« GY. KEZDŐLAP

Erdélyi János: Magyar közmondások könyve

Tartalomjegyzék

I. »

H.

3245.
Csak az a "ha" ne volna!

3246.
"Ha" czigány praepositio. (1793.)

3247.
Ha "HA" nem volna, minden szegény gazdag volna.
Német: Wenn das Wörtlein "wenn" nicht wär',
Wär' mancher Bettler ein reicher Herr.

3248.
Lenne, ha volna.

3249.
Vizbe haló ember habokhoz is kapdos. P.

3250.
Habbal menni.

3251.
Hab ellen uszni.
Mindkettő jelentése a vélemények- s közhitre vonatik.
Latin: Contra torrentem niti.
Galilei, a hires olasz tudós, midőn a világ véleménye daczára vitatá hogy a föld forog a nap körül, nem tudván birái előtt kézzel fogható más bizonyságot adni állitása felől, erősen a földre dobbantott és mondá: "Csak azért is a föld forog," mintha dobbantása is tett volna valamit forgatására.

3252.
Nincs a hadban semmi Péter bátya.

3253.
Hadban legtöbb a vágott hus, legkevesebb a káposzta hozzá. D.

3254.
Vén elme, fiatal erő veri meg a hadat. (3778.)

3255.
Hadakozásban jobb, ha lovad ellenség sövényéhez kötöd mint a magadéhoz.

3256.
Hadakozás és gonoszság együtt járó szomszédok. Cz.

3257.
Házasság, hadverés, fiu magzatot, jó házasságot isten választja.

3258.
A hadi szerencsét, fiu magzatot, jó házasságot isten választja.

3259.
Az volt/Még most lesz/Ez ám a hadd el hadd. (5687.)

3260.
Uram, büntesd meg a hagymát.

3261.
Nem fogják hahotával a madarat. (1815. 3384.)

3262.
Hoszu haj, rövid ész. (2420.)
Aszonyokra mondják.
Német: Langes Haar, kurzer Sinn.

3263.
Fodor a haja, sik a szája. Cz.

3264.
Az ősz haj dudazaj, de a ráncz nem már táncz. D.
Ősz haja lehet harmincz éves embernek is, mi még nem oly idő hogy tánczolni már nem lehetne; tehát az ősz haj: dudazaj; de kinek arcza, keze már ránczos, ez nagy idő, vénség jele és igy a ráncz: nem táncz. D.

3265.
Haja nőne, ha kopasz volna is. (1788.)

3266.
Belül a haja, mint az oláh kecskének. D.
Egy oláh, vásárra vivén kecskéjét, melynek minden szőre elment, azt hazudta hogy kecskéje olyan mint a bunda, melynek szőre télen be felé vagyon, mert igy jobban megtartja a meleget. D.

3267.
Hajba kapni.
Azaz leghevesebb vitába, veszekedésbe elegyedni.

3268.
Hajánál fogva.
Természetlen levén haján fogni az embert: a km. is oly hasonlatokra és példák s egyebekre szól, melyeket irásban, beszédben ok nélkül és helyén kivül használ az iró és szónok.
Német: An den Haaren herbeiziehen.

3269.
Hajszálon függött/mult élete.
Latin: De pilo pendet.
Német: Es hängt an einem Haare.
a) Hajszálnak is van árnyéka.
Német: Jedes Haar hat seinen Schatten.

3270.
Vékony mint a hajszál. (4712.)

3271.
Hajszálat hasogat. (4195. 7529.)
Hajszálhasogató.
Csekélységekkel bibelődő, babra ember.

3272.
Egy paraszt hajszálnyi különbség.

3273.
Feláll az ember hajaszála.
Azaz borzasztó, irtóztató. Példaul: feláll az ember hajaszála, midőn olvassa, minő kegyetlenséggel folyt a két szomszéd nép közt egymás marczonglása.

3274.
Körül hajas, kotnyeles. D.
Azaz parókás; kiről a magyar km. nem sokat tart.

3275.
Igen tud hajdu harangot önteni. M. (1631. 4867.)

3276.
Sokat talpal hajdu, mig lóra kap. (4888.)

3277.
Nehéz két hajdunak várat oltalmazni. KV.

3278.
Hajdut fogott.
A czigány lopott a vásárban, de rajta kapatván, egy hajdu nyaka csigáján fogá és tolá maga előtt a czédulaház felé. Valaki kérdezvén: "hát czigány, mit csináltál?" – ,Hajdut fogtam,' felelé nagy könnyedén. – Hajdut fogni am. kézre kerülni a bünösnek.

3279.
Tehenre hajdu.

3280.
Szereti, mint hajdu a pocsétát.

3281.
Nem ér egy hajitó fát. (4476.)

3282.
Vékony mint a hajmahártya.

3283.
Eljön a hajnal, ha kakas nem kukorikol is.
Német: Es wird doch Tag, wenn auch der Hahn nicht krähet.

3284.
Szép mint hajnal a kéményen. (3732. 6841.)

3285.
Hajó lesz, ha jó lesz. Cz.
Játék a "hajó" és "ha jó" szavakkal. Mondják akármire, hogy az lesz, a minek lennie kell, ha ugyan jó lesz.

3286.
Egy hajóban eveznek. P. (4289. 7841.)
Latin: In eadem es navi.

3287.
A törött hajót elhagyják az egerek.

3288.
Könnyü hajó mellett uszni. (7114.)

3289.
Inkább hajót huznék. (4072.)

3290.
Veszedelmes a hal harmadik vizében.
Német: Wenn gekochter Fisch in's dritte Wasser kommt, wird er ungesund.

3291.
Én fogom az aranyhalat.

3292.
Azt a halat tartják legszebbnek, mely a hálóbul kiugrik.
A mit az ember elhalaszt, mindig jobban sajnálja, mint különben.

3293.
Halat szálka nélkül, embert hiba nélkül, nem lehet találni. (2821.)

3294.
Viznek öregében fogják a nagy halat. D.

3295.
Nagy halat fogott.
Hogy nagy halat foghasson, nagy vizbe veti hálóját. Pázmán.

3296.
Szótlan hal is mondhat igazat. D.
Azaz büzével tudtára adhatja az evőnek hogy régi.

3297.
Fején rohad a hal.
Az elsőbbek, főbbek erkölcse kezd előbb romolni.
Latin: A capite foetet piscis.

3298.
Akkor szokja meg a hal a horgot, mikor legelsőben elnyeli.

3299.
Megfő a maga levében, mint a hal.
Azaz saját bünei, hibái ölik meg az ember becsületét.
a) Hal hallal él, ember emberrel él.

