« Ö,Ő. KEZDŐLAP

Erdélyi János: Magyar közmondások könyve

Tartalomjegyzék

R. »

P.

6127.
Paczalra szokott s pástétomra vágyik.

6128.
A ki paczalt akar enni, ne kérdje, mi volt benne.

6129.
Nem mindenkor lesz ám paczó, paczó. K. (1641.)
Utoljára a kemény szót is előveszik.

6130.
Ki sok felé kap, két szék között a pad alá esik.
Két szék között a pad alá.

6131.
Senki nem irigyli a pad alatt. KV.

6132.
Ki pad alatt hever is, vetett ágyra ásítozik. K.

6133.
Ha a padra akarsz nyugodni, tanulj először alatta feküdni. KV.

6134.
Puszta pajtábul is repül olykor bagoly. (970.)

6135.
Megokosodik negyven esztendőre mint a Pajorok. K.

6136.
Elküldte mint Pajzos a papot. (3153.)
Egy vig kedélyü birtokos neve Zemplénből, ki többek között papját, mikor el akart menni tőle, ő pedig nem örömest eresztette volna, ugy küldte el mintegy szekeren, hogy botot adott kezébe, mondván: tessék, hogy ne menjen gyalog.

6137.
Megfekszik a kocsiban mint a paksi biró. Cz.

6138.
Vén palánta, kész káposzta. (4945.)

6139.
Pali pap keresztelje. (167.)

6140.
Pallost pallossal, kopját kopjával vernek vissza.

6141.
Két éles pallos nem fér egy hüvelybe. (1337.)

6142.
Legjobb izü a panaszos.
t. i. az étel.

6143.
Nem eszik panaszost.
a) Siet mint a panaszos.

6144.
pap holtig tanul.

6145.
Eljár a pap a kereszttel.

6146.
Nem mind pap az, kinek pilise van.

6147.
Pap vagy kalap. (1744. 3686.)

6148.
Pap se mondja kétszer.

6149.
Elég egy pap egy templomban.

6150.
Urak a papok.

6151.
Azt se mondta: papot.

6152.
Pap leszek én akkor.

6153.
Pap fik lovat, ördög bünös. KV. (3947.)

6154.
Addig papé a fára, mig benne van a pára. Cz.

6155.
Papot illet a szentirás.

6156.
Nincs a papnak földön jusa.
Azaz nem világi érdek a papok foglalatossága, hanem a lelkiekre kell gondolniok.

6157.
Nem mindennap pap sajtja. ML.

6158.
Pap is azt dorgálja, mit szeme lát, füle hall.

6159.
A pap sem jó mindig.

6160.
Paprul papra. (1935.)

6161.
Pap a paptól nem vesz lélekpénzt.

6162.
Nem mind pap, ki hoszu ruhát hord. Sz.

6163.
Nem köntös, nem hoszu suba teszi a papot. Sz.

6164.
Pap hagyja az ünnepet, maga meg nem tartja. K.
Mivel neki akkor van legtöbb elfoglaltatása, dolga.

6165.
A pap is kevély, ha szép temploma van.

6166.
Jobb a papné mint a pap.

6167.
Kinek a pap, kinek a papné.
Kinek a pap, kinek a papné, de nekem a lánya.
Ki papját, ki papnéját, ki pedig palástját.
Ki szereti papját, ki pedig palástját.

6168.
Minden papnak van egy bolond Samu fia.

6169.
Többen hajtnak a pap életére mint sem tudományára. Sz.

6170.
Papra lelkedet ne bizd. Sz.
Vagyis: ne várj mindent csak az imádságtól, hanem magad is tégy, munkálódjál, mert mint egy más közmondás hiszi: imádság a munka.

6171.
Papnak élünk, papnak halunk.

6172.
Papot tanit mester vecsernyét mondani.

6173.
Akkor még a papok is bajuszt hordtak.

6174.
Elütötte a pap tyukját.

6175.
Lőcscsel a papot.

6176.
A pap is vétkezik.
Még a pap is vétkezik,
Ha jó kedve érkezik. Népd.

6177.
Fiatal papnak lator a mestere.

6178.
Pap hátán végzett dolog. (859.)

6179.
Pap nem isten.

6180.
Jobb az isten száz papnál.

6181.
Ha bajod nincs, verj papot. K.

6182.
Papot ha versz, gondot ad. (1226.)
Jegyezd fel a napot, melyen vertél papot.

6183.
Föltette papját.
Papnak híják a gabnakeresztek legfelső kévéjét, mely az alatta levőket mintegy fedi; tehát: bevégezte.

