Címszó: Román színészet Magyarországon - Magyar Színművészeti Lexikon (1929-1931, szerk. Schöpflin Aladár)

 

Szócikktípus:

KONKRETSZINHAZ

NEMSZEMELYNEV

 

 

A szócikk eredeti képe megtekinthető:

https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/IV/szin_IV.0070.pdf
https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/IV/szin_IV.0070.png

 

Az itt olvasható változat forrása: B Kádár Zsuzsanna - Nagy Péter Tibor: Az 1929-31-es színművészeti lexikon adatbázisa. (Szociológiai dolgozatok No. 8., WJLF, Budapest, 2017) Készült a Wesley Egyház- és Vallásszociológiai Kutatóközpont 19-21. századi magyar elitek c. kutatása keretében.

https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/szocikk/w/30/30606.htm

Az adatbázis kódja: 1357986421928

 

A szócikk három változatban található meg az oldalon. Legfelül linkekkel kiegészítve; középen, apróbetűvel a keresőmotort szolgáló technikai változat; legalul pedig az eredeti 1929-31-es szöveg.

 

A szöveg linkekkel ellátott változata:

 

 

Román színészet Magyarországon

 

Ugyanígy kezdődő szócikkek: https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/szocikk/e/530606.htm

 

Szócikk: Román színészet Magyarországon Magyarországon a román (nemzetiség) (információ)  színészet fejlődése mindenkor szabad utat talált. 1864. (időpont) okt. havában Tordini asszony, (személy) előkelő nevű román (nemzetiség) (információ)  színésznő, Brassóban (megye) mint vendég sikerrel lépett fel. Ez idő tájban állandó társulatokat nem találunk még hazánkban, ezeket a Romániából (ország) ide jött színészek pótolták. 1868. (időpont) aug. havában Aradon (megye) (információ)  Pascaly (személy) társulata játszott, ahol különösen az igazgató játéka tetszett. Ezentúl sűrűn találkozunk román (nemzetiség) (információ)  műkedvelői előadásokkal, például a csanádmegyei (megye) ifjúság 1869-ben (időpont) tartott ilynemű előadást. Őket követték a belényesi, (megye) balázsfalvi, (megye) kolozsvári, (megye) temesvári (megye) ifjak stb. A romániai (ország) Millo (személy) és Pascaly (személy) színtársulatai hazánkban minden évben megfordultak Brassóban, (megye) Nagyszebenben, (megye) Aradon, (megye) (információ)  Temesvárot, (megye) Lugoson. (megye) A román (nemzetiség) (információ)  fiatalság s a bukaresti (ország) színtársulatok itteni működése hozta felszínre azt az eszmét, melyet Vulcan József (személy) 1869-ben (időpont) a Nagyváradon (megye) román (nyelv) (információ)  nyelven szerkesztett »Familia« (intézmény) egy cikksorozatában indítványozott: »Alapítsunk egy román (nemzetiség) (információ)  nemzeti színházat!« Az indítványozó csakhamar támogatást is nyert, s 1870 (időpont) február 10-én Hodosiu József, (személy) a Mocsonyi - testvérek (személy) s több román (nemzetiség) (információ)  képviselő fölhívást intéztek a román (nemzetiség) (információ)  érdelmiséghez, február 28-ra a nemzeti színház ügyében Pestre (Budapest) előleges tanácskozást hirdetve. Ez értekezlet Babesiu, (személy) Hodosiu, Mihály, (személy) Mocsonyi Sándor (személy) és Vulcan Józseftől (személy) öttagú bizottságot küldött ki a programm kidolgozására, s javaslatukat 1870 (időpont) október 4-én a dévai (megye) közgyűlés fogadta el. Főbb pontjai ezek: a társulat célja: előteremteni oly tőkét, mely a román nemzeti színház (intézmény) (információ)  megalapítását lehetségessé tegye; a társulatot a Pesten (Budapest) székelő bizottság igazgatja, mely minden évben közgyűlést hív össze; az ezer frtot fizetők alapító, a száz frtot fizetők pedig rendes tagok; midőn a begyült összeg a színház megalapítását lehetségessé teszi: a közgyűlés határozni fog a teendők felől. Ugyanezen gyűlésen Vulcan (személy) számot adott a hozzá befolyt pénzekről, összesen mint­egy tízezer forintról. Az igazgató - választmányt is megválaszták s tagjai: Hodosiu (személy) elnök, Vulcan József (személy) pénztárnok és Horsia (személy) titkár. A társulat megalakult tehát 1870- (időpont) ben. 1871. (időpont) máj. havában a magyar belügyminiszter jóváhagyta a Hodosiu (személy) által bemutatott román színházi - alapegylet (intézmény) (információ)  felállításának alapszabályait. Ez évben Pascaly (személy) társulata Erdélyben (ország) (információ)  működött. 1874. (időpont) jan. havában Jonescu (személy) és neje — galaci (megye) román (nemzetiség) (információ)  színészpár — Pesten (Budapest) játszott a Széchenyi-téri kioszkban. Apró énekes-darabokat, magánjeleneteket, népdalokat adtak elő. 1881. (időpont) okt. havában Petrolescu (személy) társulata kezdte meg előadásait a temesvári (megye) gyárudvarban. »Barbatel gelos« (cím) (A féltékeny férfi) (cím) énekes vj; Alexandri (személy) »Rusdele« (cím) (Tündérek) (cím) vígjátéka; »Barbatri farmecati« (cím) (Megbabonázott férfiak); (cím) »Advocatul seracilor« (cím) (A szegények ügyvéde), (cím) vj. volt többek között a műsorában. Ez évben a román színház-egylet (intézmény) (információ)  alaptőkéje közel 25.000 frtra rúgott. (Lásd: »Színészeti Közlöny«, (intézmény) (információ)  1881. (időpont) 20. szám.) 1883. (időpont) aug. 8-án Lippán (megye) a román színpártoló ­ egylet (intézmény) (információ)  közgyűlésén Vulcan József (személy) alelnök felolvasta »Dicsekedők« (cím) c. vígjátékának első felvonását. 