« H. KEZDŐLAP

Erdélyi János: Magyar közmondások könyve

Tartalomjegyzék

J. »

I.

3740.
Se ide, se oda. (2547. 4861.)
Véleményekben közönyös emberre mondják, ki sem egyik sem másik felekezettel nem tart; részvétlen.
a) Jobb ma az idegen mint az atyafi.

3741.
Az idő néha anya, néha mostoha.
Latin: Ipsa dies quandoque parens, quandoque novercca.

3742.
Az idő jár, senkit nem vár.

3743.
Idő szolgál, senkit nem vár.
Német: Zeit, Ebbe und Fluth warten auf Niemand.

3744.
Az idő folyton foly, meg nem eszi a moly.
Az idő járton jár, semmi szóra nem vár.

3745.
Az idő mindent kiderít.
Azaz tisztába hoz, fölfedezi az igazságot. – Szokták mondani valami kétes dologra: majd kideríti az idő.

3746.
Egyik idő a másiknak ellensége.

3747.
Egyik idő a másiknak mestere.

3748.
Mulik az idő.

3749.
Más idők, más erkölcsök.
Minden nagy történeti szaknak megvan a maga uralkodó eszméje, módja, mondhatni: egészen saját levegője, mely még az erkölcsöket is általváltoztatni látszik. Az ez, mit Berzsenyi igy tesz ki: minden kornak van istene.

3750.
Élj az idővel.
Minden órádnak leszakaszd virágát,
A jövendőség sivatag homályit
Bizd az istenség vezető kezére;
Élj az idővel. Berzsenyi.

3751.
Mindennek van ideje.
Német: Alles hat seine Zeit.

3752.
A vas is megvásik idővel.

3753.
Időtül várj.

3754.
Nincs drágább az időnél.

3755.
Nincs ideje, ki az időre várakozik.

3756.
Legjobb gazda az idő.

3757.
Legjobb orvos az idő.

3758.
Az eltöltött idő soha vissza nem jő.
Latin: Fugit irreparabile tempus.

3759.
Idővel, szalmával a naszpolya is megérik. F.
Német: Zeit und Stroh macht die Mispeln reif.

3760.
Mit ész meg nem gyógyít, meggyógyítja idő.

3761.
Idő a bolondot is észre hozza.

3762.
Lesz még idő szépen járni, csak legyen ki felöltözni.

3763.
Rosznak is idővel kell válni.

3764.
Minden jó annak idejében.

3765.
Elmult időt ne sirass.

3766.
Kinek bő az idő, még kifogy belőle.

3767.
Eljő az idő, ha megázik a tüdő.
Elmehetünk, ha eleget ittunk.

3768.
Ingre is ráhül az idő.

3769.
Ki idején kel, harmatot szed. (235. 3403.)

3770.
Ki idején kezdi, idején végzi.

3771.
Idővel, pénzzel légy takarékos.

3772.
Tisztelem az ifiaszonyt.
Akkor mondjuk, mikor valami nem birja tetszésünket. Példaul: dicsérnek egy hegedüjátszót. Ha meghallgatom és nem tetszik, mondhatom reá: tisztelem az ifiaszonyt.

3773.
Kit isten szeret, ifjanta vesz el.
Az "ifjanta" formája szerint ilyet is hallani a népnél: "lányta", azaz lánykorban.
Német: Was Gott am liebsten hat, führt er jung heim.

3774.
Ifju ur, uj csizma kedvesebb az ónál. K.

3775.
Ifju szokás, öreg gyakorlás.
Német: Jung gewohnt, alt gethan.

3776.
Sokra mehetne az ifju, ha eszével mindenkor tudna élni.

3777.
Ifjuság bolondság.

3778.
Ifjuságban erőnkkel, vénségünkben eszünkkel. (3254.)

3779.
Az ifjuság arany alma, méltó megőrizni.

3780.
Én huzom az igát, más penderül.

3781.
Igába fogták.
Értik alatta a házasságot is. Egyébiránt oly hivatalt, mely semmi mulasztást nem enged.

3782.
Egész nap igában.

3783.
Ökörnek az iga kemény nyakacsiga.

3784.
Fáradt mint az igavonó barom.

3785.
Kitöri az igaszeget. (3994.)

3786.
Szólj igazat, betörik a fejed. (2655. 3329. 4686.)

3787.
Szólj igazat, ne hazudj rovásra.
Azaz ne hazudj következetesen, inkább czáfold meg előbbi szavadat, csak most szólj igazat.

