

LGGY nagygépirat 327. 1925. május 22.


Éji látogatás

LGGY nagygépirat 328. 1925. május 22.


Kopott álom

LGGY nagygépirat 350. Szatmár, 1925. június 12.


Szeretnék

LGGY nagygépirat 365. Szatmár, 1925. július 10.


Névtelen vágy

A Hirnök 1926. március 15. 131. p

LGGY nagygépirat 366. Szatmár, 1925. július 11.


Hajnali kövek

LGGY nagygépirat 418.

Nagybánya, 1925. szeptember 12.


Öreg október

PIM füz. kézirat változatlan szöveg.

LGGY nagygépirat 456. Szatmár, 1925. október 19.


Ibolya-csokor

LGGY nagygépirat 478. 1925. november dátummal változatlan szöveg.

PIM füzet vált. szöveg


A vándor

PIM füz. kézirat változatlan szöveg.

LGGY nagygépirat 483. Szatmár, 1925. november 29.


December

PIM V 4760/46/1-80 kézirat "Tél" c. változatlan szöveg

Cimbora 1925. december 20. 806. p "Tél" c. változatlan szöveg.


Robinson

Cimbora 1927. január 20. 3. sz. 37. p változatlan szöveg "Szatmárhegy 1926. július" dátummal.


Örök vers

A Hirnök 1927. 19. sz. 418. p változatlan szöveg.


Szegény Don Kihot

A Hirnök 1927. február 15. 74. p változatlan szöveg.


Ilyen magasban

Elhangzott a Kemény Zsigmond Társaság 1929. március 3-i felolvasó ülésén.


Messze látok

Golgota: arámi gulgaltha, héber gulgóleth, magyarul guruló koponya - a "Koponyák-hegye", Jézus keresztre feszítésének színhelye, szerény magaslat Jeruzsálemben, az ókori várfalon kívül.

Magdolna: (Szent Mária Magdalena, a magdalai Mária) Bűnös életű nő, aki megtért és Jézus támogató kíséretéhez szegődött.

József: Arimathiai, aki Jézus holttestét Pilátustól elkérte, levette a keresztről és sziklasírba helyezte.


Volt

Erdélyi Helikon 1928. július 202. p változatlan szöveg.


Ide hallgass

Erdélyi Helikon 1928. július 202. p változatlan szöveg.


Sajnálom őt...

Keleti Ujság 1928. május 28. 15. p alapján javítva.


Tekintet nélkül

Pilátus: Pontius P. római helytartó Judeában és Szamariában ("praefectus Iudeae") Kr.u. 26-tól 36-ig. Jézust ő ítélte halálra.

Vámos: az idegen uralom alatt élő ókori zsidóság (szintén zsidó) gyűlölt adóbehajtói.


Bevallom

Pásztortűz 1928. július 294. p változatlan szöveg.


Roskadozó ház

Keleti Ujság 1928. július 27. 10. p


Vajon hol jár?

Erdélyi Helikon 1928. november 7. 525. p változatlan szöveg.


Jertek a hegyre

Pásztortűz 1928. szeptember 9. 418. p változatlan szöveg, de a második vers itt egyetlen strófába tördelve.


Sietni kellett

Pásztortűz 1928. december 22. 592. p változatlan szöveg.


Falusi versek II.

Ellenzék 1929. január 7. 11 p 3. sor: odabent embert kalapálnak


Falun

Erdélyi Helikon 1929. január 22. változatlan szöveg.


Fázol

Ellenzék 1929. január 21. 11. p változatlan szöveg.


Idegen ébredés

Pásztortűz 1930. március 23. 331. p változatlan szöveg.

"Légy már legenda" c. posztumusz kötetben "Felszáll a köd" c. azonos szöveggel, de tévesen 1923-ra datálva.


Csöndes minden

Pásztortűz 1929. január 27. 31. p


Ünnepi plakát

Keleti Ujság 1929. május 6. 20. p változatlan szöveggel.


Jó reggelt, barátom!

Ellenzék 1929. május 27. 8. p változatlan szöveg.


Rossz éjszaka

Ellenzék 1929. május 27. 8. p változatlan szöveg.


Te harangozol

Pásztortűz 1929. május 19. 236. p változatlan szöveg.


Helyet kerestek

Erdélyi Helikon 1929. május 355. p változatlan szöveg.

Témaváltozat: PIM 4760/46/1-80, Pásztortűz 1932. július 31. - augusztus 15. 209. p, Légy már legenda posztumusz kötetben "Sírkövek közt" c.:

Kézenfogva bandukoltak.
Nem jártak arra többen.
A sírokról virág sikoltott,
sütött a nap a temetőben.

Mentek a dombon sírkövek közt.
A fonnyadt asszonyszáj mosolygott.
Mentem utánuk sírkövek közt.
A ráncos férfiarc mosolygott.

Tán nem pihent itt senkijük,
csak vének voltak, vézna testek,
fejük fáradt és gyér-ezüst:
helyet kerestek.


Kórházi emlék

Erdélyi Helikon 1929. május 355. p változatlan szöveg.


Lámpákat gyújtok

Pásztortűz 1929. július 28. 346. p és Vasárnap (Arad) 1930. március 2. 85. p

6. sor: vizet töltöttem a korsókba és a tálba.


Senki előttem, senki utánam

Keleti Ujság 1929. 296. Karácsonyi sz. 39. p


Szomorú tévedés

Pásztortűz 1929. december 22. 604. p változatlan szöveg.

A Vigilia 1969. júliusi számában 1931. dátummal. 466. p


Akivel néha találkozom

PIM V 4256/4 gépirat, változatlan szöveg.

Ellenzék 1930. január 5. 5. p változatlan szöveg.


Aranysárga fényben

Pásztortűz 1930. május 15. 227. p változatlan szöveg.


Ballagó vers

A Hirnök 1930. február 1. 58. p változatlan szöveg.


Mese, mese, mátka...

Erdélyi Helikon 1930. március. 219. p változatlan szöveg "Mese" c., itt D. J. a verset K. B.-nek, azaz első szerelmének, a nála 3 évvel idősebb Kócsy Böske zenetanárnőnek ajánlja (néhol 'Tanárnéni' néven említi).


Virrasztás a dzsungelben

Erdélyi Helikon 1931. március 270. p változatlan szöveg.


Meddő napok

Erdélyi Helikon 1930. május 401. p változatlan szöveg.


Menni kellene házról házra

Pásztortűz 1930. július 27. 328. p változatlan szöveg.

LGGY gépiratban Apostol c. verselőzmény ("Őrült költőről szól a vers" szövegelőzmény)

Feláll. Kiejti a tollat.
Nagy kék szeme könnyet hullat.
Indul és házról-házra jár,
városról-városra jár
cserző szélben, vadul kavargó
porban. Izzadt, kifáradt
megtébolyult csavargó.
Kutyák lábába marnak.
Megvérzi kőparittya.
Szeretetét rongyos ruhája,
ziháló melle bizonyítja.
Minden ablakon benéz,
minden kapuban megáll
s napokon át és éjeken át
könnytől rekedten kiabál:

- Szakadt lelket foltozni, foltozni!
- Tört szíveket drótozni, drótozni"


Mi lesz ebből?

Pásztortűz 1931. július 26. 369. változatlan szöveg.


Vándor-kesergő

Erdélyi Helikon 1930. augusztus-szeptember 587. p változatlan szöveg.


Július

Erdélyi Helikon 1930. augusztus-szeptember 598. p változatlan szöveg.


Aranyország, szerelem

Erdélyi Helikon 1930. augusztus-szeptember 598. p változatlan szöveg.


Halvány rajz

Erdélyi Helikon 1930. október 676. változatlan szöveg.


Gyakran eljön

Pásztortűz 1930. augusztus 24. 390. p változatlan szöveg.

A Molnár János birtokolta kéziratlapon (közreadta Pintér Lajos Forrás 1991. április 1-11 pp) [Istenem, eljött hozzám...] címmel versváltozat.


Csak mendegél...

Pásztortűz 1930. szeptember 21. 438. p változatlan szöveg.


Az utolsó nyári vihar

Pásztortűz 1930. november 30. 551. p változatlan szöveg.


Ó, ember...

Pásztortűz 1931. július 26. 369. p változatlan szöveg, "Galgó, 1930. IX. 18." datálással.

Légy már legenda posztumusz kötetben "Idegen vagy" c. szövegváltozat:

1. versszak 3. sor: mint ijedt virág üveg alatt.

2. versszak 1. sor: Mikor meghitt házamba lépsz
                  3. sor: és jéglehelet fújta be csontjaimat
                  4. sor: ruhádról az ismeretlen űr
                  5. sor: fekete zúzmarája hull


Sötétség

Erdélyi Helikon 1930. december 811. p változatlan szöveg.


Útban a rendeltetés felé

Pásztortűz 1931. február 22. 83. p változatlan szöveg


Ismeretlen ember

Erdélyi Helikon 1931. március 230. p változatlan szöveg.


Erdei ösvényen

Pásztortűz 1931. április 5. 170. p változatlan szöveg.


Békés mederben

Pásztortűz 1931. május 3. 237. p változatlan szöveg.


Öregek leszünk

A Hirnök 1931. május 1. 202. p változatlan szöveg.


Kínai lakkdoboz

Pásztortűz 1931. június 14. 306. változatlan szöveg.


Aranyhídon

Pásztortűz 1931. december 25. 554. p változatlan szöveg.


Rettenetes virágének

Erdélyi Helikon 1932. április 234. p változatlan szöveg.


Csend a tavon

Pásztortűz 1932. július 31. - augusztus 15. 209. p változatlan szöveg.


Éhes a kutyám

Erdélyi Helikon 1933. január 40. p változatlan szöveg.


Énekek éneke, mely a Salamoné

Keleti Ujság 1935. január 21. 6. p


A szerelem éneke

Mirrha gör. Arábiában honos növény gyantája, gyógy- és füstölőillatszer.

Pásztortűz 1935. június 15. 227. p és Keleti Ujság 1935. augusztus 19. 6. p


Vízmenti ballagás

Keleti Ujság 1935. július 29. 12. p


Narkózis

Keleti Ujság 1935. július 29. 12. p


Szeptember

Erdélyi Lapok 1934. szeptember 23. 14. p


Sírfelirat

Keleti Ujság 1938. június 17. 7. p "D. J. arcképéhez..." cikkben 1935. július. 9. dátummal.


A kiábrándulás rímei

Keleti Ujság 1935. július 8. 12. p


Buzdítás könnyűségre

Keleti Ujság 1937. október 4. 8. p


Már majdnem elfeledted

Keleti Ujság 1938. július 25. 9. p


Az utolsó miatyánk

Keleti Ujság 1938. június 20. 10. Nyírő József: "Az utolsó versek" c. cikkben.


Horváth néni...

Keleti Ujság 1938. június 20. Nyírő József: "Az utolsó versek" c. cikkében.


Lássuk, vajon itt...

Keleti Ujság 1938. június 20. 10. Nyírő József: "Az utolsó versek" c. cikkben:

1. versszak 4. sor: úr-e a szerelem?

2. versszak 1. sor: Megkínozva száz hernyófogóval

Szerk. javításai

 


D. J. összegyűjtött versek és műfordítások

(Szerk. vál. utószó és jegyzetek: Szakolczay Lajos. Bev.: Láng Gusztáv)
Budapest 1983. Magvető, Athenaeum ny. 687 p


Jövendő havak himnusza

Estharangok

Cimbora 1924. április 6. 211. p változatlan szöveg.

PIM füz. kézirat, változatlan szöveg

LGGY nagygépirat 11.


Ősz

Jóbarát 1925. december 15. 53. p Őszi melódia címváltozattal, 1. sor hibásan:

Azért van, hogy a szívem

PIM füzet kézirat, változatlan szöveg.

LGGY nagygépirat 6.


Az én dalom

PIM füzet kézirat, változatlan szöveg.

LGGY nagygépirat 17. 1923. december 11.


Imádság

A Hirnök 1926. február 1. 61. p változatlan szöveg, de eltérő strófaszerkezet.

PIM füzet kézirat, változatlan szöveg

LGGY nagygépirat 1924. április 7.


Altató dal

PIM füzet kézirat, változatlan szöveg.

LGGY nagygépirat 64. 1924. április. 30.


Elégedetlenség

PIM füzet kézirat változatlan szöveg.

LGGY nagygépirat 91. 1924. május 14. változatlan szöveg.


A malom

PIM füzet kézirat, változatlan szöveg.

LGGY nagygépirat 107. 1927. július 8.


Ki-ki maga mesterségét

A mottó Sík Sándor: Csengettyűszó c. verséből a Költemények 1916. kötetből.

PIM füzet kézirat, változatlan szöveg.

LGGY nagygépirat 156. 1924. augusztus 13.


A Naphoz

PIM füzet kézirat, változatlan szöveg.

LGGY nagygépirat 175. 1924. augusztus 20.


Pillanatfelvételek az életből

Cimbora 1925. március 1. 140. p Bucsuzásra c. "Szatmár" helyjelöléssel.

PIM füzet kézirat Bucsuzásra c. szövegelőzmény:

3. versszak 1. sor: A maradó, az ír

LGGY nagygépiratban 185. 1924. szeptember 3. vált. szöveg


Szabad-e nékem énekelni?

PIM füzet kézirat, változatlan szöveg.

LGGY nagygépirat 240.


Töprengés

LGGY nagygépirat 307. 1925. április 28.


Erdő...

LGGY nagygépirat 331. változatlan szöveg.


Öngyilkosság

LGGY nagygépirat 390. Nagybánya, 1925. augusztus 9.


A Szent szégyen

PIM füzet kézirat

LGGY nagygépirat 462. Szatmár, 1925. október 27.


Bolygó lélek

PIM füzet kézirat, változatlan szöveg.

LGGY nagygépirat 472. Szatmár, 1925. november


Ha...

PIM füzet kézirat, változatlan szöveg.

LGGY nagygépirat 471. Szatmár, 1925. november. 7.


Rejtett értelmek

PIM füzet kézirat, változatlan szöveg.

LGGY nagygépirat 473. Szatmár, 1925. november 10.


Szép halál

PIM füzet kézirat, változatlan szöveg.

LGGY nagygépirat 482. Szatmár. 1925. november. 29.


Lángok

PIM füzet kézirat, változatlan szöveg

PIM V 4256/4 nem sajátkezű kézirat, változatlan szöveg.

LGGY nagygépirat 485. Szatmár, 1925. december

Hirnök 1927. május. 1. 204. p változatlan szöveg.


Pásztortüzek

LGGY nagygépirat 264. 1925. január 12.

Pásztortűz 1926. február 14. 64. p változatlan szöveg.


Csöndes áldozat

Ellenzék 1927. július. 18. 13. p változatlan szöveg.


Ne haragudj!

PIM V 4256/4 gépirat, változatlan szöveg

 


Rettenetes virágének

Könyörgés csodáért

Adonai: héb. "Adonaj" - Uram, a zsidóknál Isten egyik neve.

PIM V 4760/46/1-80 gépirat, változatlan szöveg.

Vasárnap (Arad) 1928. április 15. 161. p változatlan szöveg.

Kabán Annamária - Mózes Huba: Vers és lélek c. kötetben kézirat "Erdélyi népemért" címváltozatban, egyetlen betű eltéréssel:

4. versszak 2. sor: a fölkelő nap üstöke letörli


Vonat alatt

Keleti Ujság 1928. július 27. 10. p


Tűnő szekerek

PIM V 4760/46/1-80 gépirat, változatlan szöveg

Vasárnap (Arad) VI. évf. 275. p 1928. július 8. változatlan szöveg.


A rejtett igazi

PIM V 4760/46/1-80 gépirat, változatlan szöveg, de a 4. versszak 4. sora itt hiányzik.

Pásztortűz 1928. augusztus 1. 377. p változatlan szöveg.


Villámok

Vasárnap (Arad) 1928. július 22. 303. p változatlan szöveg, strófatagolás az újság szerint.


Három falusi ének

Keleti Ujság 1929. június 13.


Ha itt volnál

PIM V 4526/1-7 változatlan szöveg.


Jók vagytok ti

Ellenzék 1929. május 27. 8. p változatlan szöveg "Abafája 1929." datálással.


Közeleg az emberfia

A Hirnök 1929. Karácsony 530. p változatlan szöveg.


Nagycsütörtökön

Vasárnap (Arad) 1929. március 17. 118. p


Legyetek őszinték

Vasárnap (Arad) 1929. december 25. 526. p


Csonka koldus

PIM füzet kézirat, változatlan szöveg

PIM V 4760/46/1-80 gépirat, változatlan szöveg.

Pásztortűz 1930. március 23. 131. p változatlan szöveg.