1904-ben (időpont) a színház­egylet vagyona közel 400.000 K volt. (»Pesti Napló«, (intézmény) (információ)  1904. (időpont) aug. 27.) 1910, (időpont) aug. havában Szászrégenben (megye) az »Astra« (cím) — a román színházalap - egylet (intézmény) (információ)  neve — nagy gyűlést tartott a létesítendő színház megépítése céljából. Nov. havában Brassóban (megye) újra tartottak gyűlést, Mihu János dr., (személy) elnöklésével és ezen azt határozták el, hogy nem állandó színházat alapítanak, hanem vándortársulatot szerveznek, mely bejárná a románoklakta nagyobb városokat és községeket. Ily értelemben meg is változtatták a színi egyesület alapszabályait s ehhez kikérték a belügyminiszter jóváhagyását. A módosított alapszabályok szerint a színházi alap hatvan százalékát akarták a vándortársulat szervezésére fordítani. Nov. 20-án Nagyváradra (megye) érkezett Banutiu Aurél, (személy) a román színház-egyesület (intézmény) (információ)  művészi igazgatója, s ebből az alkalomból a Rimanóczy-féle (személy) vendéglőben összegyűltek a román (nemzetiség) (információ)  társadalom tagjai. Egy fiatal ügyvéd felvetette az eszmét, hogy a nagyváradi (megye) románság adakozzék a színházalapra. Az ötlet lelkes tetszésre talált. Azonnal ívet szövegeztek s legelsőnek a jogakadémia román (nemzetiség) (információ)  hallgatói jegyezték fel adományaikat: 3000 koronát írtak alá. A példa hatott. A jelenlévő urak nyomban 5000 koronát ajánlottak fel s így a színházalap pár perc alatt 8000 koronával gyarapodott. 1911. (időpont) ápr. 12-én a »Poporul« (intézmény) nevű lugosi (megye) pénzintézet az ottani piacon nagy házat vásárolt, melyet egy állandó román (nemzetiség) (információ)  színház céljaira szándékozott átalakítani. 1911. (időpont) júl. havában Biharmegyében (megye) Banutiu Aurél (személy) színtársulata kapott játszási engedélyt. 1913. (időpont) márc. 6-án Nagyváradon (megye) úri műkedvelők előadták a »Funetionarul de la Dominii« (cím) (A gazdatiszt) (cím) című román (nemzetiség) (információ)  darabot. írta: Petre Loeustianu, (személy) román (nemzetiség) (információ)  író. Pitu Ardeleán (személy) és Valéria Stefanica (személy) kellemes játékukkal tűntek ki, továbbá nagy hatást ért el Bibiana Nyes; (személy) a férfiak közül Radu Barcianu (személy) és Pinteru (személy) tűnt ki. Ez évben a színház-alap tőkéje egy millió K-ra rúgott. Szept. havában a belügyminiszter engedélyt adott Antonescu Viktornak, (személy) hogy a bukaresti Nemzeti Színház (intézmény) tagjaiból összeállított társulatával Magyarországon körutazást tegyen és előadásokat tarthasson. Az engedély tartama három év. A román (nemzetiség) (információ)  színtársulat a következő helyekre kapott játszási engedélyt: Nagyszeben, (megye) Balázsfalva, (megye) Szászváros, (megye) Szászsebes, (megye) Gyulafehérvár, (megye) Fogaras, (megye) Brassó, (megye) Arad, (megye) (információ)  Brád, (megye) Abrudbánya, (megye) Nagyvárad, (megye) Nagybánya, (megye) Lippa, (megye) Belényes, (megye) Karánsebes (megye) és Lugos. (megye) A belügyminiszter által jóváhagyott programm a modern román (nemzetiség) (információ)  színműirodalom termékeit, elsősorban Caragiale (személy) (információ)  műveit tartalmazta. Nov. havában a színházalap-egylet eddigi elnöke, dr. Mihu János (személy) szászvárosi (megye) ügyvéd lemondott állásáról, mert nem tartották elég agilisnak. Helyébe Vajda Sándor (személy) (információ)  országgyűlési képviselőt választották meg elnökké. Azonkívül beválasztották az elnökségbe Mániut, (személy) Branistyót (személy) és Brediceanut, (személy) a román (nemzetiség) (információ)  nemzetiségi párt vezető tagjait. Dec. hó elején Antonescu Viktor (személy) színtársulata, mely két hónapon át vendégszerepelt Magyarország különböző román (nemzetiség) (információ)  városaiban, befejezte körútját és utolsó előadását Balázsfalván (megye) tartotta. A színészek kijelentették, hogy a románok (nemzetiség) (információ)  őket mindenütt nagy lelkesedéssel fogadták, még Bihar-, (megye) (információ)  Szatmár- (megye) (információ)  és Szilágy megyében (megye) is. Oly anyagi eredményeket értek el, amilyenre nem is számítottak. Ekkor, hogy elhagyták az országot, kötelességüknek tartották, hogy köszönetet mondjanak Derussi György (személy) budapesti (Budapest) volt főkonzulnak, akinek közbenjárására sikerült a magyar kormányt rábírni arra, hogy az engedélyt megadja. 1914-ben (időpont) Baila Nicolea (személy) román (nemzetiség) (információ)  színész, a bukaresti Nemzeti Színház (intézmény) tagja kapott magyarországi színigazgatói engedélyt, ki staggione alapján kezdte meg működését. A staggione tagjai mindannyian magyarországi román (nemzetiség) (információ)  úricsaládok fiai és leányai; számösan közülök színiiskolát végeztek', de voltak olyanok is, akik tudományos, vagy egyéb pályákat hagytak oda, hogy a román (nemzetiség) (információ)  kulturális ügynek a szolgálatába álljanak. Volt néhány olyan tagja is az új román (nemzetiség) (információ)  staggionenak, akik a bécsi zene- és énekakadémiát (intézmény) (információ)  végezték s akik oszlopai kívántak lenni a staggione román (nemzetiség) (információ)  operaelőadásainak. (Erődi Jenő) (személy) (információ)  szin_IV.0070.pdf IV

 

 

