« J. KEZDŐLAP

Erdélyi János: Magyar közmondások könyve

Tartalomjegyzék

L. »

K.

4065.
Megintette mint Kabai a malaczot.

4066.
Kacsatalpon forog.
Tündéri mesékből ismeretes kifejezés, hol várak mondatnak kacsatalpon forogni. Mint km. átvitetik könnyüre testben, könnyüre lélekben, ki igen ügyes mindenfelé hajolni, fordulni.
a) Boldog, kinek kezében kacsó.

4067.
Nagy kaja, baja. KV.
Kaja, melytől "kaját" azaz kiált ige jő. Zaj, lárma. – Kis-Viczay szerint latinul: Cyclopica musica. Dugonicsnál: kajál, bajál.

4068.
Elmászott mint a kajdi ködmön.

4069.
Nagy a kajla szarva, le kell törni.
Olyant illet, ki hatalomra lépvén, azzal visszaél.

4070.
Ha nem kaka, nem papa.
Ha nem trágyás a föld, nem terem gabona, s ekkor nincs papa, azaz enni való.

4071.
Egy kakas az egész falu kakasait fellármázza.

4072.
Kakas is kiveszi tojásbul a vámot.
Azaz semmit sem tenni jutalom nélkül. – Kakas vámja az a hiány, mely a sült tojás egyik végén látható, miután feltöretik.

4073.
Minden kakas maga szemetjén hatalmas.
Kakas is hatalmas maga szemetjén.
Latin: Gallus in suo sterquilinio multum est.
Német: Der Hahn ist kühn auf seinem Mist.

4074.
Ha kevély a kakas, türhető.

4075.
Én a kakas, kend a tyuk.
Én vagyok a hatalmasabb, nekem van több jogom.

4076.
Kakaskirály. KV.

4077.
Nem takarhat annyit a kakas, hogy a jércze ki ne kaparhassa. D.
Nem kaparhat annyit a kakas, hogy a jércze ki ne vakarja. Sz. (3023.)
Német: Der Hahn kann nicht so viel zusammentragen, als die Henne verscharren mag.

4078.
Kakastej. (5293.)
Jelent nagy bőséget, példaul: van ott kakastej is; vagy ritka, becses dolgot.

4079.
Vörös kakas.
Mikor valaki vörös kakassal álmodik, oda magyarázzák hogy az tüzet jelent. Azért fenyegetéseknél mondják: "házán lesz a vörös kakas", vagyis meg fog égni háza.
a) Szeméten vitéz mint a kakas.

4080.
Nehéz a kakukszót várni.

4081.
Kakuknál is ravaszabb. KV.
Német: Listiger denn ein Kuckuck.

4082.
Háladatlan kakuk, elszállott.

4083.
Sokat szólott neki a kakuk.
Azaz sokat, nagy jövendőt igér magának, mint falusiak hite szerint annyi esztendőt él valaki, mennyit szólt neki a kakuk.
Kakuk, kakuk!
Sokat kakukolj, mert meghalni félek.

4084.
Hamarább meglesz mint a kakuk szól.

4085.
Nehezen ér többet kakukszót.
Német: Er wird den Kuckuck nicht wieder rufen hören.

4086.
Sokszor hallott már kakukszót.
Leányra szól, ha vén.
Német: Sie hat den Kuckuck schon oft gehört.

4087.
Kakuk nyerte. KV.

4088.
Ritka mint kakuk a mezőn. K.

4089.
Elverte a kakukot. (3136.)
A palócz hallván szomszéd falu erdejében a kakukszót, elhagyta szekerét, lovát s fölmene egy fára és mindaddig kakukolt feleselve, mig a másik erdő kakukja elszállott. Ő örvende diadalán, de csikóját azalatt levágta a farkas. Haza menvén a faluba, ügyét a tanács elé vivé, és sürgeté hogy kára téríttessék meg, mivel, ugymond, megmentette a falu becsületét, s e miatt kelle kárt szenvednie.

4090.
Más fészkében költ mint a kakuk.

4091.
Minő kalappal köszönnek, olyannal fogadják.

4092.
Minő a kalap, olyan a köszöntés.

4093.
Le a kalappal!
Azaz tisztelet, becsület.

4094.
Megnőtt a kalapja.

4095.
Hová megy az a kalap?
Azaz kis ember; mivel nincs arányban testével a kalap.

4096.
Kalapot tett a fejébe.
Aszonyra értve: ur a háznál.

4097.
Félre csapja kalapját.
Azaz vig.

4098.
Nem lehet minden fejet egy kalap alá vonni. (2656.)

4099.
Pap vagy kalap. (1744.)

4100.
Ha kalács nincs, kenyér is jó.

4101.
Adnak kalácsot, de nem adnak tanácsot.
Azaz szivesen látnak, de nem gondolnak veszteddel.

4102.
Elsz..ta a kalapácsnyelet.
Elrontotta hitelét, becsületét.

4103.
A kalánt előbb viszik tálba mint szájba. (7025.)

4104.
Minden sz..ban egy kalán.

4105.
Nem szokott a kalmár otthon gazdagodni.

4106.
Rosz kalmár, ki lelkismeretével kereskedik. (428.)

4107.
Nem szánja fagyos lábát a kalmár, csak jó legyen a vásár. D.

4108.
Hazud mint a kalmár.
Német: Krämer lügen gerne.

4109.
Nem esik vigan kalodában a lejtő. K.

4110.
Falu kalodáját sem szabják egy ember lábához.

4111.
Üres kamarának bolond a gazdája./gazdaszonya.

4112.
Kanja.
Azaz nagyja.

4113.
Elesik mint kan a tökitől.

4114.
Nagy kanállal eszik.
Ebédre van híva. Ha vendéget hí a magyar aszony, rendszerint kitesz magaért. Innen a "nagy kanalas" km.

4115.
Elejtette a kanalat.
Azaz késő ment ebédre, mikor már vége volt az evésnek.

4116.
Elvesztene egy kanál vizben.
Igen nagy ellenségem.

4117.
Kanál vaj el nem olvadna szájában.
Hült száju, hülye, gyáva.

4118.
Minden lében/tálban egy kanál.

4119.
Fél fél kanálkával a purgyénak.
Azaz módjával, kevesenként, mint a czigány, ki gyermekét ugy étette, hogy egész kanál helyett mindig felet adott.

4120.
Válogat mint kanász a pergőben.

4121.
Kancsó fenekére veti a keresztet. D.
Igen szereti a bort. A keresztvetés megáldás. Ha üres a kancsó, megáldja hogy legyen benne, ha teli van, megáldja, mert van benne.

4122.
Kanczarugás nem oly fájós.

4123.
Nagyra ment mint Kandóné fia.

4124.
Bőven adja a kanta.

4125.
Még lovad sincs, már kantáron busulsz.

4126.
Rövidebbre fogjuk a kantárszárat.
Nagyobb rendre, fegyelemre szoritkozunk.
a) A ki kapja, az marja.

4127.
Sok próbával válik a jó kapa.

4128.
Szőlőnek kapa a bikája.
Kapa azaz jó munka teszi termékenynyé a szőlőt.

4129.
Nem a sok dudaszó, hanem a sok kapa termeszti a szőlőt.

4130.
Megadta mind a három kapáját.

4131.
Néha még a kapanyél is elsül. (6063.)

4132.
Mit isznak a kapások?
Azaz kevés lesz a bor. Mintha mondanád: bezzeg nem lesz termés; mit isznak a kapások?

4133.
Kapás kapással, ur urral.
Hasonló hasonlóval társalkodik legszivesebben.

4134.
Ásáte, kapáte.
Diákos végzetü km. Azaz dolgozni kell ásóval, kapával.

4135.
Bezzeg szoros most a kapcza.
Szorul a kapcza.
Mindig kellemetlenebbé válik a helyzet, mint a kapcza, ha egyszer összegyürődik.

4136.
Főzik a kapczáját. (5299.)
Arra mondják, ki leányos házhoz jár, s a szokott időben akármely társaságot is elhagy miatta.

4137.
Lába kapczája se lehet. (6720.)
Nem is lehet hasonlítani hozzá, oly nagy köztök a különbség.

4138.
Kapóra üti. (1817.)

4139.
Egy kaptára üt mindent. (6524.)
Egyenlővé, egyformává tesz mindent, p. munkáját valamely iró, mint a csizmadia.

4140.
Kapuczinust nyelt.
Elrekedt.

4141.
Ne nyiss annak kaput, mi az ajtón befér.
a) Ha ablakkal beéred, ne nyiss kaput sziveden. D.

4142.
Kapufától vett bucsut. (6242.)

4143.
Egyik kapzsi, másik habzsi. (2114.)

4144.
Kár Ácson a karácson. Sz.
Ilyenforma jelentésü: kár neked a jó, nem érdemled.

4145.
Lesz még nekem karácsonyom.
Azaz jó dolgom.
a) Fekete karácson, fehér husvét.

4146.
Kard ki! kard.
Azaz kardra került a dolog. Átvíve: megkezdődött a vita, ellenségeskedés.

4147.
Ki kardot köt oldalára, vasat várhat a lábára. BSz.

4148.
Ha rövid lesz kardod, toldd meg egy lépéssel.
Kardod ha nem érhetné el,
Toldd meg, fiam, egy lépéssel.

4149.
Ugy bocsásd hüvelybe kardod, hogy idején kiránthasd.

4150.
Két élü kard.
Olyan okoskodás vagy eljárás, mi ellene is mellette is harczol a dolognak. Két élű kard a nyelv is.
a) Az én kardom sem bodzafa./hül hüvelyébe. KV.

4151.
Karéjt metszhet. (227.)

4152.
Karika a végire.
Alkalmatlan fütyülőknek mondják.

4153.
Zöld karikát hányt a szeme.
Ez mint következése p. ütésnek, jelenti hogy keményen bántak vele, meg volt szorulva.

4154.
Köti az ebet a karóhoz.
Fogad, igér mindent, de épen oly bizonytalan, ha megállja-e szavát, mint a karóhoz kötött ebről, ha megmarad-e mellette. – A km. különben is oly igérőt ért, kiről föltehetni, hogy nem igen tartja szavát.

