« Fiume irodalma. Írta Kőrösi Sándor, revideálta id. Szinnyey József. KEZDŐLAP

Fiume és a Magyar-Horváth tengerpart

Tartalomjegyzék

Szinház és zeneművészet Fiuméban. A történeti adatokat Gelletich Miklós és Carminatti Gianpaolo közlik. »

145Könyvtárak és gyüjtemények Fiuméban.
Az illető intézetek hivatalos közlései

A nyilvános vagy részben nyilvános könyvtárak közt Fiuméban az első helyet a városi könyvtár (Biblioteca Comunale) foglalja el. Az újvárosi fiuiskola palotájának földszintjén, külön szárnyban van elhelyezve. A könyvtár a megszabott órákban rendelkezésére áll az olvasni vagy kutatni akarónak, de az érettebb tanuló ifjuságnak is, a mivel a város kétségkivül fontos és érdemes közszolgálatot teljesít.
Nagyítható kép
A Quarnero régi térképe a tengerészeti hatóság térképtárában.
(A tengerészeti hatóság térképtárából)
Városi könyvtár.
A városi könyvtár a feloszlatott jezsuita-rend könyvtárában birja eredetét. Ezért nagy része theologiai tárgyu munka.
A könyvtárban ma mintegy 16000 kötet van, ennek majd harmadrésze képezi a jezsuiták után a városra maradt könyvmennyiséget. Rendkivül gazdagitotta a gyüjteményt bizonyos Ricci báró hagyatéka 1890-ben, mely 5000 kötettel szaporította. A néhai Gelletich T. volt fiumei hajóskapitány 1500 kötet tudományos művel ajándékozta meg; Horsby-Scott asszony pedig mintegy 500 kötettel. Legutóbb az elhunyt Bedini prépost-plébános hagyatéka juttatott nagyobb mennyiségű értékes könyvet birtokába. De a város maga sem fukarkodik a 146könyvtár növelésében. Évenkint 1000 forintot fordit uj könyvek vásárlására, melyek közt immár a magyar irodalom számottevő művei is rendszeresen megvétetnek. A könyvtár nevezetesebb művei közé tartozik tizenöt incunabulum.
Tengerészeti hatóság.
Fontosságra nézve második a m. kir. tengerészeti hatóság szakkönyvtára, melyet a hatóság szervezése idejében alapitottak. Jelenleg körülbelül 5000 kötetet tartalmaz. E könyvtárt a legutóbbi leltározás alkalmával megejtett osztályozásnál szaktudományok szerint a következő 9 csoportba osztották:
1. csoport Tengerészet és hajózás körülbelül 1000 kötettel
2. csoport Mérnöki szaktud. körülbelül 600 kötettel
3. csoport Földrajz körülbelül 1000 kötettel
4. csoport Történelem körülbelül 700 kötettel
5. csoport Természetrajz és természettan körülbelül 400 kötettel
6. csoport Kereskedelem körülbelül 50 kötettel
7. csoport Jogtudomány és politikav 600 kötettel
8. csoport Nyelv- és szépirodalom körülbelül 700 kötettel
9. csoport Különféle (bölcsészet, katonatud., stenografia stb.) körülbelül 60 kötettel
Kormányzóság.
A kormányzóságnak is van könyvtára, de ez kisebbszerű, összesen mintegy 1000 kötetből áll, nagyrészt törvények, rendeletek kiadásából, statisztikai kiadványokból, Fiume városára vonatkozó művekből. Ez kizárólag a hivatal céljaira szolgál.
Hadi teng. akadémia.
A cs. és kir. haditengerészeti akadémia könyvtára 3000 kötetből áll s következő szakok szerint van rendezve: nyelvtudomány, idegen nyelvek, mathematika és fizika, meteorologia, khémia, oceanografia, zoologia, botanika, mineralogia, geologia és geognosia, anthropologia és orvostan, földrajz, térképek, utleirások, történelem, tengerészeti tudomány, hadtudomány, szépirodalom.
Kir. teng. akadémia.
A m. kir. tengerészeti akadémiának külön tanári- és külön ifjusági könyvtára van. Az utóbbit csak 1896-ban alapították, tehát még fejletlen; de ezentul évenkint 150 forintot forditanak rá. Most 99 mű van benne 178 kötettel. A tanári könyvtárban van 708 mű 1069 kötettel.
Főgimnázium.
Gazdagabb az állami főgimnázium tanári könyvtára; 3700 kötet és 500 füzet. Ifjusági könyvtára is még uj s eddig 900 kötetje van.
Kereskedelmi iskola.
A felső kereskedelmi iskola tanári könyvtára 1263 kötetet tartalmaz, leginkább kereskedelmi, mathematikai, természettudományi, jogi, továbbá magyar és német irodalmi műveket.
Iparkamara.
A kereskedelmi- és iparkamara könyvtára ez idő szerint, a folyóiratokat nem számitva, 500 köteten felül áll.
Muzeumok.
A gyüjtemények közül, a tanintézetek rendes szertárait nem számítva, mely utóbbiak közt különösen kiemelendő az állami főgimnázium zoologiai szertára, a tengeri állatok értékes preparátumával, két intézményt kell kiemelnünk, melyek részint a szakemberek, részint a nagyközönség használatára állhatnak. Az egyik a tengerészeti muzeum a m. kir. tengerészeti hatóság palotájában, a másik a városi muzeum (Museo civico). Az elsőben a tengerészetben használt eszközök rendszeres áttekintését nyeri a szemlélő; a műszerek gyűjteménye mellett a hajómintákat, világító tornyok, kikötő-építés stb. részletes mintáit láthatjuk benne.
A városi muzeum alapját a fentemlitett Gelletich T. vetette meg. A város területén talált némi római eredetű vagy középkori tárgyon kivül van gazdag érem-, rovar- és kagylógyűjteménye, ez utóbbi a fiumei származásu Pauer ellentengernagy adománya.

« Fiume irodalma. Írta Kőrösi Sándor, revideálta id. Szinnyey József. KEZDŐLAP

Fiume és a Magyar-Horváth tengerpart

Tartalomjegyzék

Szinház és zeneművészet Fiuméban. A történeti adatokat Gelletich Miklós és Carminatti Gianpaolo közlik. »