Adatbázisszerű megjelenés

xcímszó Román színészet Magyarországon címszóvég 30606 Szócikk: Román színészet Magyarországon Magyarországon a román ynemzetisegy román ynemzetisegy román ynemzetisegy román ynemzetisegy ynemzetisegy román ynemzetisegy ykodvegy színészet fejlődése mindenkor szabad utat talált. 1864. okt. havában Tordini asszony, yszemelynevy tordini asszony yszemelynevy Tordini asszony yszemelynevy tordini yszemelynevy asszony yszemelynevy yszemelynevy Tordini yszemelynevy asszony yszemelynevy ykodvegy előkelő nevű román ynemzetisegy román ynemzetisegy román ynemzetisegy román ynemzetisegy ynemzetisegy román ynemzetisegy ykodvegy színésznő, Brassóban ytelepulesy brassó ytelepulesy Brassó ymegyey brassó megye ykodvegy mint vendég sikerrel lépett fel. Ez idő tájban állandó társulatokat nem találunk még hazánkban, ezeket a Romániából ytelepulesy románia ytelepulesy Romániá yorszagy Románia ykodvegy ide jött színészek pótolták. 1868. aug. havában Aradon ytelepulesy arad ytelepulesy Arad ymegyey arad megye ykodvegy Pascaly yszemelynevy pascaly yszemelynevy Pascaly yszemelynevy pascaly yszemelynevy yszemelynevy Pascaly yszemelynevy ykodvegy társulata játszott, ahol különösen az igazgató játéka tetszett. Ezentúl sűrűn találkozunk román ynemzetisegy román ynemzetisegy román ynemzetisegy román ynemzetisegy ynemzetisegy román ynemzetisegy ykodvegy műkedvelői előadásokkal, például a csanádmegyei ytelepulesy csanádmegye ytelepulesy csanádmegye ymegyey csanád megye ykodvegy ifjúság 1869-ben tartott ilynemű előadást. Őket követték a belényesi, ytelepulesy belényes ytelepulesy belényes ymegyey bihar megye ykodvegy balázsfalvi, ytelepulesy balázsfalvi ytelepulesy balázsfalvi ymegyey alsó-fehér megye ykodvegy kolozsvári, ytelepulesy kolozsvár ytelepulesy kolozsvár ymegyey kolozs megye ykodvegy temesvári ytelepulesy temesvár ytelepulesy temesvár ymegyey temes megye ykodvegy ifjak stb. A romániai ytelepulesy románia ytelepulesy románia yorszagy Románia ykodvegy Millo yszemelynevy millo yszemelynevy Millo yszemelynevy millo yszemelynevy yszemelynevy Millo yszemelynevy ykodvegy és Pascaly yszemelynevy pascaly yszemelynevy Pascaly yszemelynevy pascaly yszemelynevy yszemelynevy Pascaly yszemelynevy ykodvegy színtársulatai hazánkban minden évben megfordultak Brassóban, ytelepulesy brassó ytelepulesy Brassó ymegyey brassó megye ykodvegy Nagyszebenben, ytelepulesy nagyszeben ytelepulesy Nagyszeben ymegyey szeben megye ykodvegy Aradon, ytelepulesy arad ytelepulesy Arad ymegyey arad megye ykodvegy Temesvárot, ytelepulesy temesvár ytelepulesy Temesvár ymegyey temes megye ykodvegy Lugoson. ytelepulesy lugos ytelepulesy Lugos ymegyey krassó-szörény megye ykodvegy A román ynemzetisegy román ynemzetisegy román ynemzetisegy román ynemzetisegy ynemzetisegy román ynemzetisegy ykodvegy fiatalság s a bukaresti ytelepulesy bukarest ytelepulesy bukarest yorszagy Románia ykodvegy színtársulatok itteni működése hozta felszínre azt az eszmét, melyet Vulcan József yszemelynevy vulcan józsef yszemelynevy Vulcan József yszemelynevy vulcan yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Vulcan yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy 1869-ben a xtalanevtizedx 1875 Nagyváradon ytelepulesy nagyvárad ytelepulesy Nagyvárad ymegyey bihar megye ykodvegy román ynyelvy román ynyelvy román ynyelvy román ynyelvy ynyelvy román ynyelvy ykodvegy nyelven szerkesztett »Familia« yintezmenyy familia yintezmenyy Familia yintezmenyy familia yintezmenyy yintezmenyy Familia yintezmenyy ykodvegy egy cikksorozatában indítványozott: »Alapítsunk egy román ynemzetisegy román ynemzetisegy román ynemzetisegy román ynemzetisegy ynemzetisegy román ynemzetisegy ykodvegy nemzeti színházat!« Az indítványozó csakhamar támogatást is nyert, s 1870 xevtizedx 1875 február 10-én Hodosiu József, yszemelynevy hodosiu józsef yszemelynevy Hodosiu József yszemelynevy hodosiu yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Hodosiu yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy a Mocsonyi - testvérek yszemelynevy mocsonyi - testvérek yszemelynevy Mocsonyi - testvérek yszemelynevy mocsonyi yszemelynevy - yszemelynevy testvérek yszemelynevy yszemelynevy Mocsonyi yszemelynevy - yszemelynevy testvérek s több román ynemzetisegy román ynemzetisegy román ynemzetisegy román ynemzetisegy ynemzetisegy román ynemzetisegy ykodvegy képviselő fölhívást intéztek a román ynemzetisegy román ynemzetisegy román ynemzetisegy román ynemzetisegy ynemzetisegy román ynemzetisegy ykodvegy érdelmiséghez, február 28-ra a nemzeti színház ügyében Pestre pest ytelepulesy nagybudapest ytelepulesy budapest ykodvegy előleges tanácskozást hirdetve. Ez értekezlet Babesiu, yszemelynevy babesiu yszemelynevy Babesiu yszemelynevy babesiu yszemelynevy yszemelynevy Babesiu