« D. KEZDŐLAP

Erdélyi János: Magyar közmondások könyve

Tartalomjegyzék

F. »

E. É.

1892.
Adjon isten három e-t.
eszet, erőt, egészséget.

1893. a.
Eb a czigány csere nélkül.

1894.
Eb a német kutya nélkül.

1895.
Eb a király ország nélkül.

1896.
Eb az oláh disznó nélkül.
a) "Eb" és "nélkül" szavak közé igy téve két főnevet, melyek egymással rokonszenvi vagy életbeli összeköttetésben állanak, mint: oláh és disznó, czigány és csere, tömérdek km. áll elő, mikor "eb" am. "semmit sem ér," jól megjegyezvén, hogy ily közmondásokban az első főnév mindig személy, p. oláh, német stb.; miért "eb a zacskó pénz nélkül" s más ilyféle alkatu közmondások, ha nem lehetlenek is, de szokatlanok; aztán megjegyzendő hogy a szótagok száma rendesen középen megszakasztva egyenlő legyen a közmondás első és második részében; p. eb a magyar bajusz nélkül; eb a pap könyv nélkül; noha ez ellen is van kivétel Faludinál: eb a varga bőr nélkül; de amugy mégis hangzatosabb a km.

1897. b.
Eb, a ki nem barát.
Igyunk! eb, a ki nem barát!
Üritse minden poharát. Csokonai.

1898.
Eb, a ki bánja.

1899.
Eb, a ki bánja, kutya, a ki szánja.
b) Ezen közmondások megint typicus alakuak, szerintök ujra lehet akármennyit formálni, megjegyezvén itt is hogy az "eb" szó után ismét személyes viszszaható névmás (a ki) jő, mint a fölebbiekben személy. Azért mondhatjuk: "eb, a ki sir; eb, a ki verekszik" stb. végetlenül, de nem mondjuk soha: "eb, a mi sir, eb, a mi verekszik," mert az eb csak ugy lesz igazán közmondási alany, ha magánál feljebb valót, épen személyt, képvisel. Azért jelentése ennyi: "nem én vagyok az," a ki nem barát, azaz én barát vagyok, szeretem a barátságot; "nem én vagyok az," a ki szánja, azaz én nem szánom stb.

1900. c.
Eb haragszik.

1901.
Eb hiszi. (3637.)

1902.
Eb fél, kutya fél, mig az öreg ipam él.

1903.
Eb utól ki a világból. BSz.

1904.
Agg eb utól. KV.

1905.
Eb lesz Budán király.

1906.
Eb oda fa nélkül. (1149.)
Latin: Absque baculo ne ingreditor.

1907.
Eb köszönje a jótartást.

1908.
Eb ura fakó.

1909.
Eb ura kurta.

1910.
Eb szeme látta, eb keze vette, akaszszák fel, a ki keresi.
Arra mondják, ki olyat keres, mit maga tett el s nem leli.

1911.
Eb helye, mi nem én dolgom. M.

1912.
Ebé az, a mi másé.

1913.
Ebnek mondják, eb mondja farkának, farka mondja: eb menjen.

1914.
Ebnek parancsolj.

1915.
Ebnek papolj.

1916.
Ebnek add, ha megnyálaztad. KV.

1917.
Ebet végy többet rá.
Ebem volna sánta, ha ugy folyna dolgom. K.
A c) alatti közmondások után tétessék tagadólag az első személyes névmás oly formában, mint az "eb" szó, azaz hol ennek tárgyesete áll, az első személyes névmásnak is tárgyesete álljon, és kijő az igazi értelem, p. eb haragszik, nem én, azaz én nem haragszom. Ebnek parancsolj, ne nekem, azaz nekem ne parancsolj; ebet végy többet rá, ne engem, azaz engem többet nem veszesz rá. – És igy tovább az "eb" szó minden utoljárókkal együtt tömérdek közmondási alakot állít elő, p. ebtől hallottad (nem én tőlem); ebbel szóltál (nem én velem), melyek mind kifogás nélküliek, az életben gyakorta hallhatók, a beszédnek erőt kölcsönzők.

1918. d.
Ebet tud hozzá.

1919.
Ebet hallott felőle.

1920.
Ebet sem tud felőle.Ott, az ebet, a pap rétjén. K.
Azaz nem egyező az igazsággal.

1921.
Ebet volt ott.
d) E közmondásokban az "ebet" szó egyszerü, de nyomatékos, tagadást jelent, p. Ebet tud felőle, am. nem tud, vagy "ugyancsak nem" tud felőle. – A nép szinte igy használja igen gyakran a "fene" szó tárgyesetét, p. fenét tud felőle; ott, a fenét, a pap rétjén. – Ilyképen megint sokféle, nyomatékosan tagadó, közmondásféle szójárat, formálható.

1922. e.
Eb anyja.

1923.
Eb az inge.

1924.
Eb a lelke.
e) Könnyü káromkodások; tagadással vagy nem helyesléssel, mi az "eb" szó fő jelentése a magyar közmondásokban.

1925. f.
Csak eb a kutya.
Rosz a rosz.

1926.
Mind egy eb az. KV.
Nincs köztök semmi különbség a roszaságban.

1927.
Sem eb sem kutya. KV.
Sem egyik sem másik rosz, hanem még roszabb.

1928.
Eb vagy kutya, mind egy tatár.

1929.
Azt se mondta: eb vagy kutya.
Sem jót sem roszat nem szólott, s elment.

1930.
Eben kutyát.

1931.
Eb kutyával hamar összebarátkozik.
Latin: Malus cum malo colliquescit voluptate.

1932.
Eb fujja, kutya járja.

1933.
Eb fujja nótáját, kutya járja tánczát.

1934.
Nosza eb után, komondor.

1935.
Ebrül ebre, paprul papra. D.
Hasonlórul hasonlóra marad valami, mint ebrül ebre az örv, papul papra a breviarium.

1936.
Ebmarásnak kutyaszőr az orvossága.
Kevésbbé jól igy is mondják: a mely eb megharap, annak szőre gyógyít.

1937.
Ebsógor, kutyakoma.

1938.
Ebszokás, kutyaszokás.

1939.
Eb ebet bolház. Cz.

1940.
Ebnek, eb a fia. (3667.)
Eb kéri, eb adja.
f) Ezen közmondásokban "eb" és "eb", vagy "eb és kutya," ugyanazonságot jelentenek.

1941.
A mely ebet bottal hajtnak a nyul után, eb eszik annak fogtábul. (865.)

1942.
A mely ebet bottal hajtnak a nyul után, nem fogja az meg. M.
Latin: Invitis canibus venari.

1943.
Ölben vitt eb nyulat nem fog. BSz.

1944.
Addig játszik az eb, mig kutyó a neve.

1945.
Ne higy az alvó ebnek.

1946.
Ne higy az ebnek, ha szomorunak látod is.

1947.
Soha ne higyen ember az eb szájának.

1948.
Ne higy annyit az ebnek, mennyit farka hizelkedik.
Latin: Cauda blandiri.

1949.
Mikor két eb összemarakodik a tál felett, a harmadik könnyen jóllakik.

1950.
Eb is megalkuszik egyszer a macskával.

1951.
Nehezen alkuszik meg két eb egy csonton.
Két eb nem alkhatik meg egy csonton.
Német: Zwei Hunde an einem Bein
Kommen selten überein.

1952.
Ki ebbel hál, bolhásan kél.
A ki ebbel fekszik, bolhásan kél fel.
Német: Wer mit Hunden zu Bette geht, steht mit Flöhen wieder auf.