3788.
Ha vendég vagy is, mondd ki az igazat. K.

3789.
Régen volt, tán nem is igaz.
Mikor az embernek, példaul ifjusági apró botlásait hozzák elő, de szemrehányás nélkül: szokta használni e közmondást; de egyébkor is, gyöngéd tagadással.

3790.
Legnehezebb az igaz szó.

3791.
Barátodért se tagadd az igazat.

3792.
Tréfából is lehet igazat mondani.
Azaz a nélkül hogy sérteni akarnánk vele.

3793.
Olyan igaz hogy tizenkét czigány is megesküdhetnék rá.

3794.
Ha most igazat mondasz: a légy is madár.

3795.
Igaz jószág el nem vész.

3796.
Igazmondás nem emberszólás.

3797.
Nem sok mesterség/mentség kell az igazmondáshoz./igazsághoz.

3798.
Ifju aszonyon és malmon gyakori az igazitás. (2390.)

3799.
Igazság a birság.

3800.
Tisztelet, becsület, de igazság is.
Épen az, mit a diák ezzel tesz ki: amicus Plato, amicus Aristoteles, sed magis amica veritas. – Széchenyi igen jól használta gyakran.

3801.
Nem minden pecsét alatt hever az igazság. F.

3802.
Ha nincs igazság, sz.r a világ, tök a tromf.

3803.
Nincs igazság.

3804.
Ha nincs igazság, veszszen a világ.
El kell veszni a világnak,
Vagy győzni az igazságnak. Népd.

3805.
Első az igazság.

3806.
Legtovább érni az igazsággal.

3807.
Ide igér, oda kinál.
Hasonlatkép a sántáktól. Tehát a ki hitében, véleményében is sántikál.

3808.
Könnyen igér, nehezen ad.

3809.
Sokat igér, keveset ad.

3810.
Hol sokat igérnek, keveset nyujtanak.

3811.
Igéri, mit magával sem hozott, otthon se hagyott.

3812.
Igérni uraság, megadni emberség./parasztság.
Német: Versprechen ist herrisch, halten ist bäurisch.

3813.
Könnyü megigérni, de nehéz megadni.
Német: Versprechen ist ehrlich,
Halten beschwerlich.

3814.
Igéret adományt vár.

3815.
Az igéret szép szó, ha megadják igen jó.

3816.
Igéret senkit meg nem szégyenit. K.

3817.
Fényes igéretnek legkevesebbet higy.

3818.
Sok igéret nem gazdagít.

3819.
Igézt ne legyen. M.
Álszeméremre szól, mely tetteti magát, ha rá néznek. – Egyébiránt erkölcsileg oly embert illet, kinek van oka félni az egyenes nézéstől. – "Igézt volt neki," azaz észrevette hogy lelkébe láttam.

3820.
Ugy néz rám mint az igézet.

3821.
Kinek nem jó igye, azt ki ne peczegje. KV. (8138.)

3822.
Ugy igyekszik, majd lefekszik. (1411. 3314.)

3823.
Ihot venni. B.
Valakin felül kerekedni, számba se venni. B.

3824.
ha madárra tárgyalsz, ijadat ne pengesd. (1815.)

3825.
Ugy megijedt, majd elsülyedt.

3826.
Megijedt ember árnyékátul is fél.

3827.
Ijedtében meghalónak tökkel harangoznak. (2753.)

3828.
Illa, berek, nádak, erek. (2064. 4740.)
"Illa" régi szó és főnév, azért mondják: illára vette a dolgot, azaz futásban keresett menekülést, s jelent ugyancsak menhelyet (refugium, Zufluchsort). Utána vetve "berek, nádak, erek," mind oly dolgok, melyek a menekülést biztosítják, s ki csak egyszer hallá tiszavidéki népünk elbeszéléseit a háborus időkrül, főleg a tatárjárásrul: mikép futottak el az emberek a Tisza erei, ágai közé, nádasok és berkekbe, s tavaiban ugy rejtezkedtek el, hogy a vizilapu alá bujván, a tatároktól is el voltak rejtve, lélekzetet is vehettek stb., legott ráismer hogy ez a felső tiszai szójárás igen régi, de mutatja ó, egyszerü és rimes formája, melyben legtökéletesebben van meg az ugynevezett "lengedező" magyar zenei mérték is egyszersmind. – E km. igy van jól s ez az igaz formája. Előbbi gyüjtőknél onnan jött a tévedés, hogy roszul szaggaták meg, midőn leirták, a néptől hallott szókat; s e km. ma is igy hangzik: illa berek, nád a kerek; mely utolsót nem értvén, csináltak belőle valami érthetőbbet: "nád a kert"; de erre igen erős a magyarázat; hanem jól megszaggatva a szókat, előáll az igazi forma: illa, berek, nádak, erek. – Debreczen, Szabolcs, Borsod, Zemplén, Ung vidékén ma is igy él a nép szájában csonkítatlanul. Faludinál: Él a berek, nád a kert.

