« ZS. KEZDŐLAP

Erdélyi János: Magyar közmondások könyve

Tartalomjegyzék

Közmondásokrul. »

PÓTLÉK.

8563.
Adós embernek sokszor kell hazudni. K.

8564.
Ki mi felől nem tud, azt nem is ahitja.

8565.
Süketnek és némának kell lenni, ki alattvalókkal békeségben akar élni.

8566.
Csak annyit aludjál, mennyi elég.

8567.
Szelid almának nagy becse, vadnak kevés. KV.

8568.
Angyal mulék felettünk. KV. (5418.)

8569.
Alig veri még az anyja tolla.

8570.
Ki aprónként költ, tovább beéri vagyonával. K.

8571.
Arany tüzben tisztul, a polyva megég.

8572.
Aranyat vet a koldusnak is. (614.)

8573.
Arany sárban is csak arany. K.

8574.
Aranyat adott, rezet nyert.

8575.
Arany hegyet igér.
Latin: Aureos polliceri montes.

8576.
Ki szóbeli aszonynyal társalkodik, hamar kurafi név ragad rá. K.

8577.
Hol sok aszonynép van, sok a példabeszéd.

8578.
Ugy keresd az általutat, hogy kerülőbe ne akadj. F.

8579.
Mig az ember árnyékot vet, mindig lesz nyomorusága.

8580.
Ártatlanságnak csak egy a szava.

8581.
Sok okot lel, ki el akar szakadni barátjátul.

8582.
Ne vess mindennel barátságot.

8583.
Ki bárányt ápolgat, a kost sem gyülöli.
a) Egyhangu mint a Bendák notája.

8584.
Elfagyott a beszélő sipja.

8585.
A beteg, mig piheg, mindig remél. K.

8586.
Fölébredt a béles szagára. KV.

8587.
Parányi bimbó, nagy gyümölcs.

8588.
Soká késik mint a birószó.

8589.
Kit a biró gyülöl, nehezen tesz annak igazságot.

8590.
Elveszti sirását, ki biró előtt jelenti siralmát.

8591.
Birónak két fülének kell lenni.
a) Gyermekre madarat, vén emberre ifju menyecskét, németre bort ne bizz.

8592.
Jobb kevés bizonyos, mint sok bizonytalan.

8593.
Tudja boldog, boldogtalan.

8594.
Bolonddal nem jó tréfálódni. (7956. a.)

8595.
Bolond teszi mindenét egy koczkára.

8596.
Nem illik bolondhoz ékesszólás.

8597.
Minden jó bornak ki kell forrni magát. (3777.)

8598.
Kanállal ette a bölcseséget.

8599.
Hol nincsen büntetés, szarvat vesznek a gonoszra. K.

8600.
Sok csudálkozás tudatlanság jele. K.

8601.
Ha el akarod találni a czélt, feljebb irányozz. K.

8602.
Nem nagy hir a czigányokkal való harcz.

8603.
Hozzá szokott mint czigány gyermek a szikrához.

8604.
Ki disznó után indul, mocsárba jut.

8605.
Mindennel jó mint a disznóhus.

8606.
Rongyos dolmány, okos legény. (6402. a.)

8607.
Veszett dolog, mikor aztán foltozásra kerül a dolog. KV.

8608.
Nem sok kalácsot eszik, ki a dolgot kerüli.

8609.
Nem könnyen adják, a mi drága. (6735.)

8610.
Nehéz ebet a hájas szíjról elszoktatni.

8611.
Ütik az ebet, tanuljon a kölyök.

