« Mikes Kelemen Leveleiből: KEZDŐLAP

Sirisaka Andor: Magyar közmondások könyve

Tartalomjegyzék

Faludi Ferencz Jegyzőkönyvéből: »


Kis-Viczay Péter művéből:

Addig keressz lágy párnát, hogy aszu padon is elhálnál.

A jó faj nem hagyja el magát.

A jó juh nem sokat béget, sok gyapjat ad.

A keserü füvet luggal forrózzák le.

A ki akar nyerni, kell először türni.

A ki nyerni akar, föl is kell tennie.

A ki pöröl, erősen pöröljön.

A ki rosszra szokott, azt nehezen hagyja.

A ki vétett, pirul.

262A ki nem jő, ne is egyék.

Alávaló csigért iszanak barátságért.

A megesett szüzet csak feddeni lehet.

A mi szabad redves, a mi tiltott kedves.

A nagy visszavonás lesz házadban romlás.

Angyal mulék felettünk.

Annyit ér a marha, mennyin eladhatni.

A nyulat agg lovon verik néha agyon.

A pénznek szerelme, gonoszság gyökere.

Apró barom a kecske.

A szemérmesség nem szokott titokhoz.

A szép köszöntésnek szép a felelete.

Avagy igyál, avagy vakarja falat.

A vitéz kenyere bizony véres kenyér.

Azé a vár, kié a mezőé

Az én kardom sem hül hüvelyébe.

A jó garas lehet, ki aranyat nyerhet.

Azt akarja, hogy jóllakjék, bárány is egészen maradjon.

Azt véli, hogy ő ölte meg a gunárt.

Az urak apritják, nyomorultak lakják.

Álomszakasztással jár a tisztviselés.

Bajusz és szakáll férfiembert illet.

Bánatos szivet akármi szó szele is megkeseriti.

Bátorságosb egy szerencsétlenség kettőnél.

Bátrabb fa kannából inni, mint arany pohárból.

Bujdosik ide s tova, mint az égett lábu eb.

Csak a vajasát eszi a kásának.

Csak szakállára nézve tisztelendő.

Cselefinta ember.

Diófának, szamárnak, asszonyembernek verve veszik hasznát.

Ebbőrbe öltözni.

Ebnek add, ha megnyáloztad.

Ebszőlő sem terem kertedben, mégis bort válogatsz.

Egyenlő teher senki nyakát nem szegi.

Egyik csinál erszényt, másik lemetszi azt.

Egyik fegyver tartóztatja a másikat hüvelyében.

Egyik hazugság ott éri a másikat.

Egy, kettő hián volt a tékozlónál.

Egynek elesése, másnak felkelése.

Egy nyakon csapásból üstökvonás történik.

Egy pénznek ura nem vagyok.

Elkelt a kun Kőrösön.

Első boldogság a jó ész.

Elveszi szegény János azt is.

Ember embernek farkasa.

Ember emberrel jó.

Embert tudománya mindenütt eltartja.

Erdőt szánt, gyepüt sem szánthat.

263Erősséggel nem fegyverrel.

Erőtlent az erős csak a zsákba rázza.

Ezen is sok szem kap ám.

Ez volna amaz?

Édes, hazánk szerelme.

Égő tüzet gerjeszteni.

Én fehéret kérdek, te feketét mondasz.

Én lovat árulok, te belé szursz.

Ész, fegyver, érték, mindent végbe visznek.

Farkasnál is kegyetlenebb.

Farkába üti a kést.

Fejét keresni a dolognak.

Feladta levét, elfeledte konczát.

Fekszik, mint kuvasz a szénán.

Felnyisd a szemed, ha mit akarsz.

Fészken kivül tollászkodik.

Fogas irás.

Fölébred a béles szagára.

Gyöngy olvad eczettől.

Gyakorta agg lovon verik agyon a farkast.

Gyermeknek játékért, leánynak sirásért ne süvegelj.

Gyémánt hasad vértül.

Ha a padra akarsz nyugodni, tanulj először alatta feküdni.

Ha csizmád nincs, bocskort hordasz.

Hadd nyugodni a holtakat.

Ha erő nem használ, ravaszsággal hozzá.

Ha föltettél, játszál is.

Ha fölvetted a tisztet, el is járj benne.

Ha Isten akarja, veled leszen karja.

Halálos Lázárra ne vesztegess gyöngyvizet.

Ha lehetne, földre sem hágna.

Hamarább lesz tehénnek csikaja.

Hamar kezdi, hamar végzi.

Ha más tüzbe szalad, bemennél-e te is?

Ha nincs ired és szelenczéd, miért teszed magad borbélylyá.

Ha ő mar, te is harapj.

Ha pecsenyéd lehet, ne egyél fokhagymát.

Haragnak megbánás a vége.

Ha üres erszényed, vendégséget kerüld.

Higye a kurta!

Hir, név, hit, szem nem tud tréfát.

Hitvány tanácsnak is jó a vége néha.

