« 37. számú melléklet A direktóriumoknak szóló 407/66. hdm. számú rendelet. KEZDŐLAP

Tartalomjegyzék

39. számú melléklet. Forradalmi katonai törvényszékek megalakítása. »

38. számú melléklet
A politikai megbízottak hatáskörét szabályozó 8465/eln.7. számú körrendelet

A hadosztályparancsnokságtól alosztály parancsnokságig bezárólag minden alakulat kap politikai megbízottat. Ugyanazon hadosztályhoz tartozó politikai megbízottak a hadosztály politikai megbízott általános érvényű utasításait követni tartoznak, ezeknek működése fölött a hadosztály politikai megbízott ellenőrzést gyakorol.

A politikai megbízottak feladata a fent említett kapcsolat fenntartásán kívül a következőkből áll:

A csapattestekhez kinevezett politikai megbízottak a proletárdiktatúrát képviselik, ellenőrzik a proletár hadsereg nem proletár elemekből álló parancsnokait, alkalmazottait (a régi hadsereg tisztjeit), azoknak tevékenységét, sőt figyeli ezeknek katonai intézkedéseit is.[1]

Az alosztályhoz beosztott politikai megbízott állandóan katonái között tartózkodjék. Felvilágosító előadásokkal és agitációs beszédekkel tartsa ébren bennük a proletárdiktatúra szellemét.[2]

A politikai megbízott kötelessége a parancsnokok ellenőrzése és a viszonyok figyelembe vétele mellett azon őrködni, hogy a vörös hadsereg a tanácsköztársaság föltétlenül biztos támasza legyen. Kötelessége[3] a fegyelem megszilárdításában hathatósan közreműködni, a katonák anyagi és szociális igényeinek ellátását, az élelmezést és felszerelést ellenőrizni.

A parancsnokságnál előforduló fegyelmi esetek és panaszügyek intézésénél javaslattételi joga van és a parancsnokkal egyetértőleg dönt.

A politikai megbízottnak a parancsnokok és csapatok minden szolgálati ténykedésében teljes betekintés engedendő. Minden parancs az illető parancsnok és a politikai megbízott aláírásával látandó el.

Meglátogatja a különböző helyeken állomásozó csapattesteket, osztályokat, alosztályokat és ellenőrzi a megtett intézkedések végrehajtását. Ahol a munkában könnyelműséget, hanyagságot, vétkes mulasztást vagy éppen szabotázst állapít meg, pártatlan és kérlelhetetlen szigorúsággal lép fel a proletáruralomra veszélyes jelenségek azonnali kiküszöbölésére. Intézkedéseinek végrehajtásához a szükséges karhatalmat igénybe veszi.

Ellenőrzi a jóléti bizottság működését, amelynek hivatalból tagja.

Ellenőrzi a katonai forradalmi törvényszék működését és erről jelentéseket küld be a hadügyi népbiztosság politikai osztályához.

Köteles hetenként az ellenőrzése alatt álló csapattest állományáról, hangulatáról a hadosztályhoz, a hadosztály politikai megbízott pedig a hadügyi népbiztos csapatszervezési csoportjához (vidékről távirat útján) jelentést tenni.

Taktikai kérdésekbe a politikai megbízott nem szólhat bele, kivéve, ha annak ellenforradalmi célzata nyilvánvaló és annak megakadályozása rögtöni intézkedést követel. Minden más fontosabb parancs vagy intézkedés előzetes egyetértésben a politikai megbízottal adandó ki és általa előjegyzendő.

A csapatparancsnokságok által javaslatba hozott századparancsnokok névsorát az illetékes politikai megbízottak véleményezve a hadosztály politikai megbízotthoz terjesztik fel, aki ezeknek, valamint a zászlóaljparancsnok és magasabb parancsnokoknak ideiglenes beosztását a hadosztályparancsnoksággal egyetértőleg elrendeli. Az elrendelt ideiglenes beosztások jóváhagyás végett a hadügyi népbiztossághoz haladéktalanul felterjesztendők.

Minden szabadság engedélyezése a beosztott politikai megbízottal egyetértőleg történik.

A politikai megbízottak napi 60 korona díjazásban és hivatalos utazások alkalmával azon felül a II. osztályú jegy árán felül még napi 50 korona pótdíjban részesültek. (1919. április 26-án kiadott 27. sz. Szabályrendeleti Közlönyben megjelent 7895/eln. A. sz. körrendelet.)


[1] Vagyis, egyszóval minden tekintetben spitzlik voltak. Hogy egy nem katona a katonai intézkedéseket is figyelje és quasi ellenőrizze, ez már magában véve nonsens.

[2] Ezek tehát kimondott agitátorok voltak, amit az igazi katonai szellem semmiképpen sem tűr meg.

[3] Neki, a hivatásszerű fegyelemrontónak!

« 37. számú melléklet A direktóriumoknak szóló 407/66. hdm. számú rendelet. KEZDŐLAP

Tartalomjegyzék

39. számú melléklet. Forradalmi katonai törvényszékek megalakítása. »