Náday Ilona
Nádor Mihály
» Fekete dominó«: Angéla. Tizenegy esz­tendeig játszott itthon, tizenegy esztendő múltával Türr tábornok és báró Hoffmann Félix, a foudvarmesteri hivatal főtiszt­viselőjének hívására a bécsi udvari Operá­hoz szerződött. 1883. dec. 27-én az »Á1-arcosbál«-ban és utána a »Jeanette me-nyegzőjé«-ben lépett föl, akkor évi tíz­ezer forintban állapították meg a fizetését. Itt 1888. május haváig működött. E hó 29-én elbúcsúzott a »Fegyverkovács« c. opera Mari szerepében. Ezideig 199-szer lépett fel. Búcsúja azzal az érdekességgel járt, hogy arra az estére felfüggesztették azt a tilalmat, mely szerint nyílt színen nem szabad a művésznőknek virágot fel­nyújtani a színpadra. 1873. szept. 16-án volt az esküvője, Pesten. Egyéb szerepei: István (Brankovics), Jenni (Fehér nő), Fanchette (Figaro lakodalma), Apród (Tannhauser), Henriette (Kőműves), Mig­non, Mirza (Lalla ítoukb), Senta (Bolygó hollandi), Bosina (Szevillai borbély), Zer­lina (Don Jüan), Pamina (Varázsfuvola), Anna (Bűvös vadász), stb.
Náday Ilona (Jeszenszkyné), énekes­nő (N. Ferenc leánya), első színikisérlete 1897. nov. 23-án volt a Népszínházban, Márkus József »Kuktakisasszony« c. ope­rettjének Liza grófnő szerepében. 1899. okt. havában a bécsi An der Wien-szín-ház tagja volt. Ezután férjhez ment és lelépett a pályáról. (Férje: dr. Jeszenszky Manó, a világháborúban huszárfőhadnagy volt, hősi halált halt az éjszaki harcté­ren, a Frohnreich-fóle attakban.)
Nádor Béla, színész. Színpadra lépett 1870. jún. 16-án.
Nádor Jenő, színész, sz. 1888. dec. 3-án, Budapesten. Tanulmányait a Markó uccai gimnáziumban végezte. 1910-ben be­iratkozott a Pnákosi-színésziskolába. Ugyan­ez év dec. lO^én volt az első színpadi szereplése a Király Színházban, Lehár Fe­renc »Cigányszerelem« e. operettjének Jo-nel szerepében. 1911. jan. I. óta a Király Színház tagja volt. Első nagy szerepét 1913. jan. 24-ón játszta a »Cigánypri-más«-ban. Ez Laci szerepe volt. Innen a Népopera szerződtette, majd ismét vissza­tért a Király Színház kötelékébe (3 évi katonáskodás után); 1924-ben Amerikában
! vendégszerepelt Fedák Sári vak (New-York, Pittsburg, Cleveland, Csikágó, Milwaukee.) Hat hónapi amerikai tartózkodás után is­mét a Király Színház tagja lett. 1927. okt. havától a bécsi Carl-Theater tagja. Azóta külföldön szerepel. Főbb szerepei: Joachim (A gólem), Julián gróf (Kék mazur), Pista (Pacsirta), Bagó (János vi­téz), Vörösvéri gróf (Cigánygrófnő), D'Hennery (A kis gróf), Pál (A hol­landi nő), Grenicheux (Cornevillei haran­gok), Chopin (Címszerep), Jim (Bose Ma­rie), stb.
Nádor Lili, operaónekesnő, 1914. febr. havában nagy siker mellett lépett fel a pótervári udvari operában, a »Hu-genották« Valentine szerepében, továbbá Boito »Mefisztó« c. operájában, amikor Saljapinnal együtt lépett fel. A »Theater i Zsizny« c. lap ekkor így nyilatkozott: »Nádor Lili nagyszerű játéka és elragadó éneke csodálatunkat vívta ki. Még majd­nem ismeretlen csillag és mégis megál­lotta kitűnően a helyét az utolérhetetlen Saljapin mellett. íls ez nem könnyű do­log. Dicsősége vetekedett ma Saljapinó-val. A mai előadás után legelső opera­énekesnőink sorába kell számítanunk. A kisasszony hangjának utolérhetetlen üde-sége valóban páratlan. Az előadás igazi diadalnapja volt az ifjú művésznőnek'.« A művésznő ekkor az intézethez szerző­dött. 1918. febr. 25-én Berlinben vendég­szerepelt; ápr. havában a bécsi Népopera vendége volt. Itt ápr. 18-án mutatkozott be mint Amália Verdi »Álarcos bál«-ja­ban.
Nádor Mihály, színházi karnagy, ze­neszerző, sz. 1882-ben. Hosszú időn át a Nagy Endre-kabaré karmestere volt, 1917-ben átlőtt karral orosz hadifogságba jutott, azonban 1918. május havában meg­szökött, majd 1919. nov. havában a Ki­rály Színháznál működött, itt 1924. má­jus havában felbontotta a szerződését. 1927-ben az Uj Színház karnagya. Szá­mos dalt, kupiét írt a Modern Színpad számára. (Neje: Andai Terka, dalénekesnő). Színpadi munkái: »Vilmos kuszárok«, ope­rett. Szcv. írta Kardos Andor, Bem. 1914. nov. 13. Király Színházi. »Donna Anna«, (opera), 1 felv. Szöv. írta E. Th. A. Hoff­mann motívumai után Mohácsi Jenő. Bem.
— 309 -