« L. KEZDŐLAP

Erdélyi János: Magyar közmondások könyve

Tartalomjegyzék

N. »

M.

5220.
Ma nekem, holnap neked.
Latin: Hodie mihi, cras tibi.
Német: Heute mir, Morgen dir.

5221.
Ma pénzért, holnap ingyen.
Német: Heute für Geld, Morgen umsonst.

5222.
Jobb ma nekem egy, kettő, mint holnap tizenkettő.

5223.
Jobb ma egy veréb mint holnap egy tuzok.

5224.
Ki a mát megadta, holnapot nem igért.

5225.
Mit ma elvégezhetsz, ne halaszd holnapra.

5226.
Ki adott mára, ismét ad holnapra.

5227.
Nem ma lesz az!

5228.
Oly igaz mint a mai nap.

5229.
Ma sült. (Lásd: holnap.)
Azaz uj; p. ma sült gróf, ma sült nemesember, ki ebben aztán már kevély is.

5230.
Érd el macska az egeret. D.
Dugonics Apor Péter után régi magyar tánczból hozza le e km. keletét. De a mi Peldb. 2. k. 140-1 lapon áll ama régi tánczról, nehezen volt magyar táncz, s ugy látszik nem egyebet irt le Apor mint az ugy nevezett füzértáncznak (cotillon) egy figuráját, mondván: "egyik legény elvitte a másik sorban álló leányt; vagy kétszer tánczolt, megkerülvén mind közben mind kivül a két sorban állókat. – Ugy aztán a leány maga helyére, a fiu is maga helyére állott. – Aztán a mellette álló legény a más sorban álló leányt vitte el. És a táncz mind addig tartott, mig valahány legény és leány volt a két sorban." – E km. értelme am. törekedj czélod után, s előfordul többnyire minden népi játékban, hol fiunak leányt, s leánynak fiut kell utólérni, minő a bolhácska, koszoru vagy körülálló.

5231.
Alamuz/Alázatos macska nagyot ugrik.

5232.
Alamuz macska egeret fog.

5233.
Alamuz macska hamarább megfogja az egeret./nagyot ugrik, egeret fog.

5234.
Alánéző macska. Sz. (4584.)

5235.
Sicz macska! molnáré a csöcs.

5236.
Macska mikor szunyad, egerek tánczolnak. Sz.
Német: Wenn die Katze auszer dem Hause ist, tanzen die Mäuse.

5237.
Macska is szereti a halat, de kerüli a vizet. (3423. 5611.)
Német: Die Katze möchte der Fische wol, sie mag aber die Füsze nicht nasz machen.

5238.
Jól lát a macska, noha talpát nyalogatja. K. (6239.)

5239.
Őszi macska, tavaszi menyecske. (3281.)

5240.
Királynak is szemébe néz a macska. K.
Német: Sieht doch wol die Katze den Kaiser an.

5241.
Minden szinü macska, fekete éjtszaka. (2648. 7687.)

5242.
Macskának kötel a kolbász, ha el nem éri. K.

5243.
Körmetlen macskának nehéz fára hágni. Sz. (2819.)

5244.
Alánéző macskának nem kell hinni.

5245.
Macskának fia is örömest egerész.

5246.
Zsákban macskát nem árulok.
Német: Man musz die Katze nicht im Sacke kaufen.
Franczia: Achéter chat en poche.

5247.
Nekem is volt egy bölcs macskám, a csávába halt vala. KV.

5248.
Oly bölcs mint az én macskám.

5249.
Letörte a macska szarvát.

5250.
Nehéz arra szoktatni macskát hogy egérlakozásban gyertyatartó legyen.

5251.
Szerdék próbálja meg a macskát.

5252.
Szerdékes macskát nehéz megjobbítni.

5253.
Tejbe verik a macska orrát.
Azaz tetten kapásnál elbánnak az emberrel, mint macskával, ha egyszer tejen kapják, mert ugy belé verik orrát, hogy lélekzeni is alig tud.
Nyalakodjunk, nincs most ben
Módja a banyának,
Hogy az orrát a tejbe
Verje a macskának. Horváth A.

5254.
Ugy van mint hét macska a zsákban, maga a csucsában. D.

5255.
Belé bolondult/Elszédült mint macska a fingásba.

5256.
Talpra esik mint a macska.

5257.
Rá szokott mint macska a szalonnára.

5258.
Zörög mint macska a dióhéjban./az üres katlanban.

5259.
Játszik mint farkával a macska.

5260.
Busul mintha elkapta volna kenyerét a macska. (8049.)

5261.
Törlészkedik mint a macska.

5262.
Ül mint sövényen a macska.

5263.
Forgolódik mint macska a forró kása körül.
Német: Er geht drum herum wie die Katze um den heiszen Brey.
Franczia: Tourner autour du pot.

5264.
Csillog a szeme, mint a kan macskáé.

5265.
Alázatos mint a macska.

5266.
Szemes mint a macska.
a) Felkötötte macskára a harangot. (5049.)

5267.
Kifizette mint Madali a barátot. B.
Egy (némelyek szerint Csáky gr. nagy-váradi) püspök, ebédre hivatá Madalit, egy falusi predikátort, oly meghagyással hogy a mint lelik, ugy hozzák el udvarába. Vágyván a tréfára melyet vele üzni fognak, gondolkodtak a jelenlevők, mint fogadják. Egyik a vendégek közül ugy látszik barát, kiköté magának a fogadást, noha eléggé volt figyelmeztetve hogy ne tréfáljon Madalival. És imé jő Madali otthonias pongyolában. A barát kérdezé: mit keres Saul a próféták között? Madali folytatá: "az ő anyjának szamarait és örül hogy egyet meglele," s ekkor a barátra mutatott.