6184.
Mért nem lett pappá. (6489.)
Ha munkában izzadót szán valaki, vagy habár lovat is, ezt szokták reá mondani meglehetős közönyösséggel.

6185.
Rest mint a papok szolgája.

6186.
Jól van dolga mint a pap szolgájának, akkor izzad, mikor eszik. (2329.)
Német: Pfaffen-Knechte essen mit Schweisz,
Von Arbeit werden sie nicht heisz.

6187.
Ott az ebet, a pap rétjén. M.
Molnár A. igy világositja: Es ist der Wahrheit ähnlich. Ein Blinder hat ein Hufeisen gefunden. Kis-Viczay: Cancer leporem capit. Kovács: nem egyez az igazsággal. Dugonics: a kutya ott tartózkodik, hol valamit ehetik. A rétre nem sokat szoktak hordani (?), ugyanazért a kutyát ottan hiában keresni. Én e közmondásban "az ebet" ugy veszem, mint tagadást. A "pap rétje" pedig olyan mint "pap országa" (3986.), azaz képzelt bizonytalan hely, jelentése annyi mint mai szólásmód szerint, összekötve e két mondatot: ott a fenét; ott a pokolban, azaz nem ott. Tehát két tagadás, azaz erős tagadás. Ha példaul ott keresne valamit valaki, hol annak épenséggel nincs helye, mondhatnám: ott, az ebet, a pap rétjén. Ugyancsak helyén áll e km. ha valaki hihetlen dolgokat beszél valamely vidékről, országról.
a) Ha a pap mondja, sem.

6188.
Papcsörgét evett.
Csörge azaz töpörtyü; papcsörge: töpörtyü alaku kihányás a száj körül.

6189.
Paphalál lesz.

6190.
Papjószág nem tartós.

6191.
Meghalt a papné.
Mondják, ha valakinek ruhakötő galandja elül kifityeg.

6192.
Telhetetlen mint a papzsák. (7705.)

6193.
Ne szánd a papolót, egy miatyánkot sem mond hiába.

6194.
Bolondság a papság, ki diákul nem tud.

6195.
Bolondság a papság, ki diákul tud.

6196.
Eltüri a papiros akármit irnak rá.

6197.
Irott papiros.
Azaz nem tiszta, beszinezett, hamisitott.
Hiába orczád piros,
Szived irott papiros. Népd.

6198.
Vörös mint a paprika.

6199.
Papucs viszi a kormányt. (162.)
Német: Unter dem Pantoffel stehen.

6200.
Papucsban kezdeni, mezitláb végzeni. KV.

6201.
Ha papucsot adsz neki, csizmádat is kéri.

6202.
Annak parancsolj, kinek enni adsz. KV.

6203.
Megy mint a parancsolat. (4153. a.)

6204.
Sok a parancsoló, kevés a szófogadó.
Német: Es wird viel befohlen, aber wenig gehalten.

6205.
Télben éli világát a paraszt. K.

6206.
Olykor a paraszt is vitéz.

6207.
Ha paraszt nem volna, kenyerünk se volna.

6208.
A parasztra kardot kötnek s katonának híják.

6209.
Mennél többet kéred a parasztot, annál inkább elbizza magát. KV.
Ne kérd a parasztot, mert elbizza magát.
Német: Wenn man den Bauern bittet, grozzelt ihm der Bauch.

