« K. KEZDŐLAP

Erdélyi János: Magyar közmondások könyve

Tartalomjegyzék

M. »

L.

4850.
Általugrotta az L-et.
L római számjegy, am. ötven. Ötvenen tul van.
Általugrotta az L-et,
Már háromszor meg is ellett. Gunydal.

4851.
Sári vári labancz. D. (4931.)
Haszontalan katona, minők valami sárfészekbe vonult labanczok voltak. D.

4852.
Hej Laboda, Laboda! Lábod ide nem oda.
Alkalmasint ily nevü embertől; megborosodottra mondják, kinek keskeny a legszélesebb utcza is. – Vörösmarty költői tárgyul használta szerencsésen.

4853.
Laczi konyha.
Ismeretes a magyar városokban, hol sátor alatt, sátor nélkül leginkább disznópecsenyét sütnek hentesnéink. Nevét közegyezés szerint II. vagy Dobzse László királytól vevé, ki nagyon elszegényedvén, ezen konyhákról hordatott ennivalót inasai által Budán.

4854.
Megy belé mint Ladányba a mennykő.

4855.
Ég Lagmacz.
Azokra illik, kik estve sok bort iván, korán reggel már kivánják a vizet, mintha meszet kellene oltaniok a lagmacziak példájára kik mészszel kiterjedt cserekereskedést üznek. – Lagmacz vagy Ladmacz, zempléni falu, a Bodrog partján.

4856.
Keresztben viszi a lajtorját erdőben. (3117.)

4857.
Lajtorján ment a sirba.
Akasztottra mondják. De mint km. olyat illet, ki magas polczra jutása által szerzé veszedelmét.

4858.
Akkor vet lakatot istállóra, mikor már kilopták a fakót.

4859.
Lakatot vetni szájára.
Azaz megvesztegetés által elhallgattatni valakit.

4860.
Vén aszony lakat a háznál.

4861.
Hideg lakatos. (2547. 3740.)

4862.
Szene sincs, mégis lakatos.

4863.
Czifra lakodalom, kevés jutalom.

4864.
Kész a lakodalom, de nincsen menyaszony.

4865.
Utczu bizony, lakodalom, magam is megházasodom.

4866.
Kinél lakol, annak törvényével élj. (7112.)

4867.
Tud hozzá mint Lantos a tiz parancsolathoz. D. (3275.)

4868.
Lapját élire fordítja. BSz.
Tüzesíti a vitatkozást. Ennek ellentéte:

4869.
Élit lapjára fordítja. BSz.

4870.
Ki laposon fekszik, le nem hengeredik. (2855.)

4871.
Megházasodott lapát, elvette a piszkafát. (2056.)

4872.
Lapáttal szórják neki. (12.)

4873.
Lapát hátával mér. (6597.)

4874.
Lassan járj, tovább jutsz. KV.
Lassan siess, tovább érsz.
Latin: Festina lente.
Német: Eile mit Weile.

4875.
Lassan mennek messzire.

4876.
Nem sokat nyom a latban.

4877.
Nincs egy latnyi esze.
Az egész agyvelőd nem teszen hat latot,
Bolond volt anyád, hogy ételre kapatott. Parlagi vers.

4878.
Latra vetni; latolgatni.

4879.
Lator latrul veszi hasznát.

4880.
Ki lator paripán ül, zabolábul itat.

4881.
Példás lator is szereti a jámbor nevet. K. (656.)

4882.
Néha lator is szomorkodik.

4883.
Latrok szerzették a jó törvényt. KV. (7928.)

4884.
Latornak arany láncz, jámbornak nehéz táncz. KV. (626.)
a) Lator a kisbiró.

4885.
Hitvány lazsnakért el ne hagyd ágyadat.

4886.
Ki a szomszéd lepedőjét nem őrzi, maga lazsnakját sem becsüli.

4887.
Lazsnakosnak pokróczos a társa. (1962.)

4888.
Sok láb nyomja addig a földet, mig utnak nevezik. (3276.)

4889.
Ne borulj lábához, ha fejéhez szólhatsz. (2698. a.)

4890.
Jobb lábbal megbotlani, mit nyelvvel.
Német: Es ist besser mit dem Fusze gleiten, als mit der Zunge.

4891.
Egyik lába mezitelen, a másikon semmi sincsen. (4002.)

4892.
Egyik lábod itt, a másik ott.

4893.
Magad lábán járj. (2679. a.)
Arra mondják, ki más lábára tapod; egyébiránt ily formában "maga lábán jár" "nem jár a maga lábán" jelenti azt, ki vélemények dolgában független, vagy nem független.

4894.
Csak a lábát lógázza. (6352.)
Magyar ember e közmondást mindig igy képzeli: leül valaki a nagy ládára, honnan lógázza lábait. Azt a nagy ládát pedig pénzesnek hiszi örökleg; tehát a km. oly vagyonos embert ért, kinek már van elég, ha nem törekszik is.