Hol láttad, hogy róka szántson?

Hozzá nőtt a lelke.

Igen eljár ő is az oly itczével.

Igen érti szamár a szép szót.

Igen ficzérezed magad, mint az asszonyember.

Igen kell szamárnak a hegedűszó.

264Igen tud varga lovat patkolni.

Igen illik, mint bot a tegzibe.

Ingére esküszik.

Jaj az én nyavalyám.

Jámborság tisztesit, szemérem ékesit.

Jobb a vén árnyéka, mint az ifju kardja.

Jobb egy ujnyi szalonna a káposztában, mint semmi.

Jobb lábbal megesni, mint nyelvvel botlani.

Jó duduló, jó köppentő.

Jó kapált kiskert második mészárszék.

Jókor jösz. elkelt a szüret.

Jó lésza tart jó sövényt.

Jó volna halálnak.

Jövendölő szolgát mindenha kerüljed.

Kakaskirály.

Kakuknál is ravaszabb.

Kakuk nyerte.

Kár a vitéznek, serény paripának megvénhedni.

Kár nyitja bolondnak szemét.

Kemény uralkodás nem mindenkor hasznos.

Kereken fordul az ember szerencséje.

Kétfelé tekints, mikor az agg komondor ugat.

Kicsi legényt kicsi pallos illet.

Kicsi madárnak kicsi fészke.

Ki féltében meghal, tudod annak mivel harangoznak.

Ki hinné, hogy Antal is bőjtöljön.

Kiki belé vágja nyelvét.

Ki meghiszi lovát, kantár marad nála.

Kinek Isten nem adja, Kovács Istók meg nem koholja.

Kinek kinek az ő péterkéje fáj.

Kinek kinek szive tanácsadó.

Kinek mennyi pénze, csak annyi hitele.

Kinek mihez kedve, azért álmát felejtse.

Kinek nem jó igye, azt ki ne fecsegje.

Kinek szegény sorsa, eleven megholt az.

Királyfia Kis Miklós beszéde.

Kiről minden szól, kell abban valaminek lenni.

Ki tudja, mindennek ki volt atyja.

Közelebb az ing a csuhánál.

Kukaczos szalonna, büdös vaj egybe illenek.

Lassan jő Isten, de ugyan elérkezik azért.

Lassan kullog, mintha epret szedne.

Lator a torok.

Latornak arany láncz, jámbornak nehéz táncz.

Latrok szerzették a jó törvényt.

Lábbal föl, fővel alá.

Lám oly bölcs, mint az én macskám.

Lengyel lopó.

265Légy magadnak bátyja.

Légy magadnak, ha meghammasztál.

Likon kivül jó alkudni.

Maga fejére vakar port.

Maga szemetén berzenkedik.

Márk vagyok, nem Lukács.

Más élet, más mód.

Másnak akarsz patkányt fogni, magadnak egeret sem foghatsz.

Más tinóján szánt.

Megakadt a tengelye.

Megérdemli, hogy posztóba varrják fejét.

Megeszi konczát, másnak hagyja csontját.

Megesik egyszer lud a jégen.

Megette, mivel meg kell halni.

Megfogtam a farkast.

Mennél vénebb, annál fösvényebb.

Megtetszik, hogy az ő házát sem forogja sok ember, mert felfogta a gyep.

Megtanit a piacz, tudjad vásárlani.

Megtanit a szükség.

Még bárányban is ben a harag.

Még lovad sincs, már kantáron búsulsz.

Még rá sem keltél, már reszketsz.

Méltó jutalomra munkás.

Méltó volna, hogy százrétü paczalba varrják fejét.

Mértékletesség kivánt egészség.

Mihez karddal férhetsz, nem kell ahoz sok déván.

Mi köze Krisztusnak a Belliállal.

Milyen a fejedelem, olyan a jobbágy.

Mindenhez látó, semmivel biró.

Mindenki lova fia.

Minden nap gyülöli menyét.

Minden napnak tulajdon bibéje vagyon.

Minden nyeregbe oda fér.

Minden nyavalyának bokros az örvénye.

Mindent elkanyarit.

Mindenütt szegény a szegény.

Mindenütt és mindent mindentül el ne végy.

Mi nem tud lovász harangot önteni.

Minemü a legény, olyan a gatyája is.

Minő a tartomány, olyan a szokása.

Mint egy tüdő ugy él.

Mi savanyu nem volt, nem lehet az édes.

Mit félre nem tettél, elő sem veheted.

Most adjuk meg árát a többinek.

Mutasd meg, ha mit tudsz.

Nagy a feje, mint a beledi ebnek.

Nagy a szarva, csekély az értelme.

266Nagy úr, kapás, mind egy rakás.

Nagyobb a tekintet, mint az erőszak.

Nehéz a szegény legénynek becsületet kapni.

Ne indulj erdőre, ha sarud nincs.

Ne játszál ángyoddal.

Ne tanitsd ángyodat ágyba szállni.