6210.
Parasztok teszik a nagy fejedelmet.

6211.
Szép szóért fenyegetést várhatsz a paraszttól.

6212.
Ritka hitel a parasztban.

6213.
Félre paraszt!

6214.
Pénz megszédíti a parasztot.

6215.
Buslakodik mint a kereke tört paraszt. Cz.

6216.
Gyakran főzött paréjt uj lében fel ne adj.

6217.
Sokszor főzheted a paréjt, még sem lesz jó izü.

6218.
Nem paripa, ha nem szürke.

6219.
Paripa, fegyver, feleség nem közös jószág.

6220.
Paripa nem hajt ebugatásra.

6221.
Nehezen hizik a paripa, kinek ura vak. K.

6222.
Száz forintos paripa is botlik.

6223.
Lerohant a paripárul mint tótok királya hajdan a kanczárul. Sz.

6224.
Parlagi ember.

6225.
Csak a part malját turbokolja. P.
"Nem csekély vizben tapogat ez a jámbor, hanem ugyan a part malját turbokolja." Pázmán.

6226.
Csak a partrul nézi.
Maga biztosan levén, semmit sem tesz, példaul, a vizbe fuló mentésére.

6227.
Paszamánt nem illik ugy nadrágra, mint tolvaj az akasztófára.
a) Tudja mesterségét mint a paszamántos. D.

6228.
Paszuly se lesz belőle. (4625.)

6229.
Kiadtak rajta, mint pataiak a szürön. D.

6230.
Szabad a patak, de nem a palaczk. M.
Molnár A. ezzel világosítja: noctes atque dies patet atri janua Ditis. Kis-Viczay ezzel is: mindenkor (kész) az ördög a szolgálattal.

6231.
A patak vitte el a mi pénzünket.
Sáros-Patak igen kedves vára volt a Rákócziaknak, hová sok kincset takarítának főleg Erdélyből. Tehát patak és Patak: szójáték; igy eredt a közmondás is, oly pénzeket értvén, melyekről soha senki nem számolt.

6232.
Drága konyha a patika.

6233.
Összerugták a patkót. (105.)

6234.
Annyi haszna mint döglött lovon a patkónak.

6235.
Patkószeg is pénz.

6236.
Nem mindjárt bugyan, mihelyt párállik, a pattantyu. P.

6237.
Csak retezt vét pattantyuja. P. (1561.)

6238.
Tiszta mint a patyolat.

6239.
Tudja Pál, mit kaszál. (5238.)

6240.
Ha Pál fordul köddel, ember meghal döggel.

6241.
Ott hagyta, mint szent Pál az oláhokat. ML. (1230. 2503.)

6242.
Ez sem volt a Pál érsek udvarában.
Gondolom: Széchenyi Pál kalocsai érsekről maradt fel.

6243.
Pál fordulása.
Oly időpont, melyen valaki megváltoztatja véleményét, hitét, miként Pál, ki üldözőbül leghivebb apostola lett Jézusnak.

6244.
A pálcza, ha megaranyozzák is, sulyost üt.

6245.
Adjuk meg a módját, mint páliak a csikóherélésnek. K.

6246.
Sokan futnak, de csak egy nyeri a pálmát. KV.

6247.
Nem nyeri a pálmát, ki utjában horgot vet. (5479.)

6248.
Nem türi a pányvát.

6249.
A pápa is csak diák volt.
Német: Auch der Pabst ist ein Schüler gewesen.

6250.
Rómában lenni, pápát nem látni.
Német: Er ist in Rom gewesen, und hat den Pabst nicht gesehen.

6251.
Pápa katonája. (3064.)

6252.
Nem kell mindent pápaszemen nézni.

6253.
Elvesztette szája izét mint a pápai biró.
Beteg volt a pápai biró, s tokaji bort rendelvén neki orvos, azt feljavulta után is iddogálta, hogy, szája izét elvesztvén, visszaszerezhesse.

