Címszó: Békéscsabai színészet - Magyar Színművészeti Lexikon (1929-1931, szerk. Schöpflin Aladár)

 

Szócikktípus:

KONKRETSZINHAZ

NEMSZEMELYNEV

 

 

A szócikk eredeti képe megtekinthető:

https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/I/szin_I.0177.pdf
https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/I/szin_I.0177.png

 

Az itt olvasható változat forrása: B Kádár Zsuzsanna - Nagy Péter Tibor: Az 1929-31-es színművészeti lexikon adatbázisa. (Szociológiai dolgozatok No. 8., WJLF, Budapest, 2017) Készült a Wesley Egyház- és Vallásszociológiai Kutatóközpont 19-21. századi magyar elitek c. kutatása keretében.

https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/szocikk/w/21/21098.htm

Az adatbázis kódja: 1357986421928

 

A szócikk három változatban található meg az oldalon. Legfelül linkekkel kiegészítve; középen, apróbetűvel a keresőmotort szolgáló technikai változat; legalul pedig az eredeti 1929-31-es szöveg.

 

A szöveg linkekkel ellátott változata:

 

 

Békéscsabai színészet

 

Ugyanígy kezdődő szócikkek: https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/szocikk/e/521098.htm

 

Szócikk: Békéscsabai színészet Békéscsaba (megye) a mult század közepéig jobbágy-falu volt, lakossága javarészt tótul, (nyelv) meg latinul (nyelv) s csak elvétve beszélt magyarul, a földesúri terhektől végleg csak 1872-ben (időpont) szabadult meg s így színészetről e városban talán egy fél század óta lehet beszélni. Alig két évvel a Népszínház (intézmény) (információ)  megnyitása után, 1877-ben (időpont) azonban már felépült a békéscsabai kőszínház. (intézmény) (információ)  Jártak ide — többnyire a nyári hónapokban — már azelőtt, a mult század 40-es éveiben is kóbor színész-truppok és vándor komédiások s ezek — mint Haan Lajos (személy) feljegyzéseiből kitűnik — a mai ú. n. Sörház pincehelyiségében tartottak néhány napos, legfeljebb 1—2 hétre terjedő előadást, mindazonáltal a szó komoly értelmében színészetről csak azóta beszélhetünk, mióta a város Thália vándorpapjai számára hajlékot emelt. Valószínű, hogy a nemzeti színészetnek és színműirodalomnak a mult század 70-es éveiben a Népszínház (intézmény) (információ)  megnyitása révén történt hatalmas fellendülése inspirálta e város vezetőit is arra, hogy a magyar színészetnek hajlékot adjanak, legalább is arra vezethető vissza, hogy a közbirtokosság Halmay Andor (személy) (információ)  építész tervei szerint és Sztraka Ernő (személy) városi mérnök vezetése alatt 196 ezer frt. költséggel felépítteti a színházat is magában foglaló ú. n. vigadót, amely épületnek alapkövét 1877-ben (időpont) tették le és 16 hónap alatt, tehát 1878. (időpont) végére készült el, míg az első előadást 1879. (időpont) márc hó 5-én tartották a Városi színházban, (intézmény) (információ)  megnyitóul Tóth Kálmánnak (személy) (információ)  ez alkalomra írt verses prológusát olvasva fel. A színház és vigadó egyéb javakkal együtt 1890. (időpont) évi ápr.hó 1-én a közbirtokosságtól a város tulajdonába került. 1891-ben (időpont) alakult meg az első színügyi bizottság (intézmény) (információ)  Vidovszky János (személy) elnöklete alatt, kit 1896-ban (időpont) Fejér Béla (személy) (információ)  követ az elnöki székben, az ő utódja 1902-ben (időpont) Rosenthal Ignác (személy) lesz, kinek helyét 1905-től (időpont) 1913-ig (időpont) Haan Béla (személy) tölti be, míg 1914-17.között (időpont) Dusbaba Vilmos, (személy) 1918-ban (időpont) pedig Kiss László, (személy) (információ)  a színügyi bizottság elnöke, a városi szervezet felvétele óta pedig hivatalból a város polgármestere: dr.Berthóty István, (személy) 1913-Haan Béla (személy) elnöksége idején Spiegel (személy) és Englerth (személy) tervei szerint átépítik és modernizálják a színházat – akkor kapja nézőtere mai intim belsejét, - a színpadot pedig sűlyesztőkkel és zsinórpadlással látják el: mindezzel rendeltetésének teljesen megfelelő állapotba hozzák s az újra épített színházban 1914.febr.2-án (időpont) Miklóssy Gábor (személy) (információ)  színigazgató tartja első előadását a Cigánybáróval. (cím) (információ)  Még ez évben a város képviselőtestülete az új színházat mozgóképelőadások céljaira adja bérbe (6 évre, évenkint 9 hónapra) s ezt a sikertelen házasságot csak 1920.elején (időpont) tudjuk felbontani, de akkor már olyan megviselt állapotban kapjuk vissza a színházat, hogy a viszonyok javultával – 1925-ben (időpont) gyökeres restaurálást kellett rajta végrehajtani. 1920.óta (időpont) az újjáalakult színügyi bizottság intézi a városi színház ügyeit: ez mindenesetre nagy haladás az előbbi állapothoz képest, amikor a színügyi bizottság csak amolyan félhivatalos szerv volt, mely elnökét maga választotta, ki egy személyben intendáns és előadó is volt s a pénzkezelést is saját kebeléből kijelölt pénztárnokával látta el. Ma van külön előadója, ki az adminisztrativ teendőket és művészeti irányítást végzi s a bizottság a költségvetésileg tervszerűen előirányzott keretekhez alkalmazkodik. A színház vagyonállaga az utóbbi években egy díszletraktárral és szép díszletparkkal is gyarapodott. Áttérve a színház művészettörténetének ismertetésére, arról a 10-12 évről, mely alatt a színház is a közbirtokosság tulajdonát képezte, írásos feljegyzések alig-alig állnak rendelkezésre. Inkább csak néhány elfakult színlap, amelyekről megtudjuk, hogy a 80-as évek elején az aradi Színügygyámolító Egylet Társulata (intézmény) (információ)  járt át Békéscsabára (megye) többízben is, Gerőffy Andor (személy) (információ)  színigazgató vezetése alatt néhány napon át előadásokat tartani – leginkább Shakespeare-darabokat (személy) (információ)  és népszínműveket játszottak – s többször vendégszerepeltek Felekyné Munkácsi Flóra, (személy) (információ)  Feleky Miklós (személy) (információ)  és a 80-as évek közepén Pálmay Ilka (személy) (információ)  is. Ezekben az években — talán a vidéki, vándorszínészet szervezetlensége miatt és színügyi bizottság hiányában — csak igen ritkán szolgálta a színház hivatásos színi előadások céljait. Színpada inkább menyegzői lakomáknak, alkalmi ünnepélyeknek és műkedvelők próbálkozásainak volt színtere. Feljegyzésre érdemes különben, hogy egészen a városi szervezet felvételéig a kőszínháznak szerződtetett és az egész téli idényt itt töltő színtársulata nem volt. Ötletszerűen jöttek ősszel-tavasszal néhány napos, utóbb néhány hetes szezonra színészek, de az év túlnyomó részében