8612.
Eb se venné fogára, a mit mond.

8613.
Ebnek eb a munkája.

8614.
Tátika és Rezivár dolgát ebre bizták, ebül vették hasznát. B.

8615.
Ebkendi; ebugatta.

8616.
Nem egy ebnek fari a neve. F.

8617.
Nem megy a füst eb szemébe.

8618.
Ebédelj és meglátod, mi lesz a maradék.

8619.
Törött hajót elhagyják az egerek.

8620.
Szerelem, méltóság egy székbe nem férnek. F.

8621.
Könnyebb egygyel megalkudni mint sokkal.

8622.
Egyesség kicsint is nagyra visz.

8623.
Ha elméd nem vigyáz, hallásod is elvész.

8624.
Együgyü ember ritkán megy biró elé. K.

8625.
Ember gondol, isten végez. (7073.)

8626.
Rosz ember hamar megijed. K.

8627.
Erkölcs szerzi a barátságot.

8628.
Pókhálós az erszénye. (1809.)

8629.
A ki el nem esett, nem szükség hogy fölkeljen.

8630.
Késő eset után okoskodni. (2292.)

8631.
Ott ad isten esőt, a hol akarja.

8632.
Elméjében eszik, ki az evő embernek köszön.

8633.
Megnyilt az ég felette.

8634.
Az eget soha el nem hagyhatjuk.

8635.
Legjobb enni, ha éhes vagy.

8636.
Sok van, ki éhezik és megházasodik.

8637.
Adtál nekem jó éjszakát.

8638.
Ugy verj éket a kemény fába hogy szemedbe ne pattanjon.

8639.
Kár hitvány éneket ujra kezdeni.

8640.
Elibe épitek én annak.

8641.
Hol az érzékenység nyertes, vesztes a nyugodalom.

8642.
Táltul a szájig is elcsorgathatni az ételt.

8643.
Gyakorta farkas is juhbőrbe öltözik.

8644.
Ki farkastul elfut, orozlánra talál. (1530. 8870.)

8645.
Mit a farkas mivel, tetszik a nősténynek.

8646.
Farkas ritkán eszik sült hust.
a) Farkasnak mutatsz aklot.

8647.
Élőfának döltét várni.

8648.
Nyers fának nehéz száradtát várni.

8649.
Nagy fára akar hágni. K.

8650.
Mit állsz itt? nem kell nekem két fülü fazék.

8651.
Fehér fátyol alatt gyakorta moly vagyon.

8652.
Szép dolog a fehér fátyol.

8653.
Ha mézet akarsz gyüjteni, a fecskefészket meg ne szenvedd házad körül.

8654.
Ki fegyvert visel, feleséget is vehet.

8655.
Ki párnán akar feküdni, próbálja előbb a szalmát.

8656.
Jámbor feleséget csak isten adhat.

8657.
Elfelejtésnek, nem tudásnak egy a fizetése. K.

8658.
Ott fogja, a hol kell.

8659.
Gyakorta fordul mint a péntek, szombat.

8660.
Szántatlan földet pörje bir. (2862.)

8661.
Ugy áll egybe mint a fövény.
a) Furót nyelt.

8662.
Szoros a gatya. K.

8663.
Mikor ülsz a gazdagnak asztalánál, jól foglald eszedbe, mit raknak elődbe.

8664.
Sok kevélyt, bolondot csinál a gazdagság.

8665.
Rühet vakar, ki a gonoszt dicséri.

8666.
Kard helyett guzsalyt vitat. F.

8667.
Ki a gyepre. (6789.)

8668.
Gyermekhez játszás, legényhez dolgozás.

8669.
Átkozott a száz esztendős gyermek.

8670.
Minden embernek van gyöngéje.

8671.
A gyönyörüség nem homlokkal, hanem háttal fordulva ismerteti meg magát. F.

8672.
Szállingóznak mint a vert had.

8673.
Tél, viz idején.

8674.
Tengeren, kis vizen másant kell hajózni.

8675.
Fontolva haladó.

8676.
Rohanva haladó.

8677.
Nem fog halálon ajándék.
Nem lehet a halált ajándékkal megkerülni.

8678.
Haszontalan harag, kinek nincs ereje.
a) Szemtelen harag, mely erejét nem láttatja. KV.

8679.
Semmire való a harag, kitől senki sem fél.

8680.
Senki sem fél haragjátul.

8681.
Hatalmasabbra bolondság haragudni.

8682.
Gyönge mint a harmat.

8683.
Jól lovagol, ki hasonlókkal lovagol.

8684.
Határjárás, tatárjárás.

8685.
Megrögzött hazudság idővel igazság. D.

8686.
Sok hámot, jármot megárvitott.

8687.
Kit házában eső ver, isten se szánja.

8688.
Szerencsés ház, melyben megavasodik a szalonna.

8689.
Sem háza sem tüze.

8690.
Összetörődtek mint a rosz házasok.

