BALATONI GŐZHAJÓZÁS


Gr. SZÉCHENYI ISTVÁN

 

 

NYOMT. TRATTNER ÉS KÁROLYI INTÉZETÉBEN 1846.
(ÚRI UTSZA 453. SZÁM.)

 


 

Az eszme "Balatonra gőzöst állítni" közvetlen nem enyim. Én annak csak egyik közvetett ügyvivője vagyok, és mint illyes szólalok itt fel. Ámde azért, és mert itéletem szerint tán hasznosbat is lehetett volna hozni szőnyegre, s némiek még tán sürgetőbbek is - azért, mondom, a balatoni gőzhajózást is köz figyelemre méltó tárgynak tartom, melly, részemrül legalább, biztosan számíthat a legőszintébb hozzájárulásra.

Mi magyarok már sokat kezdettünk soron kívül. És több esetben vajmi jól tettük, hogy így cselekedtünk. Nem kezdhetvén az 'első teendővel' kezdettünk a 'másodikkal' melly majd maga után rántja az 'elsőt', ha t. i. el nem alszunk, és sürgetjük azt. Igy például a váltótörvény tulajdonkép nem volt 'első teendő'; igy a budapesti lánczhíd sem. Hitelintézet és országos közlekedések lettek volna e két tekintetben az elsők. De valljon ráállott volna-e az 52 vármegye sat. sat. mind arra, mi nélkül hitelintézetnek nincs valódilag általános alapja? s valljon kész lett volna-e az egyetemes kiváltságos szintúgy kivenni vámos utakon egyegy garasát sőt huszasát zsebébül, valamint majd szépen kiveendi krajczárát a budapesti hídon? Bizony alig! S ekkép, mint mondám, nem volt olly rosz számítás ez esetekben a később teendőkkel kezdeni, mik okvetlen maguk után vonják az elsőbbeket. Mert hogy ne tegyen a magyar semmit is, miszerint végpusztulásának, mellybe a váltótörvény már már dönti, elejét vegye, mi egyedül tökéletes alapra állított hitelintézet által történnék biztosan meg; és hogy a nem sokára bevégzendő budapesti állóhídhoz, melly ugy fog állni a két part közt mint egy csinos kis czukrászmű, a haza legtöbb részeiből jobbadán csak locspocs, megnemszűnő fenakadások közt, sőt néha éppen ne lehessen közelítni: attul nem tarthatunk, ha - és aztán igaz, minden e kis  h a  körül forog - kisded kis babérinkon el nem alszunk, de mozgunk, mozgunk kettőztetett állhatatossággal megnemszünőleg mindaddig, mig mostohább körülményeink daczára is elérjük valahára a logikaibb 'egymásután' szabadabb cselekvés-körét.

'A Balatonra gőzöst állítni' körülbelül, s kivált europai szemüvegen nézve keresztül, szintezen viszonyok közé sorozható, mintha t. i. nem volna a legsürgetőbb teendőknek egyike. S ugyanis az europai egyéb tavakra a partjaikon fekvő nagyobb és számosb városok s az ezek közti élénkebb közlekedési szükség idézték elé a rajtuk evező gőzösöket; míg a Balaton partjain alig fekszik nagyobb hely, alig van kereskedési mozgalom, s igy ezek létét viszont a gőzösök nagyobb élénkséget szülő fel- s alájárása fogná előteremteni, ha t. i. el nem alszunk, és csak kis része találkozik bennünk azon életerőnek, mellynek szövetséges Amerika köszöni olly példátlan felvirágzását, hol, mint tudva van, alig létezik bármilly vadonság közti víz, mellyre tüstént 's mindenek előtt gőzöst ne állítnának, melly aztán szabadabb közlekedés megnyitása által maga után vonja a partok haszonvételét, házakkal s végkép virágzó városokkali ellátását.

Jelen tárgyat illetőleg a kérdés tehát az, valljon kivánatos-e, szövetséges Amerika példáját e tekintetben követni? és ha igen, ennek eszközlése valljon közvetlen kinek tiszte? Az elsőre könnyű a válasz; mert hogy Magyarország szinte legkiesb magyar vidékét elhanyagolt állapotábul kiemelni olly szempont, melly minden hű hazafinak legközelebb fekszik érdekében, azon én legalább kételkedni nem tudok; midőn annak elhatárzása, hogy a dolog közvetlen eszközlése tulajdonképen kit illet, még könnyebb, mert ugyan kit illethetne a világhátán mást, mint legközelebbrül is Somogy, Veszprém és Zala megyék balatonparti birtokosait, és tüstént ezek után az érintett megyék belebb lakó földtulajdonosit; mert hiszen ha ezek nem szeretik magukat eléggé, miszerint az eszmét létesítsék, ugyan, kérdem, miért szeresse annyira őket bárki más? Nincs ok rá. Pedig valóban csak önszeretet kell az illetők részérül a tárgy meginditása- s végbevitelére. Minthogy csak egyetlen egy gőzösnek megjelenése is a Balatonon olly fordulatot tenne e gyönyörű víztükör mostani szunyadozó létén, annyira nevelné az egész vidék életerejét, s olly hosszú lánczolatát következtetné a legszebb s előre ki sem számítható kifejtéseknek, miszerint a somogy- veszprém- és zalai földbirtokosok és lakosok mintegy bűbáj-vessző által jelen létükbül kiemelve csakhamar olly állapot közt lelnék magukat, melly a mostanihoz ugy állna mint májusi reg decemberi esthez, s melly ekkép a mostaninál módnélkül kellemesb és hasznosb is volna.

Nem fogna ugyan ez átalakulás pillanat alatt végbemenni, mert - ha csalni nem akarjuk magunkat - bizony még igen is fejletlen állapotban hervadoz jelenleg a balatoni partvidék; de hogy előbb utóbb bizonyosan végbemenend, a mennyiben t. i. többé kevesebbé fogják az illetők öntözgetni az elültetett plántát, az legkisebb kétséget sem szenved; mert ceteris paribus valamint töknek minden bizonynyal örökké csak tök lesz fia, ugy a makknak okvetlen mindig tölgy!


------------


Nehéz volna annak jóslatát itt kimeritőleg elősorolni, mi mindent fogna egy balatoni gőzösnek életbe léptetése maga után vonni; mert egy illyféle nevezetesb előlépés, mint a külföldi tapasztalás mutatja, csudaszerüleg tágitja az emberi társaság nem egyedül haszon- és kellem- de különösen diszkörét is.

Némieket azonban olly bizonyosan vonna maga után egy balatoni gőzös, hogy azokat előre jósolni bizony nem nagyobb mesterség, mint megjövendölni, miként a nyarat és őszt tél váltja fel, a sokáig koplaló megéhezik, a viz elbocsátva lefelé foly, a léghajó pedig ha szabadul felfelé siet sat.

Így például: legelsőben is kőszén-szerzésre fog indítni! S már csak ez is milly óriási tért nyit meg! Igaz: fával is füthetni gőzkatlant. De a fa drága s naprul napra drágább lesz, és mi több', terjedelmessége által olly nagy tért foglal el, miszerint vagy kirekeszt a hajórul fölötte sok árut, ez pedig nagy megrövidítés, minthogy hajón nem annyira suly mint terjedelem jő tekintetbe; vagy minden pillanati megállapodást tesz fahordás végett szükségessé, mi mindig időveszteséggel s kivált az utasokra nézve igen sok alkalmatlansággal jár, sőt néha még legnagyobb veszély közé is sodor, ha t. i. nincs elégséges tüzelő-szerrel ellátva a gőzös; mert vajmi sokszor igen könnyen elcsábít a szép idő; "odáig csak eljutunk" így bizakodik a hajós és nem szerez be elegendő égszert; de féluton vihar éri, kikötni a parti sikérség miatt mindenütt nem képes, tüzelő-szere pedig kifogyván megküzdeni a dühöngő szelekkel nem bír, mikor aztán könnyen vész hajó, sőt ember is sat.