zárva volt Thália templomának kapuja, hacsak műkedvelők ki nem nyitották. Igaz viszont, hogy ezek pótolni igyekeztek a színészet hiányát, mert a városunk mindenfajta szakmabeli hazafias, jótékony-, vagy kulturális célt szolgáló társadalmi egyesületei sok nívós és az amatőrök megszokott átlagát jóval túlszárnyaló előadást rendeztek a színházban, melyek közül egyik­másiknak olyan nagy sikere volt, hogy többször is meg kellett ismételni. Különben mind a mai napig is a közművelődés számára értékes szolgálatot teljesít színházunk abból a szempontból is, hogy színi idényen kívül sok műkedvelő előadásnak és művészi hangversenynek ad helyet. Mióta a színház a város tulajdonát képezi, 27 színigazgató társulatának adott művészi hajlékot és kenyeret. És pedig időbeli sorrendben megnevezve őket, a következőknek: Rakodczay Pál, (személy) (információ)  Hajdú István, (személy) Bokody Antal, (személy) (információ)  Szalkay Lajos, (személy) Füredi Károly, (személy) (információ)  Leszkay András, (személy) (információ)  Kunhegyi Miklós, (személy) (információ)  Baranyai Mihály, (személy) (információ)  Sándory Kálmán, (személy) Halmay Imre, (személy) (információ)  Halassy Andor, (személy) Balogh Árpád (személy) (információ)  (az óbudai Kisfaludy-színház (intézmény) (információ)  igazgatója), Kövessy Albert, (személy) (információ)  Monory Sándor (személy) (Zombor), (megye) Dombay Mihály, (személy) (információ)  Palotay Antal, (személy) (információ)  dr. Várady Antal, (személy) Mezey Kálmán, (személy) (információ)  Nádassy József (személy) (információ)  (Sopron), (megye) Mariházy Miklós (személy) (információ)  (Kecskemét), (megye) Miklóssy Gábor, (személy) (információ)  Kiss Árpád, (személy) (információ)  Szendrey Mihály, (személy) (információ)  Krémer Jenő (személy) (információ)  és Csáky Antal, (személy) (információ)  továbbá Alapi Nándor orsz. kamaraszínház- (intézmény) (információ)  és dr. Lányi Viktor Opera - staggione - társulata. (intézmény) Ezek közül persze egyik-másik többször is megfordult városunkban. 1923. (időpont) óta Kiss Árpád (személy) (információ)  színtársulata játszik a városi színházban a téli-tavaszi hónapokban, december 1. máj. 1. közötti 5 hónapon át; az utóbbi évek közgazdasági helyzetének egyre fokozódó nehézségeit elsősorban sínyli azonban a vidéki színészet is, mely országszerte válságos helyzetbe hozza a színtársulatokat és a városok nagyobb mérvű támogatását involválja. Jóllehet — különösen a folyó idényben — Békéscsabán (megye) is erősen érezhető volt a közönség érdeklődésének hanyatlása s emiatt a színigazgató is kénytelen volt egy hónappal megrövidíteni az öt hónapra tervezett szezont, ökonomikus beosztása megkímélte a várost nagyobb áldozatoktól, úgy, hogy segélyképen csupán a színi előadások után 10%-os vigalmi adó címen befizetett összeg javarészét — mintegy 2400 pengőt — kapta vissza. Az elmúlt 50 év alatt többé-kevésbé jó előadásban, de színre kerültek a magyar dráma- és az idegen nyelvekből átültetett színműirodalomnak nevesebb termékei. E mellett valóságos kaleidoszkóp szerepét töltötte be színházunk, melynek színpadán — mint a színtársulatok vendégei, avagy kulturális egyesületek: főként, az Aurora Kör (intézmény) meghívása folytán egymást váltották fel az ének-, zene- és előadóművészet országos, sőt világhírű kiválóságai. Csak a nevesebbeket kronológikus sorrendben felemlítve, gyönyörködtették e város közönségét: Pálmay Ilka, (személy) (információ)  Fáy Szeréna, (személy) (információ)  Blaha Lujza, (személy) (információ)  Beregi Oszkár, (személy) (információ)  Küry Klára, (személy) (információ)  Pataki József, (személy) (információ)  P. Márkus Emília, (személy) Bajor Gizi, (személy) (információ)  Odry Árpád, (személy) Rózsahegyi Kálmán, (személy) (információ)  Petheő Attila, (személy) (információ)  Rákosi Szidi, (személy) (információ)  Kiss Ferenc, (személy) (információ)  mindannyian a Nemzeti Színház (intézmény) (információ)  tagjai. Mihályi Ernő, (személy) (információ)  Benes Ida, (személy) (információ)  Medek Anna, (személy) (információ)  dr. Székelyhidy Ferenc, (személy) Marschalkó Rózsi, (személy) (információ)  dr. Dalnoki Viktor, (személy) Sulyok Teréz, (személy) B. Sándor Erzsi, (személy) Maleczky Bianka, (személy) (információ)  Basilides Mária, (személy) (információ)  Nagy Izabella, (személy) (információ)  Kruyswick Anna, (személy) Radnay Erzsi, (személy) Venczell Béla, (személy) (információ)  Pilinszky Zsigmond, (személy) (információ)  Pataki Kálmán, (személy) (információ)  Aquila Adler Adelina, (személy) Ptasinszky Pepi, (személy) (információ)  br. Vécsey Elvira (személy) és Brada Rezső, (személy) (információ)  a M. Kir. Operaház (intézmény) tagjai; Hegedűs Gyula, (személy) Gál Gyula, (személy) (információ)  Góth Sándor, (személy) (információ)  G. Kertész Ella (személy) a Vígszínház, (intézmény) (információ)  Darvas Lili, (személy) (információ)  László Gyula (személy) (információ)  és Simonyi Mária (személy) (információ)  (Móricz Zsigmondné) (személy) (információ)  a Magyar Színház (intézmény) (információ)  tagjai, Király Ernő, (személy) (információ)  a Király Színház (intézmény) (információ)  és Sík Rezső, (személy) a Városi Színház (intézmény) (információ)  tagja. Felkerestek bennünket Koczian Jaroszlav, (személy) Placskó István, (személy) Vecsey Ferenc, (személy) Telmányi Emil, (személy) (információ)  Hubay Jenő dr. (személy) (információ)  hegedűvirtuózok s dr. Dohnányi Ernő, (személy) Fleischer Antal, (személy) (információ)  Engel Iván (személy) (információ)  és Kósa György (személy) (információ)  zongoraművészek, valamint a szegedi (megye) filharmonikusok. Hallgathattuk a színházban Fráter Lórándot, (személy) (információ)  Jadlowkert, (személy) (információ)  Hellge Lindberget (személy) és a külföldi babért nyert Budai dalárdát. (intézmény) (információ)  Színházunkban ünnepeltük meg a Petőfi-és (személy) (információ)  Jókai-centenáriumokat, (személy) (információ)  Gyóni Géza (személy) emlékezetét, a Rózsahegyi (személy) (információ)  és Rákosi (személy) (információ)  jubileumokat, végül pedig a Beethoven-centenáriumot. (személy) (információ)  Békéscsaba, (megye) mint téli állomás 1929-ben (időpont) Orosházával, (megye) Makóval, Szentessel (megye) (információ)  és Kiskunhalassal (megye) alkot közös színi kerületet, legutóbb Sopron (megye) városát is elnyerte a békéscsabai (megye) színigazgató. (dr.Korniss Géza) (személy) szin_I.0177.pdf I