3300.
Hallgat/Szótalan mint a hal. (2499.)
Német: Stumm wie ein Fisch.

3301.
Egészséges/Fürge mint a hal.
Latin: Tam sanus es quam piscis.

3302.
Ugy él mint hal a vizben. (3026.)

3303.
Vergődünk mint hal a harasztban. P.

3304.
A mi halad, el nem marad.

3305.
Pofon csapom/ütöm Halasit.
Azaz elejét veszem. Példaul igy szól valaki: ejnye be sok zsirost ettem, még meg találok csömörleni, de biz én "pofon ütöm Halasit", megiszom egy findzsa fekete kávét.

3306.
Hoszu halasztás megveszti izét nagy ajándéknak is. K.

3307.
Nem akkor jő a halál, mikor mi akarnók. K.

3308.
Kora halál jobb néha hoszu életnél.

3309.
Szép volna halál is, ha életben volna.
a) Halál halálnak, élet életnek barátja. (2376.)

3310.
Ha a halál szokás, nem tudni, ki szokhatta meg.

3311.
Halál szekere minden but, bánatot elvisz. (1226.)
Legyen álom, legyen biró, (a halál)
Bátran megyek elébe,
Mint egy elfáradt utazó
A vadon enyhelyébe.
Mert ha álom, nyugalmat ád,
Mert ha biró, nem furdal vád. Berzsenyi.

3312.
Halál ellen nincs orvosság./fü kertben. ML.

3313.
Késő akkor idvezülni, mikor a halál közelget.

3314.
Jó volna halálnak. K. (1411. 3822.)
Ki lassan jár.
Német: Er ist gut nach dem Tod zu schicken.

3315.
Halál fia.
a) Halálra kér.

3316.
Ha későn jő is a halál, mégis korán jő.

3317.
Még a halál háza is kiütött rajta. M.

3318.
Halál kutyái ugatnak ki belőle. K. (6099.)

3319.
Hoszu ut a halál utja.
Most indulok olyan utra,
Honnan többé ne várj vissza. Népd.

3320.
Halállal senki nem ivott áldomást.

3321.
Senkinek sincs homlokára irva halála órája. (3208.)

3322.
Egy szomoru, két bus, három halálkép. D.

3323.
Sárga/Sápadt mint a halál.

3324.
Akár Dunába, akár a tengerbe halni. (7808.)

3325.
Szép halni a hazáért.

3326.
Halász, vadász éhen kórász.
Német: Fischen und Jagen
Macht hungrigen Magen.

3327.
Háló előtt halász nem fogja csukáját. K.

3328.
Ritkán száraz a halász. (7543.)

3329.
Sokat hallj, de keveset szólj. KV. (2655.)
a) Nem sokat ér a csupa hallom mondom.

3330.
Azt hallottam felőle, semmi sem lesz belőle.
Mondani szoktuk oly tervre s akaratra, mi ellenkezik a magunkéval, vagy képtelennek látszik előttünk.

3331.
Hallgatás senkinek be nem töri fejét. (2655.)

3332.
Hallgatással szép az aszonyember.

3333.
Figyelmes hallgató teszi a papot szorgalmatossá. Sz.

3334.
Halkkal jobb cselekedni, hogysem mint hirtelenséggel. M. (3352.)

3335.
Sok kicsinből halom nő. Cz. (1368.)

3336.
Elég hamar, ha elég jól.

3337.
Hamar hamvas, késő kedves. D.
Hamaru hamvas, késő kedves. K.

3338.
Nem hínak engem Hamarnak.

3339.
A hamarban egy betüje sincs a jónak.

3340.
Hamar mü hamvas szokott lenni.
Ritkán szokott a hamar munka jó lenni.

3341.
Két hamar nem jó: hamar inni és hamar itélni.

3342.
Hamar kezdi, hamar végzi KV./unja. Cz.

3343.
Hamar szól, hamar bán.

3344.
Hamar lett, roszul lett.

3345.
Hamar fekszik, hamar kél,
Hamar indul, hamar ér.

3346.
Hamar járó, hamar fáradó.

3347.
Megbánásra siet, ki hamar szól.

3348.
Fiatalnak hamar, az öregnek késő.
T. i. a házasság.

3349.
Semmi itéletben nem jó a hamarság.

3350.
Hamar munka, késő haszon.

3351.
Hamar poru. BSz.
Azaz hirtelen haragu.

3352.
Hamari hamvasnak kormos a két füle. (3334. 6787.)

3353.
Hamis embert elébb megfogják a hamisságban, mint sánta ebet a lopásban. Cz. (6738.)

3354.
A hamis és csalárd egy fának ágai.

3355.
A ki sánta csak sántikál, de a hamist utóléri.

3356.
A hamisságot hamisságnál egyébbel senki be nem boronálhatja. P.

3357.
Nehéz a hamisságot ugy szépegetni hogy csontja ki ne tessék.

3358.
Hogy a hamisság talpon maradhasson, sok ravaszságra kell támaszkodnia. D.

3359.
Törvényben nem jó a hamisság.

3360.
A hamut is mamunak mondja. (6418. 7511.)

3361.
Hamupipőke.
Mondai személy, németül Aschenbrödel. Közös legtöbb népekkel, melyek mindnyájan egy forrásból meriték azt, de sajátságait nemzetiségek szerint látjuk átalakítva. – Nálunk azt hiszik felőle, hogy sokáig ásítozó, suton ülő életet él, hamu közt fetreng a tüzelőn, de ha kell, eléáll, és csudadolgokat mivel. – E vonásokbul van valami a magyar nemzeti jellemben; mert mi is örömest fekszünk a hüvösön, mig valami ki nem kerget a nyugalomból. – Közmondásilag már, mi legyen a hamupipőke, vagy -pepelyke, érthető.