4155.
Teli van a kas.

4156.
Rokonom a kas, barátom az erszény. BSz.

4157.
Kasza, kapa nyavalya. (1397.)

4158.
Más rétjébe vágni a kaszát.

4159.
Kasza is becsap a tilalmasba.

4160.
Reá akadt kasza az ő kövecsére.

4161.
Visszafogni a kaszát. M.
Visszaszegi kaszáját. P.
Megváltoztatja gondolkozását, beszédét; ravaszkodik.

4162.
Elfogy mint a kaszafén.
a) Kasza-kapakerülő.
Én sem leszek henyélő,
Kasza-kapakerülő. Népd.
b) Maga hasznára kaszál. (365.)

4163.
Ő vezeti a kaszást. D. (2777.)
T. i. a kaszás csillagot, azaz kevély.

4164.
A katona halál fia.
Sirhat az az édes anya,
Kinek katona a fia.
Mindig van annak halottja,
Éjjel, nappal sirathatja. Népd.

4165.
Szenvedni katona dolga.

4166.
Vén katona gyakran megveri az ifjat. KV.

4167.
Öreg katonának élesebb a kardja. K.

4168.
Félénk katonán a mellvas is reszket.

4169.
Félénk katonának hátul van a szeme. D.

4170.
Leghamarább elesik a félénk katona.

4171.
Jó katona mellett szivet vesz az ujoncz. D.

4172.
Szebb az elesett mint a megszökött katona.

4173.
Hátul van a sebe, vitéz katona volt.

4174.
Lóra katona, tehénre hajdu.

4175.
Hust a katonának, szénát a lovának.

4176.
A katonának olcsó a vére.

4177.
Neki szokott mint adtának a katona. (50.)
Széchenyi, lovas kapitány korában, igen botránkozva hallá sokszor a huszárok káromkodásait, mind a mellett egy aranyat tüze jutalmul annak, ki ugy fog káromkodni, mint ő még nem hallott. Erre a huszárság czifránál czifrább adta-teremtettéket szóra, de egy sem nyeré a jutalmat. Végre egy huszár épen szénát, zabot hoza, mint szokás, gyalog, s megbotolván, elkáromkodja magát: "Ejnye bakom a...!" Ennyi volt az egész. Széchenyi még ilyet nem hallván, neki adá az egy aranyat, mig a többi kacskaringós teremtettéjü huszár egészen megszégyenülve sullogott vissza.

4178.
Ott lenne jó katona, hol gombóczczal lövöldöznek.

4179.
Katonának szép a neve, eb az élete.

4180.
Szökött katonának nincsen bére. Cz.

4181.
Félékeny katonának nem sir az anyja.
Latin: Mater timidi non flet.

4182.
Ló farkánál kantároz az ijedt katona.

4183.
Ki a haláltól fél, ne legyen katona.

4184.
Fiatal katonábul válik a vén koldus.
a) Te is jó katona, én is jó katona, ne bántsuk egymást.
b) Isten is a bátor katona mellett hadakozik.
c) Hallotta hirét mint katona a kávénak.
d) Biztatja mint katona a szolgáját. Cz.

4185.
Czifra nyomoruság a katonaélet.

4186.
Katonadolog.
Oly dolog, mi, p. ha faragsz, megtörténhetik rajtad, hogy megvágod kezed, mit el kell szenvedni, mint katonának a háboru nyomorait, fájdalom jele nélkül.

4187.
Könnyü Katót tánczra vinni. (96.)

4188.
Kis Kati is megteheti./tudja.

4189.
Lusta Kati rest anyának a leánya. D.
Lusta Kati rest Ferkóval
Sürög forog egy korsóval.

4190.
Katuska férfi.
Aszonyok dolgába avatkozó férfi, ki konyhára, enni valóra is szeret gondolni.

4191.
Kazalban tűt keres.

4192.
Kazalban szénája. (7301.)

4193.
Kazán a fazéknak nem hányhatja szemére a feketeséget.
Német: Der Hafen straft den Kessel, dasz er russig ist.

4194.
Kiki maga kádjárul dézmál. ML.

4195.
Kákán csomót keres. P. (3271. 7529.)
Latin: Nodum in scirpo quaeris.

4196.
Kákabélű.
Finnyás. Aztán átvitetik az izlés tárgyaira is.

4197.
Eljárja még a kállai kettőst.
Még elég erős. A "kállai kettős" táncznem.

4198.
Vastag nyaku kálvinista.
Makacs jellemekre mondják.

4199.
Kálvinista mennyország.
Igy nevezik a kaszáslevet.
Valaki ezt falja,
Ajakát megnyalja,
Kálvinista mennyországnak vallja. Gunyd.

4200.
Néha mihez kályha mellett szokik ember, az piritja meg orczáját.
Mihez kályha mellett szokol, asztal fején pirulsz érte. K.

4201.
Lyukas kályha, mennél tovább sározzák, annál foltosabb. Cz.

4202.
Hiába Kámba bucsura B.
Hiába oda menned valamiért, a hol az épen ugy nincs mint Kámban pap.

4203.
Rosz kántort is megszok a falu.

4204.
Kántorok, jó borok, nem szárad meg a torok.

4205.
Bus mint a koledátlan kántor.

4206.
Templom mellé guggaszt kápolnát az ördög.

4207.
Szagával jó a káposzta.

4208.
Káposztából a szalonnát kifelejti.

4209.
Ördög vigye a káposztát, ha disznó eldöglött.

4210.
Káposztás kertbe néz. (1319.)
Kancsal. Aztán átvitetik a lélekre, mikor jelentése ravasz, szinlelő.

4211.
Káposztás kertbe néző teli ravaszsággal.

4212.
Annyit tud mint egy káptalan.

4213.
Baj van a káptalanban.
Káptalan am. fej, ezen közmondástól:

4214.
Káptalan a feje.

4215.
Többrül több a kár.

4216.
Nincs félpénzen száz arany kár.

4217.
A kárt semmiért is oda lehet adni. D.

4218.
Egy pénz ára haszon sincs a legnagyobb kárban.

4219.
Kevés kárban sem nagy a haszon.

4220.
Szerencsésen tanul, ki más kárán tanul. BSz.
Latin: Feliciter is sapit, qui alieno periculo sapit.

4221.
Kár nyitja bolond szemét.

4222.
Se károm se hasznom benne.

4223.
Kár is haszonra fordul.
Haszonba ment a kár.
Példaul ha valakinek rosz épülete, mit le akart rontatni, megég, ilyenkor mondhatja félkomolyan: haszonba ment a kár.

4224.
Káros bánkódjék. (2797.)
Viselje kiki a maga baját, s gondoljon enyhitésével.

4225.
Jöszte kárász! nincs késem.
Azaz nefélj, nem bántalak már. Azon egyszeri embertől, ki éhen kórászván a vizparton, kárászt fogott, s örülvén a jó szerencsének, azonnal késsel látot hozzá s vakarni kezdé. Azonban a hal kiugrott körme közül épen a vizbe, s tova uszott. A jó éhes ember a fentebbi, közmondássá lett, módon csalogatta, de biz a kárász nem hallgatott reá.
a) Mulat mint Kármáncsi a kutban. B.

4226.
Legroszabb vallás a kárvallás. (8203.)

4227.
Keveri a kártyát. (332.)
Azaz terveit szövi, rendezi.

4228.
Kiki a maga kártyájábul játszik.

4229.
Kártyájába nézett.
Azaz terveibe kissé bepillantott.

4230.
Kása nem étel. (1. 1136. 7600. 7861.)

4231.
Lassodj kása, nem téged tálalnak. BSz.

4232.
Megégette száját a forró kása.

4233.
Fujd meg a kását.

4234.
Nem kása, ne fujjad.

4235.
Kinek a kása megégeti száját, még a tarhóját is megfujja. KV.
Kinek egyszer megégette száját a kása, az aludttejet is megfujja.

4236.
Csak a vajasát eszi a kásának. KV.

4237.
Czoki/Kitoló kása. (6411.)

4238.
Szoktató kása.
Amaz első jelenti azt a végső ebédet vagy vacsorát, melyet utóljára eszik gazdájánál a szolga; innen átvive jelenti hogy valakinek el kell menni a háztul és pedig csufosan: megfőzték neki a czoki kását. – Szoktató kása ellenben az első ebéd vagy vacsora uj háznál; átvive pedig kedv kereső bánásmódot jelent, p. "e még csak a szoktató kása," azaz még most mindent kedved szerint tesznek.

4239.
Megfőzték a czoki kását.

4240.
Ez még csak a szoktató kása.

4241.
Czoki kása, nem szoki kása.

4242.
A kávét főzik csak leviért.
A fekete kávéról ezt tartják: fekete legyen mint az ördög, meleg mint a pokol, édes mint a szerelem.

4243.
Vén kecske is megnyalja a sót.
Vén szerelmesre mondják.
Német Alte Ziegen lecken auch gern Salz.

4244.
Kecske se menne vásárra, ha nem vinnék.

4245.
Képes hogy kecske, mert kurta a farka.

4246.
Kecskét szakálárul, szamarat füléről.

4247.
Kecskérül gyapjut, szerecsenbül hattyut. BSz.

4248.
Azt akarja hogy a kecske is jóllakjék, a káposzta is megmaradjon.

4249.
Mind a kecskét, mind a káposztát megőrzi.
Azaz ügyes, életrevaló, ildomos, ezen talánytól: hogy lehet átvinni kecskét, farkast, káposztát a vizen s oly csónakban, melybe nem fér több mint a révész meg egyik a három közül? – Kecskét a káposztával, farkast a kecskével együtt hagyni nem lehete, mert akkor kecske megeszi a káposztát, farkas a kecskét. Tehát miképen? – Legelsőben általmegy a révész, átviszi a kecskét, ott marad a farkas és káposzta. Aztán általviszi a farkast és visszahozza a kecskét; most itt hagyja a kecskét s átviszi a káposztát s utoljára még egyszer jő s átviszi a kecskét.

4250.
Kecske is legtöbbet rugdalódzik, mikor döglő félen van.

4251.
Kecskére bizni a kertet. (483.)

4252.
Apró barom a kecske. KV. (1290.)

4253.
Kecskét is kitolná krajczárért a sárból. (2276. 6347.)

4254.
Ember vagy kecske, megdöfted a juhot.
Értelme: nem nagy dicsőség gyöngén, gyámoltalanon hatalmaskodni. – De a döfés találással járván, akkor is használják ironice e közmondást, mikor valaki nem találja el a szó értelmét, valaminek okát, módját, számát.