8691.
Észszel, ne szemmel fogj a házassághoz.

8692.
Egyenetlen házasságnak ritka jó vége.

8693.
Vajudik a hegy, egeret szül.

8694.
Nincs az a nagy hegy, melyet idővel el ne lehetne hordani. K.

8695.
Hegyre földet. (2235.)

8696.
Henyélőnek sok az ünnepe.
Latin: Ignavis semper feriae sunt.

8697.
Mie vagyon a herélt embernek, azt adhatja szomszéd aszonyának.

8698.
Verbuválónak, czigánynak, kalmárnak nem kell hinni. F.

8699.
Mindent hinni vagy semmit nem hinni, azonegy gyarlóság.

8700.
Hinni vagy fogadni. (2896.)

8701.
Gonosz hirnek sebesb a szárnya. (3625.)

8702.
Hizelkedés mérge a barátságnak. K.

8703.
Hollót nyelt. (8661.)

8704.
Lyukas hordót tölt. K.

8705.
Hogy hónap jó idő legyen.
Fogyaszszátok el, mi a tálban van.

8706.
Időtül kell várni, tanácstul hallgatni. F.

8707.
Sok ifju többre menne, ha nem tudná hogy gazdag.

8708.
Elfogy az ifjuság mint ama szép virág. F.

8709.
Ne akkor abrakolj, mikor indulni kell.

8710.
Az isten hatalmas, az ördög nem alszik.

8711.
Ugy vagyunk mint a jégen álló. F.

8712.
Mindenkor van ideje a jámborodásnak.

8713.
Nem gondol a jobbágy ur dolgával.

8714.
Jót a jobbért el szokták hagyni.

8715.
Jobb helyre jobb kell, ide ez is jó.

8716.
Csak az nem szereti a jót, a ki nem érti.

8717.
Nem jó roszabb mint a semmi.

8718.
Ott se volt, a hol a jó.

8719.
Szárad mint a Jónás töki.

8720.
Lányágra szállott jószágnak nincsen maradása.

8721.
Ha egy pénz a jövedelmed, kettőt ne költs.

8722.
Elballag a juh, de ritkán tér maga vissza.

8723.
Ha nincs furó, kalapács, nincs a purdénak kalács.

8724.
Szegény kalmár, ki tartani sem tudja portékáját.

8725.
Szürben szedett pénzét kamukában elitta.

8726.
Kardot köszörül s békeséget kér. K.

8727.
Nem kilenczven esztendős kézbe való a kasza.

8728.
Rosz katona, ki el nem birja fegyverét.

8729.
Egy kárból két kár.

8730.
Hamar kárt vall, ki a kincses ládát nyitva tartja.

8731.
Ki szinével, mutatja kártyáját, a legjobb játékot is elveszti.

8732.
Felfordult kártyával játszani se haszon se mulatság. K.

8733.
Kecskének ágon a szeme. (7298.)

8734.
Kinek mi kedvére, nincsen az terhére.

8735.
Mit jó kedvvel tészsz, nem esik nehezen.

8736.
Egy órai tojás, egy napi kenyér, tiz esztendős hal, hat esztendős bor, tizenöt esztendős leány, harmincz esztendős jóakaró, kellemetes. F.