yszemelynevy ykodvegy Hodosiu, Mihály, yszemelynevy hodosiu, mihály yszemelynevy Hodosiu, Mihály yszemelynevy hodosiu, yszemelynevy mihály yszemelynevy yszemelynevy Hodosiu, yszemelynevy Mihály yszemelynevy ykodvegy Mocsonyi Sándor yszemelynevy mocsonyi sándor yszemelynevy Mocsonyi Sándor yszemelynevy mocsonyi yszemelynevy sándor yszemelynevy yszemelynevy Mocsonyi yszemelynevy Sándor yszemelynevy ykodvegy és Vulcan Józseftől yszemelynevy vulcan józsef yszemelynevy Vulcan József yszemelynevy vulcan yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Vulcan yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy öttagú bizottságot küldött ki a programm kidolgozására, s javaslatukat 1870 október 4-én a dévai ytelepulesy déva ytelepulesy déva ymegyey hunyad megye ykodvegy közgyűlés fogadta el. Főbb pontjai ezek: a társulat célja: előteremteni oly tőkét, mely a román nemzeti színház yintezmenyy román nemzeti színház yintezmenyy román ne yintezmenyy román yintezmenyy nemzeti yintezmenyy színház yintezmenyy yintezmenyy román yintezmenyy ne yintezmenyy ykodvegy megalapítását lehetségessé tegye; a társulatot a Pesten pest ytelepulesy nagybudapest ytelepulesy budapest ykodvegy székelő bizottság igazgatja, mely minden évben közgyűlést hív össze; az ezer frtot fizetők alapító, a száz frtot fizetők pedig rendes tagok; midőn a begyült összeg a színház megalapítását lehetségessé teszi: a közgyűlés határozni fog a teendők felől. Ugyanezen gyűlésen Vulcan yszemelynevy vulcan yszemelynevy Vulcan yszemelynevy vulcan yszemelynevy yszemelynevy Vulcan yszemelynevy ykodvegy számot adott a hozzá befolyt pénzekről, összesen mint­egy tízezer forintról. Az igazgató - választmányt is megválaszták s tagjai: Hodosiu yszemelynevy hodosiu yszemelynevy Hodosiu yszemelynevy hodosiu yszemelynevy yszemelynevy Hodosiu yszemelynevy ykodvegy elnök, Vulcan József yszemelynevy vulcan józsef yszemelynevy Vulcan József yszemelynevy vulcan yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Vulcan yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy pénztárnok és Horsia yszemelynevy horsia yszemelynevy Horsia yszemelynevy horsia yszemelynevy yszemelynevy Horsia yszemelynevy ykodvegy titkár. A társulat megalakult tehát 1870- ben. 1871. máj. havában a magyar belügyminiszter jóváhagyta a Hodosiu yszemelynevy hodosiu yszemelynevy Hodosiu yszemelynevy hodosiu yszemelynevy yszemelynevy Hodosiu yszemelynevy ykodvegy által bemutatott román színházi - alapegylet yintezmenyy román színházi - alapegylet yintezmenyy román sz yintezmenyy román yintezmenyy színházi yintezmenyy - yintezmenyy alapegylet yintezmenyy yintezmenyy román yintezmenyy sz yintezmenyy ykodve felállításának alapszabályait. Ez évben Pascaly yszemelynevy pascaly yszemelynevy Pascaly yszemelynevy pascaly yszemelynevy yszemelynevy Pascaly yszemelynevy ykodvegy társulata Erdélyben ytelepulesy erdély ytelepulesy Erdély yorszagy Románia ykodvegy működött. 1874. jan. xtalanevtizedx 1885 havában Jonescu yszemelynevy jonescu yszemelynevy Jonescu yszemelynevy jonescu yszemelynevy yszemelynevy Jonescu yszemelynevy ykodvegy és neje — galaci ytelepulesy galac ytelepulesy galaci ymegyey fogaras megye ykodvegy román ynemzetisegy román ynemzetisegy román ynemzetisegy román ynemzetisegy ynemzetisegy román ynemzetisegy ykodvegy színészpár — Pesten pest ytelepulesy nagybudapest ytelepulesy budapest ykodvegy játszott a Széchenyi-téri kioszkban. Apró énekes-darabokat, magánjeleneteket, népdalokat adtak elő. 1881. xevtizedx 1885 okt. havában Petrolescu yszemelynevy petrolescu yszemelynevy Petrolescu yszemelynevy petrolescu yszemelynevy yszemelynevy Petrolescu yszemelynevy ykodvegy társulata kezdte meg előadásait a temesvári ytelepulesy temesvár ytelepulesy temesvár ymegyey temes megye ykodvegy gyárudvarban. »Barbatel gelos« ycimy barbatel gelos ycimy Barbatel gelos ycimy barbatel ycimy gelos ycimy ycimy Barbatel ycimy gelos ycimy ykodvegy (A féltékeny férfi) ycimy a féltékeny férfi ycimy A féltékeny férfi ycimy a ycimy féltékeny ycimy férfi ycimy ycimy A ycimy féltékeny ycimy férfi ycimy ykodvegy énekes vj; Alexandri yszemelynevy alexandri yszemelynevy Alexandri yszemelynevy alexandri yszemelynevy yszemelynevy Alexandri yszemelynevy ykodvegy »Rusdele« ycimy rusdele ycimy Rusdele ycimy rusdele ycimy ycimy Rusdele ycimy ykodvegy (Tündérek) ycimy tündérek ycimy Tündérek ycimy tündérek ycimy ycimy Tündérek ycimy ykodvegy vígjátéka; »Barbatri farmecati« ycimy barbatri farmecati ycimy Barbatri farmecati ycimy barbatri ycimy farmecati ycimy ycimy Barbatri ycimy farmecati ycimy ykodvegy (Megbabonázott férfiak); ycimy megbabonázott férfiak ycimy Megbabonázott férfiak ycimy megbabonázott ycimy férfiak ycimy ycimy Megbabonázott ycimy férfiak ycimy ykodvegy »Advocatul seracilor« ycimy advocatul seracilor