3362.
Hangyának is van haragja. BSz.

3363.
Nem hangyákért van a mennyország.

3364.
Hangyanyom idővel megtetszik a kövön. (1361. 1363.)

3365.
Annyi mint a hangya.

3366.
Szorgalmas mint a hangya.
a) Hangyamunka.

3367.
Nagyra viszi embert a harag. (1146.)

3368.
Rosz tanácsadó a harag.
Német: Zorn thut nichts mit Rath.

3369.
Hol a harag nyertes, vesztes a nyugalom.

3370.
Okos harag néha az erőnek éle.

3371.
Haragnak megbánás a vége. KV.

3372.
Nagyobb haragja mint maga.
a) Le ne menjen a nap haragodon.

3373.
Szakácscsal, kulcsárral nem jó haragot tartani. K.

3374.
Haragos, ha magához tér, magára haragszik. D.

3375.
Haragosnak kettő a része: meg is verik, enni sem adnak. M.

3376.
Ki nehezebben haragszik meg, tovább tart haragja. Cz.
Német: Wer langsam zürnet, zürnet schwer.

3377.
Ki haragszik, harapjon sz..t.

3378.
Szól a harang, de templomba nem megy.
Sok ember papol jót, de azért nem teszi.

3379.
Megkondították felette a harangot.
Mikép tüzre, mi veszélyt jelent; ugy neki is veszedelmére járnak.

3380.
Meghuzzuk neki a hármas harangot.
Azaz végveszélyére járunk, megbuktatjuk.
Huzd meg neki azt a hármas harangot,
Ne tanulja mástul a csalfaságot. Népd.

3381.
Megfizet az öreg/a nagy harang. (3610.)
Azaz soha senki meg nem fizet.
Mi a váltságot illeti,
A nagy harang megfizeti. Népd.

3382.
Nem mindig ég, mikor a harangot félreverik. (5489.)

3383.
A mint öntik a harangot, ugy szól.

3384.
Harangszóval megy nyulászni. (1815. 3261.)
Előre kihireszteli, mit akar; elárulja tervét.

3385.
Egy harangot ver. (492. 3729. 6529.)

3386.
Hallgat mint nagyhéten a harang.

3387.
Hallotta hogy harangoznak, de nem tudja hol. (1661.)
Német: Er hat läuten gehört, weisz aber nicht, wo die Glocken hängen.

3388.
Beharangoznak neki. (3379.)

3389.
Orrában hordja a harangozó pénzt. (4593.)
Közel van a halálhoz.

3390.
Hozzá fogna harangöntéshez is.
a) Apja sem volt harangöntő.

3391.
Harapófogóval sem huzhatnál belőle szót. (5603.)
Makacs hallgatagra mondják.

3392.
Azért tart harapófogót a kovács, hogy meg ne süsse kezét.

3393.
Nem zörög a haraszt magátul. (5009.)/szél nélkül. (2835.)/ha szél nem fu. (5669.)

3394.
Zörög mint a haraszt.

3395.
Tátog mint a harcsa.

3396.
Egy harcz nem győzelem.

3397.
Harcz és háboru!

3398.
Harist szaván fogják meg. M. (6029.)

3399.
Sok haszontalan gondolat fordul meg egy harisnya kötésénél.

3400.
Harmad napi vendégnek czoki legyen neve.

3401.
Harmad napra mind a hal mind a vendég büdös.

3402.
Harmat nem eső.

3403.
A ki jókor felkél, harmatot szed. (235.)

3404.
Harmincz két ok.
Igy nevezi a magyar a lényeges okot, mely maga fölér harminczkét okkal.
Egy püspök egyszer faluról falura járt látogatni az egyházakat s csudálkozék hogy eleibe nem harangoztak valamelyik egyházban. Kérdőre vevén az egyházfit: miért nem harangoznának, ez egyszerüen felelé: "annak, méltóságos uram, harmincz két oka van. Első, mert nincs harangunk" ... "Elég!" mondá a püspök. – Ez harmincz két ok.

3405.
Istene a has.

3406.
Nem kérdi az éhes has, hányat ütött az óra.

3407.
Keveset hall az éh has.

3408.
Üres hasnak nem elég a szép szó. (7447.)

3409.
Legtöbb gondot ad embernek a has.

3410.
Nincs a hasnak füle. (3214.)
Latin: Venter auribus caret.

3411.
Nincs a hasnak lelkismerete.

3412.
A teli has nem tanul örömest.

3413.
Tizenkettőt ütött a hasamban.

3414.
Akkor fájjon a hasam, mikor magam akarom.

3415.
Könnyü teli hassal a böjtről papolni.
Német: Voller Bauch lobt das Fasten.

3416.
Hasára esik.
Megárt neki.

3417.
Hasra esett.
Azaz rosz, nem sikerűlt valami, p. hasra esett hasonlatosság, példa, bizonyítás.

3418.
Hasból beszél.
Azaz készületlenül, p. a pap, szónok.

3419.
Inkább haskó fájjon, mint leveske maradjon.

3420.
Hasonló hasonlóval hamar összebarátkozik. D.

3421.
Korom koromhoz nem hasonlóbb.

3422.
Semmi haszon munka nélkül. (3868. 3869.)

3423.
Szeretné a hasznot, de fut a munkától. (5237.)

3424.
Ki mint keresi, ugy vegye hasznát.

3425.
Nagy mi haszna.

3426.
Nézi maga hasznát, nem bánja más vásznát.

3427.
Ha kevés becsü dolgot jól használunk, sokkal többet ér a drágánál.

3428.
Olyat aludtam/Ugy jóllaktam mint hat.
A "hat" szám, ugy-e mint a háromnak két annyia, vagy egészen eredeti szokásból, kedves a magyar nép előtt. Szokta ezt vég nélkül használni, p. ugy ment mint hat; ugy uszott, ivott, mint hat, stb. azaz igen jól. Meglehet ez a képesség van meg a "hat, hatni," ige jelentésében is.