Vers egy régi szoborhoz

PIM V 4526/1-7 kézirat változatlan szöveg.


Nyitva áll az aranykapu

PIM V 4760/46/1-80 gépirat változatlan szöveg.

A Hirnök 1930. január 1. 22. p változatlan szöveg.


Mi vállalunk mindent

A Hirnök 1930. március 1. 104. változatlan szöveg


Kalendárium szonettekben - Elővers

PIM V 4760/46/1-80 kézirat, változatlan szöveg


Kalendárium szonettekben - Január

PIM 4760/46/1-80 kézirat, változatlan szöveg.

Erdélyi Szemle 1934. január 3. vált. szöveg


Kalendárium szonettekben - Február

PIM 4760/46/1-80 kézirat, változatlan szöveg.


Kalendárium szonettekben - Március

Erdélyi Lapok 1934. március 18. 8. változatlan szöveg

PIM V 4760/46/1-80 kézirat és LGGY Gépirat. 38. sz. szövegváltozat:

2. versszak 2. sor: Friss illatot dob zizzenőn, buzogva
                  3. sor: nyirkos, homályos és hideg zugokba.

3. versszak 1. sor: Ottbent halott királyleányra lel,
                  2. sor: két megtört fényű szem mélyére lát:
                  3. sor: a sápadt arcon lágyan ballag át

4. versszak 1. sor: És ráborul, mint nagy halottlepel.
                  2. sor: A tavaszi szél halkan rálehel
                  3. sor: és meglengeti szőke nagy haját.


Kalendárium szonettekben - Április

PIM 4760/46/1-80 kézirat, változatlan szöveg.


Kalendárium szonettekben - Május

PIM V 4760/46/1-80 kézirat:

Zólyomi László álnéven "Vasárnap délután" c. "Összegyűjtött versek" posztumusz kötetben:

2. versszak 1. sor: Ottkünn zenél a friss tavaszi lomb, víg
                  3. sor: s a fülledt kamrából kibújva, nincs seb:

4. versszak 1. sor: Szívemet, melyből gőgös harcok ettek,


Kalendárium szonettekben - Június

PIM 4760/46/1-80 kézirat, változatlan szöveg.


Kalendárium szonettekben - Július

PIM 4760/46/1-80 kézirat, változatlan szöveg.

Gépirat I. 38.

4. versszak 1. sor: Éreztem most, hogy - messziről jövén -


Kalendárium szonettekben - Augusztus

PIM füzet kézirat "Szonett" c.

4. versszak 1. sor: az égő nap vidáman, vagy borongón

D. J. kéziratos versek I. 38. sz.

4. versszak 1. sor: az égő nap vidáman, vagy borongón

E kötetben "Szonett" c. "Kócsy Böskének" ajánlással 1929. július 1. dátummal szövegváltozat:

1. versszak 1. sor: E délelőttön, mint a renyhe, holt só
                  2. sor: olvad fel ringó tengerek vizében
                  3. sor: úgy oldódok fel én e versbe éppen

2. versszak 1. sor: Ki tudja, mért: mostanában csak olcsó
                  3. sor: nem úszom már, hajam utálva tépem...
                  4. sor: S fülledt estéken rémít a koporsó.

3. versszak 1. sor: Ó, csak bár egyszer lenne boldog estünk,
                  2. sor: vagy hajnalunk, mely minden titkot elles
                  3. sor: az istenektől, forró és szerelmes

4. versszak 1. sor: vággyal keresnők: hol lehet elesnünk?
                  2. sor: S hol a füvek zöld máglya-lángja repdes
                  3. sor: halk sercegéssel égne el a testünk.

PIM V 4760/1-80 gépiratban a szövegvariáns változatlan szövege.

A variáns ajánlása első nagy szerelmének, a nála 3 évvel idősebb K. B. [Kócsy Böske] zenetanárnőnek szól.


Kalendárium szonettekben - Szeptember

PIM 4760/46/1-80 kézirat

Fodor Jenő álnéven Szonett c.:

2. versszak 4. sor: Kis ágya deszka: durva és fürészelt.

3. versszak 3. sor: s rubintbor áll előtte, drága torta.


Kalendárium szonettekben - Október

PIM 4760/46/1-80 kézirat, változatlan szöveg.

Magyar Irás (Kassa) 1932. 278. p


Kalendárium szonettekben - December

PIM 4760/46/1-80 kézirat, változatlan szöveg.


Kalendárium szonettekben - Finis

PIM V 4760/46/1-80 kézirat, változatlan szöveg.


Kerülöm a nevedet (Erdély)

PIM V 4566/326/1-10 kézirat "Kerülöm a nevedet" c.:

2. versszak 3. sor: sebes, mély vizeid bennem sírnak.

8. versszak 2. sor: mondom, hogy Valaki vagy

Ellenzék 1930. december 28. 5. p "Erdély" c.


Nyári pillanatkép

PIM V 4760/46/1-80 gépirat, változatlan szöveg

Pásztortűz XVIII. évf. 15. sz. 1932. augusztus 31. 236. változatlan szöveg.


Reggeli rajz

PIM V 4760/46/1-80 kézirat, változatlan szöveg.

Pásztortűz 1932. december 15-31. 367. p változatlan szöveg.


Magyar fa sorsa

Ellenzék 1928. április 30. 12. p változatlan szöveg.


Mária szobra a kertben

PIM V 4760/46/1-80 gépirat

Pásztortűz 1932. december 15-31. 367. p

Mindkettőben: 1. versszak 3. sor: Ellepi burján

                        2. versszak 1. sor: A hideg, őszi

Vasárnap (Arad) 1929. december 25. és Út a Kálváriára posztumusz kötetben "Mária" c. versváltozat:

Mária-szobor áll a kertben.
Mossa, füröszti az őszi eső.
A felburjánzott gaz se takarja be,
a lassu, hideg csöppek
végigfolynak megfakult szemén,
repedt arcán, orrhegyén, lekopott
állán. Elhagyatott az emberek között,
akiknek Krisztust hozott a világra.


Nyári kaland

Keleti Ujság 1938. december 25. 44. p

 


Álnéven közölt versek

Séta

PIM V 4760/46/1-80 gépirat

3. versszak 2. sor: Hálós kis ágyat, hűvös, töretlen, tiszta gyolcsot,

6. versszak 4. sor: szeretnék s vígan búg száz autótülök.


Csupán a szépség

PIM V 4760/124/1-5 gépirat, változatlan szöveg.


Kéne valaki

PIM V 4760/124/1-5 gépirat, változatlan szöveg.


Álom

PIM V 4760/124/1-5 gépirat, változatlan szöveg


Álmatlan éjszaka

PIM V 4760/124/1-5 gépirat, változatlan szöveg.


Kesergő

PIM V 4760/124/1-5 gépirat, változatlan szöveg.

Légy már legenda posztumusz kötetben "Félelem" c. csonkán, két versszakkal rövidebb alakban.


Nyáréjszaka

PIM V 4760/124/1-5 gépirat, változatlan szöveg.


Vers az utazásról

PIM V 4760/46/1-80 gépirat, változatlan szöveg.


Magányos erdei házban

A Hirnök 1931. március 1. 110.

3. versszak 2. sor: topog és


Elmegyünk

PIM V 4760/124/1-5 gépirat változatlan szöveg.

Út a Kálváriára posztumusz kötetben "Kék mezőkre megyünk" c.:

2.-3. versszak megcserélve, a 7. versszakot innen vettük át.


Itt van a szép karácsony

PIM V 4760/124/1-5 gépirat, változatlan szöveg.

Pásztortűz 1929. 25-26. sz. 620. p


Egyedül maradtam

PIM V 4760/124/1-5 gépirat 4.

 


Út a Kálváriára

Válogatott versek és prózai írások. [fordítások]
(Szerk. Csiszér Alajos, Pomogáts Béla, Rónay László közrem.: R. Takács Olga)
Jegyzet, életrajzi adatok: Csiszér Alajos bev.: Pomogáts Béla
Budapest 1985. Franklin ny. [Vigilia könyvek] 461 p


Hálaadás

PIM V 4760/46/1-80 gépirat változatlan szöveg.


Annuska névnapjára

PIM V 4760/46/88 kézirat, változatlan szöveg. D. J. családi beceneve "Pityu" volt, így is hangsúlyozni kívánta a vers intimitását.


Kétféle imádság

PIM füzet kézirat változatlan szöveg

LGGY nagygépirat 52. 1923. augusztus változatlan szöveg

Cimbora 1924. március 2. 135. p "Szatmár" jelzéssel változatlan szöveg.


Pünkösdi várakozás

PIM füzet kézirat "1924. május 4." dátummal,

LGGY nagygépirat 69. 1924. május 4. változatlan szöveggel.


Édesanyám keze

PIM füzet kézirat 1924. május 11. dátummal, PIM V 4256/4 idegen kezű kézirat, LGGY nagygépirat 73. 1924. május 11. változatlan szöveg.

Erdélyi Magyar Lányok 1924. június 30. 309. p szövegelőzmény

1. versszak 3. sor: Rettentő semmi mélyén álltam
                  4. sor: Derengő létem hajnalán

4. versszak 1. sor: Ha megszólalt az est harangja

6. versszak 5. sor: Tudjam,* egy más, szebb hazában


Mamuska nevenapján

PIM füzet változatlan szöveg D. J. sajátkezű margójegyzetével: "Öcsém szavalta 1924. június 10-én"

LGGY nagygépirat 105. változatlan szöveg

Cimbora 1924. augusztus 10. 500. p "Névnapi köszöntő" c. változatlan szöveg "Szatmár 1924. július 10." dátummal.


A zárda udvarán

LGGY nagygépirat 125. és PIM füzet kézirat alapján javított szöveg, "1924. július 24." dátummal


Új imádság

Jairusz leánya héber Jair. Jairusz a zsinagóga elöljárója volt Kafarnaumban, akinek lányát Jézus holtából feltámasztotta.

PIM füzet kézirat "1924. augusztus 11." dátummal

LGGY nagygépirat 143. 1924. augusztus 11.


Uramisten!

PIM füzet kézirat változatlan szöveg "1924. augusztus 14." dátummal

LGGY nagygépirat 158. 1924. augusztus 14.


Vén templom árnyas gesztenyékkel

PIM füzet kézirat 1924. augusztus 14.

LGGY nagygépirat 160. 1924. augusztus 14.


Alázatos, könyörgő zsoltár

PIM füzet kézirat "1924. augusztus 26." dátummal

LGGY nagygépirat 180. 1924. augusztus 26. változatlan szöveg.

Élet (szerk. Andor József) 1925. 333. p


Golgotán

PIM füzet kézirat "1924. szeptember 11." dátummal

LGGY nagygépirat 206. 1924. szeptember 11.


Az ajándékozó Isten

PIM füzet kézirat

LGGY nagygépirat 209. 1924. szeptember 13.


A gyöngék imája

PIM füzet kézirat

LGGY nagygépirat 233. 1924. október 11. változatlan szöveg.


Óda az édesanyámhoz

LGGY nagygépirat 247. 1924. december


Karácsonykor

LGGY nagygépirat 249. 1924. december


Karácsonyi utazás

Jóbarát 1925. december 15. 53. p Útban, A kis Jézus beszél, Hazafelé részletek: ezek alapján javítva.

LGGY nagygépirat 250. 1924. december


Szilveszter éjjel

LGGY nagygépirat 260. 1924. december 30.


Emlékül

Cimbora 1925. 37. szám 585. p "Emlékkönyvbe" c. "Szinérváralja, 1925. április 14." dátummal, két versszakba tördelve, szövegelőzmény:

2. versszak 3. sor: szent-magot vető,

LGGY nagygépirat 298. "Emlékül" c. "Szinérváralja 1925. április 14." dátummal "Spenger Gyuriék emlékkönyvébe" ajánlással: változatlan szöveg, de a 2. versszak 5. sora hiányzik.


A harangozó

LGGY nagygépirat 301. 1925. április 27.


Harangzúgás

LGGY nagygépirat 304. Szatmár 1925. április 27.


Az utolsó litánia

LGGY nagygépirat 336. 1925. május 31.


Angelus

LGGY nagygépirat 338. 1925. június 1.


Nyárdéli harangozás

LGGY nagygépirat 342. 1925. június 5.


Kálvária

Kálvária: lat. calvaria "koponya" - a Golgota szó latin megfelelője.

LGGY nagygépirat 345. 1925. június 7.


Vasárnapi nagymisén

Örökmécses: Katolikus templomokban az Oltáriszentség őrzőhelye előtt éjjel-nappal égő mécses.

LGGY nagygépirat 432. Szatmár, 1925. szeptember 25. D. J. megjegyzésével: "M. [Molnár] Tibor barátomnak a 'Tedd el...' c. vers folytatásául."


Diákimádság

Jóbarát 1926. január 15. 79. p szövegelőzmény:

1. versszak 5. sor: akkor is, hogyha - csendesen beszélek?

PIM füzet kézirat "Kolozsvár, 1925. november 18." Dátummal, változatlan szöveg

LGGY nagygépirat 475. Kolozsvár, 1925. november 16.


Harangszentelési imádság

PIM füzet kézirat változatlan szöveg "1925. november Szatmár" datálással

LGGY nagygépirat 476. Szatmár, 1925. november.


Költemény

PIM V 4760/46/1-80 változatlan szöveg "1926. február 15." dátummal

Ellenzék 1926. február 15. 12. p változatlan szöveg.


A Dónát kápolnánál

PIM V 4760/46/1-80 változatlan szöveg "Szatmárhegy 1926. július" dátummal.

A Hirnök 1926. szeptember 15. 386. p változatlan szöveg.


De profundis

De profundis... (lat. ...Clamavi ad te, Domine) - "A mélységből kiáltok, Uram, hozzád". A lat. Bibliában a 129. zsoltár kezdete.

PIM V4760/46/1-80 változatlan szöveg "Szatmár 1926. július" dátummal.


Összetartás, szeretet

PIM V4760/46/1-80 változatlan szöveg "1926. december 5." dátummal

PIM V 4256/4/1-9 "Előszó egy szindarabhoz" alcímmel.


Függöny legördül

PIM V 4760/46/1-80 változatlan szöveg.


Az ördög kocsiján

PIM V 4760/46/1-80 változatlan szöveg.

Pásztortűz 1927. február 13. 59. p változatlan szöveg.


Húsvétvárás

PIM V 4760/46/1-80 változatlan szöveg

Ellenzék 1927. április 18. 15. p változatlan szöveg.


Genézis

Genezis: gör. geneszisz: keletkezés, származás, eredet. Ez a görög címe Mózes első könyvének (Teremtés könyve).

PIM V 4760/46/1-80 változatlan szöveg, "Kolozsvár 1927. augusztus" dátummal.


Őszi legenda

PIM V 4760/46/1-80 változatlan szöveg "Kolozsvár 1927. november 5." dátummal.

 


Könyörgés csodáért

Utolsó vacsora

Pásztortűz 1928. május 20. 236. p,

Erdélyi Lapok 1934. március 29. 2. p

Istenes énekek Nagyvárad 1939.

PIM V 4760/46/1-80 gépiratban, itt az 1. versszak 3. sora "ajaj", de minden más helyen "jaj". Ezért javítottam.

Légy már legenda posztumusz kötetben "Meghal, meghal az én fiam" c. 1923-as téves évszámmal szövegváltozat:

2. versszak 1. sor: Júdás éjsötét szemébe


Születésnapi köszöntő édesanyámnak

PIM füzet kézirat változatlan szöveg "1924. május 6." dátummal.

LGGY nagygépirat 67. 1924. május 12.


Pünkösd

PIM füzet kézirat változatlan szöveg

LGGY nagygépirat 101. 1924. május 24. változatlan szöveg.


Esti elmélkedés

PIM V 4760/46/1-80 változatlan szöveg

Erdélyi Helikon 1930. december 835. p változatlan szöveg.


Gyászinduló

1938. PIM V 4760/46/1-80 Kolozsvár 1938.

Keleti Ujság 1938. június 17. 7. p "D. J. arcképéhez..." c. cikk szerint apósa, Imbery János gépelte le a verset, mely először a költő temetésén hangzott el.

Minden bizonnyal a szöveg hibás, vagy (ismeretlen eredetű) nyersfordítás, több helyen is ritmikai és rímhibák tűnnek fel, maga a vers közhelyes és igénytelen, nem jellemző D. érett költészetére. [szerk.]

 


Légy már legenda

D. J. összes verse és műfordítása. Szerk.: Csiszér Alajos
Budapest 1997. Püski K. Gyomai Kner ny. 481 p


(A kötetben szereplő évszámok nagy része téves, így csak azokat hagytuk meg, melyeket más dokumentum is alátámaszt.)