ycimy Advocatul seracilor ycimy advocatul ycimy seracilor ycimy ycimy Advocatul ycimy seracilor ycimy ykodvegy (A szegények ügyvéde), ycimy a szegények ügyvéde ycimy A szegények ügyvéde ycimy a ycimy szegények ycimy ügyvéde ycimy ycimy A ycimy szegények ycimy ügyvéde ycimy ykodvegy vj. volt többek között a műsorában. Ez évben a román színház-egylet yintezmenyy román színház-egylet yintezmenyy román sz yintezmenyy román yintezmenyy színház-egylet yintezmenyy yintezmenyy román yintezmenyy sz yintezmenyy ykodvegy alaptőkéje közel 25.000 frtra rúgott. (Lásd: »Színészeti Közlöny«, yintezmenyy színészeti közlöny yintezmenyy Színésze yintezmenyy színészeti yintezmenyy közlöny yintezmenyy yintezmenyy Színésze yintezmenyy ykodvegy 1881. 20. szám.) 1883. aug. xtalanevtizedx 1895 xtalanevtizedx 1905 8-án Lippán ytelepulesy lippa ytelepulesy Lippá ymegyey temes megye ykodvegy a román színpártoló ­ egylet yintezmenyy román színpártoló ­ egylet yintezmenyy román sz yintezmenyy román yintezmenyy színpártoló yintezmenyy ­ yintezmenyy egylet yintezmenyy yintezmenyy román yintezmenyy sz yintezmenyy ykodvegy közgyűlésén Vulcan József yszemelynevy vulcan józsef yszemelynevy Vulcan József yszemelynevy vulcan yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Vulcan yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy alelnök felolvasta »Dicsekedők« ycimy dicsekedők ycimy Dicsekedők ycimy dicsekedők ycimy ycimy Dicsekedők ycimy ykodvegy c. vígjátékának első felvonását. 1904-ben xevtizedx 1905 a színház­egylet vagyona közel 400.000 K volt. (»Pesti Napló«, yintezmenyy pesti napló yintezmenyy Pesti Na yintezmenyy pesti yintezmenyy napló yintezmenyy yintezmenyy Pesti yintezmenyy Na yintezmenyy ykodvegy 1904. aug. xtalanevtizedx 1915 27.) 1910, xevtizedx 1915 aug. havában Szászrégenben ytelepulesy szászrégen ytelepulesy Szászrégen ymegyey maros-torda megye ykodvegy az »Astra« ycimy astra ycimy Astra ycimy astra ycimy ycimy Astra ycimy ykodvegy — a román színházalap - egylet yintezmenyy román színházalap - egylet yintezmenyy román sz yintezmenyy román yintezmenyy színházalap yintezmenyy - yintezmenyy egylet yintezmenyy yintezmenyy román yintezmenyy sz yintezmenyy ykodvegy neve — nagy gyűlést tartott a létesítendő színház megépítése céljából. Nov. havában Brassóban ytelepulesy brassó ytelepulesy Brassó ymegyey brassó megye ykodvegy újra tartottak gyűlést, Mihu János dr., yszemelynevy mihu jános dr. yszemelynevy Mihu János dr. yszemelynevy mihu yszemelynevy jános yszemelynevy dr. yszemelynevy yszemelynevy Mihu yszemelynevy János yszemelynevy dr. yszemelynevy ykodvegy elnöklésével és ezen azt határozták el, hogy nem állandó színházat alapítanak, hanem vándortársulatot szerveznek, mely bejárná a románoklakta nagyobb városokat és községeket. Ily értelemben meg is változtatták a színi egyesület alapszabályait s ehhez kikérték a belügyminiszter jóváhagyását. A módosított alapszabályok szerint a színházi alap hatvan százalékát akarták a vándortársulat szervezésére fordítani. Nov. 20-án Nagyváradra ytelepulesy nagyvárad ytelepulesy Nagyvárad ymegyey bihar megye ykodvegy érkezett Banutiu Aurél, yszemelynevy banutiu aurél yszemelynevy Banutiu Aurél yszemelynevy banutiu yszemelynevy aurél yszemelynevy yszemelynevy Banutiu yszemelynevy Aurél yszemelynevy ykodvegy a román színház-egyesület yintezmenyy román színház-egyesület yintezmenyy román sz yintezmenyy román yintezmenyy színház-egyesület yintezmenyy yintezmenyy román yintezmenyy sz yintezmenyy ykodvegy művészi igazgatója, s ebből az alkalomból a Rimanóczy-féle yszemelynevy rimanóczy yszemelynevy Rimanóczy yszemelynevy rimanóczy yszemelynevy yszemelynevy Rimanóczy yszemelynevy ykodvegy vendéglőben összegyűltek a román ynemzetisegy román ynemzetisegy román ynemzetisegy román ynemzetisegy ynemzetisegy román ynemzetisegy ykodvegy társadalom tagjai. Egy fiatal ügyvéd felvetette az eszmét, hogy a nagyváradi ytelepulesy nagyvárad ytelepulesy nagyvárad ymegyey bihar megye ykodvegy románság adakozzék a színházalapra. Az ötlet lelkes tetszésre talált. Azonnal ívet szövegeztek s legelsőnek a jogakadémia román ynemzetisegy román ynemzetisegy román ynemzetisegy román ynemzetisegy ynemzetisegy román ynemzetisegy ykodvegy hallgatói jegyezték fel adományaikat: 3000 koronát írtak alá. A példa hatott. A jelenlévő urak nyomban 5000 koronát ajánlottak fel s így a színházalap pár perc alatt 8000 koronával gyarapodott. 1911. ápr. 12-én a »Poporul« yintezmenyy poporul yintezmenyy Poporul yintezmenyy poporul yintezmenyy yintezmenyy Poporul yintezmenyy ykodvegy nevű lugosi ytelepulesy lugos ytelepulesy lugosi ymegyey krassó-szörény megye ykodvegy pénzintézet az ottani piacon nagy házat vásárolt, melyet egy állandó román ynemzetisegy román ynemzetisegy román ynemzetisegy román ynemzetisegy ynemzetisegy román ynemzetisegy ykodvegy színház céljaira szándékozott átalakítani. 