Kőszént kell tehát szerezni. S mert lesz  "f o g y a s z t ó j a",  lesz bizonyosan  "f e l t a l á l ó j a"  is - ha t. i. van a közel vidéken - vagy ha itt nincs,  "m á s u n n a n i  s z e r z ő j e."

Most meglehet, sőt hihető: kimerithetlen kőszénrétegen, s ekkép, civilisatioi körülmények közt, a lehető legnagyobb kincsen ül Zala- Veszprém- Somogyban nem egy szegény legény. Ki tudja? Hiszen egy kissé mélyebre még senki sem vizsgálta. És miért nem vizsgálta? Mert valamint a Balaton-mentieknek ugy a Magyarnak általán véve nem vala kőszén eddigelé nagyobb becsű, mint volt magányos szigetén boldog emlékezetű gyermekkori kedvencz-hősünk Robinson Crusoe-nak az aranydarab. S ugyan miért nem volt nagyobb becsű, és csak most nem régiben kezdett azzá lenni Magyarországban a kőszén? Bizony csak azért, mert eddigelé mindig vagy ellenséggel csatáztunk, vagy illyes nem létében - ha az igazat meg akarjuk vallani - megnemszünőleg magunk közt veszekedtünk, és inkább csak keserű reminiscentiák mellett busongván s pipázván, mintsem egy kissé előre tekintvén és a fenálló körülményeket lehető legjobban hasznosítván, csak ujabb korban kezdtük észrevenni, hogy sehogy sem létezünk civilisatioi körülmények között, de annyira vagyunk mindenben hátra, miszerint nincs egyéb választásunk, mint a' leggyorsabb 's legáltalánosb haladás, vagy a legbizonyosb enyészet, mire szintolly biztossággal vezet - közbevetőleg legyen mondva - a  r é g i t  mindenben makacsul fentartani vágyás, mint minden  u j n a k  eléggé meg nem emésztett rögtöni bekapása.

Most Magyarország legnagyobb része, kivált kőszén és tán vas tekintetében is, pincze nélküli alházhoz hasonlitható, mellyben terjedelmessége daczára sem lakik igazi kényelemmel szinte senki is, és mellyben semminemü felhalmozott életszer vagy kincstömeg nem honol; midőn példáúl Csehország emeletes, Szászország kétemeletű, Britannia pedig valóságos ötemeletű lak, mellyekben noha aránylag kis téren épülvék, még is igen sok van és tömérdek elfér.

Minden ehhezképpest, mi arra ösztönül szolgál, hogy földgömbünk gyomrába mentül mélyebbre behassunk, honunkra nézve csak üdvös lehet, mert ez által szintugy nagyobbodnék az mint ház, mellynek egy sorára két három sor is rakatik. Most köztünk a legnagyobb rész, mint érintém, még csak azt sem tudja, milly rétegen áll. Már ennek ismerete is nagy nyereség volna, valamint a' nemzetre nézve nem lenne kis előny, a mostani szójárás mellé "széles e hazában" lassanként azt is csatolhatni: "mély e hazában", s ennek következtében végre aztán: "magas e hazában"!!

És e fölött olly honban mint a mienk, hol - bármilly paradoxnak sőt ellentétesnek látszassék is mit mondandok - "biztos kereset sincs, s aztán elegendő alkalmas kéz sincs", ugyan lehet-e valami, mi inkább megérdemlené a figyelmet mint mind az, mi uj kereseti kör nyitása mellett egyúttal a magyarországi kézhiányt is hathatósan pótolja? Azt hiszem, nem. Illyes kettős czél pedig mindenek előtt gőzmozgony által érhető el; mert ez bányászokat, gépészeket idéz elé nagy számban, míg más részrül határtalanul több élő erőnek biztosabb pótléka, mint szél vagy viz, mellyek azonban jól használva szinte megbecsülhetlen emeltyűk, és vajmi hathatós tényezőkül járulnak az emberi szükségek és kellemek kielégitésére.

Most, azt hiszem, egész dunántúli kerületben egyetlen egy gőzmozgony sincs. Mi más országokhoz képest, mellyeket civilisáltaknak mondanak, bizony a legnagyobb hátramaradás symptomáját árulja el. Nem közönyös ennélfogva, hogy végre mentülelőbb támadjon egy, de jó sikerrel; mert a példa vonz; és mutatkozzék csak valahol valami "talpraesett" melly az emberi hatalom körét tágitja: s legott egészen új és nemzetekhez vajmi illőbb képet öltenek magukra a társadalmi viszonyok.

A' Balatonon mostanság egyetlen egy meglehetős hajó, de csak egy türhető csónak sincs. Bámuljon-e az ember ezen vagy nevessen, én nem tudom. Lebegjen csak egyszer rajta gőzös: s míg bányászokat fog előidézni a hegyekben és a gőz használatára sürgetendi a gondolkozót, uj életszikrát lövel az egészre és a most ugyan kies de mintegy álomban szendergő vidéket olly vidor elevenséggel ruházza fel, mikép egy szebb jövendőnek tavaszkorát fogják a legédesb sejtelmek közt élvezni a Balaton körülti lakosok.

Ennyit vonna maga után egy gőzös! Ezzel azonban még korántsem volna kimeritve azon haszon, mellyet illyesnek megjelente a Balatonon következtetne. Kevés idő mulva ugyanis, miután élénkséget fogott hozni a mai marasmus helyébe, melly crisisen vajmi hamar esnék át az egész vidék, okvetlenűl így fognának okoskodni magukban az illetők: "Mi mindig csak a Balatonon evezzünk? Ugyan miért ne mennénk hajózható csatorna által legalább a Dunára?" És mivel nincs nagy, de szinte legkisebb akadály is ezen eszme foganatositására nézve, más részrül pedig minden körülmény fogja sürgetni azt: fogadni mernék, legott életbe lép a Balaton lecsapolásának rég megpendített terve, mi egyuttal, midőn összeköttetésbe hozná Zala, Veszprém és Somogy sajátlagos gazdagságait a Dunával s így Magyarhon legfőbb erével, és viszont; más részrül annyira emelné ki e gyönyörű tájt minden mocsáribul és honi kis tengerünknek kies partjait ollyannyira varázslaná lakhatóvá, mikép pezsgőbb egészségü kellemeibe szeretvén még tán az is felütné közelében lakhelyét, ki eddigelé csak külföldön tudott kivetkezni unalmibul. S ugyan, kérdem, nem volna-e ez haszon? Mire aztán, igaz, 'igen'-nel csak az felelhet, kinek keble magyar és eleme honi hűség!