1953.
A ki ebbel játszik, bot legyen kezében.

1954.
Ki ebbel bolondozik, bot legyen kezében. Cz.

1955.
Magadra vess, ha megharap az eb, mikor vele játszol. K.

1956.
Tarts ebet, ha veszned kell. KV.

1957.
Ne tarts ebet, ha kenyérhajad nincs.

1958.
Csak korpád legyen, könnyü ebet kapni. (3727.)

1959.
Ki más ebét tartja, csak a kötél marad nála. K.
Igy van görögül is szórul szóra. – Ki hálátlan iránt van jóakarattal, hiába fáradott.
Latin: Qui canem alit externum.

1960.
Ki idegen ebnek hány kenyeret, nem veszi jutalmát.
Német: Wer fremde Hunde aufzieht, erntet schlechten Dank.

1961.
Bakzó ebnek sok a lyuka.

1962.
Fanos ebnek gubás a társa.

1963.
Az ebet is megbecsülik uraért.

1964.
Akkor busul/szomoru az eb, ha éhes./mikor éhes.

1965.
Vess kenyeret ebnek, megharap érette.

1966.
Tégy jól ebbel, még rád mordul.

1967.
Agg ebnek, vén szolgának egy a fizetése.

1968.
Késő agg ebet tánczra tanítani. (5132.)

1969.
Vén ebre korpa is vesztegetés. (841.)

1970.
Jó a vén eb ugatására kitekinteni. (4569.)
Német: Wenn alte Hunde bellen, ist's Zeit, dasz man ausschaut.

1971.
Eb is bánja orrát.

1972.
Eb is haragszik orraért.
Senki sem szereti, ha gyönge oldalát érintik.

1973.
Nem ebre bizták a lóhalált. KV.

1974.
Ha eben állana, sok lóhalál esnék.

1975.
Ha ebre biznák a nagy böjtöt!

1976.
Ebre bizni a hájat. (483.)

1977.
Az ebnek ha aranya volna is, hájat váltana rajta. (1996.)
Ki hasának él, reá költi mindenét.

1978.
Elég egy ebre egy koloncz./kölöncz./czölönk.
Elég egy embernek egy hivatal.

1979.
Nem egy ebnek kurta a neve.
Kevésbbé nyomatékosan: két ebnek is lehet egy neve.

1980.
Megadták neki az ebek vacsoráját.

1981.
Majd elfujja az ebek dalát.
Mindkét km. olyat jelent, mit a megjárás, baluljárás alatt értünk.

1982.
Ugat a félénk eb, de meg nem mar.
Azokra szól, kik jobban győzik szóval mint tettel.
Latin: Canes timidi vehementius latrant.

1983.
Eb is, kopó is, agár is.
Az egri püspök utazván egy falun, valamelyik földesur inasa kérdezé a bakon álló huszárt: ki legyen ura, s a huszár igy felelt: episcopus agriensis, mit a bárgyu szolga a fentebbi közmondássá vált szavakkal vitt hirül urának. – Mikor jót várunk, és rosz, sőt rosznál is roszabb az eredmény, p. pörben az itélet, akkor mondjuk e közmondást. Jelent sok czimet is. Ha pedig állapotjegyzőleg akarunk szólani: ebül is, kutyául is, komondorul is.

1984.
Eb a macskával. (2267.)
Azaz ugy vannak együtt mint eb a macskával, vagyis roszul p. házasfelek és más társak.

1985.
Eben gubát cserélt.
E közmondásnak adomája van, de saját értelme nincs; hanem alkalmasint egy az "eben kutyát" közmondással, melyhez hangrokonságban is igen közel áll.

1986.
Eben hiába.

1987.
Ebet szőrirül, madarat tollárul, embert társárul.

1988.
Feltalálni szőrin az ebet.
Kevésbbé nyomatékosan: szőriről ismerni az ebet.

1989.
Eb hátán megfordult. (3496.)

1990.
A mely ebet meg akarnak ölni, dühös nevét költik.

1991.
A hamarkodó ebnek vakok a kölykei. Cz. (4822. 3339.)

1992.
Bolond, kit a kötött eb megharap.

1993.
Ebnek se jó az első fia. (2169.)

1994.
Fogas ebnek való a csontrágás.

1995.
Nem hallik eb ugatása mennyországba. KV. (3663.)
Nem ragad ebugatás az derült égre. Zrinyi.
Német: Was kümmert's den Mond, dasz die Hunde bellen.

1996.
Eb a bibor közt is konczot keres. D. (1977.)

1997.
Harmadik utczárul is megugatják az ebek.
Mint a peczért, ki kutyáknak ellensége levén, általuk rosz embernek tartatik. – Ilyenre szól a km. is.

1998.
Köti az ebet a karóhoz.

1999.
Az ebre nem vetnek hámot, a gondolattul sem vesznek vámot.
Ebbe a gondolkozási szabadságot foglalták be őseink.

2000.
Vess az ebnek, csórja farkát.

2001.
Nem egy eb rugja a tökit.
Több oldalrul van segítsége, pártfogása.

2002.
A jó ebet nem ütik agyon egy turóért. K.

2003.
Ebnek vonszák asztalra fejét, ő pad alá vonsza. M.
Kevésbbé nyomatékosan: hiába huzod eb fejét az asztalra. Azaz hiába méltatsz méltatlant, ö mindig aljas marad.

2004.
Visszatér eb az okádásra.
Ki aljasul szokott, visszaesik mindig.
Latin: Canis reversus ad vomitum.

2005.
Nem eszi meg eb maga fiát. KV. (3666.)

2006.
Eb is parancsol maga farkával.

2007.
Eb is felhág a ház tetejére, ha udvarban megszorítják.

2008.
Eb is követ harapdál, mikor embert nem marhat.
Azokra szól, kik bajaik valódi okozói helyett más ellen dühöngenek.
Latin: Canis saeviens in lapidem.

2009.
Eb sem rágódik csonton, ha husra talál.

2010.
Hol az ebet leforrázták, nehezen megy többet oda.

2011.
Leforrázott eb esőtül is fél.
Német: Begossene Hunde fürchten das Wasser.

2012.
Ebem volna sánta, az is meggyógyulna. BSz.
Semmi bajomat se mondanám.

2013.
Általment az ebek harminczadján.
Sok próbát kiállott, sokat tapasztalt.

2014.
Eben mult pásztorság falu végin csontot rág. D.
Ki a jólétből vagy jó hivatalból kiesik, nem válogat sokat, mint nem a szolgálatból kiesett pásztor kutyája.

2015.
Bujdosik ide s tova, mint az égett lábu eb. KV.

2016.
Nyalakodik mint az eb.

2017.
Szereti mint eb a macskát./gereben nyalást.

2018.
Oldalog, mint eb a gyolcsos tóttul.

2019.
Megszorult mint eb a gát között.

2020.
Tiszteli mint eb a vermet.

2021.
Szapora mint az ebkapor.

2022.
Kikopott mint eb...r a hóbul.

2023.
Kiadott rajta mint eb a taligán.

2024.
Nyujtózik mint eb a pozdorján. (4897.)

2025.
Eb ágyábul esett.

2026.
Ebbőrbe öltözni. KV.

2027.
Ebcsont beheged./beforr.
Tréfás. Mondani szokták, ha valaki megvágja kezét, s más apróbb sérülések alkalmával.

2028.
Ebeladóban hagyta feleségét. BSz. (1373.)
Rá sem gondolva hagyta el nejét, kit akár megvegyen bárki, mint az ebet.

2029.
Egy ebfutáson van.
Egyenlő tévedésben, bünben van.

2030.
Ebhájjal kenték alfelét.
Hamis, ravasz, gonosz erkölcsü.

2031.
Ebkérdi uram!
Lenéző, megvető czime oly embernek, kit senki sem kérdez. Azért mondják: "ebkérdinek kutya a felelet", azaz kit nem kérdeznek, annak minden felelet az, mi a kutyának, ha elkezd ásítozni: hallgass!