1911. júl. havában Biharmegyében ytelepulesy biharmegye ytelepulesy Biharmegyé ymegyey bihar megye ykodvegy Banutiu Aurél yszemelynevy banutiu aurél yszemelynevy Banutiu Aurél yszemelynevy banutiu yszemelynevy aurél yszemelynevy yszemelynevy Banutiu yszemelynevy Aurél yszemelynevy ykodvegy színtársulata kapott játszási engedélyt. 1913. márc. 6-án Nagyváradon ytelepulesy nagyvárad ytelepulesy Nagyvárad ymegyey bihar megye ykodvegy úri műkedvelők előadták a »Funetionarul de la Dominii« ycimy funetionarul de la dominii ycimy Funetionarul de la Dominii ycimy funetionarul ycimy de ycimy la ycimy dominii ycimy ycimy Funetionarul ycimy de ycimy la ycimy Dominii ycimy ykodvegy (A gazdatiszt) ycimy a gazdatiszt ycimy A gazdatiszt ycimy a ycimy gazdatiszt ycimy ycimy A ycimy gazdatiszt ycimy ykodvegy című román ynemzetisegy román ynemzetisegy román ynemzetisegy román ynemzetisegy ynemzetisegy román ynemzetisegy ykodvegy darabot. írta: Petre Loeustianu, yszemelynevy petre loeustianu yszemelynevy Petre Loeustianu yszemelynevy petre yszemelynevy loeustianu yszemelynevy yszemelynevy Petre yszemelynevy Loeustianu yszemelynevy ykodvegy román ynemzetisegy román ynemzetisegy román ynemzetisegy román ynemzetisegy ynemzetisegy román ynemzetisegy ykodvegy író. Pitu Ardeleán yszemelynevy pitu ardeleán yszemelynevy Pitu Ardeleán yszemelynevy pitu yszemelynevy ardeleán yszemelynevy yszemelynevy Pitu yszemelynevy Ardeleán yszemelynevy ykodvegy és Valéria Stefanica yszemelynevy valéria stefanica yszemelynevy Valéria Stefanica yszemelynevy valéria yszemelynevy stefanica yszemelynevy yszemelynevy Valéria yszemelynevy Stefanica yszemelynevy ykodvegy kellemes játékukkal tűntek ki, továbbá nagy hatást ért el Bibiana Nyes; yszemelynevy bibiana nyes yszemelynevy Bibiana Nyes yszemelynevy bibiana yszemelynevy nyes yszemelynevy yszemelynevy Bibiana yszemelynevy Nyes yszemelynevy ykodvegy a férfiak közül Radu Barcianu yszemelynevy radu barcianu yszemelynevy Radu Barcianu yszemelynevy radu yszemelynevy barcianu yszemelynevy yszemelynevy Radu yszemelynevy Barcianu yszemelynevy ykodvegy és Pinteru yszemelynevy pinteru yszemelynevy Pinteru yszemelynevy pinteru yszemelynevy yszemelynevy Pinteru yszemelynevy ykodvegy tűnt ki. Ez évben a színház-alap tőkéje egy millió K-ra rúgott. Szept. havában a belügyminiszter engedélyt adott Antonescu Viktornak, yszemelynevy antonescu viktor yszemelynevy Antonescu Viktor yszemelynevy antonescu yszemelynevy viktor yszemelynevy yszemelynevy Antonescu yszemelynevy Viktor yszemelynevy ykodvegy hogy a bukaresti Nemzeti Színház yintezmenyy bukaresti nemzeti színház yintezmenyy bukarest yintezmenyy bukaresti yintezmenyy nemzeti yintezmenyy színház yintezmenyy yintezmenyy bukarest yintezmenyy ykodvegy tagjaiból összeállított társulatával Magyarországon körutazást tegyen és előadásokat tarthasson. Az engedély tartama három év. A román ynemzetisegy román ynemzetisegy román ynemzetisegy román ynemzetisegy ynemzetisegy román ynemzetisegy ykodvegy színtársulat a következő helyekre kapott játszási engedélyt: Nagyszeben, ytelepulesy nagyszeben ytelepulesy Nagyszeben ymegyey szeben megye ykodvegy Balázsfalva, ytelepulesy balázsfalva ytelepulesy Balázsfalva ymegyey alsó-fehér megye ykodvegy Szászváros, ytelepulesy szászváros ytelepulesy Szászváros ymegyey hunyad megye ykodvegy Szászsebes, ytelepulesy szászsebes ytelepulesy Szászsebes ymegyey szeben megye ykodvegy Gyulafehérvár, ytelepulesy gyulafehérvár ytelepulesy Gyulafehérvár ymegyey alsó-fehér megye ykodvegy Fogaras, ytelepulesy fogaras ytelepulesy Fogaras ymegyey fogaras megye ykodvegy Brassó, ytelepulesy brassó ytelepulesy Brassó ymegyey brassó megye ykodvegy Arad, ytelepulesy arad ytelepulesy Arad ymegyey arad megye ykodvegy Brád, ytelepulesy brád ytelepulesy Brád ymegyey hunyad megye ykodvegy Abrudbánya, ytelepulesy abrudbánya ytelepulesy Abrudbánya ymegyey alsó-fehér megye ykodvegy Nagyvárad, ytelepulesy nagyvárad ytelepulesy Nagyvárad ymegyey bihar megye ykodvegy Nagybánya, ytelepulesy nagybánya ytelepulesy Nagybánya ymegyey szatmár megye ykodvegy Lippa, ytelepulesy lippa ytelepulesy Lippa ymegyey temes megye ykodvegy Belényes, ytelepulesy belényes ytelepulesy Belényes ymegyey bihar megye ykodvegy Karánsebes ytelepulesy karánsebes ytelepulesy Karánsebes ymegyey krassó-szörény megye ykodvegy és Lugos. ytelepulesy lugos ytelepulesy Lugos ymegyey krassó-szörény megye ykodvegy A belügyminiszter által jóváhagyott programm a modern román ynemzetisegy román ynemzetisegy román ynemzetisegy román ynemzetisegy ynemzetisegy román ynemzetisegy ykodvegy színműirodalom termékeit, elsősorban Caragiale yszemelynevy caragiale yszemelynevy Caragiale yszemelynevy caragiale yszemelynevy yszemelynevy