4895.
Azt sem tudja, melyik lábára álljon. (3791. c.)

4896.
Nem akar jobb lábára állani. (2441.)

4897.
Lába szárán csapja a legyet. (2024. 4460. 4461.)

4898.
Lába szárába száradt/szállott az esze. (645.)

4899.
Lábát is alig emeli, mégis hopot mond. (3694.)

4900.
Három lábon jár./lábra szorult.
Népünknél is megvan a hires sphinxi talány, melyet rendesen igy tesz fel a magyar: találd ki, mi az: reggel négy lábon jár, délben két lábon, estve három lábon.

4901.
Lábbal föl, fővel alá. KV.

4902.
Leesett lábárul.

4903.
Levették lábárul.
Mondják leányra, ki elcsábíttatik; de legszebben férfira, ki vesztegetés vagy szép szó által bár, előbbeni gondolkozásmódjátul eláll.

4904.
Nagyot szed a lába közé.
Nagyokat lép. Egyébiránt arra illik, ki sebesen, ugorva halad p. a hivatali rangfokozatokon.

4905.
Lábat ad neki.
Mintegy menő erőt; azaz elősegíti.

4906.
Lábat vet. (3053.)
Mikor valaki fut s nézi merre szaladjon, ha ilyenkor lábat tartunk lába elé: ő megbotlik s felbukik. A km. jelent megbuktatást. – Ettől különbözik a gáncsvetés. Ha két birkozó ölre kap, egymás derekát átölelvén, szokták használni a gáncsot, mely abból áll hogy a birkozók egyike, noha szemben vannak egymással, jobb lábát a másiknak jobb lába megé horgasan oda feszíti, ellenét hátra tolja, hátra töri, s igy rajta könnyen erőt vesz.

4907.
Jár a lába, mintha korongot hajtana.

4908.
Nem vagyok lába kapczája.

4909.
Senkinek sem leszek ám lábmosléka. KV.

4910.
Kacsólábon kivezették.
Tisztességesebb mint az "ebrudon kivetés." Kacsóláb az, mikor a gyermeket két karjánál vagy hónalj alatt fogva tovább viszik. Máskép igy mondják: ugy kimégy, lábod sem éri a földet.

4911.
Négy lábu is megbotlik. M.

4912.
Előbb volt a lábfogó mint a kézfogó. (2145. 2664.)

4913.
Lágyan fogja.

4914.
Jobb egy lámpás elül mint kettő hátul. Sz. (8311.)

4915.
Lámpással ámitják a verebeket.

4916.
Lámpás.
Igy hivják a borral teli üveget. "Itt a lámpás."

4917.
Várt lány várat nyer. F.

4918.
Nem mind lány, ki pártában jár. KV.

4919.
Czo fel, sárga! nem adják a lányt.

4920.
Csunya lánynak is szép a pénze.

4921.
Mindig készül mint az eladó lány.

4922.
Szép aszonynak szép a lánya.

4923.
Ki idős lánynyal hál, alamizsnát ad. ML.

4924.
Farsang után is elkel a jó lány.

4925.
Mely lány soknak ad kosarat, végre is ahoz megy, a ki elveszi. K.

4926.
Megérdemli mint szüz lány a koszorut.

4927.
Lányágra szállt jószág egy a bitanggal. (L.: leány.)

4928.
Néha reggel táncz, estve pedig láncz.

4929.
Nehéz lánczban tánczot járni.

4930.
Ördög mérte, elszakadt a láncza.
Hoszu mérföldre, aztán egyébre is mondják, a mi hoszu.

4931.
Lári fári. (4851.)

4932.
Kun László szekerére szorult. Sz. (389.)
Történeti km., am. elszegényedett. – Kun László király idejében annyira elkoldusodott a föld népe, hogy két kerekü taligáit, igavonó marha nemlétében, maga huzná. Innen Kun László szekere am. taliga.

4933.
Lengyel László kis királyunk. D.
Ha valaki nagy terveket emleget, mint általa kiviendőket, mondhatni reá: "Lengyel László kis királyunk," azaz ugy nem fogsz belőle nagyot csinálni, mint nem vitt véghez nagy dolgokat Lengyel László.

4934.
Örül mint vak László a félszemének. (3177.)

4935.
Felült neki Laczkó.
Azaz hüvösre ment a nyári munkaidőn, nem győzi a dolgot. Hihetőleg László napjátul, mely van jun. 27-én.

