« Fiume kereskedelme. Történeti részét irta Fest Aladár, jelenkori részét Smoquina A. F. adatainak felhasználásával Holek Sámuel. Jelenkori részét felülvizsgálták gróf Batthyány Tivadar, Kormos Alfréd és Smoquina A. F. KEZDŐLAP

Fiume és a Magyar-Horváth tengerpart

Tartalomjegyzék

Fiume ipara. Történeti részét irta Fest Aladár, jelenkori részét Holek Sámuel. Jelenkori részét felülvizsgálták Kormos Alfréd és Smoquina A. F. »

259Fiume pénzintézetei.
A hitelügy terén Fiume korántsem foglal el oly előkelő helyet, mint azt a hely fontossága megkivánná; nagyobb szabásu bankintézetek, a minők például Triesztben vannak, még csaknem teljesen hiányoznak. A pénz és hitelviszonyok alárendelt viszonya a közeli Trieszttel szemben nem kevéssé akadályozza tengerentúli kereskedésünk önállósítását és Fiumébe való vonását. Más helyen emlékezünk meg egy tényről, a mely találó például szolgálhat.
A fiumei önálló kereskedés fejlesztése olyan országos érdek, a melynek a kedvező megoldása sokáig nem várathat magára. Ha a helyi kereskedelem megizmosodik, akkor szükségképen javulni fognak a hitelviszonyok is, mert a vállalkozás a kedvező alkalmat sietni fog kihasználni új pénzintézetek alapítása, vagy a meglevők nagyobbítása által.
Nagy misszió vár e téren a fővárosi pénzintézetekre, a melyek kettő (a Magyar Általános Hitelbank és Magyar Leszámitoló és Pénzváltó Bank) kivételével távol maradtak a magyar kikötővárostól.
Triesztben a bécsi bankok (Creditanstalt, Unionbank, Anglo-Oesterreichische Bank) fiókintézetei járnak elől az árúüzlet - export és import - kultiválásában, az osztrák kereskedelemnek nagy hasznára.
A bankoknak és magán bizományos-házaknak adandó állami segély mellett Trieszt bizományos czégeinek nagy részét nyerhetnék meg Fiuménak, a mi karöltve járna a forgalom s kivált az import emelésével. Forgalmunk ez elhanyagolt ágának megélénkülése ismét kiszámithatatlan hasznot hozna az államvasutaknak, a melyek most a tömegárúkkal Fiumébe érkező kocsik legnagyobb részét üresen kénytelenek visszaküldeni. A kocsipark jobb kihasználása viszont csökkentené az üzemköltséget, úgy hogy az export részére is könnyebb volna olcsó tarifákat engedélyezni.
Osztrák-magyar bank.
Az Osztrák-magyar Bank fiumei fiókintézete, bár a legrégiebbek egyike, jelentékenységre nézve az utolsó helyen áll a magyar fiókintézetek között, a mi könnyen érthető, ha tekintetbe veszszük, hogy a fiók hatásköre csak magára Fiume városára szoritkozik, míg a többi bankfióknak mindnek nagy kerülete van. A fiumei fiókintézet élén jelenleg Rassmann Ede főnök áll. Az intézet működése 1895-ben a következő számadatokból tünik ki: Pénztári forgalom 24.743,002 frt. Összes váltó-leszámitolás 1.342,636 frt. Kölcsön kézi zálogra 1.256,170 frt. Kiállított bankutalványok 459.528 frt. Forgatmányi (giro) forgalom 11.045,445 frt.
Takarékpénztár.
A Cassa comunale di risparmio (Községi takarékpénztár) legrégibb pénzintézete Fiuménak. 1858-ban alapították. Nevezetes arról, hogy nincs részvényekre alapitva, hanem városi intézmény, a minő csak néhány van Magyarországon. Az intézet saját pompás palotájában székel, a Via delle Pile-n. Elnöke Mohovich Emőd, vezető igazgatója Blasich József. Tartalékalapja 1894. végén 573.698 frtra rugott; takarékbetéteinek összege ugyanakkor közel 7 1/2 millió forintot tett, a melyből 2.72 millió jelzálogkölcsönökbe volt fektetve, 2.47 millió pedig a városnak kikölcsönözve.
Fiumei-hitelbank.
Banca di credito Fiumano (Fiumei Hitelbank Részvénytársaság) legjelentékenyebb pénzintézete Fiuménak. 1887-ben alapitották, a Magyar Általános Hitelbank közreműködésével a Steinacker és társa czégnek részvénytársasággá való átalakitásával. Alaptőkéje 960.000, tartaléktőkéje (1894. végén) 60.954 260forint. Székhelye a Via Albergo vecchio 2. számu házában van. Elnöke Ciotta János volt fiumei polgármester, vezető igazgatója az agilis Steinecker Arthur, a kinek a fiumei kereskedés és pénzügy fejlesztése körül nagy érdemei vannak. A Fiumei Hitelbank a tulajdonképeni banküzleten kivül kiterjedt árúüzletet is folytat; reá van bizva a fiumei kőolajfinomitó és a rizshántológyár termékeinek bizományban való eladása, s ezen felül nagyban foglalkozik a fa- és czukorexporttal is. 1894-ben a bank és előleg-üzlet forgalma 14.812, az árúüzleté 14.513, a folyószámla és bizományi üzleté 77.731 millió forint volt.
Banca Fiumana.
A Banca Fiumana (a melynek csak olasz a czégjegyzése) 1870-ben alakult 200.000 forint részvénytőkével. Tartaléktőkéje 1894. végén 75.000 frt volt. Elnöke Meynier Henrik, ügyvezető tisztviselője Vallencich F. B. E bank a tulajdonképeni banküzleten kivül árúüzlettel (enkor) is foglalkozik, bár korlátolt mértékben.
M. Leszámitoló és pénzváltó bank.
A Magyar Leszámitoló és Pénzváltó-bank fiumei pénzváltóházát 1891-ben alapították. Foglalkozik mindennemű banküzlettel s elfogad takarékbetéteket is. Élén Löwe Adolf áll.
Néptakarékpénztár.
A Cassa di risparmiro popolare (Néptakarékpénztár) 1873-ban alakult. Alaptőkéje 60.000 forint, tartalékalapja (1894. végén) 45.599 forint. Elnöke Rack Péter, ügyvezető és pénztárnok Wassich Albin. 1894. végén a takarékbetétek 818.096 forintot értek el.
Szövetkezetek.
Itt emlékezük meg két szövetkezetről is. Ezek a Banca Operaia fumano, con garanzia limitata (Munkásbank korlátolt szavatossággal) és Società per la costruzione di case operarie (Munkásházak épitésére alakult társaság). Az előbbeni elnöke Chiuzzelin Antal, utóbbié Ciotta János.

« Fiume kereskedelme. Történeti részét irta Fest Aladár, jelenkori részét Smoquina A. F. adatainak felhasználásával Holek Sámuel. Jelenkori részét felülvizsgálták gróf Batthyány Tivadar, Kormos Alfréd és Smoquina A. F. KEZDŐLAP

Fiume és a Magyar-Horváth tengerpart

Tartalomjegyzék

Fiume ipara. Történeti részét irta Fest Aladár, jelenkori részét Holek Sámuel. Jelenkori részét felülvizsgálták Kormos Alfréd és Smoquina A. F. »