6254.
Ne higy neki, mert pápista.

6255.
Pápista szin.
Azaz halvány, élet nélküli.

6256.
Párját kell keresni. (927.)

6257.
Gonosz a párája.

6258.
Esküszik mint a párhagyma.

6259.
Páratlan szépség volt, de most páratlan.

6260.
Páriz Pápaiban sincs annyi szó.

6261.
Egy párnán két vallás nehezen fér meg. BSz.

6262.
Addig keressz lágy párnát hogy aszu padon is elhálnál. KV.

6263.
Nem párnahaj hogy megforgasd, mint akarod. BSz.

6264.
A párta mind jó. Sz.
Azaz férjhez menés előtt vagy pártában minden leány jó.

6265.
Párta, párta, bura termett párta. Sz.

6266.
Fejébe sült a párta.

6267.
Elejtette a pártát. (2145.)

6268.
Pártában maradt.

6269.
Lágy pásztor alatt gyapjat rug a farkas.

6270.
Jó pásztornak gyapja a juha.

6271.
A rosz pásztor bőrrel kereskedik.

6272.
Csak a pásztor vétke, ha tudta nélkül eszi is meg farkas a bárányt. K.

6273.
Ha a pásztor rühes, nem csuda, ha megkoszosodik a nyáj.

6274.
Vigyáz mint górén a pásztor.

6275.
Szép a páva, csuf a lába.

6276.
Büszke mint a kan páva.
Kevély mint a páva.

6277.
Sétál mint a páva.
a) Pávahang. (2613.)

6278.
Nem esik porba pecsenyéje.

6279.
Ha pecsenyéd lehet, ne egyél fokhagymát. KV.

6280.
Pecsenyeforgatás nem jóllakás.

6281.
Pecsétet küldtek rá. Sz.
Azaz törvénybe idézték, mi hajdan, mint Kálmán végzései 1. k. 6. fejezetébül tudjuk, puszta pecséttel, minden irás nélkül történt.

6282.
Pemete, piszkafa aszonyfegyver.

6283.
Ártatlan mint pemete a kemenczétül.

6284.
A pendely nem nemesít.

6285.
Ne félj tőle, nincs pendelye./pentöle.

6286.
Pendelyházi regimentjébe való.

6287.
Minden pereputyostul. ML.

6288.
Iszik mint a Perényi törökje.
Perényi Gábor 1557. igen megvendégelt nehány törököt, kinek ivása aztán példabeszédül maradt fel. Dugonicsnál: iszik mint a perényi török.

6289.
Elugrotta mint perki leány a férjhez menést. (Lásd 3961.)

6290.
Elveti petikét.
Petike, ezen diák szóbul: appetitus. Leginkább terhes aszonyokra mondják, kik ha megkivánnak valamit, a körülte levők sietnek azonnal teljesitni azt, különben "elveti petikét."

6291.
Illik rá mint petrezselyem a levesre.

6292.
Petrezselymet árul.
Oly leányra mondják, kit nem visznek tánczra.

6293.
Eltört mint a petrahai vásár. (6228.)

6294.
Magyarnak Pécs, németnek Bécs. Sz.
E km. Pécs városának régi hires voltára mutat, s azon időre alkalmasint, midőn I. Lajos 1364. Pécsett főiskolát (academia) alapított, melyet V. Orbán pápa megerősített.

6295.
Jó a jó példa, ha nem követik is.

6296.
Rosz példa után nem kell himet varrni.

6297.
Példát szeret a világ. D.

6298.
Példát adni jóság, venni okosság.

6299.
Néha a szép példát is rutul festik.

6300.
Példákkal válik a jó.

6301.
Jobb egy példa száz leczkénél.

6302.
Minden példabeszéd annyi igazság. D.

6303.
Elérte a sok péntek. (822.)

6304.
Csak a péntek szomorubb mint vasárnap.

6305.
Hoszabb a péntek mint a szombat. D.
Hölgyekre szóló tréfás km., mikor alsó szoknyájok kilátszik a felső alól. E közmondást a péntek és pendely, a szombat és szoknya szavak előríme, rokonhangja szülte.

6306.
Elért az ebijesztő péntekre. D. (3598.)

6307.
Sovány mint a péntek.

6308.
Pénteki öröm, vasárnapi üröm.

6309.
Pénteki vigtánczot vasárnapi láncz követ.

6310.
Pénteki szapulás, vasárnapi szitálás.
E km. azon gazdaszonyok ellen van, kik rendetlenül intézik házi dolgaikat. Pénteken szapulni fonákság, mert vasárnapig be nem lehet takarítani a ruhát. A vasárnapi szitálás ünneprontás.

