Keszy József
Két pisztoly
szotta először magyarul Hauptmami Ger bárd „Henschel fuvarosát", mely akkor 40 előadást ért. Megfordult Krecsányival Fiu méban is, ahol Bánk bánt, Ocskay brigádé rost és a „Bor" Baracs Imréjét ő játszotta először. A Nemzeti Színházban 1903-ban ven dégszerepelt az „Aranyember" és „Othello" címszerepeiben. Kiváló szerepei voltak. Hamlet, Romeo, Coriolanus, Lear, II. Rákóczi Ferenc, Aba András, Viola, Vasgyáros, Ber-nardó Montilla, Flambeau (Sasfiók) stb. 1901-ben nőül vette Kápolnay Júliát. (L. o.) Résztvett mint századparancsnok a világhá­borúban és pedig a szerb, montenegrói és olasz harctereken. Három ízben tüntették ki és pedig két ízben a kardokkal ékesített Sig­num iaudisszal és egy ízben (a VIII. isonzói csatában) a hadiékítményes és kardokkal ékesített III. oszt, katonai érdemkereszttel. A világháború után a művészi pályáról visz-szavonult és bírói és ügyvédi vizsgát tett. Jelenleg budapesti királyi ügyész.
Keszy József (Vitéz), színész volt 1820—21—25-ben Győrött, ez utóbbi évben Miskolcon is tag, 1831—32-ben Marosvásár­helyen színigazgató volt. 1840—41-ben újra Győrött működik. Óbudán ■— hol 1834 óta nem volt magyar színészet — 1864 április 17-én ő volt az, aki mint igazgató vállalko­zott a magyar kultúra terjesztésére. Megh. Miskolcon, 1869 szeptember 2-án. Eltemette Latabár Endre, ottani színigazgató. Neje: Gosztonyi Viktória, színésznő. K. színművei: „A két özvegy vagy hűség mindhalálig", vj. 1 felv. Holbein után. Marosvásárhely, 1832. „Parádi emlék". Ered. vj. 1 felv. Eger, 1853. „Debreceni király", „A zsiráf".
Két árva, népdráma 5 felv. és 8 képben, zenével. írta: D'Ennery és Cormon. Ford. Ukki Imre. Zen. szerz. Serly Lajos. Bem. 1877 szept. 23-án, a Népszínházban, majd felújították 1884 jan. 12-én. Szereplők: De Liniers — Horváth Vince, Diane — Klárné Angyal Ilka, Vaudrey Roger — Rónai Gyula, Louise — Tóth Ilonka, Frochardné — Pártényi Jánosné, Henriette — Rákosi Szidi, Jacques — Tamássy József, Péter — Eőry Gusztáv, Marianne — Sik Gizella. A dráma soká volt műsoron és a vidéki színé­szek is sűrűn játszották.
Kát Barcsay. Eredeti dráma 4 szakasz­ban, írta Jósika Miklós. A 2-ik szakaszbani
bordal zenéjét írta Egressy B. A 2-ik sza­kaszban előfordulandó „Nyolcas magyar táncot" előadta a tánckar. Bem. 1867 júl. 28-án, a Nemzeti Színházban. Első szakasz: „Apafi udvara". Második szakasz: „Azarsz-lán barlangja". Harmadik szakasz: „Halot­tak mint vendégek". Negyedik szakasz: „Fe­jedelem egy órára". Személyek: Apafi Mi­hály, Erdély fejedelme — Szilágyi Sándor, Barcsay Mihály — Lendvay Márton, Bar­csay László — Paulay Ede, Bornemisza Anna, fejedelemnő — Pauliné, Bornemisza Zsófi, unokahűga — Lendvainé, Orsolya, Zsófi komornája — Patakiné, Apród — Hu-benai Vilma, Sajóvári tanácsos — Benkő Kálmán, Gyárfás, nagybaresai várnagy — Morvái János, Kulcsár Nagy-Barcsán — Réthy Mihály, Barcsay Mihályné — Hirt-Iing Mária, csatlósok — Náday Ferenc, Kor-csek Pál, Sajóvári fegyverese — Egressy Árpád, Balázsi — Szálai, Gerezdi János — Benedek József, Gerezdi Bálint, fia — Hu-benay János, Bakos, Gerezdi meghittje —■ Sántha Antal, Kéri Pál — Kaczvinszki Já­nos, polgár leány — Niezkyné, táncosok, polgárok, nép, vendégek, cselédek, szövétne-kesek, őrkatonák, bakó.
„Két huszár és egy bakancsos", bohózat 3 felv. ídta Berzsenyi Károly. Bem. a Nép­színházban, 1875 dec. 12-én. Szereplők: Kun János, bíró — V. Kovács József, — Bábi — Rákosi Fanni, Péter — Zádor Ballá Zoltán, Nagy Pál — Kovács István, Zsuzsi — Vár-hidiné, Anna, gazdasszony — Klárné, Zsiga, huszár — Szabó Bandi, Miska, huszár — Karikás József, Matyi, baka — Pártényi János, huszárkáplár — Daccz Lajos, Sala­mon — Rózái József, huszár — Kolosvári. ,■
Kétly Gyula, színész, sz. 1901-ben, Csepregen, Színpadra lépett 1925 május 30-án,
Két pisztoly. Eredeti népszínmű' 3' sza­kaszban, népdalokkal és tánccal. írta Szigli­geti Ede. Zenéjét szerzetté Erkel Ferenc. Első előadása 1844 március 9-én volt a Nemzeti Színházban. Szereplők: Steih ^— Fáncsy Lajos, neje — Laborfalvi Róza, Báj­kerti .— Lendvay Márton, Szirtfoky —. Ud­varhelyi Miklós, Leánya — Hubenayné, Vő­legény — Várhidy Sándor, Hugli —- Telepy György, Borbélylegény — Hubenay János,
— 419 —
27"