5268.
Nem azé a madár a ki megleli, hanem a ki kiszedi./a ki kiszedi, hanem a ki megeszi.
a) Rosz madár az, mely más fészkébe tojik.

5269.
Ha madárra tárgyalsz, ijadat ne pengesd. D. (8236.)

5270.
Kicsi madárnak kicsi fészke. KV.
Német: Kleine Vöglin, kleine Nestlin.

5271.
Ki madarat tart, ganéj a fizetése. D.

5272.
Rosz madárnak fészke se jó.

5273.
Nem tiszta madár az, ki fészkét rutítja. (2771.)
Német: Es ist ein böser Vogel, der in sein eigen Nest hofiert.

5274.
Reszketés madárnak, oltalom leánynak. Bsz.

5275.
A legjobb madarat soha meg nem lövik. (2449. 2480.)
Legjobb madár a méh. Igen hires talány a népnél, öszszefoglalva egymás mellé e hármat: "A legjobb ételt soha asztalra nem teszik; a legjobb fából soha nem építnek; a legjobb madarat soha meg nem lövik." Mi az?

5276.
Könnyü ellőni madarat, ha röptében egyenes utat tart.

5277.
Madarat szólásán, fazekat kongásán. (2476.)
Latin: E cantu dignoscitur avis.
Német: Den Vogel kennt man am Gesange.

5278.
Ugy szól madár, mint szája áll.
Német: Jeder Vogel singt, wie ihm der Schnabel gewachsen ist.

5279.
Nem rak fészket madár oly házra, mely meg akar égni.

5280.
Ritka madár.
Mondatik minden uj és nehezen találtató dologra; igy tömérdek közmondás formáltatik általa.
Latin: Rara avis.

5281.
Drága (jó, szép, gyönyörü) madár.
Mondatik ironice és feddőleg: "itt vagy te gyönyörü madár." Lumpaci vagabundus vagy a három jó madár."

5282.
Madár szerencsétlen a gyermek kezében.

5283.
Ritka madárnak kedves a kalitka. (2330.)
Az a madár igen ritka,
Melynek kedves a kalitka. Népd.

5284.
Hol a madár se jár.
E kifejezéssel igen nagy távolság értetik. Meséinkben az alvilágba jutott királyfiakat, tündérhősöket, kik az elrablott királykisasszonyokért szállnak alá, rendesen igy szólitja meg az alvilági, megismervén külsején idegen voltát: hol jársz itt, hol (onnan, ti tőletek) a madár sem jár.

5285.
Könnyü mint a madár.

5286.
Szabad mint a madár.

5287.
Él mint az égi madár.

5288.
Eleven mint a madár.

a) Ugrándozik mint a tőrbe szorult madár.
b) Madarat fogathatni vele. (1441. 8079.)

5289.
Madarász sem hint többet a csürbe, hanem a mennyivel oda csalhatja a madarat.

5290.
Okos madarász idejében szedi fel a lépet.

5291.
Madárhusu.
Különösen lóra mondják, mely nem hizékony, de jó vérü; aztán emberre is.

5292.
Madárlátta.
Azaz meszünnen hozott, p. czipó, vásárfia.

5293.
Az egy madártejen kivül mindene van. (4078.)

5294.
Madártejet is adhat.

5295.
Madzag nem kötél. (1. 2085.)

5296.
Szakad a madzag.

5297.
Szakadjon a madzag, de kinek szakad szíj.

5298.
Madzag gyeplő, kender hám, mind a kettő rosz szerszám.

5299.
Madzagra kötöm.
Madzagon sem lehetne megtartani. (4136.)
a) Mézes madzag.
Mézes madzagot vinni száján, azaz egy kis jót izleltetni szoktatóul, melyre majd keserüség következik.

5300.
Minemü a mag, olyan a gyümölcse.

5301.
Jó földbe esik a mag.
Azaz van fogékonyság valamire. Péld. beszélj a népnevelésről, ott jó földbe esik a meg.

5302.
Marokkal a magot, ne vékával.
Latin: Manu serendum, non thylaco.

5303.
Jó lesz magnak.

5304.
Nem bánom, ha magva vesz is.

5305.
Nem adja meg magvát.

5306.
Az az ember nincs maga. (6061.)
Tud valami ördögi mesterséget. Van olyan ember, ki magában elkezd beszélni, a földre nézvén, oda függed tekintetével, s mintegy fenszóval gondolkodik. Ilyenre használják a közmondást.

5307.
Kiki okosabb más dolgában mint a magaéban.

5308.
Ha kell, menj magad, ha nem kell, küldj mást.

5309.
Magadtul ne kiméld, mástul ne szánd.

5310.
Másét ne bántsd, magadét ne engedd.

5311.
Ha más szereti a magáét, miért ne te a magadét.

5312.
Nyulj a magad kebelébe.

5313.
Maga kiált tolvajt.
Ő a fő bünös; mert gyakran megesik hogy a tolvaj, elforditnia magárul a figyelmet, szinte tolvajt kiált.