------------


Nincs arrul bizonyos tudomásom, a Balatont egészen le lehetne-e csapolni; de annyit hiszek, ha lehetne is, bűn volna illyest cselekedni. Legelsőben is, mert egy, körülbelül 12 mértföld hosszú gyönyörű vizcsatornát képez, mellyet emberi kéz nem birna nagyobbszerű szabásokban kiállitni, és melly csak nekünk látszik rövidnek, mert pangó állapotban sínylünk; ámde polgárisodott körülmények között - nézd az angol, nézd a holland földet - igen hosszú volna, hol még a sokkal rövidebbek is - minthogy a mezők kertekké válnak, és a kis mező is már nagy kert - bámulatos élénkséget szűl. És aztán, mert nem egyedűl kenyérbül él az ember; és végkép is csak az a koszorúzott bölcs, ki a hasznost kellőleg tudja vegyítni a kellemessel. Mig végre bármi kis nyomatékunak látszassék is ez lenni, bizony még a jóizű fogasért is, melly minden édes vízi halak királya s olly kirekesztőleg magyar hal, megérdemli a Balaton, hogy Carthagoként el ne töröltessék.

Igazi javítást nem mindig lehet a fenállónak csupán csak módosításával eszközleni, mert a fenálló néha ollyas, mi tökéletes ellentétben áll azzal, mi eléretni czéloztatik; s ehhezképest illy esetben a réginek gyökerestűli megsemmisitése és az ujnak gyökeres felállitása szükséges. Midőn más részrül nem egy eset van, hol az efféle összeillesztés nemcsak lehetséges, de a már létező alap olly jól áll, mikép lehetetlen volna a felállítandóra nézve annál jobbat lerakni. Mihezképest ez esetben megint a réginek az ujjal czélszerű egybeházasítása a dolog bölcsészete.

A Balaton iránti kérdés ez utolsó rovatba tartozik. Nagyon helyes, hogy a természet rendezője azon jobbadán homokvölgyet, melly Zala és Somogy közt nyulik el, vízzel boritá. Ezt köszönni kell. De a köszönet mellett meg nem állni, hanem végre "tenni" is, s pedig "tenni czélszerűt." Mert hiszen a tevés magában még semmi, sőt néha nagyobb megrövidités, mert zavart okoz, mint maga a nem-tevés.

Czélszerű módosítás által a Balaton nemcsak megtartaná a természettül ajándékba nyert minden előnyeit, jó halait sem véve ki; de míg ezeket és azokat mód nélkül nevelné, egy egészen új tényezőül is szolgálna nemzeti kifejlésünk hosszú sorában.

Munkafáradt ember, ha a Balaton víztükrét meglátja, uj életkedvet érez ereiben csörgedezni. A tenger, igaz, nagyobbszerű látvány, de komolysága miatt, ha kereskedői szempontból nem is, sok más tekintetben bizony nem egy "nagyobb tó" kelleme mögött áll, ugy hogy nyári lakhelynek, még kérdés, nem ér-e fel egy kies tó szelíd s kivált müvelt partja mind azzal, mit a zordon tenger közelléte ajánlhat. Ámde kérdem, mit vesztene a Balaton, ha vagy egy öllel lejebb szállíttatnék? Egy kissé keskenyülne, igaz; de ez volna az egész veszteség; midőn más részrül szántóföldet nyernének mocsár helyett az illető tulajdonosok; jobb levegőt s ekkép kevesebb hideglelést a parti lakosok; fölötte kellemes helyzeteket nyári lakokra - az ősiség módositásával - mind azok, kik például Budapest hőség- s poraibul menekülve, nem birnak urodalmakkal, de azért mégis szeretnek és akarnak is részesülni, pedig saját telkeiken és saját falaik közt, a mezei élet kellemeiben. S erre mennyire lenne alkalmas a mocsárbul kitisztult, Budapesttel szorosabb és könnyebb összeköttetésbe tett Balaton!

"De a hajózhatás rajta lecsapolás által csak csökkenne?" Még az sem; sőt ez is nyerne; bármilly különösnek látszassék is ezen állitás. S ugyanis a Balaton medre, mint ez számtalan vizsgábul kitűnt, bizonyos távulságra a parttul igen sikér, mi a hajózást nagyon nehezíti, mert kikötni némelly helyeken alig, némellyeken pedig éppen nem lehet; egy kissé beljebb azonban, mintha igazi partja valaha beljebb lett volna, rögtön mélyebb leszen, ugy hogy lecsapolás által odáig visszautasitatván, noha a tó mélysége egészben kisebbülne, mégis a szélén mindenütt nagyobb mélységet lelnének s igy könnyebben kiköthetnének az illető hajók.

"De a halak, főkép a felséges fogas száma mégis csak kisebbednék, mert kevesűlne a víz és a nagyobb kivált gőzhajói mozgalom alkalmasint nem igen jótékonyan hatna a szaporodásra." - Errűl előre bizonyost mondani nehéz, és például a Rajnában tagadhatlanul sokkal gyérebben fogják a galóczát most, miután annyi gőzös szántja hullámit, mint azelőtt; de, hiedelmem szerint, még e tekintetben sem támadna csorba, sőt még több hal lenne mint van most, feltéve ha - s aztán, igaz, itt e  h a  körül forog a kérdés - ha a Balatonnak kellő medrébe visszautasitása mellett egyszersmind mind az is megtörténnék, mit halak mesterséges szaporitása végett tehetni, és jól rendezett körülmények közt tenni szokás is, hol, mint tudva van, noha kevesb a tó és mocsár, aránylag mégis több a hal és szárnyas állat - s rendszerint szép jövedelmet hajt - mint a természet nyers állapotában, hol rend nélkül minden időben mindenki zavarja a vizet, és elvégre egynek sincs, vagy távulrul sincs annyi, mint a mennyi jó elrendezéssel mindnyájának vajmi könnyen lehetne.

A Rajnábul, melly egybefügg a tengerrel, távozhatik a galócza és egyéb hal. Ámde a Balatonbul nem menekülhet, habár szorosan összeköttetnék is a Dunával, Drávával, mert hiszen ez csak mesterséges vizcsatornák és zsilipek segitségével történhetnék, mellyeken át ha csak kényszeritve nem, önként bizony a legkisebb hal sem lelhetné szabadulását. A kérdés tehát Balaton tavát illetőleg, mellybül menekvés nincs, hal tekintetében az, valljon hol és miként szaporodik a hal erősebben, teljes nyugalomban-e vagy néha néha egy kissé felfrisítve?

Én errül, halászember nem levén, bizonyost mondani nem tudok. Annyi azonban köztudomásu, hogy sem a constantzi sem a zürichi sem a garda tavakban a halszám nem csökkent, jóllehet több hajó és nem egy gőzös zavarja azok vizeit hosszabb idő óta már. Analogia után itélve, ha össze szabad halat emberrel hasonlitni, ugy látszik, mintha egy kis egybesurlasztás nemcsak nem állna a szaporodás utjában, de éppen ellenkezőleg még elő is mozditná azt. A Tisza táján például aránylag bizony nem igen ingatják az embert, s ha valahol a világon, ott él csend- és nyugalomban, és még sem szaporodik kellőleg, mintha tán nem is jutna eszébe; míg például viszont az irlandi nép, noha tán legmozgékonyabb a világon, és nincs efölött egy is, melly annyi oldalrul s olly erősen volna zaklatva és izgatva, mégis nőttön nő, s olly aggasztólag szaporodik, mikép nemcsak hogy ennie nincs, de jóformán el sem fér, és ekkép éppen ellenkező körülmények közt létezik mint a tiszamelléki. Mert hogy ez határiban el ne férne, azt csak nem mondhatni; mig más részrül, legyünk igazságosak, ha nincs mit ennie, ez bizony csak saját személyes tunyaságának eredménye, vagy hogy nem tudnak azok, kiket illetne a dolog, végkép közös erővel hatni ollyasokra, mik körül, mint például a Tiszavölgy rendezésében,  e g y e s e k  hiába fáradoznak, s mik, bőséget állitva inség helyébe, vajmi szaporán kitiltanának a honbul bármillyféle inséget.