4936.
Annyira lát, mennyit tapint.

4937.
Látom én, a mit látok.

4938.
Ha látják, tréfa, ha nem látják, valóság. D.

4939.
Lássa meg a sehonnai ember.

4940.
Látás után mosolygás. (7154. a.)
Latin: Ex aspectu nascitur amor.

4941.
Lehet nagy ur, ha Lázárnak hivják is.

4942.
Minden koldusnak Lázár a neve.
Lázár név am. nyomorult, ügyefogyott, ki magával jól tehetlen. Azért mondják, ha koldus jő: adjatok a szegény Lázárnak. Ez a bibliai szegény Lázárra való viszszaemlékezésből ered.

4943.
Egy vén leány annyit ér mint egy megirott s el nem küldött levél.

4944.
Vén leánynak kurta mindig a farsang.

4945.
Vén leány ha férjhez mén, egybe öreg aszony. (6138.)

4946.
Vén leány mindenre későn érkezik.

4947.
Vén leány rózsán sem igen kap.

4948.
Nem sokat tehetni fel oly leány szüzeségére, ki mindig a katonákkal jár. K.

4949.
Nagy leány testamentoma.
Oly dolog, mi sokára készül el, mint a vén leány végrendelete, ki még mindig fiatalnak hivén magát, messze hiszi a halált, s igy szükségtelennek a testamentomot. Tehát am. még most akar élni.

4950.
Negyven éves leánynyal ördög se tánczol már.
Zemplén megyében egy boszorkánypörben is előfordul e km., hol egy vén leány mellett, ki szinte bevádoltaték, mint a tokaji hegynek egyik boszorkány táncsosnéja, ezt hozá fel mentségül az elmés megyei jegyző. Sz.

4951.
Könnyebb a leányt fölnevelni mint férjhez adni.

4952.
Sok veje, kinek leánya szemtelen.

4953.
Farsangon kivül is esik leányvásár.

4954.
Gazdag leánynak böjtben is esik farsangja.

4955.
Megnő a leány, ha pad alatt is.

4956.
Leányának szólott, menye is érthet róla. (2776.)

4957.
Kérkedékeny leány, tudod, tánczba mint jár. K.

4958.
Elég szép a leány, ha jó.
Legszebb a jó leány.

4959.
Okos ember, leánya van.
Vitézi léleknek, a férfi élet függetlenségének vagy családi gőgnek vagy általánosan emberi természetnek tulajdonitsuk, mindegy: elég az hozzá hogy a magyar ember igen nagyra van vele, ha legelsőben fia születik. Az oly atyákra már, kiknek először leányuk van, feltalálták azt a mentséget hogy okos embernek leánya születik előbb, ki aztán a fiut dajkálni fogja.

4960.
Czifra mint az eladó lány.
a) Fürge leány mint a pereszlény.
b) Leányvásárnak táncz a vége. (L.: lány.)

4961.
Lefosta, lenyalta.
Arra mondják, ki előbb gyalázott valakit, azután meg dicséretekkel halmoz.
Várd el, majd leföstelek.
Latin: Tuis te pingam coloribus.

4962.
Lefőzte. (5184.)

4963.
Legény a gáton. (2204.)
Legény kell a gátra.

4964.
Menyecskés legény nem házasodhatnék.

4965.
Nősző legény nem kiméli a költséget.

4966.
Nősző legény pénzének nagyobb hire mint summája. K.

4967.
Helyre legény.
Ennek megfelelőleg mondják ezt is: helyre leány.

4968.
Vén legényből fiatal házas.

4969.
Minemü a legény, oly a gatyája is. KV.

4970.
Szegény legény nem nagy ur.

4971.
Szegény legény gazdag városban.
Ez igen szokott felelet, ha kérdik az embertől: hogy van. Több benne a tréfa és kedély mint az igazság, mert olyan is használja, ki szegénynek épen nem mondható.

4972.
Kicsi legényt kicsi pallos illet. KV.

4973.
Szegény legény.
Általános, országos neve pusztai kalandoroknak, kik élelmök megszerzéseért fosztogatnak ugyan de nem gyilkolnak, hanem inkább munkát restelvén, csavarogva élnek.

4974.
Ha nem lehet, csak nem lehet.

4975.
Mi nem lehet, kezdete sincs.

4976.
Lenne, ha volna.

4977.
Sajt, kenyér mellett is megjárják a lejtőt.

4978.
Kalodában keserü a lejtő.

4979.
A lejtőt járja.
Lefelé jár szerencséje, méltósága.

4980.
Nem mind lencse, a mi lapos.

4981.
Csapni a lencsét. KV.

4982.
Egybeszürték a lencsét. KV. (5016.)

4983.
Ebül mérik a lencsét. BSz.
Kimérik ott neked is a lencsét.

4984.
Roszul fog ott főni lencséje.

4985.
Rá se néz a lencsére.

4986.
Értem, uram, értem hogy jó a lencse.

