Címszó: Nemzeti Színház régi drámabírálói - Magyar Színművészeti Lexikon (1929-1931, szerk. Schöpflin Aladár)

 

Szócikktípus:

SZINHAZIFOGALOM

NEMSZEMELYNEV

 

 

A szócikk eredeti képe megtekinthető:

https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/III/szin_III.0410.pdf
https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/III/szin_III.0410.png

 

Az itt olvasható változat forrása: B Kádár Zsuzsanna - Nagy Péter Tibor: Az 1929-31-es színművészeti lexikon adatbázisa. (Szociológiai dolgozatok No. 8., WJLF, Budapest, 2017) Készült a Wesley Egyház- és Vallásszociológiai Kutatóközpont 19-21. századi magyar elitek c. kutatása keretében.

https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/szocikk/w/29/29711.htm

Az adatbázis kódja: 1357986421928

 

A szócikk három változatban található meg az oldalon. Legfelül linkekkel kiegészítve; középen, apróbetűvel a keresőmotort szolgáló technikai változat; legalul pedig az eredeti 1929-31-es szöveg.

 

A szöveg linkekkel ellátott változata:

 

 

Nemzeti Színház régi drámabírálói

 

Ugyanígy kezdődő szócikkek: https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/szocikk/e/529696.htm

 

