« 53. sz. melléklet. A hadügyi népbiztosság április 18-i összefoglaló jelentése. KEZDŐLAP

Tartalomjegyzék

55. sz. melléklet Békési hadosztályparancsnok jelentése. »

54. sz. melléklet
Szamuely Tibor parancsa.

„A forradalmi kormányzótanács, mely e pillanatban nemcsak Magyarország proletáriátusának, hanem a világ összes elnyomottainak érdekeit képviseli, megbízott azzal, hogy úgy a fronton, mint a front mögött a rendet és a fegyelmet biztosítsam. Feladatom megvalósítására rendelkezésemre áll minden eszköz és én élni is kívánok ezekkel az eszközökkel, ha ennek szükségessége merülne fel.

Nem hinném, hogy ez eszközöket a keleti hadsereg katonáival szemben alkalmazni kényszerülve lennék, mert meg vagyok győződve arról, hogy a hadseregnek minden katonája át van hatva attól a tudattól, hogy a proletáriátus hatalma és ezzel együtt a proletáriátus egész léte, jövendő boldogsága veszélyben forog és ennek a veszélynek elhárítása érdekében a magyarországi proletár Vörös Hadsereg minden katonájának készen kell állania a legnagyobb áldozatokra, még ha vérébe és életébe kerülne is. A Vörös Hadsereg katonái proletárkötelességüknek csak akkor tehetnek eleget, ha öntudatos forradalmi fegyelem kovácsolja acélkeménnyé, áttörhetetlen falanxszá sorainkat, amelyről vissza kell pattannia minden támadásnak, a szövetkezett nemzetközi ellenforradalom minden kísérletének.

A proletáriátus osztályellenességeihez, a burzsoáziához nem fordulok semmiféle kérelemmel, csak azt szeretném, ha ezeket a szavakat vésné emlékezetébe: Aki a proletáriátus hatalma ellen emeli fel a kezét, aki nyílt vagy rejtett úton ellenforradalmat szít, vagy elősegít, illetve elhallgat, aki a Forradalmi Kormányzótanács és hadsereg-főparancsnokság minden rendelkezését végre nem hajtja, az a saját halálos ítéletét írja alá. Az ítélet végrehajtása a mi feladatunk.

És a rend fenntartására, minden ellenforradalmi megmukkanás csírájában való elfojtására nem fogok visszarettenni semmiféle eszköztől.

Szolnok, 1919. ápr. 23.

Szamuely Tibor,

a keleti hadsereg rögtönítélő törvényszékének elnöke

« 53. sz. melléklet. A hadügyi népbiztosság április 18-i összefoglaló jelentése. KEZDŐLAP

Tartalomjegyzék

55. sz. melléklet Békési hadosztályparancsnok jelentése. »