6311.
Pénz emberség, ruha tisztesség. KV.

6312.
Sokat tud a pénz.

6313.
Törvényt is győz a pénz. K.

6314.
Ember pénz nélkül, vak bot nélkül. D.

6315.
Tartva tenyész a pénz. (2370.)
Pénz költve vész, tartva tenyész. (2370.)

6316.
Ura pénz annak, ki nem tud vele élni. K.

6317.
Egy hamisan jött pénz száz igazat elhajt. BSz.
Német: Ein ungerechter Pfennig friszt zehn andere.

6318.
Drága ma a pénz.

6319.
Rosz pénz el nem vész. (2707.)
Német: Schlechtes Geld kommt immer wieder.

6320.
Kinek pénze van, mindent véghez vihet. KV.

6321.
Hogyha nincsen pénzed, nincsenek barátid.

6322.
Kinek mennyi pénze, csak annyi hitele. KV.

6323.
Mindennek hiával van, kinek pénze nincs.

6324.
Pénzt kérnek a kocsmán. KV.

6325.
Pénzzel járják a vásárt./bucsut.
Német: Geld macht den Markt.

6326.
Egy pénznek ura nem vagyok. KV.
Jaj be szegény legény vagyok,
Egy pénznek ura nem vagyok.
Hejh! kölcsön kérnék, de nem kapok,
Mert nagy interest nem adhatok. Népd.

6327.
Fekete kézzel keresik a fehér pénzt. (2974.)

6328.
Se pénz se posztó.
Volt egy szegény ember, nem vala egyebe,
Csak egy kék tehene, egy szép felesége.

"Lám, a szomszéd aszony nem olyan szép mint én,
Mégis van ruhája, szép piros csizmája."

Az aszony az urát arra ösztönzi:
Adja el a kéket, ruházza fel őtet.

Elhajták a kéket gyorsan a vásárra,
Vásárolnak posztót, száz forint az ára.

Sem flanér sem posztó, sem sinór reája.
Édes kék tehenem! hová lett az ára?

6329.
Pénz és diófa verve jó.

6330.
Pénz nélkül vesz a vásárban. (1640. 6115.)

6331.
A pénznek szerelme gonoszság gyökere. KV.

6332.
A pénzt rut kevélység szokta követni. Sz.

6333.
A kamatos pénz veled egy tálbul eszik. K.

6334.
Volt két pénzzel a vásáron. (3999.)

6335.
Én is voltam két pénzzel a vásáron, de nem adtak érte hármat.

6336.
Ott a pénznek legkevesebb becse, a hol verik.

6337.
Lopott pénzből alamizsna. (618.)

6338.
Mikor a bányában pénzt vernek, sok kevélyt is támasztanak.

6339.
Pénzzel megkerülni. KV.
Megvesztegetni.

6340.
Ha pénzed nincs, vargatorba mehetsz.

6341.
Nincs jobb szag mint a penészes pénz illatja.

6342.
Pénz a pénznek apja.

6343.
Pénz ez, nem tapló.
Pénz van abban, nem tapló,
Huszas, márjás, nem apró. Népd.

6344.
Megnézi, hová teszi a pénzt.

6345.
Sárba dobott pénz.

6346.
Annyi a pénze, majd fölveti.

6347.
Minden kispénzt fogához koczogtat. (4253.)

6348.
Ismerik mint a rosz pénzt.

6349.
Forog mint a rosz pénz az országban. BSz.
a) Vékony pénzü. (1851.)

6350.
A ki pénzes, kényes.

6351.
Nincs vétke a pénzes embernek. Sz.

6352.
Ül a pénzes ládán, csak lábát lógázza. (4894.)

6353.
Rátartja magát mint a pénzes szatyor.

6354.
Hamis pénzverő. D. (1274. 2491. 5607.)

6355.
Pép való még a te szádba. (2795.)

6356.
Jaj neki, ha pépre szorul. D.

6357.
Nincs a hadban semmi Péter bátya.

6358.
Czinu, czinu, Péter bácsi, keednek hegedülnek.
Ezzel csufolják a rücskölő gyermeket.

6359.
Hadd rám, Péter.

6360.
Általugrottad, Peti bátya, a szélt. (1274.)
Tulugrottál valaminek a szélességén.

6361.
Péter kése. (3210.)
Kis, rövid kard, minő a tüzérek oldalán van. Azt tartják, ilyennel vágta le Péter apostol a főpap szolgálója fülét; innen a nevezet. – Gunyos értelemben használják.

