« O,Ó. KEZDŐLAP

Erdélyi János: Magyar közmondások könyve

Tartalomjegyzék

P. »

Ö. Ő.

6016.
Föl nem éri ököllel. (2409.)
Oly dolog, a mi nem észszel, de kézzel is megfogható s ő még se tudja megfogni ököllel.

6017.
Igyál, ökör, tóviz. M.
Azaz van elég, ne félj hogy elfogyjon.

6018.
Ökör szánt a zab alá, de a ló eszi meg. (6959.)

6019.
Megeszi ökröt a ló. (3495. 2369.)

6020.
Ökör a földet nem magának szántja.

6021.
Ha tudná erejét ökör, nem törnék fel nyaka. K.

6022.
Ökör alatt keressz borjut. KV.

6023.
Idegen ökör is haza felé bőg. (3452.)

6024.
Ökör se fogatná be magát, ha tudná erejét.

6025.
Fáradt ökör erősebben rakogatja lábát.
Latin: Bos lassus fortius figit pedem.

6026.
Ökör iszik kellve, ember barátságért.

6027.
Ökörül lópélda./lótanács.

6028.
Hegyes szarvu ökörnek letörik a szarvát. Cz.

6029.
Ökröt szarván, embert szaván. (3398.)
Német: Den Ochsen beim Horne, den Man beim Worte, die Frau beim Rocke.

6030.
Nem kell egyszerre egy ökröt elkölteni. KV.

6031.
Ökröt vesztett, borjut keresett. (2842.)
Ökrét kereste, lovát is elvesztette.

6032.
Segíts, uram, hat ökörig. D.

6033.
Nem ugy keresik a hat ökröt. (4279.)

6034.
Ökörbül szamárt csinálsz. KV.

6035.
Fekvő ökrön holdat nem szántanak. (5104.)

6036.
Szomju ökörnek zavaros viz is jó. (2762.)

6037.
Ökör ikra, rák fagyu. (1371. 3583.)

6038.
Sok ökör terhet mozdit. D. (3125.)

6039.
Rest ökör is nyerget kiván.

6040.
Tün kezdi, ökrön végzi. (5094.)

6041.
Ökör marad ökör, ha Bécsbe viszik is.

6042.
Hat ökör jár ki az udvarából. (227.)

6043.
Ugy áll neki, mint ökör a kazal szalmának.

6044.
Alánő mint az ökör farka. M.

6045.
Czifra mint a remek ökör.

6046.
Egyenes mint az ökörhugy.

6047.
Ökörnyállal takarózik.

6048.
Rövid mint az ökörrugás.

6049.
Rövid az ökörrugás, de sulyos.

6050.
Nagyra viszed az ökörszemet. (3062. 5026.)

6051.
Bujkál mint ökörszem a sövényben.

6052.
Mellette az ökörszem óriás.

6053.
Ördög, ha fekete.

6054.
Olyan az ördög, sokat igér keveset ad.

6055.
Segit az ördög a magaénak.

6056.
Ordög is ugy ölte meg fiát: enni adott, inni nem (2602.)

6057.
Kivel senki nem bir, ördög se próbálgatja. D.

6058.
Szegény az ördög, mert lelke nincs.
Német: Der Teufel ist arm: er hat weder Leib noch Seele.

6059.
Sok ördög sem ér egy angyalt. D.

6060.
Ördög is könnyen ült egy ideig lánczon.

6061.
Ördög van vele. (5306.)

6062.
Ördögnek is kell gyertyát gyujtani.

6063.
Nem alszik az ördög. (4131.)

6064.
Ördög sógora.

6065.
Beteg volt az ördög s barát akart lenni.
Német: Wenn der Teufel krank wird, will er ein Mönch werden.
Franczia: Quand le diable deviendra vieux, il se fait moine.

6066.
Ördöggel határos.

6067.
Ha ördöggel lakol, ördöggé kell lenned.

6068.
Hét ördög.

6069.
Ördögben is legroszabb a sánta.

6070.
Kifog a sánta ördögön is.

6071.
Csapd pofon az ördögöt, mondj igazat.

6072.
Ördöggel álmodik.
Ugy tartják, az fog ördöggel álmodni, ki éh gyomorral fekszik le.

6073.
Ördög árka.
Igy nevezte népünk azt a sok szerencsétlen gödröt, árkot, melyet az értetlenség ásott és ásatott a vizek szabályozása végett.

