« b) A hetini csata 1696. augusztus 26.-án. KEZDŐLAP

Tartalomjegyzék

Megjegyzések, elmélkedések. »

c) A mellékhadiszínhelyek főbb eseményei.

XVII/1. számú melléklet.

Caprara megtudván, hogy a Száva menti Mitrovicát egy ellenséges seregcsoport ostrom alá fogta, a tábornagy Illoknál hidat veretett a Dunán s azon át a sereg egy részét útnak indította Mitrovica felmentésére. Közben azonban híre jött, miszerint az ellenség Mirovicát megelőző heves bombázás után bevette s aztán nyomban szétrombolta. Erre Caprara az egész sereget a Duna mentén Dályára vezette, ahol október hava folyamán hosszabb ideig pihenőt tartott s aztán Budán át Felső-Magyarországba, téli szállásokba vonúlt.

Augusztus havában Batthyány Ádám horvát bán gróf Forgách Simont magyar, gróf Keglevich Pétert pedig horvát nemzeti csapatokkal Banjaluka környékére küldte, ahol azok több helységet feldúlván, számos kiszabadított keresztény és újonnan ejtett török fogollyal tértek vissza.[1]

Augusztus elején a velenceiek Delfino proveditore parancsnoksága alatt 12.000 főnyi csapatot küldtek ki Dulcigno megostromlására. A várost sikerült is Delfinonak elfoglalnia, de a 600 ember által védett várkastély erősen tartotta magát, ami a rendszeres ostrom megkezdését tette szükségessé. Ez alkalmat adott Scutari pasájának megfelelő hadak összegyüjtésére, melyekkel augusztus 26-án a velenceiek táborát megtámadván, nem hogy eredményt nem tudott elérni, de 1000 emberét vesztve, ő maga is halálos sebet kapott a kemény küzdelemben. Szeptember 3-án Delfino rohamot intézett a várkastély ellen, de eredményt ő se tudott elérni s miután újabb felmentő had közeledéséről érkezett hír, Delfino szeptember 5-én a várost felgyujtotta, a várkastély további ostormát pedig megszüntette.

Épígy nem járt sikerrel a lengyelek ezévi hadműködése sem. Ellenben valamivel több szerencséje volt ezidén Péter orosz cár hadának, mely végre a mult évben hiába ostromolt Asov várat hatalmába kerítette.[2]


[1] Wagner, Hist. Leop. II, 316. – Cserey id. m. 258. – Hammer-Purgstall id. m. III, 889.

[2] Fessler–Klein, id. m. IV, 500: – Szalay László id. m. V, 555.

« b) A hetini csata 1696. augusztus 26.-án. KEZDŐLAP

Tartalomjegyzék

Megjegyzések, elmélkedések. »