« O. KEZDŐLAP

Sirisaka Andor: Magyar közmondások könyve

Tartalomjegyzék

P. »

Ö.
Ökörbőr a pofája.
(Minden ráfér, nincs benne szégyenérzet.)

Ökör csak ökör marad, ha Bécsbe, – vagy: Budára hajtják is.
(Az ostoba mindenütt ostoba marad.)

Ökör iszik kellve, ember barátságért.

Ökör – néhol: bika – alatt is borjut keres.
(Fösvényre mondják.)

Ökör sem fogatná be magát, ha tudná erejét.

Ökör szánt a zab alá, de a ló eszi meg.
(Más dolgozik és más veszi hasznát.)

Ökörtől lótanács – vagy: ökörtől szamár tanács.
(Olyankor mondják, midőn valaki oktalant tanácsol.)

Ökrebb az ökörnél; – szamarabb a szamárnál.
(Nagyon ostoba.)

Ökrök nélkül csak a gönczöl szekere fordul.

186Ökröt a szarvát, embert a szaván.
(Lehet t. i. megismerni vagy megfogni.)

Öleli, mint a tót a hajnalt.
(A tót nép igen szorgalmas s már kora hajnalban üzi a munkát.)

Ölébe rakja a kezét.
(Henyél.)

Öli magát bujában.

Öndicséret büdös; az öndicséret gyalázat.

Ördög baja sincs; – kutya baja sincs.
(Nem beteg, nincs semmi baja.)

Ördög borsót csépelt rajta.
(Nagyon himlőhelyes.)

Ördög bujjék a fatornyos hazádba!
(Tréfás káromkodás-féle.)

Ördög sem győzi végig várni.
(Székely mondás.)

Ördöge van.

Ördög ebédre, farkas vacsorára hí.
(Az ördög – e közmondás szerint – úgy tartja, hogy enni ád fiának, inni nem, a farkas meg inni ád neki, de enni nem.)

Ördög is szomjusággal ölte meg a fiát.

Ördöggel béllelt, farkassal prémezett.
(Nagyon rossz emberre mondják.)

Ördöggel határos.

Ördög is a hegy tetejére megy rondálkodni.
(Akkor mondják, ha a vagyonos még inkább gazdagszik.)

Ördög mikor hortyog, sem alszik.
(H.-M.-Vásárhelyi.)

Ördögnek is kell néha gyertyát gyújtani.
(A gonosznak kedvezni kell, hogy ne ártson.)

Ördög nem alszik.
(Még megtörténhetik valami.)

Ördögnek tartozott egy uttal.
(A ki visszamegy valamely utról.)

Ördögnek való.

Ördögnek is lehet oly sebe, mely neki fáj.

Ördögök czéhmestere, – hadnagya, – czimborája.

Ördögök közt is a sánta a leglatrább, – leggonoszabb.

Ördögök vannak vele.

Ördögöt fogott, – azt is füleset.

Ördögöt a nyakad közé, – vagy: nyakadra.

Ördög ül a nyakán.

Ördög révén jött.
(Lopott jószágról mondják.)

Ördög sem szánja a katonát.

Ördög se szánt, se vet, mégis él.
(Kóbor és hivalkodó emberekről mondatik. – Pelkó.)

Ördög sem oly fekete, mint a milyennek festik.

Ördög veri a feleségét.
(Babonás km. Akkor mondják, ha a nap süt és esik az eső.)

187Ördög vigye a káposztát, ha disznó eldöglött.

Ördög üző Fábián.
(Ilyen nevü pap – irja Erdélyi – egy szinlelt némából azzal üzte ki az ördögöt, hogy leitatá. Mikor a néma megszólalt, jól elverte a pap.)

Öreg asszony táncza nem tart sokáig.
(Mondják, ha reggel kezd az eső esni.)

Öreg csont is szeret fiatalhoz dörgölődzni.

Öreg embernek bor az itala, kása a pecsenyéje.

Öreget meg kell becsülni.

Öreg rák mondja a fiatalnak, hogy előre uszszék.

Öreg katonának élesebb a kardja.

Öregnek az ajtóban, ifjunak lesben a halál.

Öregnek a bor: tej, gyermeknek a tej: bor.

Öregebb az atya Isten kertészénél.
(Tolnamegyei.)

Öregebb az országutnál.
(Túl idős, nagyon vén, agg.)

Öregség második gyermekség.

Örömestebb esik, a hol nedves.

Öröm nyomán jár a nyomoruság.

Örömest rájárnak a varjak a buzára.

Örömében alig fér a bőrébe.

Örömében majd felvette a házat.

Örömében majd megőrül.

Örömében nem tud hova lenni.

Örömnek gyakran szomoruság a vége.

Öröm ürömmel jár.
(Öröm után jön a bánat.)

Öröm, üröm, csak egy betüben különböznek.

Örül, mint az árvamegyei tót gyerek a szűr nadrágnak.

Örül, mint a férjhez menő leány.

Örül, mint a kinek a háza ég.

Örül, mint a bolond a csörgős sipkának.

Örül, mint a vak a garasnak.

Örül, mint a tót a pogácsának.

Örül, mint az ablakos tót, mikor hanyatt esik.

Örül, mint vak Laczi a két szemének.
(Vak volt szegény, de örült, hogy szemei meg voltak s nem voltak kifolyva helyükből.)

Örül, mint a gyermek a bábnak.
(Báb = mézeskalács.)

Örül, mint Balázs a hurkának.

Örül, mint Jutka a piros papucsának.

Örül, mint vak kigyó a fiának.

188Örvendek, mikor hörpentek.