4255.
Ember vagy kecske. D.
Papolás alatt a templom pitvarában szunyokálni kezdvén egy aszony, fejével bólingatott. A pap kecskéje, a keritésből oda megy s hivén hogy az aszony külekedni akar, neki szökik és fejbe kollantja. Erre az aszony fölébred, a pap pedig elkiáltá magát: ember vagy kecske! jól tetted, hogy fölébresztéd.

4256.
Mikor fut a kecske, akkor fehérlik a segge. K.

4257.
Ha kecske seggibe töltenék, elrivanna.
Savanyu borra mondják.

4258.
Siet mint kecske a zanót után.

4259.
Szereti mint kecske a kést. (8191.)

4260.
Ugrik mint a kecskebak.

4261.
Büdös mint a kecskebak.
a) Kecsketuró, borstörés. D. (2542.)

4262.
Messzi ellátszik mint a kecskeméti gatyás fa.

4263.
Kevés haszna mint a kecskeméti malomnak.

4264.
Ne kedvem, ne!

4265.
Kinek mihez kedve, azért álmát felejtse. KV.

4266.
Kinek mihez kedve, ott akad a szive. K./nincs ott rövidsége. BSz.

4267.
Olyan kedvem van mint a lisztláng.

4268.
Kárvallásra nem kár, ki maga kedvén jár.

4269.
Legkedvesebb, a mit önként adnak.

4270.
Kedvesnek sok a neve. (3191.)

4271.
Iszik mint a kefekötő.
Német: Er säuft wie ein Bürstenbinder.

4272.
Nem ugy kelt föl, a mint lefeküdt.
Azaz egészen más történt mint a hogy remélette; mert roszul ütött ki várakozása.

4273.
Akaratos Kelemen.
Fejes emberre mondják.

4274.
Kelemen, kelletlen.

4275.
Ingerült mint az éretlen kelés.

4276.
Ha kell, menj magad, ha nem kell, küldj mást.

4277.
kemencze mellett könnyü a telelés.

4278.
Kemenczét őriz. (4897. 5369.)

4279.
Nem nyer a kemencze mellett ülő koronát. KV. (6033.)

4280.
Kemencze, Velencze. K.
Nagy különbség. Kemenczének száraz hely kell, Velencze pedig egészen vizben áll.

4281.
Veled járom, kemencze, mint a géresi ember mondaná.
A géresi embernek igen jó kedve szotyanván, tánczolni akart minden áron, ha a kemenczével is, mi lehetlen. A km. jelenti hogy jó kedvben az ember mindent lehetőnek hisz.

4282.
Egy a szoba a kemenczével.

4283.
Én sem vagyok kemenczefütő uram házában.

4284.
Kend csak kend, de én kigyelmed./én meg hallja kend.

4285.
Szines kendő egy szint sem mutat igazán.

4286.
Nem tarka kendő a házasság. (4304. 6263.)

4287.
Ugyan hoszan kihagyta kendőjét.
Tetszelgő, begyes nő.

4288.
Feladták neki az utolsó kenetet.
Azaz elkészült már a halálra. E végső szertartás átvive közmondásilag arra szól, kinek becsülete, ereje már odavan; megbukott.

4289.
Egy kengyelt nyomni. (3286.)

4290.
Jobb lábával keresi a kengyelt.
Fél, meg van ijedve.

4291.
Kenőcs mellett könnyü megpiszkosodni.

4292.
Kenyér; kenyere.
Azaz eltartó foglalatosság; aztán szokás, p. kenyere a toll; kenyere a hazudság, mintha mondatnék: életszükségéhez tartozik.

4293.
Egy kenyeren vagyunk.
Sorsunk egyenlő.
Nyavalyája ha szerelem,
Egy kenyeren van én velem. Czuczor.

4294.
Maga kenyerén van.
Külön kenyérre ment.
Mikor a házas fiu magának kezd gazdálkodni s külön él atyjától. Azaz független.

4295.
Másutt is kenyeret esznek. KV.

4296.
Másutt is jó kenyeret enni. KV.

4297.
Tudja, hol szokták megszelni a kenyeret.
Némi életügyességre mutat, ha valaki tudja, hol, melyik oldalán kell megszelni a kenyeret. Hanem, igazán, ott kell megszelni, a hol van kenyér; tehát az a fő hogy legyen. Azért a km. ilyforma összefüggésben áll jól: derék, okos ember; tudja hol kell megszelni a kenyeret; azaz kereső, szerző.

4298.
Kenyér mellé sajtot is kell adni.

4299.
Kenyerének javát megette.

4300.
Kenyér is annál jobb, mennél több a szeme. D.
Azaz mennél lyukacsosabb, s tulajdonkép puffadtabb. – Különös! a magyar szereti a felkölt kenyeret, a duzzadozó beszédet, a duda hangszert, melyről meg van állapítva: tele van szóval, mint a duda széllel, a levegőbe lépő, tulajdonkép csöbörbe hágó, lovat. Csupa üresség. Sok helyre kevés tartalom. Nem jellemző ez?

4301.
Lesz még nekünk lágy kenyerünk.
A lágy kenyér ugy ismeretes a magyar vendégszeretetben, mint szíves látás jele egyfelül, mint kedves dolog másfelül. Tehát a ki lágy kenyeret ad, az kedvez is egyszersmind, miért a km. jelentése: leszünk még mi becsben, kedvességben, ha most nem vagyunk is. – Innen aztán érthető a gazdaszonyok efféle szivességtükröző szójárása: lágy kenyérrel várt vendég.

4302.
Lágy kenyérrel várni. (6402.)

4303.
Kenyeret pirítani. (1324.)
A czigány téli időn levelet vitt, s látszott rajta hogy fázik is ehetnék is. Az ur, ki épen jó kedvében, volt a level vétele után, kérdezé: no czigány! mit akarsz, enni-e vagy inkább melegedni? A czigány feltalálta magát, s mondá: csak kenyeret szeretnék pirítani, nagyságos uram! -

4304.
Nem kölcsön kenyér. (4286. 6263.)
Mondani szokták a házasságra.

4305.
Megbékül a maga kenyerén.
Azaz magátul, idővártával.

4306.
A kenyérsütés liszt nemlétén is elmulik.

4307.
Se kovásza kenyerének se vize malmának. D.

4308.
Nem éri el az uj kenyeret.
E km. igazságát onnan tudja meg a magyar gyermek, hogy falat kenyeret fogván jobb kezébe, ezzel nyaka megett bal oldalrul viszi azt szájába. Kinek jobb keze addig ér, eléri az uj kenyeret, azaz megél addig. – A km. szól akármire, minek nincs hoszu jövendője.

4309.
Kezéböl kenyerét nem kapja el kutya.
Olyanra mondják ki el van zárva: fogoly.

4310.
Ha te nem volnál, meg a kenyér! (6111.)
Értsd utána: el sem tudnék élni, azaz te igen fontos személy vagy nekem. Gyöngéd kifejezés a népnél.

4311.
Könnyü elélni, csak kenyér legyen.

4312.
Sok darab kenyér kell ott.
Nagy a család.

4313.
Csipi a kenyeret; a szelést restelli.

4314.
Nem csak kenyérrel él az ember.

4315.
Keserü a más kenyere.

4316.
Kegyelemkenyérhez nem sok fog kell. (119.)

4317.
Pénzen vesznek kenyeret, még sem esznek eleget.
T. i. a városiak.

4318.
Egy fehér kenyérnél jobb kettő.
a) Kenyérnek legjobb dagasztója isten.
b) Kenyérrel eszik a czipót.
c) Fehér a ház, fekete a kenyér.

4319.
Áldott mint a darab kenyér.
Emberre szól, s igen szelidet, jámbort jelent.

4320.
Ki mit keres, megleli. M.

4321.
Ki mint keresi, ugy veszi hasznát.

4322.
Talál az, a ki keres.

4323.
Ubi non est, ott ne keresd. P. (1391.)

4324.
Nem száll messze a hamis kereset.
Hamis kereset ritkán száll más izre. BSz.

4325.
Nincs áldás a hamis kereseten. BSz.

4326.
Észbül, pénzbül áll a kereskedés.

4327.
Kereskedő: már ez elég. D.

4328.
Nem fiadzik meg a hamis keresmény. BSz.

4329.
Hamis keresmény nem száll harmad izre.

4330.
Nem mind kereszt, a mit annak tartunk. K.

4331.
Keresztet vethetsz rá.
A keresztvetés védő ereje az ördögöt tiltja el végképen. Ha valakinek kölcsön adunk, s nincs remény visszakaphatni azt, szokták e közmondást használni, mely am. azt többé nem látod.

4332.
Keresztet hány magára.
Igen megijedt, hogy szinte a kereszt oltalmához folyamodott. Szokták ilyenkor mondani: szent kereszt, veszítsd el. S ezt mondják mindenre, mit nem örömest látnak.

4333.
Házi kereszt.

4334.
Leveszem rólad a keresztvizet.

4335.
Mennél jobb keresztyén, annál nagyobb keresztje. KV.

4336.
Ugy forog a kerék, ha kenik. (5410.)
Megy a kerék, ha hájazod.

4337.
Kerék annyit le mint fel. (2713.)

4338.
Ha jár kerék, malom forog.

4339.
Felmászott a kerékre. ML.

4340.
Leesett a kerékről. ML.
Kerék: az a változó rang, melyet a szerencse ad. Mikes igen gyakran él vele.

4341.
Jár a kereke.
Beszél erősen.

4342.
Megbomlott a kereke.
Azaz esze járása.

4343.
Oldotta a kereket. (3828.)

4344.
Nem szól, ha a kerék kiesik is.

4345.
Nem csak első kereket kell nézni, hanem hátulsót is. (2837.)

4346.
Ötödik kerék.
Német: Er ist das fünfte Rad im Wagen.

4347.
Tolja a kereket mint a jó szomszéd.
a) Ott az ut, hol a kerékvágás. BSz.
b) Ki bogár után indul, keringőre készüljön.