 

 

Adatbázisszerű megjelenés

xcímszó Békéscsabai színészet címszóvég 21098 Szócikk: Békéscsabai színészet Békéscsaba ytelepulesy békéscsaba ytelepulesy Békéscsaba ymegyey békés megye ykodvegy a mult század közepéig jobbágy-falu volt, lakossága javarészt tótul, ynyelvy tót ynyelvy tót ynyelvy tót ynyelvy ynyelvy tót ynyelvy ykodvegy meg latinul ynyelvy latin ynyelvy latin ynyelvy latin ynyelvy ynyelvy latin ynyelvy ykodvegy s csak elvétve beszélt magyarul, a földesúri terhektől végleg csak 1872-ben szabadult meg s így színészetről e városban talán egy fél század óta lehet beszélni. Alig két évvel a Népszínház yintezmenyy népszínház yintezmenyy Népszính yintezmenyy népszínház yintezmenyy yintezmenyy Népszính yintezmenyy ykodvegy megnyitása után, 1877-ben azonban már felépült a békéscsabai kőszínház. yintezmenyy békéscsabai kőszínház yintezmenyy békéscsa yintezmenyy békéscsabai yintezmenyy kőszínház yintezmenyy yintezmenyy békéscsa yintezmenyy ykodvegy Jártak ide — többnyire a nyári hónapokban — már azelőtt, a mult század 40-es éveiben is kóbor színész-truppok és vándor komédiások s ezek — mint Haan Lajos yszemelynevy haan lajos yszemelynevy Haan Lajos yszemelynevy haan yszemelynevy lajos yszemelynevy yszemelynevy Haan yszemelynevy Lajos yszemelynevy ykodvegy feljegyzéseiből kitűnik — a mai ú. n. Sörház pincehelyiségében tartottak néhány napos, legfeljebb 1—2 hétre terjedő előadást, mindazonáltal a szó komoly értelmében színészetről csak azóta beszélhetünk, mióta a város Thália vándorpapjai számára hajlékot emelt. Valószínű, hogy a nemzeti színészetnek és színműirodalomnak a mult század 70-es éveiben a Népszínház yintezmenyy népszínház yintezmenyy Népszính yintezmenyy népszínház yintezmenyy yintezmenyy Népszính yintezmenyy ykodvegy megnyitása révén történt hatalmas fellendülése inspirálta e város vezetőit is arra, hogy a magyar színészetnek hajlékot adjanak, legalább is arra vezethető vissza, hogy a közbirtokosság Halmay Andor yszemelynevy halmay andor yszemelynevy Halmay Andor yszemelynevy halmay yszemelynevy andor yszemelynevy yszemelynevy Halmay yszemelynevy Andor yszemelynevy ykodvegy építész tervei szerint és Sztraka Ernő yszemelynevy sztraka ernő yszemelynevy Sztraka Ernő yszemelynevy sztraka yszemelynevy ernő yszemelynevy yszemelynevy Sztraka yszemelynevy Ernő yszemelynevy ykodvegy városi mérnök vezetése alatt 196 ezer frt. költséggel felépítteti a színházat is magában foglaló ú. n. vigadót, amely épületnek alapkövét 1877-ben tették le és 16 hónap alatt, tehát 1878. végére készült el, míg az első előadást 1879. márc xtalanevtizedx 1885 xtalanevtizedx 1895 hó 5-én tartották a Városi színházban, yintezmenyy városi színház yintezmenyy Városi s yintezmenyy városi yintezmenyy színház yintezmenyy yintezmenyy Városi yintezmenyy s yintezmenyy ykodvegy megnyitóul Tóth Kálmánnak yszemelynevy tóth kálmán yszemelynevy Tóth Kálmán yszemelynevy tóth yszemelynevy kálmán yszemelynevy yszemelynevy Tóth yszemelynevy Kálmán yszemelynevy ykodvegy ez alkalomra írt verses prológusát olvasva fel. A színház és vigadó egyéb javakkal együtt 1890. xevtizedx 1895 évi ápr.hó 1-én a közbirtokosságtól a város tulajdonába került. 1891-ben alakult meg az első színügyi bizottság yintezmenyy első színügyi bizottság yintezmenyy első szí yintezmenyy első yintezmenyy színügyi yintezmenyy bizottság yintezmenyy yintezmenyy első yintezmenyy szí yintezmenyy ykodvegy Vidovszky János yszemelynevy vidovszky jános yszemelynevy Vidovszky János yszemelynevy vidovszky yszemelynevy jános yszemelynevy yszemelynevy Vidovszky yszemelynevy János yszemelynevy ykodvegy elnöklete alatt, kit 1896-ban Fejér xtalanevtizedx 1905 Béla yszemelynevy fejér béla yszemelynevy Fejér Béla yszemelynevy fejér yszemelynevy béla yszemelynevy yszemelynevy Fejér yszemelynevy Béla yszemelynevy ykodvegy követ az elnöki székben, az ő utódja 1902-ben xevtizedx 1905 Rosenthal Ignác yszemelynevy rosenthal ignác yszemelynevy Rosenthal Ignác yszemelynevy rosenthal yszemelynevy ignác yszemelynevy yszemelynevy Rosenthal yszemelynevy Ignác yszemelynevy ykodvegy lesz, kinek helyét 1905-től 1913-ig xevtizedx 1915 Haan Béla yszemelynevy haan béla yszemelynevy Haan Béla yszemelynevy haan yszemelynevy béla yszemelynevy yszemelynevy Haan yszemelynevy Béla yszemelynevy ykodvegy tölti be, míg 1914-17.között Dusbaba Vilmos, yszemelynevy dusbaba vilmos yszemelynevy Dusbaba Vilmos yszemelynevy dusbaba yszemelynevy vilmos yszemelynevy yszemelynevy Dusbaba yszemelynevy Vilmos yszemelynevy ykodvegy 1918-ban pedig Kiss László, yszemelynevy kiss lászló yszemelynevy Kiss László yszemelynevy kiss yszemelynevy lászló yszemelynevy yszemelynevy Kiss yszemelynevy László yszemelynevy ykodvegy a színügyi bizottság elnöke, a városi szervezet felvétele óta pedig hivatalból a város polgármestere: dr.Berthóty István, yszemelynevy dr.berthóty istván yszemelynevy dr.Berthóty István yszemelynevy dr.berthóty yszemelynevy istván yszemelynevy yszemelynevy dr.Berthóty yszemelynevy István yszemelynevy ykodvegy 1913-Haan Béla yszemelynevy haan béla yszemelynevy Haan Béla yszemelynevy haan yszemelynevy béla yszemelynevy yszemelynevy Haan yszemelynevy Béla yszemelynevy ykodvegy elnöksége idején Spiegel yszemelynevy spiegel yszemelynevy Spiegel yszemelynevy spiegel yszemelynevy yszemelynevy Spiegel yszemelynevy ykodvegy és Englerth yszemelynevy englerth yszemelynevy Englerth yszemelynevy englerth yszemelynevy yszemelynevy Englerth yszemelynevy ykodvegy tervei szerint átépítik és modernizálják a színházat – akkor kapja nézőtere mai intim belsejét, - a színpadot pedig sűlyesztőkkel és zsinórpadlással látják el: mindezzel rendeltetésének teljesen megfelelő állapotba hozzák s az újra épített színházban 1914.febr.2-án Miklóssy xtalanevtizedx 1925 Gábor yszemelynevy miklóssy gábor yszemelynevy Miklóssy Gábor yszemelynevy miklóssy yszemelynevy gábor yszemelynevy yszemelynevy Miklóssy yszemelynevy Gábor yszemelynevy ykodvegy színigazgató tartja első előadását a Cigánybáróval. ycimy cigánybáró ycimy Cigánybáró ycimy cigánybáró ycimy ycimy Cigánybáró ycimy ykodvegy Még ez évben a város képviselőtestülete az új színházat mozgóképelőadások céljaira adja bérbe (6 évre, évenkint 9 hónapra) s ezt a sikertelen házasságot csak 1920.elején xevtizedx 1925 tudjuk felbontani, de akkor már olyan megviselt állapotban kapjuk vissza a színházat, hogy a viszonyok javultával – 1925-ben gyökeres restaurálást kellett rajta végrehajtani. 