Szócikk: Nemzeti Színház régi drámabírálói A). 1837-ben (időpont) színi viszonyaink még nagyon fejletlenek voltak, eredeti színmű kevés és a dramaturgiai ismeret vajmi csekély volt. Bajza József, (személy) (információ)  ki maga is volt színigazgató, 1839. (időpont) szeptemberében adta ki a »Szózat a pesti (Budapest) magyar színház ügyében« (cím) (információ)  c. iratát, mely a színügy technikájára tartozó gyakorlati kalauzul szolgálhatott. Ő pendítette meg e műben először a színházhoz benyújtott eredeti színművek rendszeres megbirálását, mit — szerinte — »legcélszerűbb volna a tudós társaságra bizni, mert nincs testület, melyről inkább fellehetne tenni, hogy e részben dologhoz értő. A. bírálatnak azonban szigorúnak kel­lene lenni, mert annak felette káros hatása van, ha az eredeti darabok gyakorta buknak a színpadon.« A vajúdó fejlődés kora volt ez nálunk. Vörösmarty, (személy) (információ)  Toldy, (személy) (információ)  Bajza, (személy) (információ)  Erdélyi (személy) (információ)  és még többen, rögtön belátták, hogy főszükség drámaírókat és közönséget nevelni. Vörösmarty (személy) (információ)  azonnal Shakespeare (személy) (információ)  felé fordítá íróink figyelmét s egy kis rendszeres dramaturgiai vázlatot is írt; Bajza (személy) (információ)  éles ítéletű, erős logikai polémiát kezdett ama színibirálók ellen, kiknek ezidőben megjelent kritikáik nem voltak egyebek, mint személyes tetszés és nemtetszés, elv- és oknélküli észrevételek, a legnagyobb felületességgel. Nemsokára az operával annyira nyűgbe szorították drámáinkat is, hogy a nagy anyagi veszteségek következtében már a Nemzeti Színház (intézmény) (információ)  bezárásáról is suttogtak. A szerencsétlen emlékű országos bizottság igazgatása után Bartay Endre (személy) (információ)  magánvállalkozó vette át a Nemzeti Színház (intézmény) (információ)  igazgatását s ez életrevaló bérlő alatt oly lendületet vett színügyünk, hogy ő 28.000 frtot nyert a színházon, a lapok pedig azt írták, hogy a színházat tágítani kellene, mert a közönség nem fér bele. Bartay (személy) (információ)  a siker mellett szem előtt tartotta a művészet értékeit is. Jól tudta, hogy csak a kettő párosítása mellett teljesítheti a Nemzeti Színház (intézmény) (információ)  a maga feladatát. Az ő felszólítására alakult meg 1843-ban (időpont) a játékszíni választmány is, melynek tagjai a következők voltak: Bajza József, (személy) (információ)  Erdélyi János, (személy) (információ)  Gaal József, (személy) (információ)  Kuthy Lajos, (személy) (információ)  Nagy Ignác, (személy) (információ)  Toldy Ferenc, (személy) (információ)  Tóth Lőrinc, (személy) (információ)  Vachott Sándor, (személy) (információ)  Vajda Péter, (személy) (információ)  Vörösmarty Mihály. (személy) (információ)  Üléseit a magyar tudós társaság termeiben és pedig operaelőadási napokon tartotta. Minden ülésre az említett tagok közül négyet, a színészek közül pedig hármat hivtak meg. Minden kérdésben általános szótöbbséggel határoztak. A tagok a színháztól abban a kedvezésben részesültek, hogy egy másodemeleti páholy állt közös rendelkezésükre s ezenkívül személyenként egy földszinti bemeneti jegyet kaptak. 1843- (időpont) ban 13 ülést tartottak, 18 darabot bíráltak meg, melyek közül csak egy darabot, Gaal Józseftől (személy) (információ)  a »Vén sas« (cím) (információ)  c. 4 felvonásos vígjátékot fogadták el. Említésre méltó irodalomtörténeti adat, hogy a visszavetett darabok közt Czakó Zsigmondnak (személy) (információ)  is volt egy drámája, a »Chantreyek«, (cím) 4 felvonásban. A játékszíni választmány elnöke Vörösmarty (személy) (információ)  s jegyzője Nagy Ignác (személy) (információ)  volt ebben az évben. 1844-ben (időpont) 20 ülést tartottak és már 38 művet bíráltak meg, előadásra hármat ajánlva. Czakó Zsigmondtól (személy) (információ)  — némi javítások kikötése mellett — elfogadták a »Kalmár és tengerész« (cím) (információ)  c. drámát, mely a szerzőnek azonnal nagy hírt és a színháznak nagy közönséget szerzett. A szegény kardalnokot a választmány sietett meghívni, mint színésztagot, üléseire. A másik két elfogadott darab szerzője Vachott Imre (személy) (információ)  volt: »Találkozás az Orczy-kertben« (cím) és »Sorsjáték« (cím) c. egyfelvonásosok, melyek azonban pár előadás után, miután szerzőjük újakkal lépett föl, a játékrendről lemaradtak. 1845-ben (időpont) már 45 választmányi ülés volt. Megbíráltak 66 színművet és előadásra ajánlották a következőket: Degré Alajostól (személy) (információ)  »Eljegyzés álarc alatt«, (cím) (információ)  és »Félreismert lángész« (cím) felvonásos vígjátékokat; Szigligeti Edétől (személy) (információ)  »Gritti« (cím) (információ)  5 felv. drámát, »A rab« (cím) c. 3 felv. népszínművet, »Ál Endre« (cím) 4 felv. vígjátékot és a »Pókaiak« (cím) c. 5 felv. drámát; Kovács Páltól (személy) (információ)  »A nyomor iskolája« (cím) c. 5 felv. drámát; Obernyik Károlytól (személy) (információ)  az »Elsőszülött« (cím) c. 5 felv. drámát; Haray Viktortól (személy) (információ)  »Szökött színész és katona« (cím) (információ)  c. 3 felv. népszínművet; Tóth Lőrinctől (személy) (információ)  »Az anyátlan« (cím) c. 5 felv. drámát; Czakó Zsigmondtól (személy) (információ)  »A végrendelet« (cím) c. 5 felv. drámát; Jókai Mórtól (személy) (információ)  »A kincstárnok« (cím) c. 3 felv. drámát és a »Két gyám« (cím) (információ)  c. 5 felv. népszínművet, rnely utóbbiak inkább csak kísérleteknek voltak tekinthetők. 