2032.
Ebrudon vetni ki. M.
Gyalázatosan adni ki valakinek az utat, mint konyhábul a kutyának, t. i. pitvarajtóban két ember egy rudat tesz keresztül s mikor az eb keresztül lépné, fölvetik rajta, hogy a kutya néha kétszer is megfordul a levegőben.

2033.
Csak egyszer esett Bécsben ebvásár. D. (1243.)

2034.
Ebestül, macskástul. (229.)
Azaz mindenestül, p. a ki elhordozkodik és mindenét elviszi, az ebestül, macskástul ment el.

2035.
Ebül állunk. (1349.)

2036.
Ebül járt.

2037.
Ebül gyült, ebül költ.

2038.
Ebül gyült szerzéknek ebül kell elveszni.

2039.
Ebül gyült marhának ebül kell elveszni. M.
Latin: Male parta male dilabuntur.

2040.
Ebül gyült szerzéknek komondor sáfára.

2041.
Ebül kezdi, ebül végzi.

2042.
Ebül kezdi, komondorul végzi.

2043.
Ebül is, kutyaul is, komondorul is. D.
g) Mind e közmondásokban "ebül" am. roszul, hamisan, gonoszan; sőt még a két utóbbiban a "komondorul" mint fokozata a rosznak, adatik fölibe.
a) Adta ebadtával fér össze. (Lásd: kutya.)

2044.
Hol az ebéd, ott a vacsora.
Régi, vendéglátó szivességre emlékeztető km. melynél fogva mintegy törvénynyé vált hogy a vendég ott egyék vacsorát, hol ebédet evék. Erre czéloz a következő közmondás is.

2045.
Nem derék ebéd, melynek vacsorája nincsen. D.

2046.
Hamar ebédnek hamar a vacsorája.

2047.
Délben kimélt ebéd jó vacsora.

2048.
Szegény ebéd, a hol bor nincs. KV. (1007.)

2049.
A mely szolga elfelejt ebédet enni, megérdemli a vacsorát. K.

2050.
Ebédet nem eszik, vacsorát nem is lát. (4739.)
Igen koplal, igen szegény, nincs mit ennie.

2051.
Ebéd előtt van.
Még eszén van. Részegesre mondják. (L. vacsora.)

2052.
Eczetre maradt. (2129.)

2053.
Eczetre való.
Azaz igen savanyu, félig eczetes bor.

2054.
Eczetágy a gyomra.
Sokat tud inni.

2055.
Lesz belőle eczetágy.
Akkor mondják, mikor a segítség nem segít, p. kártyában a fölvétel, vagy életben a kölcsön, mely csak kellemetlent, savanyut érlel mint az eczetágy.

2056.
Eczetes korsó megtalálta dugóját. (4871.)
Hasonló hasonlóra, neki valóra, talált házasságban vagy más társi viszonyokban.

2057.
Nem kell arany edényt pad alá tenni. Cz.

2058.
Egér sem fut mindig egy lyukba.
Jelentése: igyekezz több módjait találni fel az életnek; igyekezz szerezni több barátokat, vagy akár barátnékat, mert házas ember önfeledéseit is védi némelyeknél ez a közmondás.
Latin: Mus non uni fidit antro.

2059.
Egér nem fér lyukába, tököt köt a farkára. Cz.
Oda akar bevinni mást, hová magának sincs szabad járása.

2060.
Macska mikor szunyad, egerek tánczolnak. Sz.

2061.
Nincs otthon a macska, czinczognak az egerek.
Német: Wenn die Katze auszer dem Hause ist, tanzen die Mäuse.

2062.
Vesztére harapta el az egér fejét. D.
A mivel segíteni akart magán, az volt vesztire, mint ama parasztnak, ki, hogy elejét vegye a hideglelésnek, megevett egy egér fejet (mert ezt igy tanitja a parlagi gyógytudomány), s roszul lett tőle. – "Már most mit csináljunk?" – ,Macskát kell beküldeni érette', mondá egy nemokos.

2063.
Egere nőtt. (4776.)
Megártott neki a jólélés, mint lónak a sok zab.

2064.
Egérut. (3828.)
Azaz menekülő ut, minő egeré a rét füvei tövében.

2065.
Megindult az egere. (1161.)
Azaz jobban kezd lenni, már megint pajkos, mint a ló, mikor dörzsöléssel elmulni vagy megindulni kezd a nyakán nőni szokott, egér forma, daganat.

2066.
Czinczog mint az egér.

2067.
Örül mint a fogóba esett egér. (2624. 6110. a.)

2068.
Nem tud hová lenni mint a tökbe esett egér. P.

2069.
Jobb az egész mint a fél.

2070.
Több az egész mint a rész.

2071.
Nincs jobb mint a jó egészség.

2072.
Bibor, bársony, vendégség: jobb egy napi egészség.

2073.
Kelletlen ott a kincs, hol jó egészség nincs. K.

2074.
Kinek szükön elesége, annak van jó egészsége.
Kinek elesége,
Szükön bora, söre,
Annak van egészsége.

2075.
Tisztaság fél egészség.

2076.
Akkor becsüli ember az egészséget, mikor a betegséget érzi.

2077.
Az egészség izét a betegség adja.

2078.
Egészséggel, szajkó!
Egészséggel szajkó,
Ne légy szivszakajtó. Népd.

2079.
Jó egészséget kivánok.

2080.
Váljék egészségére.
Gunyosan szól arra, ki maga kereste baját, mint az előbbi km. jelentése is ugyanaz.

2081.
Jó egészséget hozzá!
Arra mondják, ki nagy vagy nem igaz, nem szive szerinti hivatalba, vállalatba fogott.

2082.
Elégség, egészség.

2083.
Három dolog egészséges: eleget nem enni, munkától nem félni és nem bujálkodni. M. (1255.)

2084.
Egészséges korában harangoztak neki.

2085.
Egres nem szőlő (1. 5298. 5422.)

2086.
Savanyu/Fanyar mint az egres.
Más a veréb, más a fecske,
A dongó légy, a méhecske.
A békavirág nem rózsa,
A vad egres nem malozsa. Népd.

2087.
Elnyerte/Felkapta az egri nevet.
Az egri vitézektől eredő km., kik Dobó parancsnoksága alatt páratlan hősiséggel oltalmazták Eger várát 1552-ben a török ellen. Egri am. hős, vitéz. – Lásd Vörösmarty hőskölteményét: Eger.

2088.
Egy, érik a megy.
Rimjáték, de szól leányokra, kik a férjhezmenetelre ma holnap megérnek.
Utczu bizony megérett a megy.
Mennél jobban kérik a lányt,
Annál jobban megy, megy, megy, megy. Népd.

2089.
Néha egy is sok.
P. verésből.

2090.
Egy életem, egy halálom.
Azaz élettel, halállal sem gondolva, mindent megteszek; egy életem van, reá szánom. Ezen mondásban erős elhatározottság fekszik.
Egy életem, egy halálom,
K...y nem viczespánom. Hevesi kortesdal.