6074.
Ne féltsd az ördögöt tóba halástul.

6075.
Ördögöt fogott.
Bünössé, büntetésre méltóvá tette magát, megbünhödött. – Van egy játék, melyben ördögöt fognak. A ház közepére egy tányér viz tétetik. Ekkor a ki ördögöt akar fogni, belé mártja ujját háromszor és homlokára hármas keresztet von némi bübájos szavak között p. "jövel Sámiel, Belial" stb. Most törülközés végett egy kalap adatik át neki, mely már előre bevan hintve korommal, s ő megtörülközvén, tükör elé vezettetik, hol meglátja a fogni kivánt ördögöt azaz magát; s készen van az ördög fogás, nevetés.

6076.
Nem olyan az ördög, a mint festik.
Nem oly rettenetes az ördög, a mint irják. KV.

6077.
Ördögöt a falra.
Német: Den Teufel an die Wand mahlen.

6078.
Ördögnek maradt az ut.
Akkor mondják, mikor mind a két, szemközt jövő, szekér kimegy az utból, s ez üresen marad.

6079.
Ez uttal az ördögnek tartoztunk.
mondják, ha valaki eltéved, és vissza kellvén térnie, hiába járt.

6080.
Ördögök czéhmestere./hadnagya.

6081.
Vigyen ördög, tartson pokol.

6082.
Angyal a szava, de ördög a szive. (7493.)

6083.
Ördög bujt belé.

6084.
Zörög mint ördög a lámpásban.

6085.
Rest mint ördög a jóra.

6086.
Irigy mint az ördög. M.

6087.
Kerüli mint ördög a tömjént. (2592.)
Fél tőle mint ördög a tömjéntől./a szentelt viztől.

6088.
Kerülgeti mint ördög a kápolnát. BSz.

6089.
Rut mint az ördög.

6090.
Jó az öreg a háznál, ha csep esze sincs is.

6091.
Ki nem kiván öreg lenni, akaszsza fel magát. (102.)
Német: Wer nicht alt werden will, kann sich jung henken lassen.

6092.
Nehezen hal meg az öreg, ugy hozzá szokott az élethez.

6093.
Öregnek ajtóban, fiatalnak lesben.
t. i. a halál.

6094.
Nincs oly öreg, ki tovább ne kivánna élni.

6095.
Öreg ember előtt kelj fel.

6096.
Zörög az öreg.

6097.
Az öreg a kutya.
Olyan öregre illik, ki felülmul ifjakat tehetségben, kedélyben. – Véve van e km. a vén vadászkutyától, mely a szél által fölkapott katangkóróval mit sem gondolva, csak akkor kezdett futáshoz, mikor a nyul felpattant, fiai pedig a hasztalan futkosás miatt már elfáradtak volt. Ekkor mondák a vadászok: az öreg a kutya!

6098.
Legjobb futót is eléri az öregség.

6099.
Sok köhögő társsal jár az öregség. (3318.)

6100.
Se eleje, se vége mint az örökkévalóságnak.
Leginkább oly könyvre mondják, melynek eleje, utója hibázik.

6101.
Öröm, üröm.

6102.
Öröm, üröm: csak egy betüben különböznek.

6103.
Drágán szerzett öröm, hamar leszen üröm.

6104.
Igen sokszor üröm a fölösleges öröm. BSz.

6105.
Nagy öröm is megölheti az embert. D.

6106.
Szomorusággal jár az öröm. KV.

6107.
Örömnek szomoruság a vége.

6108.
Pénteki öröm, vasárnapi üröm.

6109.
Ha öröm nem volna, menny is pokol lenne.

6110.
A ki örül, van oka.
a) Örül mint kinek a háza ég, maga meg benne szorult. (2624.)

6111.
Ha Örzsike nem volna, meg a kalán, levest se tudnánk enni. (4510.)

6112.
Vagy Örzsike vagy nem Örzsike, már most mindegy. (4034. 6527.)

6113.
Utad volna, ösvényt keressz. KV.

6114.
Nehéz ösztön ellen rugódozni. P.
Latin: Contra stimulum calces.

6115.
Ötön vesz. (1640. 4468. 5728. 6330.)

6116.
Tudja mint az öt ujját. (382.)

6117.
Ötöl, hatol.

6118.
Gazdag özvegyaszony mindig harmincz esztendős.

6119.
Éljen ő!
Igy köszönti szeretőjét, megnevezni nem akart kedves emberét a vigadó ifju.

6120.
Könnyü az őrlés, csak viz legyen hozzá.

6121.
Ki mint őröl, ugy süt. M.

6122.
Ugy szólsz mint a jól őrlött.

6123.
Sokat őrlőnek sok korpája vagyon. BSz. (704.)

6124.
Szomoru mint az őszi légy.

6125.
Majd elviszi az őszi szél.

6126.
Tartós mint az őszi virág.

« O,Ó. KEZDŐLAP

Erdélyi János: Magyar közmondások könyve

Tartalomjegyzék

P. »