A bölcsődal visszhangja

Alázat

Először elhangzott a Kemény Zsigmond Társaság 1929. március 3-i ülésén.

Brassói Lapok 1929. március 24. 10. p: az utolsó két strófa csak itt jelent meg.


Csak állunk dideregve

Keleti Ujság 1929. április 8. 13. sz. és PIM V 4760/46/1-80 gépirat "Ama napon" c.

Az utolsó hét sor az Összegyűjtött versek posztumusz kötetben (Ama napon c.) megjelent szövegből hiányzik.


Annuskának [Az nekem...]

PIM V 4760/46/1-80 változatlan szöveg "1921. február 6. Szatmár" dátummal.


Annuskának [Vannak e világon...]

PIM 4760/46/1-80 változatlan szöveg "Pityu" aláírással.


Az én őszöm

PIM füzet kézirat változatlan szöveg "1923. december 30." dátummal

LGGY nagygépirat 29. 1923. december 30. változatlan szöveg.

Cimbora 1924. 15. sz. 230. változatlan szöveg


Csendpalota

PIM V 4760/46/80-1 változatlan szöveg.


Ártatlanság

PIM füzet kézirat változatlan szöveg

LGGY nagygépirat 4. változatlan szöveg

Cimbora 1923. szeptember 16. 590. p változatlan szöveg.


Egy fehér lélekhez

Cimbora 1924. márc. 23. 180. változatlan szöveg "Szatmár 1923. szeptember" dátummal.

PIM füzet kézirat változatlan szöveg

LGGY nagygépirat 5. vált. szöveg


Gyöngyházhajó

PIM V 4760/46/1-80 változatlan szöveg.


Megtörtént

Ellenzék 1928. augusztus 6.

LGGY gépirat szövegelőzmény:

1. sor: megborzolom

7-8. sor innen hiányzik

11. sor: a hallgató termek évszázados porába


Őszi dalok

A LGGY nagygépirat 2. szerint a költő az öt verset egy ciklusba szánta, ezért így közöljük ezeket. Az egyes versek külön-külön is megjelentek (zárójelben a kéziratos feltalálási hely).

I. Cimbora 1923. október 21. 660. változatlan szöveg "Ősszel az erdőn" c. (PIM füzet kézirat változatlan szöveg)

II. (PIM füzet kézirat változatlan szöveg)

III. Cimbora 1923. november 18. 729. változatlan szöveg. (PIM füzet kézirat változatlan szöveg)

IV. (PIM füzet kézirat változatlan szöveg)

V. Cimbora 1923. október 14. 644. p "Énekli egy beteg fiú" alcímmel, változatlan szöveg "Szatmár 1923. szeptember 11." dátummal (PIM füzet kézirat változatlan szöveg)


Könnyű vágy és könnyű élet

A vers itt csonkán jelent meg, hiányzik az utolsó 8 sor, melyet az Ellenzék 1930. január 5. 5. p Lila füst c. közléséből pótoltam.


Verseimhez

Cimbora 1923. december 30. 536. p változatlan szöveg "1923. november 7. Szatmár" dátummal.

PIM füzet kézirat változatlan szöveg.

LGGY nagygépirat 3. vált. szöveg


A költő

PIM füzet kézirat változatlan szöveg.

LGGY nagygépirat 44. 1924. február 27. változatlan szöveg.


A kovakő

PIM füzet kézirat változatlan szöveg.

LGGY nagygépirat 147. 1924. augusztus 11.


Szívemről

A PIM füzetben kéziratos szövegelőzmény, mely egy nappal korábban keletkezett:

1. versszak 3. sor: Azt végzi el a nóta benne,
                  4. sor: Mit más gépeknél mostanáig
                  5. sor: A gőz hatalma végezett.

2. versszak 1. sor: Dologra hajtja, űzi folyton,
                  2. sor: Lüktetni lázzal, ez a fő! -

3. versszak 3. sor: Ha elrepül a végső nóta
                  4. sor: Leszáll az édes nyugalom
                  5. sor: - És mindent elsimít.

4. versszak 1. sor: Nem úr többé a fájdalom,

LGGY nagygépirat 1924. április 29.


Tóparton

PIM füzet kézirat változatlan szöveg.

LGGY nagygépirat 72. 1924. május 9.


Tudok...

PIM füzet kézirat változatlan szöveg.

LGGY nagygépirat 1924. augusztus 11.


Csak egy jó van: a béke

LGGY nagygépirat 308. 1925. április 28.


Gyöngyvirág

Cimbora 1925. augusztus 23. 530. p "Szatmár 1925. május 12." dátummal

LGGY nagygépirat 1925. május 12.

5. versszak 1. sor: ma egy csokorban mosolyog


A bölcsődal visszhangja

PIM V 4256/4/1-9 nem sajátkezű kézirat, "Szatmár 1925. október 13." dátummal.

LGGY nagygépirat 454. Szatmár, 1925. október 19. (Lisztóczky László közlése szerint a vers 1921-ben keletkezett.)


Megyek

LGGY nagygépirat 372. Szatmár, 1925. július 18.


Nagy Oroszország

PIM füzet kézirat változatlan szöveg.

LGGY nagygépirat Szatmár, 1925. október 17.


Temetések

LGGY nagygépirat 362. Szatmár, 1925. július 8. "Nem járok..." c. változatlan szöveg.

Élet (szerk. Andor József) 1925. 33-4. p


Veronika-versek

Rettegi Veronka emlékkönyvébe írta 1925. december. 24. keltezéssel.


Békesség velük

A Hirnök 1927. Karácsony 546. p változatlan szöveg


A tündér rózsája

PIM V4760/46/1-80 változatlan szöveg


A mese vége

A kötetben megjelent vers utolsó strófája hiányzik, a PIM 4760/46/1-80 gépirat alapján pótoltuk. (Szerk.)


Allah il Allah!

PIM V 4760/46/1-80 változatlan szöveg "Szatmár 1926. szeptember." dátummal.


Altass el...

PIM V 4760/46/1-80 változatlan szöveg "Szatmár 1926. szeptember." dátummal.


Boldog vizeken

PIM V 4760/46/1-80 változatlan szöveg "Szatmár 1926. november" dátummal.

Ellenzék 1927. február 14. 12. p változatlan szöveg.


Ha erre jössz

PIM 4760/46/1-80 változatlan szöveg.


Iluska

PIM V 4760/46/1-80 változatlan szöveg "Szatmár 1926. szeptember" dátummal.


Jegenye-soron

A kötetben csonkán szerepel a vers, utolsó két strófáját a PIM 4760/46/1-80 "Szatmárhegy 1926. július" keltezésű gépirat alapján pótoltuk


Késő találkozás

PIM V 4760/46/1-80 változatlan szöveg "Szatmár 1926. szeptember" dátummal.


Kicsi rózsa...

PIM V 4760/46/1-80 változatlan szöveg "Szatmár 1926." dátummal.


Száll a pihe

PIM 4760/46/1-80 változatlan szöveg.


Szeptemberi strófák

PIM V 4670/46/1-80 változatlan szöveg "Szatmár 1926. szeptember" dátummal.


Mese egy más világról

PIM 4760/46/1-80 változatlan szöveg.


Őszi lefekvés

PIM V 4766/46/1-80 változatlan szöveg "Szatmár 1926. szeptember." dátummal.


Száll a hinta

PIM 4760/46/1-80 változatlan szöveg.


Versenyfutás

PIM 4760/46/1-80 változatlan szöveg.


Mélyebb óra

PIM 4760/46/1-80 változatlan szöveg.


Mesém

PIM 4760/46/1-80 változatlan szöveg.


Piacon

PIM 4760/46/1-80 változatlan szöveg.


Kusza álmokban jövőm királysága

PIM 4760/46/1-80 változatlan szöveg.


Telefon

PIM 4760/46/1-80 változatlan szöveg.


Tizenkilencedik születésnap

PIM 4760/46/1-80 változatlan szöveg.


Végzetem...

PIM 4760/46/1-80 változatlan szöveg.


Vihar

PIM 4760/46/1-80 változatlan szöveg.


Palotád előtt

PIM 4760/46/1-80 változatlan szöveg.


Papirhajók

Cimbora 1926. október 20.

PIM 4760/46/1-80 változatlan szöveg.


Kóbor diák naplójából

PIM 4760/46/1-80 változatlan szöveg.


Fehér kendő, kicsi kendő

PIM V 4760/46/1-80 változatlan szöveg "Kolozsvár 1927. június" datálással.


Harangjáték

PIM V 4760/46/1-80 változatlan szöveg "Kolozsvár 1927. július" dátummal.


Hiszi-e valaki?

PIM V 4760/46/1-80 változatlan szöveg.

Ellenzék 1927. május 9. 10. p változatlan szöveg.


Vagyok

PIM 4760/46/1-80 változatlan szöveg.


Utazás

LGGY nagygépirat 322. 1925. május 15. két versszakba tördelve.


Új élet

PIM 4760/46/1-80 változatlan szöveg.


Egy ócska klarinét

PIM 4760/46/1-80 változatlan szöveg.


Álom a síneken

PIM V 4760/46/1-80 változatlan szöveg

Erdélyi Helikon 1928. július. 202. p változatlan szöveg.

Pásztortűz 1931. december 25. 554. p változatlan szöveg.


Ébredés alagútban

Szőcs Géza kéziratában vált. szöveg.

Ifju Erdély 1930. március 159. p változatlan szöveg "Talán alagútban megyünk" c.

Molnár Lajos birtokában lévő kéziratlapon (Forrás 1991. április 1-11 pp közreadja Pintér Lajos) 1929. július 12. dátummal szövegelőzmény:

1. sor: Most alagútban megyünk. Sötét van.

9. sor: a szánk. Sajnáljuk, hogy felébredtünk.

17. sor: és zuhogva ömlik be az ablakon a napfény

12. sor: nappal van, csak ide nem látszik (még, most)

18-19. sorok: mindig alagútban megyünk: sötét van
                     
percre múlik, s még mindig sötét van.


Huszonkettedik tavaszom közeledik

Brassói Lapok 1929. január 27. változatlan szöveg.


Kóbor énekek

PIM V 4760/46/1-80 változatlan szöveg

LGGY gépiratlapok 38. 1929. szeptember: a kötetben közölt változatnál 19 sorral terjedelmesebb szövegelőzmény:

[Számoljunk a tényekkel, mondtam...]

Számoljunk a tényekkel, mondtam
ma reggel s kiléptem a kapun.
Nem az a fontos, hogy miért?
Az a fontos, hogy élek.
Csiklandozott a szél s kövér
esőcseppeket rázott a fákról,
az ég kiderült már, aranyosak
és sugárzó kékek voltak a tócsák.
Nagyokat kell lélegezni és
elmúlik minden baj, gondoltam,
tiszta lesz a szívem és úgy sugárzik,
mint régi képeken a
Krisztus szíve. Madarak csicseregtek
kétoldalt a fákon, az úton,
és eszembe jutott egy lány
és eszembe jutott assziszi Ferenc.
Mérhetetlenül boldog voltam.
cipőm gyorsan és nagyhangon kopogta:
Élek, élek, nagyszerű: élek!

(Innen azonos a szöveg)

Assisi Szent Ferenc: (Assisi 1182 - uo. 1226) a ferencrend, a klarissza apácarend és a ferences harmadik rend megalapítója.

III. PIM V 4760/46/1-80 változatlan szöveg

IV. PIM V 4760/46/1-80 változatlan szöveg

Erdélyi Helikon 1929. augusztus-szeptember 520-521 változatlan szöveg.


[Az éjszakák csöndje...]

Szőcs Géza kézirata alapján, "1930. január 27." dátummal.

1. sor: Az éjszakák tüze: fojtott nyugtalanság [A Molnár-kézirat változatát vettük át: Az éjszakák csöndje: fojtott nyugtalanság.]

Molnár János birtokában lévő kéziratlapon (közreadja Pintér Lajos Forrás 1991. április 1-11 pp) szövegelőzmény.

2. versszak 4. sor: önmagamat s zártam el mindenektől.


Alkonyi beszélgetés

LGGY gépirat szövegelőzmény:

1 versszak 1. sor: Csacsogtál fecsegtél fénylett a szemed
                 
4. sor: s dicsérted a tavaszi virágokat


Gyakran várlak. Elüldögélek

Molnár János birtokában lévő kéziraton (közreadta Pintér Lajos 1991. Forrás április 1-11 pp) szövegelőzmény:

5. sor: érkezel... Napfény-özönben

6. sor: ballagsz nyáron elém: a régi hellén

8. sor: Szél feszíti reád a gyapjúinget
          (Gyolcsodat kifeszíti a combok izma)

16. sor: vállaidra. Pihék olvadnak

17. sor: ajkad karmazsin pirosán. Zöldfényű csillag

A Nagycsütörtök c. kötet Tündéri éjben érkezel! c. versének utolsó sorai összecsengenek e sorokkal.


Hangulat

PIM 4760/46/1-80 változatlan szöveg.


Istenem, eljött hozzám

Szőcs Géza kézirata alapján javítva, de a 13. sorban a Molnár Lajos tulajdonában lévő kézirat (közreadta Pintér Lajos Forrás 1991. április 1-11 pp) változatát vettük figyelembe (a Szőcs-kéziratban: 13. sor: almát adott a túlvilági kékség).

A D. J. versek c. posztumusz kötetben Gyakran eljön c. versváltozat.


Lugast építettem

Először elhangzott a Kemény Zsigmond Társaság 1929. március 3-i felolvasó ülésén.


Zavartan járok

Magyar Nemzet 1990. március 31. közlésében "1930. augusztus 16. Kolozsvár" dátummal. Molnár János kéziratban (közreadta Pintér Lajos Forrás 1991. április 1-11 pp) u.e. dátummal.


[Légy Sbârcea...]

A kötet előszavában idézi Csiszér a Sbârcea emlékkönyvébe írt sorokat.

 


Égi mezőkön

Vallomások versben és prózában D. J.
Szerk. és utószó: Kabán Annamária-Mózes Huba
Budapest 2001. Tinta Kvk. EFO ny. 200 p


Mit fogsz festeni?

LGGY nagygépirat 422. vált. szöveg


Egyszerű vers

LGGY nagygépirat 444.


Esőcseppek

LGGY nagygépirat 458.


Elmúlt nyárhoz

LGGY nagygépirat 461. vált. szöveg

PIM füzet vált. szöveg.


Áldott szemfödél

LGGY nagygépirat 469. vált. szöveg

PIM füzet vált. szöveg.

PIM füzet vált. szöveg.


Égi mezőkön

LGGY gépiratlapon vált. szöveg


Fiúk, ha hallanátok!

LGGY gépiratlapon Szatmár 1926. dátummal.


Miért ez a csöndesség?

LGGY gépiratlapon áthúzva az egész vers, Szatmár 1926. november dátummal


Kapuhoz érek

LGGY gépiratlap vált. szöveg


Valamit szólni kéne

LGGY gépirat szövegelőzmény:

4. versszak 2. sor: terít ködöt
                  3. sor:  s csobbanó álom sírdogál


Vándorlás a ködben

LGGY gépiratlapok vált. sz.


[Most egyedül vagy...]

Kabán-Mózes: az utolsó két strófa megegyezik a "Már hiába nézed" első két strófájával.

 


III.
PERIODIKUMOKBAN
MEGJELENT VERSEK


Juliska bánata

Cimbora 1924. február 3. 77. p

LGGY nagygépirat 32. 1923. június dátummal

PIM füzet szövegelőzmény:

6. versszak 2. sor: Ez volt kedves nekem!"


Emlékkönyvbe

Cimbora 1925. szeptember 13. 585. p

LGGY nagygépirat 62. 1923. június dátummal.


Húgomhoz

Erdélyi Lapok 1934. április 20. 9. p

LGGY nagygépirat 24. 1923. augusztus 18.

PIM V 4760/46/1-80 gépirat, PIM füzet kézirat,  Cimbora 1924. január 12. 18. u.a. c. "1923. augusztus 18. Szatmár" dátummal, valamint Út a Kálváriára posztumusz kötetben "Kívánságom nevednapja alkalmából" c. szövegelőzmény:

1. versszak 2. sor: Egek felé kiáltó hangomat,

2. versszak 5. sor: Egy oly világon vágynék akkor élni,
                  6. sor: Mely mindig mindig igazat beszél: -
                  7. sor: E csunya, piszkos, e hazug világban,
                  8. sor: Lelked maradjon mindig hófehér!