4987.
Válogat mint rosz lencse a vizben.

4988.
Lencseszem a csizmában hegynél is nagyobb.

4989.
Lencse, borsó, kása, mind isten áldása; diák táplálása.

4990.
Lencsés prokátor.
Legujabb idők szerint németesen igy mondák: zugprokátor (Winkel-Advocat). Jelent oly hajhászót, a minőt magyar embernek le sem kell irni.

4991.
Lengyel lopó. KV.
Kis-Viczaynál: argivi fures, vagyis czégéres tolvajok, milyeneknek tarták régen az argosiakat.

4992.
Lengyel posta. K.
Oly követ, ki azt sem tudja, miért küldik; példaul: buta cseléd gyakran boltajtónál felejti el, mit kellene vásárolnia.

4993.
Leokádia napja.
Játék a "leokád" és "Leokádia" szavakkal.

4994.
Addig nyujtózzál, meddig a lepel ér. (7588.)
Német: Strecke dich nach der Decke.

4995.
Szedd el a leplet. KV. (6755.)
Siess, hordd el innen a sátorleplet, sátorfát.

4996.
Leplén kivül a lába. D. (367.)

4997.
Nem tiszta a levegő.

4998.
Levegőbe épit várat.
Német: Luft-Schlösser bauen.

4999.
Én sem élhetek levegővel.

5000.
Ne rontsd a levegőt.
Éretlen, esetlen beszédüre mondják elég nyomatékosan.

5001.
Nyomta a levegőt. (3881.)

5002.
Hátra van még a fekete leves. Sz. (5629.)
Vagyis hátra van még a dolog nehezebb, bajosabb része, nagya; mikép Tököly Imrével történt, ki, Szirmay András szemtanusága szerint, 1685-ben ebéden levén a nagy-váradi török basánál, a mint sült után fel akart volna kelni asztaltól, ezen szavakkal marasztatott: hátra van még a fekete leves, azaz kávé. – Mert ugy volt már előre kicsinálva, hogy kávéivás után Tököly azonnal fogassék el, a mint meg is történt s ő kötözve rabul vitetett Drinápolyba. Sz.

5003.
Levest sem tud főzni, mégis udvari szakács.

5004.
Ki levest akar enni, kanál legyen kezében.

5005.
Eldöntötte a levest. Sz.

5006.
Inkább haskó fájjon, mint leveske maradjon.

5007.
Vékony mint a vajatlan leves.

5008.
Ki levesre bort iszik, nem kérnek attól tanácsot.
Leves összetéve néhány szóval jelent ütleget is, p. nyakleves, pofleves.

5009.
Nem mozog a levél, ha nem fu a szél. (2835.)
Nem indul a levél fuvás nélkül. (3393. 5669.)

5010.
Ez a levél nem nekem szól.
Ez a dolog, ez a hir, nem engem illet.
a) Mintha levelet vinne.
Sétálóra mondják, ha neki gyorsult a menésnek.

5011.
Egy kedv szerint irott levél jobb egy táncznál. ML.

5012.
Leveles szinben nehéz volna telelni.

5013.
tartja a gazdát, átok, szitok a szolgát.

5014.
Mind egy lében sóznak. P. (3207.)

5015.
Minden lében locs. BSz. (4611.)
Minden lében kanál. F. (4621.)

5016.
Egybeszürték a levet. P. (4983.)

5017.
Ő itta meg a levét. (4387.)

5018.
Megborsozták neki a levet.

5019.
Benne van a lében.

5020.
Feladta levét, elfeledte konczát. KV.

5021.
Csapni a levet.
Pázmánnál, Kis-Viczaynál egy értékü: "csapni a levet vagy lencsét, egybeszürték a levet vagy lencsét." – Csapni azaz hüteni, mit a német ezzel fejez ki: treiben. Gyermeknek szokták hüteni az ételt, aztán főleg a nők – kik rendesen ennivalóval kedveskednek legelőbb – kedves vendégöknek. Tehát csapni a levet am. kedvét keresni valakinek.

5022.
Keserü a leve.
Vagyis keserü lesz valaminek a kimenetele, következése.
Amott van egy kis ház, arczczal napkeletnek,
Keserü a leve, a mit abban főznek. Népd.
a) Hével, lével. (508.)
b) Rátartja magát mint fekete lé az asztalon. (8533.)

5023.
Haza feküdtek mint a lédecziek. (3117.)

5024.
Hess légy! ne szállj rám.

5025.
Légy nem madár. (1. 7861.)

5026.
Légyből is elefántot tüntet. BSz. (3662.)
Latin: Elephantem ex musca facis.
Német: Aus einer Mücke einen Elephanten machen.