8737.
Elvesztette a kengyelt.

8738.
Ha kenyered nincs, kalácsot egyél.

8739.
Kenyér mellé turó is kell.

8740.
Kenyértörésre kerül.

8741.
Csuszik a kereszthez.

8742.
Hol fel a talpával a kerék, hol alá.

8743.
Nem a kert alatt van az. (2334.)

8744.
Ki keserüt nem kóstolt, nem érdemli az édeset.

8745.
Két kevély nehezen alkuszik meg egymással.

8746.
Hol a kémény nem füstölög, nehezen lesz ott nagy ebéd. K.

8747.
Jobb kéz a balnak segitője.

8748.
Mézes madzag helyett kigyót talált.

8749.
Nem lenne jó királynak.

8750.
Fél mint koldus a garastól. F.

8751.
Komondor nem sokat törődik vele, ha megugatja is a pumi.

8752.
Megrágják a konczot, ebnek vetik a csontot. F.

8753.
Kondér nem sokat hányhat szemére fazéknak.

8754.
Nem hegedüszóval kormányozzák az országot. K.

8755.
Királyi korona száll néha nádhajlékba.

8756.
Ki többet költ mint a jövedelme, hamar szegénységre jut.

8757.
Hogy középszerüt nyerj, nagyra iparkodjál.

8758.
Közvényes ember sokat gondolkozik.

8759.
Kurvatartás tékozlással jár.

8760.
Mig a kutya sz..ik, elfut addig a nyul. K.

8761.
Egy lélekzés hevet s hideget nem vehet. F.

8762.
Serénységért, nem szőreért becsülik a lovat.

8763.
Jó lónak zabla kell, nem ostor.

8764.
Kinek magának nincs, a más lovát hajtja.

8765.
Ha valaki nyomja lábod, vedd el onnét, ha bánod.

8766.
Keresztben van a lába valakinek. (8568.)

8767.
Gyenge lábon áll. (3836.)

8768.
Lábat mér a csizmához.

8769.
Lábod alá nézz, meglásd, kinek higy.

8770.
Nyul agarat, szunyog madarat nem örömest lát.

8771.
Halálos Lázárra ne vesztegess gyöngyvizet. KV.

8772.
Rosz lélekismeret lidérczczel álmodik.

8773.
Az elvetett macska kölyök gyakran legtovább él. K.

8774.
A jó macskát bőreért meg szokták nyuzni.

8775.
Nem jó a macskát álmábul felkölteni. F.

8776.
Nem azé a madár, a ki utána jár. (5268.)

8777.
Madár se repülhet mig szárnya nincs.

8778.
Ritkán akasztja fel magát valaki a maga vétkeért.

8779.
Könnyü másokat megitélni, de maga vétkét nehéz megismerni. (3063.)

8780.
Nagy házat utál meg, ki magát meg akarná ismerni.

8781.
Jobb magad kunyhója más palotájánál.

8782.
Madár repülésre, ember munkára született.

8783.
Sok kis mag kasokat tölt.

8784.
Mire mást nógatsz, magad tedd meg előbb.

8785.
Maga ura.

8786.
Másnak akarsz tanácsot adni, magad oktondi vagy. KV.

8787.
Se másnak, se magának.

8788.
Ki másra bámul, magát felejti el.

8789.
Puszta malom nem sok hasznot hajt.

8790.
Két malomkő őröl.

8791.
Ebül jött, ebül ment. (2039.)

8792.
Annyit ér a marha, mennyin eladhatni. KV.

8793.
Egyenlőkép meghal mind az éhező mind a ki eleget eszik.

8794.
Nem tudott az élni, ki nem tud meghalni.

8795.
A mi egyen megtörténik, máson is megeshetik.

8796.
Néma mesterektől sok jót tanulhatni.
Azaz könyvekből.

8797.
Sokáig élni s meg nem vénhedni, nagy mesterség. K.

8798.
Nem tudhat egy mester minden mesterséget. KV.

8799.
Becsületed sérted, ha méltatlant kéred. K.

8800.
Sok álomszakasztást kiván a méltóság. KV.

8801.
Módjával méreg is orvosság.

8802.
Nem minden méreg keserü.

8803.
Többet ér orvosnál a mértékletesség.

8804.
Ha sok a mogyoró, sok kurva lesz.

8805.
Más élet, más mód. KV.

8806.
Jó mód kivánt egészség. (5531.)

8807.
Keveset adnak munka nélkül.

8808.
Kedvesebb, a mihez munkával jutunk. KV. (1503.)

8809.
Minden nagynak apró a kezdete. K.

8810.
Nincs fehérebb állat a napnál.

8811.
Szivével beteg, ki sokat nevet.

8812.
Addig nevet reád, mig hasznot veheti.

8813.
Könnyen reá ragad a nyavalya, ki beteg körül forgolódik.

8814.
Nyomoruságot nyomoruság szokta követni.

8815.
Gyenge mint a nyul nyaka.

8816.
Tudja, hol temették el a nyulat. K.

8817.
Olaj és viz. (1984.)

8818.
Nem mindenkor hasznos fölöttébb okosnak lenni. K.

8819.
Valóban okos nem képzel sokat magárul.

8820.
Szivnek tolmácsa az orcza.

8821.
Igér az orvos egészséget, de nincs rá hatalma.

8822.
Orvos, ha embert öl is, nem fél a hóhértól.

8823.
Bölcs orvos méregből is orvosságot csinál.

8824.
Ne adj bort az ostobának, hallgatni fog. K.

8825.
Ökröt is azt tartják legjobbnak, kit le akarnak vágni.

8826.
Minden ösvény egy utra tart.

8827.
Meghurczolta mint ördög a diákot.

8828.
Mind egy ördög.

8829.
Ördög veri a feleségét.
Azaz nap is süt, esik is.