Többnyire ha azt véljük, hogy mostani állapotában nem fogják ki a Balatonbul hovahamarább a fogast, most, miután a halászat mestersége is annyira tökéletesült és naprul napra jobban értenek hozzá, igen igen csalatkozunk; midőn czélszerűen felállitott és a Balatonnal szoros összeköttetésben levő halas tavak által, mellyek, mint gondolom, főkép a somogyi parton felette könnyen volnának létesithetők, örökre és annyira meg lenne mentve a fogas sajátszerű és olly gyönyörű neme, mikép a balatoni gőzösök ellen, ha azok illyes kifejlést szülnének - és illy kifejlést nem szülniök bűn volna - még az áhítatos böjtölők és az ezeknél még számosb finomízlők hosszu sorainak sem lehetne igazságos kifogásuk.

Ha van miért örvendenünk embersorsunknak, vagy azzal legalább kibékülnünk némileg, az mindenek fölött az - mert félre nem ismerhető tanujele a bennünk lakó isteni szikrának - hogy a természeten javítni képesek vagyunk.

A természet legszebb virága valljon nem áll-e messze azon virágoknak mondhatni fénykoszoruja mögött, mellyeket kivált ujabb időkben az emberi értelem mintegy ujra teremteni tudott? S hát számtalan gyümölcs neme ugyan nem emelkedett-e vad eredetén olly csudaszerüleg felül, mikép alig ismerhetni el többé egy fajtájunak? És az állatországban, kezdve a lótul le egész a házi csirkéig, nem tett-e az ember a természetben már is óriási jobbra-fordulást? Pedig hol vagyunk még? Hiszen csak küszöbén állunk azon mezőnek, melylyen hatásunk legbámulatosb, mert sejtelemnél világosabban érezteti velünk, hogy a mennyei lakosok e földön a halhatatlan emberi nem működései által kivánják nyilvánítni nagyságukat!

A Balaton lecsapolása tehát, ha czélszerűen vitetik végbe - s ám ne eszközöltessék otrombául! - mellyet sokan egy lesujtó gyám-oknak tartanak az e tavon állitandó gőzhajózás ellen, nem csak nincsen e vállalatnak utjában, de éppen ellenkezőleg igen hathatósan előmozdítja azt, midőn egyszersmind annyi hasznos és kellemes kifejlésnek közvetlen szülője, miszerint azt szükség nélkül csak egy nappal is hátrább lökni kár volna.


------------


Sokan azt mondják: a balatoni gőzös nem fog hasznot hajtani. Ezt meg kell különböztetni. És valóban jó, illyesek körül végkép tisztába jönnünk.

Angliában például számos híd létezik, melly egy századékot sem hoz; és még is találkozik elég részvényes efféle uj vállalatra, melly szinte nem igér több hasznot. - "Ej be bohó ez az angol", igy kiált erre fel nem egy felszines utas; míg egy kis számítás után az illy sikér birálgató maga mutatkozik bohócznak. S ugyanis: a rövidebbre vett út - mint a tapasztalás naponként bizonyítja - néha egész tájnak, különösen pedig valami isolált városrésznek, rögtön kettőzteti sőt még ennél is magasabbra emeli becsét. Illyes pedig különösen hidak által szokott történni.

Már most ha valakinek telke vagy háza ekkép például ötezer forinttal nevekedik becsben, és teszem kétezer forintra rugó részvénye van egy hidban, melly illy fordulatot szül, és részvénye semmit sem jövedelmez is, kérdem: vesztes és bohó-e ő azért? Azt hiszem, nem. Hát ha valakinek az egyik parton például ipartelepvénye van, mellynek sajátlagos természete szerint megnemszünő összeköttetésben kell lennie egy a másik parton fekvő telepvénynyel, de oda egyedül tetemesb kerülővel, s ekkép nagy idő-, erő- és pénzfogyasztással juthat, és egy híd mind ezen csorbákat kiegyenliti: ugyan miként áll még akkor a dolog? Ugy hogy az illető illy esetben néha még akkor is valósággal nyertes, ha bár a rövidebbre vett közlekedés minden kiállítási és fentartási sulya egyedül őt terhelné, minek kinyomozása egyébiránt, mi magátul értődik, csak szoros egybevetésnek lehet eredménye.

A nem rég megpenditett budai tunnel-vállalat igen jól szolgál a mondottnak még világosb kiemelésére. - Ezen vállalat sikere ugyanis, mi a tunnel hasznát illeti, nyereségre nézve nem olly szoros igazságilag bizonyos, miszerint józanul cselekednék ollyas, ki sem Pesten sem Budán nem bír semmit, és mégis az egész vállalat terhét egyedül saját vállaira venné; midőn azon nyereség, mellyben ezen vállalat sikere - hogy többet ne mondjak - csak a Krisztina-várost részesítné, olly bizonyos és olly roppant, mikép a lehető legrövidebb látás volna a Krisztina-városiak részérül viszont az, ha csak azért, mert a tunnel-részvények haszna nem olly bizonyos mint kétszerkettő négy, elég szűkkeblüek, vagy jobban mondva, elég rosz számitók volnának, a kibocsátandó részvényeket csak gyéren szedni, és azok elkapását azoktul várnák, kik sem a Krisztina-városban sem Budának e táján semmit sem birván, egyedül a tunnel hasznában részesülhetnek, míg ők egy haszonban, és pedig egy roppant haszonban, t. i. telkeik és házaik előre ki sem számítható becsemelkedésében olly bizonyosan részesülnének, mint a hogy a nap világítja a földet, és e fölött még azon második haszon is nyitva áll előttük, melly magábul a tunnel-vállalatbul minden valószinüség szerint várható.

Szintígy hihető, s állitásomat kész volnék fogadással erősítni, hogy a pesti Ferencz- és József-külvárosok és a belváros egy része vajmi jó nyereséggel birnák el egy a Gellérthegy táján fentartandó hajóhíd minden költségeit, azaz, hogy a most érintett három városrész jóval többet nyerne egyetemes becsemelkedés által, mint a mennyi veszteség háramolhatna a híd fentartásábul rájuk legroszabb esetben is.

A Balaton-gőzhajózás ügye éppen ezen osztályba esik. Az, hogy a balatonpartiak általa roppantul nyernek, előttem bizonyos, midőn a részvényvállalat maga tán nyereséggel, de tán veszteséggel is jár; ámde ez utolsó esetben - és e körül forog a dolog - csak azok erszényét csorbítja, kiknek a Balaton partja és környéke idegen határ, míg az első sorban állók, ha semmit sem gyümölcsözne is a felállítandó gőzös, váltig lelnék kárpótlásukat azon haszonban, melly a Balatonnak, ha így lehetne mondani, "életre ébresztése" által, előbb utóbb de bizonyosan háramlana a partiakra.