1920.óta az újjáalakult színügyi bizottság intézi a városi színház ügyeit: ez mindenesetre nagy haladás az előbbi állapothoz képest, amikor a színügyi bizottság csak amolyan félhivatalos szerv volt, mely elnökét maga választotta, ki egy személyben intendáns és előadó is volt s a pénzkezelést is saját kebeléből kijelölt pénztárnokával látta el. Ma van külön előadója, ki az adminisztrativ teendőket és művészeti irányítást végzi s a bizottság a költségvetésileg tervszerűen előirányzott keretekhez alkalmazkodik. A színház vagyonállaga az utóbbi években egy díszletraktárral és szép díszletparkkal is gyarapodott. Áttérve a színház művészettörténetének ismertetésére, arról a 10-12 évről, mely alatt a színház is a közbirtokosság tulajdonát képezte, írásos feljegyzések alig-alig állnak rendelkezésre. Inkább csak néhány elfakult színlap, amelyekről megtudjuk, hogy a 80-as évek elején az aradi Színügygyámolító Egylet Társulata yintezmenyy aradi színügygyámolító egylet társulata yintezmenyy aradi Sz yintezmenyy aradi yintezmenyy színügygyámolító yintezmenyy egylet yintezmenyy társulata yintezmenyy yintezmenyy aradi yintezmen járt át Békéscsabára ytelepulesy békéscsaba ytelepulesy Békéscsabá ymegyey békés megye ykodvegy többízben is, Gerőffy Andor yszemelynevy gerőffy andor yszemelynevy Gerőffy Andor yszemelynevy gerőffy yszemelynevy andor yszemelynevy yszemelynevy Gerőffy yszemelynevy Andor yszemelynevy ykodvegy színigazgató vezetése alatt néhány napon át előadásokat tartani – leginkább Shakespeare-darabokat yszemelynevy shakespeare yszemelynevy Shakespeare yszemelynevy shakespeare yszemelynevy yszemelynevy Shakespeare yszemelynevy ykodvegy és népszínműveket játszottak – s többször vendégszerepeltek Felekyné Munkácsi Flóra, yszemelynevy felekyné munkácsi flóra yszemelynevy Felekyné Munkácsi Flóra yszemelynevy felekyné yszemelynevy munkácsi yszemelynevy flóra yszemelynevy yszemelynevy Felekyné yszemelynevy Munkácsi yszeme Feleky Miklós yszemelynevy feleky miklós yszemelynevy Feleky Miklós yszemelynevy feleky yszemelynevy miklós yszemelynevy yszemelynevy Feleky yszemelynevy Miklós yszemelynevy ykodvegy és a 80-as évek közepén Pálmay Ilka yszemelynevy pálmay ilka yszemelynevy Pálmay Ilka yszemelynevy pálmay yszemelynevy ilka yszemelynevy yszemelynevy Pálmay yszemelynevy Ilka yszemelynevy ykodvegy is. Ezekben az években — talán a vidéki, vándorszínészet szervezetlensége miatt és színügyi bizottság hiányában — csak igen ritkán szolgálta a színház hivatásos színi előadások céljait. Színpada inkább menyegzői lakomáknak, alkalmi ünnepélyeknek és műkedvelők próbálkozásainak volt színtere. Feljegyzésre érdemes különben, hogy egészen a városi szervezet felvételéig a kőszínháznak szerződtetett és az egész téli idényt itt töltő színtársulata nem volt. Ötletszerűen jöttek ősszel-tavasszal néhány napos, utóbb néhány hetes szezonra színészek, de az év túlnyomó részében zárva volt Thália templomának kapuja, hacsak műkedvelők ki nem nyitották. Igaz viszont, hogy ezek pótolni igyekeztek a színészet hiányát, mert a városunk mindenfajta szakmabeli hazafias, jótékony-, vagy kulturális célt szolgáló társadalmi egyesületei sok nívós és az amatőrök megszokott átlagát jóval túlszárnyaló előadást rendeztek a színházban, melyek közül egyik­másiknak olyan nagy sikere volt, hogy többször is meg kellett ismételni. Különben mind a mai napig is a közművelődés számára értékes szolgálatot teljesít színházunk abból a szempontból is, hogy színi idényen kívül sok műkedvelő előadásnak és művészi hangversenynek ad helyet. Mióta a színház a város tulajdonát képezi, 27 színigazgató társulatának adott művészi hajlékot és kenyeret. És pedig időbeli sorrendben megnevezve őket, a következőknek: Rakodczay Pál, yszemelynevy rakodczay pál yszemelynevy Rakodczay Pál yszemelynevy rakodczay yszemelynevy pál yszemelynevy yszemelynevy Rakodczay yszemelynevy Pál yszemelynevy ykodvegy Hajdú István, yszemelynevy hajdú istván yszemelynevy Hajdú István yszemelynevy hajdú yszemelynevy istván yszemelynevy yszemelynevy Hajdú yszemelynevy István yszemelynevy ykodvegy Bokody Antal, yszemelynevy bokody antal yszemelynevy Bokody Antal yszemelynevy bokody yszemelynevy antal yszemelynevy yszemelynevy Bokody yszemelynevy Antal yszemelynevy ykodvegy Szalkay Lajos, yszemelynevy szalkay lajos yszemelynevy Szalkay Lajos yszemelynevy szalkay yszemelynevy lajos yszemelynevy yszemelynevy Szalkay yszemelynevy Lajos yszemelynevy ykodvegy Füredi Károly, yszemelynevy füredi károly yszemelynevy Füredi Károly yszemelynevy füredi yszemelynevy károly yszemelynevy yszemelynevy Füredi yszemelynevy Károly yszemelynevy ykodvegy Leszkay András, yszemelynevy leszkay andrás yszemelynevy Leszkay András yszemelynevy leszkay yszemelynevy andrás yszemelynevy yszemelynevy Leszkay yszemelynevy András yszemelynevy ykodvegy Kunhegyi Miklós, yszemelynevy kunhegyi miklós yszemelynevy Kunhegyi Miklós yszemelynevy kunhegyi yszemelynevy miklós yszemelynevy yszemelynevy Kunhegyi yszemelynevy Miklós yszemelynevy ykodvegy Baranyai Mihály, yszemelynevy baranyai mihály yszemelynevy Baranyai Mihály yszemelynevy baranyai yszemelynevy mihály yszemelynevy yszemelynevy Baranyai yszemelynevy Mihály yszemelynevy ykodvegy Sándory Kálmán, yszemelynevy sándory kálmán yszemelynevy Sándory Kálmán yszemelynevy sándory yszemelynevy kálmán yszemelynevy yszemelynevy Sándory yszemelynevy Kálmán yszemelynevy ykodvegy Halmay Imre, yszemelynevy halmay imre yszemelynevy Halmay Imre yszemelynevy halmay yszemelynevy imre yszemelynevy yszemelynevy Halmay yszemelynevy Imre yszemelynevy ykodvegy Halassy Andor, yszemelynevy halassy andor yszemelynevy Halassy Andor yszemelynevy halassy yszemelynevy andor yszemelynevy yszemelynevy Halassy yszemelynevy Andor yszemelynevy ykodvegy Balogh Árpád yszemelynevy balogh árpád yszemelynevy Balogh Árpád yszemelynevy balogh yszemelynevy árpád yszemelynevy yszemelynevy Balogh yszemelynevy Árpád yszemelynevy ykodvegy (az óbudai Kisfaludy-színház yintezmenyy óbudai kisfaludy-színház yintezmenyy óbudai K yintezmenyy