4348.
Nincs oly rosz kert, melyben ne teremne jó fü.

4349.
Jól kapált kiskert második mészárszék. KV.

4350.
Ki keserüt nem izlelt, nem tudja, mi édes.

4351.
A mint veted a pendelyhálót, ugy fogod a keszeget.

4352.
Keszegoldalt megy.
Azaz nem jár egyenest, belsőleg értve.

4353.
Nem áll meg keszőcze a nyárson. K. (271. 5342.)

4354.
Több kettőnél.
Mikor a magyar ember sokat akar mondani, p. boszuságában, mondja a lehető legkisebb számot, mely csak egygyel több egynél.

4355.
Kettőn áll a vásár.

4356.
No! még ez is tudhat kettőt.
a) Egyet mondok, kettő lesz belőle.

4357.
A kevély félbolond.

4358.
Kevélynek orvossága a lealázódás. D.

4359.
Mentéjének prémje is kimutatja a kevélyt.

4360.
Nem mind kevély, ki ünneplőben jár./a ki parancsol.

4361.
Sok gyalázaton kell a kevélynek átmenni, mig megalázódik. D.

4362.
Szegény kevélyt ördög is neveti.
a) Kevély mintha ő ültette volna a fiastyukot.

4363.
Kevélység lenyomja szerencse tengelyét.

4364.
Kevés nem árt, sok nem használ.

4365.
Ki kevéssel be nem éri, sokra nem érdemes.

4366.
Ki keveset el nem veszen, sokat sem adnak annak. M.

4367.
Ki keveset kiván, kevéssel beéri. ML.

4368.
Kevésből sokat.
Mindent fontolva tégy,
Kevésből sokat végy. Kisfaludy K.

4369.
Keveset szól, sokat mond.

4370.
Keveset szól, de hamar üt.

4371.
Sok kevés sokra megy.
Német: Wenig zu Wenig, macht zuletzt Viel.

4372.
Hamar kezdi, hamar végzi. KV.

4373.
Ki soha nem kezdi, soha nem végzi.
a) Jobb alant kezdeni és fön végezni.

4374.
Rosz kezdetnek roszabb a vége.

4375.
Jó kezdésnek jó hagyás a vége.

4376.
Kezes, fizess.

4377.
Ha veszni akarsz, vállalj kezességet.

4378.
Gyere haza, kezkenő.

4379.
Megtanítlak keztyüben fütyölni.

4380.
Keztyüt vetni.

4381.
Fölvenni a keztyüt.
Régi lovagi szokás volt keztyüt dobni az elé, kit párbajra ki akartak híni, minek fölvevése a kihívás elfogadása volt.

4382.
Keztyüt szabok neki. (2172. 3144.)

4383.
Beesett mint a kis keztyü.

4384.
Kicsi mint a keztyü.
Gyermekre szokták mondani.

4385.
A kémény is szép füstös hussal.

4386.
Felirom a kéménybe.

4387.
Engem dugnak ki a kéményen. (5017.)
Én lakolok mások helyett.

4388.
Derék ember a kéményseprő, azért nézik annyin.

4389.
Eleven mint a kéneső.

4390.
Kényes, kelevényes.

4391.
Kényesség nem esik sanyaruság nélkül.

4392.
Hop kénytelen, nem örömest.

4393.
Nagyra viszi embert a kénytelenség. P.

4394.
Jégre metszett kép nem sokáig ép.

4395.
A fekete képnek fekete föstéke.

4396.
Képire mászni.
Valakit kimélés nélkül megtámadni, szemrehányásokkal megrohanni.
a) Képet nem arany, hanem imádás teszen bálványnyá.

4397.
A ki képiróságot akar tanulni, nem megyen kovácshoz. KV.

4398.
A ki sokat kérdez, sok feleletet nyer. (2716.)

4399.
Többet ér egy kérdezem száz keresemnél.

4400.
Jobb kétszer kérdezni, mint egyszer hibázni.
a) Akkor felelj, mikor kérdeznek.

4401.
Jobb egy kérdés egy napi járó földnél.
a) A milyen a kérdés, olyan a felelet.
Német: Wie die Frage so die Antwort.
b) Nehéz a kérget cserzeni.

4402.
A kéz sem jó a kés sem.

4403.
Belé tört a kése. (689.)
Nem vihette ki tervét, vállalatát; belé bukott.

4404.
Adj kést, én is tudok kast kötni.

4405.
Elejtetted a kést. M.
Azaz későn jöttél.

4406.
Ha vendégségbe akarsz járni, késed legyen. BSz.

4407.
Kést üt szivembe, azt is megforgatja.
a) Farkában töri a kést.

4408.
Késedelem veszedelem.
Latin: Periculum in mora.

4409.
Késő szüken költeni kevésből.

4410.
Késő fogytán a szük költés.
Német: Auf der Neige ist nicht gut sparen.

4411.
Késő a kolbászt akkor kimélni, mikor már elfogyott. Sz. (1038.)

4412.
Későn indulsz, későre érsz.

4413.
Későn főző, későn lakó.

4414.
Későn járt, mikor isten a szépséget osztogatta.
Már akkor mások elvették előle. Mondják észre is. Azaz nem szép, nem eszes.

4415.
Későn keltél fel.
Példaul: későn keltél fel arra hogy engem megcsalj. Azaz: nem vagy oly okos, nem vagy oly erős stb. a szerint, a mint csalás, vagy erő, ivás stb. efféléről van szó. – Későn keltél fel, hogy engem leigyál, stb.

4416.
Későre bántak azzal, ki csak halála előtt kapott uraságra.

4417.
Ki későre házasodik, későre bánja meg. D.

4418.
Jobb későn mint soha.

4419.
Késő kár után busulni.

4420.
Örül a késznek. (2955. 5611.)

4421.
Neveti a készet.
Maga nem indit semmit a mulatságban, de ha más mulattat, ő is elmulat.

4422.
Készen leszek vele.
Azaz bevégzem. Péld. a jó vezér hamar készen van az ellenséggel, vagyis megveri az ellenséget s bevégzi a hadat.

4423.
Gyakran csekély vége a nagy készületnek.

4424.
Nehéz két urnak szolgálni. (5952.)
Latin: Nemo potest duobus dominis servire.

4425.
Két éles pallos/tőr nem fér egy hüvelybe.

4426.
Két ház ebe.

4427.
Két kulacsos.
Talán egyetlen km. tudtommal, mely a szinpadról jött az életbe, Nagy Ignácz "Tisztujitás"-ából.

4428.
Két táskára szerződött.

4429.
Kétfelé sántikál.

4430.
Kétfelé hordja a tökit.
a) Mindezen közmondások, mint látható, a magyar életből fejlettek ki, leginkább a férfiak pártok közötti állhatlanságát tanusitják.

4431.
Kétfelé kap mint a vizbe haló. P.

4432.
Kétségbesni bolondság.

4433.
Kétségbestekkel, busult elmékkel nem jó játszani.

4434.
Ne mondjam kétszer.

4435.
Kétszer se mondom, hogy nem.

4436.
Üres kévét forgat.
Hasztalan munkát tesz, hiába beszél, tanácsol valakit.

4437.
Mindent egy kévébe köt. K.
Egyenlőnek vesz, péld. engemet is egy kévébe köt vele, azaz hasonlónak, egyenlőnek tart.

4438.
Kéz kezet mos.
Ó görög km. Jelentése: érdekből, jó remény fejében tesz az ember mindent mások irányában, visszavárván mástól ugyanazt, mit vele tett.
Latin: Manus manum fricat.
Német: Eine Hand wäscht die andre.

4439.
Sok kéz, hamar kész.
Német: Viele Hände, leichte Arbeit.

4440.
Áldott a sok kéz, átkozott a sok száj.

4441.
Kézzel hozzá, ha a kés nem fogja.

4442.
Egyik kézzel oda huzza, a másikkal eltaszítja.

4443.
Kézzel, lábbal.
Nagy igyekezetre mondják, minő az uszóké, kik csak kézzel és lábbal dolgoznak.

4444.
Észszel, kézzel.

4445.
Egy kézzel épit, mással ront. (3061.)

4446.
Kéz után keletlen, lapát után sületlen.
Szokták mondani roszul sült kenyérre; aztán egyéb dologra, vállalatra, mi nem jól kezelve bukott meg.

4447.
Mit kézzel ér, nem hajitja bottal.

4448.
Kézről kézre.
Példaul poharat kézrül kézre, azaz biztosan tovább adni.
Latin: De manu in manum.

4449.
Kéz alatt.
Szép szerivel, titokban.

4450.
Ha kezedet mindig kebeledben tartod, meg nem gazdagodol.

4451.
Egy kézre.
Azaz egy értelemben, egy czélra dolgoznak.

4452.
Minden embernek maga felé hajlik a keze. (2146. 2618. 4762. 5337.)

4453.
Itt a kezem, nem disznóláb.
Alkudozásoknál mondja a magyar, azon régi jó szokás szerint, mikor a kéz oda nyujtása, adó vevő felek közt, szerződési erővel birt.

4454.
Kezet ide!
Azaz mutasd jelét, biztosíts felőle, hogy szavad megtartod. Igy a kéz, mint erő ellen véd, ugy biztosító jelve a szerződési alkuknak is.

4456.
Reá törli keze szenyét. P.
Elpiszkolja.

4457.
Rajta hagyja keze szenyét.
Azaz keze nyomát valamin, p. mesterember a maga készitményén ügyessége jeleit. Mondatik igy rendesen; ironice p. arra, ki csakugyan elpiszkolt elrontott valamit.

4458.
Egymás kezére adni. M.
Elővinni, segiteni.

4459.
Kezére adni.
Könnyíteni, p. kezére adtam a szót; azaz igyekeztem hogy könnyü legyen neki a beszéd, feltalálja magát a válaszszal.

4460.
Öszedugja kezeit.

4461.
Zsebében keze, ölében lába. D.
Kebelében keze, egymás mellett lába. (1456.)

4462.
Mit jobb kezed mivel, ne tudja meg a bal.

4463.
Kisujjod mutatod, egész kezed kéri.

4464.
Kezet foghatnak.
Azaz hasonlók a roszaságban. Tudtommal e km. soha nem használtatik más értelemben mint hasonló roszakra.

4465.
Kezem ügyébe esik.
Péld. keze ügyébe esik embernek jobb kezével jobboldali zsebébe nyulni. – Mondatik szellemire is. Péld. igen keze ügyébe esik neki az irodalom története, mert ott van a Ráday-könyvtár.

