« R. KEZDŐLAP

Erdélyi János: Magyar közmondások könyve

Tartalomjegyzék

SZ. »

S.

6694.
Sajtó alatt válik a sajt. (234. 2458.)

6695.
Bezzeg sajt!
Ez a neheze a dolognak. Sajt: nehéz, turó: könnyü.

6696.
Sajt nem turó.

6697.
Tudja, mi sajt, mi turó.

6698.
A sajtot hámozza, a lovat hántja.

6699.
Van itt sajt is a kenyérhez. (227.)

6700.
Semmi roszabb a sajtnál. D.
E közmondást, Galeoti szerint, Mátyás király is használta, s igy magyarázta: a semmi roszabb mint a sajt.

6701.
Sajton korcsolyáz a bor. (1072.)

6702.
Sajtban nem jó sokat enni. K.

6703.
Sajtot lóért. (5083. 6893.)

6704.
Alábbvaló a sajtkukacznál.

6705.
Felpattan mint a sajtkukacz.

6706.
Fénylik mint Salamon töki.
Mikor Salamon király Visegrádon fogva volt, sárga tök forma, hólyag vagy más zsiros hártyábul készült lámpás égett folyosóján éjtszaka, mely kilátszott a dunai vidékre, s innen vette a nép e közmondást.

6707.
Megáll mint a Samu nadrága.
Samunak bőr nadrága volt, s megázván rajta, ugy összeszáradott, hogy magában is megállt.

6708.
Fél mint Samu a nadrágátul. (6838.)
Samu felhuzván először bőr nadrágát, hallott maga megett valami rejtélyes kisérteti suhogást, de hátra nézvén, nem láta semmit s annál nagyobb lön félelme. Futásnak indult tehát, s mikor elvégre haza ért, alig volt már benne lélek.

6709.
Saroglyában hagyták. (5659.)

6710.
Egy sarokban forog. (5014.)

6711.
Majd a sarkára hágok.
Sarkára hágni valakinek, s meglökni, könnyü a buktatás.

6712.
Sarkában van. (3840.)

6713.
Sarkára áll.
Állj a sarkadra.
Ne hagyd magad. Hasonlatkép némely állatoktul, különösen a sastól, mely egészen hátuljára nehezkedve védi magát.

6714.
Hátul kötöm a sarkad.
A sarok különben is hátul van; a km. ugy hangzik mintha ez valóságos megkötés volna, azonban csak könnyü fenyegetés.

6715.
Sarkával fenyegette az ellenséget. KV.

6716.
Könnyü őt sarkábul kivetni.
a) Repedt sarku. (6555.)

6717.
Szalma sarkantyuja van. Sz.
A sarkantyu mint igen magyaros viselet szinte diszjelül volt az arany sarkantyus vitézek rende által; mind a mellett mondák későbben:
Az arany sarkantyu pedig holmi kába
Embernek illik a csizmája sarkába.
Egyedül a zászlótartóknak nem volt szabad sarkantyut viselni, mint a mohácsi napról emliti Istvánffy. – Kinek sarkantyuja nem volt, gunyosan mondák róla: szalma sarkantyuja van, mi közmondáskép olyat illet, ki nem vitéz. – De nagy szerepet játszik a szalma sarkantyu népmeséink végin is, hol a mesélő, mikor az egymástól elszakasztott királykisaszonyt és királyfit a lakodalomra összehozza, a vigaság leirása után rendesen oda veti: "én is ott voltam, szalma sarkantyum volt, kilyukasztottam egy zsákot, mely teli volt sárga lével; az engem ide hozott, a mint látjátok."

6718.
Ne indulj erdőre, ha sarud nincs. KV. (7055.)

6719.
Saruja se lehet. (2775.)

6720.
Nem méltó saruja szíját megoldani. (4137.)

6721.
Sok sas, sok dög.

6722.
Sasnak sas a fia. (2581.)

6723.
Sast tanít repülni. KV. (2577.)

6724.
Többet ér vén sas ifju bagolynál.
Német: Ein alter Adler ist stärker als eine junge Krähe.

6725.
Sas legyet nem fogdos.
Latin: Aquila non captat muscas.
Német: Adler fangen nicht Fliegen.

6726.
Sok sasnak egy fészken nehéz megalkudni.

6727.
Vén sas.
Mondják vigyázó öregre, ki félt szerelmet, pénzt.

6728.
Hogy a sas rugja szét!

6729.
Megifjul mint a sas.
Néphit szerint a sas, mikor vénségében orra ugy felhorgasodik hogy már enni sem tud miatta, sziklához veri azt s letöri kajmóját, s előjövén, ifjunak látszik.