1846-ban, (időpont) miután Bartay Ede (személy) (információ)  időközben az igazgatástól visszavonult, a választmány már csak 4 ülést tartott, 15 darabot birált meg. Előadásra elfogadta Szigligetitől (személy) (információ)  »Az árvíz« (cím) c. 3 felv. népszínművet, Vahot Imrétől (személy) (információ)  a »Zách nemzetség« (cím) c. 5 felv. drámát és Petőfitől (személy) (információ)  a »Tigris és hiéna« (cím) (információ)  c. 4 felvonásos drámát. A választmány utolsó ülését 1846. (időpont) jan. 17-én tartotta. Összesen tehát 82 ülése volt. Miután megalakulásukkor a választmány azt határozta, hogy minden ülésre három színészt is meghí, nem lesz érdektelen azon színészek neveit is följegyezni, akik részt vettek az üléseken. Ezek: Szigligeti, (személy) (információ)  Lendvay, (személy) (információ)  Telepi, (személy) (információ)  Udvarhelyi, (személy) (információ)  Fáncsy, (személy) (információ)  László, (személy) (információ)  Szentpétery, (személy) (információ)  Szilágyi, (személy) (információ)  Balogh, (személy) (információ)  Bartha, (személy) (információ)  Egressy Gábor, (személy) (információ)  Czakó, (személy) (információ)  Szigeti József (személy) (információ)  és Komlóssy. (személy) (információ)  A választmány tagjai csak annyiban változtak, amennyiben Vachott Sándor (személy) (információ)  és Vajda Péter (személy) (információ)  időközben vidékre költöztek s helyettük Czuczor Gergelyt (személy) (információ)  és Frankenburg Adolfot (személy) (információ)  sorozták be. A Nemzeti Színház (intézmény) (információ)  országos főigazgatójává 1846-ban (időpont) gr. Ráday Gedeont (személy) nevezték ki. Ugy látszik, ő is érezte a drámabíráló bizottság szükségességét, mert már jan. 23-ára az akadémia termébe, egy új választmány megalakítása végett a következőket hívta meg tanácskozásra: Bajzát, (személy) (információ)  Czuczort, (személy) (információ)  Erdélyit, (személy) (információ)  Frankerburgot, (személy) Kuthyt, (személy) (információ)  Nagy Ignácot, (személy) (információ)  Czakót, (személy) (információ)  Egressyt, (személy) (információ)  Fáncsyt, (személy) (információ)  Lászlót, (személy) (információ)  Lendvayt, (személy) (információ)  Szigligetit (személy) (információ)  és Szentpéteryt, (személy) (információ)  aki azonban nem jelent meg. A beérkezendő darabok bírálatánál irányadó rendszerre nézve Bajza József (személy) (információ)  tervezetet olvasott fel, melynek megvitatása után 12 pontban állapodtak meg: 1. A választmányi tagok száma 16, nyolc író és nyolc színész. 2. Ezek közül jegyző választatik, ki ülést hirdet, a tagokat meghívja, jegyzőkönyvet visz, feljegyezvén benne a meghívottakat és megjelenteket, s az elfogadott darabok címét. Minden ülésen megjelenik, de csak akkor lesz eldöntő szavazata, mikor rendes bírálókép jő elő a megállapítandó névsoron. Évdíja 200 pengő frt. 3. Színműveiket az írók a színházi titkárhoz adják be, ki azokat előttük vagy megbízottaik előtt átzsinórozza s lepecsételi s ugyanattól kapják is vissza. 4. Színművek feltételes elfogadása megszüntetik, mindazáltal az író, újonnan átdolgozva ismét beadhatja, melynek bírálói ugyanazon tagok lesznek, kik vol­tak először. 5. Az orsz. főigazgató csak a választmány által ajánlott színműveket fogja előadatni, ebbpl azonban nem követ­kezik, hogy minden ajánlott darab előadassák. 7. A bíráló tagok öten fognak képezni teljes ülést, írók és színészek vegyesen. E végett, hogy a teher megoszoljék, tíz ülésre készített névsorban nyugodott meg a választmány. 8. Ha valamely tag meg nem jelenhetik, maga helyett vagy más tagot megkérni, vagy később a színművet honn elolvasni, s véleményt írva beküldeni köteles. Az elolvasásra négy nap adatik. 9. Ülések operanapokon esti öt órakor tartatnak. Főigazgató úr megjelenése kéretik. Az operanapok, amennyire lehet, előre tudattassanak a jegyzővel. 10. A színművek bírálatában főszempont a színihatás. 11. Óhajtandó, hogy a bírálatra beadott színművek írói titokban tartsák nevüket. 12. Jegyzőül, titkos szavazás útján Erdélyi János (személy) (információ)  választatott. Megalakulása évében a választmány 48 ülést tartott, 175 darabot bírált meg, elfogadva közülük tizenegyet. Ráday (személy) (információ)  igazgatása alatt egész 1850-ig (időpont) működött a választmány, kisebb) nagyobb választmányokkal. Simontsits János (személy) (információ)  1849-ben (időpont) lett igazgatóvá s bár személyek cserélésével, de elvben s gyakorlatban ő is megtartotta a drámabíráló bizottságot, mely azóta is folyvást létezik, időről-időre a megváltozott irodalmi és színházi viszonyokhoz és szükséghez képest lényegesen megváltoztatott alakban. 1852. (időpont) dec. havában a választmány tagjai voltak: Ürményi József, (személy) (információ)  br. Kemény Zsigmond, (személy) Csengeri Antal, (személy) (információ)  Czuczor Gergely, (személy) (információ)  Egressy Gábor, (személy) (információ)  Jókai Mór, (személy) (információ)  Nagy Ignác, (személy) (információ)  Szigligeti Ede, (személy) (információ)  Vachott Imre, (személy) (információ)  László József, (személy) (információ)  Lendvay Márton, (személy) (információ)  Szentpétery Zsigmond (személy) (információ)  és Szigeti József. (személy) (információ)  — 1863-ban: (időpont) Czuczor Gergely, (személy) (információ)  Egressy Gábor, (személy) (információ)  Feleky Miklós, (személy) (információ)  Gyulai Pál, (személy) (információ)  Greguss Ágost, (személy) (információ)  Jókai Mór, (személy) (információ)  Salamon Ferenc, (személy) (információ)  Tóth Kálmán, (személy) (információ)  és Tóth Lőrinc. (személy) (információ)  — 1868-ban: (időpont) Gyulai Pál, (személy) (információ)  Vadnay Károly, (személy) (információ)  Szigeti József, (személy) (információ)  Tóth József, (személy) (információ)  Szigligeti Ede. (személy) (információ)  Újabb időkben Ábrányi Emil, (személy) (információ)  Alexander Bernát, (személy) (információ)  Ambrus Zoltán, (személy) (információ)  Ruttkay György, (személy) (információ)  Verő György, (személy) (információ)  Császár Imre, (személy) (információ)  Szacsvay Imre, (személy) (információ)  Ivánfi Jenő (személy) (információ)  stb. voltak drámabírálók. (V, ö. Színművészeti Tanács.) (intézmény) szin_III.0410.pdf III

 

 