4466.
Leütötték kezéről. (5840.)
Péld. leányt, valami megszerzendett jószágot; azaz nem lesz többé az övé, elesik tőle.

4467.
Keze, lába.
Azaz mindenese, ki mindent tesz valaki helyett, épen ugy mint maga.

4468.
Mit a szeme meglát, keze ott nem hagyja. (1640.)
Tolvaj; az alföldi lótolvajoktól, mert leginkább szép csikó az, mi a magyar betyár szemit annyira csiklantja.

4469.
Hoszu/Ragadós/Enyves kezü. (1640.)
Német: Er hat klebrige Hände.

4470.
Nem tolvaj, csak szurkos kezü.

4471.
A görbe kezüt szeretik a birák./az udvariak.

4472.
Kezéhez ragad.

4473.
Kezét mossa. (6372.)
Minden vádtól tisztogatja magát, mint Pilátus.

4474.
Ki fel, ki alá. M.

4475.
Nem ki, de mi. (5591.)
Ne keresd a személyt, hanem azt, mit csinál. Ne itélj tekintélyek után.

4476.
Nem ér egy irgalmas kiáltást. (3281.)

4477.
Kiáltó szó a pusztában.

4478.
Se kicsi se nagy.
Mintha gyermekről volna szó, de aztán átvitetik értelme olyanra, kinek se gyermeke, se felesége, szóval semmi közelről érdekelt rokonai.

4479.
Kicsikorban kezdik/szokják a bünt.

4480.
Kicsinen tultesz a nagyobb.
a) Sok kicsinből halom nő.

4481.
Ennél a kicsin is nagyobb.

4482.
Megmutatta kicsoda, micsoda.
a) Nem jó mindent kifecsegni.

4483.
Kigyó kigyót eszik hogy sárkány lehessen.
Azon hatalmasokra szól, kik mások kárával még hatalmasabbá lesznek.
Latin: Serpens nisi edat serpentem, draco non fiet.

4484.
Kit a kigyó megmar, még a gyiktól is fél.

4485.
Emlékezik kigyó farka vágásárul. P.
Nem felejti kigyó farka vágását.
a) Könnyebben felejti kigyó farka vágását mint aszony legkisebb boszuságát.

4486.
Őrizkedj a farkatlan kigyótul.

4487.
Fedelem, kebelem nem kigyónak való. Bsz.

4488.
Kigyót melenget kebelében.
Hálátlant véd, pártol.
Latin: Colubrum in sinu fovet.

4489.
Kigyót, békát kiált.
Csufságokkal illet, gonoszul vádol.

4490.
Mérges mint a kurta kigyó.

4491.
Sima mint a kigyó.

4492.
Sziszeg mint a kigyó.

4493.
Erőtlen mint a bőrehagyott kigyó.

4494.
Látod-e hogy kinálgatja?
Sánta nőre mondják.

4495.
Elásott kincsben kicsi haszon.

4496.
Kirágja magát belőle.
Azaz nem marad meg benne a titok.

4497.
Király Mátyás és Mátyás király. D.
Nagy különbség, minő volt egy budai, Király Mátyás nevü varga, és Mátyás király között. Az ugyanis Mátyás napján meg akará tisztelni a királyt, mint rokonát, s midőn mondta volna az ajtónállónak, ki legyen, ez azt felelte rá, hogy nevök ugyan egyenlő, de a király és varga egymástól igen nagyon különböző két dolog.

4498.
A király is csak ember.

4499.
Igen fél király udvarbirótul. M.

4500.
A király sincs bu nélkül.

4501.
Sok szeme, sok füle van a királynak.
Latin: Multae regum aures, atque oculi.

4502.
Messzi ér a király keze.
Német: Könige haben lange Hände.

4503.
Többet árt királynak a hizelkedő mint az ellenség. K.

4504.
Nem esik a király hirével.
Azaz nem oly feltünő dolog, hogy még király is akarna benne tudni valamit.

4505.
Sokat kell türni még a királynak is.

4506.
Királynak sincs mindenkor egyiránt.

4507.
Gonosz király nyomát sok jobbágy követi.
Latin: Regis ad exemplum totus componitur orbis.

4508.
Király haragját hamar halál követi. K.

4509.
Nincs keserübb a király kenyerénél.

4510.
Uj király, uj törvény.
Német: Neuer König, neu Gesetz.

4511.
Hol vette király a várat?
E kérdéssel szoktak felelni, ha valakitől kérdik, hol vette ezt vagy azt? Jelentése: mint a király szerzett várat, ugy én is ezt, de hogy mi módon, azt nem szükség tudni; elég, hogy enyém.
a) Hová a király is gyalog jár.

4512.
Sok kis viseli a nagy nevet.

4513.
Hazugabb a Kis Ilus fiánál. D.

4514.
Száma sincs mint Kis Ilus fiának. D.
Vagyon népi emlékezet oly hazugról a szóhagyományokban, ki, ha valaki hazud, még nagyobbat hazud. Mondja bár egy huszár, hogy neki oly sebes lova van, melyet az eső el nem ér, a Kis Ilus fiában személyesített főhazug azzal áll elő, hogy ő azt a lovat futtában is megvasalja. Innen az ő hazudságainak se szeri, se száma. Azaz a számok végetlenségig mennek, de Kis Ilus fia még azokon is tulmegy.

4515.
Királyfia Kis Miklós beszéde. KV.
Dugonics szegedi finek irja, tulajdonkép István, de hagyományilag Miklós. Ritka ékesszólásaért nevezték ugy. A reformatiót akarta bevinni Szegedre.
a) Kirí a kezéből. (6511.)

4516.
Sok a kisaszony, de kevés az urfi.

4517.
Mennél kisebb, annál frisebb.

4518.
Aszonyból, roszbul, iborkábul mindig jobb a kisebb.

4519.
Hogy a kisujjod ne fájjon. ML.
Szinleges ok; példaul: hogy a kisujjod ne fájjon, ujságot mondok: esik az eső.

4520.
Meztelen mint a kisujjom.
a) Megnyisd az erszényt, megleszen a mit kivánsz.

4521.
Ki a legény Kis-Várdában.
Ki az erősebb, ki a hatalmasabb. Példaul: ha én ott vagyok, megmutatom, ki a legény Kis-Várdában. Kérdőleg: kinek van kedve, akarata, bátorsága. Péld. én kész vagyok, elmegyek a pokolba is, de hadd lám: ki jő velem? ki a legény Kis-Várdában?
Az a legény Kis-Várdában,
Ki bort iszik a csárdában. Népd.

4522.
Talpon álló kocsis nagyobb a letérdepelt királynál. D.

4523.
Derék ember a kocsis, hogy előre ül.

4524.
Lassan kocsis, beteg a ló.

4525.
Kocsis itta meg a bort, a ló részegült meg.

4526.
Megitta kocsis a háj árát. (3498.)

4527.
Átkozódik/Fohászkodik mint a kereketört kocsis.
a) Nyári kocsis, téli diák.

4528.
Kocsmának szokása templom utálása.

4529.
Inkább szereti a kocsmát mint a vendégfogadót.

4530.
Mig a rosz kocsmárost rajta kapják, sok kárt tesz. K. (2578. 5583.)

4531.
Reszket mint a kocsonya.

4532.
Kocza gyermeknek koszos a feje.

4533.
Panaszos ételtől csak a kocza hizik. D.

4534.
El van vetve a koczka.
a) Vakot vet a koczka.
Szerencsétlen kimenetel.

4535.
Ritkán van a koczkásban gazdag.

4536.
Nagy a kodácsolás, kicsin vékony a tojás.
Nagy lárma, kevés süker.

4537.
Mondj kohit. M. (1711.)
Add meg magad; adj kezet.

4538.
Jo a hoszu kolbász és a kurta predikáczió. Sz. (5495. 5568.)
Német: Kurz Gebet, lange Bratwurst.

4539.
A pénteki kolbász megakadt a torkán.
Pénteki kolbász, azaz zsirtalan kolbász, vagyis kötél. E km. büntetést jelent.

4540.
Kolbászszal hajigál a szalonnára. (1055.)
Gazdag, jó módu, Dugonicsnál. – Igy is magyarázzák Kis-Viczay és Kovács egy nyomon: csekélyt ad, hogy nagyot nyerjen. -

4541.
Kolbászból fonják a sövényt.
Kolbászból fonják a sövényt, sódarral támogatják.
Ez a magyar Eldoradó kifejezése.

4542.
Megérezte a kolbászbüzt.
a) Könnyü eltalálni a kolbász csiklóját.
b) Fölébredt a kolbász szagára.

4543.
Minden koldus a maga botját őrzi.

4544.
Koldustól a botot kéri.
Bot a koldusnak legszükségesebb szerszáma. Mondják, mikor olyat kérünk valakitől, mi nélkül el nem lehet.
a) Koldusbotra jutott. (389. 4932. 7675.)

4545.
Ellehet koldus egy ház nélkül.

4546.
Nyomorult koldus az, ki egy házat el nem tud kerülni.
Német: Es ist ein schlechter Bettler, der nicht eine Thür missen kann.

4547.
Szegény a koldus, ha király is neve.

4548.
Soha nem elég a koldusnak.
Latin: Mendici pera non impletur.
Német: Bettelsack wird nie voll.

4549.
Szemérmes koldusnak üres a táskája. (1735.)

4550.
Egy koldusból kettő.
Használják, mikor szegény ifju szegény leányt vesz feleségül.
Egy koldusból kettő,
Végre több is válhat,
Igy hát én fejemre
Sok bubánat szállhat. Népd.

4551.
Nem fél koldus a tolvajtól.
a) Énekel a koldus, ugy kap alamizsnát. (1734.)

4552.
Koldus kutyája: se étke se lazsnakja.

4553.
Már a koldus is harmadik faluban jár.
Azaz már régen megviradt. Mondhatni olyanra, ki elkésik a fölkeléssel.

4554.
Van benne módja mint koldusnak a kordé hátuljában.

4555.
Egyhangu mint a koldusének.
Koldusok igen nagy terjedelmü vidéken szokták énekelni: adjanak, adjanak, a mit isten adott.