6362.
Se Pálra se Péterre nem hajtok.

6363.
Meglátogatta szent Péter szakálát. (1570.)
Szent Péter szakálának hivják azt a hoszu gyaluforgácsot, mely szalag formában, fodrosan mint borczégér függ a kocsmák előtt.

6364.
Szent Pétert is megvesztegetné.
Szent Péter, mint őrálló a mennyország ajtajánál, értetik itt.
a) Csalóka Péter.

6365.
Kinek kinek az ő péterkéje fáj. KV.

6366.
Megtanít a piacz, tudjad vásárlani. KV.

6367.
Kinek nincsen pénze, ne menjen piaczra.

6368.
Piaczra áll vele.
Azaz elhiresztel valamit, mintegy kiáll a piaczra szónok gyanánt.

6369.
Pilátus macskája.
Arra mondják, kin megtetszik az éjjeli mulatozás, dorbézolás. "Olyan vagy mint Pilatus macskája."

6370.
Vacsorán éri Pilátust.
Azaz meghal. Szokták mondani: ugy megütlek hogy vacsorán éred Pilatust.

6371.
Beléjött mint Pilátus a credóba.
Szándék nélkül, történetesen vegyült valamibe.

6372.
Kimosdott belőle mint Pilátus. (4473.)

6373.
Verik mint Pilátust.
Nagypénteken a gyermekek néhol szokták verni a földet, s ugy képzelik hogy az Pilátusnak fáj.

6374.
Poncziustól Pilátushoz.
Ponczius, Pilatus egy ember neve, de a km. kettőre viszi át, jelentvén azt az egymáshoz közeli szobákba való járkálást mikor hivatalviselők a kérdezőt egyiktől a másikhoz (Poncziustól Pilátushoz) utasítják.

6375.
Eladta szőlőjét, pinczét vett az árán. (7519.)

6376.
Pipa Jani.
Egész Pipa Jani lesz belőled.
Oly dologtalan ifjonczokra mondják, kik pipázással töltik az időt.

6377.
Jól égjen a pipa.
Mintha mondanád: adjon isten minden jót. Köszöntés.

6378.
Nagy pipáju, kevés dohányu. (330.)

6379.
Nem jöttem csak pipára gyujtani. K.
Azaz nagyobb czélom van, mint csak a pipagyujtás.

6380.
Csunyább a csonka/csömpe pipánál.

6381.
Azt se mondta: cseréljünk pipát. (681.)

6382.
Nem ér egy pipa dohányt.
a) Feltartja pipáját. (1437.)

6383.
Pipaszó mellett vigadni.
Azaz beszélgetni csendesen, zaj nélkül, pipázgatva.

6384.
Ilyet még nem pipáztam. (2308.)

6385.
Megnőtt a pipityéje.
Csirkének nő pipityéje szomjuság miatt. Ezt átviszik leányra, ki szeretne már férjhez menni.

6386.
Mikor lesz Pirben vásár?
Vásárra menő zsidókat szoktak vele boszantani a falusi gyermekek.

6387.
A kis lánynak pisz! móres.
Móres azaz kötelessége pisz, azaz hallgatás.

6388.
Pita ez idén a kenyér neve. Sz.
Igen drága, becses most a kenyér, mintha kalács, édes sütemény volna.

6389.
Pivoda regementje: se dobja se zászlója. Sz.
II. Károly spanyol király kimultával örökösödési háboru ütött ki a bourbon és osztrák házak közt. Pivoda, liptói fi, 1700. dib dáb csőcselékből Erdélyben önkéntes hadat gyüjte, mely zsoldot nem kapván, a zsákmány pedig elegendő nem levén, igen szegényül volt fölszerelve, annyira hogy közmondássá válnék. Sz.

6390.
Ha nincs píz, igyál viz.
Píz azaz pénz.

6391.
Akaszszon fel a pocsaji hóhér.

6392.
Pocsolyakerülő.
Gyalogkatona gunyneve.

6393.
Füzfa poéta.

6394.
Pofa kell ahoz.
Azaz nagy szemtelenség.

6395.
Nem szenvedhetem a pofát.

6396.
Kutyának pofa az orczája.

6397.
Ábrázatnak rosz, pofának megjárja.