óbudai yintezmenyy kisfaludy-színház yintezmenyy yintezmenyy óbudai yintezmenyy K yintezmenyy ykodvegy igazgatója), Kövessy Albert, yszemelynevy kövessy albert yszemelynevy Kövessy Albert yszemelynevy kövessy yszemelynevy albert yszemelynevy yszemelynevy Kövessy yszemelynevy Albert yszemelynevy ykodvegy Monory Sándor yszemelynevy monory sándor yszemelynevy Monory Sándor yszemelynevy monory yszemelynevy sándor yszemelynevy yszemelynevy Monory yszemelynevy Sándor yszemelynevy ykodvegy (Zombor), ytelepulesy zombor ytelepulesy Zombor ymegyey bács-bodrog megye ykodvegy Dombay Mihály, yszemelynevy dombay mihály yszemelynevy Dombay Mihály yszemelynevy dombay yszemelynevy mihály yszemelynevy yszemelynevy Dombay yszemelynevy Mihály yszemelynevy ykodvegy Palotay Antal, yszemelynevy palotay antal yszemelynevy Palotay Antal yszemelynevy palotay yszemelynevy antal yszemelynevy yszemelynevy Palotay yszemelynevy Antal yszemelynevy ykodvegy dr. Várady Antal, yszemelynevy dr. várady antal yszemelynevy dr. Várady Antal yszemelynevy dr. yszemelynevy várady yszemelynevy antal yszemelynevy yszemelynevy dr. yszemelynevy Várady yszemelynevy Antal yszemelynevy yk Mezey Kálmán, yszemelynevy mezey kálmán yszemelynevy Mezey Kálmán yszemelynevy mezey yszemelynevy kálmán yszemelynevy yszemelynevy Mezey yszemelynevy Kálmán yszemelynevy ykodvegy Nádassy József yszemelynevy nádassy józsef yszemelynevy Nádassy József yszemelynevy nádassy yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Nádassy yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy (Sopron), ytelepulesy sopron ytelepulesy Sopron ymegyey sopron megye ykodvegy Mariházy Miklós yszemelynevy mariházy miklós yszemelynevy Mariházy Miklós yszemelynevy mariházy yszemelynevy miklós yszemelynevy yszemelynevy Mariházy yszemelynevy Miklós yszemelynevy ykodvegy (Kecskemét), ytelepulesy kecskemét ytelepulesy Kecskemét ymegyey pest-pilis-solt-kis-kun megye ykodvegy Miklóssy Gábor, yszemelynevy miklóssy gábor yszemelynevy Miklóssy Gábor yszemelynevy miklóssy yszemelynevy gábor yszemelynevy yszemelynevy Miklóssy yszemelynevy Gábor yszemelynevy ykodvegy Kiss Árpád, yszemelynevy kiss árpád yszemelynevy Kiss Árpád yszemelynevy kiss yszemelynevy árpád yszemelynevy yszemelynevy Kiss yszemelynevy Árpád yszemelynevy ykodvegy Szendrey Mihály, yszemelynevy szendrey mihály yszemelynevy Szendrey Mihály yszemelynevy szendrey yszemelynevy mihály yszemelynevy yszemelynevy Szendrey yszemelynevy Mihály yszemelynevy ykodvegy Krémer Jenő yszemelynevy krémer jenő yszemelynevy Krémer Jenő yszemelynevy krémer yszemelynevy jenő yszemelynevy yszemelynevy Krémer yszemelynevy Jenő yszemelynevy ykodvegy és Csáky Antal, yszemelynevy csáky antal yszemelynevy Csáky Antal yszemelynevy csáky yszemelynevy antal yszemelynevy yszemelynevy Csáky yszemelynevy Antal yszemelynevy ykodvegy továbbá Alapi Nándor orsz. kamaraszínház- yintezmenyy alapi nándor orsz. kamaraszínház yintezmenyy Alapi Ná yintezmenyy alapi yintezmenyy nándor yintezmenyy orsz. yintezmenyy kamaraszínház yintezmenyy yintezmenyy Alapi yintezmenyy Ná yintezme és dr. Lányi Viktor Opera - staggione - társulata. yintezmenyy dr. lányi viktor opera - staggione - társulata yintezmenyy dr. Lány yintezmenyy dr. yintezmenyy lányi yintezmenyy viktor yintezmenyy opera yintezmenyy - yintezmenyy staggione yintezmenyy - Ezek közül persze egyik-másik többször is megfordult városunkban. 1923. óta Kiss Árpád yszemelynevy kiss árpád yszemelynevy Kiss Árpád yszemelynevy kiss yszemelynevy árpád yszemelynevy yszemelynevy Kiss yszemelynevy Árpád yszemelynevy ykodvegy színtársulata játszik a városi színházban a téli-tavaszi hónapokban, december 1. máj. 1. közötti 5 hónapon át; az utóbbi évek közgazdasági helyzetének egyre fokozódó nehézségeit elsősorban sínyli azonban a vidéki színészet is, mely országszerte válságos helyzetbe hozza a színtársulatokat és a városok nagyobb mérvű támogatását involválja. Jóllehet — különösen a folyó idényben — Békéscsabán ytelepulesy békéscsaba ytelepulesy Békéscsabá ymegyey békés megye ykodvegy is erősen érezhető volt a közönség érdeklődésének hanyatlása s emiatt a színigazgató is kénytelen volt egy hónappal megrövidíteni az öt hónapra tervezett szezont, ökonomikus beosztása megkímélte a várost nagyobb áldozatoktól, úgy, hogy segélyképen csupán a színi előadások után 10%-os vigalmi adó címen befizetett összeg javarészét — mintegy 2400 pengőt — kapta vissza. Az elmúlt 50 év alatt többé-kevésbé jó előadásban, de színre kerültek a magyar dráma- és az idegen nyelvekből átültetett színműirodalomnak nevesebb termékei. E mellett valóságos kaleidoszkóp szerepét töltötte be színházunk, melynek színpadán — mint a színtársulatok vendégei, avagy kulturális egyesületek: főként, az Aurora Kör yintezmenyy aurora kör yintezmenyy Aurora K yintezmenyy aurora yintezmenyy kör yintezmenyy yintezmenyy Aurora yintezmenyy K yintezmenyy ykodvegy meghívása folytán egymást váltották fel az ének-, zene- és előadóművészet országos, sőt világhírű kiválóságai. Csak a nevesebbeket kronológikus sorrendben felemlítve, gyönyörködtették e város közönségét: Pálmay Ilka, yszemelynevy pálmay ilka yszemelynevy Pálmay Ilka yszemelynevy pálmay yszemelynevy ilka yszemelynevy yszemelynevy Pálmay yszemelynevy Ilka yszemelynevy ykodvegy Fáy Szeréna, yszemelynevy fáy szeréna yszemelynevy Fáy Szeréna yszemelynevy fáy yszemelynevy szeréna yszemelynevy yszemelynevy Fáy yszemelynevy Szeréna yszemelynevy ykodvegy Blaha Lujza, yszemelynevy blaha lujza yszemelynevy Blaha Lujza yszemelynevy blaha yszemelynevy lujza yszemelynevy yszemelynevy Blaha yszemelynevy Lujza yszemelynevy ykodvegy Beregi Oszkár, yszemelynevy beregi oszkár yszemelynevy Beregi Oszkár yszemelynevy beregi yszemelynevy oszkár yszemelynevy yszemelynevy Beregi yszemelynevy Oszkár yszemelynevy ykodvegy Küry Klára, yszemelynevy küry klára yszemelynevy Küry Klára yszemelynevy küry yszemelynevy klára yszemelynevy yszemelynevy Küry yszemelynevy Klára yszemelynevy ykodvegy Pataki József, yszemelynevy pataki józsef yszemelynevy Pataki József yszemelynevy pataki yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Pataki yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy P. Márkus Emília, yszemelynevy p. márkus emília yszemelynevy