8830.
Ki ördögnek szolgál, kin a fizetése.

8831.
Veszedelmes ösztöke ellen rugódozni.

8832.
Inkább ő, mint én.

8833.
Könnyen beszél, ki már megőrlött.

8834.
A mely pap jó hallgató, végre ajtónállóvá teszik.

8835.
Minden kenyér édes parázna embernek.

8836.
Ha nagy vizbe nem akarsz halni, patakot is kerüld. K.

8837.
Pályán vár ajándék, nyerd el édes lovam.

8838.
Templomban, fogadóban másoktul végy példát.

8839.
Kerekes a pénz, hamar elgurul.

8840.
Ismerik mint a rosz pénzt.

8841.
Rajta pénzen király képe, mégis ellopják. (2558.)

8842.
Nem az az emberség hogy több pénzed vagyon.

8843.
Jó pihenni olykor, de henyélni vétek.

8844.
Felült a polczra. (3720. 8064.)

8845.
Pompa költséggel jár.

8846.
Pókhálószakasztásra nem nagy erő kell.

8847.
Restelli mint ravaszdi mester az evést. K.

8848.
Mikor az ember rág, akkor nem beszélhet.

8849.
Ki téged megszeret, az téged rágalmaz.

8850.
Nem mind jó, a mi régi.

8851.
Kitették a rokkáját. K. (7566.)

8852.
Ha roszul üt ki a dolog, kiki azt mondja: nem ugy kellett volna.

8853.
Kirágja róka az iszákot.

8854.
Ki Rómába nem szándékszik, keveset tudakozódik utjárul.

8855.
Nem nyilik a rózsa télen.

8856.
Rózsa nincs tövis nélkül.

8857.
Senki sem nézi mint eszem, iszom, hanem hogyan ruházkodom.

8858.
Minden szem a ruton akad meg, de a szépen marad.

8859.
Kinek semmie sincs, nem sokat tékozol.

8860.
Elfeslett mint a mozgó sereg.

8861.
Se ne késsél, se ne siess.

8862.
A ki nagyon siet, később végzi dolgát.

8863.
Nem mindenkor használ a sirás.

8864.
Soha nem sok, a mi nem elég.

8865.
Néha többre becsülik a baglyot mint a solymot.

8866.
Sólyom madárnak nem lesz galamb fia. K.

8867.
Szerencsés sörét, melyet a sült nyulban találni.

8868.
Nem oly szép a suba ujja belül mint a derék béllése.

8869.
Megesküdt a sut a kemenczével.

8870.
Szakácstul sütőre találkozik. (1530.)

8871.
Elment a sütni valója. (2614. 2728.)

8872.
Előbb való a süveg a kontynál.

8873.
Elrejtett kincsnek, titkos hegedünek kevesen süvegelnek. K.

8874.
A szamár ott nő, a hol legel.

8875.
Szarkának annyi fehér tolla mint fekete.

8876.
Szarvat emel. (7634.)

8877.
Nehéz más szájával enni, más szemével látni.

8878.
Könnyü szárazrul nézni a hajótörőket.

8879.
Szegény ember halála sárga, dusoké piros szokott lenni. K.

8880.
Kevés kell arra hogy valaki szegény legyen.

8881.
Ki más szekere farkán ül, nem oda megy, a hová akar, hanem a hová viszik.

8882.
A szem is árthat. (4468.)

8883.
Mennél nagyobb a személy, annál nagyobb a veszély.

8884.
Felvonja szemöldökét.

8885.
Nem igen jut eszébe szerelem, kinek sok a dolga.

8886.
Több keserü mint édes, van a szerelemben.

8887.