3829.
A mi téged nem illet, ne törd azon fejedet.

3830.
Szabad, de nem illik.
Egy uri ember kocsin és pipázva menvén be egy faluba, kérdezé utczán átmenő helybelitől: szabad-e itt pipázni? A paraszt egyenesen, nyersen válaszolá: szabad, de nem illik.

3831.
Kukaczos szalonna, büdös vaj egybe illenek. KV.

3832.
Koldustáska vállán, arany gyürü ujján nem illenek össze. (1162.)

3833.
Leültette, mint Ilosvai a szentháromságot.

3834.
Hogy imádjam, a mi nem istenem. BSz.
a) Jól imádkozott.

3835.
Imádság a munka.

3836.
Az imádság tartja.
Legelőbb rosz épitésü templomra mondták, aztán egyéb házakra, most emberekre is, kik gyöngék, erőtlenek. Mivel emberre átvitték, most már épületre is mondják visszahatólag: csak az imádság tartja benne a lelket.

3837.
Reggeli imádság.
Ha valaki korán reggel káromkodik, szokták reá gunyosan megjegyezni: mondja már a reggeli imádságot.

3838.
Imádságos könyvből is imádkoznak más ellen.

3839.
Imádságos könyve az itcze.
A juhásznak a temploma pincze,
Imádságos könyvecskéje az itcze. Népd.

3840.
Inában vannak.
Üldözik, nyomán vannak.

3841.
Inában bizik.

3842.
Megüti az inát. (915.)

3843.
Ina-szakadt ember tánczot akar járni. (2819.)
a) Inába száradt az esze./szállott bátorsága. (2998.)

3844.
Tágul az ina. (822.)

3845.
Elhordta az inát. (1713. 4534. 6756.)

3846.
Inas se volt, legény akar lenni.
Kora előtti okos.

3847.
Inas esztendőben remeket csinálni.

3848.
Kiki jó széllel indul a tenger partjárul.

3849.
Indulj pajtás! nagy a hajtás.

3850.
Indulatos, puskaporos.

3851.
Közelebb az ing a csuhánál. KV. /mint a suba. D.
A mi közelebb van, az elsőbb. Értetik rokonokra, barátokra mások felett, magunkra rokonok felett, de legszebb jelentése: ha példaul becsület és haszon kérdésében alkalmazzuk e közmondást.
Latin: Tunica pallio propior est.
Német: Das Hemde liegt mir näher an, als der Rock.
A törökök ellen járván tábort Mátyás király, Bátori István fővezér haditanácsot akara tartani s kérte a királyt, rendelné hozzá valamelyik meghitt emberét. A király Magyar Balázst küldé, mint a kinek emberségérül régen meg vala győződve. Bátori fortélyt gondola, mondván: jó volna rábeszélni falusi leányainkat, hogy átmenvén a török táborba, foglalnák el a katonák idejét, mi pedig azon éjjel reájok rohanván, őket bizonyosan megvernők. – E tervet meghallván Magyar B. indult azonnal a királyhoz, s előadá szórul szóra. Most a király: közelebb az ing mint a suba; (mintha mondotta volna: előbb való a becsület, mint a haszon), mi, Balázs, maradjunk meg a becsület mellett.

3852.
Egy ingben maradt./hagyták.
Kifosztott vagy égés által tönkre jutott szerencsétlenre mondják.

3853.
Inged gallérának se higy.

3854.
Se ingem se gallérom. (8145.)
Azaz semmi közöm vele.

3855.
Se ingem se gatyám. (904.)

3856.
Ingére esküszik. KV. (2491.)

3857.
Ingét is odadja.
Természete a magyarnak,
Hogy jusait nem hagyja,
De ha vele bánni tudnak,
Az ingét is odadja. Népd.