Nemes vért dicsérhetni nógatlan.

Nem adja dajka gyermekeknek a legjobb falatot.

Nem csak ezüst tálból szednek vajas pogácsát.

Nem esik forgács vágás nélkül.

Nem illik férfinak magát csinogatni.

Nem illik szegényhez a nagy nedéngesség.

Nem illik étel előtt a táncz.

Nem illet vargát veres köröm.

Nem jó a titkot mindjárt befujni.

Nem kell egyszerre egy ökröt elkölteni.

Nem kell minden szó szelének hitelt adni.

Nem kell a toroknak hinni.

Nem kell egyszerre hinni.

Nem ebre bizták a lóhalált.

Nem eszi meg eb maga fiát.

Nem él a farkas pénzzel.

Nem lakik jól ember a pecsenyére való nézéssel.

Nem nő össze a hazudság.

Nem sok pálmája van here embernek.

Nem nyer a kemecze mellett ülő koronát.

Nem lehet az ember mindjárást mesterré.

Nem volt még nekem ily foltos berhém.

Nem szükség a tetüt ködmöbe rakni.

Nem árt, a kinek sok tiszte van.

Nem oly rettenetes az ördög, a mint irják.

Nem pennához illik a szablya.

Nekem is volt egy bölcs macskám, a csávába halt vala.

Ne piszkáld, ha nem büdös.

Nincs hited, mint a rácznak.

Nincs oly hitvány könyv, melyből ember nem tanulhat.

Nincs erősebb erő, mint kit szükség ad.

Nosza eb után komondor.

Nosza eb után kurta.

Nyavalyád nincs, bibét keressz.

Nyimmel, nyámmal eszik.

Olyan a szerencse, mint forgó Velencze.

Olyan a kendőzéstül, mint az olajos korsó.

Ott, a hol te nem tudod.

Ökörbül szamárt csinálsz.

Ő neki is izibe esett.

Papucsban kezdeni, mezitláb végezni.

Pénzt kérnek a kocsmán.

267Rossz boros kulcsár az, ki szomjan meghal.

Rugó ló sokszor tulajdon mesterét sujtja agyon.

Sarkalással szokott adós fizetni.

Saul a próféták között.

Se arany, se bárány, de szolgálat.

Sem hete, sem hamva, már is parancsol.

Sem eb, sem kutya.

Senki sem sirja ki szemét a más szerencsétlenségén.

Senki nem tudja, szerencse kinek adja.

Senki nem irigyli a pad alatt.

Senkinek a szép nem szakasztja száját.

Senkinek sem leszek ám lábmosléka.

Serényt int szoraglmatosságra.

Sok küszöböt nyalt az ő alfele is.

Sok álomszakasztást kiván a méltóság.

Sokat héjáz magának.

Sokat tanult, kinek kedve a könyvekhez.

Szedd el a leplet.

Szegénynek a kereszte is szegény.

Szegény ebéd, a hol bor nincs.

Szegénység gyaláz.

Szelid almának nagy becse, vadnak kevés.

Szemtelen harag, mely erejét nem láttatja.

Szeretet égő tűz.

Szereti a tejfölt, de nem akarja enni a szerdéket.

Szép a szava (szeme), de ördög az éha.

Szép dolog, mikor a száj és sziv egyetértenek.

Szép egyezség emel zászlót mezőben.

Szomorú nótára válik meg az ének.

Szomorusággal jár az öröm.

Szomoru társakkal jár a vénség.

Szomszéddal jó házat épiteni.

Szükség megvesztett szüzesség.

Tanácscsal erősödnek a mély gondolatok.

Tarts ebet, ha veszned kell.

Tehenet nyergel.

Te is nótát dudolsz, de tánczra mást unszolsz.

Téren is tántorog gyakran a méltóság.

Titkold szerencsédet.

Törd ki fogad, feküdj a bölcsőbe.

Tövisen keres szőlőt.

Tudomány nem veszhet el.

Tüz használ fázónak, de árt izzadónak.

Ugy beszélsz, mint a jól őrlött.

Ugy korog az orrod, mint a nagyváradi harang.

Utad volna, ösvényt keressz.

Vajh, ki ravasz vagy azért te.

Vajmi keveset orrukba vesznek az urak.

268Valamely bort a czigányok szeretnek, jó bor az.

Varjun varjut fogni.

Vendégek serege, gazda nehézségek.

Veszett dolog, mikor aztán foltozásra kerül a dolog.

Veszett ország az, kit szamáron dúlnak.

Vetekedésnek veszekedés vége.

Vén ember tanácsa jobb, mint ifju gáncsa.

Vén katona gyakran megveri az ifjat.

Vitézre nem szállhat véletlen a szerencse.

Voltnak és meglettnek szemérmes orczája.

« Mikes Kelemen Leveleiből: KEZDŐLAP

Sirisaka Andor: Magyar közmondások könyve

Tartalomjegyzék

Faludi Ferencz Jegyzőkönyvéből: »