Bátor szivvel társalkodik a szerencse.

8888.
Vastag reménységet is megejt a szerencse.

8889.
Urat szolgájátul szerencse választja.

8890.
Szép szó nyeri meg a szeretetet.

8891.
Nem méreg szüli a szeretetet. F.

8892.
Későn, korán orczádra kerül a titkolt szégyen.

8893.
Ki magasb széken ül, a fő helyet tartja

8894.
Szép annak, ki nem érti.

8895.
Nincs oly szépség, melyhez több ne férne.

8896.
Szomszéd tehenének nagyobb a tölgye. (7436.)

8897.
A szó be nem töri embernek fejét.

8898.
A szót elfujja szél.

8899.
Ki megszegi szavát, ne tartsd neki szavad

8900.
Várd végére az okos szót.

8901.
Szép vigasztaló szó betegnek orvosság.

8902.
Sokat szólani és okosan, ritka együtt.

8903.
Külső szin is tud ugy hazudni mint a száj.

8904.
Ki mihez szokott, rajt akad szive.

8905.
Ha szombatot akarsz érni, láss hozzá a dologhoz.

8906.
Jaj, kinek szüléje van és kenyere nincsen.

8907.
Szüléidnek átka ostort fonhat nyakadra.

8908.
Ki megveti szüléi oktatását, hóhérkézre kerül.

8909.
Tartozunk mi egymásnak valamivel.
Akkor mondjuk, ha egymásután többször találkozunk valakivel az utczán.

8910.
Kinek tehene nincs, kecskét fejjen.

8911.
Minden állat visszatér a természetre.

8912.
Ha nyulat látsz, üsd meg a térded.

8913.
Térden felül, pupon alul.

8914.
Ha fölvetted a tisztet, el is járj benne. KV.

8915.
Tisztviselés gonddal jár.

8916.
Nem okosság a titkot ellenségnek kijelenteni.

8917.
Tojás tojáshoz nem hasonlóbb.

8918.
Lator a torok, nem kell a szájnak hinni.

8919.
Kinek kelletinél több van, hasznát nem veheti.

8920.
Tőrül szárad a tök.

8921.
A ki tökös, nem egészséges.

8922.
Törpét völgybe állít.

8923.
Ki tövistül félti kezét, ne fogjon rózsaszedéshez. K.

8924.
Megette Trajtler a morest. (8705.)

8925.
Tudatlanok közt akárki is mutogathatja magát.

8926.
Tüzet viszek, nem látjátok.

8927.
Kicsin tüzet kevés viz olt.

8928.
Vak tyuk addig piszkál, mig szemre nem talál.

8929.
Nagy udvarokban ritka szép egyesség.

8930.
Ujjain át nézte.

8931.
Ha az ur akarandja és élünk.

8932.
Nagy urakkal nem jó tréfálódni. (7956. a.)

8933.
Szegénybül lett ur mindig kegyetlenebb. (7757.)

8934.
Nagy urnak is találkozik ura. K.

8935.
Nagy urnak szolgája is kevély.

8936.
Nem mind nagyságos ur, kit annak mond a czigány.

8937.
Vakot ütni valakin.
Szégyenítve állni boszut.

8938.
Nem fél a veréb kőbül faragott botos embertől.

8939.
Más kölesérül veri a verebet.

8940.
Nagy pipesség és kendőzés Vénust vadász.

8941.
Hussal él mint a vércse.

8942.
Megterem a virág gazban is.

8943.
Akármint siessen a vitéz, késő ha megütik.

8944.
A ki barom, nyakán járom.

8945.
Kire többet biznak, többrül számol.

8946.