6398.
Elszenvedi a pofája.

6399.
Pofaviselő.
Gunyosan, e h. képviselő.

6400.
Jobb egy pofoncsapásnál.
a) Ha a pofoncsapást elszenveded, máskor dorongot hoz reád. Cz.

6401.
Sok rétü pogácsa istennek áldása.

6402.
Pogácsával kinál. (4302.)
a) Rongyos táskábul esik néha vajas pogácsa. (1828.)

6403.
Árts a pogánynak, a mint árthatsz.

6404.
Pogány is megszánná.

6405.
Se hite se oltára mint a pogánynak. (5178.)

6406.
A megőrlött pohánkára kása nevet fognak.

6407.
Könnyü pohár mellett vitézkedni. KV. (638. 2201.)

6408.
Hol poharak csusznak, titkok sikamlanak.

6409.
Muljék el tőlem e pohár.
Jézus szava. Ha lehet, ne történjék ez meg én rajtam.

6410.
Teli pohár a tanács szaggatója./üres tanács.

6411.
Czoki pohár. (4237. 4238.)

6412.
Soha nem látná többször az istent, mintha pohár fenekén laknék. K.

6413.
Pokol utját szembekötve is eltalálni.

6414.
Pokolbul nincs szabadulás. KV.

6415.
Tágas ut a pokol utja.

6416.
Pokolban is megesik egyszer a vásár.

6417.
Pokolban kotlották, világra költötték.

6418.
Pokolba sem veszik be. (3360. 7511.)
Azaz fogatlan; pokolba pedig olyan kell, kinek foga van, mert ott leszen "fogak csikorgatása."

6419.
Pokolra kelt mint a csöglei könyörgés. B.

6420.
Mindenünnen visz ut a pokolba. (3579.)

6421.
Setét mint a pokol.

6422.
Meleg mint a pokol.

6423.
Telhetlen mint a pokol.

6424.
Addig nyujtózzál, meddig a pokrócz ér. (7588.)

6425.
Tovább nyujtózik mint a pokrócz ér.
Szeretne költeni, de rövid a pokrócz.

6426.
Rövidebb a pokrócz mint az ágy.

6427.
Alá terítették a vizes pokróczot. (2847.)
Eszére hozták, átláttaták vele hogy gazsága kitudódott. Vétetett e km. azon szokásból hogy az alvajárók ágya elé vizes lepedőt (honnan igy is mondják: alá teritették a vizes lepedőt) vagy pokróczot terítenek, hivén hogy a nedvesség fölébreszti kórálmábul, mikor megszünik másokat ijeszteni.

6428.
Goromba mint a pokrócz. (1689.)

6429.
Ki polyvát rostál, nem keresi meg a napszámot.

6430.
Szuszog mintha polyvát evett volna.

6431.
Uri pompa, koldus konyha. (2248. 2514. 3539.)

6432.
A nagy pompa erszény koporsója. K.

6433.
Legkisebb pompa is elég nagy költség.

6434.
Por seggibe, más helyibe. (2213.)

6435.
Porában sem kapták. (1145.)

6436.
Iszom a bort, rugom a port.

6437.
Rosz pora van, nem sül ki.

6438.
Számtalan mint a por. M.

6439.
Maga fejére vakar port. (2690. 2486.)
a) Elütötték rajta a port. (122.)

6440.
Ládd, ládd! nem is porzik utána.

6441.
Roszul hasad a posztó.

6442.
Siet mint béka a veres posztóra.
Hivatalvadászókat illet.

6443.
Karó közt a potyka.
Tiszavidéki nagy áradást fejeznek ki vele.

6444.
Pozdorjának haszna az eltemetés.

6445.
Virágbul is mérget szí a pók.

6446.
Illik mint szögletbe a pók.

6447.
Egy pórázon futnak. P.

6448.
Nem hagyom hoszu pórázra. (3675.)

6449.
Rövidebb pórázra fogni. (4126.)

6450.
Pórul járt.

6451.
Hoszu pörön biró a nyertes.

6452.
Pörrel kezdi, patvarral végzi.

6453.
A ki pöröl, erősen pöröljön. KV.

6454.
Megbecsülte mint Préda a nadrágot. D.

6455.
Körülgondolta mint Préda.
Préda nevü ember papok szolgája volt, s hallván egyszer a papolószékbül hogy a bünt meggondolni és tenni egyenlően gonosz: mikor kiküldeték a szénakazalt körülárkolni, lefeküdt és gondolta az árkot, de nem ásta. Kérdőre vétetvén, azzal védte magát, hogy valamit kigondolni annyi mint megtenni, mi közbeszéddé válván, jelent olyan embert, ki csak kotlik valamin, de semmit nem tesz érte hogy végbevigye.