5027.
Ha ő szép, a légy is madár.

5028.
Szárnyán a légy is elviheti.

5029.
Tudja, mitől döglik a légy. (2526.)

5030.
Döglött légy.
Igen gyáva, magával is jól tehetlen.

5031.
Légynek sem árt. (854.)
Igen ártatlan, szelid természetü.

5032.
Légynek se mondd: kidongja.

5033.
Tejbe ugrott légy.
Fekete leányra mondják, mikor fehérbe öltözik, s ezt igen izlésnélkülinek tartják közönségesen.

5034.
Legyet buzogánynyal.
Gyöngét nagy erővel támadni meg.

5035.
Olyan mint légy az aludttejben. (5033.)

5036.
Nyalakodik mint a légy.

5037.
Alázatos mint az őszi légy.

5038.
Tétova száll/Mindennek neki megy mint a vak légy.

5039.
Szemtelen mint a piaczi légy.
a) Egy csapással két legyet.
b) Lába szárán csapja a legyet. (4460. 4461.)

5040.
Hálni jár belé a lélek.
Csak alunni jár belé a lélek. F.

5041.
Lelkével is adós, az is ördögé. (41.)

5042.
Hozzá nőtt a lelke. KV. (5047.)
Arra mondják, ki soká betegeskedik, s nehezen hal meg.

5043.
Nincs több a lelke körül.
Azaz utolsó fillérét is kiadta, elköltötte.

5044.
Hamis teste, lelke./a lelke.
Maradjon magának,
Nem hiszek szavának,
Hamis teste, lelke
Szőkének, barnának. Népd.

5045.
Ha száz lelke volna, se hinném.

5046.
Nincsen lelke, hanem csak párája.

5047.
Szarva nőtt a lelkének. (5042.)

5048.
Lelkére hal meg.

5049.
Ezer a lelke. (5266. a.)
Igen bátor, sőt vakmerő emberre szokták mondani.

5050.
Van lelke.
Mintha mondanák: nem tehetek fel oly roszat felőle, hiszen van benne annyi lélekismeret. Ezzel ellenkező: nincs lelke.

5051.
Lelke rajta.
Essék minden az ő rovására; legyen az ő büne vagy érdeme.

5052.
Lélek, a mi elevenít.

5053.
Lélekvesztő.
Kisded, biztalan csónak neve, minő főleg a tiszavidéken van sok.
Aztán ily erősebb kifejezések: veszett a lelke, gonosz a lelke, fekete lelkü, lélekben járó, lelke kinja (190.), lelkemtől lelkezett, nincs annyi lelke, lelkéhez nem fér, el nem viszi lelkén, lelkére köti, lelkére szól, lelkére hagyja, lelkétől megválva, lelkem háza, azaz testem, gyomrom (megvertem a lelkem házát, azaz jóllaktam) stb.

5054.
lélekismeret nem fél száz prokátortul. Sz.

5055.
Nagy hóhér a rosz lélekismeret. (5665.)

5056.
Lélekismeret ezer tanu.
Latin: Conscientia mille testes.
Német: Gutes Gewissen ist tausend Zeugen werth.

5057.
Lelkismeret tudja legjobban, mit ember titkon cselekszik.

5058.
Szürujjában lelkismerete.

5059.
Rosz lelkismeretü ember azt gondolja: minden ő róla beszél.

5060.
Lépet hány.

5061.
Lépre került.

5062.
Hogy madarat csalják, lépet zöldre hagyják. (7944.)

5063.
Majd leszakadt a lépem. (8002.)
Azaz igen sebesen és sokáig futottam.

5064.
Más lépe, más képe.
Más a belseje, mint a külseje.

5065.
Elvéti a lépést. P.

5066.
Lépést tartani.
Azaz egyenlően haladni, p. müveltségben lépést tartani az idővel, a kor lelke és erkölcsével.

5067.
lésza tart jó sövényt. KV.
Kis-Viczay ezt teszi ki vele: honos alit artes, becsület tartja fel a müveltséget.

5068.
Más léte mint képe. D. (5064.)
a) Léva, Tátika lejtőt jár, de Csicsó is vendéget vár. Sz.

5069.
Lévai fejkötő.
A lévai piaczi kofákról am. pof, pofozkodás.

5070.
Nem tarthat örökké, mint a lévai kemencze.
Egy fazekas kemenczét állíta fel Léván, mi nem sokára összedölt. Hivaték tehát, de minden szemrehányás ellen azzal védte a kemenczét: hogy nem tarthat örökké. Innen ment közmondássá: nem tarthat örökké, mint a lévai kemencze.

5071.
Liba, volt most lud.

5072.
Libábul is kitör a ludméreg. (619.)

5073.
Anyányi liba.
Nagy leány, kevés ügyességgel, okossággal.

5074.
Libapásztor sem lesz belőled.

5075.
Lidércz is tudja, hová vigye a pénzt.
Lidércz a magyar nép hitében valami tüzi manó, mely mint a tüzet tápláló lég, kulcslyukon is befér, s a legelzártabb helyeket is, csukott erszényt, csukott ládát, a nélkül hogy gyujtana, meglátogatja. Természete a pénzhordás, gazdagítás. Ezért mondják a hirtelen gazdagvóra: lidércze van. Lakása: posványok, várdüledékek, barlangok, temetők, vagyis dohos, penészes helyek. Ha lidércz-tüzekről hallunk, ez csak erősíti a fönebbi véleményt.