3858.
Kinek nem inge, ne vegye magára. (1295. 7567.)

3859.
Ingre verik, nem inget a katonán.

3860.
Egy ingben, gatyában sem fázik meg az ember, csak idő legyen hozzá. D.

3861.
Felgyürte az ingét.
Neki készült valaminek; átvéve a birkozni, emelni akaróktul.

3862.
Ig az ing a hátadon.
Ijesztés, mely debreczeni tájszólás szerint (íg, ég) van ejtve, egyébiránt az íg és ing szavak rokon hangja teszi benne a játékot, mert a ki mondja, igy szokta érteni: Ing az ing a hátadon, mi hasztalan ijesztés.

3863.
Ingó bingó, csára fingó. (1707.)

3864.
Legjobb az ingyen.

3865.
Ingyen veszi, pénzen adja.
T. i. a lopott jószágot.

3866.
Ingyen ad szóban.

3867.
Nem adják azt ingyen. (234.)

3868.
Krisztus koporsóját sem őrizték ingyen. (3422.)

3869.
Ingyen, nincsen.

3870.
Ingyen fejében ritkán hajlik ember a másikhoz. B.

3871.
Inyéhez ragadt a nyelve.
Nem szól. Alkalmazni szokták a nagyhéti harangszünetre; szónokra, kinek bedugták a száját.

3872.
Tul van már az innenen.
Példaul, a ki már élete jobb részét átélte, szóval a ki tul van a közepén valami dolognak.

3873.
Ne szólj neki, csak ints neki.

3874.
Elég szerencsésen iparkodik, kinek a szerencse semmi akadályt nem tesz.

3875.
Nem lehet minden sebet egy irrel gyógyítani.

3876.
Nem hazud az irás, hanem a ki irja.

3877.
Régi irás, elkopott. M.

3878.
Sok irás, kevés igazság. (1673.)

3879.
Arról hallgat az irás.

3880.
Fogas irás. KV.
Rágalmazás.

3881.
Hordd el az irhádat. (2995.)
Elvitte az irhát. (5001.)

3882.
Félti az irhát. (1198.)

3883.
Ha az irigy szomoru, vagy őt érte baj, vagy mást szerencse.

3884.
Veszett szerencse az, melynek nincs irígye.

3885.
Adjon isten sok irígyet, kevés szánakodót. Sz.
Latin: Praestat invidiosum esse quam miserabilem.
Német: Besser zehn Neider als ein Mitleider.

3886.
Nem jó annak dolga, kinek nincs irigye. Sz.

3887.
Oly irígy szemmel nézte, majd kicseppent szemébül a vér.

3888.
Irigyebb a kutyánál.

3889.
Irigy mint a mirigy.

3890.
Irigy előtt csak azért is vétkes vagy mert nem vétettél. K.

3891.
Sokakat irigység emelt becsületre.

3892.
Irigység sem találna benne hibát.

3893.
Nagy erkölcs után sántit az irigység. (2465. a.)

3894.
Puha mint az irósvaj.

3895.
Eljárt az iskola mellett.

3896.
Járt a fekete iskolában.
Tapasztalt jót, roszat.

3897.
Tizenharmadik iskola.
Az iskola utáni élet: hivatal, katonaság, stb.

3898.
Legjobb iskola a tapasztalás.

3899.
Ismerd magad.
Azaz légy mindenben figyelemmel magadra, mások és magad iránti kötelességeidre, családi s társadalmi viszonyaidra, elméd, erőd mértékére. – Legtöbb nyelven megvan; eredetileg ó görög.

3900.
Jó az isten, jót ád.

3901.
Jó az isten jót ád, kopasznak hajat ád. D.

3902.
Mit ád isten, azt ád.
Kétes vállalat, kezdet előtt mondják, megnyugodva istenben.

3903.
Isten velünk, ki ellenünk. ML.

3904.
Isten igaz biró.

3905.
Jobb az isten száz papnál.

3906.
Kinek isten adja, pap is annak adja.

3907.
Ad az isten, kinek nincsen.

3908.
Kinek isten mit ad, ember el ne vallja.
Régibb gyüjtőknél "falja" áll "vallja" helyett, ámbár az sem rosz vagy érthetlen, hanem ez jobb. – "Elvall" am. magáénak mond, eltulajdonít. Ezt mutatja a szónyomozás is: van, vanol, mint dan, danol, han, hanol, aztán: dall, hall, vall.