P. Márkus Emília yszemelynevy p. yszemelynevy márkus yszemelynevy emília yszemelynevy yszemelynevy P. yszemelynevy Márkus yszemelynevy Emília yszemelynevy yk Bajor Gizi, yszemelynevy bajor gizi yszemelynevy Bajor Gizi yszemelynevy bajor yszemelynevy gizi yszemelynevy yszemelynevy Bajor yszemelynevy Gizi yszemelynevy ykodvegy Odry Árpád, yszemelynevy odry árpád yszemelynevy Odry Árpád yszemelynevy odry yszemelynevy árpád yszemelynevy yszemelynevy Odry yszemelynevy Árpád yszemelynevy ykodvegy Rózsahegyi Kálmán, yszemelynevy rózsahegyi kálmán yszemelynevy Rózsahegyi Kálmán yszemelynevy rózsahegyi yszemelynevy kálmán yszemelynevy yszemelynevy Rózsahegyi yszemelynevy Kálmán yszemelynevy ykodvegy Petheő Attila, yszemelynevy petheő attila yszemelynevy Petheő Attila yszemelynevy petheő yszemelynevy attila yszemelynevy yszemelynevy Petheő yszemelynevy Attila yszemelynevy ykodvegy Rákosi Szidi, yszemelynevy rákosi szidi yszemelynevy Rákosi Szidi yszemelynevy rákosi yszemelynevy szidi yszemelynevy yszemelynevy Rákosi yszemelynevy Szidi yszemelynevy ykodvegy Kiss Ferenc, yszemelynevy kiss ferenc yszemelynevy Kiss Ferenc yszemelynevy kiss yszemelynevy ferenc yszemelynevy yszemelynevy Kiss yszemelynevy Ferenc yszemelynevy ykodvegy mindannyian a Nemzeti Színház yintezmenyy nemzeti színház yintezmenyy Nemzeti yintezmenyy nemzeti yintezmenyy színház yintezmenyy yintezmenyy Nemzeti yintezmenyy ykodvegy tagjai. Mihályi Ernő, yszemelynevy mihályi ernő yszemelynevy Mihályi Ernő yszemelynevy mihályi yszemelynevy ernő yszemelynevy yszemelynevy Mihályi yszemelynevy Ernő yszemelynevy ykodvegy Benes Ida, yszemelynevy benes ida yszemelynevy Benes Ida yszemelynevy benes yszemelynevy ida yszemelynevy yszemelynevy Benes yszemelynevy Ida yszemelynevy ykodvegy Medek Anna, yszemelynevy medek anna yszemelynevy Medek Anna yszemelynevy medek yszemelynevy anna yszemelynevy yszemelynevy Medek yszemelynevy Anna yszemelynevy ykodvegy dr. Székelyhidy Ferenc, yszemelynevy dr. székelyhidy ferenc yszemelynevy dr. Székelyhidy Ferenc yszemelynevy dr. yszemelynevy székelyhidy yszemelynevy ferenc yszemelynevy yszemelynevy dr. yszemelynevy Székelyhidy yszemelynev Marschalkó Rózsi, yszemelynevy marschalkó rózsi yszemelynevy Marschalkó Rózsi yszemelynevy marschalkó yszemelynevy rózsi yszemelynevy yszemelynevy Marschalkó yszemelynevy Rózsi yszemelynevy ykodvegy dr. Dalnoki Viktor, yszemelynevy dr. dalnoki viktor yszemelynevy dr. Dalnoki Viktor yszemelynevy dr. yszemelynevy dalnoki yszemelynevy viktor yszemelynevy yszemelynevy dr. yszemelynevy Dalnoki yszemelynevy Viktor yszemel Sulyok Teréz, yszemelynevy sulyok teréz yszemelynevy Sulyok Teréz yszemelynevy sulyok yszemelynevy teréz yszemelynevy yszemelynevy Sulyok yszemelynevy Teréz yszemelynevy ykodvegy B. Sándor Erzsi, yszemelynevy b. sándor erzsi yszemelynevy B. Sándor Erzsi yszemelynevy b. yszemelynevy sándor yszemelynevy erzsi yszemelynevy yszemelynevy B. yszemelynevy Sándor yszemelynevy Erzsi yszemelynevy ykodve Maleczky Bianka, yszemelynevy maleczky bianka yszemelynevy Maleczky Bianka yszemelynevy maleczky yszemelynevy bianka yszemelynevy yszemelynevy Maleczky yszemelynevy Bianka yszemelynevy ykodvegy Basilides Mária, yszemelynevy basilides mária yszemelynevy Basilides Mária yszemelynevy basilides yszemelynevy mária yszemelynevy yszemelynevy Basilides yszemelynevy Mária yszemelynevy ykodvegy Nagy Izabella, yszemelynevy nagy izabella yszemelynevy Nagy Izabella yszemelynevy nagy yszemelynevy izabella yszemelynevy yszemelynevy Nagy yszemelynevy Izabella yszemelynevy ykodvegy Kruyswick Anna, yszemelynevy kruyswick anna yszemelynevy Kruyswick Anna yszemelynevy kruyswick yszemelynevy anna yszemelynevy yszemelynevy Kruyswick yszemelynevy Anna yszemelynevy ykodvegy Radnay Erzsi, yszemelynevy radnay erzsi yszemelynevy Radnay Erzsi yszemelynevy radnay yszemelynevy erzsi yszemelynevy yszemelynevy Radnay yszemelynevy Erzsi yszemelynevy ykodvegy Venczell Béla, yszemelynevy venczell béla yszemelynevy Venczell Béla yszemelynevy venczell yszemelynevy béla yszemelynevy yszemelynevy Venczell yszemelynevy Béla yszemelynevy ykodvegy Pilinszky Zsigmond, yszemelynevy pilinszky zsigmond yszemelynevy Pilinszky Zsigmond yszemelynevy pilinszky yszemelynevy zsigmond yszemelynevy yszemelynevy Pilinszky yszemelynevy Zsigmond yszemelynevy ykodvegy Pataki Kálmán, yszemelynevy pataki kálmán yszemelynevy Pataki Kálmán yszemelynevy pataki yszemelynevy kálmán yszemelynevy yszemelynevy Pataki yszemelynevy Kálmán yszemelynevy ykodvegy Aquila Adler Adelina, yszemelynevy aquila adler adelina yszemelynevy Aquila Adler Adelina yszemelynevy aquila yszemelynevy adler yszemelynevy adelina yszemelynevy yszemelynevy Aquila yszemelynevy Adler yszemelynevy Adelina Ptasinszky Pepi, yszemelynevy ptasinszky pepi yszemelynevy Ptasinszky Pepi yszemelynevy ptasinszky yszemelynevy pepi yszemelynevy yszemelynevy Ptasinszky yszemelynevy Pepi yszemelynevy ykodvegy br. Vécsey Elvira yszemelynevy br. vécsey elvira yszemelynevy br. Vécsey Elvira yszemelynevy br. yszemelynevy vécsey yszemelynevy elvira yszemelynevy yszemelynevy br. yszemelynevy Vécsey yszemelynevy Elvira yszemelynev és Brada Rezső, yszemelynevy brada rezső yszemelynevy Brada Rezső yszemelynevy brada yszemelynevy rezső yszemelynevy yszemelynevy Brada yszemelynevy Rezső yszemelynevy ykodvegy a M. Kir. Operaház yintezmenyy m. kir. operaház yintezmenyy M. Kir. yintezmenyy m. yintezmenyy kir. yintezmenyy operaház yintezmenyy yintezmenyy M. yintezmenyy Kir. yintezmenyy ykodvegy tagjai; Hegedűs Gyula, yszemelynevy hegedűs gyula yszemelynevy Hegedűs Gyula yszemelynevy hegedűs yszemelynevy gyula yszemelynevy yszemelynevy Hegedűs yszemelynevy Gyula yszemelynevy ykodvegy Gál Gyula, yszemelynevy gál gyula yszemelynevy Gál Gyula yszemelynevy gál yszemelynevy gyula yszemelynevy yszemelynevy Gál yszemelynevy Gyula yszemelynevy ykodvegy Góth Sándor, yszemelynevy góth sándor yszemelynevy Góth Sándor yszemelynevy góth yszemelynevy sándor yszemelynevy yszemelynevy Góth yszemelynevy Sándor yszemelynevy ykodvegy G. Kertész Ella yszemelynevy g. kertész ella yszemelynevy G. Kertész Ella yszemelynevy g. yszemelynevy kertész yszemelynevy ella yszemelynevy yszemelynevy G. yszemelynevy Kertész yszemelynevy Ella