5076.
Lidércze van.

5077.
Lidérczet imádja, csak hogy pénzt hozzon.

5078.
Likon kivül jó alkudni. KV.
Szabadon jó embernek a maga ügyét védeni, nem pedig mikor már el van zárva.

5079.
Bolond likból bolond szél fuj.

5080.
Fehér liliomnak is fekete árnyéka. (3293.)

5081.
Fehér mint a liliom.

5082.
Ruházkodik mint a liliom. (2345.)

5083.
Liptai sajtot ad hogy lovat nyerhessen. (6893.)

5084.
Liszt is elfogy, ha sok markon megy keresztül.

5085.
Ha tömjén nincs, liszttel is áldozunk.

5086.
Se liszte, se tiszte.

5087.
Lisztlopó. (4686.)
A molnárokat ugy szokták csufolni, hogy maga kalapját leveszi valaki és belé nyulván, kavar, kever benne, mintegy jelentvén általa a molnárok fogását, kik a lisztet igen szétmorzsolják, hogy annál kevesebb menjen a zsákba, melyet parázsliszttel szoktak visszaadni. Ezzel egy értelmü: lisztes. Innen: lisztes vagy am. lopásban részes vagy.

5088.
A kétszer sütés liszten is elmulik.

5089.
Piros mint a lisztes zsák.

5090.
Lisztes zsák.
Gunyneve népnél a fehér posztó nadrágos katonának.

5091.
Olyan mint a lisztláng.

5092.
Hamar lobban. (3850.)

5093.
Templomba is későn jön a lomha.

5094.
Ki egy tüt lop, ökröt is próbál az. (6040. 7990.)

5095.
Bajos ott lopni, hol a gazda zsivány.

5096.
Nem jó volna vele lopni. (4353.)

5097.
Pillants uram, pillants, majd neked is lopok.
Ugy emlékeznek hogy egy tolvaj mondá ezt, mikor sötét éjjel lopni akarván, igen villámlott. – Értelme oda való: mikor fő lopót pártolván valaki, gyanu van reá, mintha ő is vette volna hasznát a tolvajságnak.
a) Hogy bátrabban lopjon, szomszéd házat gyujt fel.

5098.
Lovagnak mondja magát, de a kenderből sem tetszenék ki.
a) Mindig azon lovagol. (3729.)
b) Mi nem tud lovász harangot önteni. KV. (1631.)

5099.
Busuljon a , elég nagy a feje.

5100.
Holnapra is kell a ló. K.

5101.
Lassan kocsis, beteg a ló.

5102.
Nem használ a jó ló, ha a kocsis nem jó. (2438.)

5103.
Rest ló kövérebb.

5104.
Nyügbe vetett ló nem messze nyargal. P. (6035.)

5105.
Szokást vesz fel a ló, ha rá nem ütnek.

5106.
Fáradt ló is farka előtt jár.

5107.
Nincs oly rest ló, ki előbb ne járna farkánál. K.

5108.
Fáradt lónak farkas is nehéz.

5109.
Jó ló télben is kapál magának.

5110.
Herélt ló is megcsikózik néha, mikor leveti Málé Petit.

5111.
A ló kötőfékkel jár.

5112.
Sok jó ló megszakad, a mig erkölcsét kitanulják.

5113.
Rugó ló sokszor tulajdon mesterét sujtja agyon. KV. (6908.)

5114.
Vén ló is megröhögi az abrakot. K.

5115.
Nekünk is nevetett a vak ló. D.
Dugonics szerint e latin kifejezésből: ridet "Apolló" lett "a vak ló."

5116.
Visszafogni a ló száját. (6675.)

5117.
Ló halálába.
Igen sebesen p. vinni a hirt, cselekedni vallamit.

5118.
Elfagy a ló szarva.
Tréfás kifejezése a hidegnek.

5119.
Abrakvivő lónak nem törik fel háta.

5120.
Lóvá tették.
Elbolondították, kijátszották.

5121.
Egy jó lónak csak egy a lába.

5122.
Közös lónak turos a háta.

5123.
Lónak négy lába, mégis botlik.
Német: Strauchelt doch auch ein Pferd, und hat doch vier Beine.
Franczia: Il n'y a si bon cheval, qui ne bronche.