6730.
Saul a próféták között. KV. (222.)
Latin: Saul inter prophetas.
Német: Ist auch Saul unter den Propheten?

6731.
Mi savanyu nem volt, nem lehet az édes. KV.

6732.
Nyughatlan mint kutya seggiben a savó.

6733.
Savón hizott.

6734.
Hig mint a savó.

6735.
Nehezékkel árulják a sáfrányt. (1867.)

6736.
Mint a sáfrányból. (4119.)

6737.
Megérezte a sáfrányillatot.
Érzette a büntetést s eltávozott.

6738.
Sánta csak sántít, de a hamisat utóléri. K. (3353.)

6739.
Sánta sántát nógat. (8145. a.)

6740.
Messze oda sántának. (1242.)

6741.
Sántaságot nem lehet eltitkolni.

6742.
Ki sántával lakik, sántikálni/sántálni tanul.
Latin: Si juxta claudum habites, claudicare disces.

6743.
Nehéz mint a sár.

6744.
Megállni a sarat. (8038.)

6745.
Sárban maradt.

6746.
Sárt sárral csapjuk vissza. (2629. 4638. 7956.)

6747.
Sárba vetette.

6748.
Sárgaveres, kopikék.
Szokta mondani vásárra menő szüle különösen leányának: "hozok neked szép, sárgaveres, kopi kék ruhát." Itt a gyermek szineket hall s megnyugszik. – Kopi kék, mert a kék leghamarabb veszti szinét azaz kopik. – Némelyek irják: "kupi kék", de az zavar a hupi kékkel, mely hup, hupál (ver, üt) igéből van, s jelent ütleg miatti kékséget.

6749.
Sárkányt ölt az apja. Sz.
Azaz régi nemes ember. – A sárkányok népmesékben jőnek elő s fogalmuk onnan meghatározható. – Henszlmann igy ir róluk: a szörnyek különösen a sárkány, mint a tél jelve (symboluma) igen régi; mire mutatnak már Kadmos harczai a sárkányokkal, Perseus és Bellerophon és Theseus utai, Herakles küzdelme Echydna lernai hydrával, az erymanthi vadkan, stb.; mikép a német hitregében Fasner sárkány meggyőztetése Siegfried által. A sárkány tehát a régi pogány nemzeti mondából jött át a másikba. (Szépirodalmi Szemle. 1847. 2. félév 136-137. stb. ll.) De a magyar előidőbül szinte van emlékezet a sárkányokról. Vid, Salamon király gonosz tanácsnoka felől az a hir maradt fen hogy sárkányt ölt az ecsedi lápban, s már IV. Béla király alatt sárkányrend is támadt, mikor a tatárok pusztitása után tömérdek kigyó, egyiptomi csapásként, lepte meg az országot, melyek kiirtásának jutalmaul állíttatott fel az. Igy jött be sok családi czimerbe a sárkány, s régi származásuakra mondák: apja sárkányt ölt meg talán Béla idejében. (L. Hungaria in parabolis. 81-82. ll.)

6750.
Sárkányfog.
Értik alatta azt az okot, mely tömérdek eredményben születik meg ujra. Néphit szerint ugyanis, ha földbe ásod a sárkányfogat, tömérdek sárkány csirázik ki belőle, mint a szemrül való élet.

6751.
Sárkánytejet szopott. (2595. d.)

6752.
Sí, rí, mintha sással metszenék a seggit.

6753.
Eszik/Annyi mint a sáska. (1318.)

6754.
Egy sátor alá valók.

6755.
Hordd el a sátorfát. (4995.)

6756.
Szedte vette a sátorfát. (3961.)
a) Sebaja, csak a torka véres.
Néhány szókat igy tesz össze a nép a "se" szócskával, mely neki teljesen tagadó. Ez is közmondási elem, s elfogadható kifejezése a német un tagadónak név előtt. Nyelvünkben ez sok rövidséget szülhetne a hoszu "talanság, telenség" (igazságtalanság, hüségtelenség) helyett. Itt is jó példát vehetünk a néptől a rövidségben. Ilyenek már eddigelé a senki (semki), sehová, seha (soha), semelyik, stb.

6757.
Ha begyógyul is a seb, megmarad a helye. K.

6758.
Nincs nehezebb seb mint a kit rokon kéz ejt.

6759.
Hátul a sebe. (2899.)

6760.
Sebbel, lobbal. (5117.)

6761.
Kesely a seggi. (8264.)

6762.
Seggel költ fel. (6616.)

6763.
Egy seggel két nyerget ülni. (2544.)

6764.
Zabszem se fért volna a seggibe. (4290.)

6765.
Seggi végi. (402.)

6766.
Elül, hátul semmi sincs.

6767.
Kinek semmie nincs, az semmit se veszthet. KV.

6768.
Nehéz a semmiből teremteni.

6769.
Nem láttam semmit, nem hallottam semmit.

6770.
Kinek semmie sincs, attól vette, a kinek nem volt. D.

6771.
Nesze semmi, fogd meg jól.

6772.
Annyi mint semmi.

6773.
Kiszurták a szemét nagy semmivel.

6774.
Semmiből semmi. (5569.)
a) Semmi se lesz belőle.

6775.
Sohol senki.
Tizen hányan, hányan, mind jó legények, kiknek mind kapitányuk, mind közlegényök sohol senkinek hivatnak. Pázmán.
Latin: Nullus et nemo.