3429.
Vagy hatra vagy vakra. K.
Azok mondják, kik jóra roszra elszánvák, mintha koczkát játszanának.

3430.
Megtette a hat vágást.
Azaz megtette, a mit kell. – A hat vágás igen hires. A magyar gyermek mindennél inkább igyekszik ezt megtanulni, mint a huszár fő mesterségét. Szerintök a huszár első vágást tesz a ló jobb füle mellett le és oldalvást hátra, a másodikat ugyanott alulról fölfelé, a harmadikat a ló bal füle mellett fölfelé, a negyediket ugyanott lefelé, az ötödiket feje fölött körül kanyarítva, a hatodikat szurással előre. Első négy vágással védi lova kantárát és vágja oldal felőli megtámadóját; az ötödikkel védi magát hátulról, a hatodikkal előre tör s támad. – Ez a hat vágás falusi magyarázata. Rózsavölgyi, elhunyt jeles hangszerzőnk, zeneműveit is czimezte "hat vágás"nak.

3431.
Befogta mind a hatot.
Divat volt egykor hat lovon járni, csupa nagyuras fényüzésből. – Ezt a népi elme fölhasználta, s kevélyre, büszkére alkalmazta.

3432.
Hatot vet a koczka.
Szerencsésen fordult.

3433.
Hat ház nem falu. D.
Játék a "hat ház" és Hatház vagy Hadház, hajduváros szavakkal.

3434.
Kevés hat körtvély kilencz medvének.

3435.
Haton adják, ötön veszi.
Áron adnák s ő ötön (azaz öt ujjával) veszi vagyis lopja.

3436.
Tudatlan hatalmas mindennek ártalmas.

3437.
Ne hányd fel a határt, a melyen ősöd járt.

3438.
Nem hatvan hét, hanem hatvannyolcz.
E km. azokra szól, kik mérték feletti nagyítással hazudnak, mint az egyszeri inas, kinek ura megparancsolá hogy a mit ő mond, nagyítsa mások előtt. Történt pedig, hogy ura és ő vadászaton voltak. "Nos mit lőttetek?" kérdé valaki. – "Hat vagy hét nyulat," mondá az ifju. Az inas a "hat vagy hetet" hatvanhétnek hallván, mondá: nem hatvanhetet, uram, hanem hatvannyolczat.

3439.
Nem fehér hattyu az, kinek tarka tolla.
Nem tiszta jellem az, kinek cselekedetei különfélék, minők a tarka tollak.

3440.
Hattyu a ludak között.

3441.
Ritka mint a fekete hattyu. (3671.)

3442.
Feljött a hava. (6009.)

3443.
Haza, mostoha. (6462.)

3444.
Hazája embernek, hol jól folyik dolga.
Igazán népi km. Anyagi, meglehet, de a szellem nincs anyag nélkül e földön, azért parancsoló is másfelül, mert kiáltó szava az a jólét és boldogság utáni epedésnek. – Egyébiránt legtöbb népnél megvan.
Sokratestől kérdezék egyszer: micsoda ország volna hazája? – "Ez a világ," felelé.

3445.
Édes, hazánk szerelme. KV.

3446.
Szép a hazáért meghalni.
Szép, azt mondják, a hazáért meghalni,
De mégis szebb békességben maradni. Népd.
a) Sokat élt, ki meghalt a hazáért.

3447.
Hazának füstje is kedvesebb mint idegen országnak tüze. K.
Latin: Patriae fumus igni alieno luculentior.

3448.
Haza jár.
Holtra értve: kisért.

3449.
Haza vitte.
Azaz megnyerte.

3450.
Igyunk, a ki rá ér; éljen a haza!

3451.
Idegen ökör is haza felé bőg.

3452.
Ló is jobban üget haza felé. (6023.)

3453.
Nincs becse a hazafinak.

3454.
Szájhazafi, szóhazafi.

3455.
Maga erszénye mellett hazud. K.
Dicsekszik abban, mie nincs, mert csak erszényét akarja tölteni.

3456.
Ki örömest hazud, örömest lop. D.
Német: Wer lügt, der stiehlt; wer stiehlt, der lügt.

3457.
Ki hazudni szokott, lopást sem szégyenli.

3458.
Ritkán hazud, ha igazat mond.

3459.
Hazud mintha olvasná.
Német: Er lügt, als wenn gedruckt wäre.

3460.
Hazudj egyet, állj elébb.
Ez ugy adatik, mint némely hazugok elve. Például: "ő csak olyan ember: hazudj egyet, állj elébb."

3461.
Ki bátran akar hazudni, messze országi bizonyságokkal bizonyitson. K.
Ha valaki, példaul idegen országról haza került katona, hazud és igen esküszik hogy szórul szóra igaz, mit beszél: szokták rá felelni: inkább elhiszem, mintsem oda menjek.

3462.
Messzünnen jöttnek szabad hazudni.
Mert senki sem tudja megczáfolni.

3463.
Ritkán hazud, de ha igen: igen nagyot.

3464.
Akkor is hazud, mikor gyónik.

3465.
Ki nem hazud, hamar hisz.

3466.
Akkor is hazudna, ha némán született volna.

3467.
Olyat hazudott: maga is elhült belé.

3468.
Hazud mint a kalmár.

3469.
Olyat hazudott mint egy ház.

3470.
Olyat hazudott, majd leesett alatta.

3471.
Hamarább megérnek egy hazug embert hogysem egy sánta embert. M.

3472.
Könnyebb egy hazugot hogysem egy sánta ebet elérni. P.
Hamarább utólérik a hazug embert, mint a sánta kutyát.

3473.
Sok hazug ember van innen és tul a Tiszán.

3474.
A hazug csak akkor mond igazat, mikor azt mondja: hazudok.

3475.
Jó fejünek kell lenni a hazugnak, hogy mindenütt egyformán hazudhasson.

3476.
Asztal/Város/Piacz hazugja.

3477.
A hazug csak ugyan hazug, ha igazmondó ruháját veszi is fel. D.

3478.
Hazugnak beszélek én?
Mikor valaki nem látszik hinni elbeszélésemet, tréfásan ily kérdést tehetek: hazugnak beszélek én? s ezt értem alatta, őt is legyintvén: hát hazugnak hisz engem?

3479.
Hazugnál hazugabb.

3480.
Akkor se hisznek a hazugnak, mikor igazat mond.

3481.
Nyelvén akad fel a hazug.

3482.
Sok hazudság sem tesz egy igazat.

3483.
Tisztességes hazudság nem vétek.
Példaul: mikor gyermek enni kér az asztalnál, s anyja azt mondja hogy már nincs: ez tisztességes hazudság, mert a gyermeket semmi egyéb ok el nem téríti kiváncsiságától, és ez nem vétek. Az ilyet Rousseau is helybenhagyja.