2091.
Egy szivvel lélekkel.

2092.
Egyet mondok: kettő lesz belőle.
Azaz fontosat mondok.

2093.
Egyet harap, hármat nyel.

2094.
Egy kaparja, kettő falja.
Kevesebb a kereső mint a fogyasztó, faló.

2095.
Egy két ember szaván nem lehet várat építeni. D.

2096.
Egy ember csak egy szám.

2097.
Egy: titok, kettő: tanács, három: széles isten adta világ.
Mig egy tudja, titok; másnak mondod, tanácskozás; ha harmadiknak is, tudni fogja egész világ.
Az öreg római Caecilius Metellus felelé egy ifju tisztjének, ki hadi terveiről tudakozódott: ha hinném, hogy ingem tudna bennök, azonnal levetném és a tüzbe dobnám.
Bem hasonlóan tudakozódó tisztjétől kérdé: "tud ön hallgatni?" – ,Tudok,' felelé a tiszt. – "De én is tudok," volt az agg vezér válasza.

2098.
Világos, mint az egyszer egy.

2099.
Nincs egyebe mint a teste, lelke. (904.)
Rövidebben: csak a teste, lelke.

2100.
Ki egyedül iszik, az már utolsó.
Ez a legnagyobb elkeseredés jele, mert nem barátságból, kedvből iszik az ember, hanem azért hogy részeg legyen.

2101.
Jaj nekem egyedül, senki sem hegedül.
Agg legények panasza; aztán magánczoké.

2102.
Legjobb az egyenes ut.

2103.
Egyenes mint a nád.

2104.
Egyenlő osztály nem támaszt hadat.
Latin: Aequalitas haud parit bellum.

2105.
Sok jót szül az egyenlőség. K.

2106.
Az egyes élet bu nélkül nem lehet. Cz

2107.
Szép egyesség emel zászlót mezőben. KV.
a) Csak abban nem egyesülhetnek: ha a szénát kaszával kaszálták-e vagy ollóval ollólták. P.
Azaz tudja hogy a szénát kaszával kaszálják. mégis vitatkozik ellene.

2108.
Szép dolog, mikor a száj és sziv egyet értenek. KV.

2109. a.
Egyik mint a másik.
Egyik mint a másik,
Ha lefekszik, elalszik. Népd.

2110.
Egyik gubás, másik subás.

2111.
Egyik kapzsi, másik habzsi.

2112.
Egyik kökény, másik galagonya. BSz.

2113.
Egyik kutya, másik eb.

2114.
Egyik tizenkilencz, másik egy hián husz.
a) Az "egyik – másik" szavakon megforduló közmondások jelentése: egyenlőség. Egyik olyan mint a másik, egyformák, egyenlők, még pedig a roszaságban rend szerint, mert talán soha senki nem hallott ilyféle közmondásokat két jó ember felől, hanem rendesen roszakról. Jókra igy áll a közmondási forma: egyik derekabb a másiknál, vagy: egyik derekabb mint a másik.

2115.
Egyfelül kiverik, másfelül bemegy. (78. 79.)

2116.
Elférhetünk egymás mellett.
Tudjuk egymást nélkülözni.

2117.
Majd egymásba bujtak. (1195.)

2118.
A tojás is csak egyszer törik el.
Becsület, szüzesség elvesztésére mondják.

2119.
Egyszer él az ember.
Azaz igyekezzünk lehető jól élni az életet.
3694.)

2120.
Ugy járt mint az egyszeri ember. (5142.)
Az egyszeri ember, monda szerint, kereste a fehér lovat, melyen ült. E km. akkor használtatik, mikor valaki keresi azt, mi nála, zsebében stb. van, mi gyakran megtörténik.

2121.
Kinálta mint egyszeri ember a papot.
"Tessék, tisztelendő ur! a többinek ugy is van esze, őket nem kinálom." Ez az egyszeri ember kinálása.

2122.
Együgyü ember ritkán megy biró elibe.

2123.
Együtt tették a tüzhöz, együtt emészszék. (2885.)
Közösen csinálták, közösen vegyék hasznát, kárát.

2124.
Sok jó fogja az eke szarvát.
Sok érdemes legény,
Mert értéke szegény,
Fogja az eke szarvát.

2125.
Nem tud az én ekémen szántani.
Nem dolgozik kedvemre, szokásom szerint.

2126.
Nehéz eke szarvával gazdaggá lenni.

2127.
Könnyü hat ökör után tolni az ekét.

2128.
Ő is szeret szántani a szegény ember ekéjén.
Szeret a más munkája után boldogulni.

2129.
Ekklézsia számára maradt. (2052.)
Vén leányra mondják, ki gyakran járván a templomot, vet a perselybe.

2130.
Szegény az ekklézsia.
P. adnék többet a haza javára, de szegény az ekklézsia; azaz magam vagyok szegény; adnánk többet, de szegény az ekklézsia; azaz mi vagyunk szegények, igy tovább minden számban és személyben.

2131.
Szegény az ekklézsia, maga harangoz a pap.

2132.
Se eleje se veleje.

2133.
Jól meg kell kötni elejét, végét a dolognak.

2134.
Munkának jó eleje a dolognak veleje.
Latin: Principium dimidium totius.
Jól meggondold rózsám, elejét, utóját,
Hogy kivel kötöd be két szemed világát.
Mert nem kölcsön kenyér hogy visszaadhatnád,
Sem nem tarka kendő hogy megfordíthatnád. Népd.

2135.
Egynek elesése másnak felkelése. KV.

2136.
Ki fél az eleséstől, ne menjen a jégre.

2137.
Megygyen az eleven, ha még a holt is mozog? KV.
Azaz "mit tegyen", melyből van összehuzva "megygyen." "Akármegygyek", azaz akármit tegyek, Pázmánnál s több régieknél igen gyakran jön elő. Metszek azaz mit teszek, Páriz Pápainál.

2138.
Hogy ne ugrálna az eleven, mikor a holt is mozog.
Ha nyomoru is lábra áll, mit kell teni az épnek, egészségesnek, vagyonosnak.

2139.
Hamis az ember, mig eleven.
Sok bohóságot elkövet az ember, mig fiatal.

2140.
Elevenére tapint. (1183. 2140. 2627.)

2141.
Csak eleinte válogat ember a szilvában. (2762.)

2142.
Jobb az elég mint a sok.

2143.
Nem sok, a mi nem elég.

2144.
Sok jó ember elfér egy kis helyen.

2145.
Elhoppozta az esküvés előtt. (2664. 4912.)
Férj nélkül lett anya.

2146.
Mindent elkanyarít. KV. (4452.)

2147.
Tüz, viz nem ellenkeznek ugy egymással.

2148.
Ellenkező dologban válik meg, ki mire való. (534.)

2149.
Kicsin ellenséget sem jó megvetni. K.

2150.
Házi ellenség a test, fris a roszra, jóra rest. Cz.

2151.
Futó ellenségnek arany hid.
Hunyadi János mondása.
Német: Fliehendem Feinde baue goldene Brücke.

2152.
Becsüld ellenségedet, ő mondja ki hibádat.

2153.
Ellenségeddel társpoharat ne igyál.

2154.
Mosolygó ellenségnél nincs ártalmasabb.

2155.
Ellenségemnek sem kivánom.
Nagy bajra, kárra mondják vagy szerencsétlenségre.

2156.
Mit az elme ébren forgat, avval játszik álom idétt is. BSz.

2157.
Vén elme, fiatal erő veri meg a hadat.

2158.
Heverő testben bujdosik az elme. Cz.

2159.
A vidám elme gyakran elmegy sétálni, de az okos többnyire otthon marad. D.
Azaz okos ember soha sem felejti el magát.

