« NY. KEZDŐLAP

Erdélyi János: Magyar közmondások könyve

Tartalomjegyzék

Ö, Ő. »

O. Ó.

5867.
Tágasabb oda ki.
Tréfás, mikor ajtón kopogtatnak, "tessék! szabad!" helyett.

5868.
Sokan vannak oda ki.
Téli időben mondják, mikor örömest huzódik szobába az ember.

5869.
Ha oda van, oda van.

5870.
Egész odaig van.
Igen szerelmes, igen beteg, vagy igen ittas, a szerint minő a körülmény, melyben használtatik.

5871.
Oda mondani.

5872.
Kutyabarátság, marha szaporaság hamar oda van.

5873.
Se oka se foka.

5874.
Mindennek megvan a maga oka, foka.

5875.
Kinek oka vagyon, okosan beszélhet.

5876.
Annak is van oka, miért nem megy a rák a vetésre.

5877.
Okkal, móddal
Bort megissza magyar ember,
Jól teszi;
Okkal, móddal meg nem árthat
A szeszi. Vörösmarty.

5878.
Jó az okos a háznál.

5879.
Okos ha botlik, igen nagyot botlik. (2178.)

5880.
Okosnak áll a világ. (2299.)

5881.
Se télen szalonnát se nyáron bundáját el nem hagyja az okos.
Télen hamarább otthon felejthetni a szalonnát, mint a bundát; nyáron pedig hamarább a bundát, mint a szalonnát. Az okos ember, ki előre néz, egyiket sem felejti el.

5882.
Nem mind okos, a ki tanult.

5883.
Okos mint a kos.

5884.
Nem mind okos a tokos.

5885.
Okos embert egy szavárul is megismerhetni.

5886.
Többször győz az okos mint a bátor.

5887.
Okos nem jár gondolom szerint. D.

5888.
Okost ha küldenek, kevés szóval küldik. (1176.)

5889.
Okos nem ütközik kétszer egy kőbe.

5890.
Okos volnál te, ha gyalog nem járnál.

5891.
Okos nem vár szerencsétlenül.

5892.
Okosabb enged.
Ha kis gyermekek összevesznek, rendesen igy szokták a megbékülést ajánlani.
Német: Der Klügste giebt nach.
Franczia: Le plus sage se tait.

5893.
Magába száll, ki okos névre vágyódik. D.

5894.
Okos embert csak egyszer lehet megcsalni.

5895.
Okos emberen is megesik az.

5896.
Ha okosnak gyapju kell, utána jár. D.

5897.
Ritka madár okos ember.

5898.
Okos embernek mester a neve.

5899.
Okos többet fordít egy pénzen, mint más aranyon. D.

5900.
Okos embernél próbált dolog mind a só, mind a szó. D./mind az ész, mind a mész.

5901.
Jobb, ha az okos hamar meghal mintha sokáig él a bolond.

5902.
Okosnak a játék, vaknak az alamizsna.

5903.
Okos ember mindenkor otthon van. D. (2159.)

5904.
Sok egy házban két okos.

5905.
Nem okosoké a kenyér.

5906.
Abban termékeny az okosság, kiben szaporátlan a tréfa. (7952.)

5907.
Okosság szüli a gazdagságot.

5908.
Telle, tulla! tedd fel az okulárt. P.

5909.
Olajat önt a tüzre. (1684. 2368. 8029.)

5910.
Olyan a kendőzéstül mint az olajos korsó. KV.

5911.
Rá tartja magát mint olajos korsó a szegen. Sz.

5912.
Olasz, ravasz.

5913.
Eb az/Ritka olasz macska nélkül.

5914.
Olcsón vették, olcsón adták.

5915.
Az oláhnak tenni, magyarnak igérni.

5916.
Erős mint az oláh eczet: kilencz itcze egy főzet.

5917.
Felfujják mint az oláh dudát.

5918.
Add meg magad, Oláh Geczi. (1824.)

5919.
Örül neki mint Oláh Geczi a félszemének.