4. versszak 3. sor: S ezeknek is elég egy félreértés,
                  4. sor: Egy rágalom s - mindennek vége lett! -
                  6. sor: Bocsáss meg neki a bántalmakért,

5. versszak 3. sor: Az ágyadnál, a menny honába vinni,
                  4. sor: Csillogó, fényes arcu angyal áll...
                  5. sor: Repülsz, repülsz... Talán találkozunk majd...


Egy szál ibolyáról

Cimbora 1923. szeptember 30. 622. p

LGGY nagygépirat 10.


Este

Cimbora 1923. december 23. 828. p

LGGY nagygépirat 14. szeptember hó és PIM füzet:

2. versszak 4. sor: Összecsókolgatja.


A közös szamár

Cimbora 1923. november 25. 742. p

LGGY nagygépirat 15. 1923. szeptember

PIM füzet 1923. szeptember dátummal szövegelőzmény:

5. versszak 4. sor: A középső gonosz bátya,


Templomban

Cimbora 1924. február 24. 118. p

LGGY nagygépirat 12. 1923. október 3. dátummal.

PIM füzet 1923. október 3. dátummal.


Édesapa nevenapján

Cimbora 1923. dec. 2. 761. p "1923. október 9. Szatmár" dátum.

PIM füzet kézirat, LGGY nagygépirat 63. és Út a Kálváriára posztumusz kötetben szövegelőzmény:

2. versszak 1. sor: Üres lett a fecskefészek,

4. versszak 2. sor: Úgy kérik őt esdekelve,


Dal a kis fehér kutyáról

Cimbora 1923. december. 16. 789. p

LGGY nagygépirat 9. 1923. október 12.


A rózsa panasza

Cimbora 1924. január 20. 40. p

LGGY nagygépirat 8. 1923. november dátummal

PIM füzet


Öcsémnek a lelkek tükréről

Cimbora 1924. január 27. 55. p

PIM füzet

LGGY nagygépirat 6. 1923. november


Haragvó testvérhez

Cimbora 1924. december 21.

LGGY nagygépirat 19. 1923. december 7. Haragvóhoz c.

6. versszak 4. sor: Csak mi ne várjunk új tavaszt?

PIM füzet Haragvóhoz c. vált. szöveg


Az én mackóm

Cimbora 1923. december 9. 777. p

LGGY nagygépirat 22.

PIM füzet


A legszebb dalom Édesanyámnak

Cimbora 1924. április 27. 258. p

PIM 4526/4

LGGY nagygépirat 21. 1923. december 15.

PIM füzet 1923. december 15. dátummal.


Nem tudom

Ujság 1927. május 9.

LGGY nagygépirat 31. 1924. január 13.


Tavaszi rózsatőhöz

A Hirnök 1925. 8. sz. 199. p

LGGY nagygépirat 46. 1924. április. 25.


Kirándulás az erdődi várhoz

Cimbora 1924. június 29. 403. p "Az erdődi várnál" c.

LGGY nagykézirat 37. 1924. április hó

PIM füzet vált. szöveg "Kirándulás az erdődi várhoz" c.


Emlékül egy lánykának

Cimbora 1924. november 23. 738. p

LGGY nagygépirat 68. 1924. május 3.

PIM füzet szövegelőzmény:

5. versszak 2. sor: A boldog semmibe-vevés


A kis patak meséje

Cimbora 1924. szeptember 7. 572. p

PIM füzet 1924. június 10. dátummal.

LGGY nagygépirat 103. 1924. június 10. szövegelőzmény:

7. versszak 8. sor: Míg érkezett* messze* szép tájra,

8. versszak 11. sor: Jer hát lihegő, vágyó keblemre,

10. versszak 10. sor: Édes, édes jó anyám!...


Mamuska nevenapján

Cimbora 1924. augusztus 10. 500. p "Névnapi köszöntő" c. változatlan szöveg "Szatmár 1924. július 10." dátummal.

PIM füzet változatlan szöveg D. J. sajátkezű margójegyzetével: "Öcsém szavalta 1924. június 10-én"

LGGY nagygépirat 105.


Tanács

Cimbora 1924. augusztus 24. 534. p

LGGY nagygépirat 109. 1924. június 16. szövegelőzmény:

2. versszak 4. sor: A víz iszapos alja...

PIM füzet szövegelőzmény:

2. versszak 1. sor: Mert látod, a vad, bősz vihar
                  4. sor: Az iszapos, piszkos alján.

3. versszak 2. sor:  Pihenő, békés, altató;
                  3. sor: Legyen lelkednek * mintaképe

4. versszak 2. sor: Kora hajnaltól estidőig,
                  3. sor: Éjjel pedig csillagos fényben


Az élet

A Hirnök 1925. 14. sz. 342.

LGGY nagygépirat 126. 1924. július 22.

PIM füzetben szövegelőzmény:

Az itteni befejező sor helyett három, melyet a költő áthúzott:

Pedig gyönyörű szép az élet! -
Ma még a tiéd, holnap nincsen...
- Ugy-e vigyázol, megígéred?


Magány

A Hirnök 1924. 22. sz. 525. p

LGGY nagygépirat 1924. július 28. és PIM füzet:

2. versszak 2. sor: Legyen mindenütt vak sötétség


Mese

Cimbora 1924. szeptember 21. 600. p

LGGY nagygépirat 136. 1924. augusztus 3.

PIM füzet


Játék

Cimbora 1924. szeptember 28. 614. p

PIM füzet szövegelőzmény:

1. versszak 3. sor: Lepkét kergettek
                  4. sor: Szamócát szedtek

2. versszak 1. sor: Játsszunk bujósdit - szól az egyik.
                  2. sor: Nagyszerű lesz! - felelt a másik -

LGGY nagygépirat 137. 1924. augusztus 7. szövegelőzmény:

1. versszak 3. sor: Lepkét kergettek,
                  4. sor: Szamócát ettek

2. versszak 1. sor: Játsszunk bujósdit! szólt az egyik

3. versszak 5. sor: És nem lelték meg soha egymást...


Munkára fel

Cimbora 1924. október 16. 685. p

LGGY nagygépirat 139. 1924. augusztus 8. dátummal

PIM füzet


Én vagyok a hibás

Cimbora 1925. március 8.

LGGY nagygépirat 163. 1924. augusztus 15.

PIM füzet vált. szöveg. Mindkettőben a 4. versszak 1. sora így van, a Cimbora szövege ennek alapján javítva.


Esik az eső

Cimbora 1924. november 16. 726

LGGY nagygépirat 182. 1924. augusztus 26.

PIM füzet


Eredj papír!

Cimbora 1925. március 8.

LGGY nagygépirat 183. 1924. augusztus 27. és PIM füzet 1924. augusztus 8. dátummal szövegelőzmény:

1. versszak 3. sor: rohanj, suhanj szép szárnyalással,

3. versszak 4. sor: lángpiros tűzzel mosolyog


Kincsek Hegyénél

Véndiákok Lapja 1927. március 15.

LGGY nagygépirat 191.

PIM füzet szövegelőzmény:

1. versszak 3. sor: s csákányomat keményen belevágom.

3. versszak 1. sor: Zúg, hullik, bomlik, dübörög a kő,

4. versszak 4. sor: Pazar két kézzel mind kiosztanám!

6. versszak 1. sor: ...Ha százszor ejtem csüggeteg karom,


Nagy fa, kis fa

Cimbora 1925. április 12. 234. p

LGGY nagygépirat 229. 1924. október 4. dátummal.

PIM füzet 1924. október 4. dátummal és "Schőber Emil tanár úrnak szeretettel ajánlom" ajánlással.


Nyugalomnak éje

Cimbora 1924. október 19. 658. p


Tengerész-testvérnek

Ajánlásban: H. J. = Haracsek József

Cimbora 1925. 21. sz. 396. p

LGGY nagygépirat 243. 1924. november 9.

3. versszak 3. sor: testvérem, nézd, a hatalom
                  
6. sor: De mi ne bujjunk félelemmel össze

A Cimborából kimaradt befejezés:

Mikor az Idő büntet,
a múlt már múlt,
a jövő még jövő -
és csak a jelen menthet meg bennünket!

Feszítsd a kötelet!
Fordítsd a kormányt!
És ne nézz most se jövőbe, se multba!
Hajrá, vigyázz!
Csak az az Élet, ami Becsület -
a Becsület a Küzdelem, a Munka!

PIM füzetben is teljes szöveg.


Őszi mezőn

Amerikai Magyar Népszava 1929. január 21.

LGGY nagygépirat 353. D. J. megjegyzése: "1924 őszén egy füzetlapra írt versem. Nagybánya."

Szövegelőzmény:

6. versszak 2. sor: Csend! Hallga... hallga...
                  3. sor: Valaki sír!


A rózsák

Cimbora 1925. november 8. 706-707. dátum: Szatmár 1924. november 18.

PIM füzet változatlan szöveg, 1924. november 18. dátummal, de a 19. strófa (Odaadtam neki: ...) után egy D. J. által zárójelbe tett és áthúzott, a Cimbora-változatból és a LGGY nagygépiratból is kihagyott strófa:

"Szűz Máriát is nagyon szeretem,
Mert olyan szépen nézett rám a képről
És azt mondják, hogy szerette fiát -
S mikor meghalt a kereszten, - alatta
Leborult, s nagyon, nagyon megsiratta."

LGGY nagygépirat 241. 1924. november 18. szövegelőzmény:

1. versszak 2. sor: Künnt sivitó szél szárnyán

2. versszak 1. sor: ...Bennt a hideg kicsi cellában

7. versszak 3. sor: mert elhervadt, beteg,

12. versszak 2. sor: lázálmos-arcú, beteg kis fiú,

13. versszak 1. sor: Anyuka, jer ide!

16. versszak 1. sor: Aztán a Te csokrodból

24. versszak 5. sor: Meghalok! Úgy-úgy, csókolj meg anyuskám!

25. versszak 2. sor: nyugodt arcú, sápadt kis fiú

28. versszak 4. sor: égett az arca.


Kis meditáció

Erdélyi Magyar Lányok 1926. május 9. 504. p

LGGY nagygépirat 291.


Szomorú bókok

Erdélyi Magyar Lányok 1927. január 30. 286. p

LGGY nagygépirat 290..


Bál után

Erdélyi Magyar Lányok 1926. október 24. 77. p

LGGY nagygépirat 303. vált. szöveg


Erdély

Véndiákok Lapja 1926. szeptember 1. 17. p

LGGY nagygépirat 309. 1925. április 29. dátummal:

7. versszak 2. sor: Hány ezerszer, ki erre lép,


Jerünk sétálni!

Cimbora 1925. 32. sz.

LGGY nagygépirat 318. 1925. május 12.


Ebéd után

Cimbora 1925. szeptember 29. 604. p

LGGY nagygépirat 324. 1925. május 16.


Vissza

Cimbora 1925. 33. sz. 514. p

Uj Cimbora 1938. július 1. 17. sz. 215. p

LGGY nagygépirat 347. 1925. június 10. dátummal szövegelőzmény:

4. versszak 4. sor: csak egy napra, órára, percre!


Poézis

A Hirnök 1928. 24. sz. 552. p

LGGY nagygépirat 362. 1925. június. 25. szövegelőzmény:

1. versszak 5. sor: s mielőtt zúgva, dübörögve beömlik,


Volt egyszer egy király

Cimbora 1925. június 28. 402. p


Vers a galambokról

Erdélyi Magyar Lányok 1926. június 6. 563. p

LGGY nagygépirat 363. szövegelőzmény:

5. versszak 4. sor: hogy legyen itt is röpke jel

6. versszak 5. sor: csak nehogy megzavarjam!...

8. versszak 1. sor: Most zöngnek muzsikámon
                  3. sor: Ha üldöznek a dúc-falak


A szélről

A Hirnök 1930. 22. sz. 492. p

LGGY nagygépirat 367. Szatmár 1925. július 10.


Csillagszemű lovagok

Pius 1932. augusztus 1. 2. p

LGGY nagygépirat 369. Szatmár, 1925. július 15. Az utolsó két sor a folyóiratban nem szerepel, a gépiratból pótoltuk.


Akácos úton

A Hirnök 1926. 9. sz. 204.

LGGY nagygépirat 399. Nagybánya, 1925. augusztus 22. szövegelőzmény:

1. versszak 1. sor: Ringató fákon sug, zizeg, zenél

2. versszak 1. sor: A kis uccára mikor betérek,

6. versszak 2. sor: áldást csókol a sok-sok akácfára.


Be rossz!...

Pásztortűz 1925. szeptember 20. 407. p

LGGY nagygépirat 398. Nagybánya, 1925. augusztus


Selyem-festések

A Hirnök 1927. 19. sz. 418. p


Jéghegyet építek

Jóbarát 1925. október 15. 18. p

LGGY nagygépirat 334. Szatmár 1925. szeptember 1. dátummal és "A világ csábításának" alcímmel.


Napkelet felé...

Pásztortűz 1925. október 18. 441. p

LGGY nagygépirat 410. 1925. szeptember 5.


A patak megkísért

Véndiákok Lapja 1926. szeptember 1. 17. p

LGGY nagygépirat 424. Nagybánya 1925. szeptember 16.


Hajótörött

Ellenzék 1925. december 22.

LGGY nagygépirat 427. Nagybánya 1925. szeptember 18.


Nem lenni egyedül

Véndiákok Lapja 1927. augusztus-szeptember 9. p

LGGY nagygépirat 426. 1925. szeptember 19.


Őszi akácok

Nagybánya és Vidéke 1925. szeptember 20. 1. p

LGGY nagygépirat 413.


Palika kérdései

Cimbora 1925. október 25. 674. p

LGGY nagygépirat 430. 1925. szeptember 24. szövegelőzmény:

3. versszak 3. sor: Hová lettek a báránykák, a csokrok,


Virág a Zazarban

Ifju Erdély 1926. március 129. p

LGGY nagygépirat 433. 1925. szeptember 27. szövegelőzmény:

1. versszak 1. sor: Rohan puhán a kis folyó,

4. versszak 3. sor: felgerjedt szennyes habjait -


Jövendő havak himnusza

Pásztortűz 1925. november 29. 509. p

LGGY nagygépirat 435.

Összegyűjtött versek posztumusz kötetben "Szatmár, 1925. szeptember 28." szövegelőzmény:

3. versszak 2. sor: korcsolyázatlan jövendőnk vidéke, messze-érző álmunk


Göncölszekér

Ellenzék 1925. november 9.

LGGY nagygépirat 451. 1925. október 12.


Vágyom

Ifju Erdély 1926. június 189. p

LGGY nagygépirat 452. Szatmár, 1925. október 12.


Sasfiók sírása

Magyarság 1926. június 13.

LGGY nagygépirat 459. "Napoleon fia" c. Szatmár, 1925. október hó 21. dátummal szövegelőzmény:

1. versszak 1. sor: Vágytam, - börtönöztek,

3. versszak 4. sor: zászlók, kardpengés, hozsannázó

4. versszak 3. sor: bús rabságomból, ím, azt üzenem:

PIM füzet u.e. a szövegelőzmény.


Havas délután

A Hirnök 1925. 24. sz. 547.

LGGY nagygépirat 480. 1925. november 27.

PIM füzet.


Mit hoz a Mikulás?

Ellenzék 1925. december 7.


Élet

Cimbora 1926. január 10. 20. p Szatmár dátummal

LGGY nagygépirat 223. és PIM füzet:

1. strófa 3. sor: azután a húrok rezegőn
              4. sor: sorban szakadnak


Sétál a herceg

Cimbora 1927. március 20. 130. p


Úton

Cimbora 1926. január 31.


Csengő-bongó versike a mókuskáról

Cimbora 1926. április. 18.

Fellelhető lappéldány hiányában a szöveget Az én dalom (Szerk. vál. Végh Béla Balázs Szatmárnémeti 2007. Ady Endre Társaság) kötetből vettük át.


Éjféli látomás

Véndiákok Lapja 1926. július 1. 8. p


Táborhegy alatt

Véndiákok Lapja 1927. október-december 21. p


Föltámadás

Ifju Erdély 1928. január 90. p


A garabonciás

Ellenzék 1926. augusztus 23.


Nem tragédia

Véndiákok Lapja 1926. november 1. 15. p

Szatmárhegy, 1926. július


Messzi nővérhez őszi levél

Erdélyi Magyar Lányok 1927. október 2. 26-27. p

PIM 4760/46/1-80 változatlan szöveg.


Gazdátlan csónakok

Ellenzék 1926. augusztus 30.


Nyárvégi esős alkonyon

Véndiákok Lapja 1927. január 15. 19. p


Síró szomorúfűzfák

Ellenzék 1926. szeptember 27.


