Nagy Gyula
Nagy Ida
Nagy Gyula, (Richvalszky), sz. 1858. nov. 28-án, Selyeb-en (Abauj m.). Gim­náziumi vizsgái után 1878-ban megszökött gazdatiszt-atyjától és novemberben szín­padra lépett Gerőffy Andornál mint első násznagy, »Borzáné Maresájá«-ban, Sátor­aljaújhelyen. Állomása Sztupa Andor, 1880., Lászy Vilmos, Miskolc, 1881. Kom-lóssy József, azután Krecsányi Ignác, Hu-bay Gusztáv, Pesti Ihász Lajos, Makó La­jos. Szerepei: Biliczky (Dolovai nábob), Gonosz Pista (Falu rossza), Ali (Szul­tán), Dér Pista (Huszárszerelem), Knabe (Miniszter előszobája). Első jutalomjátéka 1891. márciusban volt Kecskeméten. 30 éves színészjubileumát Adán ünnepelte. Hosszú ideig a szegedi színház könyvtá­rosa. Szegeden ment nyugdíjba, Í914. szept. 1-én.
Nagy Gyula, színész, sz. 1868. szept. 19-én, Pesten. Színpadra lépett 1890. szept. 16-án, a Népszínháznál. Nyugdíjba vonult 1925. okt. 1-én.
Nagy Gyula, színész, sz. 1872. jan. 15-én, Szegeden, színészszülőktől. 15 éves korában megszökött a szülői háztól ós gya­log elindult nagybátyjához, Bercsényi Bé­lához, Budapestre, kinek segítségével el­jutott Veszprémbe, a Hubay—Hevesi-féle színtársulathoz; ezután Balassa Károly, Báródy Károly és Károlyi Lajos lesznek az igazgatói. Húsz éves korában elkerül Miskolcra, Halmay Imre társulatához, majd be kellett vonulnia katonának. On­nan szabadulva, ismét Halmayhoz szer­ződött, akinél hét évet töltött el; azután játszik Gyulán, Orosházán, Békéscsabán, Nagy becskereken, Nagykikindán, Nagyka­nizsán, Szombathelyen, Kőszegen, Szarva­son, Szentesen, stb. 1900-ban Feld Zsig­mond szerződteti, tőle Komjáthy Jánoshoz, Debrecenbe megy, akinél hét évet töltött. 1905. jún. 16-án mint vendég fellépett a Nemzeti Színházban, az »Egyenlőség«-ben, mint Lord Loan. 1907-ben a Nép­színház-Vígopera tagja volt; egy év el­teltével ismét vidéken találjuk, dr. Far­kas Ferencnél. 1909-ben Kolozsvárra szer­ződtették, ahol 1912. szept. 10-én meg­ülte 25 éves jubileumát. 1923-ban a Re­naissance Színházhoz hívták meg; 1927-ben a Belvárosi Színház tagja; ez év jú-
lius havában a »Színházi Élet« részéről mint kiváló epizódistát 500 pengő jutalomban részesítették. 1928. szeptember elseje óta a Vígszínház tagja volt.
Nagy Gyula, fodrászmester, Tordán. Színműve: »Tíz arany«, énekes nszmű 3 felv. Társszerzők Pallós István és Ham­merschmidt József. Bem. 1914. jan. 20. Tordán, Krasznay Ernő társulatánál.
Nagy Gyuláné (Zapletán Hona), szí­nésznő, sz. 1897. szept. 2-án, Zentán (Bács m.). Színpadra lépett 1922. július havában.
Nagyhalmágyi színészet. Nagyhal-mágy aradmegyei községben 1864. július havában találunk színészeket. Nagy Mihály társulata járt itt ekkor, hihetőleg ők vol­tak itt az első színészek.
Nagyhét. A színész-újesztendŐ, amidőn lejárt a szerződés és az új igazgatóval kötendő szerződés végett Pestre jöttek a vidéki színészek, ahol leginkább a Pannó­nia-kávéházban (L. o.), később a Színész­egyesület bérházában levő »Muzsa-kávé-ház«-ban gyűltek össze. (V. ö. Virágvasár­nap.)
Nagy Ibolya, színésznő, Nagy Sán­dornak, a »Szegedi Híradó* híres szerkesz­tőjének leánya, sz. 1864-ben, Szentesen. Mint a színészakadémia növendéke, 1884-ben 200 frtos ösztöndíjat nyert. Ezután (okt. 16.) a Népszínházhoz szerződtették. 1886. április 29-én mint vendég fellépett a Nemzeti Színházban, a »Rang és mód« Irma szerepében; ez óv augusztus 16-án az intézethez szerződtették. 1914-ben nyug­díjba ment, majd 1918. szeptember ha­vában reaktiváltatta magát. Eleinte naiv, később humoros szerepeket játszott. Játé­kát elevenség és humor jellemezte, A szegedi színház megnyitóján: 1883. okt.. 15-én ő mondta el a prológust. 1923. december havában kinevezték a Nemzeti Színház örökös tagjává. 1924. jún. 21-én aranygyűrűvel tüntették ki. Főbb szerepei: Lidi (Csaló iások), Mariska (Otthon), Vilma (Rosenkranz és Güldenstern), Jes­sica (Velencei kalmár), Mariska (Liliom-fi), Aurélia (Passe-par-tout), stb.
Nagy Ida, operaénekesnő. (L.: Nagy Imre címszónál.)
— 317