2160.
Jobb szép szerrel elmenni mintsem kénytelenségből.

2161.
A mi elmult, arra minek vásik fogad.

2162.
A mi elmult, elmult.

2163.
Ha ma egy órát hiában elmulasztottál, holnap egész nap föl nem találod.

2164.
Ki hamar elneveti magát, nincs messze a bolondságtól.

2165.
Ki előbb, elsőbb.
Latin: Prior tempore, potior jure.

2166.
Ki előbb jön, előbb őröl. (5384.)

2167.
Legszebb szin az elpirulás.

2168.
Aggszó szerint: egyféle állatnak sem jó az első kölyke. P. (1993.)

2169.
Azt gondolja: ő első személy a szentháromság után.

2170.
Elvágja a meddig megsült. (6881.)
Hasonlatkép a pusztai néptől, mely azonnal elszeli, a mi megsült, a pecsenyéből. Jelenti azt, ki a mit lehet, élvez; mondják leginkább szerelmi kalandorokra.

2171.
Ég nyelte, föld nyelte: elveszett.

2172.
El nem viszi szárazon.

2173.
Rosz eme fiait is megeszi.
Eme azaz fias disznó. – Rosz anyákra értetik.

2174.
Ember emberrel jó. KV.
Latin: Homo homini deus.

2175.
Embernek embertül mindig kell tartani. K.

2176.
Ember embernek farkasa. KV.
Latin: Homo homini lupus.

2177.
Kis ember nagy bottal jár. (1117.)

2178.
Nagy ember nagyot botlik. Cz. (2281. 5879.)

2179.
Kis ember sem szalmaszál.

2180.
Nem tudja ember, mitől hizik.
Mondják olyanra, ki tücsköt, bogarat megeszik; jobban olyanra, ki kedve, elve ellen való módjait is megkisérti az életnek, mert kénytelen vele.

2181.
Addig áll ember, mig isten akarja.

2182.
Én is ember vagyok. (5949.)

2183.
Mindnyájan emberek vagyunk.

2184.
Nincs ember hiba nélkül.

2185.
Nem tudja ember, mire jut./virad. (2299. 4928.)

2186.
Nem singgel mérik az embert.

2187.
Embert szaván, ökröt szarván. (3398.)
Azaz szokták megfogni.

2188.
Embert illet a szó. KV.

2189.
Embere szavának.
Német: Ein Mann, ein Wort.

2190.
Ember fogad fogadást, agg eb, ki megállja. D.
Ember teszen fogadást, eb a ki megállja. Sz.
Bocskai, midőn a császár hüségére megesküdött hajduk nem akartak hozzá állani, e közmondást használta Istvánffy szerint s megnyerte őket további rábeszélés nélkül.

2191.
Nem lehet az ember hirtelen gazember. D.

2192.
Nem lakik jól ember a pecsenyére való nézéssel. KV.

2193.
Olcsó ott az ember, a hol sok van. D.

2194.
Ember a fogával ás magának vermet. ML.

2195.
Minden ember ember.
Eredetileg minden ember okos állat s nemes teremtmény.

2196.
Nem minden ember.
T. i. mikor elfelejtkezik a becsületről, az emberiségről, stb.

2197.
Minden ember ember, de nem minden emberséges ember.

2198.
Sürün vetik magvát az emberséges embernek, de vékonyan kel. Cz.

2199.
Elég sok az ember, de kevés a jámbor. D.
Mintha mondatnék: elég sok az ember, de kevés a jó ember, mert "jámbor" szavunk ebből van összehuzva s hangrokonítva.

2200.
Elél az ember holtig.
Mintha mondatnék: megél, elél az ember valahogy, nehezen, ugy a hogy.

2201.
Ember a lenben, de nem a kenderben. (637.)
Azaz kis dologban, minő a len a kenderhez képest, helyén van, de nagyobbakban nincs.

2202.
Embernél munka, istennél áldás.

2203.
Emberen szokott az megtörténni.
Ha valaki p. lerészegszik vagy más olyanba vegyül, mit maga sem szeret, vigaszul használják e közmondást, s a ki használta, már azzal egyszersmind meg is engedett, mert az ő rajta is megeshetik. Tehát épen az, mit a latin igy tesz ki: homo sum, humani nihil a me alienem puto.

2204.
Ember kell a gátra. (4963.)
Nehéz, fontos dolgot derék férfira kell bizni. – Hasonlatkép a talpfák szállítóitul, kik midőn tavaszi nagy vizzel a malmok végett csinált gátakon leeresztik a szálfákat, előveszik minden erejöket, hogy a kormányt megtarthassák, s örvénybe ne sodortassanak, mert ilyenkor a talpfák gyakran egészen viz alá merülnek. Ki e próbát kiállja, megmutatta ügyességét, elmeéberségét, innen aztán a km.

2205.
Ember a talpán.

2206.
Esendő az ember, hajlandó a pendely. (2212.)

2207.
A milyen az ember, olyan a munkája.

2208.
Zákányos ember.
Zákány a borban, mig meg nem üllepedik, forgó szemet, apró gaz. Hasonlatilag emberre vive, zákányos az, kinek nem tiszta a feje, gondolkozása, hanem apró minden viszketeg kóvályog benne, mint gaz a borban.

2209.
Emberre makot, disznóra gyömbért. (1776.)

2210.
Zinár ember. KV.
Zsinár vagyis hinár, alávaló ember.

2211.
Terem az ember, mint a hátibőr./subagallér. (3536. a.)

2212.
Gyarló az ember. (2206.)

2213.
Ember volt, megholt. (6434.)
E km. csaknem ellentéte a szánakozásnak, azaz föl sem veszi, ha valaki megholt, mivel az igen természetes.

2214.
Tál, fazék összezördül, hogy ne az ember.

2215.
Nincs rajta emberi kép.
Megijedt vagy betegség által elcsigázottra mondják.

2216.
Vékony emberség, vastag embertelenség.

2217.
Nagyobb az emberség a káposztás husnál. KV.

2218.
Több vele az emberszám.

2219.
A mint tartod enédet, ugy ihatod tejedet. D. (364.)

2220.
A mi enyém, enyém.

2221.
Jobb egy enyém mint két másé. (L. másé, mienk.)

2222.
Ott is emlegetik az embert, a hol szidják.

2223.
Csuklik: emlegetik.

2224.
Ugy ragad a vétek mint az enyv.

2225.
Enyves kezü.
Azaz ragadós kezü, kinél hamar megragad valami, vagyis tolvaj.

2226.
Epéje sincs. (2957.)

2227.
Elfutotta az epe, mint juhot a tályog.
Rosz kedve van, komor.

2228.
Több epéje mint vére.

2229.
Epéje sincs mint a galambnak.

2230.
Szedi az epret.
Azaz hasznot. – Elszedték az epret előle. Maga kebelébe szedi az epret. BSz. (2146.)

2231.
Hires eperre nem kell kosárral menni. M.

2232.
Lassan kullog mintha epret szedne. KV.

2233.
Erdő nincsen zöld ág nélkül.
Azaz nincs, ki ne szeretne, mig fiatal.

2234.
Nem látja fátul az erdőt.

2235.
Erdőre tőkét, tengerbe vizet. (1883.)
Latin: In silvam ligna, in mare aquam deferre.
Német: Holz in den Wald tragen.

