« ABAUJ-TORNA VÁRMEGYE ÉS KASSA. KEZDŐLAP

Abauj-Torna vármegye és Kassa

Tartalomjegyzék

ABAUJ-TORNA VÁRMEGYE ÉS KASSA MUNKATÁRSAI:. »

A "MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI"
ÁLLANDÓ MUNKATÁRSAINAK KÖZPONTI BIZOTTSÁGA.
Szerkesztők: Dr. SZIKLAY JÁNOS és Dr. BOROVSZKY SAMU.
A bizottság elnöke: RÁKOSI JENŐ.
TAGOK:
Balogh Pál
a "Pesti Napló" főmunkatársa.
Dr. Bayer József
főgimn. tanár.
Bársony István
író.
Bánóczi József
a m. tud. akadémia tagja.
Bedő Albert
földmívelésügyi államtitkár.
Benedek Elek
a "Nemzeti Iskola" szerkesztője.
Berzeviczy Albert
ny. államtitkár.
Dr. Bezerédj Viktor
belügyminiszteri tanácsos.
Berecz Antal
m. kir. áll. felső leányiskolai igazg., a m. földrajzi társaság főtitkára.
Dr. Bolemann István
kir. tanácsos.
Dr. Borbás Vincez
egyetemi m. tanár.
Borbély Lajos
a rimamurány-salgó-tarjáni vasmű-.társaság vezérigazgatója.
Dr. Csapodi István
egyetemi m. tanár.
Császár Imre
orsz. szinművészeti akad. tanára.
Csoma József
földbirtokos, heraldikai iró.
Czigler Győző
műegyetemi r. tanár.
Dr. Dárday Sándor
min. tanácsos, a "Jogtudományi Közlöny" főszerkesztője.
Dürr Károly
m. kir. posta- és távirdaigazgató.
Dedek Crescens Lajos
tudomány-egyetemi könyvtár-őr.
Dobokay Lajos
miniszteri osztálytanácsos.
Dr. Entz Géza
műegyetemi r. tanár.
Enyedi Lukács
min. tan., a m. agrár- és járadékbank vezérigazgatója.
Dr. Erdélyi Pál
a nemzeti muzeum könyvtárának segédőre.
Dr. Falk Miksa
országgyűlési képviselő, a "Pester Lloyd" főszerkesztője.
Dr. Fejérpataky László
a nemzeti muz. Könyvtár ig. őre.
Fritz Péter
a budapesti keresk. És iparkamara titkára.
Dr. Fodor József
egyetemi ny. r. tanár.
Gonda Béla
miniszteri tanácsos, a "Gazd. Mérnök" szerkesztője.
György Aladár
az országos statisztikai hivatal beltagja.
Hoch János
országgyűlési képviselő.
Rónai Horváth Jenő
m. kir. honvédőrnagy, a honv. törzstiszti tanfolyam tanára.
Dr. Hutyra Ferencz
az állatorvosi akadémia tanára.
Dr. Jankó János
a magyar földrajzi társaság titkára.
Dr. Jókai Mór
iró, orsz. képviselő.
Kada Elek
iró.
Dr. Katona Lajos
főgimn. Tanár.
Káldy Gyula
a m. kir. opera igazgatója.
Dr. Kenedi Géza
a "Pesti Hirlap" szerkesztője.
Kenessey Kálmán
királyi hajózási főfelügyelő.
Dr. Kiss János
egyetemi m. tanár, a Szent-István-társulat igazgatója.
Konkoly Thege Miklós
a központi meteorológiai intézet igazgatója.
Kormos Alfréd
a "Magyar Pénzügy" szerkesztője.
Kőrösi József
a fővárosi statisztikai hivatal igazgatója.
Kovács Albert
ev. ref. theol. tanár, orsz. képviselő.
Kovács Gyula
vasúti és hajózási főfelügyelő.
Kovács S. Aladár
kir. főmérnök.
Kun Gyula
székes-fővárosi tanácsnok.
Landgraf János
országos halászati felügyelő.
Dr. Lipcsey Ádám
a "Községi Közlöny" szerkesztője.
Lóczy Lajos
egyetemi ny. r. tanár.
Dr. Madarász Gyula
nemzeti muzeumi őr.
Mudrony Soma
orsz. iparegyesület igazgatója.
Nagy Géza
nemzeti muzeumi őr.
Németh József
földmívelésügyi min. titkár.
Dr. Némethy Károly
belügyminiszteri titkár.
Dr. Nyári Sándor
műegyetemi m. tanár.
Dr. Ortvay Tivadar
kir. akadémiai tanár.
Dr. Pasteiner Gyula
egyetemi ny. r. tanár
Porzsolt Kálmán
a "Fővárosi Lapok" szerkesztője.
Rákosi Jenő
a "Budapesti Hírlap" főszerkesztője.
Dr. Rodiczky Jenő
cs. és kir. asztalnok, miniszteri osztálytanácsos.
Telegdi Roth Lajos
főbányatanácsos, királyi főgeologus.
Sándor József
az E. M. K. E. alelnök-főtitkára.
Szathmáry György
vallás- és közokt. miniszteri tanácsos.
Szabó Antal
belügyminiszteri titkár.
Id. Szinnyey József
a n. muzeum hirlapkönyvtár őre.
Ifj. dr. Szinnyey József
egyetemi ny. r. tanár.
Dr. Szterényi Hugó
főgimn. tanár.
Dr. Thallóczy Lajos
közös pénzügyminiszteri kormánytanácsos.
Dr. Tuszkay Ödön
orvos szakiró.
Dr. Váradi Antal
az orsz. szinművészeti akadémia igazgatója.
Dr. Vécsey Tamás
egyetemi ny. r. tanár.
Dr. Visontai Soma
ügyvéd, országgyűlési képviselő.
Vende Aladár
hirlapiró, helyszini adatok beszerzésére.

« ABAUJ-TORNA VÁRMEGYE ÉS KASSA. KEZDŐLAP

Abauj-Torna vármegye és Kassa

Tartalomjegyzék

ABAUJ-TORNA VÁRMEGYE ÉS KASSA MUNKATÁRSAI:. »