Tétel adatlapja

CÍMLAP

Dvorzsák János

Magyarország helységnévtára

TARTALOM, ELŐSZÓTartalom

ELSŐ KÖTET.

Előszó
Vorwort

Megye - Comitat:

Abauj-Torna
Alsó Fehér
Arad
Árva
Bács-Bodrog
Baranya
Bars
Békés
Bereg
Besztercze-Naszód
Bihar
Borsod
Brassó
Csanád
Csik
Csongrád
Esztergom
Fejér
Fogaras
Gömör és Kis-Hont
Győr
Hajdu
Háromszék
Heves
Hont
Hunyad
Jász-Nagy-Kun-Szolnok
Kis-Küküllő
Kolozs
Komárom
Krassó-Szörény
Liptó
Máramaros
Maros-Torda
Moson
Nagy-Küküllő
Nógrád
Nyitra
Pest - Pilis - Solt - Kis-Kun
Pozsony
Sáros
Somogy
Sopron
Szabolcs
Szatmár
Szeben
Szepes
Szilágy
Szolnok-Dobóka
Temes
Tolna
Torda-Aranyos
Torontál
Trencsén
Turócz
Udvarhely
Ugocsa
Ung
Vas
Veszprém
Zala
Zemplén
Zólyom
Fiume


MÁSODIK KÖTET.

Vármegye, Terület, Lélekszám, Nemzetiség. - Comitat, Gebiet, Seelenzahl, Nationalität
Házak száma. - Zahl der Häuser
A vármegyék beosztása a kamarákhoz. - Die Eintheilung der Comitate zu den Kammern
Politikai beosztás. - Politische Eintheilung
A megyék beosztása kerületi csendőrparancsnokságokhoz. - Die Eintheilung der Comitate zu den Gendarmerie-Kreis-Commandos
Királyi közjegyzők. - Königl. öffentliche Notäre
Államépitészeti hivatalok. - Staatsbauämter
Folyammérnöki hivatalok - Stromingenieur-Ämter
Országgyülési követválasztó kerületek. - Landtags-Ablegaten Wahlbezirke
Követségek a külföldön s külföldi követségek az udvarnál. - Botschiaften im Auslande und ausländische Botschaften beim Hofe
Consulátusok a külföldön. - Consulate im Auslande
Külföldi consulatusok Magyarországban. - Ausländische Consulate in Ungarn
Igazságszolgáltatás. - Gerichtspflege
A vármegyék beosztása kir. itélő táblákhoz. - Die Eintheilung der Comitate in königl. Gerichstafeln
A vármegyék beosztása pénzügyi-, sajtó- és bányabiróságokhoz. - Die Eintheilung der Comitate zu den Finanz-, Schwur und Bergbau-Gerichten
A vármegyék törvényszéki beosztása és járásbiróságai. - Die Eintheilung der Comitate für den Gerichtshof und Einzelngerichte
Pénzügyi beosztás. - A vármegyék beosztása pénzügyi igazgatóságokhoz. - Finanzwesen. - Die Eintheilung der Comitate zu den Finanzdirectionen
A pénzügyi felügyelőségek és adófelszámlálási bizottságok. - Adóhivatalok. - Finanzaufsicht und Steuer-Reclamations Gerichte. - Steuerämter
Illetékkiszabási hivatalok és illetékkezelési számtisztségek. - Gebühren-Bemessung- und Rechnungs-Ämter
Állami pénztárak. - Kincstári jogügyi igazgatóság. - Kincstári ügyészség. - Staatscassen. - Aerarial Justiz-Direction. - Aerarial-Verwaltung
Pénzügyi, illetőleg vám- és adóőrség. - Pénzügyőrség - Finanz-, resp. Manth u.Steuer-Commisariate. - Finanzwache
Háromszögméreti számitó hivatal. - Határleírási osztályok és Felmérési felügyelőségek. - Trigonometrisches Amt. - Grenzbeschreibungs-Abtheilungen. - Terrainmessung-Aufsichts-Ämter
Térképtárak. - Vámhivatalok. - Sóhivatalok. - Landkarten-Depots. - Mauthämter. - Salzämter
Dohányjövedék. - Dohánybeváltó hivatalok. - Tabak-Einküfte. - Tabakeinlösungs-Ämter
Dohánygyárak. - Dohányraktárak. - Tabak-Fabriken. - Tabak-Depots
Bankok. - Banken
Takarékpénztárak. - Sparkassen
Szövetkezetek. - Genossenschaften
Földhitelintézetek. - Bodenkredit-Institute
Bankintézetek. - Iskolatakarékpénztárak. - Bankinstitute. - Schul-Sparkassen
Hadügyi beosztás. - A vármegyék beosztása a hadtestparancsnokságokba. - Militärische Eintheilung. - Die Eintheilung der Comitate in Militär-Teritorial-Bezirke
Honvéd gyalogezredek. - Honvéd-Infanterie-Regimenter
A megyék beosztása postaigazgatósági kerületekbe. - Die Eintheilung der Comitate in Post Directions-Bezirke
A megyék beosztása távirdaigazgatósági kerületekbe. - Die Eintheilung d. Comit. in Telegraphen-Directions-Bezirke
A vármegyék beosztása posta és táviró igazgatósági kerületekbe. - Die Eintheilung der Comitate in Post- und Telegraphen-Directions-Bezirke
Iskolaügy. - Középiskolák. - Schulwesen. - Mittelschulen
Gazdasági tanintézetek. - Ipar és kereskedelmi iskolák. - Oeconomie-Gewerbe-Handelsschulen
Felsőbb leányiskolák. - Höchere Mädchenschulen
Művészeti iskolák. - Honvédségi iskolák. - Kunstlehranstalten. - Militärschulen
Szakképző intézetek. - Schulen für Fachbildung
Tanitóképezdék. - Jog és Hittani intézetek. - Praeparandien. - Juridische und Theologische Anstalten
Egyetemek. - Egyházi tanfelügyelőségek. - Vármegyei kir. tanfelügyelőségek. - Universitäten - Kirchliche Schulinspectoren. - Königl. Comitats-Schulinspectoren
A megyék beosztása középtanodai tankerületi főigazgatókhoz. - Eintheilung der Comitate zu den Bezirken der Oberdirectoren für Mittelschulen
Humanistikus intézetek. - Humanistische Anstalten
Vörös kereszt-egylet. - Rothe Kreuz-Verein
Egyházi beosztás. - Róm. kath. egyház. - Kirchliche Eintheilung. - Röm.-Kath. Kirche
Választott püspökük. - Apátságok. - Wahlbischöfe. - Abteien
Prépostságok. - Propsteien
Szerzetek. - Orden
Női szerzetek. - Weibliche Orden
Keleti görög egyház. - Grichisch-Orientalische Kirche
Protestáns egyház. - Protestantische Kirche
Izraeliták. - Izraeliten
Egyesületek. - Vereine
Betürendes rész. - Alphabetischer Theil


