Kultúra, nemzet, identitás

 

A VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson
(Debrecen, 2006. augusztus 23-26.)
elhangzott előadások

 

Szerkesztette:

Jankovics József
Nyerges Judit

 

 

ISBN 978-963-87595-6-6

Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság
Budapest, 2011

 

TARTALOM

Plenáris előadások

BARNA Gábor: Népi kultúra - nemzeti kultúra - nemzeti identitás. A népi kultúra szerepe a nemzeti kultúra és a magyar identitás megszerkesztésében

KECSKEMÉTI Károly: A magyar történelem megértésének kulcsszava: a pluralizmus


Nemzeti filozófia

KISS Endre: A homo aestheticus útja a vasfüggöny két oldalán. Identitáskonstrukció a differencia hatalma alatt

KOVÁCS Gábor: What was the Hungarian in 1939 and what is it in 2005? The problem of national characterology yesterday and today

MESTER Béla: A Marxist Canon of the History of Hungarian Philosophy

MÉSZÁROS András: Az úgynevezett nemzeti filozófia a magyar és a szlovák filozófiatörténet-írásban

PERECZ László: "Das ungarische Denken": asiatisch oder versteckend? Sándor Karácsony und Lajos Prohászka über die "Nationale Philosophie"

SOMOS Róbert: Pauler Ákos magyarságképe

VERES Ildikó: Az abszolútum és "nemzeti filozófia"


Művészettörténet

BUGYA Brigitta: Wagnerschule

GULYÁS Borbála: A Horvát Műcsarnok az 1896-os ezredéves kiállításon

KÁICH Katalin: Színházi kapcsolatok a reformkorban a mai Vajdaság területén

MÁTÉ Zsuzsanna: Fülep Lajos nemzeti művészet-fogalmáról

MECSI Beatrix: A visegrádi esperesi templom freskódísze és összefüggésrendszere

SAS Péter: Kós Károly életművének jelentősége

Paul STIRTON: The 'Budapest School' of Art History - from a British Perspective

SZABÓ Lilla: Zajti Ferenc festőművész és Medgyaszay István építész magyarságkutatásai

UHL Gabriella: A nagybányai festőiskola romániai recepciója

VARGA Emőke: A szarvas mint a kulturális azonosság szimbóluma. Juhász Ferenc Szarvas-éneke és Kass János illusztrációja


Kisebbségek múltja, kisebbségi közösség

BENCE Erika: Az áttételesség és a helyettesítés alakzatai. Történelmi emlékezet a vajdasági magyar irodalomban a XX. század utolsó évtizedében

FEDINEC Csilla: Magyar pártok Kárpátalján a két világháború között

FLEISZ János: Városok és a magyar kisebbség Erdélyben, a Partiumban és a Bánságban a két világháború között (1919-1940)

GYŐRFFY Gábor: A Romániai Magyar Szó sajtókampányai 1947-1949 között

HORNYÁK Árpád: A délvidéki magyarság a magyar külpolitikában a két világháború között (1919-1938)

ISPÁNOVICS CSAPÓ Julianna: Vajdasági magyar vonatkozású bibliográfiák a XXI. század elején

KOZMA Dezső: Regionalizmus és egyetemesség a változó világban. Irodalmi és művelődési törekvések Erdélyben a 19. század végén

MOLNÁR BODROGI Enikő: Felekezeti, kulturális és nemzeti identitásépítés a Keresztény Magvetőben

OLOSZ Katalin: Néphagyománygyűjtés és nemzeti elkötelezettség az önkényuralom idején Erdélyben

A. SAJTI Enikő: "Teljes szabadságot a népnek..." Hatalmi represszió és kisebbség Jugoszláviában - 1944/1945

SALLAI Gergely: Az autonómiától a revízióig. A csehszlovákiai Egyesült Magyar Párt politikai koncepciójának változása az 1938. évi müncheni válság hatására

VAJDA Gábor: Délvidéki civil szervezeteink szerepe

VALLASEK Júlia: Kultikus nyelvhasználat a Gheorghiu-Dej korszak gyermeklapjaiban


Magyarságkép

Anssi HALMESVIRTA: Reflections on the New Capitalist Culture and Identity

KOROMPAY H. János: Az École Normale Supérieure és az Eötvös József Collegium

MADÁCSY Piroska: Magyarságkép-változások (Babits, Illyés, Bernard Le Calloc'h)

MOHOS Mária: Kulturális együttműködések a magyar-szlovén határ mentén

NAGY Károly: "Éjjel-nappal, minden hullámhosszon". Történelemhamisítás 1956-ról magyarországi történelemtankönyvekben évtizedeken át

Anu NURK: Magyarország képe az észt interneten 2000-2006

RADEK Tünde: Magyarságkép a középkori német nyelvű historiográfiában. Egy imagológiai kutatás eredményeiről

URBÁN Anikó: Határon kívüli és belüli magyarok nemzeti szimbólumai

VÁRADI Ildikó: Adalékok a két világháború közötti finn-magyar kulturális kapcsolatok történetéhez

VOIGT Vilmos: A magyar identitás jelképei - egy kézikönyv tervezete


Emlékezet, elbeszélés

JÁKFALVI Magdolna: Kié a tér?