5124.
Lusta lónak korbács az abraka.

5125.
Zabos lónak jó kedv az ostora.

5126.
Fogadott lónak rövidebb a mérföld.

5127.
Lopott lónak nincsen rosz ut.

5128.
Lopott lórul tenger közepén is leszállítnak.

5129.
Zabos lóhoz ne közelíts.

5130.
Tud a lóhoz: fejét üti

5131.
Lórul szamárra.
Latin: Ab equis ad asinos.
Német: Vom Pferd' auf den Esel kommen.

5132.
Nehéz az agg lóbul poroszkát csinálni. (1968. 3115.)

5133.
Bujj a lóba, hallgass.

5134.
Bujj a lóba, jársz hintóba.

5135.
Kinek lova nincsen, gyalog jár az Pestre.

5136.
Nem alám hoztad ezt a lovat.

5137.
Elragadták a lovak.
Azaz indulatok, pompa és fényüzés vágya, stb.

5138.
Lovat is ad isten a jobbiknak. D.

5139.
Zabba mennek a lovak.

5140.
Hitvány lovat száll meg a légy.

5141.
Rest lovon nem fog a szó.

5142.
Lovat keres, rajta ül. (2120.)

5143.
Még lovad sincs, már kantáron busulsz. KV.

5144.
Lovat ad alá.
Eszközt ad neki tovább menetelre, aztán elősegíti. Fellovalni vagy mintegy lóval ellátni am. felbujtani, fölizgatni.

5145.
Lovat is azt üzik, ki legjobban huz.

5146.
Ki a serény lovat sarkantyuzza, czigány kézre szánja. K.

5147.
Fehér lovon eladni. (6893.)
A fehér ló rendesen megkülönböztető jele volt az elsőségnek vagy azért mivel a fehér lovakat jobbnak tarták, vagy mivel a győzők régi szokás szerint rendesen fehér lovon ültek.

5148.
Nyomtató lónak nem kötik be száját.

5149.
Gyakorta agg lovon verik agyon a farkast. KV.
A nyulat agg lovon verik néha agyon. KV.

5150.
Hol a féket megkapják, a lovat is ott szokták keresni.

5151.
Nem veszik a lovat csupán szőriért.

5152.
Zabolátlan lovat nehéz megtartani.

5153.
Zabált lónak egere nő.

5154.
Zab hajtja a lovat, nem ostor.

5155.
Herélt lovat talpáról szokták fejni.

5156.
Herélt lónak csak egy a lába.
Azaz ha egy lába kitörik, semmi hasznát nem vehetni többé.

5157.
Ki lovat veszen, a féket is vele veszi. P.

5158.
Ki meghiszi lovát, kantár marad nála. KV.

5159.
Van lova, de nincs kocsisa.
Van esze, de nem tud vele élni.

5160.
Nőjjön kutyának fü, ha eldöglik a ló.

5161.
A hol ló nincs, szamár is elkel. (1481.)

5162.
Akár a lóval imádkozz.

5163.
Én lovat árulok, te belé szursz. KV.

5164.
Lónak fia is csak ló. K.

5165.
A mit lovon fogad, gyalog meg nem állja.

5166.
Mindenki lova fia. KV.
Ki tudja, mindennek ki volt atyja. KV.

5167.
Lóhátrul beszél az emberrel. (2756.)

5168.
A lóröhögés is öröm.

5169.
Fingik mint a zabos/szakadt ló.

5170.
Igyekszik mint a rosz ló.

5171.
Állva alszik mint a ló.

5172.
Hányja, veti fejét mint a legyes ló.
Hányja fejét mint a ló Augusztusban.

5173.
Bukik mint a ló.

5174.
Mindig eszik mint a ló.

5175.
Megkötötte magát mint a nyakas ló.

5176.
Megbaklott mint a ló.

5177.
Röhög mint abrakjának a ló.

5178.
Se hite se lelke mint a hajóhuzó lónak. (3645. 6405.)

5179.
Konyít reá mint rosz ló az országutra.

5180.
Ostoba/Szamár mint a ló.

5181.
Ha rugdos a ló, végy el abrakábul.

5182.
Lovon jött, gyalog ment.

5183.
Szóld el, szóld; tul lőtték, ide áll az ajával. M.
Homályos szerkezetü km. Tul vagy amott lőni, s ide állni az ajával vagyis a nyilvesszőnek készült rovátékkal. Molnár igy világosítja: Alia Menecles, alia Porcellus loquitur. Rázmán pedig ebből ily értelmet fejt ki: mikor valaki sokat beszél (szóld el, szóld) mi semmit sem tartozik a dologra (tul lőtték, ide áll az ajával).

5184.
Meg vagyok lőve. (4962.)

5185.
Ha görbe nem vón a lőcs, nyujtó lehetne.

5186.
Előbb állt a lőcscsel.
Elillant a lőcs árával.
Lopott s odább állott vele.

5187.
Lassabban a lőcs árával.
Azaz bünös vagy, ne beszélj oly fennyen.

5188.
Kivül a lőcs a kereken.
Igy szoktak kiabálni szekeresek után, kik azt gondolván hogy valamit elvesztettek, szorgalmasan körülnézik a szekeret, de csak időt vesztenek.