Mik szerint, mint fentebb érintém, a kérdésben levő vállalat létesitése olly előlegesen illeti Somogy, Zala és Veszprém birtokosait, mikép ha ezek nem állnak az ügy élére, bizony másoktul, kik csak azon haszonban részesülhetnek, mellyet a kis gőzös keres, méltánylattal nem várhatni erszényeik felettei megerőltetését; mi - közbevetőleg mondva - ugy hiszem, elég világot terjeszt arra, hogy minden megkülönböztetés nélkül azt mondani: a balatoni gőzös fog vagy nem fog hajtani hasznot, tulajdonkép szintolly éretlen szójárás, mint sok ezer efféle mondalom, mellyet felszinség szül és locsogási viszketeg terjeszt odébb; mert hiszen, mint e nehány felhordott példábul, azt gondolom, eléggé kitűnik, sok eset van - és a balatoni eset körülbelül illyes - mellyben a részvényesek, noha tán csak egy századék tiszta nyereséget nyernek részvényeik után, azért egészben még is nagy haszonban sőt még roppant nyereségben is részesülnek, s hogy ekkép sok eset lehet és van, hol igen józanul cselekszik például A. ha bizonyos részvényekbe tetemesb pénztőkét fektet; mig C. viszont nagyon roszul számit, ha éppen ezen részvényekre sokat vagy bármit is költ.

Én tehát idegen vállalkozót, ki az érintett három megyében nem bir semmit, és tán nem is magyar kinek szive erősebben dobogna a magyar hon bármilly kis előmenetelén, egészen nyugott lélekismérettel* bizony nem igen mernék a balatoni gőzhajózás meginditására csábítgatni, vagy csak hogy abban tetemesb részt is vegyen; s pedig, mert mi tagadás benne, vállalati haszna az ügynek, legalább mint én látom, egy kissé problematicus, és legjobb esetben sem lehet "szapora gyümölcs", mi után a puszta speculans főleg eseng. Ámde mikor így szólok, s felette ovakodom, nehogy könnyelmüen valakit sárba vezessek - mi, fájdalom, néha a legbecsűletesb- és legkörülnézőbbnek is megesik - kérdezni vagyok bátor: ugyan költhetne-e néhány száz forintocskát balatonvölgyi birtokos, rá nézve valami egy könnyen hasznosb és kellemesbre, mint Balaton-gőzhajó-részvényekre? Bizony alig! feltéve, hogy az efféle részvények után életbe is lép, s mi több, életben is marad a vállalat; mi aztán, conditio sine qua non, és még sem éretik minden vállalatnál el; mirül Magyarországban is van példa már, s ha csak olly felszínesen kezeltetnek némelly kezdemények, a mint kezeltetnek, hovahamarább még több is lesz, hogy t. i. nemcsak legkisebb hasznot sem hajt némi vállalat, de még annyit sem keres, mint a mennyi életfentartására elmulhatlan szükséges volna. - És aztán az illyes az igazi szomoru játék, mert kettőztetve sanyargatja az illetőt.

Ha teszem azon nagyobb uradalmak egyike, mellyek a Balatont környezik, 5000 forinttal járulna a fenforgó ügyhez, tulajdonkép mennyivel járulna ahhoz évenként? Hattal számitva nem többel mint 300 forinttal! És most kérdem, például a keszthelyi, tihanyi, szemesi vagy löllei sat. uradalmak ugyan nem gyarapodnának-e azon világ-meggyujtás által, mellyet egy gőzösnek megjelenése a Balatonon okvetlen eszközlene, évenkénti nagyobb jövedelmi summával, mint 300 nyomorult forintocska? Eleinte, megengedem, tán ennyivel sem, mert hiszen a tó véletlenül Magyarországban fekszik, s minékünk magyaroknak, gyakorlati dolgokat illetőleg, mellyek nem alkalmazhatók elvfeszegetésre, ujhuzásra és gyülési szóparádéra, rendszerint előbb felette sokat kell gondolkoznunk, locsognunk, pipáznunk, meg alunnunk, mielőtt eszünkbe jutna, hogy a sült galambon kivül, mellyel annyira megáldotta az egek ura fajtánkat, a világon még igen sok egyéb és a galambnál minden tekintetben biztosb és izletesb pecsenye is van! Szaporán tehát nem, bizonyos idő leforgása után azonban, mellynek gyorsitása jobbadán csak az illetőktül függ, olly csudaszerü forduláson mennének ezen uradalmak át, mintha valami varázsvessző által egy szelidebb és mosolygóbb világrészbe lettek volna emelve; feltéve, ha nincs rothadási sülyedésben a magyar hon, mit én nemcsak nem hiszek, de minden fekete sejtelmek és keserü lamentok daczára, mellyektül most sok helyütt olly erősen viszhangzik a levegő, éppen ellenkezőleg arrul vagyok - pedig minél inkább összehasonlitom a mult időket a mai napokkal - tökéletesen meggyőződve, hogy ha van ország és van nép, mellynek kinálkozik szép jövendő, az a Duna- Tisza- és Száva-Dráva mente, és a magyar faj; feltéve megint, ha ezen utolsó, csábitóktul és álprophetáktul sárba nem vezetve, férfiui esze és józan tapintata által el tudja kerülni mind azon veszélyt, melly igaz nem kis számmal áll ujjáalakulási működésének utjában.


Egyébiránt sokan, s ezek között több szakértők ugy vannak meggyőződve, hogy a balatoni gőzhajózás, mint vállalat is, rögtön megtermi hasznos gyümölcsét. S adná Isten; mert aztán ez volna a kettős hasznu szerencse, melly nem minden huszonnégy órában ajánlkozik! Ők ugyanis, nem tudom milly adatok után, de több százezer mázsa gyarmati árut számitanak, melly a tengerparttul Pestnek a Balaton hosszában veszi utját; aztán a sót, melly a Balaton egy végérül szállitatik a másikra; meg meg annyi utast, kik már most is megfordulnak Füreden sat. sat.

Már mennyire alaposak ezen előtételek és mennyire lehet azokat józanul számitásba venni, előre megmondani bajos; midőn más részrül kétséget nem szenved, hogy némi eseteket kivéve, és hol rendszerint a vállalati felszines egyoldaluság volt a bekövetkezett kudarcz egyedüli oka, minden vizen olly élénkséget és ezzel mindig szorosan egybekötött annyi és olly uj kereseti forrást nyitott meg czélszerü gőzhajózás, hogy több vagy kevesebb idő leforgása után, de rendszerint, a legvérmesb várakozást is messze maga mögött hagyta a kifejlett eredmény.

Mikor 1825-ben a rajnai első gőzhajózás alakult, 20,000 emberre volt számitva az ezen folyón évenként fel s alá járók mennyisége; 1844-ben egyedül a kölni társaság - pedig hány más alakult azóta! - ha nem csalatkozom, 1,800,000 személyt szállitott odébb. - 1831-ben alig vittek néhány ezer utast a Dunán keletkező gőzösök; 1845-ben pedig 790,851-et. És valljon 1831-ben járt-e más utakon, illy nagy szám fel és alá? Dehogy járt! Vagy tán olly iszonyun szaporodott azóta a népesség? Nevetség volna illyest hinni! De hát valljon mi nevelte ezen óriási mozgalmat? Semmi egyéb, mint a közlekedés könnyüvé és kellemessé tétele. - A Balatonon is okvetlen fog, ha tán nem is ezen arányban, de minden bizonynyal előre alig sejdíthető szabásokban növekedni a mozgalom; mert hiszen, csak a kő, a fa, meg a rab ül egy helyütt, mig a lelkes és szabad, kivált ha könnyen teheti szerét - a mivel mi magyarok eddigelé nem igen dicsekhetünk - majd közelben majd távulban, de mindig mozogva s csak ritkán nyugodva gyakorolja erejét.