3484.
Nem nő össze a hazudság. KV.

3485.
Markába szakadt a hazudság.

3486.
Huszat szól, tizenkilencz szava hazudság. ML.

3487.
Egyik hazudság ott éri a másikat. KV.

3488.
Együgyünek kell lenni, ki minden hazudságot elhisz.

3489.
Nincs hazudság nélkül?
Ellehet nála nélkül.
Az első sor kérdés; a második felelet, bizonyitó, hogy igazat mond.

3490.
Jobb a tisztességes háboruság mint a szines barátság. Cz.
Német: Besser offener Krieg, denn vermummter Friede.

3491.
Ki nagyot hág, nagyot esik. M.

3492.
Minden hágónak vagyon lejtője. Cz.

3493.
Nagy hágónak nagy a lejtője. (5341.)

3494.
Nincs oly magas hágó, melynek lejtője ne volna.

3495.
Kivül a hája. BSz. (6019.)
Czifrább mint gazdagabb.

3496.
Hamis hájjal kenték a segge táját. (1989.)

3497.
Jól esett, mintha hájjal kenték volna seggit.

3498.
Megette a kutya a hájat.
Csikorgó tengelyre mondják.

3499.
Csak a háját növeszti. (2810.)

3500.
Hadd kössön a hájunk.
Azaz üljünk még asztalnál egy kicsit, mikor már vége van is az ebédnek.

3501.
Ha én király megvónám, hájas pirítós megennám.
Igy fejezte ki egy szegény tót inas azt a lehető jót, mely reá királyságban várna.

3502.
Sok a lyuk a hálón, ha uj is.

3503.
Nagy vizbe veti hálóját.

3504.
Hálóba esett./került.

3505.
Hálóval takarózik.

3506.
Hályog van a szemén.

3507.
Kirugott a hámból. P.
Kirugott a hámfából.

3508.
Ne hántsd, ha nem hámlik.

3509.
Hányd el, vesd el módra.
Gond, rend, figyelem nélkül végezni valamit.

3510.
Egyik sem hányja a másikat.
Ha kérdenők szegény fiutól, kinek semmie, senkie: hány párnád van neked? ő, puszta földön hálván, igy felelne alkalmasint: egyik sem hányja a másikat, azaz egy sincs.

3511.
Három a szent szám.

3512.
Három a táncz.
A "három" számot tánczára is átvitte a magyar. Az első táncz lassu, csendes, komoly. Ezt magok kezdik és járják a legények, a körben álló leányok közül választgatva tánczosnékat. A nótát ekkor inkább magáért mint tánczért huzzák, ez hallgató nótának neveztetik. A test mozgása még csak készület a tánczra, hol fiu, leány illesztgeti, egyengeti magát. A második nóta már elevenebb, toborzói tempóval. Ebben fejlődik tánczczá a mozgás, s kifejezővé a táncz. Harmadik a fris, mely a jó kedv táncza, s a tagok költészete. Benne semmi egyéb szabály mint a lelkesedés tactusa. A két első tánczot körülbelül egyenlően járják mindenütt, a friset különbözőleg. Mert más a győries mártogató, más a csongrádi topogó (helyszerüleg: kutyakopogó), más a nyiri ugrós, pedig a nóta ugyanaz. – Ugy látszik: a vidéki sajátságok a frisben tükröződnek, mig az elsőben általános népnemzeti, a másodikban délczeg katonai mozdulatok olvashatók. – A km. jelentése: Omne trinum perfectum.
Három a táncz mind halálig,
Ki világos kiviradtig. Népdal.

3513.
Három görög, három török, három zsidó: kilencz pogány.

3514.
Még a katona is három tyukmonyat szeret.

3515.
Három fa virága. (109.)
Azaz akasztófa virága.
Mustafa, Karafa és az akasztófa:
Mind ezen háromfa mind a három rosz fa. Népd.
a) Adjon isten három é-t, három f-et, három b-ét. (1892. 2450. 437.)

3516.
Kettő helyett hármat lát.
Álmosra, borosra, korosra mondják, ha nem jól lát.
Latin: E duobus tria videt.

3517.
Hárman csendesen, ketten szerelmesen.

3518.
Nem titok, a mit hárman tudnak. (7794.)

3519.
Feslik neki a hárs.
Azaz könnyen megy dolga.

3520.
Addig hántsd a hársfát, mig hámlik. (8343.)

3521.
Hársat hántok hátábul.

3522.
Más a hát, más a kérdés.
Mivel a kérdést sokszor igy kezdik: "hát" p. hát te hol jársz? hát te mit csinálsz? innen a km. "Más már a ,hát', a kérdés is másfelé mász." Pósaházi.

3523.
Minden hátnak van egy hasa. D.
Azaz minden kérdésre van felelet. – Játék a "hát" szó kettős (kérdő és Rücke) jelentésével, mikor ez utolsó esetben hátnak megfelel a "has."

3524.
Viszket a háta.
Azt akarja talán hogy megverjék. – Aggatózó legényekre mondják.

3525.
Hátán háza, kebelében kenyere. (1410.)

3526.
Párduczbőr a háta.
Seb vagy ütlegfoltok miatt.

3527.
Hupikék a háta, jajvörös a czombja.

3528.
Hátamon is kivinném.
Példaul: a mennyi becsületes ember van itt s itt, hátamon is kivinném a városból. Tehát: kevés.

3529.
Mintha háta megé hányná.
P. ételt. – Olyanra mondatik, ki kénytelen, kelletlen tesz valamit.

3530.
Akár akkor lássam, mikor a hátam közepit.

3531.
Hátat fordít.
Azaz gyülöl vagy legalább nem szeret.

3532.
Hátalt volna, ha hasát verték volna.

3533.
Sok küszöböt nyalt az ő háta vége. (123.)

3534.
Fordítja a hátibőrt. (4657.)
Alsó Borsodban szokott viselet a hátibőr, mely tulajdonkép nem egyéb száradt báránybőrnél, a két első körömnél összekötve s nyakba vetve. Mezőn szántáskor, a mint szélnek fordul az eke, ugy a hátibőr is. A gyermek iskolában egész telet is kihuz vele, fordítván szél felé a hátibőrt. Innen a km.