5314.
Nem szégyen magadnak szolgálni.

5315.
Magad, uram, ha szolgád nincs.

5316.
Légy magadnak, ha meghammasztál. KV.
Igy világosittatik Kis-Viczaynál: Intra pelliculam se continere; csak addig nyujtózzál, meddig a lepel ér.

5317.
Légy magadnak bátyja. KV.
Ily latin közmondást: "Quin propriam calcans terram, querceta teneto" magyarít vele Kis-Viczay. Előjött már egyszer 648. szám alatt, hol bátyja h. bátya olvasás áll. Én egyebütt soha nem olvastam mint nála; de fölvettem a gyüjteménybe, ha ugyan tiszta határzott értelme s formája élne vagy föleleveníthető volna még.

5318.
Jobb magadnak hamut mint másnak lisztet takarni. K.

5319.
Más szemében szálkát, magáéban nem érzi a szelemen gerendát.
Meglátja más szemében a szálkát, magáéban nem a gerendát.

5320.
Kevés neki a magáé. (7140.)

5321.
Magátul is sajnálja. (1809.)

5322.
Magát tiszteli, ki mást tisztel. (656.)

5323.
Kiki szabad a magáéval. ML.

5324.
Mit magad tehetsz, másra ne bizd.

5325.
Minden ember lásson maga dolga után. (5511.)

5326.
Kiki legjobban tudja maga dolgát.

5327.
Ne kivánd a másét, tartsd meg a magadét.

5328.
Ne szemed a másét, csépeld a magadét. BSz.

5329.
Más falát reszeli, magáé fekete.

5330.
Ki magának rosz, másnak sem jó.
Latin: Nec sibi nec aliis utilis.

5331.
Másnak kalácsot igér, maga kenyérben sem eszik eleget. (2237.)

5332.
Másnak szürt, maga szomjan maradt.

5333.
Másnak akarsz patkányt fogni, magadnak egeret sem foghatsz. KV. (2237.)

5334.
Olyat mondok, magam is megbánom.

5335.
Magáéval játszik.
Kikerülő felelet ily kérdésre: mit csinálsz? Magaméval játszom.

5336.
Mindenkinek megvan a maga baja.

5337.
Közelebb az ember magához. (4452. 4762.)

5338.
Kiki legjobban tudja maga baját. (1475.)

5339.
Megfelel magaért. (7495.)

5340.
Ki magasról néz le, hamar szédül feje.

5341.
Magasról nagyobbat eshetni. (5393.)

5342.
Magda Magdának, Magda az egész világnak. (271. 4353.)
a) Csak nagyábul tudja mint Magics a miatyánkot.

5343.
Szóbul ért a magyar ember.
Mondott szóbul ért a magyar.

5344.
Ne bántsd a magyart.

5345.
Átok fogta meg a magyart.
Átok fogta meg a magyart,
Mert az soha együtt nem tart. Népd.

5346.
A magyar hamar aláir, lassan fizet.

5347.
Bajusz kell a magyarnak.

5348.
Kárán tanul a magyar. (955.)

5349.
Ritka magyar adta nélkül.

5350.
Egy német, egy barát csak egy magyar. D.
Mert a németnek csak inge van, a barátnak meg ez nincs, ellenben a magyar mind a kettőt viseli. D.

5351.
Magyar szájbul német szó is magyarosan esik.

5352.
Jó éjszakát a magyarnak.

5353.
Megemlegeted a magyarok istenét. (5210.)

5354.
Magyar ökör, német kutya, oláh disznó.
Két értelmü km. Teheti: a magyar olyan mint az ökör, a német mint a kutya, az oláh mint a disznó; vagy: legszebb a magyar ökör, a német kutya, az oláh disznó.

5355.
Háromszor iszik a magyar.

5356.
Vakulj magyar, butulj tót.

5357.
Magyar tüz, szalmaláng.

5358.
Lóra termett a magyar.

5359.
Keresztbe nézik a magyart.
Nem magasságát nézik a magyar termetnek, hanem széles, csontos voltát. Ez igen elterjedett vélemény, s azonnal Átillát hozzák példaul, kiről mindnyájan tanultuk: alacson termetü, szélles vállu, stb.

5360.
Magyar Miska módjára.
Magyar Miskásan.
Ugy látszik, oly dologra szokta ezt használni a magyar, mi erővel, kitartással jár, p. Magyar Miskásan megfogni; Magyar Miskásan elverték, stb. A Miska névben lusta erő fogalma rejlik, minő gyakran a süketek, némák, bolondoké. És van bolond vagy bohó Mizsi is. Magyar ember azt hiszi hogy megőrült ember nem fél kilencz akárminő erős legénytől, mikép a veszett kutya is megver kilencz magánál erősebb kutyát.