3909.
Se istene, se hazája.

3910.
Se istene se lelke, hanem csak párája.

3911.
Kit isten meg akar verni, eszét veszi el.
Német: Wenn Gott ein Land strafen will, nimmt er den Herren die Weisheit.

3912.
Kit az isten megver, nem hajdu veri meg.

3913.
Kit meg akar isten verni, nem bottal veri meg.

3914.
Nem rövidül meg isten keze. KV.

3915.
Hiszem az istent: nekem is felvirad még.

3916.
Él még a régi isten.
Latin: Adhuc aliquis deus nos respicit.

3917.
Minden horgast, borgast isten fordít jóra.

3918.
Isten sem tehet mindennek eleget.
Példaul, mikor az utas jó időt, a gazda esőt stb. kiván. Jelenti egyébiránt e km. az emberi szükségek sokféleségét.

3919.
Hol isten őriz, pókháló is kővár.

3920.
Mit istentől szánsz, elviszi az ördög.
Német: Was man Gott entzieht, fällt dem Teufel zu.

3921.
Adjon isten, a mi nincsen.

3922.
Bizzál istenben, előgyámolít.

3923.
Ha isten akarja, kapanyél is elsül.

3924.
Lassan jő isten, de ugyan elérkezik azért. KV.

3925.
Nehéz istennel ujjat huzni. (2336.)

3926.
Néha isten se barátunk.

3927.
Gazdag az ur isten.

3928.
Kenyérnek legjobb dagasztója isten.
t. i. ha jó termést ad.

3929.
Isten a szivet tekinti. ML.
Német: Gott sieht das Herz an.

3930.
Nehéz istennel követ vetni. (2336.)

3931.
Tudja isten, kinek subát, kinek gubát.

3932.
Tudja isten, minek hogy kell lenni.

3933.
Tudja isten, mért nem adott szarvat a disznónak.

3934.
Hol istennek házat épitenek, kápolnát guggaszt mellé az ördög.
Kápolnát azaz kocsmát, hol egészen mást tanul ember mint templomban. – A km. jelentése: ha kezd épülni a hit, az ördög vagy a roszlélek azonnal ellene dolgozik itt, mint egyebüt is minden jónak.
Német: Wo der liebe Gott eine Kirche baut, da baut der Teufel eine Kapelle daneben.

3935.
Ha isten akarja, veled leszen karja. KV.

3936.
Kinőtt az isten markábul.
Igen nagyra nőtt.

3937.
Isten háta megett lakik.
Távoli, félre való helyen.

3938.
Isten nevében, fonásért. B.
Ajándék a neve, de sokat kelle dolgozni érte. B.

3939.
Jobb az isten-ölte mint az ember-vágta.
Igy nevezi czigány az esett hust.

3940.
Ha isten ugy ismeri mint én, soha sem veszi kérdőre büneiért.

3941.
Isten is kitért volt részeg ember előtt. M.
Ganajos szekérnek, részeg embernek isten is kitért.

3942.
Ki felől isten elvégezte hogy felakaszszák, nem hal vizbe.

3943.
Kinek isten nem adja, Kovács Istók meg nem koholja. KV./János kovács sem koholja. BSz. (2426.)

3944.
Isten szavát nem alku megvetni.

3945.
Jaj istenem! mire jutánk: kilencz gyermekből tiz maradt. B.

3946.
Mindenütt Istók.
Némelyek Istókot oly typicus névnek veszik a magyar nemzetre nézve, minő a németnek "Michel," honnan "der deutsche Michel" czim alá sorozvák a német nép sajátságai, de leginkább együgyü vonásai. (5360.)

3947.
Rajkó vét, Istókot verik. (6153.)
Bünös helyett büntelent ér a büntetés.

3948.
Betekintett mint bolond Istók Debreczenbe. (507.)
E bolond Istókot lévai születésnek hirli a hagyomány, kinek semmi egyéb kivánsága nem volt mint Debreczent meglátni. Ezért elutazott és a mint meglátta Debreczent, visszatére azonnal. – Az ország némely vidékén bolond Mihókot mondanak Istók helyett.