Adatbázisszerű megjelenés

xcímszó Nemzeti Színház régi drámabírálói címszóvég 29711 Szócikk: Nemzeti Színház régi drámabírálói A). 1837-ben színi viszonyaink még nagyon fejletlenek voltak, eredeti színmű kevés és a dramaturgiai ismeret vajmi csekély volt. Bajza József, yszemelynevy bajza józsef yszemelynevy Bajza József yszemelynevy bajza yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Bajza yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy ki maga is volt színigazgató, 1839. szeptemberében xtalanevtizedx 1845 adta ki a »Szózat a pesti pest ytelepulesy nagybudapest ytelepulesy budapest ykodvegy magyar színház ügyében« ycimy szózat a pesti magyar színház ügyében ycimy Szózat a pesti magyar színház ügyében ycimy szózat ycimy a ycimy pesti ycimy magyar ycimy színház ycimy ügyében ycimy ycimy Szózat ycimy a ycimy pesti c. iratát, mely a színügy technikájára tartozó gyakorlati kalauzul szolgálhatott. Ő pendítette meg e műben először a színházhoz benyújtott eredeti színművek rendszeres megbirálását, mit — szerinte — »legcélszerűbb volna a tudós társaságra bizni, mert nincs testület, melyről inkább fellehetne tenni, hogy e részben dologhoz értő. A. bírálatnak azonban szigorúnak kel­lene lenni, mert annak felette káros hatása van, ha az eredeti darabok gyakorta buknak a színpadon.« A vajúdó fejlődés kora volt ez nálunk. Vörösmarty, yszemelynevy vörösmarty yszemelynevy Vörösmarty yszemelynevy vörösmarty yszemelynevy yszemelynevy Vörösmarty yszemelynevy ykodvegy Toldy, yszemelynevy toldy yszemelynevy Toldy yszemelynevy toldy yszemelynevy yszemelynevy Toldy yszemelynevy ykodvegy Bajza, yszemelynevy bajza yszemelynevy Bajza yszemelynevy bajza yszemelynevy yszemelynevy Bajza yszemelynevy ykodvegy Erdélyi yszemelynevy erdélyi yszemelynevy Erdélyi yszemelynevy erdélyi yszemelynevy yszemelynevy Erdélyi yszemelynevy ykodvegy és még többen, rögtön belátták, hogy főszükség drámaírókat és közönséget nevelni. Vörösmarty yszemelynevy vörösmarty yszemelynevy Vörösmarty yszemelynevy vörösmarty yszemelynevy yszemelynevy Vörösmarty yszemelynevy ykodvegy azonnal Shakespeare yszemelynevy shakespeare yszemelynevy Shakespeare yszemelynevy shakespeare yszemelynevy yszemelynevy Shakespeare yszemelynevy ykodvegy felé fordítá íróink figyelmét s egy kis rendszeres dramaturgiai vázlatot is írt; Bajza yszemelynevy bajza yszemelynevy Bajza yszemelynevy bajza yszemelynevy yszemelynevy Bajza yszemelynevy ykodvegy éles ítéletű, erős logikai polémiát kezdett ama színibirálók ellen, kiknek ezidőben megjelent kritikáik nem voltak egyebek, mint személyes tetszés és nemtetszés, elv- és oknélküli észrevételek, a legnagyobb felületességgel. Nemsokára az operával annyira nyűgbe szorították drámáinkat is, hogy a nagy anyagi veszteségek következtében már a Nemzeti Színház yintezmenyy nemzeti színház yintezmenyy Nemzeti yintezmenyy nemzeti yintezmenyy színház yintezmenyy yintezmenyy Nemzeti yintezmenyy ykodvegy bezárásáról is suttogtak. A szerencsétlen emlékű országos bizottság igazgatása után Bartay Endre yszemelynevy bartay endre yszemelynevy Bartay Endre yszemelynevy bartay yszemelynevy endre yszemelynevy yszemelynevy Bartay yszemelynevy Endre yszemelynevy ykodvegy magánvállalkozó vette át a Nemzeti Színház yintezmenyy nemzeti színház yintezmenyy Nemzeti yintezmenyy nemzeti yintezmenyy színház yintezmenyy yintezmenyy Nemzeti yintezmenyy ykodvegy igazgatását s ez életrevaló bérlő alatt oly lendületet vett színügyünk, hogy ő 28.000 frtot nyert a színházon, a lapok pedig azt írták, hogy a színházat tágítani kellene, mert a közönség nem fér bele. Bartay yszemelynevy bartay yszemelynevy Bartay yszemelynevy bartay yszemelynevy yszemelynevy Bartay yszemelynevy ykodvegy a siker mellett szem előtt tartotta a művészet értékeit is. Jól tudta, hogy csak a kettő párosítása mellett teljesítheti a Nemzeti Színház yintezmenyy nemzeti színház yintezmenyy Nemzeti yintezmenyy nemzeti yintezmenyy színház yintezmenyy yintezmenyy Nemzeti yintezmenyy ykodvegy a maga feladatát. Az ő felszólítására alakult meg 1843-ban xevtizedx 1845 a játékszíni választmány is, melynek tagjai a következők voltak: Bajza József, yszemelynevy bajza józsef yszemelynevy Bajza József yszemelynevy bajza yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Bajza yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy Erdélyi János, yszemelynevy erdélyi jános yszemelynevy Erdélyi János yszemelynevy erdélyi yszemelynevy jános yszemelynevy yszemelynevy Erdélyi yszemelynevy János yszemelynevy ykodvegy Gaal József, yszemelynevy gaal józsef yszemelynevy Gaal József yszemelynevy gaal yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Gaal yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy Kuthy Lajos, yszemelynevy kuthy lajos yszemelynevy Kuthy Lajos yszemelynevy kuthy yszemelynevy lajos yszemelynevy yszemelynevy Kuthy yszemelynevy Lajos yszemelynevy ykodvegy Nagy Ignác, yszemelynevy nagy ignác yszemelynevy Nagy Ignác yszemelynevy nagy yszemelynevy ignác yszemelynevy yszemelynevy Nagy yszemelynevy Ignác yszemelynevy ykodvegy Toldy Ferenc, yszemelynevy toldy ferenc yszemelynevy Toldy Ferenc yszemelynevy toldy yszemelynevy ferenc yszemelynevy yszemelynevy Toldy yszemelynevy Ferenc yszemelynevy ykodvegy Tóth Lőrinc, yszemelynevy tóth lőrinc yszemelynevy Tóth Lőrinc yszemelynevy tóth yszemelynevy lőrinc yszemelynevy yszemelynevy Tóth yszemelynevy Lőrinc yszemelynevy ykodvegy Vachott Sándor, yszemelynevy vachott sándor yszemelynevy Vachott Sándor yszemelynevy vachott yszemelynevy sándor yszemelynevy yszemelynevy Vachott yszemelynevy Sándor yszemelynevy ykodvegy Vajda Péter, yszemelynevy vajda péter yszemelynevy Vajda Péter yszemelynevy vajda yszemelynevy péter yszemelynevy yszemelynevy Vajda yszemelynevy Péter yszemelynevy ykodvegy Vörösmarty Mihály. yszemelynevy vörösmarty mihály yszemelynevy Vörösmarty Mihály yszemelynevy vörösmarty yszemelynevy mihály yszemelynevy yszemelynevy Vörösmarty yszemelynevy Mihály yszemelynevy ykodvegy Üléseit a magyar tudós társaság termeiben és pedig operaelőadási napokon tartotta. Minden ülésre az említett tagok közül négyet, a színészek közül pedig hármat hivtak meg. Minden kérdésben általános szótöbbséggel határoztak. A tagok a színháztól abban a kedvezésben részesültek, hogy egy másodemeleti páholy állt közös rendelkezésükre s ezenkívül személyenként egy földszinti bemeneti jegyet kaptak. 1843- ban 13 ülést tartottak, 18 darabot bíráltak meg, melyek közül csak egy darabot, Gaal Józseftől yszemelynevy gaal józsef yszemelynevy Gaal József yszemelynevy gaal yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Gaal yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy a »Vén sas« ycimy vén sas ycimy Vén sas ycimy vén ycimy sas ycimy ycimy Vén ycimy sas ycimy ykodvegy c. 4 felvonásos vígjátékot fogadták el. Említésre méltó irodalomtörténeti adat, hogy a visszavetett darabok közt Czakó Zsigmondnak yszemelynevy czakó zsigmond yszemelynevy Czakó Zsigmond yszemelynevy czakó yszemelynevy zsigmond yszemelynevy yszemelynevy Czakó yszemelynevy Zsigmond yszemelynevy ykodvegy is volt egy drámája, a »Chantreyek«, ycimy chantreyek ycimy Chantreyek ycimy chantreyek ycimy ycimy Chantreyek ycimy ykodvegy 4 felvonásban. A játékszíni választmány elnöke Vörösmarty yszemelynevy vörösmarty yszemelynevy Vörösmarty yszemelynevy vörösmarty yszemelynevy yszemelynevy Vörösmarty yszemelynevy ykodvegy s jegyzője Nagy Ignác yszemelynevy nagy ignác yszemelynevy Nagy Ignác yszemelynevy nagy yszemelynevy ignác yszemelynevy yszemelynevy Nagy yszemelynevy Ignác yszemelynevy ykodvegy volt ebben az évben. 