5361.
Ha magyar kenyeret eszel, becsüld meg a magyart. K.
a) Bajuszáról másodszor iszik a magyar. D. (482.)

5362.
Hányja veti fejét mint Magyar Balázs lova. D.

5363.
Magyaránt megmondani.
Azaz épen ugy mint van: őszintén, kereken, egyenesen.

5364.
Majom is szereti maga fiát.

5365.
Mennél csunyább a majom, annál szebb.
Latin: Simiarum pulcherrima deformis est.

5366.
Olvasva elmegy a majmok közt.

5367.
Kimutatta mint majom a menyaszonyságát. P. (2798.)
a) Majomszeretet.
Káros szülei szeretet, minővel fia iránt volt a majom, az az addig ölelgette, hogy megfojtotta.

5368.
Maknyi mak ember.
Népmesei személy, igen kis ember, olyan mint egy maknyi mak. Ez általánosan ellensége a mese hősének; igen erős, azért rendesen meggyőzi az idősebb királyfiakat, de a legkisebbet soha. Jelleméhez tartozik nagy ehetősége, falánksága, hányivetisége.

5369.
Otthon süti a makot. (4278.)

5370.
Makból lesz a tölgy. (2724.)

5371.
Oly messze mint Makó Jeruzsálemtől. KV. (2334.)
Azon időkre emlékeztető km., mikor a szentföldre tábort jártak őseink II. Endre király alatt, tehát 1217. év után eső időszakbul eredhető.

5372.
Makóra készül. (3389.)/ment. (2906. 5973.

5373.
Hitvány malacz mak alá jár. (1421.)

5374.
Hol malaczot igérnek, zsákkal forgolódjál.
Német: Wenn das Ferkel geboten wird, soll der Sack bereit sein.

5375.
Koszos malaczból válik a jó szalonna. (1427.)

5376.
Nem adnám egy zsák malaczért. (1429.)

5377.
Örül mint malacz a maknak.

5378.
Hánykódik mint poltrás malacz a garasos kötelen. (1388.)

5379.
Okos malom. D.
Valaki egy nem forgó malmot okosnak monda fecsegő társa mellett, kinek egyre járt a szája. D.

5380.
Forog a malma. (4745.)
Kedvez neki a szerencse; aztán: sokat beszél.

5381.
Két malomban őrölnek. (1305. 2649.)

5382.
Malomban hegedül. P.

5383.
Malmára jár a viz. (8232.)

5384.
Ki előbb megy a malomba, előbb őröl. (2166.)
Német: Wer zuerst zur Mühle kommt, mahlt zuerst.

5385.
Se vize malmának se szava savának. BSz.
Se kovásza kenyerének se vize malmának.

5386.
Csendes mint a puszta malom.
a) Malmon, ifju feleségen mindig kell építeni.
b) Szapora malom, sokat darál.

5387.
Eleget fürdik a malomkerék, mégis fekete. K. (1525.)

5388.
Elázott a malomkerék kövestül. (2663.)

5389.
Csikorog a malomkerék, esőt kiált. Cz.

5390.
Hiszi a manó.
Manó, rokonnak látszik a latin "manes" szóval, jelent valami hitregés lényt. Mondják: mi a manó! vigye el a manó! hová a manóba! – Hasonlít reá az "izé"; mely megint az "iz" szóbul jő. "Egye meg az iz." Igen mondják Gömörben.

5391.
Ha ő mar, én is harapom. K.
Ha ő mar, te is harapj. KV.
a) A ki birja, az marja.

5392.
Jó kocsmáros lehet az, ki maradékkal él.

5393.
Mennél többet hagysz maradékidnak, annál kevésbé bánják halálodat.

5394.
Maradgaradjába menni.
Kis-Viczaynál ez: Maragarodjába menni, latinul: eamus Athenas. – Jelenti azt a megbánást, mikor valaki jobb sorsát elhagyva olyanba jutott, honnan visszakivánkozik. Rokon vele: mért nem ültél veszteg, ha ott is jó volt dolgod.

5395.
Tüzbe jött mint Marcsek a gombódától.

5396.
Éldegél mint Marczi Hevesen. D.

5397.
Fordítsd Marczi. (4657. 5213. b.)

5398.
Margit aszony, deres ló, ritkán válik benne jó.

5399.
Szapora/Szeles Margit.
Szapora Margit a népdal szerint (L. 1. k. 393. l.) világismerő városi leány, ki egyszersmind elmés is, példaul mikor a varkocsos (czopfos) viseletről igy beszél:
"Kalapok alatt lisztes zsák,
Hajokat boltbul hordatják,
Magokét eladják."
Kis leányra mondják, ha szeles vagy sebesen beszél, de a mellett kedves: óh te Szapora Margit.

5400.
Marha marhát nyal. (8231.)

5401.
Szépen döglik a marha, olcsó lesz a bőr. (2703.)

5402.
Könnyü jó marhának árosát találni.

5403.
Nagy marhának nagy marha a helye.
Nagy ajándékért nagy ajándék van helyén.

5404.
Dölve eszik mint a marha.

5405.
Marhában van.
Játékosoknál ismert szójárat. Ki szerencsével játszik, szokták mondani: marhában azaz marha, nagy szerencsében van.

5406.
Még a régi Markalf históriáját sem tudja. K.

5407.
Csunya mint a régi Markalf. BSz.
E Markalfnak egykor elterjedett hirü embernek kellett lenni. Még ma is olvashatni a ponyvai irodalomban róla, mint bölcs Salamon udvari bolondjárul, holott őt a magyar Salamon király bolondjaul ismeri a hagyomány. (L. Dugonics 2. k. 75. l.)