5189.
Lőcsre kapott mint a pap.

5190.
Régi hires lőcsei forma.
Azaz régi, divatból kiment forma.
a) Hét országra szól mint a lőcsei kalendáriom.

5191.
Lőrincz van a dinnyében.
Azaz Lőrincz napja után megrothad a dinnye, s nem jó enni. Valaha ez igaz lehetett, de mailag nem ugy van, mert Lőrincz napkor még javában a dinnye.

5192.
Soká készül mint Lucza széke.
Szokás Lucza estvéjén székcsináláshoz kezdeni, minek az a törvénye hogy minden nap egy vágást kell rajta tenni s ugy késziteni el karácsonestvére vagyis az éjféli misére. Közhit szerint a ki egy ily széket csinál s a misére magával vivén, ott rá ül, s maga körül bottal a földön egy kört ir le, mindazokat meglátja, kiket látni ohajt, e büvös körben.

5193.
Megesik egyszer lud a jégen. KV.

5194.
Legyen lud, ha kövér.

5195.
Legyen lud, ha kövér, együk meg, ha fehér.
Egy kanonok asztalára nem böjti napon halat adott fel a szakácsné, s kérdeztetvén: hogy van ez, mikor ma nincs böjti nap? felelte: kövér az mint a hizott lud, (szalonnával levén megtüzdelve). "Jól van!" mondá ráhagyással a főpap, "legyen lud, ha kövér." – Ezóta e km. szóvitábani ráhagyást jelent országosan.

5196.
Nagyobb csuda, ha egyszer eszterhára száll a lud hogysem napestig ott sétál a kakas. P.

5197.
Tengeren innen, tengeren tul, csak lud a lud.
Német: Flög' eine Gans über's Meer
Käm' eine Gans wieder her.

5198.
Ludra költesz szénát.

5199.
Ludtól tanul a liba. (1426.)

5200.
Mikor elvitte farkas a ludat, akkor tetszik meg ize.

5201.
Nincsen olyan mint a lud,
Nem kell neki gyalog ut.

5202.
Luddá lett.
Luddá tették. (5120.)

5203.
Olyan mint a szárnyaszegett lud. M.

5204.
Őrizkedik mint lud az eszterhától.

5205.
Gágog mint a lud.

5206.
Ludak törvénye: kiki magának.

5207.
Te is ludas vagy.
Ludas azaz részes vagy valami csin elkövetésében.

5208.
Előbb szól a ludas aszony. D.

5209.
Magára vesz mindent mint a ludas aszony. (5844.)

5210.
Majd visszaveri a Ludas Matyi. (46. 5333.)

5211.
Ludvércz is tudja, hová vigye a pénzt. (Lásd: lidércz.)

5212.
A keserü füvet luggal forrózzák le.

5213.
Kivitte a lugját. (4387. 5017.)
Német: Er musz das Bad austragen.
a) Fejére telt a párlug.
b) Lutheranus; nagy lutheranus. (5397.)

5214.
Bedugni egy lyukat.
Azaz kielégíteni egy szükséget, helyre ütni a fogyatkozást.

5215.
Könnyü kis lyukat bedugni.

5216.
Só lyukamba.
Gyermekek játéka, mit néhutt csikuska vagy disznócska névvel neveznek, ugy esik hogy körül, annyin a menynyin, lyukat ásnak, s benne tartják botjaikat. De ásnak a többi lyuk középpontjaul egy nagyobb lyukat is. Most az a kötelessége egy más társuknak, ki kondás nevet visel, hogy egy kemény, lapta forma, fa gümőt a középponti lyukba behajtson, megjegyezvén hogy a lyukak mellett álló fiuk ez ellen mindent elkövetnek s botjaikkal tovább ütik a fa golyót. – Ha e játék alatt valamelyik elmegy igy mondja: só lyukamba! Azaz e lyukat senki el ne foglalja; tehát tiltakozik. Mert ha a kondás be találja hajtani a középpontba disznaját, ekkor igy parancsol: lyukról lyukra! Erre a fiuk egymás után változtatják állásukat, s a kondás igyekszik botjával valamelyiknek lyukát elfoglalni, s kinek helye nincs a szélső lyukak körül, az lesz a kondás; különben kondás marad a régi; a tiltakozó lyuka elfoglalhatlan.

5217.
Lyukról lyukra.
Azaz igyekezzél állást foglalni el magad számára.

5218.
Olyan a lyuk: ha hozzá adsz, fogy, ha elveszesz, nő.

5219.
Annyi mint aratáskor a lyuk. (Lásd: lik.)

« K. KEZDŐLAP

Erdélyi János: Magyar közmondások könyve

Tartalomjegyzék

M. »