Caragiale yszemelynevy ykodvegy műveit tartalmazta. Nov. havában a színházalap-egylet eddigi elnöke, dr. Mihu János yszemelynevy dr. mihu jános yszemelynevy dr. Mihu János yszemelynevy dr. yszemelynevy mihu yszemelynevy jános yszemelynevy yszemelynevy dr. yszemelynevy Mihu yszemelynevy János yszemelynevy ykodvegy szászvárosi ytelepulesy szászváros ytelepulesy szászváros ymegyey hunyad megye ykodvegy ügyvéd lemondott állásáról, mert nem tartották elég agilisnak. Helyébe Vajda Sándor yszemelynevy vajda sándor yszemelynevy Vajda Sándor yszemelynevy vajda yszemelynevy sándor yszemelynevy yszemelynevy Vajda yszemelynevy Sándor yszemelynevy ykodvegy országgyűlési képviselőt választották meg elnökké. Azonkívül beválasztották az elnökségbe Mániut, yszemelynevy mániu yszemelynevy Mániu yszemelynevy mániu yszemelynevy yszemelynevy Mániu yszemelynevy ykodvegy Branistyót yszemelynevy branistyó yszemelynevy Branistyó yszemelynevy branistyó yszemelynevy yszemelynevy Branistyó yszemelynevy ykodvegy és Brediceanut, yszemelynevy brediceanu yszemelynevy Brediceanu yszemelynevy brediceanu yszemelynevy yszemelynevy Brediceanu yszemelynevy ykodvegy a román ynemzetisegy román ynemzetisegy román ynemzetisegy román ynemzetisegy ynemzetisegy román ynemzetisegy ykodvegy nemzetiségi párt vezető tagjait. Dec. hó elején Antonescu Viktor yszemelynevy antonescu viktor yszemelynevy Antonescu Viktor yszemelynevy antonescu yszemelynevy viktor yszemelynevy yszemelynevy Antonescu yszemelynevy Viktor yszemelynevy ykodvegy színtársulata, mely két hónapon át vendégszerepelt Magyarország különböző román ynemzetisegy román ynemzetisegy román ynemzetisegy román ynemzetisegy ynemzetisegy román ynemzetisegy ykodvegy városaiban, befejezte körútját és utolsó előadását Balázsfalván ytelepulesy balázsfalva ytelepulesy Balázsfalvá ymegyey alsó-fehér megye ykodvegy tartotta. A színészek kijelentették, hogy a románok ynemzetisegy román ynemzetisegy román ynemzetisegy román ynemzetisegy ynemzetisegy román ynemzetisegy ykodvegy őket mindenütt nagy lelkesedéssel fogadták, még Bihar-, ytelepulesy bihar ytelepulesy Bihar ymegyey bihar megye ykodvegy Szatmár- ytelepulesy szatmár ytelepulesy Szatmár ymegyey szatmár megye ykodvegy és Szilágy megyében ytelepulesy szilágy megye ytelepulesy Szilágy megyé ymegyey szilágy megye ykodvegy is. Oly anyagi eredményeket értek el, amilyenre nem is számítottak. Ekkor, hogy elhagyták az országot, kötelességüknek tartották, hogy köszönetet mondjanak Derussi György yszemelynevy derussi györgy yszemelynevy Derussi György yszemelynevy derussi yszemelynevy györgy yszemelynevy yszemelynevy Derussi yszemelynevy György yszemelynevy ykodvegy budapesti Budapest ytelepulesy nagybudapest ytelepulesy budapest ykodvegy volt főkonzulnak, akinek közbenjárására sikerült a magyar kormányt rábírni arra, hogy az engedélyt megadja. 1914-ben Baila xtalanevtizedx 1925 xtalanevtizedx 1935 Nicolea yszemelynevy baila nicolea yszemelynevy Baila Nicolea yszemelynevy baila yszemelynevy nicolea yszemelynevy yszemelynevy Baila yszemelynevy Nicolea yszemelynevy ykodvegy román ynemzetisegy román ynemzetisegy román ynemzetisegy román ynemzetisegy ynemzetisegy román ynemzetisegy ykodvegy színész, a bukaresti Nemzeti Színház yintezmenyy bukaresti nemzeti színház yintezmenyy bukarest yintezmenyy bukaresti yintezmenyy nemzeti yintezmenyy színház yintezmenyy yintezmenyy bukarest yintezmenyy ykodvegy tagja kapott magyarországi színigazgatói engedélyt, ki staggione alapján kezdte meg működését. A staggione tagjai mindannyian magyarországi román ynemzetisegy román ynemzetisegy román ynemzetisegy román ynemzetisegy ynemzetisegy román ynemzetisegy ykodvegy úricsaládok fiai és leányai; számösan közülök színiiskolát végeztek', de voltak olyanok is, akik tudományos, vagy egyéb pályákat hagytak oda, hogy a román ynemzetisegy román ynemzetisegy román ynemzetisegy román ynemzetisegy ynemzetisegy román ynemzetisegy ykodvegy kulturális ügynek a szolgálatába álljanak. Volt néhány olyan tagja is az új román ynemzetisegy román ynemzetisegy román ynemzetisegy román ynemzetisegy ynemzetisegy román ynemzetisegy ykodvegy staggionenak, akik a bécsi zene- és énekakadémiát yintezmenyy bécsi zene- és énekakadémia yintezmenyy bécsi ze yintezmenyy bécsi yintezmenyy zene- yintezmenyy és yintezmenyy énekakadémia yintezmenyy yintezmenyy bécsi yintezmenyy ze yintezmenyy ykodve végezték s akik oszlopai kívántak lenni a staggione román ynemzetisegy román ynemzetisegy román ynemzetisegy román ynemzetisegy ynemzetisegy román ynemzetisegy ykodvegy operaelőadásainak. (Erődi Jenő) yszemelynevy erődi jenő yszemelynevy Erődi Jenő yszemelynevy erődi yszemelynevy jenő yszemelynevy yszemelynevy Erődi yszemelynevy Jenő yszemelynevy ykodvegy yszocikkszerzoy erődi jenő szin_IV.0070.pdf IV