4556.
Kifogy mindenéből mint koldus az énekből.

4557.
Hideg mint a koldusleves.

4558.
Sovány mint a koldusleves.

4559.
Felkötötte a kolompot.
Valamiben kezdő, vezér lett. Ilyen az, ki pártot vezet, vállalatokat kezd, stb.

4560.
Hol a kolompot meglelik, mást is keresnek ott. K./ott keresik az ökröt is.

4561.
Kolompos után megy a nyáj.

4562.
Néha a kolompost is előrántják. D.

4563.
Mi haszna éhel halónak abban hogy Kolozsvárt jó kenyeret sütnek. ML.

4564.
Kötve higy a komának. D./komádnak. M.
Ne higy puszta szóra, hanem csak erős föltételek alatt olyannak is, ki hozzád közel van különben.
A nagypénteki elmélkedések annyira meghaták egy hallgatónak szivét, hogy midőn haza felé menne a templombul komájával, késznek nyilatkozott mindazt eltürni, mit isten fia szenvedett. "Jól van," mondá ez "koma is kötöztesse meg magát, s próbáljuk." Erre az ájtatos ember kijelenté hogy szabadon is ki fog állani mindent. Azonban midőn a szenvedés próbái elkezdettek, jó keresztyénünk nem állhatá ki a dicsőséget s felugorván, elszaladt. Erre mondá komájárul a koma: kötve higy a komának.
Ezen adoma szerint nyomait lelnők a passiók utánzásának ha nem az életben, de legalább a nép hitében, Magyarországon is.

4565.
Miatyánkkal nem veszik be Komáromot.

4566.
Otthon jó mint a komáromi leány.

4567.
Termetes mint a komlókaró.

4568.
Nosza eb után komondor. KV.

4569.
Kétfelé tekints, mikor az agg komondor ugat. KV. (1970.)
a) Kan agár a vendég, komondor a gazda.

4570.
Rátartja magát mint a kompolti kisaszony./nemes aszony.
A kompolti nemes- vagy kisaszony a rátartás, büszkeség, de üres büszkeség képviselője. Erről mondják azt is hogy igen szereté kicsire huzni száját, mit elneveztek vasárnapi ráncznak, s végetlen finomul ejté ki szakácsné előtt a "borsó, galuska, szalonna" vastag hangzásu szavakat, midőn piperésen felöltözve, kanapén mozdulatlanul ülve, az ebéd felől rendeléseket tön. Ez alak méltó a vigjátékirók figyelmére.

4571.
Kiesett szájából a koncz.
Elejtette a konczot.
Koncz jelent zsiros, azaz jövedelmező állást, hivatalt. Innen a közmondások: Összevesztek a konczon. (1505.) Kié a koncz. Kap a konczon. Félti a konczot.

4572.
Illik koncz után a levet is hörpölni.
Ha konczát megetted, levét is hörpöljed.

4573.
Megeszi konczát, másnak hagyja csontját. KV.
Szedi a javadalmat, de más fárad helyette. Tehát koncz és csont itt ellenkező jelentésüek. Koncz am. velős csont.

4574.
Nagyobb a szerezd meg a koncznál.
Azaz többre megy a mellék jövedelem, mint a rendes fizetés.

4575.
Koncz nélkül adja a levet.
a) Tálban koncz, ne nézz az aszonyra.

4576.
Elég sok a konkoly, de az még sem buza.

4577.
Nehéz a konkolyt tövestül kigyomlálni. (2585.)

4578.
Terem a konkoly, ha nem vetik is.
a) Konkolyt hint.
Egyenetlenséget, visszavonást szerez.

4579.
Föltették a kontyát.
Gunyosan ejtve leginkább megesett leányokra szól.
Konty am. aszonynyá létel, férjhezmenés. Azért mondják: szeretne már kontyot. Nem adna egy kontyot egy koronáért.

4580.
Félre áll a kontya. (266.)
Oly hölgyre mondják, kinek bortul egy kis kedve kerekedett.
a) Ritkán egyeznek meg a kontyok.

4581.
Ha szük a konyha, minden falat jó izü.

4582.
Nem hajt a konyhára.
Nem hoz hasznot; innen átvitetik mint km. olyan dologra, mi nem anyagi érdekü. Péld. a költészet nem hajt a konyhára, azaz nem épen anyagi érdeket mozdít elő.

4583.
Fehér konyha, ritka vendégség. (8303.)

4584.
Éh kop kaporral.
Kop étel neve, de ily étel nincs; azért a ki ilyet evett, az ugyancsak koplalt.
a) Hátul kopasz, azért ravasz. Sz.

4585.
Elül kopasz: okos kopasz; hátul kopasz: bolond kopasz; felül kopasz: koros kopasz.

4586.
Nem félti kopasz a haját.

4587.
Könnyü kopaszt borotválni.

4588.
A kopasz is egyszer fésüt vett a vásárban.

4589.
Nehéz a kopasznak üstökébe kapni.
Latin: Calvum vellere.
a) Jó az isten, jót ád, kopasznak hajat ád.

4590.
Sequere Kopácsi.
Igen nagy vidékü km., hagyományilag azon Kopácsiról maradt, ki a reformált hitet azonnal elfogadván, sárospataki tanár volt 1530. körül. Jelentése: most te következel, vagy: te jer utánam.

4591.
Kopár helyen fogott ki.

4592.
Házad a koporsó, helyed a temető.
Azaz mindenkinek meg kell halni.

4593.
Koporsóban fél lába. (3389.)
Német: Er steht mit einem Fusz im Grabe.
Franczia: Il a un pied dans la fosse.

4594.
Korán kelés hajnalt nem szerez. K.

4595.
Kordéra bánni. Sz.
Pusztulásra juttatni.

4596.
Kordéra mondani. P.
Alap nélkül, biztalanul, sötétben tapogatózva állítani, mondani valamit.

4597.
Könnyü csendes időn kormányozni.
Latin: Tranquillo quilibet gubernator est.

4598.
Másra keni kormát.

4599.
Fekete mint a korom.
a) Korom a koromhoz nem hasonlóbb. (7005.)

4600.
Jer elő, kormos!
Kormos, ki bepiszkolta magát, azaz átvive: csint tett, valamit elrontott a háznál.

4601.
Ki korpa közé vegyül, megeszik a disznók.
Német: Wer sich mischet unter die Kleye, den fressen die Säue.

4602.
Korpa van a fejében.
Vagyis: nincs elég esze.

4603.
Korpája sincs, mégis lisztet árul.

4604.
Téged is megfejnek még egy tál korpán.
Némely tehén rug, mikor fejik, de ha vetnek elé valamit, p. korpát: megnyugszik. A km. szól hanyakodóra, ki egyébiránt ajándék, hivatal, más kedvezések által lecsendesíthető.

4605.
Kölcsön korpát is meg kell adni.

4606.
Egy korpán hiznak.

4607.
Csak korpád legyen, könnyü ebet kapni.
Mig korpa van, akad kutya.

4608.
Korpahüvely. D.
Hasának élő, henye ember.

4609.
Miatyánk, isten! nagy korsó. D. (1818. 2576.)

4610.
Elbusul napestig teli korsó mellett.

4611.
Az ezüst korsónak cserepe is jó.

4612.
Kis korsó, nagy korsó, torkomat ujító, ruhám rongyosító.

4613.
Addig jár korsó a kutra, mig el nem törik.
Német: Der Krug geht so lange zu Wasser, bis er zerbricht.
Franczia: Tandis va la cruche a l'eau qu'il s'enfin casse.

4614.
Nyeli a száraz kortyot. ML.

4615.
Gyapjaért szokták a kost megnyirni.

4616.
Okos mint a kos.

4617.
Kosarat kap. (4.)/ad.
Ha Dugonics egy kosárkötő szép leányára viszi e km. eredetét, a mennyiben kérőit maga által font csinos kosarakkal elégitette ki, ezzel adván tudtokra, melyiket nem szereté: ez összevág egy népi költeménynyel, hol szinte kosárkötő leánya szerepel. (Népd. 1. k. 373. l.)

4618.
Nincs nehezebb az üres kosárnál.

4619.
Jó vég köti koszoruját a munkának.
Latin: Finis coronat opus.

4620.
Megkötöm koszorudat. (8121.)
Megkötötték nekem a koszorut,
Ága boga a vállamra hajult. Népd.

4621.
Van az ur istennek sok olyan kosztosa.
Mintha mondatnék: elég van oly haszontalan ember.
a) Kotnyeles.
Kandi, ki mindenhová beszagol.

4622.
Kovácstól vesz szenet. F.
a) Kinek isten nem adja, Kovács Istók meg nem koholja.
b) Azért tart harapófogót a kovács hogy a kezét meg ne süsse.

4623.
Ki minő kovászt tesz, oly kenyeret eszik.

4624.
Nehéz a kóczbul szép fonalat fonni.

4625.
Lesz belőle kóficz.

4626.
A kórót nem szokták füző mellé tenni. ML.

4627.
Virág helyet kórót szedett.

4628.
Virág voltam, kóró lettem. (3669.)

4629.
Kótyomfity ember.
Haszontalan, semmit nem mozditó, üres fejü ember.

4630.
Toldja a ködmönt. (77. 2491.)

4631.
Három ködmönnel melegebb van mint volt.

4632.
Földhöz vágta a ködmönt.
Azaz dühös volt. – Emlékezet van egy fiuról, ki anyjával bánék kegyetlenül s törvénybe hivatván, azzal védte magát hogy ő csak anyja ködmönét vágta földhöz. "Igen," mond a vallató, "de anyád is benne volt." -

4633.
Ködvágó.
Mérnökök gunyneve, mint km. jelent olyat, kinek müködésében ugy nem bizunk mint nem paraszt a mérnökében. Tehát paraszti értelemmel: bizonytalanba müködő.

4634.
Látszik hogyan tudod, azért köhögsz.
a) Köhents egyet, talán torkodra jő.

4635.
Köhögés jó mentsége rosz kántornak.
a) Idővel, dérrel a kökény is megérik. (3759.)

4636.
Régi kölcsön sem ajándék.

4637.
Ne kérd kölcsön, a mit otthon találsz.

4638.
Kölcsönt kölcsönnel. (2629.)/kölcsönért.

4639.
Nem kér kölcsön (227. 2709.)

4640.
Egy két kölcsönért nem megy a szomszédba.

4641.
Nincs roszabb mint a kölcsön.

4642.
Ha ellenséget akarsz szerezni, adj kölcsön.
a) Fizet mint a köles.

4643.
Ki nem költ, mintha szerezne.

4644.
Hiába költ, ki egy napra czifráz vendégszobát.

4645.
Fel akarnak költeni, ne hagyjalak?
Igy szokták költeni a sokáig alvót, tréfásan. A km. jelenti azt, mikor valaki egészen mást tesz, mint beszél.