1844-ben 20 ülést tartottak és már 38 művet bíráltak meg, előadásra hármat ajánlva. Czakó Zsigmondtól yszemelynevy czakó zsigmond yszemelynevy Czakó Zsigmond yszemelynevy czakó yszemelynevy zsigmond yszemelynevy yszemelynevy Czakó yszemelynevy Zsigmond yszemelynevy ykodvegy — némi javítások kikötése mellett — elfogadták a »Kalmár és tengerész« ycimy kalmár és tengerész ycimy Kalmár és tengerész ycimy kalmár ycimy és ycimy tengerész ycimy ycimy Kalmár ycimy és ycimy tengerész ycimy ykodvegy c. drámát, mely a szerzőnek azonnal nagy hírt és a színháznak nagy közönséget szerzett. A szegény kardalnokot a választmány sietett meghívni, mint színésztagot, üléseire. A másik két elfogadott darab szerzője Vachott Imre yszemelynevy vachott imre yszemelynevy Vachott Imre yszemelynevy vachott yszemelynevy imre yszemelynevy yszemelynevy Vachott yszemelynevy Imre yszemelynevy ykodvegy volt: »Találkozás az Orczy-kertben« ycimy találkozás az orczy-kertben ycimy Találkozás az Orczy-kertben ycimy találkozás ycimy az ycimy orczy-kertben ycimy ycimy Találkozás ycimy az ycimy Orczy-kertben ycimy ykodvegy és »Sorsjáték« ycimy sorsjáték ycimy Sorsjáték ycimy sorsjáték ycimy ycimy Sorsjáték ycimy ykodvegy c. egyfelvonásosok, melyek azonban pár előadás után, miután szerzőjük újakkal lépett föl, a játékrendről lemaradtak. 1845-ben már 45 választmányi ülés volt. Megbíráltak 66 színművet és előadásra ajánlották a következőket: Degré Alajostól yszemelynevy degré alajos yszemelynevy Degré Alajos yszemelynevy degré yszemelynevy alajos yszemelynevy yszemelynevy Degré yszemelynevy Alajos yszemelynevy ykodvegy »Eljegyzés álarc alatt«, ycimy eljegyzés álarc alatt ycimy Eljegyzés álarc alatt ycimy eljegyzés ycimy álarc ycimy alatt ycimy ycimy Eljegyzés ycimy álarc ycimy alatt ycimy ykodvegy és »Félreismert lángész« ycimy félreismert lángész ycimy Félreismert lángész ycimy félreismert ycimy lángész ycimy ycimy Félreismert ycimy lángész ycimy ykodvegy felvonásos vígjátékokat; Szigligeti Edétől yszemelynevy szigligeti ede yszemelynevy Szigligeti Edé yszemelynevy szigligeti yszemelynevy ede yszemelynevy yszemelynevy Szigligeti yszemelynevy Edé yszemelynevy ykodvegy »Gritti« ycimy gritti ycimy Gritti ycimy gritti ycimy ycimy Gritti ycimy ykodvegy 5 felv. drámát, »A rab« ycimy a rab ycimy A rab ycimy a ycimy rab ycimy ycimy A ycimy rab ycimy ykodvegy c. 3 felv. népszínművet, »Ál Endre« ycimy ál endre ycimy Ál Endre ycimy ál ycimy endre ycimy ycimy Ál ycimy Endre ycimy ykodvegy 4 felv. vígjátékot és a »Pókaiak« ycimy pókaiak ycimy Pókaiak ycimy pókaiak ycimy ycimy Pókaiak ycimy ykodvegy c. 5 felv. drámát; Kovács Páltól yszemelynevy kovács pál yszemelynevy Kovács Pál yszemelynevy kovács yszemelynevy pál yszemelynevy yszemelynevy Kovács yszemelynevy Pál yszemelynevy ykodvegy »A nyomor iskolája« ycimy a nyomor iskolája ycimy A nyomor iskolája ycimy a ycimy nyomor ycimy iskolája ycimy ycimy A ycimy nyomor ycimy iskolája ycimy ykodvegy c. 5 felv. drámát; Obernyik Károlytól yszemelynevy obernyik károly yszemelynevy Obernyik Károly yszemelynevy obernyik yszemelynevy károly yszemelynevy yszemelynevy Obernyik yszemelynevy Károly yszemelynevy ykodvegy az »Elsőszülött« ycimy elsőszülött ycimy Elsőszülött ycimy elsőszülött ycimy ycimy Elsőszülött ycimy ykodvegy c. 5 felv. drámát; Haray Viktortól yszemelynevy haray viktor yszemelynevy Haray Viktor yszemelynevy haray yszemelynevy viktor yszemelynevy yszemelynevy Haray yszemelynevy Viktor yszemelynevy ykodvegy »Szökött színész és katona« ycimy szökött színész és katona ycimy Szökött színész és katona ycimy szökött ycimy színész ycimy és ycimy katona ycimy ycimy Szökött ycimy színész ycimy és ycimy katona ycimy ykodvegy c. 3 felv. népszínművet; Tóth Lőrinctől yszemelynevy tóth lőrinc yszemelynevy Tóth Lőrinc yszemelynevy tóth yszemelynevy lőrinc yszemelynevy yszemelynevy Tóth yszemelynevy Lőrinc yszemelynevy ykodvegy »Az anyátlan« ycimy az anyátlan ycimy Az anyátlan ycimy az ycimy anyátlan ycimy ycimy Az ycimy anyátlan ycimy ykodvegy c. 5 felv. drámát; Czakó Zsigmondtól yszemelynevy czakó zsigmond yszemelynevy Czakó Zsigmond yszemelynevy czakó yszemelynevy zsigmond yszemelynevy yszemelynevy Czakó yszemelynevy Zsigmond yszemelynevy ykodvegy »A végrendelet« ycimy a végrendelet ycimy A végrendelet ycimy a ycimy végrendelet ycimy ycimy A ycimy végrendelet ycimy ykodvegy c. 5 felv. drámát; Jókai Mórtól yszemelynevy jókai mór yszemelynevy Jókai Mór yszemelynevy jókai yszemelynevy mór yszemelynevy yszemelynevy Jókai yszemelynevy Mór yszemelynevy ykodvegy »A kincstárnok« ycimy a kincstárnok ycimy A kincstárnok ycimy a ycimy kincstárnok ycimy ycimy A ycimy kincstárnok ycimy ykodvegy c. 3 felv. drámát és a »Két gyám« ycimy két gyám ycimy Két gyám ycimy két ycimy gyám ycimy ycimy Két ycimy gyám ycimy ykodvegy c. 5 felv. népszínművet, rnely utóbbiak inkább csak kísérleteknek voltak tekinthetők. 1846-ban, miután Bartay Ede yszemelynevy bartay ede yszemelynevy Bartay Ede yszemelynevy bartay yszemelynevy ede yszemelynevy yszemelynevy Bartay yszemelynevy Ede yszemelynevy ykodvegy időközben az igazgatástól visszavonult, a választmány már csak 4 ülést tartott, 15 darabot birált meg. Előadásra elfogadta Szigligetitől yszemelynevy szigligeti yszemelynevy Szigligeti yszemelynevy szigligeti yszemelynevy yszemelynevy Szigligeti yszemelynevy ykodvegy »Az árvíz« ycimy az árvíz ycimy Az árvíz ycimy az ycimy árvíz ycimy ycimy Az ycimy árvíz ycimy ykodvegy c. 3 felv. népszínművet, Vahot Imrétől yszemelynevy vahot imre yszemelynevy Vahot Imré yszemelynevy vahot yszemelynevy imre yszemelynevy yszemelynevy Vahot yszemelynevy Imré yszemelynevy ykodvegy a »Zách nemzetség« ycimy zách nemzetség ycimy Zách nemzetség ycimy zách ycimy nemzetség ycimy ycimy Zách ycimy nemzetség ycimy ykodvegy c. 5 felv. drámát és Petőfitől yszemelynevy petőfi yszemelynevy Petőfi yszemelynevy petőfi yszemelynevy yszemelynevy Petőfi yszemelynevy ykodvegy a »Tigris és hiéna« ycimy tigris és hiéna ycimy Tigris és hiéna ycimy tigris ycimy és ycimy hiéna ycimy ycimy Tigris ycimy és ycimy hiéna ycimy ykodvegy c. 4 felvonásos drámát. A választmány utolsó ülését 1846. jan. 17-én tartotta. Összesen tehát 82 ülése volt. Miután megalakulásukkor a választmány azt határozta, hogy minden ülésre három színészt is meghí, nem lesz érdektelen azon színészek neveit is följegyezni, akik részt vettek az üléseken. Ezek: Szigligeti, yszemelynevy szigligeti yszemelynevy Szigligeti yszemelynevy szigligeti yszemelynevy yszemelynevy Szigligeti yszemelynevy ykodvegy Lendvay, yszemelynevy lendvay yszemelynevy Lendvay yszemelynevy lendvay yszemelynevy yszemelynevy Lendvay yszemelynevy ykodvegy Telepi, yszemelynevy telepi yszemelynevy Telepi yszemelynevy telepi yszemelynevy yszemelynevy Telepi yszemelynevy ykodvegy Udvarhelyi, yszemelynevy udvarhelyi yszemelynevy Udvarhelyi yszemelynevy udvarhelyi yszemelynevy yszemelynevy Udvarhelyi yszemelynevy ykodvegy Fáncsy, yszemelynevy fáncsy yszemelynevy Fáncsy yszemelynevy