5408.
Pöki markát. P.

5409.
Könnyen pöki markát, ha tolják szekere farkát. D.

5410.
Megkenték a markát. (4336.)

5411.
Igen szoros marku. (67. 2305. 5321.)

5412.
Mindig viszket a marka.

5413.
Ki sokat markol, keveset szorít.

5414.
Heten vannak mint a markotai ördögök. D.
Hét nevezetes markotai rablórul maradt Győr megyébül Markotáról. D.

5415.
Elnyelte a maszlagot.
Maszlagot evett.

5416.
Ott leszek, hol a mádi zsidó.
Azaz ott leszek a hol voltam a következő adoma szerint: A mádi zsidó igen korán indult el Pest felé s előre örvendett hogy viradatra már jó messzi lesz. De az álom rájövén, elaludt a taligában, s egy szembe jövő terhes szekér kocsisa, mert nem tért ki előtte, lovát visszafordítá s ez vele hajnalra saját udvarkapuja előtt állott meg Mádon.

5417.
Mák ez, nem mak. D.

5418.
Jó volna mákot vetni.
Azt tartják, minden nagy ebédnél háromszor áll be oly csend hogy szót se szól senki. Ilyenkor mondják: jó volna mákot vetni; mert a mákvetéshez igen csendes idő kell. – A latin ezt igy tevé ki: Mercurius supervenit; nekünk pedig Kis-Viczay igy sajátítá el: angyal mulék felettünk.

5419.
Sok mákszem mázsát nyom. (3335.)

5420.
Mál.
Ki példaul kaszátul, kapátul törést kap vagy akár vágást kezén, ezt mondják reá: kapamál, sarlómál.

5421.
Málé nem könnyen sül meg a napon.

5422.
Málé nem kenyér. (1. 2085. 5298. 7861.)
a) Málészáju. (4117.)

5423.
Ha Mária akarja, aludtej is elsül.

5424.
Zsidó is szereti Máriát körmöczi aranyon. K.

5425.
Márk vagyok, nem Lukács. KV.
Nem szokom tisztem az nekem. Davus sum, non Oedipus.

5426.
Sok szent Márton ludja elkelt azóta.

5427.
Kövér mint Márton ludja.

5428.
Közjóra világol mint Márton grammatikája.
Iskolai km. Márton német grammatikájából egyszerre többen tanulván, az közös volt mindnyájokkal, innen a példabeszéd.

5429.
Más a czifra más a szép.
Más – más szókon megforduló közmondások különbséget fejeznek ki és végtelen számig szaporíthatók, megjegyezvén hogy a két tárgy egymástul különböző legyen; p. más az arany más a réz; más a veréb más a fecske; más a tövis más a rózsa; más a leány más az anyja; más kemencze más Velencze stb.

5430.
Más kárán tanulj. (938.)

5431.
Hess el, másé. K.
P. a szomszéd tyukja, ludja, a mint udvarunkba jő, ugy szoktuk elhajtani.

5432.
Jobb a másé.
a) Másét nebántsdnak hivják.

5433.
Kövérebb a más ember szalonnája.

5434.
A mi másé, nem tied.

5435.
A mi másé, nem Tamásé.

5436.
Könnyü mást megitélni. (L. enyém, magadé, miénk.)

5437.
Már a mász, ha nem csusz.
Azaz más, különböző dolog, de mivel más helyett mász áll, tehát oda jött a csusz is, mint a 85. közmondásban mosdik és kendik.

5438.
Ledöl mint Máté tehene. D.
Hamar elfáradókra mondják.
Elnyugodott az urban,
Mint Máté tehene az utban. Parlagi vers.

5439.
Mosolyog mint Máté tehenborja. Cz.

5440.
Megilleti Mátét a kosz. B.

5441.
Az sem volt ám mátkatál. (8528.)

5442.
Annyi mint a Mátra szele.

5443.
Meghalt Mátyás király, oda az igazság.

5444.
Voltunk Mátyás idejében magyarok.

5445.
Azt is tudja, mit sugott felesége fülébe Mátyás király.

5446.
Mátyás ront, ha talál, ha nem talál, csinál.
T. i. jeget Mátyás napja.

5447.
Előre iszik a medve bőrire. (2816.)
Német: Man musz die Bärenhaut nicht verkaufen, ehe der Bär gestochen ist.

5448.
Ha egyszer a mézet megszagolta a medve, abba sem hagyja.

5449.
Medvének egy vaczkor. (6522. 3073.)
Kilencz medvének hat körte.

5450.
Nem jó a könykes medvének fiát faggatni. Cz.

5451.
Morog mint a medve.

5452.
Talpát nyalja mint a medve. (7598.)

5453.
Megszokta mint medve a vaczkort.

5454.
Válogat mint jóllakott medve a vaczkorban.

5455.
Medvét fogni.
Medvéje van.
Azt a hirtelen esőt, mely az életet (gabnanemüket) ágyásban kapja, megnedvesíti, medvének nevezik a cséplők, s ki nem ismer itt reá a meder és medv vagy nedv szavak rokonságára. Tehát tulajdonkép medv-et fogni, miből szójátékkal lett medvét fogni.