Örvendj immár a faháznál.
»Nem bánom: legyen, ha szegény is.
Faháztul való vagyok én is.«

Örvvel erős a kuvasz.

Összeáll, mint a Szajli asszony haluskája.
(Tolna m.)

Összebeszél tücsköt, bogarat.

Összebujtak, – vagy: összedugták fejeiket, mint a szegény ember malaczai.

Összedugja kezét.
(Aluszékony, dologtalan.)

Összehordja Tolnát, Baranyát.
(Szabolcs m.)

Összehúzta a bagariát.
(Szűkebb költségre fogta magát.)

Összehúzta magát, mint Komorón a guta.
(Szirmay, Dugonics és Erdélyi irják, hogy a 14-ik században egy ungvármegyei hires Guta Jakab nevü haramia, ki számos gyilkos tettei miatt Ilosvai Leustách nádori birósága által 1393-ban elitéltetvén, Ungvárott oldalbordáján akasztatott fel. A Komoró melletti erdőben szokta magát meghúzni, s innét parittyájával az átmenő utasokat oly ügyesen találta, hogy azonnal meghalának, a parittyázás után közönségesen lelapulván, – eszközlötte volna e közmondást: Lelapult, mint Komorón a guta.» – Ipolyi Arnold: Magyar Mythologia.)

Összejárta Tolnát, Baranyát.

Összejárta Ungot, Berket.

Összejárta az egész világot és még egy pár falut.

Összekerültek, mint a rókabőr a csávába.

Összeszűrték a levet.
(Összeműködtek valakinek a kárára: más értelemben: szerelmesekre is illik.)

Összesugnak, – búgnak – mint a gyergyói lovak.

Összetöpörödik, mint az aszalt szilva.

Összetörődtek, mint a rossz házasok.

Összeugrik, mint a tatai szűrposztó.
(Tata Veszprém megyében.)

Összevicsoritotta a fogát.
(Dühös lett.)

Össze-vissza beszél, – hadar.

Összevág, mint a jó Csákvárból való csengők.
(Csákváron készült csengőkről, pergőkről, kolompokról mondják, hogy egyenlően hangzanak. Csákvár fehérmegyei község.)

Összevész magamagával is.
(Megférhetetlenre mondják.)

Összevesztek a konczon.

Összeüti bokáját.
»Ej-huj magyar ember, összeüti bokáját,
Által karolja kedves babáját.«

Összetartanak, mint a lutheránusok, – vagy: mint a zsidók.

189Öt garasa sincs, mégis kevély.

Öten voltak, tizfelé szaladtak.
(Félénk embereket csufolják igy.)

Ötödik kerék a kocsiban.
(Könnyen nélkülözhető dolog, vagy egyén.)

Ötöl-hatol.
(Határozatlanul beszél.)

Ötön vette.
(Lopta.)

Övé a világ.

Övé az utolsó szó.
(T. i. az asszonyé.)

Őgyeleg, mint Orbán lelke a pokolban.
(Ez valószinüleg amaz Orbán, ki fagyos leheletével oly gyakran okoz károkat, [Orbán május 25.] a miért száll reá az »áldás« mindenfelől, mi miatt nincs nyugalma még a pokolban sem.)

Ő is ember, lelkétől megválva.
(Azaz ember, de a lelke nem emberi: gonosz, ördögi.)

Ő is Isten teremtése, mint a kis csacsi.

Ő is járt Debreczentől Kisváradig.
(Látott valamit, de nem sokat.)

Ő itta meg a levét.
(Ő bünhődött érte.)

Őrizkedik, mint lúd az eszterhától.
(Eszterha tájszó Erdélyben.)

Őrizkedjél a farkatlan kigyótól.
(Farkatlan kigyó alatt Éva lányait érti e km.)

Ő sem jobb a deákné vásznánál.
(Deáknak nevezték hajdan a falukon azokat is, kik deákul tanitottak. Egy ilyen tanitónak nagy korhely létére derék felesége volt, ki egyszersmind tenyeres-talpas asszony lévén, urát gyakran megkongatta, meg is sulykozta, s mikor e különös eljárásra szó jött, azt szokta volt mondogatni, hogy az ő férje az ő hetes vászna, s azért gyakran kellene megmosni tót szappannal. A deákné vászna aztán közmondássá vált ugy, hogy ha ki valami gyalázni akart, azt a deákné vásznához hasonlitotta. – Ballagi.)

Ő sem mai gyerek.
(Idősebb, korosabb személyre mondják.)

Ő sem templom világa.
(Azaz nem minden kifogás nélküli; szó fér az erkölcséhez.)

Ő sem ül a rózsás párnák között.

Ő sem Uristen!
(Neki is lehet parancsolni.)

Ő szerencséjének is van férge.
(Irigylik szerencséjét.)

Ősz fejnek süveget emelj! vagy: ősz fejnek süveget vess!

Ősz haj dudazaj, de a ráncz, már nem táncz.
(Ősz hajjal – Erdélyi szerint – lehet még tánczolni, de ránczos vénséggel már nem.)

Ősz haj nem ment meg a bolondságtól.

Ő tette föl a toronyra a gombot.
(Kimutatta a bátorságát.)
»Huzd meg neki azt a hármas harangot,
Ő tette föl a toronyra a gombot.«

190Ő tette, ő fizesse meg az árát.

Őt is megcsalta a kigyó almája.
(Erőt vett rajta az asszonyi csalárdság.)

Ő ültette a fiastyukot.
(Azaz kevély, rátartós.)

« O. KEZDŐLAP

Sirisaka Andor: Magyar közmondások könyve

Tartalomjegyzék

P. »