fáncsy yszemelynevy yszemelynevy Fáncsy yszemelynevy ykodvegy László, yszemelynevy lászló yszemelynevy László yszemelynevy lászló yszemelynevy yszemelynevy László yszemelynevy ykodvegy Szentpétery, yszemelynevy szentpétery yszemelynevy Szentpétery yszemelynevy szentpétery yszemelynevy yszemelynevy Szentpétery yszemelynevy ykodvegy Szilágyi, yszemelynevy szilágyi yszemelynevy Szilágyi yszemelynevy szilágyi yszemelynevy yszemelynevy Szilágyi yszemelynevy ykodvegy Balogh, yszemelynevy balogh yszemelynevy Balogh yszemelynevy balogh yszemelynevy yszemelynevy Balogh yszemelynevy ykodvegy Bartha, yszemelynevy bartha yszemelynevy Bartha yszemelynevy bartha yszemelynevy yszemelynevy Bartha yszemelynevy ykodvegy Egressy Gábor, yszemelynevy egressy gábor yszemelynevy Egressy Gábor yszemelynevy egressy yszemelynevy gábor yszemelynevy yszemelynevy Egressy yszemelynevy Gábor yszemelynevy ykodvegy Czakó, yszemelynevy czakó yszemelynevy Czakó yszemelynevy czakó yszemelynevy yszemelynevy Czakó yszemelynevy ykodvegy Szigeti József yszemelynevy szigeti józsef yszemelynevy Szigeti József yszemelynevy szigeti yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Szigeti yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy és Komlóssy. yszemelynevy komlóssy yszemelynevy Komlóssy yszemelynevy komlóssy yszemelynevy yszemelynevy Komlóssy yszemelynevy ykodvegy A választmány tagjai csak annyiban változtak, amennyiben Vachott Sándor yszemelynevy vachott sándor yszemelynevy Vachott Sándor yszemelynevy vachott yszemelynevy sándor yszemelynevy yszemelynevy Vachott yszemelynevy Sándor yszemelynevy ykodvegy és Vajda Péter yszemelynevy vajda péter yszemelynevy Vajda Péter yszemelynevy vajda yszemelynevy péter yszemelynevy yszemelynevy Vajda yszemelynevy Péter yszemelynevy ykodvegy időközben vidékre költöztek s helyettük Czuczor Gergelyt yszemelynevy czuczor gergely yszemelynevy Czuczor Gergely yszemelynevy czuczor yszemelynevy gergely yszemelynevy yszemelynevy Czuczor yszemelynevy Gergely yszemelynevy ykodvegy és Frankenburg Adolfot yszemelynevy frankenburg adolf yszemelynevy Frankenburg Adolf yszemelynevy frankenburg yszemelynevy adolf yszemelynevy yszemelynevy Frankenburg yszemelynevy Adolf yszemelynevy ykodvegy sorozták be. A Nemzeti Színház yintezmenyy nemzeti színház yintezmenyy Nemzeti yintezmenyy nemzeti yintezmenyy színház yintezmenyy yintezmenyy Nemzeti yintezmenyy ykodvegy országos főigazgatójává 1846-ban gr. xtalanevtizedx 1855 Ráday Gedeont yszemelynevy gr. ráday gedeon yszemelynevy gr. Ráday Gedeon yszemelynevy gr. yszemelynevy ráday yszemelynevy gedeon yszemelynevy yszemelynevy gr. yszemelynevy Ráday yszemelynevy Gedeon yszemelynevy yk nevezték ki. Ugy látszik, ő is érezte a drámabíráló bizottság szükségességét, mert már jan. 23-ára az akadémia termébe, egy új választmány megalakítása végett a következőket hívta meg tanácskozásra: Bajzát, yszemelynevy bajza yszemelynevy Bajzá yszemelynevy bajza yszemelynevy yszemelynevy Bajzá yszemelynevy ykodvegy Czuczort, yszemelynevy czuczor yszemelynevy Czuczor yszemelynevy czuczor yszemelynevy yszemelynevy Czuczor yszemelynevy ykodvegy Erdélyit, yszemelynevy erdélyi yszemelynevy Erdélyi yszemelynevy erdélyi yszemelynevy yszemelynevy Erdélyi yszemelynevy ykodvegy Frankerburgot, yszemelynevy frankerburg yszemelynevy Frankerburg yszemelynevy frankerburg yszemelynevy yszemelynevy Frankerburg yszemelynevy ykodvegy Kuthyt, yszemelynevy kuthy yszemelynevy Kuthy yszemelynevy kuthy yszemelynevy yszemelynevy Kuthy yszemelynevy ykodvegy Nagy Ignácot, yszemelynevy nagy ignác yszemelynevy Nagy Ignác yszemelynevy nagy yszemelynevy ignác yszemelynevy yszemelynevy Nagy yszemelynevy Ignác yszemelynevy ykodvegy Czakót, yszemelynevy czakó yszemelynevy Czakó yszemelynevy czakó yszemelynevy yszemelynevy Czakó yszemelynevy ykodvegy Egressyt, yszemelynevy egressy yszemelynevy Egressy yszemelynevy egressy yszemelynevy yszemelynevy Egressy yszemelynevy ykodvegy Fáncsyt, yszemelynevy fáncsy yszemelynevy Fáncsy yszemelynevy fáncsy yszemelynevy yszemelynevy Fáncsy yszemelynevy ykodvegy Lászlót, yszemelynevy lászló yszemelynevy László yszemelynevy lászló yszemelynevy yszemelynevy László yszemelynevy ykodvegy Lendvayt, yszemelynevy lendvay yszemelynevy Lendvay yszemelynevy lendvay yszemelynevy yszemelynevy Lendvay yszemelynevy ykodvegy Szigligetit yszemelynevy szigligeti yszemelynevy Szigligeti yszemelynevy szigligeti yszemelynevy yszemelynevy Szigligeti yszemelynevy ykodvegy és Szentpéteryt, yszemelynevy szentpétery yszemelynevy Szentpétery yszemelynevy szentpétery yszemelynevy yszemelynevy Szentpétery yszemelynevy ykodvegy aki azonban nem jelent meg. A beérkezendő darabok bírálatánál irányadó rendszerre nézve Bajza József yszemelynevy bajza józsef yszemelynevy Bajza József yszemelynevy bajza yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Bajza yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy tervezetet olvasott fel, melynek megvitatása után 12 pontban állapodtak meg: 1. A választmányi tagok száma 16, nyolc író és nyolc színész. 2. Ezek közül jegyző választatik, ki ülést hirdet, a tagokat meghívja, jegyzőkönyvet visz, feljegyezvén benne a meghívottakat és megjelenteket, s az elfogadott darabok címét. Minden ülésen megjelenik, de csak akkor lesz eldöntő szavazata, mikor rendes bírálókép jő elő a megállapítandó névsoron. Évdíja 200 pengő frt. 3. Színműveiket az írók a színházi titkárhoz adják be, ki azokat előttük vagy megbízottaik előtt átzsinórozza s lepecsételi s ugyanattól kapják is vissza. 4. Színművek feltételes elfogadása megszüntetik, mindazáltal az író, újonnan átdolgozva ismét beadhatja, melynek bírálói ugyanazon tagok lesznek, kik vol­tak először. 5. Az orsz. főigazgató csak a választmány által ajánlott színműveket fogja előadatni, ebbpl azonban nem követ­kezik, hogy minden ajánlott darab előadassák. 7. A bíráló tagok öten fognak képezni teljes ülést, írók és színészek vegyesen. E végett, hogy a teher megoszoljék, tíz ülésre készített névsorban nyugodott meg a választmány. 8. Ha valamely tag meg nem jelenhetik, maga helyett vagy más tagot megkérni, vagy később a színművet honn elolvasni, s véleményt írva beküldeni köteles. Az elolvasásra négy nap adatik. 9. Ülések operanapokon esti öt órakor tartatnak. Főigazgató úr megjelenése kéretik. Az operanapok, amennyire lehet, előre tudattassanak a jegyzővel. 10. A színművek bírálatában főszempont a színihatás. 11. Óhajtandó, hogy a bírálatra beadott színművek írói titokban tartsák nevüket. 12. Jegyzőül, titkos szavazás útján Erdélyi János yszemelynevy erdélyi jános yszemelynevy Erdélyi János yszemelynevy erdélyi yszemelynevy jános yszemelynevy yszemelynevy Erdélyi yszemelynevy János yszemelynevy ykodvegy választatott. Megalakulása évében a választmány 48 ülést tartott, 175 darabot bírált meg, elfogadva közülük tizenegyet. Ráday yszemelynevy ráday yszemelynevy Ráday yszemelynevy ráday yszemelynevy yszemelynevy Ráday yszemelynevy ykodvegy igazgatása alatt egész 1850-ig xevtizedx 1855 működött a választmány, kisebb) nagyobb választmányokkal. Simontsits János yszemelynevy simontsits jános yszemelynevy Simontsits János yszemelynevy simontsits yszemelynevy jános yszemelynevy yszemelynevy Simontsits yszemelynevy János yszemelynevy ykodvegy 1849-ben xevtizedx 1845 lett xtalanevtizedx 1855 igazgatóvá s bár személyek cserélésével, de elvben s gyakorlatban ő is megtartotta a drámabíráló bizottságot, mely azóta is folyvást létezik, időről-időre a megváltozott irodalmi és színházi viszonyokhoz és szükséghez képest lényegesen megváltoztatott alakban. 