3535.
Hátibőr is megszokja a bundát.

3536.
Egész nap a hátibőrön. (4662.)
Heves, lustálkodik.
a) Terem az ember mint a hátibőr.

3537.
Roszabb a hátramenésnél.

3538.
A mennyi ház, annyi szokás. (2653.)
Igaz ez a régi szólás:
A mennyi ház, annyi szokás. Népd.

3539.
Fehér a ház, fekete a kenyér. (6431.)

3540.
A mit a ház ellop, elő is adja.

3541.
Ház nem templom.
Házasok közt megesik olykor a szóváltás.

3542.
Nagy ház mellett kis ház.
Bizonytalan utasítás, mely bennünket el nem igazít, hanem annál többet hagy kérdezősködni. Péld. "menj keresd fel ez s ezt. – Hol lakik? – Tudakozódjál: nagy ház mellett kis ház.

3543.
Ég a háza, de nem látszik füstje.
Olyanra mondják, ki jó arczot mutat a szerencsétlenségben.

3544.
Se háza se tüze, mégis vendéget hí.

3545.
Kiment a ház az ablakon.
Megtudták mi történt a házban; kiment belőle a titok. Egyébiránt ez találós mese, s jelenti "ház" a vizet, "ablak" pedig a belé vetett gyalmot, hálót, melynek lyukai ugyanannyi ablakok.

3546.
Ha a kutya megvész, elhagyja a házat.
Ezzel a kutya ösztönszerű hálás voltát akarják érteni, mintha veszett korában azért kerülné gazdája házát hogy jótevői közül valakit meg ne marjon.

3547.
Kár a jó házban valami rosz példa.

3548.
Rosz házban is jó a jó példa.

3549.
Kiki maga háza előtt seperjen.
Német: Jeder kehre vor seiner Thür.

3550.
Sok egy házban két okos.

3551.
A ki házat épít, meghal.
A házépítés sok gonddal, költséggel jár; az építés bajait nevezi halálnak a magyar. Mégis van példa hogy némely épitkező csak azért nem végzi be teljesen házát, hogy fejére ne teljék a km.
a) Rosz ház, melyben köpenyeg kell eső ellen.

3552.
Tovább egy házzal.
Azaz tovább; példaul ki nem akar enni valamelyik ételből, mondja: tovább egy házzal.

3553.
Háznál egy oszlopot tart a férfi, de az aszony kettőt.

3554.
Jaj annak a háznak, hol tehen bikának jármot vethet nyakába.

3555.
Ártalmas a háznál: haragos aszony, sürü füst, lyukas tál. K.

3556.
Két ház ebe.
Kétszinü, két helyütt nyalakodó.

3557.
Más házánál szemes, magáénál vaksi.

3558.
Korán házasodol, korán bánod meg.

3559.
Szokásból is lehet házasodni.

3560.
Nincs nagyobb szerencse mint a jó házasság. (2450. 2723.)

3561.
Hoszu alku a házasság.
a) Utnak, szónak, házasságrul való tanácskozásnak nincs vége.

3562.
Házasság: rabság; özvegység: mentség; szüzesség: nemesség. B.

3563.
Hét tél, hét nyár választja meg a házasságot.

3564.
Házassági esküvést nem oly könnyü felbontani mint a rosz varrást.

3565.
Egész házhelyes.
Kövér, széles alakra mondják

3566.
Uti czifra, házi ronda.

3567.
Háztűz látni.
Lánynézőbe menni, körülnézni a házat, tüzet, mi a gazdaszony felől bizonyságot tegyen.

3568.
Szépen szól a hegedü, mert üres belőlrül. (706.)
Szép zengésű, üres beszédre illik.

3569.
Vén hegedűs minden nap egy nótát felejt. (2534.)
a) Ritkán vagyon hegedüsben bornemisza. Sz.

3570.
Hegedüszóval tartja a vendéget.
Mulattatja, de ennie nem ad.

3571.
Hegedüszóban szép mese.

3572.
Nincs drágább a hegedüszónál: el is fárad az ember, meg is fizet érte.

3573.
Tüzfa hegedühöz nád vonu illendő.

3574.
Drága mint a hegedüszó.

3575.
Roszul hegedülnek, ebül tánczolnak ma.

3576.
Hegynek hajts, völgynek tarts.
Német: Berg auf, sachte, Berg ab, achte, grad' aus, trachte.

3577.
Hegyen, völgyön lakodalom.
Példaul ily előadásban: ha egy kis pénze van, mindjárt "hegyen, völgyön lakodalom." Azaz nem kiméli a pénzt, kedvére él.

3578.
Hegyen, völgyön egyiránt.
Akadályt nem nézve.

3579.
Nincs hely a világon, honnan pokolba ut ne volna. K.

3580.
Jó helyen tapogat.

3581.
Mit ember kicsin helyen megfordithat, ne keritsen annak széles feneket.

3582.
Helyét sem leli.
Igen örül, kedvez neki.

3583.
Helyén keresd, feltalálod. (1371. 6037.)

3584.
Csak hült helyét lelték. (1145. 3629.)

3585.
Helyét is megtörölnéd még valaha.
Igen jól fogsz rá emlékezni.

3586.
Ne henyélj; köszöntsd rám.
Borozók mondása.

3587.
Herczehurcza élet.
Bizonytalan, nem állandó élet.

3588.
Nem sok pálmája van here embernek. KV.

3589.
Sovány mint a hering.

3590.
Megharagudt Hermán, kövér ludat kiván. ML.

3591.
Látod-e miből lesz a hernyó?
Látod-e, miből mi lesz?

3592.
Szent heverdelnap.
Az, mi a német "blauer Montag."

3593.
Heverő ember szerencséjét is elheveri. D.

3594.
Hevet, havat összehord.
Összevisszabeszél, minő a hév és hó, meleg és hideg együtt.

3595.
Majd elválik mint héj a fájátul. D.

3596.
Elkelt mintha hékőre vetették volna.
Példaul a vizcsep, ha meleg kőre esik, azonnal elpárolog.

3597.
Nálok is több hét nyolcznál. BSz.

3598.
A nagyhét kutyagyötrelem. D. (6306.)
Azaz nem vágván hust a mészárszékben, nincs koncz.

3599.
Heted hét országra szól. (3628.)

3600.
Heted hét országon tul. (5284.)

3601.
Sem hete sem hava, már is parancsol. KV.
Alig jött a házhoz, mindjárt urat játszik.

3602.
Heti bére hat nap, a hetedik ráadás.

3603.
Isten is megpihent a hetedik napon.

3604.
Hetedik gyermek.
A hetedik gyermekről sok csudát tud a nép; legnevezetesebb hogy meglátja föld alatt a rejtett kincset.