2236.
Véletlen erdőben gyakorta nyul fekszik. Cz.

2237.
Erdőt szánt, gyepüt sem szánthat. KV. (5331.)
Alig él, mégis ebeket tart.

2238.
Szál faért erdőt.
Oly fiatalok mondják, kik nem akarnak megházasodni. "Majd bizony! elhagyjak erdőt egy szál faért."

2239.
Attól félhet erdőben hogy magátul is felakad.
Rosz emberre szól.

2240.
Félre bokor! jön az erdő. (474. 475. 928.)
Tréfásan magárul is mondja az ember, de csak ismerősének. Általában jelenti a kisebb és nagyobb ranguak közti különbséget.

2241.
Gonosz eredetnek gonosz a vége. F.
Latin: Mali principii malus finis.

2242.
Jó bornak, jó embernek eredetét ne keresd. D.

2243.
Szentirásból jőnek az eretnekek. D.

2244.
Ergo: vigyorgó.
Ki okoskodása után kimondá az "ergo": "tehát" következtetést, vigyorogni szokott. Rimjáték.

2245.
Szép köntöst inkább mocskol rosz erkölcs mint a sár.

2246.
A megpirulás festéke a jó erkölcsnek.

2247.
Erkölcsös ember is tekint a parancsolatra. K.

2248.
Fenn az ernyő kas nélkül. D. (3539. 6431.)
Azaz a lényegest, minő szekérben a kas, a mellékesért, minő az ernyő, elfelejteni, mi fonákság. – Rangtartás vagyon nélkül.

2249.
Erő s pribék ellen nincs pecsétes levél. BSz.

2250.
Fontonként fogy az erő, latszámra jő vissza.

2251.
Ha erő nem használ, ravaszsággal hozzá. KV. (2402.)

2252.
Se ereje, se veleje.

2253.
A ki erősebb, az a hatalmasabb. ML. (840.)

2254.
Nincs oly erős, kinek társa ne volna. M.

2255.
Erőtlent az erős csak a zsákba rázza. KV.
Mailag és roszabbul: erős az erőtlent hamar zsákba rakja.

2256.
Minden erőtetés visszaélés. D.

2257.
Erőtlen, ki elbizza magát.

2258.
Majd elfujja szél, oly erőtlen.

2259.
Erre int, arra mutat.
Két szinü, álnok ember.

2260.
Erre közelebb, arra hamarabb.
"Merre menjünk itt, földi?" – ,Erre.' – "Hát ha arra mennénk." – ,Arra közelebb, erre hamarabb.' – Nem ritkán halljuk ily párbeszédben e közmondást. – "Közel" jelenti a tért, "hamar" a jobb utat. Az okos emezt választja. – Politikai pártokat is jellemeztek e közmondással,
Széchenyi és Wesselényi a feldunasoron sétálgatván, amaz mondá: "nekem Budára kellene fölmenni." – ,Nekem is', mondá emez. "Ugy isten veled!" mondá az első, "te egyenest szoktál járni, én majd csak a hidra kerülök."

2261.
Barátom az erszény. (4156.)

2262.
Jobb egy erszény mint két barát.

2263.
Legjobb utitárs a teli erszény.

2264.
Kinek üres az erszénye, üres a szekrénye. Cz.

2265.
Kinek teli az erszénye, elég tudós az.

2266.
Késő a takarékosság, ha üres az erszény. (1038.)

2267.
Egyik csinál erszényt, másik lemetszi azt. KV.
Egyik dolgozik, a másik veszi hasznát.

2268.
Könnyebb tanácsot adni mint erszény pénzt.

2269.
Szerelem, bor, koczka üritik az erszényt.

2270.
Ha üres erszényed, vendégséget kerüld. KV.

2271.
Kettős a lelke erszényének.
Igen teli van erszénye.

2272.
Nincs könnyebb a teli erszénynél.

2273.
Megütötte erszényét a lapos guta.

2274.
Lapos az erszénye.
Azaz üres.

2275.
Lyukas az erszénye.
Kihullott belőle, azaz nincs benne.

2276.
Ebszíjjal kötött erszényü. (2305. 4253.)
Fukar, zsugori.

2277.
Levonták orrárul az erszényt. P.
Elvették tőle a bizalmat.

2278.
Megfejték erszényét.
Mint a tehen tölgyit. Leginkább kártyásoknál van divatban mind a szó mind a dolog.

2279.
Kisebb az Erzsók orránál. D.

2280.
Örömestebb esik, a hol nedves.
A hol sok van, oda több megy, mint pénz a gazdag kezébe.

2281.
Magasról nagyobbat esik ember. (2178.)

2282.
Ki a földön ül, nem nagyot esik. (4870.)
Szegény embert a sors sem alázhat meg igen, mert a nélkül is meg van már alázva.

2283.
Hadd essék nekem is. D.
Egy iszákos, ha eső esett, mondá: "hadd essék nekem is," – ivott, ha száraz idő volt, ekkor is elővette a korsót s ivott; igy neki ekkor is esett. – A km. jelenti azt, mikor valaki mindenben okot lel arra, mit cselekszik, s gyarlóságait ily formán lelt okokkal védi.

2284.
Sok esik, a min örvendhetni, de több, a min busulhatni.

2285.
Egyszer eshetik meg, a mi soha nem volt.
a) A ki mesterségesen esküszik, mesterségesen hazud. Cz.

2286.
Adtál, uram, esőt, nincs köszönet benne.
Mondják, mikor rosz következése van annak, mit kivánván kivánt az ember, mint a hoszas esőzésnek aratás idején.

2287.
Véka eső, köböl sár.
Őszi idő jellemzése, mikor kis eső is nagy sarat vet. Azért mondják novemberben a fuvarosok: szeker alatt van a teher, nem a szekeren.

2288.
Késő esőnek nagyobb a sara. D.

2289.
Sokat ér egy alföldi csendes eső.
Egy békesi paraszt Bécsben levén, kérdezteték ismerőse által: mit gondol, mennyit érhet meg ez a Bécs városa? – "Sokat", felelé a jó paraszt, "de még sem ér föl egy alföldi csendes esővel."

2290.
Hetes eső, hármas ünnep, jó gyomor,
Gazdamorgás, béresalvás, komondor.
Hetes eső miatt morog a gazda, hármas ünnepben alszik a béres, de azért ennie kell mégis, különben a gyomor ugat mint a komondor.

2291.
Eső után köpönyeg.
Idejében elmulasztott dolog, ha később teszed, mint kellett volna, hasonló a köpenyhez eső után.

2292.
Elmult esőnek nem kell köpenyeg.
Nem kell előhozni a mi megtörtént, elmult, mivel már most ugy nem használsz vele mint eső után a köpenynyel.

2293.
Ki az esőt kerüli, sokszor vizbe tapod. (1366.)

2294.
Ha varrótü eső volna is. ML. (1330. 2706.)

2295.
Eső lesz.
Rosz énekre mondják, mintha szamárbőgés volna, mi esőt jelent a közhitben; innen a szamár: időproféta.

2296.
Sirt mint az eső./a sebes eső.
Sir az egyik szemem,
A másik könyezik.
Sirjon mind a kettő,
Mint a sebes eső. Népd.

2297.
Csak ugy dől az eső, mintha zsajtárból öntenék.

2298.
Este van a faluban, farkas a bokorban.
a) Néha reggel táncz, estve pedig láncz. KV.

2299.
Eszesnek való a játék. M. (5880.)

2300.
Eszem-iszom ember.
Ki minden idejét vagyonát evésre ivásra költi.
Eszem-iszom törzsökéből
Származtak eleim,
Ezt mutatják a kocsmákon
Adós leveleim. Gunydal.