Úttalan erdőn

Pásztortűz 1926. október 10. 473. p


A Szépség után

A Hirnök 1926. december 1. 523. p


Halott barátomnak

Jóbarát 1927. január 15. 114. p


Mondj mesét

Erdélyi Magyar Lányok 1927. március 20. 395. p


Gyertyaláng

Ujság (Kolozsvár) 1927. április 11. 11. p

Zeneművészeti és szépirodalmi antológia Kolozsvár 1931. szerk.: Szigethy József (Lisztóczky László közlése)


Mindig egyedül

Véndiákok Lapja 1927. április 15. 24. p


Vetek-e ősszel?

Ujság (Kolozsvár) 1927. április 18. 19. p


A jó tanár

Véndiákok Lapja 1927. május-június 6.

Az ajánlásban szereplő Récsei Ede piarista rendi áldozópap és paptanár (1868-1927), aki Kolozsváron, majd Nagykárolyban tanított. Szenvedélyes utazó és turista volt, ifjúsági író és a Pásztortűz állandó munkatársa.


Svájci séta

A Hirnök 1927. 19. sz. 418. p


A legszebb hóesés

Keleti Ujság 1927. 292. sz. 20. p


Pazarlás után

Híd 1928. 2. sz. 80. p


A javasasszony mondta

Híd 1928. 2. sz. 80. p Ez és az előző vers Lisztóczky László adatszolgáltatása alapján.


Hull a hó

A Hirnök 1928. 3. sz. 55. p


Kihamvadt pipák

Magyar Nép 1928. február 25.


Dal az egészségesekről

Új Látóhatár (München) 1967. 258.

PIM 4526/1-7 D. J. sajátkezű aláírással szövegváltozat:

4. versszak 1. sor: Övék a föld s árnyék-java mind,
                  2. sor: kutak mélyére soha le nem láttak


Pacsirta-érkezés

Magyar Nép 1928. március 24.


Erdélyi gyermek imája

Cimbora 1928. május 30.

Hozzáférhető lappéldány hiányában "Lisztóczky László: Vonások D. J. portréjához" (Kolozsvár 2005. Kriterion) c. kötetéből idéztük.


Remeték indulása

Ellenzék 1928. június 25.


Őrzöm az ajtót

Ellenzék 1928. június 25.


A magyar tenger

Magyar Nép 1928. július 21. 467. p


Versek

Ellenzék 1928. augusztus 6.

Az 1. vers "Megtörtént" címmel a Légy már legenda posztumusz kötetben.


Harangszentelésre

Erdélyi Magyar Naptár az 1929. közönséges évre. Cluj-Kolozsvár 1928. 80. p Közli: Lisztóczky László In = Poeta angelicus (Írások Dsida Jenőről és költészetéről) 111-113. pp


Az üveghegyen

Brassói Lapok 1929. február 24. 10. p


Itt járt valaki

Pásztortűz 1926. december 22. 604. p

LGGY gépirat vált. szöveg "Istenem, ki járt itt" címmel.


Esős éjszaka

Erdélyi Helikon 1932. április 458. p


Szív, szív

Keleti Ujság 1939. április 19. p


25

Pásztortűz 1933. 9. sz. 167. p


Festett üvegablak

Pásztortűz 1933. február 28. 69. p

Szőcs Géza kéziratában szövegelőzmény:

1. versszak 2. sor: könnyű vagyok ma, én szivem

2. versszak 2. sor: akiben átcsillan őszi nap
                  3. sor: s jámbor emlékezést jelentek.

3. versszak 2. sor: tovaszálló lágy álomágy

6. versszak 1. sor: Hogy a két hattyu húzni birjon,
                  2. sor: hab lettem én is. Hópihe.

7. versszak 1. sor: Mosolygok halvány, messzi bún


Tiltott szerelem

Ellenzék 1933. december 24. 78. p


Sirató ének Jancsó Benedek halálára

In = Hasznos és szép olvasmányok 1933. Kolozsvár 37. p


Psalmus Hungaricus

Psalmus Hungaricus: lat. Magyar Zsoltár. Az elnevezést Kodály Zoltán tette híressé ugyanily című, a XVI. századi Kecskeméti Vég Mihály szabad zsoltár-fordítására szerzett nagy művével (1923).

Babylon (v.ö. Bábel) Babilónia ókori birodalom fővárosa.


A magyar irodalom 20. századi költészetének egyik legszebb patrióta verse, amit csak Vörösmarty Szózatával rokoníthatunk, a költő életében nem jelent meg nyomtatásban. A források szerint erdélyi barátai attól tartottak, netán nacionalista színben tűnne fel egész életműve, ezért nem akarták, hogy utolsó kötetében, az Angyalok citerájá-ban helyet kapjon a vers. Bánffy Miklós anyagi támogatásban is részesítette a költőt, hogy kompenzálja a veszteségért.

Dsida többször és több példányban legépeltette, a kézzel javított szövegeket menyasszonyának, Imbery Melindának, múzsájának és gépírónőjének, Fodor Jolánnak, Reményik Sándornak, Olajos Domokosnak, a Keleti Ujság főszerkesztőjének, (Lisztóczky László közlése) és valószínűleg más barátainak ajánlotta és ajándékozta. Azt azonban pontosan nem tudjuk, hogy hányféle ilyen gépírásos példány forgott (forog) közkézen, így csak a periodikumokban ill. versgyűjteményekben megjelent szövegkiadásokból következtethetünk a hiteles ősforrásra.

Nyomtatásban először 1939. szeptember 2-án látott napvilágot Magyarországon a Pesti Naplóban, míg Erdélyben a Keleti Ujság 1940. szeptember 14-i számában. Ezeket számos további közlés követte, de mi csak az első megjelenést követő öt év nyomtatott szövegeit vizsgáljuk, hogy visszakövetkeztessünk az ősforrásra (v. forrásokra).

A PIM-ben két (kézzel javított) gépiratos változat található, a V 4557/295/1-2 (a továbbiakban A alapvariáció) az alábbi saját kézírású ajánlással: "Reményik Sándornak hittel és barátsággal: 1936. június 3-án Dsida Jenő". A másik V 4526/4/1-9 (a továbbiakban B alapváltozat) az alábbi eltéréseket tartalmazza (félkövérrel jelöltük az A változat szövegét, normállal a B-t, kurziváltuk az eltérő szavakat, *-gal jelöltük a hiányzó szót.)

1. versszak 11. sor: hogy nem hatolt bele
                               hogy nem hatolt belé

2. versszak 14. sor: a minden eszme sajgó árulója,
                               a minden-eszme sajgó árulója,

                  30. sor: s bizvást nyugodhatik, hol várja pad,
                               * bizvást nyugodhatik, hol várja pad,

3. versszak 11. sor: Hajam csapzottra borzolom, mint gubancos csepüt

két sorba tördelve:  Hajam csapzottra borzolom,
                               mint gubancos csepüt és szürke kócot

4. versszak   5. sor: mikor a bus kor harsonája
                               mikor e bus kor harsonája

                    6. sor: falakat dönt és lelkeket ingat
                               falakat dönt és lelket ingat

                    8. sor: kell megtanítani fiainkat,
                               kell megtanítni fiainkat,

                  12. sor: a magunk képére kalapálni
                               s a magunk képére kalapálni

5. versszak   3. sor: kikkel együtt bolyongtam az emberség ligetét,
                               kikkel együtt bolyongtam az emberiség ligetét,

                   8. sor:  hogy zord a szóm és homlokom sötét
                               hogy zord a szó és homlokom setét

                  35. sor: vérkönnyet csepegő fáklyák fényeinél,
                               lángkönnyet csepegő fáklyák fényeinél,

6. versszak  10. sor: a bácskai szőlőhegyek közt
                               s a bácskai szőlőhegyek közt

                   40. sor: Rothadjon el lábunk, kezünk,
                               Rothadjon el lábunk-kezünk,

(Az A és B változatot azonos értékűnek tekintjük, szövegrendezési okból az A változatot vesszük kiinduló szövegnek.)

Vizsgáljuk meg külön-külön az egyes szövegváltozatokat, aláhúzva az A változattól való eltéréseket:

I. Pesti Napló 1939. szeptember 3. 13. p

1. versszak 11. sor: hogy nem hatolt belé

2. versszak 9-10 sor egy sorba tördelve: kezem gyümölcsöt/ minden fáról szedett
                   14. sor: a minden-eszme sajgó árulója,
                   30. sor: * bízvást nyugodhatik, hol várja pad,

3. versszak: a 12-13. sor: egy sorba tördelve

4. versszak: 12. sor: s magunk képére kalapálni
                   30. sor: ám annak a kezében, kit fegyver szorongat,

5. versszak  2. sor: kenyeres jópajtásaim,
                   3. sor: kikkel együtt bolyongtam az emberiség ligetét,
                   8. sor: hogy zord a szóm és homlokom setét
                 35. sor: lángkönnyet csepegő fáklyák fényeinél

6. versszak 10. sor: s a bácskai szőlőhegyek közt,
                  29. sor: * tízmillió torok!
                  40. sor: Rothadjon el lábunk-kezünk,

Nyomdahibák: 1. versszak 13. sor kimaradt

                        5. versszak 41. sor: mikor * téged emleget!

                        6. versszak 21. sor: feszült idegen hurjait
                                          26. sor: vérszínü, óestét, nehéz, fanyar borok

A szövegből egyértelműen kiderül, hogy a szövegközlő ismerte mind a két alapváltozatot, hiszen a 4. versszak 5., 6., 8, az 5. versszak 8. sorában az A változat, míg az 1. versszak 11., a 2. versszak 14., 30., az 5. versszak 3., 35., a 6. versszak 10., 40. sorában a B változat megoldásait alkalmazza. Ugyanakkor feltűnnek először itt felbukkanó variációk, melyek egyik alapváltozatban sem találhatók:

4. versszak 12. sor: s magunk képére kalapálni

5. versszak 2. sor: kenyeres jópajtásaim

6. versszak 29. sor: tízmillió* torok!

Ebből a második ('jó pajtásaim' helyett: 'jópajtásaim') figyelembeveendő, míg a harmadik azért érdekes, mert később többször is felbukkan.

II. Egyedül vagyunk 1939. 5 sz.

A B alapváltozat közlése, de a 4. versszak 5. sorát és az 5. versszak 3. sorát javította a közlő. Valószínű, hogy az A alapváltozattal egybeeső változtatások a szerkesztő javításai, de az A gépirat ismerete nélkül.

III. Keleti Ujság 1940. szeptember 14. 16. p

Az alábbi szerkesztői hozzáfűzéssel: "Erdélyben most jelenik meg először néhai Dsida Jenő hatalmas költeménye, amelynél izzóbb és magyarabb verset keveset írtak..." A Budapesten megjelenő Egyedül vagyunk előző évi szövegközlését tehát nem ismerte az újság szerkesztője. A PN-ban megjelenttel azonos szöveg, mely az 5. versszak kivételével a nyomdahibákat is változatlanul átveszi, sőt, újabbakat produkál:

2. versszak 2. sor: a minden embert megsimogto

4. versszak 23. sora: míg megszökött és elmadt

IV. Nagybánya és Vidéke 1941. december 25. 7. p

A PN-ban megjelent szöveg: a 6. versszak 21. sora kimaradt, 14 új szedési hiba.

V. Mai magyar költők (szerk. Vajthó László) Bp. (1941.) Dante K.

Az Egyedül vagyunk alapján, újabb szedési hiba nélkül.

VI. Nemzeti Figyelő 1943. július 11. 3-4

V.sz. Nagybánya és Vidéké-ből átvett szöveg, 3. versszak 3. sora kimaradt, 8 (részben új) nyomdahibával.

VII. Csiki Néplap 1943. augusztus 4. 1-2. pp

A Nemzeti Figyelőből nyomdahibákkal együtt átvett, változatlan szöveg.

VIII. Szamosvidék 1943. november 5. p (részlet)

Az 1. versszak a Csiki Néplap vagy Nemzeti Figyelő alapján. (egy új nyomdahibával)

IX. Akarat 1944. március 8. p (részlet)

A 6. versszak szövege új szövegvariációval (és egy új nyomdahibával):

19. sor: s hallgasd, amit énekelek,

X. Erdélyi Lövészkönyv 1944. 11-13. pp

A Nemzeti Figyelő szövegközlésének betűhív átvétele.

XI. Szebb Jövőt 1944. november 4. 5. p

"Elhangzott a rádióban 1944. okt. 18-án" alcímmel.

A vers iszonyatosan megcsonkítva jelent meg: a szerkesztő minden olyan utalást kihagyott, ami a zsidó és kisebbségi magyar sors párhuzamosságára emlékeztet. (A számozás az alapvariációra vonatkozik).

1. versszak: kimaradt a 10-18, 24., 36. sor.
                   27. sor: a férges rongyaid csókkal illetem
                   34-35. sor összevonva: bőgjön, mint egy zsoltáros jajgatása:

2. versszak: kimaradt a 24-33., 36. sor.
                   11. sor: Nyolc nyelven szóltam életemben
                   13. sor: S most mégis* áruló vagyok,

3. versszak 12. sor: mint gubancos csepüt és barna kócot,
                   innen a 3.-4. versszak összevonva: kimaradt a 3. versszak 16-44 sora és

a 4. versszak 1-13 sora,  folytatás 4. versszak 14. sortól 17.-ig
                   kimaradt: 18. sortól 23-ig
                   32. sor: Ezért nem is hányódom * magamban

4. versszak (alapvált. 5.)
                   2. sor: kenyeres * pajtásaim
                   5. sor: és akik szerettétek lágy szívem
                   8. sor: hogy zord a szám és homlokom sötét.
                   Kimaradt a 9-15., 19-21., 32. sor.

5. versszak (alapvált. 6.) 15. sor: Ti ezután születők s ti porladó ősök,
                   Kimaradt a 21., 32-34., 37., 41., 44. sor.

(A versgyilkolást önkényes strófatagolás és interpunkció-használat teljesíti ki: a diktatúrák, lám, nem csak embereket öltek.)

A szövegvariánsokat elemezve egyértelmű, hogy a megjelent szövegek az alapvariánsok egyikére-másikára, vagy mindkettőre támaszkodtak, de nem létezik harmadik vagy többedik gépirat változat.

Az általunk javasolt végső szöveg egyaránt tartalmaz mindkét változatból vett megoldásokat. A periodikum-közlések változataiból elfogadjuk a PN 4. versszak 12. sor és 5. versszak 2. sor javításait. Bár a vers logikájába nem illik bele (különösen a következő 5 sor ismeretében), de változatlanul hagyjuk az eredeti "tízmillió, százmillió torok" sort a PN javításával szemben. Nem vesszük figyelembe az Akarat (6. versszak 19. sor) javítását sem, noha mindkét változat értelmes, de az "amint"-ot a Dsida költészetére jellemző szóismétlésnek érezzük, s így hitelesebbnek ítéljük.

Különleges érdekessége a versnek, hogy címében (tartalmában nem) rárímel Salamon László, a kiváló kortárs zsidó költő Psalmus judaicus c. versére, mely az Uj Kelet 1936. ápr. 7-i számában jelent meg. A vers refrénje a híres 137. zsoltár refrénjével azonos, melyet Arany János, Ady Endre, Ignotus és sok más költő is a zsidó sorstragédia, a szétszóratás és őshaza-vágyás szuggesztív megnyilatkozásaként idéz.

(A Kabán-Mózes szerzőpár Égi mezőkön c. kötetében az eredeti kézirat ismeretében megjelentetett változat, - mely filológiailag a gépiratos szövegek előzményének tekinthető - minimális mértékben tér el saját verziónktól.)


[Te: meleg száj...], [Itt voltam...], [Majd nemsokára, egyszer...]

A három rögtönzés Fodor Jolán gépírónő gyűjteményéből származik, közli Gömöri György: Közöletlen Dsida-versek 1936-1937. Magyar Nemzet 1988. június 7.


Vers a Sétatérről

Erdélyi Helikon 1943. március, a főszerkesztő megjegyzésével: "A már öt éve, élete virágjában, alkotó ereje teljességében elhunyt költő a lírai forma sokféle változatával kísérletezett, hogy minél mozgalmasabb és változatosabb hatást varázsoljon elő a versből. Ilyen érdekes kísérlete az alábbi, hagyatékában maradt, s itt először közölt írása, amelyben kötetlen szövegrészekkel váltakozik a vers, s amellyel mintegy a 'költői riport' művészi példáját alkotta meg."

Déli Hirlap 1943. június 7. vált. szöveg


[Vidáman folynak napjaim...]

Utunk 1956. szeptember 21. 4. p

Közli: Panek Zoltán: D. J. ébresztése c. cikke, datálatlan kéziratból.


[Futottam, kerestem...]

Új Látóhatár (München) 1967. 260. p h.n. év.n.


[Tegnap forróság...]