5456.
Soha megadom fejében. (8443.)

5457.
Megverte őket a sok "megáldj-isten."

5458.
Majd megbődül.
Értsd elé: oly ostoba mint a borju, hogy majd megbődül. – Mondják a jól égő tüzre is: ugy ég, majd megbődül.

5459.
Megelőzés győzés.

5460.
Ha megesz, majd kitesz.

5461.
Megégett vele.
Mondják olyanra főleg, ki feleségével roszul él; mondják rosz szolgára s másra egyébre is, mi sok kellemetlenséget okoz.

5462.
Kijön, ha megéhül. (2351.)

5463.
Megélünk már, csak az urak élhessenek.
Akkor mondja ezt a magyar ember, mikor sikerült neki valami, bár csekély, dolog, p. ha éket ver a fába, s ez hasadni kezd.

5464.
Megérett mind turója mind sajtja.

5465.
Meggyógyul, mig megházasodol.

5466.
Hamar meghal, ki későn kezd élni.

5467.
Az ifju meghalhat, az öregnek meg kell halni. K.

5468.
Egyszer lettem a világra, egyszer kell meghalni.

5469.
Korán meghal, ki hamar kezd élni.

5470.
Ha én egyszer meghalok, kurvanyja a világnak. K.

5471.
Meg kell lenni mint a meghalásnak. (7910.)

5472.
Elfelejtette mint a megholt.

5473.
Ugy megmegy, ugy megmegy, jobban se kell.
Eleven öregre mondják.

5474.
Megmutatta, kicsoda, micsoda.

5475.
Megpirulás föstéke a jó erkölcsnek. K.

5476.
Vagy megszokom vagy megszököm.

5477.
A ki megtér, idvezül.
Vendégre alkalmazzák, ha valamiért visszament oda, honnan egyszer már eljött.

5478.
Soha nem késő mint a megtérés.

5479.
A ki megyen, halad, a ki sz..ik, marad. (6247.)

5480.
Melege van. (1825.)

5481.
Meg sem melegedett nála.
P. pénz, mindjárt ki kellett adnia.

5482.
Csak a melle kivánja.
Vén emberre mondják, ha szerelmes.

5483.
Ne melleszd, a mit meg nem fogtál.
a) El sem fogta, már melleszti. (1468.)

5484.
Mi haszna a mellverésnek, ha belül nem érzesz. D. (7002.)

5485.
Nem veirk ki a mente ujjából.
P. jó beszédet, szóval oly dolgokat, mikre tudományos és fáradsággal járó előkészület kivántatik.

5486.
Sokat rángatják a mente ujját. (6526.)
a) Széllel bélelt a mentéje.

5487.
Kopasz mentség.
Bár mint tapogasd, kopasz a mentség. BSz.

5488.
Szemérmes mint a menyaszony.

5489.
Nem mindig üt le, mikor mennydörög. (3382.)
Német: Es schlägt nicht immer ein, wenn's donnert.

5490.
Büszke mint az előhasu menyecske.

5491.
Menyecskének ha mézből volna, sem kedves napája. (5664.)
Latin: Omnes socrus odere nurus.
a) Tüzről pattant menyecske.
b) Jó férfi hóna alól ugrik ki a kövér menyecske.

5492.
A ki meri, a nyeri. (5834.)
a) Nincs merie. (2752. a.)

5493.
Mese, mese, mesd ketté.
Azaz mesd ketté az üres szót mint a kolbászt és lakjál jól vele, ha tudsz. Szójáték.

5494.
Fejtetlen mese vall legtöbb becsületet.

5495.
Mesét kolbászért. (4538.)

5496.
Várják mint a Messiást.

5497.
Ki minek a mestere, annak a hunczutja. (3157.)

5498.
Nyomorult mester, ki tanitvány nem volt.

5499.
Bolond mesternek eszelős tanítványa.

5500.
Olykor a mester is elhibázza a vecsernyét.

5501.
Nem lehet az ember mindjárást mesterré. KV.
a) Nagy mester.
b) Ezermester.

5502.
Mesterembernek ha piszkos is keze, mégis aranyos. D.

5503.
Mesterembernek arany a padimentoma. KV.

5504.
Mesterember pénzt lát.

5505.
Könnyü a mesterség, a ki tudja.

5506.
Minden mesterségnek arany a vége./feneke. D.
Német: Handwerk hat einen goldenen Grund.

5507.
A ki hat mesterséget tud, éhen hal az meg.

5508.
Ne fogj hozzá, ha nem mesterséged. (2396.)

5509.
Addig áros a mesterség, mig titkos.

5510.
Mesterségnek szerencse a mestere.

5511.
Minden ember a maga mesterségét folytassa. (2550. 5325.)
Vezérszava egy játéknak, mely igy történik: Az öszszegyült vegyes ifjuságból egy választatik főnökül. Aztán mindegyik valami mesterséget mond, p. én leszek szabó, én kovács, én hegedüs stb. Ekkor leülnek asztal köré, mondván együtt és egyhangon: "minden ember a maga mesterségét folytassa." Ezt ismétlik. A főnök tartozik tudni, ki minő mesterséget választott és kezével egyik vagy másik mesterember foglalkozását utánozván, amazoknak el kell találni és utánozni őt, különben zálogot kell adniok.
a) Hol nem elég az erő, mesterség áljon elő. B.