2301.
Többet öl meg a rendetlen eszem-iszom, mint a kard. K. (1047.)

2302.
Abban ugyan nem eszel.
Azt nem teszem meg; az nem fog megtörténni.

2303.
Addig eszik, mig ujjával el nem éri.

2304.
Elég hamar eszik, ki jóllakik.

2305.
A mit egyszer esik, kétszer is megenné. (2276.)

2306.
Nem sok kő sót esznek meg együtt.
Leginkább házasokra mondják, jelentvén hogy nem fognak egyezni, különböző levén természetök.

2307.
Soha sem eszik egyest a hasával.
Egyest azaz egyarányost. Arra mondják, kinek soha sem telik be kivánsága.

2308.
Ilyet még nem ettem. (6384.)
Ilyet még nem tapasztaltam, nem láttam.

2309.
Ettél tegnap, egyél holnap.

2310.
Egyél, ne éhezz mint otthon.
Tréfás kinálás, mely azt teszi, csak ugy mint otthon.

2311.
Ne egyél benne, megfiadzol tőle. K.

2312.
Megette, a mivel meg kell halni. KV.
Szerelmes.

2313.
Ette haszna, aludta bére.
Szolgálat után kevés jutalom; levén minden haszna az hogy evett, s bére hogy aludt.

2314.
Ha sokat akarsz enni, keveset egyél.
Ha sokat enni, azaz sokáig enni, vagy sokáig élni akarsz, keveset egyél, vagyis légy mértékletes.

2315.
Átaludnék három éjszakát, csak enni ne kellene.

2316.
A hol ennek adnak, egyél, a hol ütnek, fuss.

2317.
Nem kér enni.
Oly vagyon, a mire nem kell költeni az által hogy tartjuk.

2318.
Ugy eszik mint a ki soha nem evett.

2319.
Nincs oly hitvány eszköz hogy hasznát ne lehetne venni.

2320.
Csak egynek van hiával az esztelen.

2321.
Esztendő, veszendő.

2322.
Sok darab kenyeret kiván egy esztendő.

2323.
Egy esztendővel idősb mint ma esztendeje.
Tréfás felelet arra, ha kérdik: hány esztendős valaki. – Egyébiránt jelent oly választ, melyből semmivel sem tudunk többet, mint azelőtt.

2324.
Tovább élek száz esztendővel.
Vigaságot kifejező km.

2325.
Ki husz esztendeig nem okos, negyvenig nem gazdag: soha se is lesz.

2326.
El ne mondd, hány esztendős vagy.
Gyermeknek mondják, mikor valahová küldik, hogy ne soká járjon.

2327.
Mulnak az esztendők.

2328.
Milyen az evése, olyan a dolga.

2329.
Csak evéskor izzad, mint a pap szolgája. Cz. (6186.)
Német: Pfaffen-Knechte essen mit Schweisz,
Von Arbeit werden sie nicht heisz.

2330.
Nehéz az evetet háznál megtartani. (5283.)

2331.
Fris mint az evet.

2332.
Ez ám a valami.

2333.
A tiszta édes csak gyermeknek való. (1671.)

2334.
Ég a földhöz. (5371.)
Oly messze vannak egymástól, mint ég a földhöz, másképen: égföld különbség.

2335.
Égnek rendelése, kinek hová menése. D.

2336.
Égre követ ne dobj, mert fejedre fordul. KV. (3925. 3930.)

2337.
Hol voltál, mikor az ég zengett?
Azaz hol voltál, mikor szükség lett volna rád? Tréfás.

2338.
Mintha égből esett volna.
Véletlen jelenetre mondják.

2339.
Száraz égből mennykő.

2340.
Az eget is bőgőnek nézed.
Értsd utána: ugy megütlek.

2341.
Nem mindenkor ég, mikor a harangot félre verik. D.

2342.
A hol éget, ott fujjad.

2343.
Mi nem égeti nyelved, ne fujjad. KV. (1285.)

2344.
Ha égeti se fujja. (2226. 2957.)

2345.
Ugy él mint az égi madár. (5082.)
Se nem szánt, se nem vet, mégis elél.

2346.
Éh a jóllakottal nem egyaránt dudol. D.
Kevésbbé jól: nem egyiránt énekel az éhező a jóllakottal.

2347.
Nehéz éhnek a várás.

2348.
Nem jó éhnek az ének.
Nem jó éh gyomorral énekelni.

2349.
Legjobb szakács az éhség. Legjobb füszer az éhség.
Latin: Optimum condimentum fames.

2350.
Keserü babot is édessé tesz az éhség. D.

2351.
Éhség a farkast is kihajtja cserjébül. (5462.)

2352.
Kenyérhaj is mézes falat gyanánt esik éhes embernek. K.

2353.
Nagy nyavalya az éhelhalás.

2354.
Éjtszaka virad neki.
Tolvajok, korhelyek és szerelmesekre illik.

2355.
Éket verjünk bele, ha máskép nem lehet. BSz. (2403. 2708.)

2356.
Az él soká, a ki jól él.

2357.
Sokat él, ki igazán él.

2358.
A ki jól él, királyt sem fél. BSz.

2359.
Nem él vele, mint kajáriak a Jézus nevével.

2360.
Nem élek vele.
Ha példaul kártyázni hínak valakit, ő némi könnyed nehezteléssel akarván jelenteni, hogy nem is szereti a kártyát, nem is fog játszani, e kettős értelemben jól használandja e közmondást.

2361.
Sokat élt, ki meghalt a hazáért.

2362.
Annyit él az ember, mennyit örömmel él.

2363.
A ki élni tud, tud az valamit.

2364.
El nem él holtig.
Gyáva, életre nem való.

2365.
Hogy élünk el, ha meghalunk?
Azaz nyomoruan élünk, mintha mondatnék: minő lesz a halál, ha életünk is ilyen nyomoru.

2366.
Éljünk mi ketten, kurvanyja a harmadiknak. D.
Ne gondoljunk másra, csak mi elélhessünk. – Poharazás közt, Dugonics szerint, kedves szavajárása volt Biró Márton veszprémi püspöknek.

2367.
Éllel állnak össze. (1984.)

2368.
Ne fend az élest. D. (1684. 5909.)
Ne haragítsd a rosz kedvüt, haragosat.

2369.
Egy garas: éles, két garas: fényes. (2954.)
Kevesebbet költeni a hasznosra, többet a csillogóra.

2370.
Az élet, pénz, szalonna fogyton fogy. BSz. (6215.)

2371.
Rövid az élet.
a) Ez az élet világélet./a gyöngyélet.

2372.
Ez az élet a miénk; a másik is az lesz még.

2373.
Ez az élet diákoké, a másik a barátoké.

2374.
Ez az élet ugy sem sok, használják az okosok.

2375.
Nincs busabb élet mint jóakarók nélkül élni.

2376.
Élő élőnek, holtnak holt barátja. (3309.)
Özvegyeket szoktak ezzel vigasztalni.