Új Látóhatár (München) 1967. 260. p h.n. év.n.

PIM 4526/1-7 szövegelőzmény:

2. versszak 3. sor: lelked földrekívánkozó lobogó gigász-koronáját

3. versszak 2. sor: gyökered sziklák pora közt mint a moháé


Homokban

Molnár János birtokában található kézirat alapján (közreadta Pintér Lajos Forrás 1991. április 1-11. pp) Ugyanitt szövegjavítás:

2. sor a július szikrázó gyémántporában.

 


IV.
KÉZ- ÉS GÉPIRATBAN MARADT VERSEK


PETŐFI IRODALMI MÚZEUM FÜZETE ÉS
LÁNG GUSZTÁV GYŰJTEMÉNY NAGYGÉPIRATA

Valamikor

LGGY nagygépirat 7. [v.sz. 1923. október-november]

PIM füzet


Tragédia

LGGY nagygépirat 13.

PIM füzet


Egy régi mese

LGGY nagygépirat 18.

PIM füzet


Örökösen daloljak

LGGY nagygépirat 30.

PIM füzet


Alkonyatkor

LGGY nagygépirat 28.

PIM füzet


Hervad a virágom

LGGY nagygépirat 27.


Amit tanultam

LGGY nagygépirat 25.

PIM füzet


Emlékezem

LGGY nagygépirat 23.

PIM füzet 5. sor: Ki érti meg beszédöket?


Szomorú dalok

LGGY nagygépirat 26.

PIM füzet


Szeretnék...

LGGY nagygépirat 33.

PIM füzet


Őszről akartam verset írni

LGGY nagygépirat 35.

PIM füzet


Egyedül

LGGY nagygépirat 36.

PIM füzet


Nincs tovább

LGGY nagygépirat 41.

PIM füzet


Szegény poéta

LGGY nagygépirat 43.

PIM füzet

PIM 4256/4 idegenkezű kézirat, vált. szöveg.


Kacagsz

LGGY nagykézirat 42.

PIM füzet


Szomorú nóta

LGGY nagygépirat 54.

PIM füzet


Pihenő a hosszú úton

LGGY nagygépirat 39.

PIM füzet


Tavasz

LGGY nagygépirat 53.

PIM füzetben az utolsó két versszak hiányzik.


Csendes egyedüllét

LGGY nagygépirat 50.

PIM füzet


Milyen különös

LGGY nagygépirat 51.

PIM füzet


Nagypénteki ima

LGGY nagygépirat 49.

PIM füzet


Színképelemzés

LGGY nagygépirat 48.

PIM füzet


Hogyha te nem volnál...

LGGY nagygépirat 55.

PIM füzet


Program

LGGY nagygépirat 1.

PIM füzet


Tavaszi borongás

LGGY nagygépirat 57.

PIM füzet


Sch. Igazgató Úr nevenapjára

Sch. = Schefler János

LGGY nagygépirat 59.

PIM füz.: 1. strófa 1. sor: Kopáran áll a vén diófa


Tavaszi béke

LGGY nagygépirat 65.


Régi emlék

LGGY nagygépirat 58.

PIM füzet "Egy régi emlék" c. versváltozat:

Szebb minden fénysugárnál
Az őszi permeteg...
Oh, szebb voltál te is,
Ha szemed könnyezett!...

Úgy érzem: a legszebb
Most vagy talán,
Mikor már alig látlak
A múltak fátyolán...

Igen! Szebb minden bokrétánál
A hervadt koszorú... -
...Csak az lehet nagyon szép,
ami szomorú! -,

1924. április 30.


Az éjféli vonat

LGGY nagygépirat 70.

PIM füzet


Hol a bölcsesség?

LGGY nagygépirat 99.

PIM füzet


Harci induló

LGGY nagygépirat 71.

PIM füzet


Lázban

LGGY nagygépirat 90.

PIM füzet


A színész

LGGY nagygépirat 92.

PIM füzet


A meteor

PIM füzet

LGGY nagygépirat 98.-ban 1924. május 17. dátummal szövegelőzmény:

Én szeretem a meteort!

Közelről: Szörnyű láng-világ,
Mely reszkettető harsogással
Iramlik át a föld felett;
Az őselemek harci kedve
Vív benne izzó, vad tusát
És olthatatlan tűzre szítja!

Távolról nézve: pont az éjben;
Égből bocsájtott fény-rakéta,
Mely mosolyogva leszalad;
Nyomában tűnő sáv marad
És csendesen szól, aki látja:
Valaki meghalt!...

Közelről: gyilkos lelki harc,
Önfelemésztő láng-tusa
Félelmetes és iszonyú; -
Messziről: nagy csend, béke, álom...
Könnyekbe-fulladt kacagás, -
Nagyon vidám és nagyon szomorú!...

Közelről: vészes riadó,
Mely szívet, agyat lángra lobbant
És öldökölni késztet; - - - -
Messziről: fátylas, altató dal,
Melyet fülünkbe, álmot súgva,
Csókoló május szele hord... -
- - - - - - - - - - - - - - - -

Olyan nagyon hasonlít hozzám!...
Én szeretem a meteort!


Levél minden olvasómhoz

LGGY nagygépirat 94.

PIM füzet


Mi vagyok én?

LGGY nagygépirat 96. [v.sz. 1924. május 16-19. között]

PIM füzet


A zongora

LGGY nagygépirat 100.

PIM füzet


A zsarátnok dala

LGGY nagygépirat 102. [v.sz. 1924. június 8-10.]

PIM füzetben 1924. június 7. dátummal a 6-8. versszak változat, de ezeket a költő áthúzta:

6. versszak: Felejtitek a tél sírását,
                   Tengernyi kínt és bánatot...
                   De addig csend legyen!
                   
Addig várjatok!

7. versszak: Ám ha nincs bennetek
                   
Rövid várásra akarat,
                   
Fojtsátok el
                   
A szunnyadozó parazsat:

8. versszak: Lelkem az örök sötétségnek
                   
Kútjába szótlanul hull!
                   Nekem jó a halál!
                   
De ti - hiába - nélkülem
                   
Elvesztek nyomorultul!


Hozzád!

LGGY nagygépirat 104.

PIM füzet vált. szöveg, áthúzott verscím-változatokkal: "Szemrehányás", "Gyerek-panaszkodás".


A szomszédkertbe nézek

LGGY nagygépirat 106.

PIM füzet


A kertben

LGGY nagygépirat 112.

PIM füzet


Széttépett versek

LGGY nagygépirat 108.

PIM füzet


Akkor és most

LGGY nagygépirat 111.

PIM füzet vált. szöveg címváltozattal: "Egyszer és most".


Búcsúztató

LGGY nagygépirat 110.

PIM füzet


Életemről

LGGY nagygépirat 113.

PIM füzet


Testvérem itt van

M. Tibor = Molnár Tibor kispap

LGGY nagygépirat 114.

PIM füzet


A Te szíved

LGGY nagygépirat 115.

PIM füzet


Csak egy...

LGGY nagygépirat 116.

PIM füzet


A koszorú

LGGY nagygépirat 117.

PIM füzet


Ne ismerjen...

LGGY nagygépirat 118.

PIM füzet


Prológ

LGGY nagygépirat 119.

PIM füzet


Nyár végén

LGGY nagygépirat 120.

PIM füzet


Száműzött Romeo levele Júliához

LGGY nagygépirat 121.

PIM füzet


Vasárnapi viziten

LGGY nagygépirat 123.

PIM füzet


Évszakok

LGGY nagygépirat 124.


Néha

LGGY nagygépirat 127.

PIM füzet


Élet-törtetés

LGGY nagygépirat 129.

PIM füzet


Akkor

LGGY nagygépirat 130.

PIM füzet


Valakinek, aki indul

LGGY nagygépirat 131.

PIM füzet


Te

LGGY nagygépirat 132.

PIM füzet


Jertek velem!

LGGY nagygépirat 133.

PIM füzet


Nagy bánat

LGGY nagygépirat 134.

PIM füzet


A titok

LGGY nagygépirat 135.

PIM füzet


A boldogságról

LGGY nagygépirat 138.

PIM füzet


Börtönben

LGGY nagygépirat 140.

PIM füzet


Szomorú, kis búcsúzkodó vers

LGGY nagygépirat 141.

PIM füzet


Nem egészen most volt

LGGY nagygépirat 142.

PIM füzet


Sápadt levél

LGGY nagygépirat 144.

PIM füzet


Vasútnál

LGGY nagygépirat 149.

PIM füzet


Búcsúzás után

LGGY nagygépirat 150.

PIM füzet


Lehántott fa

LGGY nagygépirat 151.

PIM füzet


Séta közben

LGGY nagygépirat 152.

PIM füzet


Lámpa

LGGY nagygépirat 153.

PIM füzet


Különös műtét

LGGY nagygépirat 154.

PIM füzet


Balga dal, amit dalol a ravatal

LGGY nagygépirat 155.

PIM füzet


Borús délután

LGGY nagygépirat 157.

PIM füzet


Három dalt írok

LGGY nagygépirat 159.

PIM füzet


Amikor tenni kell

LGGY nagygépirat 161.

PIM füzet


Mi ketten

LGGY nagygépirat 162.

PIM füzet


Legszebb álmodásomnak

LGGY nagygépirat 164.

PIM füzet


Felleg a Földhöz

LGGY nagygépirat 165.

PIM füzet


Magamról

LGGY nagygépirat 166.

PIM füzet


A végzés

LGGY nagygépirat 167.

PIM füzet


A Hajnal

LGGY nagygépirat 168.

PIM füzet


Főnevek

LGGY nagygépirat 169.

PIM füzet


Egy névnapra

LGGY nagygépirat 170.

PIM füzet


Éjjel az emeletre

LGGY nagygépirat 171.

PIM füzet


Bal-láb jobb-láb

LGGY nagygépirat 173.

PIM füzet


A süllyedő hajó

LGGY nagygépirat 176.

PIM füzet


Szól a trombita

LGGY nagygépirat 177.

PIM füzet


Bűnbánat

LGGY nagygépirat 174. 1924. augusztus 24..

PIM füzet 1924. augusztus 22.


A pezsgős palack alliterál

LGGY nagygépirat 179.

PIM füzet


Szól a muzsika

LGGY nagygépirat 184.

PIM füzet


Felséges Úr!

LGGY nagygépirat 186.

PIM füzet


Búcsúzás

M. T. = Molnár Tibor kispap

LGGY nagygépirat 61.

PIM füzet


Az első őszi vers

LGGY nagygépirat 181.

PIM füzet


Temetők vándora

LGGY nagygépirat 188. [v.sz. 1924. szeptember 1.]

PIM füzet


Ilyenek vagyunk

LGGY nagygépirat 190.

PIM füzet


A ködök hercege

LGGY nagygépirat 192.

PIM füzet


Esti imádság

LGGY nagygépirat 193.

PIM füzet


Kártyázás közben

LGGY nagygépirat 194.

PIM füzet


Esőben

LGGY nagygépirat 195.

PIM füzet


Milyenek a csillagok?

LGGY nagygépirat 196.

PIM füzet


Látomás

LGGY nagygépirat 197.

PIM füzet


Hajrá

LGGY nagygépirat 198.

PIM füzet


Üzenek Néked

LGGY nagygépirat 199.

PIM füzet


Mászó csigához

LGGY nagygépirat 200.

PIM füzet


Képeskönyv

LGGY nagygépirat 201.

PIM füzet


Megint a vasút

LGGy nagygépirat 202.

PIM füzet


Egy sírnál

LGGY nagykézirat 203.

PIM füzet


Emléksorok

LGGY nagygépirat 205.

PIM füzet


Színpadi fényben

LGGY nagygépirat 207.

PIM füzet


Tegnapi emlék

LGGY nagygépirat 208.

PIM füzet


Éjszakai könny

LGGY nagygépirat 211.

PIM füzet


Őszi jókedv

PIM füzet és LGGY nagygépirat 212.

4. strófa 3. sor: de én nekem ma csendes nap süt


Álmok

LGGY nagygépirat 214.

PIM füzet


Az esti korzón

LGGY nagygépirat 216.

PIM füzet


Csendben

LGGY nagygépirat 218.

PIM füzet


Még nem

LGGY nagygépirat 219.

PIM füzet


Fekete köpenyben

LGGY nagygépirat 220.

PIM füzet


Nagyon sok kérdés

LGGY nagygépirat 221.

PIM füzet


Kis Ballada

LGGY nagygépirat 222.

PIM füzet


Még nem

LGGY nagygépirat 224. [v.sz. 1925. október 2.]

PIM füzet


Fekete tábla

LGGY nagygépirat 226.

PIM füzet


Ne olvassátok...

LGGY nagygépirat 228.

PIM füzet


Hallgatás

LGGY nagygépirat 227.

PIM füzet


Fizikai kísérlet

LGGY nagygépirat 230.

PIM füzet


Megtagadom

LGGY nagygépirat 232.

PIM füzet


A varázskígyó

LGGY nagygépirat 235.

PIM füzet


Nem sajnálnak

LGGY nagygépirat 234.

PIM füzet


Október végén

LGGY nagygépirat 236. 1924. október [v.sz. október 12-30. között]

PIM füzet


Csak írok...

LGGY nagygépirat 237.

PIM füzet


Jaj, mesék könyve!

LGGY nagygépirat 238.

PIM füzet


Szeretném látni

LGGY nagygépirat 239. [v.sz. 1924. október 30. - november 9. között.]

PIM füzet


Hazajáró lélek

LGGY nagygépirat 242.

PIM füzet


Egy virághoz

LGGY nagygépirat 244.

PIM füzet


Az első hó

LGGY nagygépirat 245. [v.sz. 1924. november]

PIM füzet


Valami fáj

LGGY nagygépirat 246.

PIM füzet


Versek születése

LGGY nagygépirat 248.

PIM füzet


Be szép is lenne!

LGGY nagygépirat 252.

PIM V 4566/326/1-10 gépirat Szatmár helymegjelöléssel, "Karácsonyi vers" alcímmel szövegelőzmény:

1. versszak 4. sor: felmelegedni piros rőzselángnál.

LGGY gépiratban 1924. dátummal szövegelőzmény:

1. versszak 4. sor: felmelegedni piros rőzselángnál

2. versszak 2. sor: - vén csúcsaik közt sípoló szél vágtat -

5. versszak 2. sor: hogy körülöttünk olyan szép fényes lett


Unalom

LGGY nagygépirat 253.

PIM füzet


Mi vagyunk a világ közepe

LGGY nagygépirat 254.

PIM füzet


Ünnepek multán

LGGY nagygépirat 254/A

PIM füzet


Szilveszter

LGGY nagygépirat 259.

PIM füzet


Gyertya ajándék

LGGY nagygépirat 257.


Jégpályán

LGGY nagygépirat 256.

PIM füzet


Éjféli út

LGGY nagygépirat 257.


Souvenir

LGGY nagygépirat 254/B

PIM füzet


Átokűző vers

LGGY nagygépirat 260/A [v.sz. 1924. december 31. v. 1925. január 1.]

PIM füzet


Akkor este

LGGY nagygépirat 261.

PIM füzet


Alkonyati üzenet

LGGY nagygépirat 262.

PIM füzet


Vesztett nóta

LGGY nagygépirat 265.

PIM füzet


Mi van belül

LGGY nagygépirat 266.

PIM füzet


Elmondom:

LGGY nagygépirat 267.

PIM füzet


Gyónás Istennek

LGGY nagygépirat 268.[v.sz. 1925. január 16-18. között]

PIM füzet


Téli esték muzsikája

LGGY nagygépirat 269.

PIM füzet


Egy arckép hátlapjára

LGGY nagygépirat 270.

PIM füzet


Szánkózás

LGGY nagygépirat 271.

PIM füzet


Mosoly

LGGY nagygépirat 272.

PIM füzet


Téli sóhaj

LGGY nagygépirat 273.

PIM füzet


Sirató ének

LGGY nagygépirat 274.

PIM füzet


Ősszel, télen, tavasszal...

LGGY nagygépirat 275.

PIM füzet


Erőm: a dal

LGGY nagygépirat 276.

PIM füzet


Tavaszi szonett

LGGY nagygépirat 277.

PIM füzet


Márciusi hó

LGGY nagygépirat 278.

PIM füzet


Márciusi emlék-írás

LGGY nagykézirat 279.

PIM füzet


Melyikünk tud jobban?

LGGY nagygépirat 280.

PIM füzet


Zongora-hangolás

LGGY nagygépirat 281.

PIM füzet


Levél a Múlthoz

LGGY nagygépirat 282.

PIM füzet


Kérdés is, kérés is

LGGY nagygépirat 283.

PIM füzet


Vigat muzsikáljunk

LGGY nagygépirat 284.