------------


A főszempont, az itt mondottakat mind egybevonva, tehát az, miszerint - bár mennyire legyen is a czél szerencsés véletlenek és kedvező körülmények által elősegitve, mik egyébiránt háladattal fogadandó mindannyi kedvezmények, a nélkül hogy azoktul legyen feltételezve a siker - "mind azon tényezők kellő tekintetbe és elégséges méltánylatba vétessenek", mellyek az ügy sikerét ha nem is biztosithatják tökéletesen, azt legalább a valószinüséghez olly közel vigyék, mint csak lehet. - És csekély bélátásom szerint ezen tényezők sora im ez:

Legnagyobb tökéletességü, sem igen nagy sem igen kicsi gőzös; -

Egy vagy két, a gőzös által vonandó nagyobb rakhajó áruszállitásra, és tán több kisebb komp is, körülbelül mint az eddigiek, mellyekbe minden bibelődés nélkül kocsistul lovastul lehessen járni; -

Annyi kiszálló-hely, és ekkép a víz sikérsége miatt annyi benyuló töltés vagy híd is, mint a mennyi kikötési pont szükséges a Balatonvölgy kellő hasznositására; -

Elégséges pénztőke, nemcsak a gőzös, rakhajók, kompok, kiszálló-helyek s benyulók kiállítására, de mind azon költségek  t ö b b  é v i  fedezésére is, habár a gőzös nem keresne is semmit, mellyek gőzösnek hasznositásátul elválhatlanok, mint: hajósnép fizetése, égény, olaj, zsír, festék, tatarozási és jó karban tartási költség, kárbiztositás sat.; -

Czélszerü társasági szabályok, mellyek veleje az, hogy a tisztviselők megválasztásában teljes szabadság uralkodjék, ámde más részrül a teljes bizodalommal megválasztottak aztán minden kisszerü megszoritatás nélkül szabadon foroghassanak; - s végre:

Az ősiség czélszerü módositása.

Mikor a balatoni gőzhajózás terve tudtomra jött, egy a felső Száván létező kis gőzösnek megvásárlása volt czélban. Erre pedig csábitó olcsósága vezérlett; mi viszont engem - az illetők minden megbántása nélkül legyen mondva - a Balaton-gőzhajózásbani részvétre határzott, s tulajdonkép ez oka, hogy a társaságban vagyok, s pedig egyedül, nehogy olly hiányos kezdet által, mint az érintett olcsó hajó megvételével történt volna, ismét holt gyermekül jöjjön világra egy magyar uj vállalat.

Az olcsóság sokak előtt ellentállhatlan csábbal bír, kivált Magyarországban, hol bizonyos szerénység örve alatt nem egy intonálja azon mindennap hallott boszantó nótát: "Minékünk magyaroknak, kik kezdők vagyunk, ez is - t. i. az alábbvaló is - jó!" S igaz: az olcsó, ceteris paribus, mindig a drága elibe helyzendő. Ámde kérdem: szemes emberek előtt, kik ló helyett nem vásárlanak szamarat, ugyan hol létezik ezen 'ceteris paribus'? Én azt mondom: sehol, s az olcsó husnak mindenkor és mindenütt híg a leve, s hogy kivált kezdetnél, mikor annyi természetes nehézséggel s még ezek fölibe görditett mesterséges előitéletekkel is kell küzdeni rendszerint, lehetetlen elég közel járulni a tökéleteshez, s hogy ekkép illy esetben egyenesen ki kell törölni a cselekvési szótárokbul a  k ö z é p s z e r ű t,  s annál inkább a hibást.

Erre nézve egyébiránt rendben volnánk; mert azon 40 lóerejű gőzösnek erőmüvei, melly alkalmasint még az idén fogja hasítni agg Balaton hullámait, Londonban Penu urak gyárában készülnek, kiknél derekabb erőművesek mostanság földgömbünkön alig vannak; a hajó teste pedig a Duna-gőzhajózás igazgatósága szíves engedelmébül olly figyelemmel fog Masjon ó-budai hajógyárigazgató, és Precious ugyanottani hajóépitész urak felügyelése alatt az ó-budai gyárban munkába vétetni és alkalmasint Füreden bevégeztetni hovahamarább, miszerint a balatoni első kis gőzös, mellyet már születése előtt 'Kisfaludynak' keresztelénk, mi talpraesettségét illeti, daczolva bármilly ellenséges viharokkal, bizonyosan nem marad bármilly méltányos várakozás mögött.

A rakhajók és kompok kérdése, melly most leszen elintézendő, noha alárendelt, azért még is felette nagy fontosságu; mert alkalmasint egy sem hat a vállalat gyümölcsöző létére olly eldöntőleg, mint azok czélszerü és minélelőbbi alkalmazása. S ugyanis, olly kis gőzös mint a' 40 lóerejű 'Kisfaludy' lesz, nem alkalmas nagyobb mennyiségű áruk, kocsik, lovak és effélék szállitására; nagyobb szabásu gőzös pedig mélyebben jár, több pénzbe kerül, és fentartása költségesb, és ekkép azon kettős czél elérésére, mellyre gőzöst használni szoktak, személyek szállitására és nagyobb terhek vontatására t. i. nem létezik más mód, mint az érintett gőzös mellé alkalmas rakhajókat és kompokat állítni; mellyek, ha elég a személyes forgalom, hevernek, ha illyes pedig nincs, de tán van valamellyes teher-szállítás, a gőzös által vonatnak fel s alá. - Így például 100 - 200 sőt 300 személy is rá fog férni Kisfaludyra, kikkel gyorsan haladand; ha pedig ember nincs, de van áru: igaz, csak fél sebességgel, de 2000 mázsát is vontathat egyszerre, s ekkép egy évben csak 250 napot számítván, 500,000 mázsát szállíthat a Balaton egy végérül a másikra, minthogy egész hosszát fel és alá könnyen bejárhatja naponta. - E kérdés tehát minden halasztás nélkül tisztába hozandó.

A kiszálló-helyek és benyulók nem kevésb tekintetet érdemlenek. Nem minden tónak van mindenütt olly meredek partja, hogy ahhoz gőzös elég közel járni és azon könnyen kikötni birna. Ez esetben tehát mesterséges készület kell. Minél nagyobb távulságra esik a viz elégséges mélysége a parttul, annál messzebre kell természet szerint hatni a benyulónak, midőn meredekebb partnál ollyféle kiszálló is elégséges, mint a millyenekhez dunai gőzöseink kötnek ki; csakhogy illyes vagy ollyas előkészületnek elmulhatlanul mindenütt létezni kell, hol gőzhajó rendesen kiköt, s pedig nemcsak kellem és időkimélés tekintetébül, de valóban néha még a legnagyobb veszély elkerülése végett is.