Egy bolond annyit kérdezhet hogy száz bölcsnek is gond leszen rá megfelelni.

8947.
Szakadj bunda, majd vesz gazda.

8948.
Polyvába takarta isten a buzaszemet.

8949.
Eblével főzd az ebet.

8950.
Elvenni emberség, adni meg istenség.

8951.
Szabad a csók.

8952.
Nem vonja nagyobb csigára eperjesi hóhér a tolvajokat.

8953.
Erős az igazság, szép aszony és jó bor.

8954.
Még az eszterág is megismeri az ő idejét.

8955.
Kevély koldus, tudatlan pap, félénk katona mit sem érnek.

8956.
Örvendj immár a faháznál.

8957.
Nagy tönk van a farán.
Gazdag leány.

8958.
Idvességes dolog közé ne elegyíts fazéktörést.

8959.
Fáradtság bér előtt jár.

8960.
Elrejtett kincs, rosz feleség ki nem megy eszedből.

8961.
Ugyan nagy felszékre hágott!

8962.
Fityeg annak, a kinek van.

8963.
Fösvény elégbül sem mer enni.

8964.
A föld munka után is ha terem, ha nem.

8965.
Száraz fürdőben uszkál.

8966.
Tudatlansággal egy szálláson lakik a gonoszság.

8967.
Kigördül belőle, mint görgei tökbül a nyul csikó.

8968.
Kicsi gyermek, kicsi gond.

8969.
Játékkal ámítják a gyereket.

8970.
Gyermekeszü kiván végére menni a gyermek szavának.

8971.
Hadakozás oly orvosság, mely nem lehet veszedelem nélkül.

8972.
Halál nem változik ezüstön, aranyon.

8973.
Elég veszett, ha elesett a ház.

8974.
Hegyeset hugyozik. (1767.)

8975.
Három katona, kilencz puska.

8976.
Kőágyi préposttá lett. (6486.)

8977.
Férjhez menő leány ruhájának több szekrénye mint száma. (2949.)

8978.
Sok leánykérőnek több száma mint haszna.

8979.
Hátul köti a lovat. (2964.)

8980.
Édes magam, ne hagyd magad.

8981.
Tromfot tromffal üt a magyar. (4638.)

8982.
Megbotlásra elesés következik.

8983.
Nem aggasztja méhecskét a tél.

8984.
Ha sáros a mosdó, olyan lesz kendőd is.

8985.
Igen késedelmes a nagybátyák segítsége.

8986.
Ha minden hazudság lángot vetne, nyelve régen megsült volna.

8987.
Nehéz az ellőtt nyilat visszahuzni.

8988.
Sok kába közt elvész az okos. (6918.)

8989.
Nehéz az ördögöt bemeszelni.

8990.
Nem látszik az öltözeten, mily karcsu az erszény s ösztövér a konyha.

8991.
Parázna jutalma és az ebnek ára nem isten házába valók.

8992.
Kis patak nem árasztja meg a tengert.

8993.
Szent Pál harmadik égben tanult, még se mehetett mindennek végire.

8994.
Belé veszt, ki reménységbe öli pénzét.

8995.
Kiki elégedjék meg a sorssal, melyben isten hagyta.

8996.
Kinek savával élsz, főztét megdicsérjed. (7112.)

8997.
Erős a szamár, ha rest is.

8998.
Ha szegény vagy, kevély légy.

8999.
Konkolyos szemmel néz. (3887.)

9000.
Illik hozzá mint szerecsenhez a fehérség.

« ZS. KEZDŐLAP

Erdélyi János: Magyar közmondások könyve

Tartalomjegyzék

Közmondásokrul. »