yszemelynevy ykodve a Vígszínház, yintezmenyy vígszínház yintezmenyy Vígszính yintezmenyy vígszínház yintezmenyy yintezmenyy Vígszính yintezmenyy ykodvegy Darvas Lili, yszemelynevy darvas lili yszemelynevy Darvas Lili yszemelynevy darvas yszemelynevy lili yszemelynevy yszemelynevy Darvas yszemelynevy Lili yszemelynevy ykodvegy László Gyula yszemelynevy lászló gyula yszemelynevy László Gyula yszemelynevy lászló yszemelynevy gyula yszemelynevy yszemelynevy László yszemelynevy Gyula yszemelynevy ykodvegy és Simonyi Mária yszemelynevy simonyi mária yszemelynevy Simonyi Mária yszemelynevy simonyi yszemelynevy mária yszemelynevy yszemelynevy Simonyi yszemelynevy Mária yszemelynevy ykodvegy (Móricz Zsigmondné) yszemelynevy móricz zsigmondne yszemelynevy Móricz Zsigmondné yszemelynevy móricz yszemelynevy zsigmondne yszemelynevy yszemelynevy Móricz yszemelynevy Zsigmondné yszemelynevy ykodvegy a Magyar Színház yintezmenyy magyar színház yintezmenyy Magyar S yintezmenyy magyar yintezmenyy színház yintezmenyy yintezmenyy Magyar yintezmenyy S yintezmenyy ykodvegy tagjai, Király Ernő, yszemelynevy király ernő yszemelynevy Király Ernő yszemelynevy király yszemelynevy ernő yszemelynevy yszemelynevy Király yszemelynevy Ernő yszemelynevy ykodvegy a Király Színház yintezmenyy király színház yintezmenyy Király S yintezmenyy király yintezmenyy színház yintezmenyy yintezmenyy Király yintezmenyy S yintezmenyy ykodvegy és Sík Rezső, yszemelynevy sík rezső yszemelynevy Sík Rezső yszemelynevy sík yszemelynevy rezső yszemelynevy yszemelynevy Sík yszemelynevy Rezső yszemelynevy ykodvegy a Városi Színház yintezmenyy városi színház yintezmenyy Városi S yintezmenyy városi yintezmenyy színház yintezmenyy yintezmenyy Városi yintezmenyy S yintezmenyy ykodvegy tagja. Felkerestek bennünket Koczian Jaroszlav, yszemelynevy koczian jaroszlav yszemelynevy Koczian Jaroszlav yszemelynevy koczian yszemelynevy jaroszlav yszemelynevy yszemelynevy Koczian yszemelynevy Jaroszlav yszemelynevy ykodvegy Placskó István, yszemelynevy placskó istván yszemelynevy Placskó István yszemelynevy placskó yszemelynevy istván yszemelynevy yszemelynevy Placskó yszemelynevy István yszemelynevy ykodvegy Vecsey Ferenc, yszemelynevy vecsey ferenc yszemelynevy Vecsey Ferenc yszemelynevy vecsey yszemelynevy ferenc yszemelynevy yszemelynevy Vecsey yszemelynevy Ferenc yszemelynevy ykodvegy Telmányi Emil, yszemelynevy telmányi emil yszemelynevy Telmányi Emil yszemelynevy telmányi yszemelynevy emil yszemelynevy yszemelynevy Telmányi yszemelynevy Emil yszemelynevy ykodvegy Hubay Jenő dr. yszemelynevy hubay jenő dr yszemelynevy Hubay Jenő dr yszemelynevy hubay yszemelynevy jenő yszemelynevy dr yszemelynevy yszemelynevy Hubay yszemelynevy Jenő yszemelynevy dr yszemelynevy ykodvegy hegedűvirtuózok s dr. Dohnányi Ernő, yszemelynevy dr. dohnányi ernő yszemelynevy dr. Dohnányi Ernő yszemelynevy dr. yszemelynevy dohnányi yszemelynevy ernő yszemelynevy yszemelynevy dr. yszemelynevy Dohnányi yszemelynevy Ernő yszemelynev Fleischer Antal, yszemelynevy fleischer antal yszemelynevy Fleischer Antal yszemelynevy fleischer yszemelynevy antal yszemelynevy yszemelynevy Fleischer yszemelynevy Antal yszemelynevy ykodvegy Engel Iván yszemelynevy engel iván yszemelynevy Engel Iván yszemelynevy engel yszemelynevy iván yszemelynevy yszemelynevy Engel yszemelynevy Iván yszemelynevy ykodvegy és Kósa György yszemelynevy kósa györgy yszemelynevy Kósa György yszemelynevy kósa yszemelynevy györgy yszemelynevy yszemelynevy Kósa yszemelynevy György yszemelynevy ykodvegy zongoraművészek, valamint a szegedi ytelepulesy szeged ytelepulesy szeged ymegyey csongrád megye ykodvegy filharmonikusok. Hallgathattuk a színházban Fráter Lórándot, yszemelynevy fráter lóránd yszemelynevy Fráter Lóránd yszemelynevy fráter yszemelynevy lóránd yszemelynevy yszemelynevy Fráter yszemelynevy Lóránd yszemelynevy ykodvegy Jadlowkert, yszemelynevy jadlowker yszemelynevy Jadlowker yszemelynevy jadlowker yszemelynevy yszemelynevy Jadlowker yszemelynevy ykodvegy Hellge Lindberget yszemelynevy hellge lindberg yszemelynevy Hellge Lindberg yszemelynevy hellge yszemelynevy lindberg yszemelynevy yszemelynevy Hellge yszemelynevy Lindberg yszemelynevy ykodvegy és a külföldi babért nyert Budai dalárdát. yintezmenyy budai dalárda yintezmenyy Budai da yintezmenyy budai yintezmenyy dalárda yintezmenyy yintezmenyy Budai yintezmenyy da yintezmenyy ykodvegy Színházunkban ünnepeltük meg a Petőfi-és yszemelynevy petőfi yszemelynevy Petőfi yszemelynevy petőfi yszemelynevy yszemelynevy Petőfi yszemelynevy ykodvegy Jókai-centenáriumokat, yszemelynevy jókai yszemelynevy Jókai yszemelynevy jókai yszemelynevy yszemelynevy Jókai yszemelynevy ykodvegy Gyóni Géza yszemelynevy gyóni géza yszemelynevy Gyóni Géza yszemelynevy gyóni yszemelynevy géza yszemelynevy yszemelynevy Gyóni yszemelynevy Géza yszemelynevy ykodvegy emlékezetét, a Rózsahegyi yszemelynevy rózsahegyi yszemelynevy Rózsahegyi yszemelynevy rózsahegyi yszemelynevy yszemelynevy Rózsahegyi yszemelynevy ykodvegy és Rákosi yszemelynevy rákosi yszemelynevy Rákosi yszemelynevy rákosi yszemelynevy yszemelynevy Rákosi yszemelynevy ykodvegy jubileumokat, végül pedig a Beethoven-centenáriumot. yszemelynevy beethoven yszemelynevy Beethoven yszemelynevy beethoven yszemelynevy yszemelynevy Beethoven yszemelynevy ykodvegy Békéscsaba, ytelepulesy békéscsaba ytelepulesy Békéscsaba ymegyey békés megye ykodvegy mint téli állomás 1929-ben Orosházával, xtalanevtizedx 1935 ytelepulesy orosháza ytelepulesy Orosházá ymegyey békés megye ykodvegy Makóval, Szentessel ytelepulesy szentes ytelepulesy Szentes ymegyey csongrád megye ykodvegy és Kiskunhalassal ytelepulesy kiskunhalas ytelepulesy Kiskunhalas ymegyey pest-pilis-solt-kis-kun megye ykodvegy alkot közös színi kerületet, legutóbb Sopron ytelepulesy sopron ytelepulesy Sopron ymegyey sopron megye ykodvegy városát is elnyerte a békéscsabai ytelepulesy békéscsaba ytelepulesy békéscsaba ymegyey békés megye ykodvegy színigazgató. (dr.Korniss Géza) yszemelynevy dr.korniss géza yszemelynevy dr.Korniss Géza yszemelynevy dr.korniss yszemelynevy géza yszemelynevy yszemelynevy dr.Korniss yszemelynevy Géza yszemelynevy ykodvegy yszocikkszerzoy dr.korniss géza szin_I.0177.pdf I