2377.
Élőnek nincsen, a holtnak van.
Földje. Van élő, kinek nincs földje, de halott nincs, kinek ne volna, mert földbe temetik.

2378.
Nehéz élő embernek orrát ugy elmetszeni, hogy meg ne érezze. D.

2379.
Ha élőfával igy bánnak, mit tesznek a levágottal?

2380.
Élőfának dőltét várni.
Azaz örökösödésre számolni az élő után, vagy vén házastársnak várni halálát.

2381.
Ott leszek én akkor.
Nem fog az megesni nélkülem.

2382.
Ki vagyok, én vagyok.
Rátartó, parancsolgató egyénre illik, p. ily előadásban: ,Együtt voltunk a falu házánál épen, mikor oda jött. N. N. esküdt ember, és "ki vagyok, én vagyok," elkezd parancsolgatni.'

2383.
Én is voltam valaha vén aszonynak kocsisa.
Jó multnak emlékezete.

2384.
Szomoru nótára válik meg az ének. KV.

2385.
Minden éneknek van nótája.
Minden dolognak megvan a maga módja.

2386.
Jól kezdett éneklés kántornak nem nehéz.
Azaz a mi jól van kezdve, könnyebb annak folytatása.

2387.
Szép énekszóval.
Énekszóvali temetés egyszerübb mint predikáczióval; igy a közmondás is annyit tesz: kevés szertartással, ünnepélylyel, röviden. P. a casinót szép énekszóval eltemettük azaz eltöröltük.

2388.
Elég szép, a ki ép.

2389.
Ki utfélen épít, sok mestere van.
Utfelen, azaz hol mindenki meglátja. Tehát: ki nyilvános pályára lép, sok ember lesz birája.
Német: Wer an den Weg bauet, hat viel Meister.

2390.
Malmon, ifju feleségen untalan kell építeni. Cz.

2391.
Erére tapint.
Mikép az orvos, ki az érverést tapogatván, megtudja, kinek mi baja. Ezt jelenti a km. Is.

2392.
Részeg ember imádsága, beteg ember böjtje nem sokat ér. Cz. (726. 727.)

2393.
Többet ér teste mint lelke.
Szép, de kevésbbé jó aszonyra mondják.

2394.
Nyalod vagy falod, egyet érsz vele.

2395.
Kit egyben rajta érnek, másban is gyanítják.
a) Feltartja orrát mint az érsek disznaja.

2396.
Ki mihez nem ért, gyilkosa az annak. (5508.)

2397.
Ész jobb erőnél. KV.
a) Első boldogság a jó ész.

2398.
Az érett ész nem egy napi munka.

2399.
Fajra jár az ész is.

2400.
Fajtája válogatja az észt is.
Mert van jó ész, rosz ész. Azaz hasznos és káros.

2401.
Mind esze, mind mesze.

2402.
Észszel hozzá, fiam, ha erőd nem birja. (2251.)

2403.
Ha nem észszel, kézzel. P. 2355.)

2404.
A kinek esze nincs, nagy marhája sincs.

2405.
Több ész mint erő.

2406.
Többre észszel mint erővel.

2407.
Nem minden föld termi az észt.

2408.
Észszel indulj, okkal járj.

2409.
Föl nem éri észszel. (6016.)

2410.
Észt nem árulnak a vásárban.

2411.
Venne észt, ha kapható volna.

2412.
Kinek esze nincs, aranyon se fordíthat valamit.

2413.
Kinek van esze, van pénze.
Kopácsi József volt esztergami érsek kedvencz mondása.

2414.
Szép, a kinek az isten észt adott.

2415.
Szép a kinek esze van, de még szebb a kinek nincs: nem vesződik vele. K.

2416.
Mit az ész meg nem gyógyíthat, meggyógyítja idő.

2417.
Eb a lelke, faszekere, ugyan helyén van az esze.

2418.
Addig járt a maga esze után, hogy neki ment a falnak.

2419.
Ne adj eszedben, csak adj pénzedben.

2420.
Rövid az esze. (2809. 3262.)

2421.
Csak próbálni akartam eszedet, jó volnál-e királynak.

2422.
Van annyi esze mint egy esküdt ember sapkájának.

2423.
Neked is több eszed van két nap mint egy nap.

2424.
Kinek esze van, hamar észre veszi magát.

2425.
Ha zacskóba kötné eszét, megenné a kutya.
Azaz kövér, ostoba az esze, miért az ostobát "hájfejü"-nek is mondják. Hasonlít a latin szólásmódhoz: pingvis Minerva.

2426.
Kinek esze nincs, a kovács sem csinál. (3943.)

2427.
A kit isten meg akar verni, eszét veszi el.

2428.
Jaj mi nehéz azt észre hozni, a kinek isten okosságot nem adott. P.

2429.
Mindennek hián van, ki esze hián van.

2430.
Tüz az esze, mint a viski borbély fiának. D.

2431.
Nyulfark az esze.

2432.
Esze bunkójára adni.
Ész bunkója vagy is leghatósb része minő botnak a bunkója. Tehát: igen eszére adni.
Férjének tudtára,
Esze bunkójára, Adja. Gunydal.

2433.
Szárába száradt/szállott az esze.

2434.
Betegsége után esze, haja elment.

2435.
Feltekerte az eszét, mint döglött borju a farkát.

2436.
Megbomlott esze kereke.

2437.
Isten hozzád, édes eszem.
P. ily előadásban: mindenki fel volt ingerülve, uj hirek által izgatva, mikor aztán "isten hozzád édes eszem!" ment egyik egy, másik más felé a véleményekben.
Isten hozzád, édes eszem,
Már ma hasznodat nem veszem. Bordal.

2438.
Nincs kocsisa eszének. (5102.)
Nem tudja eszét igazgatni; szenvedélyes, meggondolatlan.

2439.
Szuhai malom az esze.
Szuhai malom az, melynek vize nincs, mi forgatná. A km. jelenti: megállott vagy nem tud mozdulni esze.

2440.
Begyepesült az esze.
Oly emberre mondják, ki elméjét nem gyakorolván, ez a hanyagság miatt eltompul, begyepesedik mint udvar, melyen senki nem jár.
a) Beitta eszét.
Azaz részeg, mintha eszét hagyta volna nem pénzét is, a kocsmában.

2441.
Előveszi a jobbik eszét. (4896.)
Van esze, csak akarja; megjavíthatná magát, csak akarná.

2442.
Fél tehenet se ér az esze.

2443.
Tótágast áll az esze.
Tótágas a gyermekjátékokban, mikor két kezét a földnek feszítve, fejére áll valamelyik. – A km. e természetlen állástól van véve, jelent megfordult, megfonákult észt, gondolkozást, esztelenséget.

2444.
Hat bolond sem ér föl eszével.

2445.
Könnyü annak bolondozni, kinek egy csep esze sincs.
P. ha valaki sánta béna létére hetykén mondaná, hogy ő nem fél a katonaságtól s ezzel hősnek akarna látszatni: e közmondást ügyesen lehetne használni ellene.

2446.
Nem fog rajta az étel.

2447.
Drága étel urnak való.

2448.
Sem étele, sem itala.
Nem kell neki sem étel, sem ital; bus, levert.
a) Étel, ital, álom, szükséges ez három.
b) Az étel szagáért pénzhanggal fizetnek. K.

2449.
A legjobb ételt soha asztalra nem teszik. (187. 2480. 2845. 5275.)

« Előszó KEZDŐLAP

Erdélyi János: Magyar közmondások könyve

Tartalomjegyzék

F. »