« Bihar vármegye vasútjai. Irta Szmazsenka Ernő. KEZDŐLAP

Bihar vármegye és Nagyvárad

Tartalomjegyzék

Közútak Bihar vármegyében. Irta May Sándor. »

278Posta, távíró és távbeszélő.
Irta Erdélyi Zoltán
Régi postavonatok.

A történelem arról tanúskodik, hogy Bihar vármegyében majdnem 300 éves multja van már a postaintézménynek. Bethlen Gábor fejedelem idejében, 1614-ben már lóváltó és lótartó állomás Várad, Rákóczy Ferencz idejében Erdélynek egyik "előstafétája" vala, s 1750-ben is a Buda-Hatvan-Debreczen-Várad főpostavonal egyik végpontja. II. József császár a Buda-Szentes-Arad-Várad-Kolozsvár új postavonalat állítja föl s 1850-ben a provizórium kormánya postakerületi igazgatóság székhelyévé teszi.
Váradon kívül azonban a megye, a XIX. század első évtizedéig csak kevés postaállomással dicsekedhetik. Csak nagyon lassan ver gyökeret az intézmény s az 1867-ig szervezett postaállomások csak mintegy negyedrészét teszik a mostani számnak.
Postahivatalok forgalma.
Csak a vasúthálózat kiterjesztésével növekszik itt is, mint mindenfelé, a postahivatalok száma, s ma már 103 postahivatal működését mutathatjuk be a következő statisztikai táblázatban:
280Távíró.
A távíró viszont az 1887. évben a postával történt egyesítése óta fejlődik rohamosan. Ma már Bihar vármegyében - a vasúti állomások üzleti távíró-hivatalait leszámítva - 24 állami távíró-állomás van, melyek működését a következő statisztikai adatok világítják meg:
Bárándon feladatott 465 távirat, kézbesíttetett 735. Belényesen felad. 3,844, kézb. 2,874. Berettyó-Ujfalun felad. 3,997, kézb. 5,081. Derecskén felad. 896, kézb. 1,015. Dobresten csak most nyílt meg. Élesden felad, 1,473, kézb. 2,172. Érmihályfalván felad. 2,194, kézb. 3,119. Geszten felad. 431, kézb. 552. Hosszú-Pályin felad. 314, kézb. 428. Komádin felad. 133, kézb. 133. Magyar-Csékén csak most nyílt meg. Margittán felad. 3,708, kézb. 2,610. Mező-Keresztesen felad. 665, kézb. 1,029. Mező-Telegden felad. 637, kézb. 964. Nagy-Létán felad.766, kézb. 931. Nagy-Szalontán felad. 5,466, kézb. 6.775. Nagy-Váradon (1) felad. 40,105, kézb. 68,607. Nagy-Váradon (2) felad, 4,599, kézb. 1,137. Nagy-Váradon (4) felad. 2,255, kézb. 2,639. Sarkadon felad. 1,036, kézb. 1,484. Székelyhídon felad. 2,155, kézb. 2,078. Széplakon felad. 768, kézb. 586. Tenkén felad. 2,697, kézb. 1,942. Zsákán felad. 626, kézb. 1,010. Összesen felad. 79,000, kézb. 108,700.
Távbeszélő.
A távbeszélő elterjedése egész Magyarországon úgyszólván csak az utolsó évtized vívmánya. Így volt ez Bihar-megyében is, a hol csak 1901-ben nyilt meg a törvényhatósági távbeszélő-hálózat, melyben Nagyvárad központtal a 16 járási székhely van egybekapcsolva. Szükségessé tették azonkívül egyes ipari központok, néhány kisebb községnek a megyei telefonhálózatba való bekapcsolását. Legrégibb természetesen a nagyváradi városi telefon-hálózat, mely állami kezelésbe átvéve, 1899. év január 1-én nyilt meg és legutóbb 392 előfizetője volt. 1888-tól 1899 január 1-éig a nagyvárad-városi távbeszélő-hálózat megánvállalat volt. Ennek a magántávbeszélő-hálózatnak 11 éven át kisebb-nagyobb ingadozással állandóan 300 volt az előfizetője. Közvetetlen - interurbán - összeköttetése van Nagyváradnak Kolozsvárral és Budapesttel, ez utóbbi vonalat élénken használják a kereskedők és a nagyváradi 281napilapok szerkesztőségei. Az egyes megyei távbeszélő-hivatalok neve és a bekapcsolt előfizetők száma a következő:
A törvényhatósági távbeszélő-hálózat első sorban közigazgatási czélokat szolgál, az egyes állomások azonban, a hol távíró-hivatal nincs, ezt is pótolják, a mennyiben táviratokat telefonon vesznek és adnak s mint táviratközvetítő-hivatalok szerepelnek.
Posta- és távirda igazgatósága.
Még csak azt említjük meg, hogy a megye székvárosa, Nagyvárad 1850-től kezdve posta- s az egyesítés évétől: 1887-től posta- és táviró-igazgatósági székhely s kerületszáma: IV. 1887-ig, míg a távíró külön kezelés alatt állott, Bihar vármegye is a debreczeni távíró-igazgatósághoz tartozott.
Jelenleg a nagyváradi posta- és távíró-igazgatóság kerületébe tartozik Bihar vármegyén kívül Hajdu, Szatmár, Szilágy, Szabolcs, Békés, Csanád és Arad vármegye. Óriási területen több mint 400 hivatal fölött őrködik a nagyváradi igazgatóság, melynek élén Schöpflin Ágost kir. tanácsos, posta és táviró-igazgató s Rutter Emil tanácsos állanak.

A nagyváradi postaépület.
Fekete S. felvétele.

« Bihar vármegye vasútjai. Irta Szmazsenka Ernő. KEZDŐLAP

Bihar vármegye és Nagyvárad

Tartalomjegyzék

Közútak Bihar vármegyében. Irta May Sándor. »