Címlap

Bevezetés
A filozófia és a filozófiatörténet fogalma

1. A Platón előtti görög bölcselet
1.1 A milétoszi bölcselők és a püthagóreusok
1.2 A dinamikus és a statikus létfelfogás
1.3 A mechanisztikus és a teleologikus szemlélet
1.4 Szókratész (470-399) bölcselete

2. Platón (427-347) bölcselete
2.1 Tanítása a megismerésről
2.2 Platón ontológiája (az ideák és az árnyak világa)
2.3 A platóni antropológia
2.4 Platón kozmológiája
2.5 Platón filozófiai teológiája

3. Arisztotelész (384-322) filozófiája

3.1 Arisztotelész tudományeszménye
3.2 Az általános ontológia vagy metafizika
3.3 Kozmológiája
3.4 Teodiceája
3.5 Antropológiája

4. A hellenizmus

4.1 A sztoikus filozófia
4.2 Epikurosz (341-270) filozófiája
4.3 Az újplatonizmus

5. Szent Ágoston (354-430) filozófiája

5.1 Tanítása az emberi megismerésről
5.2 Tanítása Istenről
5.3 A világ mint teremtett valóság
5.4 Antropológiája
5.5 Szent Ágoston erkölcsfilozófiája

6. Aquinói Szent Tamás (1224-1274) bölcselete

6.1 Szent Tamás ismeretelmélete
6.2 A Szent Tamás-i ontológia
6.3 Szent Tamás teodiceája
6.4 Kozmológiája
6.5 Szent Tamás antropológiája

7. A racionalizmus

7.1 René Descartes (1596-1650) bölcselete
7.1.1 A bizonyosság keresése
7.1.2 Descartes ontológiája
7.1.3 Isten létének igazolása
7.1.4 Kozmológiája
7.1.5 Descartes dualista antropológiája
7.2 G. W. Leibniz (1646-1716) filozófiája
7.2.1 Tudományeszménye és alapelvei
7.2.2 Metafizikája (a monadológia)
7.2.3 Tanítása a világról
7.2.4 Teodiceája
7.2.5 Antropológiája

8. David Hume (1711-1776) empirizmusa

8.1 Empirista ismeretelmélete
8.2 A metafizika lerombolása
8.3 A világra vonatkozó valószínű ismeret
8.4 Hume antropológiája
8.5 Tanítása Istenről és a vallásról

9. Immanuel Kant (1724-1804) bölcselete

9.1 A tiszta ész kritikája
9.1.1 "Mit lehet tudnom?"
9.1.2 A tudat transzcendentális vizsgálata
9.2 A gyakorlati ész kritikája
9.2.1 Mit kell tennem?
9.2.2 Az erkölcs megalapozása
9.2.3 A gyakorlati ész három posztulátuma
9.3 Az ítélőerő kritikája és a vallás
9.3.1 Mit szabad remélnem?
9.3.2 A szépség és a természeti célirányosság
9.3.3 A vallás

10. G. W. Fr. Hegel (1770-1831) rendszere

10.1 Tanítása az emberi megismerésről
10.2 A hegeli ontológia alapvonásai
10.3 Az isteni eszmét bemutató logika
10.4 A külsővé váló eszme a természetben
10.5 A szellem filozófiája

11. Martin Heidegger (1889-1976) filozófiája

11.1 A lét megismerésének problémája
11.2 A jelenvalólét és jellemzői
11.3 Az idő horizontjában megnyilvánuló lét
11.4 A feltétlen lét (Isten) lehetősége

12. Karl Rahner (1904-1984) bölcselete

12.1 Tanítása az emberi megismerésről
12.2 A rahneri ontológia
12.3 Rahner teodiceája
12.4 Kozmológiája
12.5 A rahneri antropológia

Ajánlott irodalom