5512.
Kerüli mint Mesztegnyei a kápolnát. K.

5513.
Mezítelent nem lehet megfosztani. (5708.)

5514.
Eltört a mécses. (1386.)

5515.
Döglött méh nem ad mézet.

5516.
Szorgalmas mint a méh.
a) Méhecske meg nem száll dögön.

5517.
Nem méltó méltatlant pénzeért dicsérni.

5518.
A jó ménló vagy megvakul vagy megbénul. (1535.)

5519.
Kétszer mér, egyszer vág.
Legtökéletesebb jellemzése a jó mesternek. Mielőtt vágna, jól megméri, meggondolja: helyesen lesz-e.

5520.
Méreg kostolással is megárt.

5521.
Nem iszszák a mérget fa kupábul.

5522.
Sok mérget nyel.
Sok boszuságot kell szenvednie.

5523.
A méreg csak méreg arany pohárbul is.

5524.
Méreg sem árt neki.

5525.
Ördög mérte mérföld.
Azt mondják az alvidéki mérföldekre hogy azokat az ördög mérte, annak is elszakadt a láncza, s azért olyan nagyok.

5526.
Betelt a mérték. (1518. 3730.)

5527.
Megüti a mértéket. (6461.)

5528.
Mérték nélkül is megszabják a nadrágot.

5529.
A milyen mértékkel te mérsz, oly mértékkel kapod vissza.

5530.
Jó mértéket tartani.

5531.
Mértékletesség legjobb örökség./kivánt egészség. KV.

5532.
Mész, bors, csuklya, sok roszat elfedez. K.

5533.
Kinek mesze nincsen, fehérfölddel meszel.
Német: Wer keinen Kalk hat, musz mit Lehm mauern.

5534.
Mind esze mind mesze.

5535.
Mészáros, keze, lába, mind sz..ros, az erszénye aranyos.

5536.
Mészáros nem könyörül a bárányon. (2564.)

5537.
Mint a kancsal mészáros. (1319.)

5538.
Méz nyalatja magát.

5539.
A ki sok mézet nyal, sok keserüt is fal.

5540.
Nincs édesebb mint a méz.

5541.
Üvegen által nyalat mézet. BSz.

5542.
Mézből se jó a sok. (6816.)

5543.
Mézből is mérget szí.

5544.
Ki mézet metsz, ujjait nyalogatja.

5545.
Ha egy kád méz egy pénz volna is, de a kinek nincs, meg nem veheti. K.

5546.
Méziz alatt méreg.

5547.
Mi van mit tenni, ha meg kell lenni.

5548.
Miatyánk! bárányláb. D. (2575.)

5549.
Tudja mint a miatyánkot. ML.
a) Sok miatyánk, kevés vakarcs. B.

5550.
Jobb a kicsin édes miénk mint a sok másé.

5551.
Szent Mihály után, ha harapófogóval huznák is a füvet, még se nő.

5552.
Elvitte szent Mihály lova.
Az a hordozható szék vagy akár két rud, melyen a koporsó vitetik.
Már engemet ide s tova
Elvisz a szent Mihály lova. Csokonai.

5553.
Fél a czigány szent Mihálytól.

5554.
A mit Miska megtanul, Mihály sem felejti el.

5555.
Meghuzta mint Mihály bátyám a kalamárist.
Egy Mihály nevü öreg czigány bement az irnoki szobába, hol nagy fekete üveg volt az asztalon tintával teli, s epedő szemeket vete rá. – "Mi az," kérdé, "üveg vagy kalamáris?" – ,Kalamáris,' felele az ifju irnok. – "Hadd lenne az kalamáris, csak én meghuzhatnám." – ,Lehet!' Ekkor a czigány szájához tevé, de mihamar elkapá, mondván káromkodva: "tinta ez, nem kalamáris!" – Alkalmazható: mikor valaki csalódik, nem azt nyervén, a mit ohajtott.
a) Bekukkant mint bolond Mihók Debreczenbe. (3948. 5572.)

5556.
Éldegél, mint Mike malacza a piaczon. D.

5557.
Magas Miklós mennybe néz. B.

5558.
Milyen a jó nap olyan a fogadj isten.
"Milyen" (minő) "olyan" szinte tömérdek közmondást formálnak, s itt rendesen az köttetik össze, mi már magátul is legszorosabb viszonyban áll egymással, p. ok és okozat, lényeg és mellék, birtokos és birtok. Legnevezetesebbek:
Minő a gazda, olyan a bor.
Milyen az aszony, olyan az eczet.
Milyen az anyja, olyan a lánya.
Minő a fa, olyan a gyümölcs.
Minő a legény, olyan a gatyája.
Minő a mosdó, olyan a kendő.
Minő a kérdés, olyan a felelet.
Minő a köszönés, olyan a fogadás.
Minő a tőke, olyan a bor.
Minő a mag, olyan a gyümölcs.
Milyen az evése, olyan a dolga.