3949.
Nem látjuk hátunk megett az iszákot. M. (390.)

3950.
Keveset iszik, de sokszor.
Nem keveset iszik, hanem sokszor.

3951.
Csak azért issza meg, hogy más meg ne igya.

3952.
Avagy igyál avagy vakarj falt. KV.

3953.
Azt tartják: egy ebéd felett négyszer inni elég;
Az elsőt minmagunkért.
A másodikat jóakarónkért.
A harmadikat vigaságért.
A negyediket ellenségünkért. ML.

3954.
Inni akar, ki az evő embert köszönti.

3955.
Mikor az ember a csorgóbul inni akar, meghajol előtte, de azután hátat fordít neki. ML. (2843.)

3956.
Az édes italnak keserü az ára. KV.

3957.
Igen eljár ő is az oly itczével. KV.
Szemtelen, buja ember.

3958.
Ne itélj, hogy ne itéltessél.

3959.
Ne tégy arról itéletet, a mihez nem értesz.

3960.
Ki az itélettől fél, kimutatja gonoszságát.

3961.
Hoszu mint a szent Iván éneke.
Közhitté vált e példabeszéd magyarázatánál Kovács Pál után, kinek véleményét Szirmay, Dugonics, Ballagi egyiránt elfogadták, hogy lett volna bizonyos szent Iván nevü remete, ki a maga istenes énekeit örökké zengedezte, minek aztán se hosza se vége nem volt. Kis-Viczaynál is megvan e km., de ő nem magyarázta. – A "Népdalok és Mondák" 3. kötetében 148. lapon van közölve egy dal ily czim alatt: "Szent Iván éneke" s egyuttal magyarázat is adva kevés szóval e közmondásra vonatkozólag. Hogy az egészet érthessük, el kell mondani a következőket. Szent Iván vagy nyári, máskép virágos szent János napja néhutt az országban, nevezetesen Nyitra megyében, Kolony vidékén, bizonyos népi mulatságok ünnepe igen régi szokás szerint, mikor a helységtől távol eső, leginkább halmos helyeken, többnyire szalma s rőzse tüzeket rak a falubeli ifjuság főleg a leányok, mert a fiuk inkább csak nézők, vivén magukkal párlásra szükséges "virágos" füveket, s a tüznek lángját énekszó alatt keresztülugrálják. Ilyen ének már:
Virágos szent János,
Éjszakád világos.
Mig előtted leszek,
Tiszteletet teszek.
Csak addig világos,
Légy aztán homályos.
Aztán:
Hajtsuk, hajtsuk a cseresznye ágát,
Mert most éli szép világát.
Hadd szakaszszak szépéből,
Szeretőmnek szinéből. (Regélő 1837. 2. k. 922. l.)
Abból, hogy és mikép ugorja által a tüzet valamelyik, jósolni szoktak a férjhez menésre. Innen van aztán Kovács Pálnak egy közmondása: "Elugrotta mint Perki leány a férjhez menést," (t. i. a tüzbe esett, s összeégett magát), mivel Perk hasonlóan nyitrai falu; Dugonics szinte emliti a szent Iván tüzét (Példb. 1. k. 209. l. jegyzetében), de nem a szent Iván énekét is. Ez az ének már, melyről a közmondás van, azért hoszu, mivel az ünnep vagy mulatságos szokás, két hétig szokott tartani, melynek szent Iván napja épen közepére esik s innen hoszusága természetes. Az adott magyarázatból világos, miképen ez ünnep házasságszerző ünnepek maradványa, s az ország egyéb részeiben, nevezetesen Ung alsó vidékén, is divik nem pusztán csak Nyitrában, s ugy tekinthető mint rokon a régi mythósok tüzével, melytől vette divatját a római vesztatüz, és a napimádással, mely őseink egyik hitágazata volt.

3962.
Dugába dőlt mint az iványi ember kutyája. Cz.

3963.
Csügg rajta, mint lábon az ivóka. D.

3964.
Sem ize, sem büze.

3965.
Ő neki is iziben esett. KV. (6486.)

3966.
Járatlan Izráelben.
Mondják általánosan tapasztalatlanra, de a körülmények szerint alkalmazva leginkább oly ifjura, ki nem tud még a kalandok szövevényeihez.
a) Kemény nyaku Izráel. (7341.)

« H. KEZDŐLAP

Erdélyi János: Magyar közmondások könyve

Tartalomjegyzék

J. »