6456.
Nem lesz belőle predikácziós halott.
Predikáczióval olyat temetnek, ki vagy meg tud fizetni érte, vagy előkelő hivatalt is viselt a községben.

6457.
Fehéret köp mint a prépost. (2650.)

6458.
Pribékké lőn. P.
a) Erő s pribék ellen nincs pecsétes levél. BSz.

6459.
Előbb próbára, aztán munkára. BSz.

6460.
Mit tudna, ki semmit nem próbált.

6461.
Tizenhárom próbás. (5527.)
Az ezüsttől, melynek rendesen tizenhárom próbája van, azaz tizenkilenczed részből tizenhárom az ezüstrész. Innen a km. emberre vive, deréket, állhatatost, megpróbáltat jelent.

6462.
Senki sem proféta maga hazájában. (3443.)
Német: Ein Prophet gilt nirgend weniger denn in seinem Vaterlande.

6463.
Nem hiszen a profétának, ki oly darab kenyért megeszik mint magam.

6464.
Hamis proféta.

6465.
Fogadatlan prokátor. (8300.)
a) Lencsés prokátor.

6466.
Prokátorra pöröd ha bizod, egy ingben hagy.

6467.
Fogadatlan prokátornak mi a fizetése?

6468.
Egész nap ásítozik mint a Pruszkai gyermeke. D.

6469.
Pulyka volt a pecsenyéje.
Szokás volt, ha kedvelt fiatal ember ment lánynézőbe a házhoz, ételben is tudtul adni a szülék s leány akaratját. A pulykapecsenye jó jel volt; a malacz pecsenye rosz jel. Amaz igen, emez nem.

6470.
Olyan mint a pulykakas.
a) Pulykamérgü.
b) Tarka mint a pulykatojás.
Szeplősre szokták mondani.

6471.
Összement mint pukovai posztó.

6472.
Általment rajta mint a purgáczió. ML.

6473.
Rosz puska, kinek fogása nincs.

6474.
Ritka puska fogás nélkül.

6475.
Nem sült a puskája.

6476.
A mig puskát keressz, a varju el is száll.

6477.
Mintha puskábul lőtték volna ki.
Egyenes utra szokták mondani.

6478.
Magátul is elsülhet a puska.

6479.
Puska végin is meg mernék rá esküdni.

6480.
Nem mer a puskával egy szobában hálni.

6481.
Hamar lobban/Hirtelen mint a puskapor.

6482.
Nem találta fel a puskaport.
Német: Erhat das Pulver nicht erfunden.

6483.
Elfogyott a puskapor. (5630.)

6484.
Feszit mint a puskapor.

6485.
Minden rosz puskásnak van egy kifogása.

6486.
Pünkösti királyság. (3965.)
Rövid mint a pünkösti királyság.
Ez csak egy napig tart. Szokás ugyan is Alföldön pünköst első napján egy szép kis gyermeket, néhutt csak leányt, csinosan felöltöztetni, versekre betanítani, mikor aztán megy házrul házra, hirdeti az ünnepet, ajándékot kap. Az ő egy napi hivatala pünkösti királyság. – A versek ily formán vannak:
Mi van ma, mi van ma? Piros pünköst napja,
Holnap lesz, holnap lesz a második napja.
Jó legény, jól megfogd a lovad kantárát,
Ne tépászsza, ne tapossa a pünkösti rózsát.

6487.
Püspök leszek én akkor.

6488.
Püspöködnek se.

6489.
Mért nem lett püspökké. (6184.)

6490.
Legjobb a püspök falatja.

« Ö,Ő. KEZDŐLAP

Erdélyi János: Magyar közmondások könyve

Tartalomjegyzék

R. »