5559.
Nem illik minden mindenre.

5560.
Mindenhez látó, semmivel biró. KV.

5561.
Kiről minden szól, kell abban valaminek lenni. KV.

5562.
Mindenütt és mindent mindentül el ne végy. KV.

5563.
Nehéz mindenkinek kedvét találni.

5564.
Mindenkinek tetszeni lehetlen, akarmi bolondság.

5565.
Ha mindnyájunk jó volna, nem lenne tarka a világ.

5566.
Mindnyájan emberek vagyunk.
a) Mindnyájunknak kettő az orra lika.

5567.
Irigy mint a mirigy.

5568.
Hamar mise, kurta predikáczó, hoszu kolbász. (4538.)

5569.
Kis mise, nagy mise, utoljára semmi se.
Arra mondák, ki hivatalkeresésben minden érdeknek áldozott a pártoknál, s utoljára is kimaradt.

5570.
Benne vagyunk mint miskolczi aszony a pinczében.

5571.
Pislog mint a miskolczi kocsonya. (2652.)

5572.
Bohó Misi, de hájas.
Bolond ugyan, de vagyonos.

5573.
Mindig egyforma mint a mocsai haraszt. Cz.

5574.
Inkább megtetszik mocsok egy tiszta ruhán hogysem a fazékon. P.
Jobban megtetszik mocsok a tisztán mint a fazékfülön.

5575.
Gözühordta mogyoró.

5576.
Nem ér egy férges/lyukas mogyorót. P.

5577.
Nem hordja gözü férgesét a mogyorónak. (135.)

5578.
Ki sokat válogat a mogyoróban, utoljára férgesre talál.

5579.
Kifogyott mint mogyoró a tokjábul.

5580.
Mogyorófa olaj, furcsa olaj.
a) Mogyorópej.

5581.
Mohó, bohó.

5582.
Mennyi molnár annyi tolvaj.

5583.
Sokat lop addig a molnár, mig rajta érik. (4530.)

5584.
Ha minden molnárt, a ki lop, felakasztanának, kiveszne a mesterség.
Német: Müller, Schneider und Weber werden nicht gehenkt, das Handwerk ginge sonst aus.

5585.
Molnár ha vize van, bort iszik, ha vize nincs, vizet iszik.
Első esetben van keresete, azért bort iszik, ha nincs kereset (vagy mikor malmának vize nincs), vizet iszik.

5586.
Molnár sem vesz két vámot. (1199.)

5587.
Neki szokott mint molnár a dézmának.
a) Molnárrá lettél, kövesdi Krisztus vagy. Sz. (4686.)

5588.
Hever mint molnárlegény a zsákon.

5589.
Mond valamit.
Mikor a magyar ember meghallgat valakit és jónak látszik előtte a hallott dolog, e kevéssel (valami) szokta kifejezni becsülését.

5590.
Mondva csinált.

5591.
Nem ki mondotta, de mikép mondotta. (4475.)

5592.
Könnyebb a mondás mint a visszamondás.

5593.
Elmondja a maga mondókáját.

5594.
Kövér mint a mongolicza.

5595.
Szomoru mint a monyametszett.

5596.
Milyen a mosdó, olyan a kendő. (2629.)
A minemü mosdót ők tartottak nekem, én is oly kendőt ő nekiek. KV.

5597.
Csak egy mostoha volt jó, abba is belé szeretett a manó, és hamar elvitte.

5598.
Ki mostohát sirat, vagy nagy erkölcsü vagy képmutató.

5599.
Mostohára szép szó.

5600.
Hasztalan panaszkodol mostohádnak.
Latin: Apud novercam queri.

5601.
Ritka mint a jó mostoha.
a) Mostohasiratásra vöröshagyma kell. K.

5602.
Akármit mozditson, könnyen elemeli. D.

5603.
Mozsárban töröd, szót nem veszesz belőle. (3391.)

5604.
Módjával jó minden.

5605.
Kinéz a boltbul mint a móri zsidó. D.

5606.
Esze nélkül van mint Muczák lova. D.

5607.
Muhart vet. D. (2491.)

5608.
Embernél munka, istennél áldás.
Német: Wie die Arbeit, so der Lohn.

5609.
Milyen a munka, olyan a jutalom.

5610.
Hamar munka ritkán jó.

5611.
Szeretné a hasznot, de fut a munkától. (2955. 5237.)

5612.
Munka után méz a nyugodalom.

5613.
Igaz szeretet nem érzi a munkát. K.

5614.
Hasznos munkának nincsen fáradsága. K.

5615.
Ki kerüli a munkát, nehezen tölti meg gyomrát. BSz.

5616.
Isten is munkára fizet.

5617.
Méltó a munkás az ő bérére.
Méltó jutalomra munkás. KV.

5618.
Apró mint a/Mint egy mustármag.

5619.
Kikapta a mustármagot.
Aprószentek napján el szokták küldeni a gyermekeket szomszédba és tovább mustármagot kérni. A háziak már tudják, mi az, és elővevén rekettye vesszőbül font korbácsaikat, a kérő gyermeket jól elverik, mert közhit szerint ez használ az egészségnek, de fő dolog benne annak kiábrázolása, hogy vessző nélkül alig lehet gyermeket nevelni, vagyis szükséges neki a mustrálás (kedves szó, am. szigor); innen a közmondás: mustármag; szójátékkal.

5620.
Nem halottas házhoz való a muzsika.

5621.
Mely hamar kész, hamar vész.
a) Sürü mühely, ritka gatya.

« L. KEZDŐLAP

Erdélyi János: Magyar közmondások könyve

Tartalomjegyzék

N. »