KAPPANYOS András: Avantgárd és nemzetiség

LADÁNYI István: Az enumeráció mint az identitás problematizálásának alakzata a posztmodern narrációban


Kultúratudomány

BARTIS Imre: A kívülálló és a falu. Egyéni és kollektív identitás Mózes Attila Egyidejűségek: Rendhagyó falumonográfia évszakokban című regényében (1980)

FARAGÓ Kornélia: A geokulturális narráció kérdéstávlatai

HARGITAI Péter: From Stones to Towering Domes: Attila József and National Identity

Eeva HAVERINEN: Literature and Confessions - Sándor Márai as a Confessional Writer?

Zita VEIT: Übersetzungen ungarischer Dramen - Vermittler der ungarischen Kultur. Kulturvermittlung in Wien nach dem Ausgleich im Kontext ihrer Netzwerke


A magyar kultúra külföldön

KATUS Elvira: A magyar kultúra bulgáriai terjesztésének egyetemi műhelyei

Simona KOLMANOVÁ: Plagizálható-e a nemzeti identitás? Szempontok a magyar irodalom cseh fordításához az 1860-as években

SPICZÉNÉ BUKOVSZKI Edit: Miért magyar "Az angol beteg"? A magyar kultúra mint ihletforrás napjaink angolszász irodalmában

A. SZABÓ Magda: A nemzeti identitás és médiumai a XX. századi Franciaországban


Nacionalizmus

Andrea CARTENY: Romanelli ezredes katonai missziója Magyarországon (1919)

ÉLES Csaba: Remény és rezignáció. Az európai szétszakítottság és egységesülés tükröződései

GYÁNI Gábor: A nacionalizmus és az Európa-kép változásai Magyarországon a 19-20. században

KÁDÁR Judit: Otthonosan (Közép-)Európában: Imrik Margit memoárja a boldog békeidőkről

ZEIDLER Miklós: A revizionizmus hatása a magyar nemzeti identitásra


Nemzettudat, többes nemzettudat

BINDORFFER Györgyi: "Svábok is vagyunk, magyarok is vagyunk". A kettős identitás összefüggései a patriotizmussal a magyarországi németeknél

GYENES Fruzsina: A Magyarországon tanuló határon túli magyar anyanyelvű diákok identitáskonstrukciói

PAULICS Petra: Bakonytól Brazíliáig

SCHELL Csilla: Kitelepített magyarországi németek kötődése egykori hazájukhoz


Politikai diskurzusok

BARTA Róbert: A bethleni konszolidáció konzervatív kormánypártja - az Egységes Párt létrejötte

KEREPESZKI Róbert: A bajtársi egyesületek tevékenysége a Debreceni Egyetemen (1921-1939)

MEDVECZKY Zsuzsa: Dél-német államok megítélése a reformkori magyar útinaplók alapján. Az Augsburgi Általános Levelek rágalmai

MIRU György: A nemzet elve és a szabadság elve az emigráns Kossuth politikai gondolkodásában

PÁL Judit: Unió vagy "unificaltatás"? Elképzelések Erdély helyzetéről a kiegyezés körül


Történelmi portrék

H. KAKUCSKA Mária: Ki volt Franciscus Tolnay de Goellye?

SUDÁR Balázs: Egy török utazó a magyar Szent Koronáról


Xenológia

BÍRÓ Béla: Az asszimiláció bosszúja

Erdal COBAN: Egy balkáni eredetű népcsoport a koppányi szandzsákban: a vlahok. (Az 1570. évi török összeírások alapján)

Carla CORRADI MUSI: Hungary and its Culture in a Seventeenth Century Travel Report by Edward Browne


Film, Színház, Zene

BODOR Anikó: Egy szerémségi magyar szórvány népdalai

GRZEGORZ Bubak: Multikulturalitás és identitás. A zsidókérdés Andrzej Wajda Nagyhét, Roman Polański A zongorista és Szabó István A napfény íze című filmjében

P. MÜLLER Péter: Reinterpretation of 1956 in Hungarian drama and theatre

PAKSA Katalin: A pentatónia mint identitás-hordozó a magyar zenében

Matti VAINIO: Music, Nationalism and Identity in Finland and Hungary


Néprajz

BERTA Eleonóra: Halotti és temetkezési szokások az ugocsai Gyulán

FONT Márta: Keresztény krónikások - pogány hagyomány. A szemléletbeli ellentmondás feloldásának típusai a középkori történetírásban, közép-európai kitekintéssel

HOPPÁL Mihály: Magyar nemzeti jelképek és a kulturális identitás

Lee SANG-DONG: A magyar ballada és a koreai verses epikai formák

MARINKA Melinda: A szatmári svábok identitásának dilemmái. A folklór-hagyomány szerepe az önazonosság meghatározásában

NOVÁK László: Tót, tótok

ÖRSI Julianna: Identitás és modernizáció a Jászkunságban. Kistérségek identitáskeresése

PÓSÁN László: De origine gentis Hungarorum. Párhuzamok, analógiák a népvándorlás kori népek etnikai hagyományaiban

TATÁR Sarolta: Egy gyergyói monda a tatárokról

LOVAS KISS Antal: Lokális hagyományteremtés a XXI. Században. Két kis-sárréti társadalmi ünnep jellemzői