5920.
Mindennek megvan a maga jó oldala.

5921.
Minden dolognak két oldala, mint a rudas lónak.
Valaki lovat akart venni, s egy ficzkótul, ki épen árult egyet, kérdezé: "Eladó ez a ló?" Az hát. – "Hány esztendős?" Egy idős a fejével. "Hol járt ezelőtt?" – Rudnál. – "Nekem nyerges kén." – Két oldala van annak. – Innen a km.
Német: Alles Ding hat zwei Seiten.

5922.
Baloldalán alszik el. (6941.)

5923.
Kifurná az oldalát.

5924.
Gonosz oldalborda.

5925.
Ott oltsd, a hol ég.

5926.
Tovább van még, komé, a nagy oltár.

5927.
Ki oltári szolga, oltárral veszen részt.

5928.
Mintha oltárrul venné el.

5929.
Mintha oltárra tenné.
Amaz gonosz, emez istenes foglalatosságot, munkát jelent.

5930.
Megeskünném az oltár előtt is.

5931.
Esik hamis eskü az oltár előtt is.

5932.
Olyan, a milyen.
Ha valaki felől kérdezősködnek: milyen ember, kicsi roszaságát igy fejezhetjük ki: olyan, a milyen.

5933.
Csak olyan mint a többi.

5934.
Sok kellene olyan.
Itt az "olyan" dicsérő értelmü, amott roszaló.

5935.
Olybá veszem mint semmit./a kutyaugatást.

5936.
Omodé vára. D.
Abauj és Zemplén megye közti hegységekben ma is csudálják s emlegetik Omode várát, melynek romai is alig látszanak már. Jelent elpusztult jószágot.

5937.
Fucsra ment, mint az ondódi vakarcs.

5938.
Egész Orbán lelke.
Jár mint az Orbán lelke.
Olyanra értik, kinek soha nyugta nincs, ki most itt majd ott látható, örökké vándorolván. E közmondás az elhunytak lelkeiről maradt babonás hit után van alkotva, legalább ide vág az a magyarázat, melyet Dugonics ad felőle, t. i. egy meghalt falusi jegyző özvegyét ijeszteni a helybeli kántor járt volt éjfelenként fehér lepedőben a lakása körül, miből az a hir kerekedett hogy a jegyző, kit Orbánnak híttak, jár fel sirjából.

5939.
Föltette az Orbán süvegét. Sz.
Dóczi Orbán, egri érsek megborosodott szolgája, mig ura, a püspök, hajadon fővel állt volna II. Ulászló koronázásánál 1490. a kezében tartott süveget maga fejére tette nagy kevélyen. Sz. A km. jelent borost, aztán kevélyt.

5940.
Sem orczája sem szégyene. KV.

5941.
Eb is ember volna, ha orczája volna.

5942.
Választóviz sem fogja orczáját, hogyan fogná szégyen. (4782.)
a) Bagaria/Bocskorbőr az orczája.

5943.
Orgazda, tolvaj mind egy zsákba valók. KV.

5944.
Orgazdát egy szöggel feljebb akasztják.

5945.
Épen bizony Orondinak tarhót.
Orondi, vagy is oly egyén, ki mindenbe belé üti orrát, kell nem kell. – Az ilyenre nem igen vesztegetik a bizodalmat, ezt akarja érteni a km. is.

5946.
A döglött orozlánt szamár is rugdossa. D. (2464.)
Latin: Mortuo leoni et lepores insultant.

5947.
Ugy néz mint az orozlán. (2698.)
Azaz szamár. "Ugy-e olyan ő mint az orozlán." – ,Nem tudom, mert soha nem láttam orozlánt.' – "De én láttam." – ,Hol?' – Hortobágyon, a juhok között." – ,Szamár volt az.' – "Ne beszélj!" – Gunyos.