3605.
Hetvenkedik.
Hányja veti magát; kevély, rátartó.

3606.
Hi szürke, hi fakó! itt semmit sem adnak.

3607.
Hiba van a tavasziba.

3608.
Könnyü hibát keresni.
Könnyü hibát keresni,
A gyolcs jégen elesni. Népd.
a) Nincsen ember/Nem találni embert hiba nélkül. (2821. 3293.)

3609.
Bátor a kő hid alatt.

3610.
Megfizetem, ha lelek a lyukas hidon. (3381.)

3611.
Se hideg se meleg.

3612.
Ki hideget ad, subát is ad hozzá.
Ki a hideget adja, mentét is ad mellé. ML.

3613.
Varrj himet róla.
Végy példát, vagy utánozd; ne varrj himet róla: ne kövesd.

3614.
Nincs ennek hime hogy eszedbe ne foglalhasd.
Nem szövevényes dolog.

3615.
Ne himezd, ne hámozd, mondd ki igazán.

3616.
Gyöngén bánik vele, mint himes tojással.

3617.
Ragadós mint a himlő.

3618.
Verje meg a himlő.

3619.
Ki mindenbe kap, mindenben himpellér.

3620.
Benne van a hinárban.
Latin: Haerere in vado.
a) Kin van a hinárból.

3621.
Egyszer hincs, másszor nincs. (3694.)
a) Hip hop hirével jár.

3622.
Hip hop! ott legyek, a hol magam akarom. (1283.)

3623.
Drága kincs a jó hir, valaki azzal bir.

3624.
Rosz hir jobban megy.

3625.
Rosz hir szárnyon jár, a jó alig kullog.

3626.
Hirbe akarsz jőni, akaszd fel magad.

3627.
Nagyobb hire volna annak.
Azaz nem igaz, a mit beszélsz, mert már nagyobb hire volna. Csekély gunynyal czáfoló km.

3628.
Nagy a hire, mint a tatárjárásnak.

3629.
Se hire se hamva. (1145. 3584.)
Sem hir sem hamu nem maradt utána, mint szokott maradni ez utóbbi a tüz után.

3630.
Hirét sem hallotta.
Ugy elmegyek, meglássátok
Hogy hiremet sem halljátok.
Nem hogy hirem hallanátok,
De levelem sem kapjátok. Népd.

3631.
Hallotta hirét mint katona a kávénak. (1661.)

3632.
Söprött szeméttel nem jó a hirt is kihordani a házból. K.

3633.
Hirharang.
Szóvivő, szóhordó, pletykás.
a) A jó hirnevet nem gátolja sövény.

3634.
Többet hiszünk a szemnek mint a fülnek.
Latin: Oculis magis habenda fides quam auribus.
Franczia: Les yeux ont plus de crédit, que les oreilles.

3635.
Akkor hiszem, ha látom.

3636.
Hiszem is, nem is.
Azaz oly beszéd, mi kétséges hitelü. Erre szól a km.

3637.
Hiszi biz a piszi. (1901.)
Piszi am. kutya.

3638.
Ülj a hiszem farkára, addig hordjon, mig el nem hiszed.

3639.
Meglásd/Jól megnézd kinek higy.
Latin: Fide, sed cui, vide.
Német: Trau', schau wem.

3640.
Veszteg álló viznek, hallgató embernek nem kell hinni.
a) Inkább hiszem, hogy sem oda menjek.

3641.
Hit nem szellő.
Akkor mondja ezt a magyar ember, mikor már megesküdött, mintha mondaná: letettem a hitet, s a hit nem szellő, nem játszom vele.

3642.
Szél a hite.

3643.
Kinek szél a hite, tömlöcz az országa.

3644.
A hit boldogit.
Német: Der Glaube macht selig.

3645.
Se hite se lelke. (5178.)

3646.
Se hite se oltára.
Latin: Quibus nec ara, nec fides.

3647.
Nem veszi pénzen a hitet.
Könnyen esküszik.

3648.
Csepü fonalon áll az ő hite.

3649.
Tarka hitü.
Azaz változó hitü, meggyőződésü.

3650.
Hivatal sohsem csal.

3651.
Rosz tükör a hizelkedés.

3652.
A szerfelett hizelkedő vagy megcsalt vagy meg akar csalni. K.
a) Nem tudja az ember, mitől hizik.

3653.
Hat hizója ólban maga a hetedik. (1797.)

3654.
Hol volt hol nem volt féle beszéd. (1548.)
Igy kezdik rendesen a népi meséket. – A km. alaptalan beszédet nevez igy.

3655.
Ha megfogy is a hold, megmarad a neve.
Derék ember, ha veszt is a tömeg előtt, hirét el nem veszti.

3656.
Addig tündöklik a hold, mig a nap helyre ér. D.
A kisebb elmék ragyogása addig tart, mig nagyobb által el nem homályosíttatik.

3657.
Hadd homályogjon a hold, csak a nap tartson igazat.

3658.
Sokszor megszarvasodik addig a hold.

3659.
A hold hol nő, hol fogy, hol megszarvasodik, de azért nehezen lehetne rá köntöst akasztani.
Változó emberben nem sokat bizhatni.

3660.
Már a hold a nappal egészen összement.
Mikor a fej első részérül lemegy a haj, akkorra szokták mondani. Hold a kopaszság, nap az arcz. Azért mondják az igen magasan kopasznak, hogy nyaka csigáján van a homloka.

3661.
Feljött a holdvilág.
Azaz kopasz már a fejtető.

3662.
Holdvilágnál meg nem érik a szőlő. D.
Latin: Lunae radiis non maturescit botrus.

3663.
Holdra ugat. (995.)
Azaz olyan ellen patvarkodik, kinek nem árthat mint holdnak az eb.
Német: Was kümmert's den Mond, dasz die Hunde bellen.