1852. xevtizedx 1855 dec. xtalanevtizedx 1865 havában a választmány tagjai voltak: Ürményi József, yszemelynevy ürményi józsef yszemelynevy Ürményi József yszemelynevy ürményi yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Ürményi yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy br. Kemény Zsigmond, yszemelynevy br. kemény zsigmond yszemelynevy br. Kemény Zsigmond yszemelynevy br. yszemelynevy kemény yszemelynevy zsigmond yszemelynevy yszemelynevy br. yszemelynevy Kemény yszemelynevy Zsigmond ysz Csengeri Antal, yszemelynevy csengeri antal yszemelynevy Csengeri Antal yszemelynevy csengeri yszemelynevy antal yszemelynevy yszemelynevy Csengeri yszemelynevy Antal yszemelynevy ykodvegy Czuczor Gergely, yszemelynevy czuczor gergely yszemelynevy Czuczor Gergely yszemelynevy czuczor yszemelynevy gergely yszemelynevy yszemelynevy Czuczor yszemelynevy Gergely yszemelynevy ykodvegy Egressy Gábor, yszemelynevy egressy gábor yszemelynevy Egressy Gábor yszemelynevy egressy yszemelynevy gábor yszemelynevy yszemelynevy Egressy yszemelynevy Gábor yszemelynevy ykodvegy Jókai Mór, yszemelynevy jókai mór yszemelynevy Jókai Mór yszemelynevy jókai yszemelynevy mór yszemelynevy yszemelynevy Jókai yszemelynevy Mór yszemelynevy ykodvegy Nagy Ignác, yszemelynevy nagy ignác yszemelynevy Nagy Ignác yszemelynevy nagy yszemelynevy ignác yszemelynevy yszemelynevy Nagy yszemelynevy Ignác yszemelynevy ykodvegy Szigligeti Ede, yszemelynevy szigligeti ede yszemelynevy Szigligeti Ede yszemelynevy szigligeti yszemelynevy ede yszemelynevy yszemelynevy Szigligeti yszemelynevy Ede yszemelynevy ykodvegy Vachott Imre, yszemelynevy vachott imre yszemelynevy Vachott Imre yszemelynevy vachott yszemelynevy imre yszemelynevy yszemelynevy Vachott yszemelynevy Imre yszemelynevy ykodvegy László József, yszemelynevy lászló józsef yszemelynevy László József yszemelynevy lászló yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy László yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy Lendvay Márton, yszemelynevy lendvay márton yszemelynevy Lendvay Márton yszemelynevy lendvay yszemelynevy márton yszemelynevy yszemelynevy Lendvay yszemelynevy Márton yszemelynevy ykodvegy Szentpétery Zsigmond yszemelynevy szentpétery zsigmond yszemelynevy Szentpétery Zsigmond yszemelynevy szentpétery yszemelynevy zsigmond yszemelynevy yszemelynevy Szentpétery yszemelynevy Zsigmond yszemelynevy ykodvegy és Szigeti József. yszemelynevy szigeti józsef yszemelynevy Szigeti József yszemelynevy szigeti yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Szigeti yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy — 1863-ban: xevtizedx 1865 Czuczor Gergely, yszemelynevy czuczor gergely yszemelynevy Czuczor Gergely yszemelynevy czuczor yszemelynevy gergely yszemelynevy yszemelynevy Czuczor yszemelynevy Gergely yszemelynevy ykodvegy Egressy Gábor, yszemelynevy egressy gábor yszemelynevy Egressy Gábor yszemelynevy egressy yszemelynevy gábor yszemelynevy yszemelynevy Egressy yszemelynevy Gábor yszemelynevy ykodvegy Feleky Miklós, yszemelynevy feleky miklós yszemelynevy Feleky Miklós yszemelynevy feleky yszemelynevy miklós yszemelynevy yszemelynevy Feleky yszemelynevy Miklós yszemelynevy ykodvegy Gyulai Pál, yszemelynevy gyulai pál yszemelynevy Gyulai Pál yszemelynevy gyulai yszemelynevy pál yszemelynevy yszemelynevy Gyulai yszemelynevy Pál yszemelynevy ykodvegy Greguss Ágost, yszemelynevy greguss ágost yszemelynevy Greguss Ágost yszemelynevy greguss yszemelynevy ágost yszemelynevy yszemelynevy Greguss yszemelynevy Ágost yszemelynevy ykodvegy Jókai Mór, yszemelynevy jókai mór yszemelynevy Jókai Mór yszemelynevy jókai yszemelynevy mór yszemelynevy yszemelynevy Jókai yszemelynevy Mór yszemelynevy ykodvegy Salamon Ferenc, yszemelynevy salamon ferenc yszemelynevy Salamon Ferenc yszemelynevy salamon yszemelynevy ferenc yszemelynevy yszemelynevy Salamon yszemelynevy Ferenc yszemelynevy ykodvegy Tóth Kálmán, yszemelynevy tóth kálmán yszemelynevy Tóth Kálmán yszemelynevy tóth yszemelynevy kálmán yszemelynevy yszemelynevy Tóth yszemelynevy Kálmán yszemelynevy ykodvegy és Tóth Lőrinc. yszemelynevy tóth lőrinc yszemelynevy Tóth Lőrinc yszemelynevy tóth yszemelynevy lőrinc yszemelynevy yszemelynevy Tóth yszemelynevy Lőrinc yszemelynevy ykodvegy — 1868-ban: Gyulai xtalanevtizedx 1875 xtalanevtizedx 1885 Pál, yszemelynevy gyulai pál yszemelynevy Gyulai Pál yszemelynevy gyulai yszemelynevy pál yszemelynevy yszemelynevy Gyulai yszemelynevy Pál yszemelynevy ykodvegy Vadnay Károly, yszemelynevy vadnay károly yszemelynevy Vadnay Károly yszemelynevy vadnay yszemelynevy károly yszemelynevy yszemelynevy Vadnay yszemelynevy Károly yszemelynevy ykodvegy Szigeti József, yszemelynevy szigeti józsef yszemelynevy Szigeti József yszemelynevy szigeti yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Szigeti yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy Tóth József, yszemelynevy tóth józsef yszemelynevy Tóth József yszemelynevy tóth yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Tóth yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy Szigligeti Ede. yszemelynevy szigligeti ede yszemelynevy Szigligeti Ede yszemelynevy szigligeti yszemelynevy ede yszemelynevy yszemelynevy Szigligeti yszemelynevy Ede yszemelynevy ykodvegy Újabb időkben Ábrányi Emil, yszemelynevy ábrányi emil yszemelynevy Ábrányi Emil yszemelynevy ábrányi yszemelynevy emil yszemelynevy yszemelynevy Ábrányi yszemelynevy Emil yszemelynevy ykodvegy Alexander Bernát, yszemelynevy alexander bernát yszemelynevy Alexander Bernát yszemelynevy alexander yszemelynevy bernát yszemelynevy yszemelynevy Alexander yszemelynevy Bernát yszemelynevy ykodvegy Ambrus Zoltán, yszemelynevy ambrus zoltán yszemelynevy Ambrus Zoltán yszemelynevy ambrus yszemelynevy zoltán yszemelynevy yszemelynevy Ambrus yszemelynevy Zoltán yszemelynevy ykodvegy Ruttkay György, yszemelynevy ruttkay györgy yszemelynevy Ruttkay György yszemelynevy ruttkay yszemelynevy györgy yszemelynevy yszemelynevy Ruttkay yszemelynevy György yszemelynevy ykodvegy Verő György, yszemelynevy verő györgy yszemelynevy Verő György yszemelynevy verő yszemelynevy györgy yszemelynevy yszemelynevy Verő yszemelynevy György yszemelynevy ykodvegy Császár Imre, yszemelynevy császár imre yszemelynevy Császár Imre yszemelynevy császár yszemelynevy imre yszemelynevy yszemelynevy Császár yszemelynevy Imre yszemelynevy ykodvegy Szacsvay Imre, yszemelynevy szacsvay imre yszemelynevy Szacsvay Imre yszemelynevy szacsvay yszemelynevy imre yszemelynevy yszemelynevy Szacsvay yszemelynevy Imre yszemelynevy ykodvegy Ivánfi Jenő yszemelynevy ivánfi jenő yszemelynevy Ivánfi Jenő yszemelynevy ivánfi yszemelynevy jenő yszemelynevy yszemelynevy Ivánfi yszemelynevy Jenő yszemelynevy ykodvegy stb. voltak drámabírálók. (V, ö. Színművészeti Tanács.) yintezmenyy színművészeti tanács yintezmenyy Színművé yintezmenyy színművészeti yintezmenyy tanács yintezmenyy yintezmenyy Színművé yintezmenyy ykodvegy szin_III.0410.pdf III