5948.
Ordít mint az orozlán.

5949.
Neki is kettő az orra lika. (2182.)

5950.
Annak is orra alatt a szája./keresztül a szája orra alatt.

5951.
Fel van kötve orra előtt a háj. P. (2277.)

5952.
Orrot fujni, levest is hörpenteni. (4424.)

5953.
Nehéz józanon visszaadni a részeg korodban elharapott orrot.

5954.
Inkább ott hagyja orrát mint sem kivallaná.

5955.
Oda üti az orrát.
Váratlan, véletlen, mikor nem kell oda jő,

5956.
Fogdmeg az orrod.

5957.
Nem a te orrodra való.
Nem kötöm a te orrodra.
Nem bizzák a te orrodra.
Német: Einem was auf die Nase binden.

5958.
Felduzta az orrát.

5959.
Orrában hordja. (686.)

5960.
Orrába vette. (685.)

5961.
Elment mint a kinek orra vére foly.

5962.
Nagyra tartja/Fenhordja az orrát. (3112.)
Német: Die Nase hoch tragen.

5963.
Hoszu orral ment el.
Német: Mit der langen Nase abziehen.

5964.
Nem hagyom magam orromnál fogva hurczoltatni.
Latin: Nare trahi.
Német: Einen bei der Nase herumführen.

5965.
Tovább lát az orránál.

5966.
Menj az orrod után.
Német: Der Nase nach gehen.

5967.
Borsot tör/Tormát reszel az orra alá. P.

5968.
Orrod attól, foghagymás.

5969.
Fél hogy elharapják az orrát.

5970.
Átlátok az orrán.

5971.
Megnyult az orra.

5972.
Czinkét fogott az orra.

5973.
Felvágták az orrát mint a tatár lónak. D.

5974.
Olyan az orra mint a bécsi torony.

5975.
Ugy korog az orrod mint a nagyváradi harang. KV.
Hányd orrod alá: egyél hamar.
Otthon tartsd az orrod: ne menj el hazulról.
Orrom előtt indult el: épen mikor oda értem.
Elkapták az orra elől: épen előle.
Orrot kapott: megszégyenült.
Belé üti az orrát: belé avatkozik.
Megorrolta: rosz neven vette.

5976.
Veszett ország az, kit szamáron dulnak. KV.

5977.
Azonegy ország egynek számkivetés, másnak édes hazája.

5978.
Épen bizony! kendre bizták az ország dolgát.

5979.
Se országa se hazája.

5980.
Azt gondolja, övé ország, világ.

5981.
Letéreget az országutról. (2491.)

5982.
A ki keveset tud, jó annak országut.

5983.
Hoszu/Tágas mint az országut.

5984.
Vén mint az országut.

5985.
Olyan mint az országut.

5986.
Csak orvos ölheti meg az embert birság nélkül. BSz.

5987.
Orvos és gyóntató előtt káros a titkolás. (3226.)

5988.
Nem jó az orvost örökössé tenni.

5989.
Orvost tesz örökössé.

5990.
Akkor beteg az orvos, ha mások egészségesek.

5991.
Orvos! gyógyitsd meg magadat.

5992.
Fübe, fába adta isten az orvosságot. K.

5993.
Halál ellen nincs orvosság.

5994.
Kár az orvosságot megaranyozni.

5995.
Végin csattan az ostor.

5996.
Minden kedve, esze az ostorra vesze. (1196.)

5997.
Egyenlő osztály nem támaszt hadat.
Latin: Aequalis divisio non conturbat fratres.

5998.
Ott, a hol te nem tudod. KV.

5999.
Otthon vagyok már. (6006.)

6000.
Mindenütt jó, de legjobb otthon.

6001.
"Hol lakol?" – Jobb otthon.

6002.
Nincsenek otthon nála. (2714.)

6003.
Otthon parancsolj.

6004.
Otthon vizzel, másutt borral.

6005.
Mint az ólom madár.

6006.
Tudjuk, hányat ütött az óra. (6999.)

6007.
Egy óra sincs, mely mindenkinek egyaránt szolgálna. K.

6008.
Jobb egy óra száznál. BSz.

6009.
Rá jött a bóna óra. (3442.)

6010.
Nem lehet annak vig órája, ki vigabbakat kiván. K.

6011.
Hazud mint a bomlott óra.

6012.
Ütött az órája.

6013.
Órajárásból is megitélheted a várost.

6014.
Az óriás csak óriás, ha gödörben áll is.

6015.
Minden óság ujság volt először.

« NY. KEZDŐLAP

Erdélyi János: Magyar közmondások könyve

Tartalomjegyzék

Ö, Ő. »