PIM füzet


Babel

LGGY nagygépirat 285.


Várakozás

LGGY nagygépirat 288.


Tavaszi kék lepke

LGGY nagygépirat 289.


Nappali hold

LGGY nagygépirat 293.

PIM füzet


Levél nem is messzire

LGGY nagygépirat 294.

PIM füzet


Séta

LGGY nagygépirat 292.

PIM füzet


Hit

LGGY nagygépirat 295. nem töredékes a befejezés, a kéziratban is ugyanígy található, tehát szókihagyásos strófafelépítés!

PIM füzet


Tünnek a percek

LGGY nagygépirat 296.

PIM füzet


Muzsika volt

LGGY nagygépirat 297.

PIM füzet


Emléksorok

LGGY nagygépirat 299.

PIM füzet


Fent süt a nap

LGGY nagygépirat 300.

PIM füzet


Az Ő nótája

LGGY nagygépirat 302.

PIM füzet


Selyemzsebkendő

LGGY nagygépirat 305.

PIM füzet


Mire?

LGGY nagygépirat 306.

PIM füzet


Vadgesztenyefák

LGGY nagygépirat 310.

PIM füzet


Mindig Húsvét van

LGGY nagygépirat 311.

PIM füzet

Forrás Istvánnak 1928-9-ben két verse jelent meg a Pásztortűzben.


Csodák

LGGY nagygépirat 312.

PIM füzet


Foszlány

LGGY nagygépirat 313.

PIM füzet


Szirom eső

LGGY nagygépirat 315.

PIM füzet


Instructio publica

Instructio publica: lat. 'Nyilvános (köz)tájékoztatás'

LGGY nagygépirat 316.

PIM füzet


Régi könyv

LGGY nagygépirat 321.

PIM füzet


Sülyedő világ

LGGY nagygépirat 320.

PIM füzet


Amundsen

LGGY nagygépirat 325.


Évforduló

LGGY nagygépirat 326.

PIM füzet


Álmunk

LGGY nagygépirat 329.

PIM füzet


Erdő

LGGY nagygépirat 331.

PIM füzet


Nappali lámpák

LGGY nagygépirat 333.

PIM füzet


A mi lobogónk

LGGY nagygépirat 334.


Ünneplés

LGGY nagygépirat 335.

PIM füzet


Hát legyen!

LGGY nagygépirat 337.

PIM füzet


Meddig élek

LGGY nagygépirat 339.

PIM füzet


Régi parancs új versekben

LGGY nagygépirat 341.

PIM füzet


Cukrászdai vers

LGGY nagygépirat 343.

PIM füzet


Hűvös van

LGGY nagygépirat 344.

PIM füzet


Lázálom

LGGY nagygépirat 346.

PIM füzet


Útrakészen

LGGY nagygépirat 348.

PIM füzet


Érettségi bot

LGGY nagygépirat 349.

PIM füzet


Most már

LGGY nagygépirat 340.

PIM füzet


Tizenkettő

LGGY nagygépirat 351.

PIM füzet


Gyermek ésszel

A mottó Reményik Sándor [Én eltűnök...] c. versének sorai A műhelyből 1924. kötetből.

LGGY nagygépirat 332.

PIM füzet


Lassú muzsika

LGGY nagygépirat 354.

PIM füzet


Nóta, könny, eső

LGGY nagygépirat 355.

PIM füzet


Búcsú-vallomás

LGGY nagygépirat 356.

PIM füzet


Messze vagyok

LGGY nagygépirat 358.

PIM füzet


Csengő dal a vershez

LGGY nagygépirat 359.

PIM füzet


Altató

Pax tecum: lat. béke veled

LGGY nagygépirat 360.

PIM füzet


Lefekvés előtt

LGGY nagygépirat 361.

PIM füzet


Fák alatt

LGGY nagygépirat 364.

PIM füzet


A Fantázia szólt:

LGGY nagygépirat 368.

PIM füzet


Esküvőre

LGGY nagygépirat 370.

PIM füzet


Nép temetés

LGGY nagygépirat 371.

PIM füzet


Nagybányai hegyek

LGGY nagygépirat 374.


Erdélyi bércek

LGGY nagygépirat 375.

PIM füzet


Ujjongás

LGGY nagygépirat 376.

PIM füzet


Mikor felhők járnak

LGGY nagygépirat 377.

PIM füzet


Délután a hegyen

LGGY nagygépirat 392.


A Virághegyen

LGGY nagygépirat 378.

PIM füzet


Dal a fenyőfáról

LGGY nagygépirat 373.


Írógépen

LGGY nagygépirat 379. Nagybánya, 1925. július [v.sz. július 26-30 között]

PIM füzet


Kis vigasztaló

LGGY nagygépirat 380.


Fernezelyi kis kocsmában

LGGY nagygépirat 381.

PIM füzet


Az üveghintóban

LGGY nagygépirat 383.

PIM füzet


A ligeti mulatóban

P. B. cseh festőművésznőhöz összesen tíz verset írt.

LGGY nagygépirat 382.

PIM füzet


Magyar ősz

LGGY nagygépirat 384.

PIM füzet


Áldás

LGGY nagygépirat 385.

PIM füzet


Kövek a patakban

LGGY nagygépirat 386.

PIM füzet


Est a tóparton

LGGY nagygépirat 387.

PIM füzet


Akkor leszek művész

LGGY nagygépirat 388. Nagybánya, augusztus [v.sz. augusztus 9. körül]

PIM füzet


A fákról

LGGY nagygépirat 389.

PIM füzet


Mese a bolondos lovagról

LGGY nagygépirat 391.

PIM füzet


Tizenkét éves

LGGY nagygépirat 395.

PIM füzet


Mikor messzire mégy

LGGY nagygépirat 393.

PIM füzet


Magyar lányok

LGGY nagygépirat 394.

PIM füzet


Szétszórt virágok

LGGY nagygépirat 396.

PIM füzet


Kiránduláson

LGGY nagygépirat 397.

PIM füzet


Csendélet

LGGY nagygépirat 428.

PIM füzet


Üres a papír

LGGY nagygépirat 400.

PIM füzet


Őszi szózat tihozzátok

LGGY nagygépirat 402.

PIM füzet


Elutazás

LGGY nagygépirat 403.

PIM füzet


A Nikodémusok gyűlése

LGGY nagykézirat 404.


Tedd el...

LGGY nagygépirat 405.

PIM füzet


Választás

LGGY nagygépirat 406.

PIM füzet


Gyászok rabja

LGGY nagygépirat 407.

PIM füzet


Elment a vonat

LGGY nagygépirat 408.

PIM füzet


Őszi délután

LGGY nagygépirat 411.

PIM füzet


Néha

LGGY nagygépirat 429.

PIM füzet


Daphnis és Chloé

LGGY nagygépirat 416.

PIM füzet


Alszik a fagylaltos

LGGY nagygépirat 417.

PIM füzet


Meghívó

LGGY nagygépirat 419.

PIM füzet


Halk impressziók az őszről

LGGY nagygépirat 420.

PIM füzet


Mindig messzebbről...

LGGY nagygépirat 421.

PIM füzet


Hegyi uccán

LGGY nagygépirat 423. D. J. megjegyzése: "séta közben a veresvizi úton".

PIM füzet


Zöld zsalugáter

LGGY nagygépirat 425.

PIM füzet


Arénán

LGGY nagygépirat 431.

PIM füzet


Ma este

LGGY nagygépirat 434.

PIM füzet


Hiány

LGGY nagygépirat 436.

PIM füzet


Lámpa mellett

LGGY nagygépirat 437.

PIM füzet


Éjji fantom

LGGY nagygépirat 438.

PIM füzet


Háború

LGGY nagygépirat 439.

PIM füzet


Este az ablakban

LGGY nagygépirat 440.

PIM füzet


Erdély

PIM 4526/4/1-9

LGGY nagygépirat 441.

PIM füzet


Erdély

LGGY nagygépirat 442.

PIM 4526/4/1-9

PIM füzet


A geizir

LGGY nagygépirat 443.

PIM füzet


Rövid mese

LGGY nagygépirat 445.

PIM füzet


A föld szíve

LGGY nagygépirat 446.

PIM füzet


Az őrházakat köszöntöm

LGGY nagygépirat 447.

PIM füzet


Kávéházban

LGGY nagygépirat 448

PIM füzet


Testvéri szavak

LGGY nagygépirat 449.

PIM füzet


Költészetem

LGGY nagygépirat 450.

PIM füzet


Őszreggeli vonatozás

LGGY nagygépirat 453.

PIM füzet


Aranygyűrű a levelek között

LGGY nagygépirat 457.

PIM füzet


Rögök

LGGY nagygépirat 460.

PIM füzet


Sevilla csillaga

D. J. megjegyzése: "Szatmáron, 1925. október 25-én írtam Berey Bözsike 24.-iki szereplésére, melyen Szabados Ede 'Sevilla csillaga' című versét szavalta, - mint kritikát."

LGGY nagygépirat 463.

PIM füzet


Halottak estéje

LGGY nagygépirat 464.

PIM füzet


Rémem: a Köd

LGGY nagygépirat 465.

PIM füzet


Keresztelő

LGGY nagygépirat 466.

PIM füzet


Hullanak a falevelek

LGGY nagygépirat 467.

PIM füzet


Igazi őszi ének

LGGY nagygépirat 414.


Mennyi élet!

LGGY nagygépirat 468.

PIM füzet


Esti hangulat

LGGY nagygépirat 470.

PIM füzet


Levél Egon herceg titkárjától

LGGY nagygépirat 474.

PIM füzet


Erdélyi diákok

LGGY nagygépirat 477.

PIM füzet


Nincs szerelem

LGGY nagygépirat 479.

PIM füzet


Öt óra tájban

LGGY nagygépirat 481.

PIM füzet


Kóbor énekes

LGGY nagygépirat 484.

PIM füzet

 


LÁNG GUSZTÁV GYŰJTEMÉNYÉBEN
GÉPIRATLAPOKON

A tél virágai

D. J. jegyzete: "Nem válasz ez a vers, de talán sohasem születik meg, ha el nem olvasom Papolczy Erzsike: 'Virágok a sárban' című költeményét."


Ifjúság

Ugyanezen a gépiratoldalon: Szatmár 1926. február


Introibo és Evangelium

D. J. megjegyzése: "Tervezetek a 'Csöndes mise' ciklushoz"

Introibo: lat. 'Belépek az Úrnak oltárához'. A latin nyelvű katolikus mise bevezető része az introitus (belépés, bevonulás). A megtisztító imák után a pap e szavakkal járul az oltárhoz.

Szatmár 1926. július


Rakéta

Erdélyi magyar Lányok 1927. november 20. 139. p


Halálberek felé

A gépiraton a datálás hónapja áthúzva.


A tenger

A gépiratban az ötödik versszak áthúzva.

[Az eredetiben] aláhúzott, [itt dőltbetűs] szavak Reményik S. verscímek. (D. J. megjegyzése.)


Éjszakák éjszakája

A gépiraton ceruzával: 1930.


Március

D. J. által átírt 4. versszak első változata ugyanitt:

Vékony keze könnyemmel öntözött
s dús haja szőke szálai között
lengeti a szőke, dús hajat.


December

Az Összegyűjtött versek kötetben u.e. címen és alcímen másik vers.


Március - December

A Kalendárium szonettekben vázlatai, a keletkezési idő v.sz. 1929-1930.


A vén kapus

PIM V 4526/17 szövegváltozat:

3. versszak 3. sor: Ablak-aljban, fordulóban, repedésben, kulcslyuk-likban

4. versszak 2. sor: minden ajtót sorra járok: én vagyok a vén kapus.

5. versszak 4. sor: Sok-sok ördög játszik ott lenn. Tárva-nyitva ajtajuk.

6. versszak 1. sor: Jaj, becsukjam, merjem ezt én? Észrevesznek, rámmorognak,


A cipőmadzag

A Szemlér-hagyatékban található Charles Baudelaire paródiához Gy. Szabó Béla 1965. június 10. dátummal az alábbi megjegyzést fűzte: "A fenti verset Dsida Jenő 1934 őszén írta a Pásztortűz szerkesztőségében, kb. öt perc alatt. A témát és a stílust én adtam meg."


Csendország taván - Dal

Datálatlan gépiratok

 


EGYÉB FORRÁSOKBAN TALÁLHATÓ VERSEK


[Vak, akinek megnyílt a szeme...]

PIM füzet


[Elfáradtam a titkos szavak közt]

PIM 4557/295/1-2 sajátkezű kézirat, a verset és a kísérő levelet tartalmazó boríték Reményik Sándornak címezve.


Születésnapi köszöntő

OSZK Levelestár D. J. levelei Imbery Melindához.


Fehér árnyék

PIM V 4526/1-7


Gyötrő angyalok

PIM V 4566/326/1-10


Holdfényben

PIM 4566/326/1-10


Halálig

PIM 4566/326/1-10


Ő az egyetlen érdemes

PIM V 4566/326/1-10


Nem az a fontos

PIM 4566/326/1-10


Szavakat gyűjtök

PIM 4566/326/1-10


[Elhagytuk már...]

PIM 4566/326/1-10


[Ünnepségre hívtatok...]

PIM 4566/326/1-10


[A szolgák bérét kifizetjük...]

PIM füzet: elképzelhető, hogy töredék, mivel a füzetből itt több lap hiányzik.


Midas király

PIM füzet kézirat (az egész vers ceruzával áthúzva).

 


V.
TÖREDÉKEK


LÁNG GUSZTÁV GYŰJTEMÉNYBEN
GÉPIRA
TLAPOKON

Június - December

A Kalendárium szonettekben vázlatai, v.sz. 1929-1930. keletkezésűek.

 


EGYÉB FORRÁSOKBÓL ELŐKERÜLT TÖREDÉKEK

[Aztán csak béke...]

PIM füzet D. J. sajátkézírású megjegyzése: "Régi verseim közt találtam ezt a töredéket."


Édesanyám

PIM 4526/4/1-9


[S én ki nyáron...]

PIM füzet

 


POSZTUMUSZ KÖTETEK BIBLIOGRÁFIÁJA,
MELYEKBEN ISMERETLEN VERS NEM TALÁLHATÓ


Válogatott versek
. Rónay György bevezető tanulmányával [Budapest 1944], Révai ny. 120 p

Tóparti könyörgés. Válogatott versek (vál. [és bev.] Áprily Lajos) [Bp] 1958. Szépirod. Kiadó Alföldi ny. 260 p

Arany és kék szavakkal. [Versek] (utószó: Katona Tamás. Ill. Szász Endre) [Bp] 1965. M. Helikon Kner ny. 167 p

Versek és műfordítások. Vál. bev. A függeléket összeállította Láng Gusztáv Kolozsvár 1974. Dacia 267 p (Tanulók könyvtára 148.)

D. J. (1907-1938) válogatott versei. Vál. és szerk. Jékely Zoltán (bev.) Lengyel Balázs (Jegyzet Nagy Tibor) Bp 1980. Egyetemi ny. 266 p (A magyar irodalom gyöngyszemei)

Egyszerű vers a kegyelemről. Húsz vallásos verse [Ill. Deák Ferenc] Cluj-Napoca 1994. Polis 56 p

D. J. válogatott versek. [szerk. és utószó Görömbei András] Budapest Unikornis 1994. 241 p

Zarándokút. [vál. K. Jakab Antal] Bukarest Kriterion 1995. 212 p

D. J. legszebb versei. Bp. Móra K. 1996. 152 p (A magyar irodalom gyöngyszemei)

Leselkedő magány. Válogatott versek [vál. Görömbei András] Budapest M. Könyvklub 1999. 326 p

Égi mezőkön. Gyűjtötte, szerkesztette, előszót írták Kabán Annamária-Mózes Huba Bp 2001. Tinta Könyvkiadó

D. J. versei [vál. és szerk. Réz Pál] Bp Sziget 2003. 253 p

A szerelem éneke. [vál. és szerk. Hunyadi Csaba] Szeged Lazi K. 2003.

Út a Kálváriára. [vál. és szerk. Hunyadi Csaba] Szeged Lazi K. 2004. 132 p

 


A szerkesztő utószava

"Minden réteg, minden felekezet, minden csoport, irányzat képviselői felvonultak" Dsida Jenő temetésén 1938. június 10-én a kolozsvári házsongárdi temetőben, írja a Függetlenség riportere. A néma tüntetésnek is beillő eseményt vérlázító incidens zavarta meg: "...váratlanul [román] karhatalmi közegek jelentek meg és a bejáratnál fekete drapériával bevont két oszlopról letépték a gyászjelentéseket."