Kiki tudja, ki gőzösön járt és azon csak néhány kalandja volt, milly felette kellemetlen érzés, keresztül fázva, keresztül hűlve, hosszadalmas és fárasztó út végén elérkezni ugyan, de aztán tüstént ki nem szállhatni, hanem e végett órákig bibelődni, és végtére is keskeny és sikamlós deszkákon, valahol a parton sár közepett, betű szerint lerakatni, miben, mielőtt Duna-kikötési állomásink némileg elrendeztetének, untig volt részünk. - De hát fel- és lerakodásnál ugyan kinek kerülte el figyelmét, mennyi erő- és időpazarlással és az áruk megrongálásával sőt veszélyeztetésével is jár az ott, hol efféle rendes állományok nincsenek? És végkép, dühöngő szélvészek idején, mikor nem egy becsületes vitéz ember tán százereket is fizetne egy talpalattnyi száraz földért, és a hajó csak akkor van teljes biztosságban, mikor erősen meg van kötve a parthoz: ugyan ki kételkedhetik czélszerü kiszállók mindenek fölött szükséges létén? Mihez még az járul, hogy mindenben, mennyire csak lehet, A-tul Z-ig el kell rendezni a dolgokat, s inkább jobb mitsem kezdeni, mint féligmeddigieket; mert az "akarom is nem is"-féle, mint például csínos gőzös, és aztán igen bizonytalan és mindig alkalmatlan, sárbani kiszállás, bár ki mit mond is, mindig olly felette nagy hátramaradási szagot terjeszt maga körül, melly a jobbhoz szokottnak idegeit nagyon kellemetlenül érinti.

Mihezképest alkalmas kiszálló-helyeknek elmaradniok nem szabad, és csak az a kérdés, valljon azok rendezését ki eszközölje: a balatoni gőzhajó-társaság-e, vagy azon parti birtokosok, kiknél a gőzös kikötend? - Mire nézve igénytelen nézetem az, hogy ezen költséget illendőkép azoknak kellene viselniök, kiké a part; mert ha valami neveli ennek becsét, az okvetlen illyféle állomány, melly élénkséget szül, és ekkép életet és hasznot terjeszt maga körül.

Magát a dolog mechanikáját tekintve azonban jobb volna, ha azt kellő ellenőrség és annak idejébeni költség-visszatérités mellett competens szakértők által, kiket én majd kijelelnék, maga a balatoni gőzhajó-társaság eszközlené. S pedig legelőszer is, mert a patrio more-féle eszterú, mellyet minden erősebb jég összezúz, minden nagyobb vihar összetör, sehogy sem felelne meg czéljának; s aztán, mint csak most érintők, mert kár volna, hogy ha az egészben némi egybehangzás nem uralkodnék, és ha ezen uj magyar vállalat, az elegantiának szine helyett magán némileg az abderitismus nyomát viselné, valamint biz azt viseli a Balatonnak minden mai naszádja, mellyek antediluvianus létén, ha meglátná, fogadom, az eszkimó de még a hottentot is egy jót nevetne; az elfogulatlan pedig, ki többet látott mint a magyar hont, nem bámulhat eléggé, mikép férhet illy nyomorult kifejlés, melly a magyar állapot általános typusa, olly régi alkotmányos léttel össze, mint a millyen a mienk, a nélkül hogy mindenbeni javulás vagy mindennek tökéletes elpusztulása elvégre ne álljon bé hovahamarább?

Ha én a Balaton partján egy kissé derekabb ingatlant birnék, szívesen ajánlkoznám az afféle kiszállónak saját költségemen létesitésére sőt annak fentartására is. Mert tudom: sokkal nagyobb becsre emelné vagyonomat az illyes, mint a mennyi költségbe verne.

Igy lesznek lelkesedve, vagy jobban mondva, igy fognak számítni az illetők, remélem; mi körül még csak az a megjegyzés, hogy az afféle kiszállók az egészre nézve természet szerint csak akkor lesznek valódilag hasznosak, ha jó közlekedéssel tétetnek közvetlen összeköttetésbe. - E nagy fontosságu kérdés iránt minden esetre mentülelőbb rendelkezni kell.

A vállalati pénztőkét 150,000 pengő forintra tettük, noha az egészre: gőzösre, rakhajókra, kompokra sat. alig lesz szükséges több mint 60 - 70,000 pengő forint. Illy nagy summára pedig azért állítók a vállalatot, mert ha ura találkozik a 150,000 forintnak, a mint remélni akarjuk, a részvényesek részvényeiknek még felét sem, sőt egyharmadánál csak kevéssel többet volnának kénytelenek befizetni, mi nem megvetendő könnyebbités; midőn a hátralevő summa olly tartalék-pénzalapot képezne, melly legroszabb esetben is számos évekre biztositná az ügy sikerét. És ez olly kimondhatlan előny, melly szinte mindig lét és enyészet küzt határoz; minthogy ollyféle vállalatok, mint például a balatoni gőzhajózás is, eleinte nem igen akarnak fejledezni, s rendszerint veszteséggel járnak, és csak később viradna rájuk a kedvezőbb időjárás; ámde mikor már hanyatlásnak indulnak, mert kifogyott a pénzerő. - Nincs is ehhezképest kereseti vállalatokra nézve nagyobb biztositó, mint olly pénzerő, melly a vállalat fölött áll; mig azon vállalat, melly terjedelmesb mint a tőke, mellyen áll, olly sorsjáték, mellyben csak szerencsevadász szeret venni részt.

Szükséges ezek után a társasági rendszabályok olly módoni megállapítását eszközleni, mihezképest, mint fentebb érintők, lehető legmélyebb philosophiai tapintattal legyen azon kényes vonal kijelelve, melly minden emberi viszonyokban boldog lét és inség, siker és pusztulás közt határoz, és melly középen fekszik a szabadság és korlátlanság, a rend és önkény közt.

Az ősiség módositása szükségét végre azért hoztam fel, mert nagy Catonak példája szerint, ki minden alkalommal Carthago eltörlésének sürgetésével fejezte be véleményét, én az ősiség módosításának életbevágó létét kivánom az illetők emlékezetébe hozni untalan; olly eredményi különbséggel mindazáltal, hogy Carthago megszüntével Róma is kezdett hanyatlani, mert elvesztvén versenytársát, nyert babérjain nemtelen pihenésnek indult; midőn ősiségi békóink megszüntetése éppen ellenkező hatást gyakorolna, mert munkássági versenyt ébresztve a polgári osztályzatok minden sorában, számtalan egyéb csudaszerüek életbeléptetésével együtt a Balaton most annyira elhanyagolt partjait is, előbb mint gondolnók, bájkertekké, mellyekbül megelégedés és szerencse mosolyog, fogná varázslani át!


------------


Szedjétek el tehát a részvényeket drága földiek és ha elszedtétek, miben nem vagytok néha akadékosak, a fizetésben se maradjatok el, mi nem mindnyájatok szokása; mit azonban ha nem tesztek, bizony sárban marad velem együtt Kisfaludy. És ez midőn nekem nagyon nehezen esnék és kimondhatlanul fájna, mert tudja Isten úgy is szerfelett meg van terhelve gyenge vállam, és efölött nem saját eszmém a kérdésben levő ügy, de annak csak őszinte elősegitője vagyok: bizony Kisfaludynak - legyen az aztán Sándor vagy Káról, kiket egyiránt illet a halhatlanság koszoruja - nem válnék különös becsületére, az ő nevét bitorlott vállalat tönkre jutása vagy csak sinylő állapota is.