 

 

A szócikk eredeti szövege:

Címszó: Román színészet Magyarországon - Magyar Színművészeti Lexikon (1929-1931, szerk. Schöpflin Aladár)

 

Szócikktípus:

KONKRETSZINHAZ

NEMSZEMELYNEV

 

 

A szócikk eredeti képe megtekinthető:

https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/IV/szin_IV.0070.pdf
https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/IV/szin_IV.0070.png

Az itt olvasható változat forrása: B Kádár Zsuzsanna - Nagy Péter Tibor: Az 1929-31-es színművészeti lexikon adatbázisa. (Szociológiai dolgozatok No. 8., WJLF, Budapest, 2017) Készült a Wesley Egyház- és Vallásszociológiai Kutatóközpont 19-21. századi magyar elitek c. kutatása keretében.

https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/szocikk/w/30/30606.htm

Az adatbázis kódja: 1357986421928

 

A szócikk három változatban található meg az oldalon. Legfelül linkekkel kiegészítve; középen, apróbetűvel a keresőmotort szolgáló technikai változat; legalul pedig az eredeti 1929-31-es szöveg.

 

Román színészet Magyarországon

Szócikk: Román színészet Magyarországon Magyarországon a román színészet fejlődése mindenkor szabad utat talált. 1864. okt. havában Tordini asszony, előkelő nevű román színésznő, Brassóban mint vendég sikerrel lépett fel. Ez idő tájban állandó társulatokat nem találunk még hazánkban, ezeket a Romániából ide jött színészek pótolták. 1868. aug. havában Aradon Pascaly társulata játszott, ahol különösen az igazgató játéka tetszett. Ezentúl sűrűn találkozunk román műkedvelői előadásokkal, például a csanádmegyei ifjúság 1869-ben tartott ilynemű előadást. Őket követték a belényesi, balázsfalvi, kolozsvári, temesvári ifjak stb. A romániai Millo és Pascaly színtársulatai hazánkban minden évben megfordultak Brassóban, Nagyszebenben, Aradon, Temesvárot, Lugoson. A román fiatalság s a bukaresti színtársulatok itteni működése hozta felszínre azt az eszmét, melyet Vulcan József 1869-ben a Nagyváradon román nyelven szerkesztett »Familia« egy cikksorozatában indítványozott: »Alapítsunk egy román nemzeti színházat!« Az indítványozó csakhamar támogatást is nyert, s 1870 február 10-én Hodosiu József, a Mocsonyi - testvérek s több román képviselő fölhívást intéztek a román érdelmiséghez, február 28-ra a nemzeti színház ügyében Pestre előleges tanácskozást hirdetve. Ez értekezlet Babesiu, Hodosiu, Mihály, Mocsonyi Sándor és Vulcan Józseftől öttagú bizottságot küldött ki a programm kidolgozására, s javaslatukat 1870 október 4-én a dévai közgyűlés fogadta el. Főbb pontjai ezek: a társulat célja: előteremteni oly tőkét, mely a román nemzeti színház megalapítását lehetségessé tegye; a társulatot a Pesten székelő bizottság igazgatja, mely minden évben közgyűlést hív össze; az ezer frtot fizetők alapító, a száz frtot fizetők pedig rendes tagok; midőn a begyült összeg a színház megalapítását lehetségessé teszi: a közgyűlés határozni fog a teendők felől. Ugyanezen gyűlésen Vulcan számot adott a hozzá befolyt pénzekről, összesen mint­egy tízezer forintról. Az igazgató - választmányt is megválaszták s tagjai: Hodosiu elnök, Vulcan József pénztárnok és Horsia titkár. A társulat megalakult tehát 1870- ben. 1871. máj. havában a magyar belügyminiszter jóváhagyta a Hodosiu által bemutatott román színházi - alapegylet felállításának alapszabályait. Ez évben Pascaly társulata Erdélyben működött. 1874. jan. havában Jonescu és neje — galaci román színészpár — Pesten játszott a Széchenyi-téri kioszkban. Apró énekes-darabokat, magánjeleneteket, népdalokat adtak elő. 1881. okt. havában Petrolescu társulata kezdte meg előadásait a temesvári gyárudvarban. »Barbatel gelos« (A féltékeny férfi) énekes vj; Alexandri »Rusdele« (Tündérek) vígjátéka; »Barbatri farmecati« (Megbabonázott férfiak); »Advocatul seracilor« (A szegények ügyvéde), vj. volt többek között a műsorában. Ez évben a román színház-egylet alaptőkéje közel 25.000 frtra rúgott. (Lásd: »Színészeti Közlöny«, 1881. 20. szám.) 1883. aug. 8-án Lippán a román színpártoló ­ egylet közgyűlésén Vulcan József alelnök felolvasta »Dicsekedők« c. vígjátékának első felvonását. 1904-ben a színház­egylet vagyona közel 400.000 K volt. (»Pesti Napló«, 1904. aug. 27.) 1910, aug. havában Szászrégenben az »Astra« — a román színházalap - egylet neve — nagy gyűlést tartott a létesítendő színház megépítése céljából. Nov. havában Brassóban újra tartottak gyűlést, Mihu János dr., elnöklésével és ezen azt határozták el, hogy nem állandó színházat alapítanak, hanem vándortársulatot szerveznek, mely bejárná a románoklakta nagyobb városokat és községeket. Ily értelemben meg is változtatták a színi egyesület alapszabályait s ehhez kikérték a belügyminiszter jóváhagyását. A módosított alapszabályok szerint a színházi alap hatvan százalékát akarták a vándortársulat szervezésére fordítani. Nov. 20-án Nagyváradra érkezett Banutiu Aurél, a román színház-egyesület művészi igazgatója, s ebből az alkalomból a Rimanóczy-féle vendéglőben összegyűltek a román társadalom tagjai. Egy fiatal ügyvéd felvetette az eszmét, hogy a nagyváradi románság adakozzék a színházalapra. Az ötlet lelkes tetszésre talált. Azonnal ívet szövegeztek s legelsőnek a jogakadémia román hallgatói jegyezték fel adományaikat: 3000 koronát írtak alá. A példa hatott. A jelenlévő urak nyomban 5000 koronát ajánlottak fel s így a színházalap pár perc alatt 8000 koronával gyarapodott. 1911. ápr. 12-én a »Poporul« nevű lugosi pénzintézet az ottani piacon nagy házat vásárolt, melyet egy állandó román színház céljaira szándékozott átalakítani. 1911. júl. havában Biharmegyében Banutiu Aurél színtársulata kapott játszási engedélyt. 1913. márc. 6-án Nagyváradon úri műkedvelők előadták a »Funetionarul de la Dominii« (A gazdatiszt) című román darabot. írta: Petre Loeustianu, román író. Pitu Ardeleán és Valéria Stefanica kellemes játékukkal tűntek ki, továbbá nagy hatást ért el Bibiana Nyes; a férfiak közül Radu Barcianu és Pinteru tűnt ki. Ez évben a színház-alap tőkéje egy millió K-ra rúgott. Szept. havában a belügyminiszter engedélyt adott Antonescu Viktornak, hogy a bukaresti Nemzeti Színház tagjaiból összeállított társulatával Magyarországon körutazást tegyen és előadásokat tarthasson. Az engedély tartama három év. A román színtársulat a következő helyekre kapott játszási engedélyt: Nagyszeben, Balázsfalva, Szászváros, Szászsebes, Gyulafehérvár, Fogaras, Brassó, Arad, Brád, Abrudbánya, Nagyvárad, Nagybánya, Lippa, Belényes, Karánsebes és Lugos. A belügyminiszter által jóváhagyott programm a modern román színműirodalom termékeit, elsősorban Caragiale műveit tartalmazta. Nov. havában a színházalap-egylet eddigi elnöke, dr. Mihu János szászvárosi ügyvéd lemondott állásáról, mert nem tartották elég agilisnak. Helyébe Vajda Sándor országgyűlési képviselőt választották meg elnökké. Azonkívül beválasztották az elnökségbe Mániut, Branistyót és Brediceanut, a román nemzetiségi párt vezető tagjait. Dec. hó elején Antonescu Viktor színtársulata, mely két hónapon át vendégszerepelt Magyarország különböző román városaiban, befejezte körútját és utolsó előadását Balázsfalván tartotta. A színészek kijelentették, hogy a románok őket mindenütt nagy lelkesedéssel fogadták, még Bihar-, Szatmár- és Szilágy megyében is. Oly anyagi eredményeket értek el, amilyenre nem is számítottak. Ekkor, hogy elhagyták az országot, kötelességüknek tartották, hogy köszönetet mondjanak Derussi György budapesti volt főkonzulnak, akinek közbenjárására sikerült a magyar kormányt rábírni arra, hogy az engedélyt megadja. 1914-ben Baila Nicolea román színész, a bukaresti Nemzeti Színház tagja kapott magyarországi színigazgatói engedélyt, ki staggione alapján kezdte meg működését. A staggione tagjai mindannyian magyarországi román úricsaládok fiai és leányai; számösan közülök színiiskolát végeztek', de voltak olyanok is, akik tudományos, vagy egyéb pályákat hagytak oda, hogy a román kulturális ügynek a szolgálatába álljanak. Volt néhány olyan tagja is az új román staggionenak, akik a bécsi zene- és énekakadémiát végezték s akik oszlopai kívántak lenni a staggione román operaelőadásainak. (Erődi Jenő) szin_IV.0070.pdf IV