6776.
Senki Pál.
Átalellenben lakik Senki Pállal.
Azaz nincs szállása, nincs hova fejét lehajtania.

6777.
Rosz seprü el nem vesz a háztul. BSz. (6319.)

6778.
Uj seprü jól seper. (7348.)
Német: Neue Besen kehren gut.
Franczia: Il fait le balai neuf.

6779.
Nem mindenkor igaz hogy sántit a sereghajtó. K.

6780.
Serényt int szorgalmatosságra. KV.

6781.
Seren hizott. (L. sör.)
a) Kiadtak rajta mint serfőzők az ürmön.

6782.
Könnyü annak sétálni, kinek más dolga nincs.

6783.
A ki siet, nem sokat gondolkozik. KV.

6784.
Jobb mindenkor sietni hogysem mindig elkésni. KV.

6785.
Lassan siess, tovább érsz. (4874.)

6786.
Sietség nyereség.

6787.
Sietség hozhat kárt. (3334. 3352.)

6788.
Könnyü a sikon elesni.

6789.
Ki, a sikra!

6790.
A ki siket, bolond is az.

6791.
Siketnek mondasz mesét.
Latin: Surdo narras fabulam.

6792.
Az csak sillom.
Sillom az nekem.
Azaz csekély dolog, p. jól ugró gyermeknek árkot átszökni. A szó eddig ismeretlen az irodalom előtt, de méltó fölvétetni azon értelemben mint alsó Ung vidékén a nép használja: nem sok erőbe kerülő, könnyen megtehető. Gyöke alkalmasint az, mi a sil-ány szóé; tehát: sil, silol, mint jel, jelel, aztán: sillom mint jellem. Hangzása szép, származtatása tökéletes; szükség is van reá.

6793.
Simon biró hajtja a lovat. K. (162.)
Akkor mondatik mikor valaki völgynek hajt; s ez természetlen. De a km. oda vág, mikor aszony viszi a házi kormányt, mi szinte visszatetsző volt mindig a magyarok előtt. – Szirmay ezt a Simon birót Anda Pállal egy időre és miskolczi biróvá teszi, ki feleségének minden aszonyi munkát elvégzett. Mind kettő vigköltészeti alak.

6794.
Itt vagyon már Simon Judás, jaj is neked inges, gatyás. Sz.

6795.
Ki a singet elvitte, a rőföt is ellopta. (4684.)
Kinél a singet meglelik, a rőföt is rajta keresik.

6796.
Elugrott a sinór mellől.

6797.
Sipot ajándékoz hogy lovat nyerjen. K. (6703.)

6798.
Fald beljebb a sipot.

6799.
Sippal, dobbal, nánihegedüvel.
Azaz semmi hegedüvel, zajjal, tehát: titkon. Náni am. a czigány náne szó, azaz nincs. Gyermekek énekében maradt fen. (Lásd 3106.)

6800.
A mint sipolsz, ugy tánczolok.

6801.
Sipos, dudás, trombitás.
Mondják hogy mind e három név családnév, s igy híttak volna három diákot az iskolában, kiket megszólítván a tanár egymás után, mivel semmit nem tudtak, igy itélte meg őket: az egész banda bolond. A km. épen ilyen értelmü.