3664.
Változó mint a hold.

3665.
Sápadt mint a hold.

3666.
Holló hollónak nem vájja ki szemét. (8231.)
Német: Eine Krähe hackt der andern die Augen nicht aus.

3667.
Rosz hollónak rosz tojása. (1940.)
Latin: Mali corvi malum ovum.
a) Fekete hollónak fekete tojása./a fia.

3668.
Nem fél holló akasztott embertül.

3669.
Holló volt, hattyu lett. (4628.)

3670.
Hollófészken hattyut keres. D.

3671.
Ritka dolog a fehér holló.
Ritka mint a fehér holló. (3441.)
Latin: Corvo quoque rarior albo.
Már ma holnap a magyar szó
Ritka mint a fehér holló. Kisfaludy K.

3672.
Holló hozta semmiházi ember.

3673.
Holmiben kiki megesik. BSz.

3674.
Holnap is nap lesz.

3675.
Holnap lesz a napja.
Azaz nem halasztom tovább holnapnál.

3676.
Holnapról hódára halaszt. Cz.

3677.
Ki tudja még a holnapot.

3678.
Holnap után, kis kedden, borjunyuzó pénteken. (6814.)

3679.
Senkinek sincs homlokára irva a holnapi nap.

3680.
Ma pénzért, holnap ingyen.

3681.
Holt hagyja, élő osztja.

3682.
Holtnak szemfödelét venni el.

3683.
A holt is mozog.

3684.
Holtra semmit vagy igazat.

3685.
Hadd nyugodni a holtakat. KV.
b) Megfelejtkezik mint a holt.

3686.
Nagy a homloka: vagy ember vagy ökör. (1744. 6147.)

3687.
Ird homlokodra.
Hogy mikor tükör elé állasz, meglásd, mit tettél ellenem, s el ne felejtsd. Számot tarthatsz tőlem is olyanra.

3688.
Senkinek sincs homlokára irva, mi lakik benne.

3689.
Homlokán viseli a gazság bélyegét. Cz. (258.)

3690.
Homok is eliszsza az esőt, de azért nem terem.

3691.
Ha csak a homokföld terem, szüken telik meg a verem. B.

3692.
Homokra épit.
Latin: In arena aedificat.
Német: Auf Sand bauen.

3693.
Honn lakjék az, ki kedvére akar élni. M.
Latin: Domi manere oportet belle fortunatum.

3694.
Egyszer hop, másszor kop. (3621.)
Hop és kop ellentétek. Hop a vigaság, bőség jelszava; kop a nélkülözés, bánkódásé.

3695.
Hop itt is, amott is, a mi házunk előtt is.
Csapodárra szól.

3696.
Hopon maradt.
Csak a biztató reménységnél maradt, miből semmi be nem teljesedett.

3697.
Félre gondok! hopot mondok.

3698.
A ki sokat hordozkodik, nehezen gazdagul meg.

3699.
Hét hordozkodás egy égés.

3700.
Üres hordó jobban kong.
Német: Volle Fässer klingen nicht, leere desto besser.

3701.
Néha rosz hordóba is bort töltenek. D.
Roszakra is vesztegetik olykor a jó intéseket.
a) Ó hordóban uj bor, két kár lesz belőle.

3702.
Elnyelte a horgot.
Latin: Vorare hamum.

3703.
Horogra akadt.
Mint a hal, azaz meg van fogva.

3704.
Mennél hoszabb, annál roszabb.

3705.
Se hosza se vége.

3706.
Széle, hosza egy.

3707.
Ha hoztok, esztek.

3708.
Ha hoztál, bejöhetsz, ha nem hoztál, maradhatsz. (31.)

3709.
Hozó familia ez, nem Kéri. BSz.

3710.
hátán is kincset ás. (1788.)

3711.
Legtöbb van aratáskor. (3725.)
Mert igy állítják meg minden kereszt vagy csomó élet mellett a lovakat, ökröket: hó vagy hő.

3712.
Hóhérnak ad szép szót.

3713.
Hóhér falatja.

3714.
Maga eszik mint a hóhér.

3715.
Veres mint a hóhér.

3716.
Nem hólyag hogy felfujják.

3717.
Felfujt hólyagot tol viz alá.
Latin: Utrem mergis vento plenum.

3718.
Egy hólyaggal világból kiüzheted.
Latin: Utre territas.

3719.
Ne kaparászsz a hónom alatt.
Ne csiklants, ne boszants.

3720.
Hóres móres, markó füles. Sz.
Aszonyainkra is ragadván a diákos világból valami, ők e közmondást ebből fordították félmagyarra: honores mutant mores. – Ugyancsak ezt is értjük alatta országosan.

3721.
Hóri horgas nagy inas. M.
A debreczeni ficzkó láta egy nagy termetü embert s megállván utána néze s mondá: ejnye be nagy hórihorgas sováb: kitelnék belőle egy ember meg egy kutya.

3722.
Összeakadt hörcsök a borzzal.

3723.
Szeme szöktibe mint a hörcsök.

3724.
Hörcsök is néha megkergeti a lovas embert.

3725.
Magyarországban legtöbb hő vagyon. (3711.)

3726.
Hők meg, villás!
Béresszó az ökrökhöz, mikor visszatolatják velök a szekeret. – Mint km. visszatartóztatási jelszó heves emberekhez.

3727.
Akad hunczut. (1958. 2530.)
Ha biróság vagy más hivatal megürült, szokták mondani: ki lesz már a biró. Erre használják e közmondást feleletül.

3728.
Egy huron pendülnek. ML. (1083.)

3729.
Egy hurt penget. (3385.)
Német: Immerzu auf einer Saite zu raspen.

3730.
Ha elszakad az a hur, megfizeti ez az ur.
a) Elszakad a hur. (1518. 5526.)

3731.
Összeesett mint az üres hurka.

3732.
Szép mint a kifordított hurka.

3733.
Hurokra kerül.

3734.
Olcsó husnak hig a leve.

3735.
Itt a husa, itt a leve.

3736.
Egyet kettőt márts, mindjárt husát ránts.

3737.
El nem éri a husvéti bárányt.

3738.
Huszas, márjás nem apró.

3739.
Hüség csak a kutyához illik. ML.

« GY. KEZDŐLAP

Erdélyi János: Magyar közmondások könyve

Tartalomjegyzék

I. »