Előszó

Felbátorítva statisztikai dolgozataim eddigi eredménye által, ismét megjelenek a könyvpiaczon Helységnévtáram bővített és javított kiadásával.

Elsőben dolgozatom az Országos m. kir. Statisztikai Hivatal felülőrködése mellett jelent meg, de mivel akkor csak a népesebb fiókegyházak lettek felvéve, adataimat önálló műben is kiadtam, és most van szerencsém e harmadik munkámat a legújabb adatokkal és az 1891. népszámlálás alapján átdolgozva bemutatni.

Megyék és járások szerint községenkint közlöm a népesség számát és felekezeti arányát, az uj községeket, pusztákat, telepeket s ugy az egyházi mint a politikai téren történt változásokat az alispánok és egyházi hatóságok adataiból, de mindig egybevetve a régibb adatokkal - és e körülmény teszi munkámat értékessé!

A legújabb hivatalos kimutatásban csak a jelenleg politikai önálló helységek szerepelnek, magában Bereg vármegyében nem kevesebb mint harmincz azon helységek száma, melyek 1880. évben még mint politikailag önálló községek szerepeltek, most pedig még a nevökkel sem találkozunk.

Ilyetén munka nem felel meg a közszükségnek, nevezetesen a lelkészkedő papság kevés hasznát veheti, mivel az anyakönyvi kivonatok kezelésénél nemcsak a jelen, de az elmult idők egyházi beosztására is szükség vagyon, a mi nélkül a családfák összeállítása nem lehetséges és a keresztelési, házassági és halotti kimutatások nem juttathatók az illető lelkészhez.

Emelni fogja a munka értékét a tanintézetek, hatóságok hivatalok, pénzintézetek, egyletek és társulatok jegyzéke, mely ily terjedelemben sehol sem jelent meg.

Hazánk fennállásának ezer éves, szentséges Atyánk ötvenéves püspöki, Troll paulai Ferencz pápai házi főpap és kedves emlékü árvaházi regensemnek ötven éves áldozási, jó anyám születésének hetvenötödik, irodalmi működésemnek huszadik évfordulója alkalmából adtam ki e művet és hiszem, hogy könnyű áttekinthető volta és pontossága által minden igénynek meg fog felelni, szabadjon azért remélenem, hogy a t. közönség ugyanoly jóindulattal fogadja, mint előbbi kiadásaimat.

Budapesten, 1893. április 2. napján.
Dvorzsák János.