Egy részvény csak 150 pengő forint, mellynek - ha elkél mind vagy legalább jó része - csak felét kell befizetni, vagy még ennyit sem, és ezt is több hónap leforgása közben. Ugyan, kérdem, olly nagy summa volna-e ez, mellynek sulyát sok el nem birná? Bizony nem valószinü. Hiszen csak Füreden, egy nyaratszaka is több pénz vettetik ki és pazaroltatik el ész-, idő-, egészség- és erény-ölő legnemtelenebb szerencsejátékra, mint a mennyi a kérdéses vállalat életbeléptetésére szükséges volna. És aztán, ha még csak jól mulatnák magokat, nem volna mit szólni; ámde ezt éppen nem teszik, mert ha van hely, hol mozgalom, kifejlett kellem és minden magasb érdek hija miatt tán a szivarokat, politikai pletykákat és a mindennapi közös vacsora utáni korcsma-lejtőket kivéve - felüté a nagyobb számra nézve minden kísérőivel együtt lakhelyét az unalom, az bizony a természettül vajmi gyönyörüen ellátott, de az emberektül korántsem eléggé ápolt, sőt sok tekintetben még jóformán el is roncsolt Füred! Mi nagy állítás ugyan, elismerem; de ha csak azt vesszük - és itt valóban legtávulabbrul sem kívánnék bárkit is megsérteni - hogy mennyire csak terjed a határ, mind elpusztíták az erdőket, s ekkép egyetlen meglehetős sétahelyet sem hagytak az egész tájon; hogy a lakházak a helyett, mikép a Balaton tükrére néznének, egymásnak bókolnak mint városi házak, s homlokuk helyütt hátuljuk, meg az istálló minden kíséretivel áll azon gyönyörű tó felé, mellyre kiki olly szivesen függeszti szemeit, ki ahhoz közelit; hogy az egész füredi révparton egy meglehetős hajó, de még csak egy illedelmes csónak sincs, melly a Balaton kellemeit vitorlázásra vagy uszászra némi biztossággal élvezni engedné; hogy egyáltaljában szinte semmiben sem létezik Füreden azon csín, azon falusi csend, azon kényelem, azon minden fesznélküliség és még is mindenek fölötti illedelem, melly más, kivált külföldi fürdő- és borviz-helyeket olly magához vonzó bájerővel ruház fel, hogy mind a már sokat élvezett, mind a még sokat élvezni akaró egyiránt és nagy számban tódul feléjük; - ha mondom csak a most érintetteket vesszük tekintetbe s egyszersmind azt is, milly haszon- és kellemdús kifejlésre volna a füredi öböl és általján az egész balatoni partvidék képes: nem hiszem fentebbi állitásomat helytelennek, hogy itt vajmi sokat tett ugyan a természet, de annál kevésbé vehető észre az embernek ápoló keze, midőn elferditési és rontási iránya szinte minden lépten látható.

Egy czélszerü gőzös mind ezekben csuda fordulatot tenne, midőn az egész vállalat - ismételve állitom - alkalmasint csak azon pénzbül is kikerülne, melly egy nyaratszaka prédáltatik szerencsejátékban Füreden el; s minden esetre váltig kikerülne, Füreden nem ritkán megforduló csak néhány főur zsebébül is, ha a magyarnak gazdagabb osztálya általján nem volna olly fecsérlő természetü, de a helyett, hogy most nem egyike haszontalan piperére költi pénzét, inkább valami derekabbra forditná tehetségét; ha elvégre jobban megismerkednénk azzal, mit az angol 'public spirit'-nek nevez, és e szerint inkább mindnyáján vagy legalább jó számmal azon volnánk, hogy az egyetemes hon felemelése terjeszszen ránk fényt, mintsem hogy sok közülünk azt látszik gondolni, mintha az ő ephemer csillámlásai hoznának a hazára diszt; ha végre el lesz ismerve köztünk - s bár esnénk ezen fordulaton inkább ma át mint holnap - hogy ujhuzásban és erős szavakban, kivált mikor csendesek az idők, bizony nincs sok hazafiság, és azon kevés is, melly néha illyesekben tán van, rendszerint olcsó portéka; midőn a hazafiság szent érzelme, kivált a mi állásunkban, valódilag: egyedül önmegtagadással és igazi áldozattal jár.

Fogjunk tehát kezet, vessünk vállat, és az uj Kisfaludy-féle vállalat is minden bizonnyal elé fogja egy kissé mozdítni, ha eleinte személyes közvetlen hasznunkat tán nem is, minden esetre azon magasztosb czélt, melly: vérünk és fajtánk kifejtése, nemesitése.

A Balatont környező három megye: Zala, Somogy és Veszprém tisztelt közönsége nemcsak egyénileg de közigazgatásilag is vajmi nagy hatással járulhat a jelen ügy sikeréhez; mert ha a balatoni kiszállókhoz hidak és utak híja vagy hiányos léte miatt nem juthatni, akkor természet szerint nem igen ébredhet a Balaton táján olly mozgalom, melly a szabad közlekedések egészségi pezsgősége volna; s pedig ez a kivánatos. - Vegyék tehát e három megye lelkes rendei, alázattal kérem, e vállalat pártolását kegyesen magukra, és én, legyenek meggyőződve, mindent elkövetendek, mi csekély erőmtül telik, az ügy mindinkábbi sikere és kifejlése végett, melly az egész honé ugyan, mert Magyarország csak egy, de különösen Zala, Somogy és Veszprémé, mellyek a magyar földnek ollyannyira fénylő gyöngyei!

Ki részvéti hajlamot érez magában, de nehézségei vannak, legyen az aztán a gőzöst, rakhajókat, kompokat, vagy a kiszállókat és benyulókat, és ezek mi módoni készitését és kiállitási árát tekintve sat. ám forduljon Pinterics József köz- és váltó-ügyvéd urhoz (Pest, Dorottya-utcza 10. sz.) ki szives vala a Balaton-társulat jegyzőségét ideiglenesen elvállalni, vagy egyenesen hozzám, és minden bizonnyal teljes készséget s kellő felvilágositást találand; mert a legnagyobb feltétele ez ügy sikerének is az, mit minden alkalommal és minden esetben elé szeretnék hozni, hogy legelőszer is egymást tökéletesen megértsük, és aztán ide oda vonás helyett, mi erőt fogyaszt sőt még keserűséget is szül, egy test- s lélekkel mindnyájan egyet és egyenlőt akarjunk.


Pest, april 2. 1846.


Jegyzet

* Liszt Frigyes tanár ur, nem tudom már milly alkalommal, de hallatomra, és mint én gondolom igen helyesen jegyzé meg, hogy megbukott vállalat döghöz hasonlít, melly visszaijesztő büzét sok időre egész vidékkel közli. - Németország egy kis városában vagy harmincz évvel ezelőtt gyár állíttatott fel, melly csakhamar elpusztult, s még most is de csak említést sem szabad tenni bármilly oda igen illő gyárrul, a nélkül hogy boszankodva tüstént el ne fordulnának az illetők. Sokkal komolyabb dolog ennélfogva valaminek megkezdése, mint azt sok közülünk gondolni látszik, minthogy a 'bom'+ nemcsak a jelent de a hosszu jövendőt is compromittálja; kivált azokra nézve kötelesség pedig minden kezdet előleges és legrészletesb megfontolása, kik egyszerre  s o k a t  k e z d e n e k.  Legelőször is, mert a legjobb agár sem vehet jó sikerrel egyszerre űzőbe több nyulat; s aztán, mert ki sok gyermeket szül, annak néha bizony pupos fia is lesz, de néhánya tán el is vész, sőt része még halva is jő világra.

+ 'Bom' = bomladék, elbomlott dolog; a 'romladék' 'rom' hasonlatára. [VISSZA]