 

 

A szócikk eredeti szövege:

Címszó: Békéscsabai színészet - Magyar Színművészeti Lexikon (1929-1931, szerk. Schöpflin Aladár)

 

Szócikktípus:

KONKRETSZINHAZ

NEMSZEMELYNEV

 

 

A szócikk eredeti képe megtekinthető:

https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/I/szin_I.0177.pdf
https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/I/szin_I.0177.png

Az itt olvasható változat forrása: B Kádár Zsuzsanna - Nagy Péter Tibor: Az 1929-31-es színművészeti lexikon adatbázisa. (Szociológiai dolgozatok No. 8., WJLF, Budapest, 2017) Készült a Wesley Egyház- és Vallásszociológiai Kutatóközpont 19-21. századi magyar elitek c. kutatása keretében.

https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/szocikk/w/21/21098.htm

Az adatbázis kódja: 1357986421928

 

A szócikk három változatban található meg az oldalon. Legfelül linkekkel kiegészítve; középen, apróbetűvel a keresőmotort szolgáló technikai változat; legalul pedig az eredeti 1929-31-es szöveg.

 

Békéscsabai színészet

Szócikk: Békéscsabai színészet Békéscsaba a mult század közepéig jobbágy-falu volt, lakossága javarészt tótul, meg latinul s csak elvétve beszélt magyarul, a földesúri terhektől végleg csak 1872-ben szabadult meg s így színészetről e városban talán egy fél század óta lehet beszélni. Alig két évvel a Népszínház megnyitása után, 1877-ben azonban már felépült a békéscsabai kőszínház. Jártak ide — többnyire a nyári hónapokban — már azelőtt, a mult század 40-es éveiben is kóbor színész-truppok és vándor komédiások s ezek — mint Haan Lajos feljegyzéseiből kitűnik — a mai ú. n. Sörház pincehelyiségében tartottak néhány napos, legfeljebb 1—2 hétre terjedő előadást, mindazonáltal a szó komoly értelmében színészetről csak azóta beszélhetünk, mióta a város Thália vándorpapjai számára hajlékot emelt. Valószínű, hogy a nemzeti színészetnek és színműirodalomnak a mult század 70-es éveiben a Népszínház megnyitása révén történt hatalmas fellendülése inspirálta e város vezetőit is arra, hogy a magyar színészetnek hajlékot adjanak, legalább is arra vezethető vissza, hogy a közbirtokosság Halmay Andor építész tervei szerint és Sztraka Ernő városi mérnök vezetése alatt 196 ezer frt. költséggel felépítteti a színházat is magában foglaló ú. n. vigadót, amely épületnek alapkövét 1877-ben tették le és 16 hónap alatt, tehát 1878. végére készült el, míg az első előadást 1879. márc hó 5-én tartották a Városi színházban, megnyitóul Tóth Kálmánnak ez alkalomra írt verses prológusát olvasva fel. A színház és vigadó egyéb javakkal együtt 1890. évi ápr.hó 1-én a közbirtokosságtól a város tulajdonába került. 1891-ben alakult meg az első színügyi bizottság Vidovszky János elnöklete alatt, kit 1896-ban Fejér Béla követ az elnöki székben, az ő utódja 1902-ben Rosenthal Ignác lesz, kinek helyét 1905-től 1913-ig Haan Béla tölti be, míg 1914-17.között Dusbaba Vilmos, 1918-ban pedig Kiss László, a színügyi bizottság elnöke, a városi szervezet felvétele óta pedig hivatalból a város polgármestere: dr.Berthóty István, 1913-Haan Béla elnöksége idején Spiegel és Englerth tervei szerint átépítik és modernizálják a színházat – akkor kapja nézőtere mai intim belsejét, - a színpadot pedig sűlyesztőkkel és zsinórpadlással látják el: mindezzel rendeltetésének teljesen megfelelő állapotba hozzák s az újra épített színházban 1914.febr.2-án Miklóssy Gábor színigazgató tartja első előadását a Cigánybáróval. Még ez évben a város képviselőtestülete az új színházat mozgóképelőadások céljaira adja bérbe (6 évre, évenkint 9 hónapra) s ezt a sikertelen házasságot csak 1920.elején tudjuk felbontani, de akkor már olyan megviselt állapotban kapjuk vissza a színházat, hogy a viszonyok javultával – 1925-ben gyökeres restaurálást kellett rajta végrehajtani. 1920.óta az újjáalakult színügyi bizottság intézi a városi színház ügyeit: ez mindenesetre nagy haladás az előbbi állapothoz képest, amikor a színügyi bizottság csak amolyan félhivatalos szerv volt, mely elnökét maga választotta, ki egy személyben intendáns és előadó is volt s a pénzkezelést is saját kebeléből kijelölt pénztárnokával látta el. Ma van külön előadója, ki az adminisztrativ teendőket és művészeti irányítást végzi s a bizottság a költségvetésileg tervszerűen előirányzott keretekhez alkalmazkodik. A színház vagyonállaga az utóbbi években egy díszletraktárral és szép díszletparkkal is gyarapodott. Áttérve a színház művészettörténetének ismertetésére, arról a 10-12 évről, mely alatt a színház is a közbirtokosság tulajdonát képezte, írásos feljegyzések alig-alig állnak rendelkezésre. Inkább csak néhány elfakult színlap, amelyekről megtudjuk, hogy a 80-as évek elején az aradi Színügygyámolító Egylet Társulata járt át Békéscsabára többízben is, Gerőffy Andor színigazgató vezetése alatt néhány napon át előadásokat tartani – leginkább Shakespeare-darabokat és népszínműveket játszottak – s többször vendégszerepeltek Felekyné Munkácsi Flóra, Feleky Miklós és a 80-as évek közepén Pálmay Ilka is. Ezekben az években — talán a vidéki, vándorszínészet szervezetlensége miatt és színügyi bizottság hiányában — csak igen ritkán szolgálta a színház hivatásos színi előadások céljait. Színpada inkább menyegzői lakomáknak, alkalmi ünnepélyeknek és műkedvelők próbálkozásainak volt színtere. Feljegyzésre érdemes különben, hogy egészen a városi szervezet felvételéig a kőszínháznak szerződtetett és az egész téli idényt itt töltő színtársulata nem volt. Ötletszerűen jöttek ősszel-tavasszal néhány napos, utóbb néhány hetes szezonra színészek, de az év túlnyomó részében zárva volt Thália templomának kapuja, hacsak műkedvelők ki nem nyitották. Igaz viszont, hogy ezek pótolni igyekeztek a színészet hiányát, mert a városunk mindenfajta szakmabeli hazafias, jótékony-, vagy kulturális célt szolgáló társadalmi egyesületei sok nívós és az amatőrök megszokott átlagát jóval túlszárnyaló előadást rendeztek a színházban, melyek közül egyik­másiknak olyan nagy sikere volt, hogy többször is meg kellett ismételni. Különben mind a mai napig is a közművelődés számára értékes szolgálatot teljesít színházunk abból a szempontból is, hogy színi idényen kívül sok műkedvelő előadásnak és művészi hangversenynek ad helyet. Mióta a színház a város tulajdonát képezi, 27 színigazgató társulatának adott művészi hajlékot és kenyeret. És pedig időbeli sorrendben megnevezve őket, a következőknek: Rakodczay Pál, Hajdú István, Bokody Antal, Szalkay Lajos, Füredi Károly, Leszkay András, Kunhegyi Miklós, Baranyai Mihály, Sándory Kálmán, Halmay Imre, Halassy Andor, Balogh Árpád (az óbudai Kisfaludy-színház igazgatója), Kövessy Albert, Monory Sándor (Zombor), Dombay Mihály, Palotay Antal, dr. Várady Antal, Mezey Kálmán, Nádassy József (Sopron), Mariházy Miklós (Kecskemét), Miklóssy Gábor, Kiss Árpád, Szendrey Mihály, Krémer Jenő és Csáky Antal, továbbá Alapi Nándor orsz. kamaraszínház- és dr. Lányi Viktor Opera - staggione - társulata. Ezek közül persze egyik-másik többször is megfordult városunkban. 1923. óta Kiss Árpád színtársulata játszik a városi színházban a téli-tavaszi hónapokban, december 1. máj. 1. közötti 5 hónapon át; az utóbbi évek közgazdasági helyzetének egyre fokozódó nehézségeit elsősorban sínyli azonban a vidéki színészet is, mely országszerte válságos helyzetbe hozza a színtársulatokat és a városok nagyobb mérvű támogatását involválja. Jóllehet — különösen a folyó idényben — Békéscsabán is erősen érezhető volt a közönség érdeklődésének hanyatlása s emiatt a színigazgató is kénytelen volt egy hónappal megrövidíteni az öt hónapra tervezett szezont, ökonomikus beosztása megkímélte a várost nagyobb áldozatoktól, úgy, hogy segélyképen csupán a színi előadások után 10%-os vigalmi adó címen befizetett összeg javarészét — mintegy 2400 pengőt — kapta vissza. Az elmúlt 50 év alatt többé-kevésbé jó előadásban, de színre kerültek a magyar dráma- és az idegen nyelvekből átültetett színműirodalomnak nevesebb termékei. E mellett valóságos kaleidoszkóp szerepét töltötte be színházunk, melynek színpadán — mint a színtársulatok vendégei, avagy kulturális egyesületek: főként, az Aurora Kör meghívása folytán egymást váltották fel az ének-, zene- és előadóművészet országos, sőt világhírű kiválóságai. Csak a nevesebbeket kronológikus sorrendben felemlítve, gyönyörködtették e város közönségét: Pálmay Ilka, Fáy Szeréna, Blaha Lujza, Beregi Oszkár, Küry Klára, Pataki József, P. Márkus Emília, Bajor Gizi, Odry Árpád, Rózsahegyi Kálmán, Petheő Attila, Rákosi Szidi, Kiss Ferenc, mindannyian a Nemzeti Színház tagjai. Mihályi Ernő, Benes Ida, Medek Anna, dr. Székelyhidy Ferenc, Marschalkó Rózsi, dr. Dalnoki Viktor, Sulyok Teréz, B. Sándor Erzsi, Maleczky Bianka, Basilides Mária, Nagy Izabella, Kruyswick Anna, Radnay Erzsi, Venczell Béla, Pilinszky Zsigmond, Pataki Kálmán, Aquila Adler Adelina, Ptasinszky Pepi, br. Vécsey Elvira és Brada Rezső, a M. Kir. Operaház tagjai; Hegedűs Gyula, Gál Gyula, Góth Sándor, G. Kertész Ella a Vígszínház, Darvas Lili, László Gyula és Simonyi Mária (Móricz Zsigmondné) a Magyar Színház tagjai, Király Ernő, a Király Színház és Sík Rezső, a Városi Színház tagja. Felkerestek bennünket Koczian Jaroszlav, Placskó István, Vecsey Ferenc, Telmányi Emil, Hubay Jenő dr. hegedűvirtuózok s dr. Dohnányi Ernő, Fleischer Antal, Engel Iván és Kósa György zongoraművészek, valamint a szegedi filharmonikusok. Hallgathattuk a színházban Fráter Lórándot, Jadlowkert, Hellge Lindberget és a külföldi babért nyert Budai dalárdát. Színházunkban ünnepeltük meg a Petőfi-és Jókai-centenáriumokat, Gyóni Géza emlékezetét, a Rózsahegyi és Rákosi jubileumokat, végül pedig a Beethoven-centenáriumot. Békéscsaba, mint téli állomás 1929-ben Orosházával, Makóval, Szentessel és Kiskunhalassal alkot közös színi kerületet, legutóbb Sopron városát is elnyerte a békéscsabai színigazgató. (dr.Korniss Géza) szin_I.0177.pdf I