« Életrajzi adatok. KEZDŐLAP

Sirisaka Andor: Magyar közmondások könyve

Tartalomjegyzék

A KÖZMONDÁSOK BETŰRENDBEN. »


Munkatársak névsora.

D’ Avray Jenő Emil, Bezdán. – Ádám Kristóf p. ü. ig. titkár, Eszék. – Bálint József jogász, Eger. – Budai Sándorné, Sáros-Oroszi. – Bozsolik Ferencz tanitó, Decs. – Balla Sándor tanitó, Ozora. – Blanár Ödön főgymn. tanár Beszterczebánya. – Benyovszky János plébános, Bikal – Borbély Sándor tanitó, Torda – Köpeczi Bocz József polg. s keresk isk. tanár, Temesvár. – Bátorfi Lajos hirlapszerk. N.-Kanizsa. – Barrois Nelli posta- s távirda-kezelő, Boglár. – Czékus László ev. lelkész, Abauj-Szántó. – Charvát László h.-plébános, Petrijevci. – Dr. Csurgay József k. o. Büd-Szt.-Mihály. – Csonka Nándor plébános, Baranyavár. – Dékány Éva okl. tanitónő, Ozora. – Duka Sándor közs. el. néptan. N.-Rebra. – Feöldi Doby Antal kir. sótárnok, Bártfa. – Ember János tanitó, Ungvár. – Engel Lajos könyvkereskedő, Pécs. – Hanyai Egyed Dávid tanitó, Tázlár. – Ember Károly tanitó, Felső-Bánya. – Eisler Mihály igazgató-tanitó, Lázárföld. – Fáncsy Antal áldozó-pap, Moholy. – Follinusz Aurél népszinházi rendező, Budapest. – Frimel János főv. tan. Budapest. – Freund Bernát polg. isk. igazgató, Nagy-Bittse. – Filep Elek megyei számtiszt, Segesvár. – Gadó Sándor káplán, Szászvár. – Gróf Endre tanitó, Győr. – Gállfy István várm. tisztviselő, Temesvár. – Horváth László, Ó-Becse. – Holzmann Ignácz néptanitó, Petrovácz. – Heckinger István főreálisk. tanár, Pécs. – Horváth Dezső ev. lelkész s tanitó, Veszprém – Jasurka József néptanitó, Uj-Fehértó. – Kasza Ferencz közs. tanitó, Pécs. – Krigl József, Pécs. – Kircz István tanitó, Závod. – Kalmár Ferencz tanitó, B.-Diószeg. – Kéry István tanitó, Nagy-Szénás. – Kovács Miklós tanitó, Zala-Kis-Kanizsa. – Kulcsár József tanitó, Mocsolád. – Király János kjegyző, F.-Nyék. – Klein Mátyás tanitó, Felső-Mindszent. – Kovács Gergely főtanitó, Nyúlfalu – Karácsonyi János kir. törvszéki biró, Veszprém. – Lill István kereskedő, Pécs. – Lehoczky Tivadar, Munkács. – Lakner László nyomdász, Zólyom. – Lakatos Károly közs. tanitó, Komárom. – Mikola László ügyvéd, Monor. – Molnár János apátplébános, Komárom. – Major István könyvnyomdai művezető, Győr. – Mócsy Antal tkép. igazgató s lapszerkesztő, Kalocsa. – Mocsáry Béla m. kir. kincst. urod. ispán Perecsény. – Müller János belv. főel. tanitó, Nagy-Szeben. – Molnár Béla áll. tanitó, Győr-Sziget. – Molnár Márton plébános, Pellérd. – Novoszel János tanitó, Torontál-Torda. – Orbók Mór tkép. tanár. Pozsony. – Pongrácz János elemi s ipariskolai tanitó s gymn. tornatanár, Gyulafehérvár. – Ruzsinszky József tanitó, Német-Ürögh. – Dr. Rodiczky Jenő cs. és kir. asztalnok, Kassa. – Radics Béla tanító, Esztergom. – Radó Dezső káplán, Pécs. – Ritter Endre vasgyáros, Pécs. – Réder János tanitó, Árpád. – Sebestyén Gyula nemzeti muzeumi hivatalnok, Budapest. – Sirisaka Ignácz káplán, Püspök-Szent-Erzsébet – Sohlya Antal kántor, Csongrád. – Skolnik Géza községi tanitó, Pécs. – Schultz Károly plébános, Német-Márok. – Somogyi János tanitó, Szemeth. – Sárhegyi Lajos r. k. s.-lelkész, Udvard. – Szelman Győző igazgató, Pécs. – Dr. Szántó Kálmán tanár, Körmöczbánya. – Szölgyény Gyula tanitó, Esztergom. – Tóth Lajos püspöktisztviselő, Rozsnyó. – Kismarjai Tóth Lajos tanitó, Nyír-Béltek. – Uj János tanitó, Abaliget. – Ujváry Miklós káplán, Pécs. – Vidákovics György földmives, Pécs. – Dr. Walter Gyula, Esztergom. – Zih Károly néptanitó, B.-Szt.-András. – Zsulyevics Márton káplán, Pécs. – Továbbá az ország majdnem minden vidékéről igen számos középiskola növendékei. Különösen sokat fáradoztak a pécsi és kalocsai tanitóképző-intézeti ifjak. – – – S még számosan mások, kik nevük, társadalmi állásuk s lakóhelyük elhallgatását óhajtják, és ismét mások, kik oly közmondásokat küldtek be, melyek már szerző kéziratai közt mind meg voltak.

« Életrajzi adatok. KEZDŐLAP

Sirisaka Andor: Magyar közmondások könyve

Tartalomjegyzék

A KÖZMONDÁSOK BETŰRENDBEN. »