6802.
Csendes mint a sir.

6803.
Siromban is megfordulnék.

6804.
Mintha sirból huzták volna ki.

6805.
Ki hamar sir, hamar nevet.

6806.
Sirás aszonyi fogás. (290.)

6807.
Semmit nem használ a sirás.

6808.
Sirás lesz belőle.
A gyermek szerfölötti vigaságára szokták mondani.

6809.
Sirással jövünk a világra, sirással megyünk ki.

6810.
Sirásnak is van ideje.

6811.
Olyan sirhatnám van.
a) Skarlát, gránát, nyuszt, Léva, Tata, csuszt.

6812.
Kiesett a sodrából. (2832.)

6813.
Sodrófa nem disznóláb.

6814.
Soha napján. (1110.)

6815.
Soknak sok kell.

6816.
Jó ugyan, de a mi sok, megárt. (5542.)

6817.
Sok se tarthat örökké.

6818.
Sokat héjáz magának. KV.
Sokat képzel magárul.

6819.
Sokkal kell annak harczolni, ki sokat akar meggyőzni.

6820.
Ki sokba fog, keveset végez. (3619.)

6821.
Sok van annak, ki többet nem kiván.

6822.
Soknál több. (4354.)

6823.
A mi sok, csak sok.

6824.
A mit sok ember mond, vagy megvan vagy meglesz.

6825.
Néha soknak fele is elég.

6826.
Sokból sokat, kevésből keveset.

6827.
Lehet a sokból keveset is venni.

6828.
Sokbul a mennyit akarsz, kevésbül a mennyit lehet.

6829.
Kevésből sokat.

6830.
Nincs oly sok hogy el ne keljen, ha nem kimélik.

6831.
Ki sokba avatja magát, egynek sem felel meg. (3619.)

6832.
A sok játék, a sok bál nekem ugyan sokban áll. D.

6833.
Marhának is sok volna.

6834.
Sokat szekér sem bir.

6835.
Sok nem használ, kevés nem árt.

6836.
Somfánál főző. KV. (1809.)

6837.
Somogyi ember.
Ha lakomában férj a feleség mellé ül asztalnál, szokták reá mondani: somogyi ember.

6838.
Megölte mint somogyi embert a nadrága.
A somogyi ember épen halálra futotta magát nadrágátul. (L. 6708. km. meséjét.)

6839.
Nyugszik mint a somogyi gyerek.

6840.
Ránczos mint a somogyi pendely.

6841.
Szép mint a tulsó sor. (3283. 6811.)

6842.
Kiki tudja a maga sorát.

6843.
Sorban, uram isten!

6844.
Nagy annak a sora./sora van annak.

6845.
A kin a sor, menjen.

6846.
Kinek szegény sorsa, eleven megholt az. KV.
a) Dusnak és szegénynek sorsát isten választja.

6847.
Elégedj meg sorsoddal.

6848.
Gyors mint a sors.

6849.
Sok lében, kevés só aszonyban, türhetlen.

6850.
Elég nehéz a só, ha drága.

6851.
Jaj! be drága ez a só.

6852.
Zsirba zsir a só.

6853.
Könnyü a só, ha olcsó.

6854.
Nálunk is sóval sóznak. P.

6855.
Egy sót, egy kenyeret enni.

6856.
Elkelt sava, sótalan a szava.

6857.
Megadja savát, borsát. (4130.)

6858.
Több sava mint szava.

6859.
Sok sógor sok dárda.

6860.
Nálunk is a sógorok fingjára mérik az emberséget.

6861.
Kévés van a sótartóban. D. (2420.)

6862.
Oda sózni. (5593.)

6863.
Sör, bor mint a tenger.
a) Jó a sör, de mégis bor az anyja. M.

6864.
Oly sötét van, hogy a kanál is megállana lenne.

6865.
Sötétben tapogatózni.

6866.
Egyiptomi sötétség.

6867.
Jó hirt, nevet nem gátolja sövény.

6868.
Legjobb szomszéd a jó sövény.

6869.
Tüz ellen sövény.

6870.
Más sövénye alatt halt meg.

6871.
Suba nem bunda.

6872.
Ne nézd a szép subát, de vizsgáld az elmét.

6873.
Terem az ember mint a subagallér.

6874.
Ritka mint a subagallér. (3671.)

6875.
Majd én is kieresztem a suhogót.

6876.
Sulykot csinál fejére. P. (2689.)

6877.
Messze hajitja/Elvetette a sulykot. (1274. 5607. 5981. 6354.)

6878.
Megmosták sulyokkal, ama tót szappannal.

6879.
Sulyom; sulymot. (397. 1921.)

6880.
Per sundam bundam.

6881.
Igen suskás. (2170.)

6882.
Elmehetsz a sutra.
Gyávára mondják. "Szép vagy! elmehetsz a sutra."
a) Süketnek való. (4067.)

6883.
Egybegyültek a jól sültek. BSz.

6884.
Nem azé a sült, a ki forgatja.

6885.
Akár sütöd, akár főzöd.

6886.
Sütheted, főzheted, meg is eheted.

6887.
Elkelt a sütni valója. (2714.)

6888.
Süsd ki, de ne lőj.

6889.
Süsd meg.

6890.
Mennél roszabb a sütő, annál több czipót igér.

6891.
Elég egy sütésből egy lepény.

6892.
Süveg nem csákó.

6893.
Sapkát cserél süvegen. P. (5083.)

6894.
Kopott süveg pad alatt hever.

6895.
Egy süveg alatt két fej.

6896.
Föltette a bársony süveget. D.

6897.
Elkapta a süveget. (7856.)

6898.
Gyermeknek játékért, leánynak sirásért ne süvegelj. KV.

6899.
Annyi mint a sváb gyerek. D.

« R. KEZDŐLAP

Erdélyi János: Magyar közmondások könyve

Tartalomjegyzék

SZ. »