4646.
Ugy kért, ugy kért, majd lement könyökérül a bőr.

4647.
Nincs oly hitvány könyv, melyből ember nem tanulhat KV.
Ez jó régi km., mikor még nem irtak annyi rosz könyvet mint ma. De érteni kell okos emberekre, kik ha mást nem tanulnak a rosz könyvből, tanulnak legalább annyit, hogy mit nem kell követni. – Gyermek és kezdő kezébe csak jó könyvet adjatok, szigoru választással.

4648.
Könyvek sokasága fej háboritása. KV.

4649.
Könnyebb könyv a kalapácsnál.
a) Fekete könyv.

4650.
Mihez könnyen férünk, nem becsüljük nagyra.

4651.
Hoszu köntös port csinál.

4652.
Nem igen szaggatom köntösét.
Nem huzom, csalogatom magamhoz.

4653.
Nagyon fent köp, ha csendesen evez.

4654.
Egyet köp, másnak mondja, tapossa el.

4655.
Elmult esőnek nem kell köpenyeg.

4656.
Arra forditja a köpenyeget, honnan a szél fu.
Német: Den Mantel nach dem Winde hängen.

4657.
Köpenyegforgató. (3534. 5397.)
E km. jelentését nem igen szükség magyarázni, mivel minden nyelvben vagyon reá forma.
Franczia: C'est un homme, qui va à tout vent.

4658.
Ne kapaszkodj, ha körmöd nincs.

4659.
Nem kopott érte körme, könnyen harácsolja.

4660.
Körmére kopintani.

4661.
Körmére ég. T.
Mint gyertya, szalma vagy papirszelet körmére ég az embernek: ugy az elhanyaglott munka is igen sürgetőssé lesz utoljára.

4662.
Körmét rágja. (3536.)

4663.
Körmét se vágja, hanem csak rágja.

4664.
Körmönfont.
Átvitetik, mint jelző, irásmódra, s jelent jól végzett munkát, minő az ostor, ha kissé több gonddal, a kendert jól megsodorítva, s a balkéz hüvelykujjára keményen átszoritva, fonják azt.

4665.
Körme szakadtaig.

4666.
Körömre inni.
Ugy kell kiinni a poharat, hogy száját körmünkhöz érintve, csep se folyjon le belőle. Ez a körömre ivás.
Német: Auf den Nagel trinken.
Franczia: Faire rubis sur l'ongle.

4667.
Lekapták a husz körméről.

4668.
Körmét füléhez vonni.
Azaz sanyargatni.

4669.
Körme közé kapni.

4670.
Körmös kézbe akadt.
a) Körömfeketényi.
Annyi mint a körmöm feketéje, azaz keves.

4671.
Kisded bimbóbul lesz a fontos körte.
a) Vadkörte is akkor jó, ha megérik.

4672.
Hallgat mint a Kösi malma.

4673.
Köszönöm, de nem iszom.

4674.
Nincs benne köszönet.
a) A szép köszöntésnek szép a felelete. KV.

4675.
Helyre viszi a köszörü.

4676.
Ki jól köt, jól old.

4677.
Nagyot kötök mellé. P.

4678.
Ha felkötötted a kolompot, zörgesd. (2727.)

4679.
Nem szeretnék kikötni vele.
Kikötni partra, mikép Toldy Miklóssal kikötött egy cseh vitéz a Duna szigetére, hogy tanu nélkül viaskodhassanak életre, halálra. Kikötni azaz megpróbálkozni.

4680.
Szakadhat a kötél, ha vastag is.

4681.
Roszul sodrott kötél magátul is visszasodródik. D.

4682.
Kötél a kezébe, holnap a nyakába.
Tréfás átok a harangozóra, mikor sokat harangoz.

4683.
Kötelet neki.
Kötözni való. (947.)

4684.
Hol a kötőfék, ott a ló is.

4685.
Rá viradt mint a kövesdi farkasra.

4686.
Molnárrá lettél, kövesdi Krisztus vagy. Sz. (2655. 3329.)
Mező-Kövesden egy molnár a kinszenvedés napjain Krisztus személyét ábrázolta, s midőn sárral, pökéssel hányná a nép, mind jó szivvel türé, hanem mikor valaki azt vetné szemére, hogy ő lisztlopó, mi a molnárok gunyos neve, dühössé lett s fejét betöré. Ha igazságért haragszik valaki: e közmondást vágják fejéhez. Sz. – Itt uj nyoma látszik annak, mi a 4564. km. alatt megérintetett a passiók utánzásárul.
a) Jól érzem magam, mintha tudnám mi következik.

4687.
Kövér emberben ritkán látsz bölcset.

4688.
Akarhány mérföld, csak közel legyen.

4689.
Legjobb a közepe.
Szokták kiáltani a kocsmárosnak: a közepéből, kocsmáros! A közepéből egy garasért.

4690.
Legjobb a közép ut.
A közép ut legjobb ut. KV.
Latin: Medio tutissimus ibis.

4691.
Két hig tojásnak közepe egy pohár bor. D.

4692.
Egy sem jó közlegény, ki ezredességre,/kapitányságra nem törekszik.

4693.
Mihez közöd nincs, igazságod sincs.

4694.
Se nem ritka se nem drága, a mi közös.

4695.
Gazdagot keres a közvény. ML.

4696.
Összehuzta markát a közvény. (27. 365.)

4697.
Nagy esett le szivemről.

4698.
Kőre tett. (2482.)

4699.
Két kő közül jő ki a liszt.

4700.
Együtt fujják a követ. (1393.)
Kigyókrul az a mese van a népnél hogy szájokat összedugva fujják együvé párájokat, s ebből lesz a drágakő. – A km. azokat jelenti, kik egy czélra működnek.

4701.
Könnyü a lágy követ faragni.

4702.
Nehezebb a kővágásnál.
Inkább követ vágnék. (3289.)

4703.
Nagy követ dob a kutba. (959.)
Oly dolgot kezd, mit nehéz lesz kivinni.

4704.
Mely követ sokszor hengergetnek, meg nem mohosodik.
Latin: Saxum volutum non obducitur musco.

4705.
Követ vetni nálánál nagyobbat. M.
Páratlanul nagyobb erővel mérkőzni. Molnárnál: "sus cum Minerva certat.

4706.
Kerüli mint meleg követ.

4707.
Tudja a kő, hol jár.
Hol a kőben voltál?
a) Minden követ megmozdít.
Latin: Omnem move lapidem.
b) Nagy követ mozgat. (2478.)

4708.
Elveszett mint kő a vizben.

4709.
Kemény mint a kő.

4710.
Kőszikla tetején is elél. (3999.)

4711.
Neki is három krajczár egy garas.

4712.
Vékony mint a krakai czérna. (3270.)

4713.
Tiszta mint a kristály.

4714.
Sokszor elmondta Kristóf imádságát.
Kristóf imádsága oly eszközül vétetik, mely pénzt szerez. A km. azt akarja érteni: sok pénze van.

4715.
Jobb a Krisztus főzte mint a Kristóf főzte. BSz.
Kristóf, serfőzőnek felkapott neve. (6778. a.)

4716.
Isten fia volt Krisztus, mégis szenvedett.

4717.
Krisztus is kitért a részeg előtt.

4718.
Kinek a Krisztus barátja, nem kárhozik az el.

4719.
Elinná a Krisztus palástját./palástjárul a csattot.

4720.
Mi köze Krisztusnak a Beliállal. KV.

4721.
Jól bevett a Krisztus vériből.
a) Krisztus koporsóját sem őrizték ingyen.

4722.
Krokodiluskönyü.
Hamis, tettetett könyhullatás, fájdalom, részvét.

4723.
Kudarczot vallani. (4793.)
Hajlandó vagyok elfogadni, mit Szirmay e közmondásrul ir: hogy történeti eredetü, mert hallottam a népnél is hagyományi formában róla. Jelentése: rutul megcsalódni, repulsam pati.
Eleink 934. évben nagy haddal mentek Madarász Henrik ellen, mivel nekik az esztendei, kicsikart adó helyett rühes kutyát küldött csufságból, min felboszankodván, sikra szálltak ellene, de szerencsétlenül. Ekkor jött fel a "kutyafogás" és "kutyaarcz", vagy olyan arcz, melyet a kutya is szégyellene, mint km., mely utolsóbul alakult volna a rövid kudarcz. Sz.

4724.
Kuhit kap.
Ha a gyermek a másikat kinálja, de mikor emez érte nyulna: ő kezét visszavonja s azt mondja: ehe! kuhit kaptál. – Ha bizik valakiben az ember és bizalmában csalódik: ez kuhikapás. Igy Molnár Albertnél "kohi" "mondj kohit" semmi egyéb, mint az a maga meghuzása embernek, mikor csalódásaért elégtételt sem vehet sem követelhet.

4725.
Hozzak-e kukoriczát?
Mikor falusi tanács adót vete ki, kukoriczával számolá a törteket. Ha már valaki nem boldogul a számvetéssel, megvetőleg mondják: hozzak-e kukoriczát? Azaz nem tud a számadáshoz.

4726.
Szem kukoriczán is levágják a disznót.
Ügyes kanász dicsérete. Mint közmondás jelenti: igen kevés csalogatás kell néha rá hogy veszélybe jusson az ember.
a) Nyikorog mint a kukoriczamalom.

4727.
Kukot sem szól.

4728.
Nem is kukkan.

4729.
Ha nagy volt is kukacza, de kicsin a legye. D.

4730.
Se kukó se pizse nem lett belőle. D.

4731.
Vérit vették a kulacsnak.

4732.
Itt a kulacs, itt igyál.

4733.
Nem minden kulcs nyit meg minden ajtót.

4734.
Beadta a kulcsot.
Legujabb időbeli szülemény. Ki nem tudja fizetni tartozásait, fölfedezi vagyon állását, mikor a hatóság nyitja fel szekrényeit, melyekhez ő adá a kulcsokat. Jelentése: megbukott.