 

 

A szócikk eredeti szövege:

Címszó: Nemzeti Színház régi drámabírálói - Magyar Színművészeti Lexikon (1929-1931, szerk. Schöpflin Aladár)

 

Szócikktípus:

SZINHAZIFOGALOM

NEMSZEMELYNEV

 

 

A szócikk eredeti képe megtekinthető:

https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/III/szin_III.0410.pdf
https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/III/szin_III.0410.png

Az itt olvasható változat forrása: B Kádár Zsuzsanna - Nagy Péter Tibor: Az 1929-31-es színművészeti lexikon adatbázisa. (Szociológiai dolgozatok No. 8., WJLF, Budapest, 2017) Készült a Wesley Egyház- és Vallásszociológiai Kutatóközpont 19-21. századi magyar elitek c. kutatása keretében.

https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/szocikk/w/29/29711.htm

Az adatbázis kódja: 1357986421928

 

A szócikk három változatban található meg az oldalon. Legfelül linkekkel kiegészítve; középen, apróbetűvel a keresőmotort szolgáló technikai változat; legalul pedig az eredeti 1929-31-es szöveg.

 

Nemzeti Színház régi drámabírálói

Szócikk: Nemzeti Színház régi drámabírálói A). 1837-ben színi viszonyaink még nagyon fejletlenek voltak, eredeti színmű kevés és a dramaturgiai ismeret vajmi csekély volt. Bajza József, ki maga is volt színigazgató, 1839. szeptemberében adta ki a »Szózat a pesti magyar színház ügyében« c. iratát, mely a színügy technikájára tartozó gyakorlati kalauzul szolgálhatott. Ő pendítette meg e műben először a színházhoz benyújtott eredeti színművek rendszeres megbirálását, mit — szerinte — »legcélszerűbb volna a tudós társaságra bizni, mert nincs testület, melyről inkább fellehetne tenni, hogy e részben dologhoz értő. A. bírálatnak azonban szigorúnak kel­lene lenni, mert annak felette káros hatása van, ha az eredeti darabok gyakorta buknak a színpadon.« A vajúdó fejlődés kora volt ez nálunk. Vörösmarty, Toldy, Bajza, Erdélyi és még többen, rögtön belátták, hogy főszükség drámaírókat és közönséget nevelni. Vörösmarty azonnal Shakespeare felé fordítá íróink figyelmét s egy kis rendszeres dramaturgiai vázlatot is írt; Bajza éles ítéletű, erős logikai polémiát kezdett ama színibirálók ellen, kiknek ezidőben megjelent kritikáik nem voltak egyebek, mint személyes tetszés és nemtetszés, elv- és oknélküli észrevételek, a legnagyobb felületességgel. Nemsokára az operával annyira nyűgbe szorították drámáinkat is, hogy a nagy anyagi veszteségek következtében már a Nemzeti Színház bezárásáról is suttogtak. A szerencsétlen emlékű országos bizottság igazgatása után Bartay Endre magánvállalkozó vette át a Nemzeti Színház igazgatását s ez életrevaló bérlő alatt oly lendületet vett színügyünk, hogy ő 28.000 frtot nyert a színházon, a lapok pedig azt írták, hogy a színházat tágítani kellene, mert a közönség nem fér bele. Bartay a siker mellett szem előtt tartotta a művészet értékeit is. Jól tudta, hogy csak a kettő párosítása mellett teljesítheti a Nemzeti Színház a maga feladatát. Az ő felszólítására alakult meg 1843-ban a játékszíni választmány is, melynek tagjai a következők voltak: Bajza József, Erdélyi János, Gaal József, Kuthy Lajos, Nagy Ignác, Toldy Ferenc, Tóth Lőrinc, Vachott Sándor, Vajda Péter, Vörösmarty Mihály. Üléseit a magyar tudós társaság termeiben és pedig operaelőadási napokon tartotta. Minden ülésre az említett tagok közül négyet, a színészek közül pedig hármat hivtak meg. Minden kérdésben általános szótöbbséggel határoztak. A tagok a színháztól abban a kedvezésben részesültek, hogy egy másodemeleti páholy állt közös rendelkezésükre s ezenkívül személyenként egy földszinti bemeneti jegyet kaptak. 1843- ban 13 ülést tartottak, 18 darabot bíráltak meg, melyek közül csak egy darabot, Gaal Józseftől a »Vén sas« c. 4 felvonásos vígjátékot fogadták el. Említésre méltó irodalomtörténeti adat, hogy a visszavetett darabok közt Czakó Zsigmondnak is volt egy drámája, a »Chantreyek«, 4 felvonásban. A játékszíni választmány elnöke Vörösmarty s jegyzője Nagy Ignác volt ebben az évben. 1844-ben 20 ülést tartottak és már 38 művet bíráltak meg, előadásra hármat ajánlva. Czakó Zsigmondtól — némi javítások kikötése mellett — elfogadták a »Kalmár és tengerész« c. drámát, mely a szerzőnek azonnal nagy hírt és a színháznak nagy közönséget szerzett. A szegény kardalnokot a választmány sietett meghívni, mint színésztagot, üléseire. A másik két elfogadott darab szerzője Vachott Imre volt: »Találkozás az Orczy-kertben« és »Sorsjáték« c. egyfelvonásosok, melyek azonban pár előadás után, miután szerzőjük újakkal lépett föl, a játékrendről lemaradtak. 1845-ben már 45 választmányi ülés volt. Megbíráltak 66 színművet és előadásra ajánlották a következőket: Degré Alajostól »Eljegyzés álarc alatt«, és »Félreismert lángész« felvonásos vígjátékokat; Szigligeti Edétől »Gritti« 5 felv. drámát, »A rab« c. 3 felv. népszínművet, »Ál Endre« 4 felv. vígjátékot és a »Pókaiak« c. 5 felv. drámát; Kovács Páltól »A nyomor iskolája« c. 5 felv. drámát; Obernyik Károlytól az »Elsőszülött« c. 5 felv. drámát; Haray Viktortól »Szökött színész és katona« c. 3 felv. népszínművet; Tóth Lőrinctől »Az anyátlan« c. 5 felv. drámát; Czakó Zsigmondtól »A végrendelet« c. 5 felv. drámát; Jókai Mórtól »A kincstárnok« c. 3 felv. drámát és a »Két gyám« c. 5 felv. népszínművet, rnely utóbbiak inkább csak kísérleteknek voltak tekinthetők. 1846-ban, miután Bartay Ede időközben az igazgatástól visszavonult, a választmány már csak 4 ülést tartott, 15 darabot birált meg. Előadásra elfogadta Szigligetitől »Az árvíz« c. 3 felv. népszínművet, Vahot Imrétől a »Zách nemzetség« c. 5 felv. drámát és Petőfitől a »Tigris és hiéna« c. 4 felvonásos drámát. A választmány utolsó ülését 1846. jan. 17-én tartotta. Összesen tehát 82 ülése volt. Miután megalakulásukkor a választmány azt határozta, hogy minden ülésre három színészt is meghí, nem lesz érdektelen azon színészek neveit is följegyezni, akik részt vettek az üléseken. Ezek: Szigligeti, Lendvay, Telepi, Udvarhelyi, Fáncsy, László, Szentpétery, Szilágyi, Balogh, Bartha, Egressy Gábor, Czakó, Szigeti József és Komlóssy. A választmány tagjai csak annyiban változtak, amennyiben Vachott Sándor és Vajda Péter időközben vidékre költöztek s helyettük Czuczor Gergelyt és Frankenburg Adolfot sorozták be. A Nemzeti Színház országos főigazgatójává 1846-ban gr. Ráday Gedeont nevezték ki. Ugy látszik, ő is érezte a drámabíráló bizottság szükségességét, mert már jan. 23-ára az akadémia termébe, egy új választmány megalakítása végett a következőket hívta meg tanácskozásra: Bajzát, Czuczort, Erdélyit, Frankerburgot, Kuthyt, Nagy Ignácot, Czakót, Egressyt, Fáncsyt, Lászlót, Lendvayt, Szigligetit és Szentpéteryt, aki azonban nem jelent meg. A beérkezendő darabok bírálatánál irányadó rendszerre nézve Bajza József tervezetet olvasott fel, melynek megvitatása után 12 pontban állapodtak meg: 1. A választmányi tagok száma 16, nyolc író és nyolc színész. 2. Ezek közül jegyző választatik, ki ülést hirdet, a tagokat meghívja, jegyzőkönyvet visz, feljegyezvén benne a meghívottakat és megjelenteket, s az elfogadott darabok címét. Minden ülésen megjelenik, de csak akkor lesz eldöntő szavazata, mikor rendes bírálókép jő elő a megállapítandó névsoron. Évdíja 200 pengő frt. 3. Színműveiket az írók a színházi titkárhoz adják be, ki azokat előttük vagy megbízottaik előtt átzsinórozza s lepecsételi s ugyanattól kapják is vissza. 4. Színművek feltételes elfogadása megszüntetik, mindazáltal az író, újonnan átdolgozva ismét beadhatja, melynek bírálói ugyanazon tagok lesznek, kik vol­tak először. 5. Az orsz. főigazgató csak a választmány által ajánlott színműveket fogja előadatni, ebbpl azonban nem követ­kezik, hogy minden ajánlott darab előadassák. 7. A bíráló tagok öten fognak képezni teljes ülést, írók és színészek vegyesen. E végett, hogy a teher megoszoljék, tíz ülésre készített névsorban nyugodott meg a választmány. 8. Ha valamely tag meg nem jelenhetik, maga helyett vagy más tagot megkérni, vagy később a színművet honn elolvasni, s véleményt írva beküldeni köteles. Az elolvasásra négy nap adatik. 9. Ülések operanapokon esti öt órakor tartatnak. Főigazgató úr megjelenése kéretik. Az operanapok, amennyire lehet, előre tudattassanak a jegyzővel. 10. A színművek bírálatában főszempont a színihatás. 11. Óhajtandó, hogy a bírálatra beadott színművek írói titokban tartsák nevüket. 12. Jegyzőül, titkos szavazás útján Erdélyi János választatott. Megalakulása évében a választmány 48 ülést tartott, 175 darabot bírált meg, elfogadva közülük tizenegyet. Ráday igazgatása alatt egész 1850-ig működött a választmány, kisebb) nagyobb választmányokkal. Simontsits János 1849-ben lett igazgatóvá s bár személyek cserélésével, de elvben s gyakorlatban ő is megtartotta a drámabíráló bizottságot, mely azóta is folyvást létezik, időről-időre a megváltozott irodalmi és színházi viszonyokhoz és szükséghez képest lényegesen megváltoztatott alakban. 1852. dec. havában a választmány tagjai voltak: Ürményi József, br. Kemény Zsigmond, Csengeri Antal, Czuczor Gergely, Egressy Gábor, Jókai Mór, Nagy Ignác, Szigligeti Ede, Vachott Imre, László József, Lendvay Márton, Szentpétery Zsigmond és Szigeti József. — 1863-ban: Czuczor Gergely, Egressy Gábor, Feleky Miklós, Gyulai Pál, Greguss Ágost, Jókai Mór, Salamon Ferenc, Tóth Kálmán, és Tóth Lőrinc. — 1868-ban: Gyulai Pál, Vadnay Károly, Szigeti József, Tóth József, Szigligeti Ede. Újabb időkben Ábrányi Emil, Alexander Bernát, Ambrus Zoltán, Ruttkay György, Verő György, Császár Imre, Szacsvay Imre, Ivánfi Jenő stb. voltak drámabírálók. (V, ö. Színművészeti Tanács.) szin_III.0410.pdf III