Az alig 31 évesen elhunyt erdélyi költő utóéletét beárnyékoló baljós felhők ekkor tűntek fel először, hogy sötét árnyékot vessenek az életmű egészére. Szinte hihetetlen, de így igaz: nem román kritikusok, de honfitársaink bélyegezték később antiszemitának, reakciósnak, a szélsőjobb szálláscsinálójának, ők vádolták meg azzal, hogy arisztokraták talpnyalója, hogy katolicizmusa hiteltelen dekoráció, hogy "művészetének nincs erdélyi jellege", s "ásatag" életműve nem más, mint steril formavirtuózitás. A kisebbségi létszózatnak értékelhető Psalmus Hungaricus c. nagy versére egy esztéta nem is olyan régen ezt írhatta: "...retorikájában nagyhangú, indulatiságában külsőséges... már-már demagóg költemény."

De a kötetkiadásokkal sem volt szerencséje: az 1944-es, meglehetősen vérszegény válogatás után 1958-ban jelenik meg gyűjteményes kötete 116 új verssel, de a legszebb patrióta és istenes versek nélkül. A további kiadások többé-kevésbé igényes válogatások, további négy kötet tartalmaz ismeretlen verseket, de filológiailag gondozatlan szövegállapotban. Az első teljességet ígérő "Légy már legenda" kötet előszavát a szerkesztő Csiszér Alajos meghökkentő bejelentéssel kezdi: "Ez a verseskötet... nem foglalja magában a gyermek- és ifjúsági 534 zsengéjét."

Szögezzük le: a költemények keletkezését és fogadtatását, belső összefüggéseik feltárását, a szöveg-, cím- és témavariációkat, változatokat, a leghitelesebb szövegállapot leírását, a motívumok keletkezését és változásait, a külső hatások feltérképezését, az életmű egészének pompás gazdagságát igazából csak a kritikai kiadás képes tudományos megalapozottsággal elénk tárni. De reálisan számíthatunk-e arra, hogy az elkövetkező évtizedekben megszületik a Dsida Jenő kritikai kiadás?

Söpörjük félre a csalóka illúziókat!

A magyar irodalom csillagai, Gárdonyi, Tömörkény, Kosztolányi, Karinthy, Krúdy, Móra, Móricz, Márai, Áprily, Weöres, Illyés, Pilinszky, Szentkuthy, Szép Ernő, Németh László, Tamási Áron, Füst Milán mindmáig nem kapták meg az utókor elismerő gondoskodását a kritikai kiadás formájában! (Még jó, ha összes műveik hiánytalanul megjelentek - túlnyomó többségüknek az sem!)

Kénytelenek vagyunk hát kompromisszumot kötni: amíg hozzáférhetőek és el nem kallódnak, összegyűjtjük az összes fellelhető anyagot, összevetjük az egyes változatokat, "kisipari" módszerekkel megtisztítjuk a romlásoktól, megalapozva ezzel a (reménybeli) jövendő kritikai kiadást. Nem foglalkozunk aprólékos mikrofilológiával, átlépünk a külső hatások feltérképezésén, nem törődünk a motívumkutatással, leszűkítjük az utalások rendszerét, tehát nem kritikai kiadást készítünk!

De tiszteljük és beteljesítjük a szöveghűséget féltő gonddal őrző költői akaratot (a költő levele Szabó Lőrinchez: "Uccaseprő" Makkai László-féle antológia közlésében hiba van: egy 's' helyett 'és'-t szedtek." MTA K Kézirattár Ms 4680/18) és a túlélő szülők kívánságát (édesanyja levele Vágó Gábornak: "...örülnénk, ha együtt látnánk drága Jenőnk szellemi termékeit, beleértve a szebbnél szebb gyermekkori verseit is." 1964. december 3. MTA K Kézirattár Ms 5086/249). Legfőképpen tisztában vagyunk azzal, hogy a zsengék a költői életmű szerves részei, a gyökerek ismerete nélkül nem alakíthatunk ki árnyalt képet erről a torzóban maradt, mégis párját ritkítóan zseniális életműről.

Olvasónk az eddig megjelent legteljesebb Dsida-verskötetet tartja kezében, 520 ismert és 555 ismeretlen, összesen 1075 költeményt, mégsem az összeset. Tisztában vagyunk azzal, hogy több vers hiányzik gyűjteményünkből: így például nem sikerült ráakadni a Kemény Zsigmond Társaság 1929. március 3-i felolvasó ülésén elhangzott négy versből Az ország címűre. Nem ismerjük a Réthy-féle bibliográfiában feltüntetett minden versét sem.

Ha meg akarjuk becsülni a hiányzó költemények számát, szükség van egy megbízható adatra az összes hiteles vers mennyiségét illetően. Az 1936-ban keletkezett Psalmus Hungaricusban a költő "félezer dal"-ról beszél, ami bizonyosan alábecsült adat. Önéletrajza szerint 1922-25 között 534 gyermek- és ifjúkori verset írt. Réthy Andor már említett bibliográfiája 1204 verscímet hoz, de abból 31 cím- és 6 szövegváltozat, így ő kb. 1167 versről tud. Csiszér Alajos Magyar Nemzetben közölt cikkében (Még egy ismeretlen Dsida-vers 1979. július 15.) 854 kiadatlan műről tud, az említett kötetben 534 szerepel, tehát ő kb. 1310-re teszi az összes versek számát. A költő szülei, Dsida Aladár és felesége Áprily Lajosnak címzett (PIM V 4566/60/1-2) levelükben 400-ra becsülik 16-18 éves korában írt versei számát. Mózes Huba 1200-ra becsüli a lírai életmű terjedelmét, e sorok írója is nagyjából hasonló számot vél hitelesnek. Így tehát minden bizonnyal a közreadott 1075-ön (és a jegyzetekben jelzett 43 cím- és szövegváltozaton) túl még kb. 90-100 vers felbukkanásában reménykedhetünk.

(Terjedelmi okokból nem foglalkoztunk sem a műfordításokkal, sem az átköltésekkel, hiszen ezek külön könyvet tennének ki.)

A gyűjtemény első részét a költő által sajtó alá rendezett három kötet, a Leselkedő magány, a Nagycsütörtök és az Angyalok citeráján változatlan szerkezetű anyaga alkotja - az olvasó így képet kap Dsida kötet- és cikluskonstruáló elveiről is (Utóbbi kötet megjelenését már nem érhette meg, de felesége, Imbery Melinda visszaemlékezéseiből tudjuk, hogy azt a nagybeteg költő sajátkezűleg rendezte sajtó alá.). 39 vers esetében feltüntettük a szövegelőzményeket, szöveg- és versváltozatokat, de sem itt, sem később nem foglalkoztunk a költő halála után megjelent esetleges variációkkal (mivel ezek már nem a költő szándékát, hanem a szerkesztők változtatásait tükrözik). Nem ítéltük változatnak a mondat- és strófatagolási, az interpunkció és magánhangzó-hosszúság eltéréseket, a 'változatlan szöveg' megjegyzés tehát nem jelent tökéletes azonosságot.

A második részben öt posztumusz kötet tartalmát dolgoztuk fel, kronológiai sorrendben elsőbbséget adva a korábban megjelenteknek, így tehát az első posztumusz megjelenést vettük mérvadónak. Nem vitattuk el a szerkesztőktől az első megjelenés dicsőségét, de nem vállalhattuk át a tévedésekből adódó felelősségüket sem. Az egyes köteteken belüli sorrendiséget nem vizsgáltuk felül, meghagytuk a szerkesztők által alkalmazott sorrendet, feltételezve, hogy a kronológiai szempontokat veszik figyelembe. Sajnos, ezek a könyvek nem tartalmaznak forrásmegjelölést, így a szöveghelyességet nem tudtuk minden esetben ellenőrizni. Szerencsére a 356 versből 288-nak sikerült megtalálni kéz- vagy gépiratos, esetleg periodikumbeli előzményét vagy változatát, így mindössze 68 versnek nincs hitelesítő filológiai gyökere.

A szövegek rendezését megnehezíti az a tény, hogy a korabeli írógépek nem tartalmaztak hosszú 'i', 'u', 'ü' betűket, a kézírással ejtett javítások pedig nem következetesek (sőt, egy részüket a költő halála után vetették papírra). A szerkesztők egy része tiszteletben tartotta a gépiratos korabeli írásmódot, mások azonban ezt figyelmen kívül hagyva szigorúan az aktuális helyesírás szabályai szerint javítottak. Hogy viszonylag egységes textúrájú gyűjteményt hozzunk létre, kénytelenek voltunk korrigálni az egyes posztumusz szövegeket, de szigorúan a ritmus-, rímképletek szabályosságának figyelembevételével. Mivel Dsida törekedett a tiszta rímre és a klasszikus verslábat-ritmusképletet részesítette előnyben, s általában szabályos strófaszerkezetet alkotott szótagtartó sorokkal, sok esetben ki lehetett iktatni a szövegromlást. Természetesen a szabadversek, prózaversek esetében ez nem volt egyszerű. Egy esetben következetesen eltértünk a mai helyesírási szabályzattól: a költő rendszeresen nagybetűt használt kettőspont után, s gyakran kötőjellel helyettesítette a pontot, ami után szintén nagybetűt írt - ezt a texturális gyakorlatot nem korrigáltuk, figyelembe véve a költői szabadság kritériumát.

Meg kell jegyeznünk, hogy a posztumusz kötetek jószándékú, értékmentő ambícióval megáldott szerkesztői Mózes Huba kivételével nem voltak képzett filológusok: akadt közöttük költő, főkönyvelő stb. Így bizony gyakran előfordult, hogy kihagyásokkal, strófahiányokkal közöltek egy-egy verset, s csak egyéb forrásokból sikerült rekonstruálni a hiteles, teljes szöveget.

Gyűjteményünk harmadik részét az időszaki kiadványokban, periodikumokban fellelt versek képezik. Ehhez nagy segítséget adott a D. J. versek Bukarest 1966. kötet mellékletében közölt Réthy Andor bibliográfia. Ha eredeti vagy posztumusz kötetben és periodikumban is napvilágot látott a vers, természetesen a kötetnél közöljük, de a jegyzetben feltüntetjük a periodikum változatot vagy változatokat. A gép/kéziratban feltalált szövegeket, - mint előzményeket - következetesen itt közöljük, ha periodikumban is megjelentek. Valószínűtlen ugyanis, hogy az újságban vagy folyóiratban megjelent verseket a költő utólag lemásolta volna. Minden esetben jegyzetben jelöltük a szövegeltéréseket, amelyek arról tanúskodnak, hogy Dsida a közlés előtt gyakran változtatott a kéz- vagy gépiraton. Igyekeztünk kiszűrni a szövegrontásokat, amelyeket túlbuzgó szerkesztők idegenkezűségének éreztünk.

Kétségkívül Benedek Elek, Elek apó volt Dsida felfedezője, aki Cimborája levelezési rovatában a legelső megjelenések után nagy jövőt jósolt költőnknek, érdemei vitathatatlanok. De ő volt az is, aki több versbe szerencsétlenül belejavított: e változtatásokat a rendelkezésre álló kéz- és/vagy gépiratok alapján visszajavítottuk. Természetesen itt hoztuk azokat az első újságközléseket is, melyek a költő halála után a hagyatékból előkerült verseket tartalmazzák.

A sajtóközlések sokasága jelzi, hogy Dsida kedvelt szerzője volt a korabeli újságoknak és folyóiratoknak, az eredeti versek itt közölt nagy száma (111) pedig azt, hogy gyakran új, és nem másod- vagy sokadközlésű verssel elégítette ki olvasói igényeit.

A keletkezés datálásánál, eltérve az előző két fejezettől, azt az időpontot vettük figyelembe, melyet a kéz- vagy gépiratlap, illetve az újságközlésben közvetlenül jelölt keletkezési dátum feltüntetett - ha volt ilyen. Ennek hiányában az adott periodikumforrás megjelenési dátumát jeleztük - zárójelben. Ez azért lényeges, mert a keletkezés és megjelenés között gyakran évek teltek el.

A gyűjtemény negyedik és ötödik részét a kéz/gépiratban ránk maradt versek adják, melyek négy fő forrásból származnak.

Láng Gusztáv gyűjtemény nagygépiratként (LGGY nagygépirat) jelöltük azt a fűzött gépiratköteget, mely A/4-es formátumban 399 oldalon 481 verset és 8 fordítást tartalmaz, helyenként kéziratos javításokkal, folyamatos oldal- és versszámozással. A legelső vers 1923. augusztus 18, míg az utolsó 1925. decemberi keltezésű. A versek többsége datált, a datálatlanok keletkezésére irányadó a megelőző és követő időpontok jelölése: a feltételezett keletkezési időpontokat szögletes zárójelben tüntettük fel.

Ez a 301 zsengét tartalmazó versgyűjtemény Dsida kéziratainak gépírt másolata, melyet a költő halála után szülei gépeltettek le, s minden bizonnyal vagy ők, vagy a költő öccse javított. Összesen 13 ismeretlen verse csak itt található, a többi a Petőfi Irodalmi Múzeum gyűjteményében is megvan. (v.ö. PIM füzet).

Második forrás a Láng Gusztáv gyűjtemény gépiratlapok (LGGY gépiratlapok): az önálló, számozatlan, 237 db A/4-es formátumú lap 120 ismeretlen verset tartalmaz (ebből 6 töredék), az első 1925. május 17-i, az utolsó 1934-i datálással (20 vers hely és év nélkül). Ezek javítatlan, többségükben másod- vagy harmadpéldány gépelések, de kifogástalanul olvashatók.

A harmadik forrás a Petőfi Irodalmi Múzeum tulajdonát képező (4256/5/1-2 fondszám) 155x196 mm nagyságú, fekete tinta írással és ceruzás javításokkal 2 db keménytáblás, bekötött, hat kockás diákirkát tartalmazó, részben oldalszámozott 264 és 200 lapos füzet Dsida Jenő sajátkezű belső címlapjával, tartalmának túlnyomó része a LGGY nagygépiratban megtalálható 5 ismeretlen vers kivételével. A LGGY nagygépirat szövegeit a PIM füzet alapján javítottuk, különösen a félreolvasott szavak korrigálásában volt jelentőségük.

Negyedik forrásunk a Petőfi Irodalmi Múzeum tulajdonában található kéz/gépiratlapok, melyeket raktári jelzetükkel jelöltünk. Megjegyezzük, hogy a Psalmus Hungaricus két gépelt alapváltozata is itt bukkant fel. A 11 ismeretlen versből 1 töredék.

A MTA Könyvtár Kézirattárának Ms 6025/126-352 számú anyagában összesen 226 gépiratoldal található Dsida Jenő versekkel, melyek Molter Károly hagyatékból kerültek be és Marosi Ildikó engedélyével sikerült feldolgoznunk. A végső szövegállapot meghatározásában jelentettek hatalmas segítséget.

Egy vers az Országos Széchényi Könyvtár Kézirattárában található Imbery Melinda levélből bukkant elő.

A jegyzetben feltüntettük a kötetek pontos címleírását és felsoroltuk azokat, amelyek ismeretlen verset nem tartalmaznak. Egyúttal eligazítást adtunk a ma már kevésbé használt idegen szavak és kifejezések értelmezéséről, s néhány történelmi személyiség életrajzi adatait is feltüntettük. Mindehhez felhasználtuk Csiszér Lajos Légy már legenda kötetéhez csatolt jegyzetszótárát.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Köszönetet mondunk a Petőfi Irodalmi Múzeum, az Országos Széchényi Könyvtár, a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár Kézirattára dolgozóinak, akik előzékeny és pontos munkájukkal hozzájárultak az életmű anyagának feldolgozásához.

Köszönjük a költő emlékét kegyelettel ápoló Dsida Jenő Baráti Kör elnökének, Lisztóczky Lászlónak a jelentős filológiai és szövegközlő, Cseke Péter kolozsvári irodalomtörténésznek a periodikumközlésbeli, Lakatos Évának (OSZK) a könyvészeti segítséget, Marosi Ildikónak a Molter Károly hagyatékban őrzött Dsida anyag tanulmányozásának engedélyezését, Szőcs Gézának azt, hogy önzetlenül rendelkezésünkre bocsájtotta a birtokában lévő négy verskézirat gépírt másolatát.

Urbán László
Érd        

2008. május 18.

 


Rövidítések


MTA K: Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára
OSZK: Országos Széchényi Könyvtár
PIM: Petőfi Irodalmi Múzeum
Vál.: válogatta
Szerk.: szerkesztette
Bev.: bevezette
Ill.: illusztrálta
Olv. sz.: olvashatatlan szöveg
Vált. sz.: változatlan szöveg
* szóhiány
ny.: nyomda
K.: (könyv)kiadó
Hátra Kezdőlap