4735.
Nincsenek otthon, a kulcsot is elvitték. (3021.)
Szokás falun szomszédra bizni a házat, mikor elmennek otthonrul, nyáron át. Ha ilyenkor keresi valaki a távollevőket, a szomszéd átkiált vagy leginkább gyerekkel átkiáltat ugy mint a km. hangzik, mi csak azért történik, mert ő sem ér rá, kedve sincs hogy a más házából a gazda távollétében kölcsön adjon valamit. Innen a km. nem akarást jelent.

4736.
Rosz boros kulcsár az, ki szomjan meghal. KV.

4737.
Minden bolondra ráveszi mint a Kulin a fiát.
Kulin rávette fiát, hogy, mint protestánsoknál szokás, papoljon egyet a szülőföld templomában. A fiu felállott a szószékbe, de az urimádságban, mi ujonczok szerencsétlensége, elakadt. Kijövén a templombul, a fiu szégyenlé magát s apjára vetvén, mondá: hiszen apám minden bolondra is ráveszi az embert.

4738.
Ragadós mint a kullancs. (32.)

4739.
Kun Miklós kertébül élődik. D. (2050.)

4740.
Elkelt a kun a Körösön. KV. (3828.)

4741.
Biztos mint a kun kötés.
Ugy kötni a kötőfék szárát a másik ló nyakára, hogy rá ne hurkolódjék: ez a kun kötés. Átvitetik mindenre, a mi biztos, rendes munka.

4742.
Sétál mint kunok ebe a homokon.

4743.
Félre putri, jön a kunyhó. (918. 2240.)
a) Alacson kunyhóbul is támad nagy ember.

4744.
Kupaktanács.

4745.
Jár a nyelve mint a kupi malom. (5380.)

4746.
Higye a kurta! KV.
Ugyancsak Kis-Viczay igy világosítja: Credat Judaeus apella.

4747.
Nosza eb után kurta. KV.

4748.
Ne arra, kurta, a buzába.

4749.
Mennél kurtább, annál kutyább.

4750.
Kaparj kurta s leszen. KV.

4751.
Szaladj kurucz, jön a labancz./a német.

4752.
Kurucz idő, kurucz világ.

4753.
Régen volt a kurucz világ.

4754.
Kurvaszerencse.
Ha vadászoknak jó szerencsét kivánunk, mikor vadra mennek, haragusznak érte; ellenben szeretik ha kurvaszerencsét kivánunk nekik. Ha barátot látnak, már akkor is kevés remény a szerencséhez.

4755.
Kut, kut, de nem apád csinálta.
Egy vándorlegény akart inni Sajó-Szentpéteren egy kutból, kérdezte, mint tudott, németül: Ist das Wasser gut? mutatván a kutra. A magyar fiu azt hivén hogy kutat emleget, mondá: kut, kut, de nem apád csinálta.

4756.
Megfejné a kutágast is. (Lásd: vadhuszár.)

4757.
Kutba esett.
Azaz szerelmes. Van egy játék, neve: kutba esés. Egy fiu vagy leány ajtó megé áll, s mondja: "kutba estem." – A szoba felső részén ülő ifjuságból kérdi egy: "ki huzzon ki?" – Ekkor az nevez valakit a jelenlevők közül, (fiu leányt, leány fiut) s a nevezett oda megy és egy csókkal vagy más gyöngéd móddal kiváltja őt a kutból. Ide czéloz e népdal:
Kutba estem, ki huzzon ki?
A ki szeret, az huzzon ki.

4758.
Sokat hizelkedik a kutya de nem hisznek neki.

4759.
Kis kutya, nagy kutya nem ugat hiába.

4760.
Kutya van a kertben.
Kertben, azaz közel van a kutya azaz a veszedelem.

4761.
A konczot el nem ejti nyálazatlan a kutya.

4762.
A konczot a kutya fiának se adja. (4452. 5337.)

4763.
Kutya konczért a predikácziót is elhagyja.

4764.
Nem csak egy tarka kutya van a világon.

4765.
Annyi mint a kurta/tarka kutya.

4766.
Ugat a kutya, de a szél elhordja.

4767.
Lánczolt kutya csak azt marja, ki hozzá közelít.

4768.
Vén kutya ebül szokott megőszülni.

4769.
Legjobb kutya, melynek szeme legutoljára nyilik.

4770.
Kutya is melegednék a tüznél, ha orrát nem féltené.

4771.
Ki kutya, a templomból!

4772.
Akár fehér, akár fekete, elég hogy kutya.

4773.
Akkor a mi kutyánk még kutyó volt.

4774.
Kutyából nem lesz szalonna.

4775.
Kutya után ugat a kutyó.

4776.
Kutya is megvesz a jólélésben. (2063.)

4777.
Konczon vesznek össze a kutyák.

4778.
Hadd morogjon kutya, csak meg ne harapjon.

4779.
Őrizkedjél az alvó kutyától.

4780.
Soha nem pirul meg a kutya.

4781.
Kutyaábrázatból nem válik orcza.

4782.
Hányszor kellene megpirulni a kutyának, ha orczája volna. (5942.)

4783.
Kutya se ugatja.
Senki se szól róla; teljesen feledtetik.
Más is van még a faluba,
Mégsem ugati a kutya. Népd.
a) Kutya is megugatja.

4784.
Kutya is meghugyozza.
Azt, kinek zsebében egy krajczár sincs.

4785.
Kutyának sem kell.

4786.
Atyjafia a kutyának.

4787.
Ha kend ember, más se kutya.

4788.
Jobb az élő kutya a holt orozlánnál.

4789.
Jó ő; csak a kutyák roszak: hogy rég meg nem ették. D.

4790.
Kutya nem hagyja el az ugatást.

4791.
A mely kutyát éri a kő, az rivanik el. K.

4792.
Sok kutya nyulhalál.
Német: Viele Hunde sind des Haasen Tod.

4793.
Kutyát fogni. Sz. (4723.)

4794.
A kutya csak kutya, ha tizszer átuszsza is a Dunát.

4795.
Elbeszél órákig a kutya farkáról.

4796.
Az ám! a kutya farka. D.

4797.
Ritka kutya bolha nélkül.

4798.
Kár a kutya szőrét megaranyfüstözni.

4799.
Ha egyszer a kutya megkostolta a marhabelet, a hust sem hagyja abba. D.
Latin: Periculosum est canem intestina gustasse.

4800.
Fehér kutya, nyakas eb.

4801.
Fekete kutya, tarka eb, mind egy ördög. D.

4802.
A mely kutyát meg akarnak ölni, veszett nevét költik.

4803.
A mely kutyának veszett nevét költik, el kell annak veszni.

4804.
Pad alá szokott kutyának ha fejét asztalra vonod is, a pad alá rántja.

4805.
Vadász kutyának dercze is jó.

4806.
Ha a kutya bőrére eleve innának, elkevélyednék.

4807.
Kutyát is kár kiverni a házból.

4808.
Ha kutyára hagynák, egy legyecske se lenne a világon.

4809.
Kutyának kutyó a fia, kecskének gedő.

4810.
A kutya, ha meg nem eszi is, legalább körülheveri a dögöt.

4811.
Rosz kutya mellett a jó is eltanul.

4812.
Nem tartós czövek a kutyafark.

4813.
Kis kutya nagy koncz.

4814.
Az se kutya.

4815.
Szép volna, ha kutyák megbékülhetnének.

4816.
Kutyát vertek ezen a helyen.
Kártyások között a vesztő szokta mondani.

4817.
Veszett kutyaharapás más világra talpalás.

4818.
Sebes kutya futtában.

4819.
Félénk kutyának hasa alatt farka.

4820.
Kutyagyomornak paczal a foltja.

4821.
Feltartja fejét mint szállási kutya, mikor a tejes fazékon megütötték orrát D.

4822.
Heves kutya vak kölykeit hányja. (1991. 3339.)

4823.
Szüköl mint a sarokba szorított kutya.

4824.
Föléledt benne a kutyavér.

4825.
Bekapta mint kutya a legyet.

4826.
Csavarog mint falusi kutya nagy városban.

4827.
Fáradt vagyok mint a kutya.

4828.
Fázik mint a kutya.

4829.
Oda könyököl mint kutya a garádjára.

4830.
Irigy mint a kutya.

4831.
Megszorult mint kutya a karó közt.
Karó közé szorult mint a kutya.

4832.
Feláll mint a kutyafark.

4833.
Olybá veszem mint a kutyaugatást.

4834.
Minden embert megugat mint az éhes kutya. D.

4835.
Kapkodja mint kutya a legyet.

4836.
Leforrózták mint a kutyát.

4837.
Ugy vannak együtt mint kutya a macskával.

4838.
Szereti mint kutya a macskát. (8191.)

4839.
Reszket mint kutya az ajtó előtt.

4840.
Megszokta mint kutya a tengelynyalást.

4841.
Kutyabaja.

4842.
Kutyaszorító.

4843.
Rá várják a kutyaporczióra.

4844.
Lesz kutyalakzi. (5687.)
a) Megbánta mint a mely kutya kilenczet fiadzott.
b) Kutya is a dombra sz..ik.
c) Ha kutyával játszol, bot legyen kezedben.
d) Kutya is haragszik az orráért.
e) Kutyának se jó az első fia.
f) Kutya se teszi be maga után az ajtót. (88.)
aa) Nem kapja el kenyerét a kutya.
bb) Ha a kutya megvész, elhagyja a házat.
cc) Halál kutyái ugatnak ki belőle.
dd) Megderekalták mint a kan kutyát.
ee) Utoljára kutya sem fél a botos bálványtól.
ff) Egyik kutya, másik eb. (Lásd: eb.)

4845.
A mely kuvasz egyszer általuszta a Dunát, nem fél többé a viztől. P.

4846.
Örvvel erős a kuvasz.

4847.
Szalonna nem leszen kuvaszból. P.
a) Fekszik mint kuvasz a szénán. KV.

4848.
Ne tovább a küszöbnél.
Azaz legyen meg minden háznak a maga házi titka, melynek ne legyen szabad tulmenni a küszöbön.

4849.
Általesik a küszöbön.
Azaz szerencsétlen, hasonlít a latin "qui in limine impingit" közmondáshoz.
Ki a zsidónak nem köszön,
Általesik a küszöbön.
Lám te pajtás, nem köszöntél,
A küszöbön általestél. Népd.

« J. KEZDŐLAP

Erdélyi János: Magyar közmondások könyve

Tartalomjegyzék

L. »